Huawei Color Band A2 Instrukcja obsługi

Marka
Huawei
Kategoria
monitory tętna
Model
Color Band A2
Rodzaj
Instrukcja obsługi
Polish
85
1. Pierwsze kroki
Podstawowe informacje o opasce
Należy sprawdzić, czy zawartość opakowania jest kompletna. Powinno ono zawierać naspujące przedmioty:
1 opaska, 1 podstawka ładująca, 1 kabel do ładowania oraz 1 podręcznik użytkownika.
Aktywowanie opaski
Aby aktywowopaskę, należy ją naładować przez podłączenie podstawki ładującej do
ładowarki telefonu, gniazda inteligentnego lub gniazda USB komputera. Należy mocno
docisnąć opasdo metalowych styków podstawki ładującej tak, aby została wyświetlona
następująca ikona.
Opaska nie wymaga włączania i wyłączania. Przy pierwszym jej użyciu należy
naładować jej baterię.
Gdy poziom naładowania baterii jest niski, ikona baterii miga. Należy wtedy szybko
naładować opaskę.
Noszenie opaski
Aby uzyskać dokładniejsze pomiary tętna, opaskę należy dobrze przymocować
do nadgarstka w odległości od 2 cm do 3 cm od kości nadgarstka.
Polish
86
Pobieranie aplikacji Akcesoria ubierane Huawei
1. Upewnij się, że telefon jest połączony z Internetem przez sieć komórkową albo przez sieć Wi-Fi.
2. Przy użyciu telefonu zeskanuj następujący kod QR albo poszukaj aplikacji Akcesoria ubierane Huawei w sklepie
Google Play lub Apple App Store. Pobierz i zainstaluj aplikację Akcesoria ubierane Huawei, a następnie podłącz
opaskę do telefonu.
3. Bardziej szczegółowe informacje zawiera aplikacja Akcesoria ubierane Huawei
Podłączanie opaski do telefonu
1. Pierwsze tworzenie powiązania opaski z telefonem
Aby powiązać opaskę z telefonem, otwórz aplikację Akcesoria ubierane
Huawei, dotknij pozycji Pair, a następnie wybierz kolejno pozycje
HUAWEI
Color Band A2
>
HUAWEI band A2-XXX
.
Dotknij pozycji na opasce
i potwierdź połączenie. Po wykonaniu powyższych czynności opaska
zostanie powiązana z telefonem.
2. Rozłączanie opaski i telefonu
Aby rozłączyć opaskę i telefon, otwórz aplikację Akcesoria ubierane Huawei, dotknij pozycji Device
managerment, wybierz pozycję HUAWEI band A2-XXX, a następnie przeciągnij palcem w lewo i dotknij
pozycji
.
Na telefonie musi być zainstalowany system operacyjny Android 4.4 lub nowszy albo system operacyjny iOS
8.0 lub nowszy. Opaskę należy powiązać z telefonem przy użyciu aplikacji Akcesoria ubierane Huawei. Należy
upewnić się, że jest włączona obsługa technologii Bluetooth na telefonie. Nie należy wyszukiwać opaski
bezpośrednio na ekranie telefonu dotyczącym obsługi technologii Bluetooth. Podczas połączenia nie należy
ładować opaski.
Polish
87
Gesty
Można wykonywać gesty dotknięcia ekranu i przeciągnięcia palcem po ekranie
odpowiednio do informacji wyświetlanych na ekranie.
Przeciągnięcie palcem w górę lub w dół: przełączanie ekranów.
Dotknięcie ekranu: potwierdzenie.
Dotknięcie pozycji
: powrót do poprzedniego ekranu.
Dotknięcie i przytrzymanie ekranu: zamknięcie ekranu z wiadomością i powrót
na ekran główny.
2. Dane fitness oraz dane dotyczące snu
Opaska rejestruje dane fitness i dane dotyczące snu w czasie rzeczywistym. Aby wyświetlić informacje o dziennej
liczbie kroków, spalonych kaloriach oraz dane dotyczące snu, należy dotknąć ekranu głównego.
Dane dotyczące snu są rejestrowane od godziny 20:00 bieżącego dnia do godziny 20:00 następnego dnia.
3. Dane statystyczne fitness
Przy użyciu opaski można rozpoczynać, wstrzymywać i kończ
ćwiczenia. Dane statystyczne dotyczące ćwiczeń można wyświetlać zarówno
na opasce, jak i na telefonie w aplikacji Akcesoria ubierane Huawei (po
zsynchronizowaniu).
Opaska monitoruje tętno przez cały dzień po włączeniu trybu danych
statystycznych fitness. Po zakończeniu ćwiczeń należy wyłączyć ten tryb. Bardziej
szczegółowe informacje zawiera aplikacja Akcesoria ubierane Huawei.
Gesty Ekran główny
Liczba kroków
Spalone kalorie Dane snu
Polish
88
4. Monitorowanie tętna
Na ekranie monitorowania tętna należy dotknąć pozycji , aby uruchomić
ciągłe monitorowanie tętna. Aby je zatrzymać, należy ponownie dotknąć tej
pozycji.
Gdy ciągłe monitorowanie tętna jest włączone, na opasce są wyświetlane
informacje o tętnie zgodnie z interwałami ustawionymi w aplikacji Akcesoria
ubierane Huawei.
Na dokładność danych dotyczących tętna wpływa wiele czynników, na przykład
to jak mocno zaciągnięta jest opaska, temperatura ciała, a także temperatura otoczenia. Dane dotyczącetna nie
mogą być wykorzystywane do celów medycznych.
W aplikacji Akcesoria ubierane Huawei można ustawić maksymalne tętno i sprawdzać szczegółowe statystyki dla
każdego interwału tętna.
Bardziej szczegółowe informacje zawiera aplikacja Akcesoria ubierane Huawei
.
5. Powiadomienia
Połączenia przychodzące
Opaska wibruje po nadejściu połączenia przychodzącego.
Aby wyłączyć wibrowanie opaski, należy dotknąć ekranu.
Aby odrzucić połączenie, należy przeciągnąć palcem w górę ekranu.
W przypadku włączenia opcji
Do not disturb
w aplikacji Akcesoria ubierane Huawei
opaska nie powiadamia o połączeniu przychodzącym.
Wiadomości
Opaska wibruje po odebraniu przez telefon wiadomości.
Aby wyświetlić wiadomość, należy dotknąć ekranu opaski.
Aby włączyć powiadomienia o wiadomościach, należy włączyć funkc
powiadomień na telefonie i włączyć opcję
Notifications management
w
aplikacji Akcesoria ubierane Huawei na telefonach z systemem Android oraz
Message alerts
w przypadku telefonów iPhone.
Wiadomć SMS
Inna wiadomość
Polish
89
Aby zamknąć ekran wiadomości i powrócić na ekran główny, należy dotknąć ekranu i przytrzymać go.
W przypadku włączenia opcji
Do not disturb
w aplikacji Akcesoria ubierane Huawei opaska nie wwietla
powiadomienia po nadejściu wiadomości.
Inne powiadomienia
Po naciśnięciu pozycji powiadomienie zostanie ponownie wyświetlone na opasce 10 minut później.
Przypomnienie o dystansie podczas ćwicz jest dostępne tylko w trybie ćwiczeń.
Bardziej szczegółowe informacje zawiera aplikacja Akcesoria ubierane Huawei
.
6. Inne
Znajdowanie telefonu
Aby znaleźć telefon, należy przeciągać palcem w górę lub w dół na ekranie opaski do
chwili wyświetlenia ikony po prawej stronie.
Należy dotknąć pozycji
. Telefon odpowie na sygnał z opaski.
Aby można było używać tej funkcji, należy się upewnić, że opaska jest połączona
z telefonem przy użyciu technologii Bluetooth.
Przypomnienie
o aktywności
Powiadomienie
o osiągnięciu celu fitness
Alarm
Przypomnienie
o dystansie podczas
ćwiczeń
Polish
90
7. Wodoodporność
Opaska zapewnia stopień ochrony przed wodą i pyłem zgodny z normą IP67. Można ją nosić podczas mycia rąk,
deszczu, zimnego prysznica lub mycia samochodu.
Opaski nie należy używpodczas pływania, brania gorących pryszniców, nurkowania i nurkowania ze sprzętem.
Na odporność opaski na wodę i pył może wpłynąć jej upuszczenie lub czynniki zewnętrzne.
Opaska jest wykonana z przyjaznych dla skóry materiałów, które nie są szkodliwe dla ciała. Jeśli podczas jej
noszenia wystąpi podrażnienie skóry, należy ją zdjąć i skontaktować się z lekarzem.
8. Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Nie należy używać tego urządzenia w miejscach, w których obowiązuje zakaz komunikacji bezprzewodowej.
Istnieje ryzyko zakłócenia pracy innych urządzeń lub stworzenia innego rodzaju zagrożeń.
Należy przestrzegać wszystkich przepisów i regulaminów w szpitalach i ośrodkach opieki zdrowotnej. Urządzenie
należy wyłączać w miejscach, w których obowiązuje zakaz komunikacji bezprzewodowej.
Niektóre urządzenia bezprzewodowe mogą zakłócać działanie implantów medycznych i innego sprzętu
medycznego, na przykład rozruszników serca, implantów ślimakowych i aparatów słuchowych. Dodatkowe
informacje można uzyskać u producenta sprzętu medycznego.
Urządzenie należy trzymać w odległości przynajmniej 15 cm od wszelkich implantów medycznych (na przykład
rozruszników serca i implantów ślimakowych).
Polish
91
Nie należy używać tego urządzenia na stacjach benzynowych ani w innych miejscach, w których znajdują s
substancje palnedź wybuchowe. Zawsze należy przestrzegać wszelkich symboli ostrzegawczych i instrukcji
postępowania. Używanie urządzenia w pobliżu miejsc składowania ropy/benzyny, chemikaliów oraz innych
substancji palnych i wybuchowych stwarza ryzyko wybuchu i pożaru.
Nie wolno przechowywać ani transportować urządzenia ani jego akcesoriów w jednym opakowaniu
z łatwopalnymi cieczami, gazami lub materiałami wybuchowymi.
Podczas korzystania z urządzenia należy przestrzegać wszystkich lokalnych przepiw ruchu drogowego. Nie
należy korzystać z urządzenia podczas prowadzenia pojazdu.
Należy skoncentrować się na prowadzeniu pojazdu. Najważniejszym obowiązkiem kierowcy jest bezpieczna jazda.
Sygnały bezprzewodowe mogą zaócać działanie elektrycznych podzespołów pojazdu. Więcej informacji można
uzysku producenta pojazdu.
Urządzenia bezprzewodowe mogą zakłócać działanie systew kontroli lotu. Należy przestrzegać wszelkich
przepisów linii lotniczej i nie należy używurządzenia w miejscach, w których obowiązuje zakaz stosowania
urządzeń bezprzewodowych.
Opaska me byćywana i przechowywana w temperaturze od -20°C do +50°C. Wilgotność względna nie
powinna przekraczać 85%.
Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła ani w pobliżu otwartego ognia takich, jak grzejniki
elektryczne, kuchenki mikrofalowe, piece, bojlery, kuchenki i świece.
Niektóre osoby mogą mieć alergię na plastik, skórę, sztuczneókna lub inne materiały. Jeśli długotrwały kontakt
z urządzeniem wywołuje wysypkę lub podrażnienie, należy zaprzestać korzystania z urządzenia i zasięgnąć porady
lekarskiej.
Nie należy pozwalać dzieciom ani zwierzętom gryźć, żuć ani ssać urządzenia i jego akcesoriów. Może to prowadzić
do uszkodzeń, a nawet wybuchu.
To urządzenie i jego akcesoria mogą zawierać drobne elementy stwarzające ryzyko zadławienia. Urządzenie
i akcesoria należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, by zapobiec zranieniu lub przypadkowemu
uszkodzeniu.
Urządzenie nie jest zabawką. Dzieci mogą z niego korzystać tylko pod nadzorem dorosłych.
Używanie niestandardowych lub niezgodnych zasilaczy, ładowarek lub baterii może spowodować pożar, wybuch
lub inne zagrożenia.
Urządzenie ma baterię wbudowaną, której nie można samodzielnie wymieniać. Nie należy podejmować
Polish
92
samodzielnych prób wymiany baterii, gdyż stwarza to ryzyko uszkodzenia baterii lub urządzenia. Wymianę
baterii w urządzeniu można zlecić w autoryzowanym punkcie serwisowym.
Wyczerpaną baterię należy naładować w ciągu 30 dni. W przeciwnym razie może przestać nadawać się do
ycia.
Należy dbać o to, by urządzenie i akcesoria pozostawały suche. Nie należy ich jednak suszyć przy użyciu
zewnętrznego źródła ciepła, takiego jak kuchenka mikrofalowa lub suszarka.
Nie należy narażać urządzenia ani jego akcesoriów na silne uderzenia i wstrząsy.
Przed czyszczeniem lub serwisowaniem urządzenia należy zamknąć wszystkie aplikacje i odłączyć wszystkie kable.
Nie należy czyścić przy użyciu silnych chemikaliów, detergentów ani innych agresywnych substancji. Urządzenie
i akcesoria należy czyścić za pomocą czystej, miękkiej i suchej szmatki.
Nie należy rozmontowywać ani modyfikować urządzenia ani jego akcesoriów. Spowoduje to unieważnienie
gwarancji. W przypadku wystąpienia usterki należy zwrócić się o pomoc do autoryzowanego punktu serwisowego.
Opaska spełnia normę IP67 w zakresie wodoszczelności. Może być wystawiana na krótkotrwały kontakt
z zim wodą, ale nie może być na długo zanurzana w wodzie (zwłaszcza ciepłej) ani noszona podczas pływania
lub pod prysznicem.
Jeśli urządzenie ma pasek w jasnym kolorze, należy unikać kontaktu z ubraniami w ciemnych kolorach, by zapobiec
przebarwieniom.
Gdy opaska zetknie się z wodą lub zawilgoci od potu, należy ją wytrz do sucha.
Opaskę należy regularnie czyścić suchą i miękką szmatką. Nie należy używać przy tym rozpuszczalników
organicznych.
Przed naładowaniem opaski należy się upewnić, że sama opaska i podstawka ładująca są suche i czyste.
Urządzenie ma wbudowaną baterię. Jeśli opaska ma być nieużywana przez dłuższy czas, należy ją
zostawić w suchym i chłodnym miejscu.
Jeśli nie uda s naładować baterii, należy przetrzeć styki ładujące miękką szmatką i ponownie położyć opaskę na
podstawce.
Polish
93
9. Informacje o utylizacji i recyklingu
Symbol przekreślonego kosza na produkcie, baterii, w dokumentacji lub na opakowaniu przypomina
o tym, że wszystkie produkty elektroniczne i baterie po zakończeniu eksploatacji muszą zostać
oddane do wyspecjalizowanych punktów zbiórki i nie mogą być traktowane jako część zmieszanych
odpadów komunalnych. Użytkownik sam ponosi odpowiedzialność za zdanie zużytego sprzętu oraz
baterii w wyznaczonym miejscu zbiórki odpaw elektrycznych i elektronicznych zgodnie z
miejscowymi przepisami.
Oddawanie zużytego sprzętu w przepisowych miejscach zbiórki jest ważnym elementem procesu utylizacji i recyklingu
odpadów elektrycznych i elektronicznych w sposób niestwarzający zagrożdla ludzkiego zdrowia i środowiska
naturalnego, a przy tym pozwalający odzyskać cenne surowce. Nieprawidłowe obchodzenie się ze sprzętem
elektronicznym, przypadkowe zepsucie, uszkodzenie oraz nieprawidłowy recykling po zakończeniu eksploatacji sprzętu
może spowodować wiele zagrożeń dla ludzkiego zdrowia i dla środowiska naturalnego. Więcej informacji na temat
sposobów i miejsc zdawania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego mna uzyskać w miejscowych
urzędach, w miejscowej firmie wywożącej odpady komunalne lub na stronie http://consumer.huawei.com/en/.
10. Zmniejszanie ilości substancji niebezpiecznych
Urządzenie i jego akcesoria elektryczne są zgodne z lokalnymi przepisami o ograniczaniu użycia pewnych substancji
niebezpiecznych w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych, takimi jak unijne dyrektywy REACH, RoHS i przepisy
dotyczące baterii (jeśli dotyczy). Deklaracje zgodności z dyrektywami REACH i RoHS znajdują się na naszej stronie
internetowej http://consumer.huawei.com/certification.
11. Zgodność z przepisami UE
Niniejszym firma Huawei Technologies Co., Ltd. oświadcza, że urządzenie jest zgodne z podstawowymi wymogami
i odpowiednimi postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE.
Z najnowszą, obowiązująwersją deklaracji zgodności (DoC) można zapoznać się pod adresem
http://consumer.huawei.com/certification.
Urządzenie zostało dopuszczone do użycia we wszystkich krajach członkowskich UE.
Należy przestrzegać przepisów krajowych i lokalnych w miejscu użytkowania urządzenia.
W zależności od sieci lokalnej użytkowanie urządzenia może podlegać ograniczeniom.
Polish
94
Certyfikacja (SAR)
Urządzenie spełnia wymagania dotyczące narażenia na działanie fal radiowych.
Urządzenie jest jednocześnie nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych niskiej mocy. Zgodnie
z międzynarodowymi wytycznymi zostało ono zaprojektowane pod kątem pracy w dozwolonym przedziale
oddziaływania fal radiowych. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależ organizację naukową,
Międzynarodową Komisję ds. Ochrony przed Promieniowaniem Niejonizującym (ICNIRP, International Commission on
Non-Ionizing Radiation Protection), i obejmują środki bezpieczeństwa zapewniające ochronę wszystkich
użytkowników bez względu na ich wiek i stan zdrowia.
Współczynnik absorpcji swoistej (SAR) to jednostka miary energii fal radiowych wchłanianej przez nasze ciało podczas
korzystania z urządzenia. Wartość SAR jest wyznaczana w warunkach laboratoryjnych i na najwyższym
certyfikowanym poziomie mocy, rzeczywisty poziom SAR działającego urządzenia może być znacznie niższy. Jest tak,
ponieważ urządzenie zostało zaprojektowane pod kątem ograniczenia zużywania energii do minimum niezbędnego do
połączenia z siecią.
Limit SAR przyjęty w Europie wynosi 2 W/kg po uśrednieniu w skali 10 gramów tkanki, a najwyższa wartość SAR
zmierzona dla tego urządzenia nie przekracza takiego limitu.
12. Pasma częstotliwości i moc
(a) Pasma częstotliwci, w których działa sprzęt radiowy: niektóre pasma mogą nie być dostępne we wszystkich
krajach lub wszystkich obszarach. Więcej szczegółów można uzyskać od lokalnego operatora.
(b) Maksymalna moc częstotliwości radiowej na pasmach częstotliwości, na których działa sprzęt radiowy: maksymalna
moc dla wszystkich pasm jest niższa niż najwyższa wartość limitu podana w powiązanych normach
zharmonizowanych.
Pasma częstotliwości i znamionowe limity mocy przekazu (wypromieniowanej i/lub przewodzonej) stosuje się do tego
sprzętu radiowego w następujący sposób:
Bluetooth: 20 dBm.
13. Informacje o akcesoriach i oprogramowaniu
Zaleca się używanie poniższych akcesoriów:
Baterie: SP281428SE
Wersja oprogramowania urządzenia to 1.0.17. Producent wydaje aktualizacje oprogramowania w celu naprawy
błędów lub poprawienia funkcjonalności po wprowadzeniu produktu na rynek. Wszystkie wersje
Polish
95
oprogramowania wydane przez producenta zostały zweryfikowane i są nadal zgodne z odpowiednimi przepisami.
Żadne parametry częstotliwości radiowej (na przykład zakres częstotliwości i moc wyjściowa) nie są dostępne dla
użytkownika i nie mogą być przez niego zmieniane.
Najbardziej aktualne informacje o akcesoriach i oprogramowaniu zawiera deklaracja zgodności na stronie
http://consumer.huawei.com/certification.
14. Oświadczenie FCC
Urządzenie zostało przetestowane i uznane za spełniające ograniczenia dotyczące urządzcyfrowych klasy B zgodnie
z częścią 15 przepisów komisji FCC. Ograniczenia te mają służyć zapewnieniu w rozsądnym zakresie ochrony przed
szkodliwymi zakłóceniami w przypadku instalacji w budynkach mieszkalnych. Urządzenie generuje promieniowanie
radiowe, używa takiego promieniowania i może je emitować. W razie montażu i użycia niezgodnego z zaleceniami
może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. W pewnych warunkach zakłócenia takie
mogą wystąpić nawet mimo przestrzegania zaleceń. Jeśli urządzenie zakłóca pracę odbiorników radiowych lub
telewizyjnych, co można stwierdzić przez wyłączenie i włączenie urządzenia, użytkownik może wypróbować dowolne
z poniższych metod w celu wyeliminowania zakłóceń:
-- Zmiana orientacji lub przestawienie anteny odbiorczej.
-- Zwiększenie odleości między urządzeniem a odbiornikiem.
-- Podłączenie urządzenia do gniazda elektrycznego w innym obwodzie niż odbiornik.
-- Zasięgnięcie porady sprzedawcy lub wykwalifikowanego serwisanta RTV.
Urządzenie jest zgodne z postanowieniami części 15 przepisów komisji FCC. Działanie urządzenia jest ograniczone
następującymi dwoma warunkami: (1) urządzenie nie może powodować żadnych szkodliwych zakłóceń oraz
(2) urządzenie musi odbierać zakłócenia nawet te, które mogą powodować niepożądane działanie.
Ostrzeżenie:
wszelkie modyfikacje i przeróbki urządzenia, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez firmę
Huawei Technologies Co., Ltd., mogą skutkować utratą prawa do korzystania z urządzenia.
Certyfikacja (SAR)
Urządzenie zostało skonstruowane zgodnie z wymogami norm narenia na emisje fal radiowych, ustalonymi przez
Federalną Komisję ds. Komunikacji FCC (USA).
Dopuszczalna wartość SAR przyjęta w USA wynosi 1,6 W/kg po uśrednieniu na 1 gram tkanki. Najwyższa przekazana
do komisji FCC wartość SAR dotycząca tego typu urządzbyła niższa od tego limitu.
15. Oświadczenie IC
Urządzenie spełnia wymogi normy CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).
Urządzenie spełnia normy RSS Industry Canada dla urządzeń radiowych niewymagających licencji. Działanie urządzenia
Polish
96
jest ograniczone następującymi dwoma warunkami: (1) urządzenie nie może powodować zakłóceń i (2) musi
przyjmować wszelkie zakłócenia, łącznie z zakłóceniami mogącymi powodować jego niepożądane działanie.
Certyfikacja (SAR)
Urządzenie zostało skonstruowane zgodnie z wymogami norm narenia na emisje fal radiowych ustalonymi przez
Industry Canada.
Dopuszczalna wartość SAR przyjęta w Kanadzie wynosi 1,6 W/kg po uśrednieniu na 1 gram tkanki. Najwyższa
przekazana do Industry Canada wartość SAR dotycząca tego typu urządzeń była nsza od tego limitu.
16. Informacje prawne
Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2017. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Niniejszy dokument ma jedynie charakter poglądowy. Żadna jego część nie stanowi gwarancji żadnego
typu, wyrażonej wprost ani dorozumianej.
Ochrona prywatności
Aby dowiedzieć się, jak chronimy dane osobowe, odwiedź stronę http://consumer.huawei.com/privacy-policy i
zapoznaj się z zasadami ochrony prywatności.
Znak słowny i logo Bluetooth
®
są zastrzeżonymi znakami towarowymi Bluetooth SIG, Inc. i używanie tych znaków
przez Huawei Technologies Co., Ltd. wynika z licencji.
Wszystkie zdjęcia i ilustracje w tym podręczniku mają wyłącznie charakter poglądowy. Dotyczy to w szczególności
koloru i rozmiaru telefonu oraz zawartości ekranu. Faktyczny wygląd może odbiegod przedstawionego. Żadna jego
część nie stanowi gwarancji żadnego typu, wyrażonej wprost ani dorozumianej.
Na stronie http://consumer.huawei.com/us/support/warranty-policy/index.htm mna znaleźć aktualny numer i adres
e-mail infolinii w danym kraju lub regionie.
/