Ferm ATM1037 Instrukcja obsługi

Kategoria
Gry wideo
Typ
Instrukcja obsługi
www.ferm.com
Oversatt fra orginal veiledning 11
Oversættelse af den originale brugsanvisning 12
Eredeti használati utasítás fordítása 13
Překlad püvodního návodu k používání 14
Preklad pôvodného návodu na použitie 15
Tłumaczenie instrukcji oryginalnej 16
Перевод исходных инструкций 17
Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης
18
NO
DA
HU
CS
SL
PL
RU
EL
Original instructions 02
Übersetzung der Originalbetriebsanleitung 03
Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing
04
Traduction de la notice originale 05
Traducción del manual original 06
Tradução do manual original 07
Traduzione delle istruzioni originali 08
Översättning av bruksanvisning i original 09
Alkuperäisten ohjeiden käännös 10
EN
DE
NL
FR
ES
PT
IT
SV
FI
ATM1037
BLOW GUN
PL
16 Ferm
PISTOLET PNEUMATYCZNY
Przedrozpoczęciemeksploatacji
urzàdzenianależydokładnieprzeczytaç
instrukcjebezpieczeństwaiobsługi
zestawunarzędzipneumatycznychoraz
sprężarki.
Spis tresci
1. Informacjedotyczàceurzàdzenia
2. Instrukcjebezpieczeństwa
3. Użytkowanie
4. Konserwacja
1. Informacje dotyczñce urzñdzenia
Dane techniczne
Ciśnieniezalecane 2-4bar
Ciśnieniemaks. 8bar
Ârednicakońcówkiwylotowej 2.0mm
Ciężar 0.15kg
2. Instrukcje bezpieczeństwa
Objaśnienie symbołów
Wtejinstrukcjii/lubszlifiercesàużywanenastępne
symbole:
Zgodnie z odpowiednimi podstawowymi
standardamibezpieczeństwazDyrektyw
Europejskich.
Nosiçrękawiczkiochronne.
Zalecasięnoszenieokularówochronnych.
Instrukcje bezpieczeństwa
Należyzawszezapoznaçsięzinstrukcjà
obsługisprężarkiorazwykorzystywanych
przedmiotówi/lubmateriałów.
• Unikaçnadmierniewysokiegociśnienia.
• Nigdyniekierowaçstrumieniapowietrzalubpłynu
wkierunkuwłasnejosobylubosóbpostronnych;
możetospowodowaçpoważneobrażeniaciała.
• Osobypostronneorazzwierzętapowinny
pozostawaç z daleka.
• Dzieciizwierzętaniepowinnyznajdowaçsięw
pobliżuurzàdzeniawtrakciejegopracy.
• Jeślikompresorjestwykorzystywanydo
rozpylania farby:
• Nienależyprzebywaçwzamkniętym
pomieszczeniulubwpobliżuognia.
• Upewniçsię,żeśrodowiskopracyjestdobrze
wentylowane.
• Chroniç nos i usta za pomocà maski (rys. 21).
• Jeślikompresorniejestużywanyprzezdłuższy
okresczasu,należywyjàçwtyczkęzgniazdka
zasilajàcego.
• Upewniçsię,żeprzewodyprzepustowe
sprężonegopowietrzasàwykorzystywaneze
sprężonympowietrzem(oczymświadczy
maksymalnawartośçciśnieniadostosowanado
ciśnieniasamegokompresora).Nienaprawiaç
uszkodzonych przewodów samodzielnie.
3. Użytkowanie
Sprężarkazprzystawkàpowinnabyçużywanajedynie
w miejscu o dobrej wentylacji.
• Wàżpoliuretanowypowinienzostaçpodłàczony
pomiędzysprężarkà,aprzystawkà.
• Założyçzłàczkęwężanaprzystawkęiwcisnàçaż
dozatrzaśnięcia.Wàżjestterazpodłàczony
poprawnie.
• Abyzwolniçzłàczkę,przesunàçpierścień
zewnętrznydotyłu.
Zwróciçuwagęnaniebezpieczeństwouwalniania
niewielkichczàstek,któremogàspowodowaç
obrażenia.Niekierowaçnasiebiepistoletupodczas
czyszczenia.
4. Konserwacja
Awarie
Wprzypadkuwystàpieniaawarii(n.p.zużycieczęści)
należyskontaktowaçsięzpunktemserwisowym–
adresypunktówserwisowychznajdujàsięnakarcie
gwarancyjnej.
Ochrona środowiska
Abyzapobiecuszkodzeniomwczasietransportu,
urzàdzeniedostarczanejestwsztywnymopakowaniu
składajàcymsięgłówniezmateriałównadajàcychsię
doponownegoprzetworzenia.Prosimyoskorzystanie
zmożliwościponownegoprzetworzeniaopakowania.
Gwarancja
Proszęzapoznaçsiezwarunkamiumowy
gwarancyjnejzamieszczonyminazałàczonejkarcie
gwarancyjnej.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24

Ferm ATM1037 Instrukcja obsługi

Kategoria
Gry wideo
Typ
Instrukcja obsługi