Ferm CDM1105 Instrukcja obsługi

Marka
Ferm
Kategoria
akumulatorowe wiertarko-wkrętarki udarowe
Model
CDM1105
Rodzaj
Instrukcja obsługi
www.ferm.com
POWER SINCE 1965
cordless drill
cdm1105
EN
DE
NL
FR
ES
PT
HU
FI
IT
NO
SV
DA
CS
Original instructions 04
Übersetzung der Orginalbetriebsanleitung 08
Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing 13
Traduction de la notice originale 18
Traducción del manual original 23
Tradução do manual original 28
Traduzione delle istruzioni originali 33
Översättning av bruksanvisning i original 38
Alkuperäisten ohjeiden käännös 42
Oversatt fra orginal veiledning 47
Oversættelse af den originale brugsanvisning 51
Eredeti használati utasítás fordítása 55

 

 
Originalios instrukcijos vertimas 78
 
Algupärase kasutusjuhendi tõlge 88
 
 

 

 
SK
SL
PL
LT
LV
ET
RO
HR
UK
EL
BG
RU
PL
73

Predenselotitevzdrževalnihdelna
mehanskihdelih,seprepričajte,daste
orodjeizklopiliizelektričnegaomrežja.
Stroji so narejeni tako, da delujejo dolgo in
potrebujejolemalovzdrževanja.Konstantno
dobro delovanje je pogojeno s pravilno nego
strojainrednimčiščenjem.

Odprtinezračnikavzdržujčiste,dasemotornebo
pregreval.Rednočistiohišjesčistimblagom.Če
umazanijanočeodstopitijoodstranizmehkim
blagomnamočenimvmilnico.Nikolinečistiohišja
s topili kot so bencin, alkohol, amoniak itd saj
lahkopoškoduješplastičnedele.

Naprava ne potrebuje dodatnega mazanja.
Okvare
V primeru okvare, t.j. obrabe posameznega dela,
pokličiteservisnoslužbo.Naslovjeoznačenna
garancijskemlistu.Nazadnjistranitegapriročnika
jepovečanprikazposameznihdelov,kijihlahko
naročite.
Okolje
Orodjetransportiramovkrepkiembalažidaga
zavarujemopredpoškodbami.Večinoembalaže
jemogočerecikliratizatojoodnesinazbirališče
takšnih odpadkov oz. v za to namenjen kontejner,
da bo reciklirana. NiCd celice lahko recikliramo.
Vadnýanebovyhozenýelektrickýči
elektronickýpřístrojmusíbýtdodánna
íslušnérecyklačnímíst.

Električnihorodijnevrzitestranvdomače
za smeti. Po Evropski smernici 2012/19/EU
zaWEEE(Odpadnaelektričnainelektronska
oprema) in njeno širitev v narodno pravo, je
potrebnoelektričnaorodja,kinisovečuporabna,
zbrati posebej in se jih znebiti na okolju prijazen
način.
Garancija
Garancijskipogojisoopisaninapriloženem
garancijskem listu.



NabyliPaństwodoskonałyprodukt,dostarczony
przezjednegozwiodącycheuropejskich
dystrybutorów.
WszystkieproduktydostarczaneprzezfirmęFerm
sąwytwarzaneprzyzachowaniunajwyższych
standardówniezawodnościibezpieczeństwa,a
elementem naszej filozofii jest zapewnianie
Klientomdoskonałejobsługi,wspartejprzez
wszechstronnątrzyletniągwarancję.
Mamynadzieję,żebędąsięPaństwocieszyćtym
produktem przez wiele lat.
Liczby w tekście odnoszą się do schematów
na stronach 2-3.
Przedużyciemurządzenianależy
zapoznaćsięztreściąinstrukcji
obsługi.Zapoznaćsięzfunkcjamioraz
podstawamidot.obsługi.Urządzeniem
należyposługiwaćsięzgodnieze
wskazówkami,abyzapewnićciwe
działanieposzczególnychfunkcji.
Instrukcjaobsługiorazdokumentacja
natematurządzeniapowinna
znajdowaćsięzawszewpobliżu
urządzenia.

1. Informacjedotycząceurządzenia
2. Instrukcjebezpieczeństwa
3. Montażakcesoriów
4. Obsługa
5. Serwis i konserwacja


Dane techniczne
Napięcie 18V
Napięcieładowarkiakumul. 230V
Częstotliwośćładowarkiakumul. 50Hz
Wydajnośćakumulatora 1,0Ah
Czasładowania 3-5godziny
Maks. moment obrotowy 10 Nm
Prędkośćobrotowa,bezobciążenia0-550/min
Uchwyt wiertarski 0,8-10 mm
Ciężar(wrazzakumulatorem) 1.579kg
PL
74
Lpa(głośnośćszlifierki) 74+3dB(A)
Lwa(głośnośćszlif.przypracy) 85+3 dB(A)
Wartośćwibracji
Podczas wiercenia w metalie 1,18+1,5 m/s
Poziom wibracji
Poziomemisjiwibracjipodanynakońcutej
instrukcjizostałzmierzonyzgodnieztestem
standaryzowanympodanymwEN60745;może
służyćdoporównaniajednegonarzędziazinnym
ijakoocenawstępnanarażenianawibracjew
trakcieużywanianarzędziadowymienionych
zadań
- używanienarzędziadoinnychzadań,lubz
innymialboźleutrzymanymiakcesoriami,
możeznaczącozwiększyćpoziomnarażenia
- przypadki,kiedynarzędziejestwyłączonelub
jest czynne, ale aktualnie nie wykonuje
zadania,mogąznaczącozmniejszyćpoziom
narażenia
Należychronićsięprzedskutkamiwibracjiprzez
konserwacjęnarzędziaijegoakcesoriów,
zakładanierękawiciwłaściwąorganizacjępracy

1 Wiertarka akumulatorowa
2 Akumulatora
1 Ładowarka
1 Dwustronnebitydowkręcania
1 Instrukcjaobsługi
1 Przepisybezpieczeństwa
1 Karta gwarancyjna
Sprawdzićurządzenie,luźneczęściiakcesoria
podkątemuszkodzeńwtrakcietransportu.

Rys. A
1. Przyciskwłączania/wyłączania
2. Pierścieńregulacjimomentuobrotowego
3. Uchwyt
4. Bateria
5. Przełącznikkierunku


W razie nie przestzegania danej
instrukcjiobsługimożepowstaćryzyko
zranieniaorazzginięciapersonelulub
uszkodzenianardzia.
Wskazujenaniebezpieczeństwo
porażeniaprądemelektrycznym.
Ilćobrotówurządzeniamożna
ustawićelektronicznie.
Nieużywajwczasiedeszczu.
Tylkodlastosowaniawewnątrz
pomieszcz
Temperatura maksymalna 40 °C.
Niewolnowrzucaćakumulatorado
ognia.
Niewolnowrzucaćakumulatorado
wody.
Ochrona przed przegrzaniem
130 °C.
W przypadku awarii transformator nie
jest niebezpieczny (obwód
separowany).
AkumulatorNi-Cdmożebyć
recyklowany.Należygooddaćw
punkcie zwrotu elementów
chemicznych,abyzapewnić
ekologicznąrecyklacjęlublikwidację.
Zawszeprzeładujcieakumulatory
Istotnewskazówkidotyczącebezpieczeństwa
ładowarkiiakumulatorwów
W razie kontaktu z kwasem z
akumulatorównależynatychmiast
spłukaćkwaswodą.Wraziedostania
siękwasudooczu,natychmiastspłukać
PL
75
kwaswodąinatychmiastwezwać
lekarza!
1. Przedużyciemnależyprzeczytaćizwrócić
uwagęnainstrukcjęobsługiorazwskazówki
dotyczącebezpieczeństwaładowarkii
akumulatora!
2. Uwaga!Używaćwyłącznieładowarkęi
akumulatory dostarczone przez producenta,
w przeciwnym wypadku istnieje
niebezpieczeństwowypadku.
3. Chronićładowarkę,akumulatororaz
narzędziaelektryczneprzedwilgocią,jaknp.
deszczlubśnieg.
4. Przedużyciemładowarkizawszesprawdzać
poprawnepodłączeniewszystkichkabli.
5. W razie stwierdzenia uszkodzenia kabli,
ładowarkaniemożebyćużywana.Należy
natychmiastwymienićuszkodzonykabel.
6. Gdyładowarkaniejestużywana,należy
wyciągnąćwtyczkęzgniazdasieciowego.Nie
wyciągaćwtyczkizakabelsieciowy.
7. Jeśliładowarkaspadnielubzostaniewinny
sposóbnarażonanaobciążenie
mechaniczne,należyoddaćjąprzeddalszym
użyciemdokontroliprzezuznanyzakład
specjalistyczny.Uszkodzoneczęścinależy
naprawić.
8. Ostrożnieobchodzićsięzblokiem
akumulatorowym,nieopuszczaćgoinie
narażaćnauderzenia.
9. Nigdyniepróbowaćsamodzielnienaprawiać
ładowarkilubakumulatora.Naprawymuszą
bywykonywanewyłącznieprzezuznany
zakładspecjalistyczny,wprzeciwnym
wypadkuistniejeniebezpieczeństwo
wypadku.
10.Przedczyszczeniemlubkonserwacją
ładowarkilubakumulatorazawszewyciągać
wtyczkęsieciowązgniazdaładowarki.
11.Nigdynieładowaćakumulatorów,gdy
temperaturaotoczeniajestwzakresieponiżej
5°Clubpowyżej40°C.
12.Otworywentylacyjneładowarkimusząbyć
zawsze odkryte.
13.Blokakumulatorowyniemożebyćzwierany.
Wraziezwarciaprzepływaprądo
wysokimnatężeniu.Następstwemtego
mogąbyćprzegrzanie,
niebezpieczeństwopożarulub
knięcieakumulatora.Możeto
równieżprowadzićdouszkodzenia
akumulatoralubniebezpieczeństwa
doznaniaobrażeńuużytkownika.
Dlatego:
• Niepodłączaćżadnychkablidobiegunów
akumulatora.
• Zwrócićuwagęnato,abywbloku
akumulatorowymnieznajdowałysię
żadnemetaloweprzedmioty(gwoździe,
spinacze, monety itd.).
• Niewystawiaćakumulatorównadziałanie
wody lub na deszcz.
• Abyuniknąćustereki/lubzagrożeń,
używaćdołączonegoakumulatora
wyłączniewpołączeniuzwkrętarką
akumulatorową.
14.Uszkodzonylubniezdatnydoładowania
akumulatornależyusuwaćjakoodpad
specjalny.Niewrzucaćgodoodpadów
domowych.
15.Nigdyniewrzucaćakumulatoradoognialub
wody.Istniejeniebezpieczeństwowybuchu!

Podczasużywanianarzędzielektrycznychdla
ochronyprzedporażeniemelektrycznym,
niebezpieczeństwemdoznaniaobrażeńipożaru
należyprzestrzegaćpodanychniżejwskazówek
dotyczącychbezpieczeństwa.Przedużyciem
narzędziaelektrycznegonależyprzeczytaći
zwrócićuwagęnawszystkiewskazówki.
Przechowywaćwskazówkidotyczące
bezpieczeństwa.
Zawszesprawdzać,czynapięcie
akumulatora odpowiada informacji
umieszczonej na tabliczce
znamionowej.Sprawdzićpozatym,czy
napięciesiecioweodpowiadanapięciu
wejściowemuładowarkiakumulatora.
Szlifierka II klasy – Izolacja podwójna –
Wasze gniazdo nie potrzebuje
uziemenia.

Usuwaćstarekablelubwtyczkibezpośredniopo
wymianienanowe.Podłączanieluźnegokabla
wtyczki do gniazda jest niebezpieczne.
• Wyciągnąćakumulator.Gdynarzędzie
elektryczneniejestużywane,przed
PL
76
konserwacjąiprzywymianienarzędzie,jak
np.uchwytzaciskowy,wiertło.
• Narzędziejestprzeznaczonedowkręcaniai
wiercenia.Wszelkieinnezastosowaniasą
wykluczone.

Przedrozpoczęciempracynależy
zawszewyjąćakumulator.

Rys. B
Zurządzeniemmożnastosowaćopróczwierteł
równieżkońcówkiwkrętakoweztrzonem
sześciokątnym.
• Zwolnićuchwytwiertarski(3)poprzezjego
obrót na obwodzie (9).
• Osadzićtrzonwiertławuchwyciewiertarskim.
• Zakręcićuchwytwiertarski,abyzacisnąć
wiertło.
• Ponownieodkręcićuchwytwiertarski,gdy
wiertłomabyćwymienione.

Rys. C
Przedpodłączeniemładowarkinależy
sprawdzić,czypowierzchnia
zewnętrznablokuzewnętrznego
narzędziajestczystaisucha.
• Zadbaćoto,abyprzełącznikkierunkuobrotu
(5,Rys.A)byłustawionywśrodkowym
położeniu,abyuniknąćniezamierzonego
włączeniamaszyny.
• Włożyćakumulator(4)wstopkęurządzenia,
jakprzedstawiononarysunku.Docisnąć
akumulatordozaskoczenianazapadkę.
• Przedwyjęciemakumulatoraprzycisnąćpo
obustronachprzyciskiblokujące(10)i
wyciągnąćakumulatorzestopkiurządzenia.

Przestrzegzawszewskazówek
bezpieczeństwaiobowiązujących
przepisów.
Przytrzymaćmocnourządzenieidociskaćrówno
wiertłodoobrabianegoprzedmiotu.Nieobciążać
urządzenia.
Używaćwyłączniewierteł,któreniewykazują
śladówzużycia.Zużytewiertładziałają
negatywnienasprawnośćurządzenia.

Rys. D
Maszynama16różnychustawieńmomentu
obrotowego,zapomocąktórychmożnaokreślić
siłęwkręcaniaiwykręcaniaśrub.
• Ustawićpokrętłomomentuobrotowego(2)w
pożądanympołożeniu.
Ustawieniamomentuobrotowego,któresądo
wyboru,sąpodawanenapokrętlezapomocą
cyfr1do5orazpunktupomiędzycyframi,
któreoznaczająpołożeniepośrednie(łącznie
16).
• Preferowanyjestwybórmożliwieniskiego
położenia,umożliwiającegoporuszanieśrub.
Wybraćwyższepołożenie,gdysilnikślizga
się.

• Ustawićprzełącznikkierunkuobrotu(5)w
położenie“L”dowkręcaniaśrub.
• Ustawićprzełącznikkierunkuobrotuw
położenie“R”dowykręcaniaśrub.
Wiercenie
• Obrócićpokrętłomomentuobrotowego(2)w
położeniewiercenia.
Zadbaćoto,abyprzełącznikkierunku
obrotu(5)byłustawionypodczas
wiercenia zawsze na “L”.

Rys. A
• Wcisnąćprzełącznikzasilania(1).Prędkość
obrotowąurządzeniaregulujesiępoprzez
przenoszeniesiłynaprzełącznikach.
• Pozwolnieniuprzełącznika(1)następuje
natychmiastowe wyhamowanie uchwytu
wiertarskiegoicałkowitezatrzymanie.
• Abyzablokowaćurządzeniewstanie
wyłączonym,należyprzesunąćprzełącznik
kierunkuobrotów(5)wpołożenieśrodkowe.
Odkładaćurządzeniedopieropocałkowitym
zatrzymaniusilnika.Niekłaśćurządzeniana
zanieczyszczonympodłożu.Cząstkipyłumogą
dostaćsiędomechanizmu.
PL
77

Akumulatorznajdującysięwzestawieniejest
naładowany.
• Urządzeniedoładowaniaakumulatorów
powinnobyćużywanejedyniewtemperaturze
od +5° do + 40° Celsjusza.
• Urządzeniedoładowaniaakumulatorów
powinnobyćużywanejedyniew
pomieszczeniach suchych i o dobrej
wentylacji.

Rys. E
• Umieścićuchwytnaakumulatornapłaskiej
powierzchniiwłożyćakumulator.Zwrócić
uwagęnaoznakowaniebiegunowości+i-.
• Włożyćwtyczkęzasilaczasieciowegodo
gniazdkaznajdującegosięzbokuuchwytuna
akumulator.
• Włożyćwtyczkęzasilaczadosieci.
• Zapaleniesięczerwonejlampkiznajdującej
sięnauchwycieakumulatorasygnalizuje,że
akumulatorjestładowany.
• Ładowaniewpełniwyładowanego
akumulatoratrwazapierwszymrazemokoło
5godzin,anastępnieokoło3godzin.
Pozakończeniuładowaniaczerwona
lampkaniezgaśnieautomatycznie!
Akumulatorpowinienzostaćodłączony
poupływieokoło5godzin.W
przeciwnymwypadkuakumulatormoże
ulec przegrzaniu.

Nietylkoładowanieakumulatorówjest
ważne,ichrozładowywaniejestrównie
istotne lub nawet bardziej.
• Przynaładowanymakumulatorzewiertarka
bezprzewodowamożebyćużywanadochwili
stwierdzenia,żemocjejpracyzmniejszasięi
nieosiągaonamaksymalnejprędkości
obrotowej.
• Oznaczato,żeakumulatorjestprawie
całkowicierozładowany.Tylkowtym
przypadkumożnaprzystąpićdoładowania.
• Ładowanieakumulatora,kiedyjestonjeszcze
naładowany,naprzykładwjednejtrzeciej,
możespowodowaćwystąpienietzw.“efektu
pamięci”.Ponieważładowaniedotyczy
jedynierozładowanejczęściakumulatora,w
części,którawciążpozostajenaładowana
możenastępowaćkrystalizacja.Jeżelito
nastąpi,taczęśćakumulatorajużnigdynie
będziemogłabyćużywana.
• Nienależyrozładowywaćakumulatorado
zera.Pozauważeniu,żemocpracywiertarki
lubjejmaksymalnaprędkośćobrotowaulega
zmniejszeniu,należynaładowaćakumulator.
• Kiedyakumulatorulegacałkowitemu
rozładowaniupodczaspracywiertarki,może
wystąpićtzw.“efektodwrócenia
biegunowości”.Biegunyakumulatoraulegną
odwróceniu:“+”staniesię“-”,a“-”staniesię
“+”.Wprzypadkuodwróceniabiegunowości
podczasładowanianastąpitrwałe
uszkodzenie akumulatora.
Jeśliwiertarkabezprzewodowaniejest
używanaprzezdłuższyczasu,
akumulatorpowinienwcześniejzostać
wpełninaładowany.Akumulatormoże
byćprzechowywanyjedyniewstanie
naładowanym.

Przedprzystąpieniemdokonserwacji
silnika,sprawdźczywtyczkajest
odłączonaodsieci.
Urządzeniazaprojektowanotak,abydziałały
bezproblemowoprzezdługiczasiwymagały
konserwacjijedyniewniewielkimzakresie.Stałe
poprawnedziałanieurządzeniazależyodjego
właściwejkonserwacjiiregularnegoczyszczenia.

Urządzenienależyczyścicregularniemiękką
szmatką,najlepiejkażdorazowopoużyciu.
Należyzwrócićuwagę,byusunąćpyłi
zabrudzenia z otworu wentylacyjnego.
Poważniejszezabrudzenianależyusunąćmiękką
szmatkązwilżonąwodązmydłem.Nienalezy
używaćżadnychśrodkówrozpuszczających
takichjakbenzyna,alkohol,amoniak,itp.Środki
tegotypudziałająniszcząconamateriał,z
któregowykonanesąposzczególneczęści.
Smarowanie
Urządzenieniewymagadodatkowego
smarowania.
LT
78
Awarie
Wprzypadkuwystąpieniaawarii(n.p.zużycie
części)należyskontaktowaćsięzpunktem
serwisowym – adresy punktów serwisowych
znajdująsięnakarciegwarancyjnej.Nakońcu
niniejszejinstrukcjizamieszczonyzostałschemat
częścizamiennych,któremogąbyćzamawiane.

Aby zapobiec uszkodzeniom w czasie transportu,
urządzeniedostarczanejestwsztywnym
opakowaniuskładającymsięgłówniez
materiałównadającychsiędoponownego
przetworzenia. Prosimy o skorzystanie z
możliwościponownegoprzetworzenia
opakowania.
AkumulatoryNiCd(niklowo-kadmowe)nadająsię
do ponownego przetworzenia.
Uszkodzone oraz /lub wybrakowane
urdzenieelektrycznelub
elektronicznemusibyćutylizowanew
odpowiedni sposób.

Niewolnowyrzucaćelektronarzędzido
domowychśmietników.ZgodniezDyrektywą
Europejskąnr2012/19/EUdotyczącąUtylizacji
WyposażeniaElektrycznegoiElektronicznego
ijejwdrożeniemwkrajoweprawo,nieużywane
elektronarzędzianależygromadzićoddzielnie
iutylizowaćwsposóbprzyjaznydlaśrodowiska.
Gwarancja
Proszęzapoznaćsiezwarunkamiumowy
gwarancyjnejzamieszczonyminazałączonej
karcie gwarancyjnej.



ĮsigijotepuikųgaminįišvienogeriausiųEuropos
platintojų.
VisibendrovėsFermtiekiamiproduktaigaminami
prisilaikantgriežčiausiųtechnologiniųirsaugumo
normų.Mūsųkomercinėsfilosofijosdalisyra
kokybiškasservisasklientamskompleksinės
garantijos pagrindu.
Tikimės,kadšisgaminysjumspatikimaitarnaus
ilgus metus.
Šiame tekste paminėti skaičiai atitinka 2-3
;uslapio iliustracijas
Priešnaudodamiesiprietaisu,atidžiai
perskai-tykitešiąinstrukciją.Įsitikinkite,
kadžinotekaipprietaisasveikiairkaip
juonaudotis.Kadprietaisasveiktų
tinkami,eksploatuokitejįpagal
instrukcijosnurodymus.Saugokitešią
instrukcijąirpridedamądokumentaciją
kartu su prietaisu.

1. Techniniai duomenys
2. Saugostaisyklės
3. Surinkimas
4. Naudojimas
5. Priežiūra

Tehniskie dati
Įtampa 18V
Akum.kroviklioįtamp 230V
Akum.krovikliosrovėsdažnis 50Hz
Akumuliatoriaus talpa 1,0 Ah
Akum.Įkrovimotrukmė 3-5val.
Didžiausiassukimomomentas 10Nm
Tuščioseigosgreitis 0-550/min
Griebtuvo suspaudimo ribos 0,8 - 10 mm
Masė(suakumuliatoriumi) 1.579kg
Lwa (garso galingumas) 74+3 dB(A)
Garso galingumas 85+3 dB(A)
Vibracija
Gr´Ïdami metalo 1,18+1,5 m/s
2
/