Elta 2309 Instrukcja obsługi

Marka
Elta
Kategoria
odtwarzacze CD
Model
2309
Rodzaj
Instrukcja obsługi
Design Stereo Music- Center mit
CD/MP3- Player
Sistema de Som Estéreo de Design,
com Leitor de CD/MP3
CD/MP3 çalarlı Design Stereo
Music-Center
Design Stereo Muziekcentrum
met CD/MP3 speler.
Stylizowany zestaw muzyczny
Design z odtwarzaczem CD/MP3
Centro musical estéreo de diseño
con reproductor CD/MP3
Stereo Music Center con
lettore CD/MP3
Formatervezett sztereó mini hifi,
CD/MP3-lejátszóval
Centre musical design stéréo avec
lecteur CD/MP3
Design Stereo Music- Center with
CD/MP3- Player
2309
51.
MODEL: 2309
Stylizowany zestaw muzyczny Design z odtwarzaczem CD/MP3
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Trójkąt z wykrzyknikiem zwraca
uwagę użytkownika na istotne
instrukcje dotyczące obsługi i
konserwacji w
załączonympodręczniku, który
powinien być ważnie
przeczytany.
Trójkąt z symbolem błyskawicy
zwraca uwagę użytkownika na
obecność "niebezpiecznego
napięcia" wewnątrz obudowy,
bez izolacji, które może być
wystarczająco wysokie, by
stwarzać ryzyko wstrząsu
elektrycznego.
OSTRZEŻENIE
RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM
NIE OTWIERAĆ
UWAGA: ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO
PORAŻENIA PRĄDEM, NIE
ZDEJMOWAĆ POKRYWY (ANI TYLNEJ
ŚCIANY). URZĄDZENIE NIE ZAWIERA
CZĘŚCI PRZEZNACZONYCH DO
OBSŁUGI PRZEZ UŻYTKOWNIKA.
WSZELKIE NAPRAWY TECHNICZNE
KIEROWAĆ DO WYKWALI
-
FIKOWANEGO PERSONELU
SERWISOWEGO.
Zwróć uwagę na małe części urządzenia oraz baterie. Nie połykaj ich; może to spowodować
poważne zagrożenie w tym uduszenie. Zwróć szczególną uwagę na dzieci. Trzymaj małe części
urządzenia z dala od dzieci.
Informacje dotyczące ochrony słuchu
Uwaga:
Twoje zdrowie jest ważne zarówno dla ciebie jak i dla nas.
Zachowaj więc wszelkie środki ostrożności korzystając z tego urządzenia.
Unikaj wysokiego poziomu głośności.
Jeżeli urządzenie jest obsługiwane przez dzieci, nie pozwól na odtwarzanie muzyki zbyt głośno.
Uwaga!
Zbyt wysoki poziom głośności może prowadzić do uszkodzenia słuchu twoich dzieci.
Nie pozwalaj komukolwiek, zwłaszcza dzieciom, wkładać niczego do otworów, otworów
wentylacyjnych lub dziur; może to doprowadzić do porażenia prądem. Obudowa urządzenia może
być zdjęta wyłącznie przez wykwalifikowanych specjalistów. Korzystaj z urządzenia wyłącznie w
celach, do których zostało przeznaczone.
Urządzenie jest przeznaczone do użytku wewnętrznego.
Zachowaj instrukcję obsługi do przyszłego wglądu.
Ochrona środowiska
To urządzenie nie może być traktowane jak zwykłe odpady. Przekaż urządzenie do specjalnych
miejsc skupu i utylizacji urządzeń elektrycznych. Na urządzeniu lub opakowaniu znajduje się
symbol, który informuje o sposobie pozbycia się urządzenia. Wszystkie materiały mogą podlegać
utylizacji. Możesz znacznie przysłużyć się do ochrony środowiska utylizując urządzenie w
odpowiedni sposób. Zapytaj odpowiednie władze o miejsce utylizacji urządzeń elektrycznych.
Upewnij się, że otwory wentylacyjne nie są zasłonięte przez firanki, zasłon, gazety itp.
DALSZE INFORAMCJE
52.
Otwory wentylacyjne zawsze muszą być odsłonięte. Przegrzanie urządzenia może powodować
uszkodzenie lub skrócić jego żywotność.
Ciepło
Nie wystawiaj urządzenia na działanie promieni słonecznych. Upewnij się, że urządzenie nie jest
wystawione na działanie ęródeł ciepła, takich jak grzejniki czy ogień. Upewnij się, że otwory
wentylacyjne urządzenia nie są zasłonięte.
Wilgoć oraz czyszczenie
To urządzenie nie jest odporne na wilgoć. Trzymaj urządzenie z dala od wody oraz wilgoci.
Woda może spowodować poważne uszkodzenia. Do czyszczenia nie używaj środków zawierających
alkohol, amoniak, benzen oraz środków żrących. Mogą uszkodzić urządzenie. Czyść urządzenie
miękką, wilgotną szmatką.
Pozbywanie się baterii
Baterie nie mogą być traktowane jak zwykłe śmieci. Przekaż baterie do oznaczonego punktu
składowania baterii.
Nie wrzucaj baterii do ognia.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. PRZECZYTAJ INSTRUKCJE - Należy przeczytać wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i
obsługi przed uruchomieniem urządzenia.
2. ZACHOWAJ INSTRUKCJE - Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i obsługi należy zachować do
wykorzystania w przyszłości.
3. WEŹ POD UWAGĘ OSTRZEŻENIA - Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń opisanych na urządzeniu
i w instrukcji obsługi.
4 . POSTĘPUJ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI - Należy postępować zgodnie ze wszystkimi instrukcjami.
5. WODA I WILGOĆ - Nie należy korzystać z urządzenia w pobliżu źródła wody, np. obok wanny, umywalki,
zlewozmywaka, pralni, basenu lub w wilgotnej piwnicy.
6. WENTYLACJA - Urządzenie należy umieścić w takim miejscu lub pozycji, aby prawidłowa wentylacja nie
była utrudniona. Nie wolno go stawiać bezpośrednio na łóżku, kanapie, dywanie lub żadnej innej tego typu
powierzchni, ponieważ otwory wentylacyjne mogą zostać zakryte. Umieszczenie urządzenia w zamkniętej
przestrzeni, takiej jak szafka czy regał, może utrudniać przepływ powietrza przez otwory wentylacyjne.
7. ŹRÓDŁA CIEPŁA - Urządzenie należy umieszczać z dala od źródeł ciepła, takich jak grzejniki, kuchenki,
lub innego tego typu sprzętu (włącznie ze wzmacniaczami), który wydziela ciepło.
8. ZASILANIE - Urządzenie należy podłączyć tylko do takiego źródła zasilania, jakie zostało opisane w
instrukcji obsługi lub oznaczone na obudowie.
9. UZIEMIENIE - Należy zachować środki ostrożności celem zapewnienia skuteczności uziemienia
urządzenia.
10. ZABEZPIECZENIE PRZEWODU ZASILAJĄCEGO - Przewody zasilające należy poprowadzić w taki
sposób, aby nie znajdowały się one w przejściu, ani nie przyciskały ich pobliskie przedmioty.
11.
LINIE ELEKTROENERGETYCZNE - Antenę zewnętrzną umieścić z dala od linii elektroenergetycznych.
12. CIAŁO OBCE LUB PŁYN W URZĄDZENIU - Należy zachować wszelką ostrożność, aby do urządzenia
nie dostały się przez otwory w obudowie żadne ciała obce, ani płyny.
53.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
13. OSTRZEŻENIE PRZED ESD - Wyświetlacz nie działa prawidłowo lub brak reakcji podczas regulacji z
powodu wyładowania elektrostatycznego (ESD). Wyłącz urządzenie i wyciągnij przewód zasilania z
kontaktu. Podłącz ponownie po kilku sekundach.
14. USTERKA WYMAGAJĄCA NAPRAWY - Urządzenie należy skierować do wykwalifikowanego personelu
serwisowego, kiedy:
a. Przewód zasilający lub wtyczka zostały uszkodzone.
b. Do środka dostały się ciała obce lub płyny.
c. Zostało wystawione na działanie deszczu.
d. Urządzenie zostało upuszczone lub obudowa została uszkodzona.
e. Urządzenie nie wydaje się działać prawidłowo.
15. NAPRAWA - Użytkownik nie powinien podejmować prób naprawy urządzenia, za wyjątkiem sugestii
opisanych w instrukcji. Wszelkie naprawy techniczne powinny być skierowane do wykwalifikowanego
personelu serwisowego.
Uwagi:
a. Zabrudzona lub porysowana płyta CD może przeskakiwać podczas odtwarzania. Wyczyść lub wymień
płytę.
b. Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się błąd lub nastąpi awaria, wyjąć przewód zasilania z gniazda i wyjąć
wszystkie baterie. Po chwili ponownie podłączyć zasilanie.
PRZED URUCHOMIENIEM URZĄDZENIA
Uwagi: PŁYTY KOMPAKTOWE.
Ponieważ zabrudzone, zniszczone lub wypaczone płyty mogą uszkodzić urządzenie, należy zwrócić uwagę
na następujące kwestie:
a. Płyty kompaktowe nadające się do użytku. Używać tylko płyty kompaktowe opatrzone poniższym znakiem.
b. Tylko płyty kompaktowe z zapisanym cyfrowym sygnałem audio.
INSTALACJA URZĄDZENIA
• Ostrożnie wyjmij wszystkie części urządzenia i usuń wszystkie materiały zabezpieczające.
• Włóż baterię do pilota sterowania.
• Przed podłączeniem urządzenia do źródła prądu sprawdź napięcie w sieci oraz podłącz wszystkie inne
elementy.
• Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych oraz upewnij się, że wokół urządzenia jest kilka centymetrów
przestrzeni, która zapewni odpowiednią wentylację.
PODŁĄCZENIE
1. Podłącz lewy oraz prawy głośnik odpowiednio do lewego i prawego gniazda typu jack.
2. Przed podłączeniem urządzenia do sieci AC upewnij się, że napięcie w sieci jest takie same jak zlecane
przez producenta.
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
54.
ROZMIESZCZENIE UKŁADU STEROWANIA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
15
1. WSKAŹNIK POWER (zasilania)
2. WSKAŹNIK FM STEREO
3. MODE (tryb)
4. PROGRAM (programowanie)
5. ALBUM
6. PLAY / PAUSE (odtwarzanie / wstrzymanie)
7. SKIP - (pomiń wstecz)
8. SKIP + (pomiń w przód)
9. STOP (zatrzymanie)
10. WSKAŹNIK SKALI ZAKRESU FAL
11. PRZEŁĄCZNIK BAND (zakresu fal)
12. PRZEŁĄCZNIK FUNCTION (funkcji)
13. REGULACJA VOLUME (głośności)
14. REGULACJA TUNING (strojenia)
15. CZUJNIK ZDALNEGO STEROWANIA
16. WYŚWIETLACZ LCD
17. GNIAZDA GŁOŚNIKOWE (L / P)
18. ANTENA PRZEWODOWA FM
19. PRZEWÓD ZASILANIA PRĄDEM ZMIENNYM
17
18
19
55.
PILOT ZDALNEGO STEROWANIA
1. PLAY / PAUSE (odtwarzanie / wstrzymanie)
2. SKIP - (pominięcie wstecz)
3. SKIP + (pominięcie w przód)
4. PROGRAM (programowanie)
5. MODE (tryb)
6. ALBUM UP
7. +10 TRACK
8. STOP (zatrzymanie)
1
2
8
7
3
4
6
5
ZAKŁADANIE BATERII
Umieść 2 baterie typu AAA w komorze baterii. Upewnij się, że baterie zostały umieszczone prawidłowo
według ich biegunowości, w celu uniknięcia awarii pilota. Zawsze wyjmij baterie z pilota, jeżeli nie będzie
używany przez długi okres czasu, ponieważ spowoduje to wyciek baterii i w następstwie uszkodzi zestaw.
Uwagi:
- Używaj baterii tego samego rodzaju. Nigdy nie zakładaj razem baterii innych rodzajów.
- Jeżeli zakres działania między pilotem a urządzeniem zmniejsza się, oznacza to, że baterie są wyczerpane.
Wymień baterie na nowe.
PRZEŚWIT CZUJNIKA W NADAJNIKU
- Nawet jeśli pilot jest używany w obrębie zasięgu skutecznego, jego działanie może być zakłócone
przeszkodami znajdującymi się między urządzeniem a pilotem.
- Pilot może działać nieprawidłowo, jeżeli jest używany w pobliżu innych urządzeń wytwarzających
promieniowanie podczerwone, lub też urządzenia obsługiwane pilotami na podczerwień znajdują się w
pobliżu mikrozestawu.
OBSŁUGA RADIA
PODSTAWOWA OBSŁUGA
1. Ustaw przełącznik funkcji “FUNCTION” w tryb “RADIO”.
2. Wybierz żądany zakres za pomocą “BAND” - przełącznika zakresów.
3. Wybierz żądaną częstotliwość radiową za pomocą regulatora “TUNING”.
4. Dostosuj głośność “VOLUME” do żądanego poziomu.
56.
AM / FM / FM-STEREO ODBIÓR FAL
- Ustaw przełącznik „BAND” w pozycją AM, aby odbierać radio w tym trybie.
- Ustaw przełącznik “BAND” w tryb FM dla odbioru dźwięku MONO.
- Ustaw przełącznik “BAND” w tryb FM ST. dla odbioru dźwięku FM STEREO. Wskaźnik stereo zaświeci się
jako FM ST. w tym trybie.
OBSŁUGA PŁYT CD / MP3 / WMA
GENERAL OPERATION
PLAY / PAUSE / USB
SKIP + &
SKIP -
STOP
Odtwarzanie płyty CD / MP3 / WMA.
Naciśnij ponownie, aby tymczasowo wstrzymać odtwarzanie CD / MP3 / WMA.
Ponowne naciśnięcie wznawia odtwarzanie.
Naciśnij, aby przejść do poprzedniej lub następnej ścieżki.
Naciśnij i przytrzymaj podczas odtwarzania, aby znaleźć żądany punkt ścieżki.
Naciśnij, aby całkowicie zatrzymać płytę CD / MP3 / WMA.
ODTWARZANIE
1. Ustaw przełącznik funkcji “FUNCTION” w tryb “CD / MP3 / WMA”.
2. Otwórz pokrywę komory płyt i umieść w niej płytę CD / MP3 / WMA etykietą skierowaną do góry.
3. Zamknij pokrywę CD.
4. Jeżeli płyta jest wewnątrz komory, wykonywane jest jej skanowanie.
Płyta CD - Całkowita liczba ścieżek zostaje odczytana i wyświetlona.
Płyta MP3 - “MP3” pojawia się na wyświetlaczu.
Płyta WMA - “WMA” pojawia się na wyświetlaczu.
5. Naciśnij przycisk “PLAY / PAUSE”, aby rozpocząć odtwarzanie płyty CD / MP3 / WMA.
6. Dostosuj głośność “VOLUME” do żądanego poziomu.
7. Naciśnij ponownie przycisk “PLAY / PAUSE”, aby tymczasowo wstrzymać odtwarzanie.
8. Naciśnij przycisk “STOP” po zakończeniu odtwarzania.
OBSŁUGA RADIA
LEPSZY ODBIÓR
FM
Urządzenie jest wyposażone w antenę FM umieszczoną z tyłu obudowy. Rozwiń przewód i rozciągnij go
na całej długości, aby polepszyć odbiór.
AM – Zestaw wyposażony jest we wbudowaną kierunkową antenę ferrytową fal AM . Obróć cały zestaw, aby
poprawić odbiór.
57.
OBSŁUGA PŁYT CD / MP3 / WMA
ODTWARZANIE PROGRAMOWE
Można zaprogramować kolejność odtwarzania z płyty maksymalnie 20 ścieżek.
Naciśnij przycisk “STOP” przed przystąpieniem do programowania.
1. Naciśnij przycisk “PROGRAM” na pilocie, a na wyświetlaczu pojawi się i zacznie migać komunikat “P01”.
2. Wybierz żądaną ścieżkę za pomocą przycisku “SKIP +” lub “SKIP -”. (Można wybrać żądany album po
wciśnięciu przycisku “ALBUM”.)
3. Naciśnij przycisk “PROGRAM” na pilocie, aby potwierdzić przypisanie ścieżki tego numeru programu w
pamięci.
4. Powtórz kroki 2 i 3, aby wprowadzić dodatkowe ścieżki do pamięci programu.
5. Po wprowadzeniu do pamięci programu wszystkich żądanych ścieżek naciśnij przycisk “PLAY / PAUSE /
USB”, aby odtworzyć płytę w uprzednio nastawionej kolejności.
6. Naciśnij dwukrotnie przycisk “STOP”, aby skasować zapamiętany program.
TRYB
Naciskaj przycisk “MODE” przed lub w trakcie odtwarzania płyty CD / MP3 / WMA, aby przełączać między
poszczególnymi trybami w następującej kolejności:
1 - REPEAT 1 (powtarzaj 1)
2 - REPEAT ALBUM (powtarzaj album - *TYLKO DLA MP3 / WMA)
3 - REPEAT ALL (powtarzaj wszystko)
4 - RANDOM (odtwarzanie losowe)
5 - NORMAL PLAYBACK (zwykłe odtwarzanie)
REPEAT 1
REP
REP
ALBUM
REP
ALL
REPEAT
ALBUM
REPEAT
ALL
NORMAL
PLAYBACK
RAND
RANDOM
SPECYFIKACJA
OGÓLNE
Zasilanie : : AC 230V ~ 50Hz
Zakres częstotliwości : AM 525 - 1615kHz
FM 87,5 - 108MHz
(Specyfikacja może ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.)
/