Chicco Xpace Isofix Instrukcja obsługi

Kategoria
Siedzenia samochodowe
Typ
Instrukcja obsługi
2
IstruzioniD’uso Pag.14-19
ModeD’emploi Pag.20-26
Gebrauchsanleitung Pag.27-33
Instructionsforuse Pag.34-39
InstruccionesDeUso Pag.40-45
InstruçõesDeUtilização Pag.46-52
Gebruiksaanwijzing Pag.53-58
Kullanim Bilgileri Pag.59-64

Brukerveiledning Pag.65-70
Bruksanvisning Pag.71-76
Οδηγιεσ χρησησ Pag.77-82
 Upute Za Uporabu Pag.83-88
NavodilaZaUporabo Pag.89-94
NávodKPoužití Pag.95-100
NávodKPoužitiu Pag.101-106
InstrukcjaSposobuUżycia Pag.107-112
HasználatiUtasítás Pag.113-118
InstrucţiuniDeFolosinţă Pag.119-124
ИнструкцияПоЭксплуатации Pag.125-130
Pag.131-135
I
F
D
GB
E
P
NL
GR
TR
HR
N
SL
CS
SK
PL
H
R
RU
SA
S
106
Instrukcja
sposobuużycia
WAŻNE: PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO
UŻYTKOWANIA PRODUKTU PROSZĘ UWAŻNIE
PRZECZYTAĆ CAŁĄ INSTRUKCJĘ W CELU
ZAPEWNIENIA JEGO BEZPIECZNEGO UŻYCIA.
ZACHOWAĆ INSTRUKCJĘ NA PRZYSZŁOŚĆ.
ABY ZAPEWNIĆ DZIECKU BEZPIECZEŃSTWO
NALEŻY DOKŁADNIE STOSOWAĆ SIĘ DO
ZALECEŃ NINIEJSZEJ INSTRUKCJI.
UWAGA! PRZED UŻYCIEM PRODUKTU,
NALEŻY USUNĄĆ I WYELIMINOWAĆ
EWENTUALNE PLASTIKOWE TOREBKI ORAZ
WSZELKIE ELEMENTY WCHODZĄCE W
SKŁAD OPAKOWANIA I PRZECHOWYWAĆ
JE W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI.
ZALECA SIĘ WYRZUCAĆ TE ELEMENTY DO
SPECJALNYCH POJEMNIKÓW SELEKTYWNEJ
ZBIÓRKI ODPADÓW, ZGODNIE Z
OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI.
WAŻNA INFORMACJA: Instalowanie z
systemem ISOFIX
1. Jest to stosowany dla dzieci przyrząd
zabezpieczająco–przytrzymującyISOFIX.
Został on zatwierdzony przez Rozporządzenie
ECE R44/04 dla ogólnego zastosowania w
samochodach wyposażonych w systemy
zaczepowe ISOFIX.
2. Aby użyć UNIWERSALNEGO systemu ISOFIX,
przed zainstalowaniem fotelika należy
bezwzględnie przeczytać podręcznik
pojazdu. Podręcznik wskaże miejsca
kompatybilne z klasą rozmiarową fotelika
samochodowego, homologowanego jako
ISOFIX UNIWERSALNY.
3. Niniejszy przyrząd zabezpieczająco
–przytrzymującyzostał zakwalifikowany
jako “Uniwersalny” zgodnie z kryteriami
homologacyjnymi znacznie bardziej
wymagającymi w stosunku do kryteriów
poprzednich modeli, które nie przytaczają
niniejszej informacji.
4. Grupa wagowa oraz klasa rozmiarowa
ISOFIX, dla których przyrząd może być
stosowany to: GRUPA 1, klasa B.
5. W razie wątpliwości, należy skontaktować
się z producentem niniejszego przyrządu
zabezpieczająco–przytrzymującegolubz
jego sprzedawcą.
UWAGA! Aby zainstalować Wasz fotelik
samochodowy, nie należy nigdy łączyć dwóch
systemów zaczepowych, a więc nie należy
używać systemu ISOFIX z samochodowym
pasem bezpieczeństwa.
UWAGA! Stosując system ISOFIX, nie wystarczy
zablokować dolnych zaczepów. Należy
bezwzględnie zamocować “Top Tether” w
punkcie zaczepowym przewidzianym przez
producenta pojazdu.
WAŻNA INFORMACJA: Instalowanie z
trzypunktowym pasem
1. Jest to „Uniwersalny” przyrząd
zabezpieczająco – przytrzymujący
stosowany dla dzieci, posiadający
homologację zgodnie z Rozporządzeniem
ECE R44/04. Jest on kompatybilny z
większością – lecz nie wszystkimi
siedzeniami samochodowymi.
2. Dokładne przystosowanie jest łatwo
osiągalne wówczas, kiedy producent
samochodu oświadcza w podręczniku
pojazdu, iż w samochodzie przewidziane
jest instalowanie „Uniwersalnych”
dziecięcych przyrządów zabezpieczająco
– przytrzymujących dla danej grupy
wiekowej.
3. Niniejszy przyrząd zabezpieczająco
–przytrzymującyzostał zakwalifikowany
jako “Uniwersalny” zgodnie z kryteriami
homologacyjnymi znacznie bardziej
wymagającymi w stosunku do kryteriów
poprzednich modeli, które nie przytaczają
niniejszej informacji.
4. Może on być stosowany w pojazdach
wyposażonych w trzypunktowy
pas bezpieczeństwa – statyczny lub
bezwładnościowy – posiadający
homologację zgodnie z Rozporządzeniem
UN/ECE Nr 16 lub innymi równorzędnymi
standardami.
5. W razie wątpliwości, należy skontaktować
się z producentem niniejszego przyrządu
zabezpieczająco–przytrzymującegolubz
jego sprzedawcą.
Bardzo ważne! Proszę natychmiast
przeczytać
• Foteliktenposiadahomologacjędla“Grupy
1”, to znaczy nadaje się on do przewozu
dzieci o wadze od 9 do 18 Kg (mniej
więcejwwiekuod9–12miesięcydo3lat),
zgodnie z europejskim Rozporządzeniem
ECE R44/04.
• Czynności związane z regulacją fotelika
powinny być wykonywane tylko i wyłącznie
przez dorosłą osobę.
• Każdykraj przewidujeodmiennenormy
i przepisy dotyczące bezpiecznego
przewozu dzieci w samochodzie. Dlatego
też, aby uzyskać dodatkowe informacje w
tym zakresie, zalecamy skontaktować się z
lokalnymi władzami.
• Produkt nie powinien być używany przez
PL
107
osoby, które nie przeczytały instrukcji.
• Ryzyko odniesienia poważnych obrażeń
przez dziecko - nie tylko w razie wypadku,
ale też w innych sytuacjach (np. przy
gwałtownymhamowaniu,itp.)–wzrasta,
jeśli nie przestrzega się dokładnie zaleceń
przytoczonych w niniejszej instrukcji.
• Produktmożebyćstosowanywyłączniejako
fotelik samochodowy. Nie powinien on być
używany w domu.
• Wrazie wypadku żaden fotelik nie może
zagwarantować dziecku całkowitego
bezpieczeństwa, ale użycie tego produktu
zmniejsza ryzyko poważnych obrażeń oraz
śmierci.
• Foteliksamochodowypowinienbyćzawsze
używany, również na krótkich odcinkach,
upewniając się uprzednio czy został on
prawidłowo zainstalowany i zapinając
pasy. W przeciwnym wypadku zagraża to
bezpieczeństwu dziecka. W szczególności
należy sprawdzić, czy pas jest odpowiednio
naprężony, czy nie jest on zaplątany oraz czy
nie znajduje się w nieprawidłowej pozycji.
• Wwyniku nawetniegroźnego wypadku
fotelik może ulec uszkodzeniom
niewidocznym gołym okiem: dlatego też
należy go wymienić.
• Nienależystosowaćfotelikówużywanych.
Mogą posiadać niezwykle niebezpieczne
uszkodzenia konstrukcyjne niewidoczne
gołym okiem, uniemożliwiające bezpieczne
użycie produktu.
• Nieużywaćfotelika,jeślijestonuszkodzony,
zdeformowany, zbytnio zużyty lub jeśli
brakuje mu jakiegokolwiek elementu: może
być niebezpieczny w użyciu.
• Niemodyfikowaćproduktubezuprzedniej
zgody Producenta. Nie montować na
foteliku akcesoriów, części zamiennych i
elementów, które nie zostały dostarczone
lub zatwierdzone przez Producenta.
• Nieużywaćniczego,np.poduszeklubkoców,
w celu uniesienia fotelika na siedzeniu
samochodowym lub dziecka na foteliku: w
razie wypadku mogłoby to spowodować
nieprawidłowe funkcjonowanie fotelika.
• Sprawdzić,czyniemażadnychprzedmiotów
między fotelikiem a siedzeniem oraz między
fotelikiem a drzwiami.
• Sprawdzić,czy siedzeniasamochodowe
(składane, wywracane lub obracane) zostały
dobrze zaczepione.
• Upewnićsię,czyniesąprzewożone–przede
wszystkim na tylnej półce - przedmioty
lub bagaże, które zostały nieprawidłowo
umocowanelubźleumieszczone,mogące
w razie kolizji lub gwałtownego hamowania
zranić pasażerów.
• Niepozwalać,abyinnedziecibawiłysię
elementami fotelika.
Nie pozostawiać nigdy dziecka w
samochodzie bez opieki! Może to być
niebezpieczne!
• Wfotelikupowinnosiedziećtylkojedno
dziecko.
• Upewnić się, czy wszyscy pasażerowie
pojazdu używają swego pasa
bezpieczeństwa, nie tylko dla ich
bezpieczeństwa, ale też dlatego, że w trakcie
podróży - w razie wypadku lub nagłego
hamowania - mogliby zranić dziecko.
UWAGA! W trakcie przeprowadzania
czynności regulacyjnych (zagłówka i
oparcia) należy upewnić się, czy ruchome
elementy fotelika nie stykają się z częściami
ciała dziecka.
• W trakcie jazdy, przed przystąpieniem
do wykonywania czynności związanych
z regulacją fotelika lub poprawianiem
pozycji dziecka, należy zatrzymać pojazd w
bezpiecznym miejscu.
• Sprawdzaćokresowo,czydzieckonieodpina
klamry pasa bezpieczeństwa oraz czy nie
bawi się fotelikiem lub jego elementami.
• Podczasjazdynienależydawaćdziecku
jedzenia, w szczególności lizaków, lodów
lub innych produktów na patyku. W razie
wypadku lub gwałtownego hamowania
mogłyby one zranić dziecko.
• Wtrakciedługichpodróżynależyczęstosię
zatrzymywać, ponieważ dziecko siedząc w
foteliku bardzo łatwo się męczy i potrzebuje
ruchu. Zaleca się, aby dziecko wsiadało i
wysiadało od strony chodnika.
Nie usuwać etykietek i wszywek
firmowych.
• Unikaćdługiegowystawieniafotelikana
działanie promieni słonecznych: może to
spowodować zmianę koloru materiałów i
wypłowienie tkanin.
• Jeśli pojazd pozostał na słońcu, przed
umieszczeniem dziecka w foteliku należy go
dokładnie przejrzeć sprawdzając, czy jego
elementy nie są zbytnio nagrzane: jeśli to
konieczne, przed posadzeniem w nim dziecka
należy go ochłodzić, aby uniknąć poparzeń.
• Kiedyniejestprzewożonedziecko,fotelik
–jeśliznajdujesięonwkabiniesamochodu
- powinien pozostać zaczepiony na
siedzeniu pojazdu (przy pomocy zaczepów
systemu ISOFIX lub trzypunktowego pasa
bezpieczeństwa) lub też należy umieścić
go w bagażniku. W razie wypadku lub
gwałtownego hamowania fotelik, który nie
został zaczepiony może stanowić zagrożenie
dla pasażerów.
• SpółkaARTSANAuchylasięodjakiejkolwiek
108
odpowiedzialności w razie nieprawidłowego
lub niezgodnego z niniejszymi instrukcjami
użycia produktu.
Instrukcja sposobu użycia
• ELEMENTYSKŁADOWE
• OGRANICZENIAIWYMAGANIADOTYCZĄCE
UŻYCIA PRODUKTU ORAZ SIEDZENIA
SAMOCHODOWEGO
SPOSÓB INSTALOWANIA FOTELIKA W
SAMOCHODZIE PRZY UŻYCIU SYSTEMU
ISOFIX
SPOSÓB INSTALOWANIA FOTELIKA
W SAMOCHODZIE PRZY UŻYCIU
TRZYPUNKTOWEGO PASA BEZPIECZEŃSTWA
• PRZESTROGIDOTYCZĄCEPRAWIDŁOWEGO
INSTALOWANIA FOTELIKA
• UMIESZCZANIEDZIECKAWFOTELIKU
• REGULACJAZAGŁÓWKAIPASÓW
REGULACJA STOPNIA NACHYLENIA
SIEDZISKA
• KONSERWACJA
Elementy składowe (rys. 1-2-3-4-5)
Rys. 1 (Z przodu)
A. Zagłówek
B. Otwory przesuwowe pasów
C. Podkładki na pasy
D. Pasy fotelika
E. Przycisk do regulacji pasów
F. Taśma do regulacji pasów
G. Klamra do zapinania / odpinania pasów
H. Obicie
I. Wyściełany element rozdzielający nogi
J. Podstawa fotelika
K. Siedzisko fotelika
L. Uchwyt odczepiający system ISOFIX
Rys. 2 (Z tyłu)
M. Przycisk do regulacji zagłówka
N. Wszywki homologacyjne
O. Płytka mocująca pasów
P1 System ISOFIX
P2 Top Tether
Rys. 3 (Z boku)
Q. Dźwigienkadoregulacjisiedziska
R. Kieszeń na instrukcje
S. Prowadnica przesuwowa biodrowego
odcinka trzypunktowego pasa
samochodowego
S1.Prowadnica przesuwowa poprzecznego
odcinka trzypunktowego pasa
samochodowego
T. Zacisk blokujący poprzeczny odcinek pasa
samochodowego
U. Wszywki z instrukcjami sposobu
instalowania
V. System ISOFIX
Rys. 4 (Szczegół: system ISOFIX)
W. Łączniki
X. Nasadki ochronne
Y. Przyciski odczepiające
Z. Sygnalizatory zaczepienia
Rys. 5 (Szczegół: TOP TETHER)
AA. Pas
BB. Regulator
CC.Wskaźnikstopnianaprężenia
DD. Zaczep
OGRANICZENIA I WYMAGANIA DOTYCZĄCE
UŻYCIA PRODUKTU ORAZ SIEDZENIA
SAMCHODOWEGO
Uwaga! Należy dokładnie przestrzegać
poniższych ograniczeń i wymagań
dotyczących użycia produktu oraz siedzenia
samochodowego: w przeciwnym wypadku
nie gwarantuje się bezpieczeństwa.
• Dzieckopowinnoważyćod9kgdo18kg.
• Jeślifotelikinstalowanyjestnasiedzeniuprzy
użyciu pasa samochodowego, to powinien
to być trzypunktowy pas bezpieczeństwa
– statyczny lub bezwładnościowy
– posiadający homologację zgodnie z
Rozporządzeniem UNI/ECE Nr 16 lub innymi
równorzędnymi standardami (Rys. 6).
• Fotelikmożebyćinstalowanyprzyużyciu
systemu ISOFIX w pozycjach wskazanych
w podręczniku pojazdu.
• Fotelikmożebyćinstalowanynaprzednim
siedzeniu po stronie pasażera lub na
jakimkolwiek tylnym siedzeniu i powinien
być zawsze ustawiony w kierunku zgodnym
z kierunkiem jazdy. Nie używać nigdy tego
fotelika na siedzeniach ustawionych w
poprzek lub w kierunku przeciwnym do
kierunku jazdy (Rys. 7).
UWAGA! Zgodnie ze statystykami o
wypadkach, z reguły tylne siedzenia pojazdu
są bezpieczniejsze niż przednie, dlatego
też zaleca się instalować fotelik właśnie z
tyłu. W szczególności, najbezpieczniejszym
siedzeniem jest tylne, środkowe siedzenie
pojazdu.
Jeśli fotelik umieszczany jest na przednim
siedzeniu, dla większego bezpieczeństwa
zaleca się je jak najbardziej cofnąć – o ile
pozwoli na to obecność innych, siedzących
z tyłu pasażerów – i ustawić oparcie w jak
najbardziej pionowej pozycji. Jeśli samochód
wyposażony jest w regulator wysokości
pasa, należy ustawić go w jak najniższej
pozycji. Sprawdzić, czy regulator wysokości
pasa znajduje się w pozycji cofniętej (lub
ewentualnie zrównanej) w stosunku do
oparcia siedzenia pojazdu.
109
Nie instalować fotelika na przednim siedzeniu
samochodowym, jeżeli wyposażone jest ono
w czołową poduszkę powietrzną. Jeśli fotelik
instalowany jest na jakimkolwiek siedzeniu
wyposażonym w poduszkę powietrzną, należy
zawsze zastosować się do instrukcji zawartych
w podręczniku pojazdu.
UWAGA! Nie instalować nigdy fotelika na
siedzeniu wyposażonym jedynie w biodrowy,
dwupunktowypasbezpieczeństwa(Rys.8).
SPOSÓB INSTALOWANIA FOTELIKA W
SAMOCHODZIE PRZY UŻYCIU SYSTEMU
ISOFIX
PRZYGOTOWANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM
DO INSTALOWANIA
1. Pociągnąć do zewnątrz uchwyt odczepiający
systemISOFIX(Rys.9).
2. Ciągnąc uchwyt, wysunąć CAŁKOWICIE
system ISOFIX z tylnej strony oparcia (Rys.
10). Upewnić się, czy system został zupełnie
wysunięty.
3. Wcisnąć dwa czerwone przyciski (Y)
łączników ISOFIX (Rys. 11a) i wciąż je
wciskając, zdjąć dwie nasadki ochronne (X)
(Rys. 11b).
4. Umieścić dwie nasadki ochronne w
specjalnych gniazdkach pod podstawą (Rys.
12a - 12b).
UWAGA! Starannie przechowywać nasadki,
jako że są one niezbędne aby ponownie
wsunąć system ISOFIX – kiedy nie jest on
używany - w podstawę.
Sposób instalowania fotelika
5. Umieścić fotelik na wybranym siedzeniu.
UWAGA! Sprawdzić, czy nie ma niczego
między fotelikiem a siedzeniem
samochodowym oraz między fotelikiem a
drzwiami pojazdu.
6. Zaczepić dwa łączniki ISOFIX o stosowne
zaczepy ISOFIX przewidziane na siedzeniu
samochodowym, między oparciem a
siedziskiem (Rys. 13). UWAGA! Aby upewnić
się, czy zostały one prawidłowo zaczepione
należy skontrolować, czy dwa sygnalizatory
(Z) są zielonego koloru.
7. Energicznie docisnąć fotelik do oparcia
siedzenia samochodowego (Rys. 14), aby
on dobrze przylegał.
SPOSÓB INSTALOWANIA ELEMENTU TOP
TETHER
Instalowanie fotelika kończy się dopiero po
zainstalowaniu elementu Top Tether.
UWAGA! Aby znaleźć punkt zaczepowy
elementu Top Tether, należy zastosować się
do podręcznika pojazdu. Punkt zaczepowy
zaznaczony jest specjalną etykietką (Rys.
15) i może się znajdować w pozycjach
przedstawionych na rysunkach 16a – 16b
–16c–16d–16e.
UWAGA! Sprawdzić, czy system zaczepowy
stosowany dla elementu Top Tether jest
zgodny z przewidzianym. Nie mylić go z
pierścieniem przewidzianym do mocowania
bagażu (Rys. 17).
UWAGA! Przełożyć Top Tether między górną
częścią oparcia siedzenia samochodowego a
zagłówkiem. Nie przekładać nigdy elementu
TopTethernadzagłówkiem(Rys.18).
8. Po znalezieniu punktu zaczepowego,
połączyć zaczep (DD) elementu Top Tether
(Rys.19).
9. WyregulowaćdługośćpasaelementuTop
Tether ciągnąc energicznie taśmę, aby
dobrze go naprężyć (Rys. 20). Zielony kolor
przewidzianegonataśmiewskaźnika(Rys.
21) sygnalizuje prawidłowe naprężenie.
10. Zwinąć niepotrzebną taśmę i spiąć ją przy
pomocy rzepu (Rys. 22).
DEMONTAŻ
UWAGA! Przed przystąpieniem do demontażu
należy wyjąć dziecko z fotelika.
1. Poluzować Top Tether wciskając specjalny
przycisk BB (Rys. 23) i odłączć zaczep.
2. Zwinąć taśmę elementu Top Tether i spiąć ją
przy pomocy specjalnego rzepu (Rys. 22).
3. Pociągnąć do zewnątrz uchwyt
odczepiający system ISOFIX (L) i ciągnąc
go odsunąć fotelik od oparcia siedzenia
samochodowego, aż system ISOFIX zostanie
całkowicie wysunięty (Rys. 24a-24b).
4. Wciskając dwa czerwone przyciski, odczepić
łączniki od stosownych zaczepów ISOFIX na
siedzeniu samochodowym (Rys. 25).
5. Wyjąć z podstawy fotelika dwie schowane
tam uprzednio nasadki i ponownie nałożyć
je na odnośne łączniki ISOFIX tak, aby dwie
końcówki były zwrócone do wewnątrz (Rys.
26a-26b).
6. Docisnąć system ISOFIX wewnątrz podstawy
fotelika tak, aby został on całkowicie
wsunięty w podstawę (Rys. 27).
SPOSÓB INSTALOWANIA FOTELIKA
W SAMOCHODZIE PRZY UŻYCIU
TRZYPUNKTOWEGO PASA
BEZPIECZEŃSTWA
UWAGA: nie przeciągać nigdy pasa
samochodowego w pozycjach różnych od
wskazanych w niniejszej instrukcji. Mogłoby
to zagrozić bezpieczeństwu dziecka!
Punkty przesuwu pasów zostały zaznaczone
na foteliku czerwonymi elementami.
UWAGA! Niniejsze instrukcje omawiają,
zarówno w tekście jak i na rysunkach, sposób
110
instalowania fotelika na tylnym, prawym
siedzeniu samochodowym. Aby zainstalować
fotelik w innej pozycji, należy wykonać tę
samą sekwencję czynności.
1. Umieścić fotelik na wybranym siedzeniu.
UWAGA! Sprawdzić, czy nie ma niczego
między fotelikiem a siedzeniem
samochodowym oraz między fotelikiem a
drzwiami pojazdu.
2. Opuścić zupełnie oparcie fotelika pociągając
do siebie znajdującą się pod siedziskiem
dźwigienkę(Q)(Rys.28).
3. Pociągnąć samochodowy pas
bezpieczeństwa i przeciągnąć go między
oparciemapodstawąfotelika(Rys.29).
4. Przeciągnąć biodrowy odcinek
trzypunktowego samochodowego pasa
bezpieczeństwa przez stosowne prowadnice
przesuwowe pasów (Rys. 30).
5. Wyciągnąć pas z drugiej strony fotelika i
zapiąć go w klamrze siedzenia (Rys. 31).
6. Odczepić zacisk blokujący pas (T), znajdujący
się z tej samej strony klamry siedzenia,
wciskającjegodźwigienkę(Rys.32).
7. Włożyć do zacisku poprzeczny odcinek
pasa samochodowego, umieszczając
go dokładnie tak, jak pokazano na Rys.
33. Zwolnić dźwigienkę zacisku, która
automatycznie wróci w pozycję blokującą.
8. Pociągnąć silnie poprzeczny odcinek
samochodowego pasa bezpieczeństwa i
oprzeć dobrze fotelik o siedzenie (Rys. 34),
jeśli to konieczne dociskając go kolanem.
9. Przeciągnąć górną część poprzecznego
pasa przez prowadnicę S1, umieszczając pas
dokładnie tak, jak pokazano na rysunku 35.
10. Pociągnąć silnie pas w kierunku wskazanym
na rysunku 35, aby naprężyć również ten
ostatni odcinek pasa.
11. Sprawdzić, czy fotelik został prawidłowo
zainstalowany (Rys. 36).
PRZESTROGI DOTYCZĄCE PRAWIDŁOWEGO
INSTALOWANIA FOTELIKA
UWAGA! Aby zapewnić bezpieczne użycie
fotelika, po jego zainstalowaniu należy
ZAWSZE sprawdzić, czy:
- pas samochodowy nie jest zaplątany w
żadnym punkcie;
- pas jest wszędzie dobrze naprężony;
- po zakończeniu tych czynności fotelik
powinien dobrze przylegać do siedzenia
samochodowego; jeśli tak nie jest,
należy powtórzyć czynności związane z
instalowaniem fotelika.
UMIESZCZANIE DZIECKA W FOTELIKU
- Przed posadzeniem dziecka w foteliku
należy wcisnąć przycisk do regulacji pasów
i jednocześnie uchwycić dwa pasy fotelika
pod podkładkami, po czym pociągnąć do
siebie tak, aby je poluzować (Rys. 37).
- Odpiąć klamrę pasów fotelika, wciskając
czerwonyprzycisk(Rys.38)irozłożyćpasy
do zewnątrz. Teraz można posadzić dziecko
wfoteliku(Rys.39).
UWAGA! Sprawdzać zawsze, czy siedząc
ciało dziecka przylega dobrze do oparcia
fotelika (Rys. 40.
- Ułożyć prawidłowo element rozdzielający
nogi, ująć pasy, nałożyć na siebie kliny klamry
(Rys.41a–41b)izdecydowanymruchem
wsunąć je jednocześnie do niej, aż da się
dobrze usłyszeć odgłos zapadki (Rys. 42).
- Aby zagwarantować bezpieczeństwo, dwa
kliny klamry zostały zaprojektowane w
sposób uniemożliwiający zaczepienie tylko
jednego z nich.
Regulacja zagłówka i pasów
Wysokość zagłówka i pasów jest jednocześnie
regulowana i ustawiana w 6-ściu różnych
pozycjach przy pomocy tylnego przycisku.
UWAGA! Żeby prawidłowo wyregulować
zagłówek, powinien on być ustawiony tak,
aby pasy wysuwały się z oparcia na wysokości
ramion dziecka (Rys. 43). Aby przeprowadzić
regulację, należy wcisnąć przycisk regulacyjny
(M) znajdujący się z tyłu oparcia (Rys. 44) i
jednocześnie przesunąć zagłówek, aż do
chwili, kiedy znajdzie się on w wybranej
pozycji (Rys. 45); zwolnić przycisk i docisnąć
zagłówek, aż da się usłyszeć odgłos zapadki
potwierdzający jego zaczepienie.
Aby naprężyć pasy fotelika, należy pociągnąć
taśmę do regulacji pasów (Rys. 46), aż będą
one dobrze przylegały do ciała dziecka.
Po wyregulowaniu pasów, należy ująć
podkładki i pociągnąć je do dołu, aby jak
najlepiej dopasować pasy.
UWAGA! Pasy powinny być dobrze naprężone
i powinny dobrze przylegać do ciała dziecka,
ale bez przesady: sprawdzić, czy na wysokości
ramion można włożyć palec między pas a
dziecko.
UWAGA! Sprawdzić, czy pasy nie są zaplątane.
W szczególności skontrolować w okolicach
brzucha dziecka.
Regulacja stopnia nachylenia siedziska
Fotelik może być ustawiony w 5-ciu
pozycjach.
Aby zmienić stopień nachylenia, należy
pociągnąć do siebie dźwigienkę znajdującą
się pod siedziskiem (Q) (Rys. 47).
UWAGA! Po osiągnięciu żądanego stopnia
nachylenia, najpierw zwolnić dźwigienkę,
a następnie dalej poruszać siedziskiem, aż
111
do kiedy da się usłyszeć odgłos zapadki,
który potwierdzi prawidłowe zaczepienie
dźwigienki.
UWAGA! Po osiągnięciu żądanego stopnia
nachylenia należy zawsze sprawdzić, czy pasy
są prawidłowo naprężone wokół fotelika.
UWAGA! W trakcie wykonywania czynności
regulacyjnych należy upewnić się, czy
ruchome części nie stykają się z częściami
ciała dziecka siedzącego w foteliku lub
innych dzieci przewożonych na siedzeniu
samochodowym.
KONSERWACJA
Czynności związane z czyszczeniem i
konserwacją powinny być wykonywane tylko
przez dorosłą osobę.
Czyszczenie obicia fotelika
Obicie fotelika jest całkowicie zdejmowane
i może być prane ręcznie lub w pralce w
temperaturze 30°C. W praniu należy zastosować
się do instrukcji przytoczonych na wszywce
obicia. Nie używać nigdy agresywnych
detergentów ani rozpuszczalników. Aby
wysuszyć obicie, nie należy go odwirowywać
ani wyciskać.
Obicie może być wymieniane tylko i wyłącznie
na pokrycie zatwierdzone przez Producenta,
ponieważ stanowi ono integralną część
fotelika i dlatego uważane jest za element
zapewniający jego bezpieczne użycie.
UWAGA! Aby zagwarantować bezpieczne
użycie fotelika, nie powinien on być nigdy
używany bez obicia.
Aby zdjąć poszycie, należy najpierw wyjąć
pasy, wykonując poniżej opisane czynności:
- Nacisnąć przycisk regulacji pasów oraz
jednocześnie uchwycić dwa pasy Fotelika
pod pasami ramiennymi, pociągając je ku
sobie celem poluzowania (Rys. 37).
- Odczepić pas bezpieczeństwa, naciskając na
czerwonybocznyprzyciskklamry(Rys.38).
- Otworzyć rzepowe zapięcie poszycia od
wewnętrznejstronyoparcia(Rys.48).
- Przesunąć pas wraz z pasem ramiennym pod
poszycie(Rys.49)
- Powtórzyć te same czynności z drugim
pasem.
- Zdjąć poszycie z zagłówka i pasa krocznego
oraz poszycie Fotelika.
Aby założyć ponownie poszycie, należy:
- Umieścić ponownie poszycie na zagłówku i
pasie krocznym oraz na Foteliku.
- Przed zamknięciem rzepów przeprowadzić
pasy bezpieczeństwa nad poszyciem (Rys- 50).
UWAGA ! Upewnić się, czy pasy nie są
zaplątane.
UWAGA ! Dla zamknięcia poszycia niektóre
wersje zostały zaopatrzone w zamek
błyskawiczny w miejsce zamknięcia na rzepy.
Czyszczenie plastikowych oraz metalowych
elementów
Do czyszczenia elementów z plastiku lub z
lakierowanego metalu, należy używać tylko
wilgotnej szmatki.
Nie używać nigdy agresywnych detergentów
ani rozpuszczalników.
Ruchome części fotelika nie powinny być w
żaden sposób naoliwiane.
Kontrola stanu elementów składowych
Zaleca się sprawdzać okresowo stan oraz
stopień zużycia następujących elementów:
• obicia:sprawdzić,czyniejestprzetarteoraz
czy nie wychodzi wyściółka. Sprawdzić stan
szwów: nie powinny być one rozprute.
• pasów:sprawdzić,czyniemadziwnego
odwłóknienia wątka tkaniny oraz czy
taśma pasów nie przetarła się zbytnio w
pobliżu taśmy regulacyjnej, elementu
rozdzielającego nogi, na odcinkach ramion
oraz w strefie płytki regulacyjnej pasów.
• plastikowychelementów:sprawdzićstan
zużycia wszystkich plastikowych elementów,
które nie powinny być uszkodzone ani
wypłowiałe.
UWAGA! Jeśli fotelik jest zdeformowany lub
silnie zużyty, powinien być wymieniony:
możliwe, że utracił oryginalne cechy
zapewniające jego bezpieczne użycie.
Przechowywanie produktu
Kiedy fotelik nie jest zainstalowany w
samochodzie, należy go przechowywać w
suchymmiejscuizdalaodźródełciepłaoraz
chronić przed kurzem, wilgocią i bezpośrednim
działaniem promieni słonecznych.
Likwidacja produktu
Po zakończeniu okresu eksploatacji fotelika,
nie powinien być on używany i należy go
wyrzucić. Ze względu na ochronę środowiska,
należy wysegregować różnego rodzaju
odpady zgodnie z przepisami obowiązującymi
w kraju użytkownika.
W CELU UZYSKANIA DODATKOWYCH
INFORMACJI NALEŻY SKONTAKTOWAĆ
SIĘ Z:
Chicco Baby ColleCtion
ul. Miła 12 - 05-090 Raszyn Rybie
telefon: (22) 720 22 14,
serwis wózków Chicco: (22) 716 22 91
www.chicco.com
1 / 1

Chicco Xpace Isofix Instrukcja obsługi

Kategoria
Siedzenia samochodowe
Typ
Instrukcja obsługi