SKODA Citigo (2013/11) Instrukcja obsługi

Marka
SKODA
Model
Citigo (2013/11)
Rodzaj
Instrukcja obsługi
SIMPLY CLEVER
ŠKODA Citigo
Instrukcja obsługi
Układ tej instrukcji obsługi (objaśnienia)
Niniejsza instrukcja została ułożona według określonych reguł, aby ułatwić znajdo-
wanie i uzyskiwanie potrzebnych informacji.
Rozdział, spis treści i indeks haseł
Tekst niniejszej instrukcji obsługi jest podzielony na stosunkowo krótkie odcinki,
ujęte w przejrzyste rozdziały. Aktualny rozdział jest zawsze zaznaczony na pasku u
dołu prawej strony.
Podzielony na rozdziały spis treści oraz obszerny indeks haseł na końcu instrukcji
obsługi pomogą Państwu szybko znaleźć potrzebną informację.
Informacje o kierunku
Wszelkie informacje o kierunku, jak „z lewej“, „z prawej“, „z przodu“, „z tyłu“ są pod-
ane względem kierunku jazdy samochodu.
Jednostki
Wartości są podawane w jednostkach metrycznych.
Objaśnienia symboli
Oznacza odsyłacz do podrozdziału zawierającego ważne informacje i za-
sady bezpieczeństwa w danym rozdziale.
Oznacza koniec podrozdziału.
Oznacza kontynuację podrozdziału na następnej stronie.
Oznacza sytuacje, w których należy jak najszybciej zatrzymać samochód.
® Oznacza zarejestrowany znak towarowy.
Wskazówki
UWAGA
Najważniejsze wskazówki są oznaczone tytułem UWAGA. UWAGA wskazuje na
grożące niebezpieczeństwo wypadku lub zranienia.
OSTROŻNIE
Wskazówka
Ostrożnie zwraca uwagę na możliwość uszkodzenia samochodu (np.
uszkodzenia skrzyni biegów) lub na groźbę spowodowania wypadku.
Informacja dotycząca środowiska
Wskazówka
Środowisko zwraca uwagę na sprawy ekologii. Zawiera ona np. pora-
dy, jak osiągnąć mniejsze zużycie paliwa.
Informacja
Zwykła Wskazówka zwraca uwagę na ważne informacje na temat użytkowania sa-
mochodu.
Dokumentacja przekazania samochodu
Data wydania/pierwszej rejestracji
a)
(VIN):
Numer identyfikacyjny samochodu
Partner handlowy ŠKODA
Pieczęć i podpis sprzedawcy
Potwierdzam, że pojazd został przeze mnie odebrany w prawidłowym sta-
nie oraz że zostały mi przekazane informacje dotyczące prawidłowej obsłu-
gi i warunki gwarancji.
Podpis klienta
a)
Zależnie od tego, co nastąpi najpierw.
Przedłużenie gwarancji ŠKODA
Pieczątka partnera handlowego ŠKODA
Ograniczenie przedłużenia gwarancji ŠKODA
a)
lat:
lub
km:
Obowiązuje od:
a)
Zależnie od tego, co nastąpi najpierw.
Wstęp
Dziękujemy za okazane zaufanie i wybór samochodu marki ŠKODA.
Nabyli Państwo samochód z najnowocześniejszą techniką i bogatym wyposażeniem. Zapraszamy do uważne-
go przeczytania tej instrukcji obsługi, ponieważ postępowanie zgodne z instrukcją jest warunkiem prawidło-
wego korzystania z pojazdu.
Podczas jazdy należy przestrzegać przepisów obowiązujących w danym kraju.
W razie pytań dotyczących pojazdu należy zwrócić się do partnera handlowego ŠKODA.
Życzymy Państwu zadowolenia z samochodu marki ŠKODA i szerokiej drogi.
Państwa ŠKODA AUTO a.s. (dalej nazywana ŠKODA lub producentem)
Zastosowane pojęcia
W dokumentacji samochodu zastosowano następujące pojęcia, dotyczące wyko-
nania prac serwisowych w pojeździe.
„Specjalistyczna stacja obsługi“ – warsztat, który wykonuje specjalistyczne pra-
ce serwisowe dla samochodów marki ŠKODA Specjalistyczna stacja obsługi mo-
że być zarówno partnerem handlowym ŠKODA, partnerem serwisowym ŠKODA,
jak i niezależną stacją obsługi.
„Partner serwisowy ŠKODA“ – stacja obsługi autoryzowana na podstawie umo-
wy przez producenta ŠKODA AUTO a.s. lub jego dystrybutora do wykonywania
prac serwisowych samochodów marki ŠKODA oraz do sprzedaży Oryginalnych
Części ŠKODA.
„Partner handlowy ŠKODA“ – przedsiębiorstwo autoryzowane przez producenta
ŠKODA AUTO a.s. lub jego dystrybutorów do sprzedaży nowych samochodów
marki ŠKODA i, o ile dotyczy, obsługi serwisowej z zastosowaniem Oryginalnych
Części ŠKODA oraz do sprzedaży Oryginalnych Części ŠKODA.
Instrukcja obsługi
Niniejsza instrukcja dotyczy wszystkich wariantów nadwozia pojazdu oraz wszel-
kich wariantów modeli.
W niniejszej instrukcji obsługi zostały opisane wszystkie dostępne wersje wypo-
sażenia samochodu, nie są jednak opisane jako wyposażenie specjalne, wariant
modelu lub wyposażenie przeznaczone na określony rynek.
Dlatego w samochodzie mogą nie występować wszystkie elementy wyposaże-
nia opisane w tej instrukcji obsługi.
Zakres wyposażenia pojazdu zależy od zawartej umowy kupna samochodu.
Szczegółowe informacje można otrzymać u partnera handlowego ŠKODA, od któ-
rego nabyli Państwo samochód.
Ilustracje mogą w pewnych szczegółach wyglądać inaczej niż w przypadku Pań-
stwa samochodu – mają one wyłącznie ogólne znaczenie informacyjne.
Spis treści
Odpowiedzialność za wady fizyczne i gwarancja
ŠKODA dla nowych samochodów 5
Gwarancja mobilności i przedłużenie gwarancji
ŠKODA
6
Zastosowane skróty
Obsługa
Kokpit
9
Przegląd
8
Wskaźniki i lampki kontrolne 10
Zestaw wskaźników
10
13
Lampki kontrolne 16
Odryglowanie i zaryglowanie
22
Odryglowanie i zaryglowanie 22
Centralne ryglowanie
25
Pilot zdalnego sterowania
27
Pokrywa bagażnika 29
Elektryczne podnośniki szyb
30
Elektryczny panoramiczny dach przesuwno-
uchylny
31
Światła i widoczność
33
Światła 33
Lampki wewnątrz pojazdu
36
Widoczność 37
Wycieraczki i spryskiwacze
38
Lusterko wsteczne
40
Siedzenia i przechowywanie 42
Fotele przednie
42
Kanapa tylna 45
Bagażnik
46
Bagażnik dachowy 49
Wyposażenie praktyczne 51
Schowki 54
Ogrzewanie i klimatyzacja 59
Ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja 59
Ogrzewanie 60
Klimatyzacja 61
Komunikacja i multimedia 65
Telefon i Move & Fun 65
Jazda
Przygotowanie do jazdy i jazda 68
Kierownica 68
Uruchamianie i wyłączanie silnika
69
Hamulce 70
Ręczna zmiana biegów i pedały
72
Półautomatyczna skrzynia biegów ASG
73
Docieranie 75
Ekonomiczna i ekologiczna jazda
76
Unikanie uszkodzeń samochodu 80
Podróże zagraniczne
81
Układy wspomagające
82
Układy wspomagania hamowania 82
Układ pomocy w parkowaniu
83
Tempomat 85
START-STOP
87
City Safe Drive
88
Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo bierne
92
Wskazówki ogólne
92
Właściwa pozycja siedząca 93
Pasy bezpieczeństwa
96
Używanie pasów bezpieczeństwa
96
Zwijacze i napinacze pasów 98
Układ poduszek bezpieczeństwa 100
Opis układu poduszek bezpieczeństwa 100
Przegląd poduszek 101
Wyłączanie poduszek bezpieczeństwa 104
Bezpieczne przewożenie dzieci 106
fotelik dziecięcy 106
Systemy mocowania 109
Wskazówki eksploatacyjne
Pielęgnacja i konserwacja samochodu 111
Okresy międzyobsługowe 111
Prace serwisowe, naprawy i zmiany
techniczne
113
Mycie samochodu
117
Pielęgnacja samochodu z zewnątrz 118
Pielęgnacja wnętrza
122
Sprawdzanie i dolewanie
125
Paliwo 125
Pojazdy z trybem CNG (sprężony gaz ziemny)
127
Komora silnika 130
Olej silnikowy
134
Płyn chłodzący
136
Płyn hamulcowy 137
Akumulator
138
Koła 143
Obręcze i opony
143
Eksploatacja zimą
148
Samodzielne naprawy
Wyposażenie awaryjne i samodzielne naprawy
150
Wyposażenie awaryjne
150
Wymiana kół 151
Naprawa opon
154
3
Spis treści
Rozruch awaryjny 157
Holowanie samochodu 158
Bezpieczniki i żarówki 161
Bezpieczniki 161
Żarówki 164
Dane techniczne
Dane techniczne
168
Dane samochodu 168
Spis treści
4
Spis treści
Odpowiedzialność za wady fizyczne i
gwarancja ŠKODA dla nowych samochodów
Odpowiedzialność za wady fizyczne
Partner handlowy ŠKODA ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne Państwa no-
wego samochodu ŠKODA, Oryginalnych Części ŠKODA i Oryginalnych Akcesoriów
ŠKODA zgodnie z przepisami ustawowymi oraz umową sprzedaży.
Gwarancja ŠKODA dla nowych samochodów
Oprócz odpowiedzialności za wady fizyczne ŠKODA AUTO a.s. udziela gwarancji
ŠKODA dla nowych samochodów (nazywaną w dalszej części „Gwarancją ŠKODA“)
na warunkach określonych w poniższym tekście.
W ramach gwarancji ŠKODA ŠKODA AUTO a.s. zapewnia następujące świadczenia:
Naprawa uszkodzeń występujących w Państwa samochodzie w okresie dwóch
lat od rozpoczęcia okresu gwarancyjnego ŠKODA;
Naprawa uszkodzeń lakieru występujących w Państwa samochodzie w okresie
trzech lat od rozpoczęcia okresu gwarancyjnego ŠKODA;
Naprawa przerdzewień nadwozia, występujących w Państwa pojeździe w ok-
resie dwunastu lat od rozpoczęcia okresu gwarancyjnego. Gwarancją ŠKODA ob-
jęte są wyłącznie perforacyjne przerdzewienia blachy nadwozia.
Początkiem okresu gwarancji jest data przejęcia samochodu po zakupie od part-
nera handlowego ŠKODA lub data pierwszej rejestracji. Decydujące znaczenie ma
kolejność tych zdarzeń, udokumentowana odpowiednio przez partnera handlo-
wego ŠKODA w Książce serwisowej.
Naprawa uszkodzeń może by wykonana przez wymianę lub naprawę uszkodzo-
nych części. Wymienione części stają się własnością partnera serwisowego
ŠKODA.
Nie ma podstaw do dalszych roszczeń wynikających z gwarancji ŠKODA. W szcze-
gólności nie mogą być wysuwane roszczenia o dostarczenie części zamiennych,
prawo do odstąpienia, udostępnienie samochodu zastępczego w okresie naprawy
oraz odszkodowanie.
Jeżeli Państwa samochód ŠKODA został zakupiony u partnera handlowego ŠKODA
w kraju należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (kraje Unii Europej-
skiej, Norwegia, Islandia i Liechtenstein) lub w Szwajcarii, roszczeń wynikających z
gwarancji ŠKODA można dochodzić również u partnerów serwisowych ŠKODA w
każdym z tych krajów.
Jeżeli Państwa samochód ŠKODA nie został zakupiony u partnera handlowego
ŠKODA ani w kraju będącym członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani
w Szwajcarii, roszczeń wynikających z gwarancji ŠKODA można dochodzić u part-
nera serwisowego ŠKODA również w krajach niebędących członkami Europejskie-
go Obszaru Gospodarczego.
Warunkiem skorzystania ze świadczenia objętego gwarancją ŠKODA jest termino-
we i prawidłowe wykonywanie wszystkich prac serwisowych zgodnie z zalecenia-
mi producenta. Prawidłowe wykonywanie prac serwisowych zgodnie z zalecenia-
mi producenta musi być udokumentowane w przypadku dochodzenia roszczeń z
gwarancji ŠKODA. W przypadku niewykonania prac serwisowych lub w przypadku
prac serwisowych wykonanych niezgodnie z zaleceniami producenta roszczenia
gwarancyjne nie ulegają wygaśnięciu, jeżeli udokumentują Państwo, że niewyko-
nanie prac obsługowych lub wykonanie prac obsługowych bez uwzględnienia za-
leceń producenta nie jest przyczyną usterki.
Naturalne zużycie pojazdu nie jest objęte gwarancją ŠKODA. Gwarancja ŠKODA
nie obejmuje również wad niefabrycznych nadbudówek, instalacji lub przebudów
oraz uszkodzeń pojazdu spowodowanych przez tego rodzaju dodatki. Powyższe
obowiązuje również dla akcesoriów, które nie zostały zamontowane i/lub dostar-
czone fabrycznie.
Roszczenia gwarancyjne nie mogą być ponadto dochodzone, jeśli uszkodzenia
powstały w wyniku następujących okoliczności:
niedozwolone użytkowanie, nieprawidłowa obsługa (np. użytkowanie w wyści-
gach samochodowych lub przeładowanie), nieprawidłowa pielęgnacja i konser-
wacja lub niedozwolone modyfikacje pojazdu;
nieprzestrzeganie przepisów zawartych w Książce serwisowej oraz w Instrukcji
obsługi pojazdu lub w innych instrukcjach dostarczonych przez producenta;
działania lub wpływy zewnętrzne (np. wypadek, grad, powódź itp.);
jeżeli w samochodzie zamontowano części, których zastosowanie nie było za-
twierdzone przez ŠKODA AUTO a.s. lub pojazd został zmodyfikowany w sposób
niezatwierdzony przez ŠKODA AUTO a.s. (np. tuning);
jeżeli nie zgłosili Państwo niezwłocznie uszkodzenia w specjalistycznej stacji
obsługi lub uszkodzenie nie zostało usunięte w prawidłowy sposób.
Udokumentowanie braku przyczyny leży w gestii klienta.
Niniejsza gwarancja ŠKODA nie ogranicza ustawowych praw kupującego wynika-
jących z odpowiedzialności sprzedawcy samochodu za wady fizyczne oraz docho-
dzenia ewentualnych roszczeń wynikających z przepisów regulujących odpowie-
dzialność za produkt.
5
Odpowiedzialność za wady fizyczne i gwarancja ŠKODA dla nowych samochodów
Gwarancja mobilności i przedłużenie
gwarancji ŠKODA
Gwarancja mobilności
Gwarancja mobilności zapewnia bezpieczną podróż Państwa samochodem.
Jeżeli Państwa samochód ulegnie awarii w drodze z powodu nieoczekiwanego
defektu, mogą Państwo skorzystać ze świadczeń w ramach gwarancji mobilności,
umożliwiających kontynuację podróży, do których należą: Pomoc drogowa w
miejscu awarii i odholowanie samochodu do partnera serwisowego ŠKODA, tech-
niczna pomoc przez telefon lub naprawa na miejscu.
Jeżeli naprawa samochodu nie zostanie wykonana w tym samym dniu, partner
serwisowy ŠKODA może zapewnić ewentualne dodatkowe świadczenia, takie jak
przewóz zastępczy (autobus, pociąg itp.), udostępnienie samochodu zastępczego
itp.
Informacji dotyczących warunków udostępnienia gwarancji mobilności dla Pań-
stwa samochodu udziela partner handlowy ŠKODA. Partner serwisowy udzieli
również szczegółowych informacji dotyczących warunków handlowych gwarancji
mobilności odnośnie Państwa samochodu. W przypadku, gdy Państwa samochód
nie jest objęty gwarancją mobilności, mogą Państwo uzyskać informacje na temat
dodatkowej możliwości zawarcia takiej umowy u partnera serwisowego ŠKODA.
Informacja
Gwarancja mobilności jest dostępna wyłącznie w niektórych krajach.
Opcjonalne przedłużenie gwarancji ŠKODA
Jeżeli podczas zakupu nowego samochodu zdecydowali się Państwo na przedłu-
żenie gwarancji ŠKODA, dwuletni okres gwarancji ŠKODA obejmujący uszkodzenia
Państwa samochodu ŠKODA ulega przedłużeniu na wybrany przez Państwa okres
lub do osiągnięcia limitu okresu świadczenia.
Przedłużenie gwarancji nie ma wpływu na opisaną gwarancję obejmującą uszko-
dzenia lakieru i przerdzewienia.
Szczegółowe warunki przedłużenia gwarancji są opisane w warunkach handlo-
wych przedłużenia gwarancji, które otrzymują Państwo od partnera handlowego
ŠKODAw momencie zakupu samochodu.
Informacja
Gwarancja mobilności i opcjonalne przedłużenie gwarancji ŠKODA są dostępne
wyłącznie w niektórych krajach.
6
Gwarancja mobilności i przedłużenie gwarancji ŠKODA
Zastosowane skróty
Skrót Znaczenie
obr./min. Obroty silnika na minutę
ABS Układ przeciwpoślizgowy hamulców
ASG Półautomatyczna skrzynia biegów
CNG Sprężony gaz ziemny
CO
2
w g/km Ilość tlenku węgla w gramach na przejechany kilometr
EDS Elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego
ECE Europejska Komisja Gospodarcza
EPC kontrola sterowania silnika
ESC Układ stabilizacji toru jazdy
UE Unia Europejska
kW Kilowatt, jednostka mocy silnika
MG Ręczna skrzynia biegów
MFD Komputer pokładowy
Nm Newtonmetr, jednostka momentu obrotowego silnika
TC Kontrola trakcji
7
Zastosowane skróty
Rys. 1
Kokpit
8
Obsługa
Obsługa
Kokpit
Przegląd
Klamka drzwi 24
Elektryczne podnośniki szyb w drzwiach kierowcy 30
Przycisk centralnego ryglowania 27
Elektryczna regulacja położenia lusterek zewnętrznych 41
Kratka nawiewu powietrza 59
Dźwignia obsługowa:
Kierunkowskazy i światła drogowe, sygnał świetlny 35
Tempomat
85
Uchwyt na bilet parkingowy 54
Kierownica:
z sygnałem dźwiękowym
z czołową poduszką bezpieczeństwa kierowcy
102
Zestaw wskaźników: Wskaźniki i lampki kontrolne
10
Dźwignia obsługowa:
Komputera pokładowego,
13
wycieraczki i spryskiwacze szyb 38
Przycisk ogrzewania tylnej szyby
37
Przycisk START-STOP
87
W zależności od wyposażenia:
Zespół obsługowy ogrzewania
60
Panel obsługi klimatyzacji 61
Otwór na uchwyt urządzenia wielofunkcyjnego Move & Fun
66
Lampka kontrolna wyłączenia czołowej poduszki bezpieczeństwa
pasażera 105
lusterko wewnętrzne
40
Przycisk świateł awaryjnych 36
Czołowa poduszka bezpieczeństwa pasażera
102
Uchwyt na torbę
56
Schowek podręczny po stronie pasażera 55
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Kratka nawiewu powietrza 59
Elektryczne podnośniki szyb w drzwiach pasażera 30
Klamka drzwi 24
Włącznik świateł 33
Dźwignia odryglowania pokrywy komory silnika 130
Pokrętła regulacji zasięgu świateł reflektorów głównych 34
Dźwignia do ustawiania kierownicy 68
Wyłącznik zapłonu 70
Pedały 73
Przycisk regulacji ogrzewania lewego fotela 44
Radio
Przycisk układu City Safe Drive 88
Dźwignia hamulca ręcznego 72
W zależności od wyposażenia:
Dźwignia zmiany biegów ręcznej skrzyni biegów
72
Dźwignia sterująca (automatyczna skrzynia biegów) 73
Schowek
56
Przycisk regulacji ogrzewania prawego fotela 44
Informacja
W samochodach fabrycznie wyposażonych w radioodtwarzacz została dołączo-
na oddzielna instrukcja do obsługi tego urządzenia.
W samochodach z kierownicą z prawej strony rozmieszczenie elementów obsłu-
gi częściowo odbiega od układu pokazanego na ilustracji » rys. 1. Symbole po-
szczególnych elementów obsługi są jednak takie same.
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
9
Kokpit
Wskaźniki i lampki kontrolne
Zestaw wskaźników
Wprowadzenie do tematu
W niniejszym rozdziale można znaleźć informacje dotyczące następujących tema-
tów:
Przegląd
10
Prędkościomierz 11
Wskaźnik ilości paliwa 11
Obrotomierz 12
Liczniki przebiegu samochodu 12
Wskaźnik okresów międzyobsługowych
12
Zalecenia dotyczące zmiany biegów 12
UWAGA
Skoncentruj się przede wszystkim na prowadzeniu samochodu! Kierowca
ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo jazdy.
Nigdy nie naciskać elementów obsługowych zestawu wskaźników podczas
jazdy, robić to tylko w czasie postoju pojazdu!
Przegląd
Rys. 2 Zestaw wskaźników — wariant 1
Rys. 3
Zestaw wskaźników — wariant 2
Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami i
zasadami bezpieczeństwa na stronie 10.
Prędkościomierz » strona 11
Wyświetlacz:
z licznikiem przebiegu samochodu » strona 12
ze wskaźnikiem temperatury zewnętrznej » strona 14
1
2
10
Obsługa
ze wskaźnikiem okresów międzyobsługowych » strona 12
z komputerem pokładowym » strona 13
ze wskaźnikiem ilości paliwa (tylko wariant 1) » strona 11
Przycisk kasowania wskaźnika licznika przebiegu dziennego (trip) » stro-
na 12
Wskaźnik ilości paliwa » strona 11
Obrotomierz » strona 12
Przycisk ustawiania zegara » strona 14
Prędkościomierz
Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami i
zasadami bezpieczeństwa na stronie 10.
W zależności od pojazdu prędkość jest wskazywana w km/h lub w mph i km/h.
Wskaźnik ilości paliwa
Rys. 4
Wskaźnik ilości paliwa
3
4
5
6
Rys. 5
Wskaźnik ilości paliwa - CNG
Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami i
zasadami bezpieczeństwa
na stronie 10.
Pojazdy z trybem spalania benzyny
Wskaźnik ilości paliwa » rys. 4 działa tylko przy włączonym zapłonie.
Pojemność zbiornika paliwa wynosi około 35 litrów. Gdy ilość paliwa w zbiorniku
spadnie do poziomu rezerwy, na wyświetlaczu zestawu wskaźników pojawia się
symbol ostrzegawczy
» rys. 4
lub przez 10 sekund miga symbol
równo-
cześnie z pozostałymi segmentami na wyświetlaczu zestawu wskaźników » rys. 4
-
. Wtedy w zbiorniku paliwa jest jeszcze około 4 litrów paliwa.
Dodatkowo słychać pojedynczy sygnał ostrzegawczy.
Pojazdy z trybem CNG (sprężony gaz ziemny)
Wskaźnik ilości paliwa » rys. 5 działa tylko przy włączonym zapłonie.
Jeżeli pojazd jeździ w trybie spalania benzyny, wskaźnik ilości paliwa znajduje się
w obszarze
1
» rys. 5. Jeżeli pojazd jeździ w trybie CNG, wskaźnik ilości paliwa
znajduje się w obszarze
2
Jeśli ilość paliwa w zbiorniku na benzynę osiągnie poziom rezerwowy, zacznie
świecić lapmka kontrolna
. Wskaźnik znajduje się w czerwonym obszarze
wskaźnika
1
» rys. 5. Wtedy w zbiorniku paliwa jest jeszcze około 5 l paliwa.
Jeśli ilość paliwa w zbiorniku na CNG osiągnie poziom rezerwowy, zacznie świecić
lapmka kontrolna
. Wskaźnik znajduje się w czerwonym obszarze wskaźnika
2
» rys. 5. Wtedy w zbiorniku paliwa jest jeszcze około 1,5 kg paliwa.
OSTROŻNIE
Nigdy nie dopuścić do całkowitego opróżnienia zbiornika paliwa! Nieregularne za-
silanie w paliwo może prowadzić do usterek zapłonu. W efekcie może spowodo-
wać uszkodzenie części silnika oraz układu wydechowego.
11
Wskaźniki i lampki kontrolne
Obrotomierz
Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami i
zasadami bezpieczeństwa na stronie 10.
Czerwony obszar na podziałce obrotomierza
5
» rys. 3 na stronie 10 oznacza ob-
szar, w którym układ rozpoczyna ograniczanie prędkości obrotowej silnika. Układ
ogranicza automatycznie prędkość obrotową do bezpiecznej wartości granicznej.
Przed osiągnięciem czerwonego pola na obrotomierzu zmienić na wyższy bieg.
W celu uniknięcia za wysokiej lub za niskiej prędkości obrotowej silnika należy
uwzględnić wskazówki dotyczące zalecanych biegów » strona 12.
Unikać wystąpienia zbyt wysokiej prędkości obrotowej silnika w okresie dociera-
nia, a także na początku każdej jazdy, zanim silnik osiągnie temperaturę roboczą.
Informacja dotycząca środowiska
Przełączanie biegu na wyższy w odpowiednim momencie ma następujące zalety.
Pomaga zmniejszyć zużycie paliwa.
Zmniejsza hałas.
Chroni środowisko.
Wydłuża trwałość i niezawodność silnika.
Liczniki przebiegu samochodu
Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami i
zasadami bezpieczeństwa na stronie 10.
Aby przełączyć się między licznikiem przebiegu łącznego a licznikiem przebiegu
dziennego, krótko nacisnąć przycisk
3
» rys. 2 na stronie 10 lub » rys. 3 na stro-
nie 10.
Licznik przebiegu dziennego (trip)
Licznik przebiegu dziennego pokazuje odległość, która została pokonana od os-
tatniego wyzerowania licznika – z dokładnością do 100 m lub do 1/10 mili.
Kasowanie liczników dziennego przebiegu samochodu
Nacisnąć dłużej przycisk
3
» rys. 2 na stronie 10 lub » rys. 3 na stronie 10.
Licznik przebiegu łącznego
Licznik przebiegu łącznego wskazuje całkowity przebieg samochodu.
Wskaźnik okresów międzyobsługowych
Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami i
zasadami bezpieczeństwa na stronie 10.
Przed datą wizyty w serwisie po włączeniu zapłonu na wyświetlaczu pojawia się
na kilka sekund napis
 i ewentualnie wskaźnik pozostałych kilometrów.
Gdy nadszedłtermin wizyty w serwisie, po włączeniu zapłonu rozlega się sygnał
akustyczny i na kilka sekund pojawia się napis
.
Informacja
Po odłączeniu akumulatora wartości wskaźnika okresów międzyobsługowych
pozostają zachowane.
Gdy po zakończeniu naprawy nastąpi wymiana zestawu wskaźników, w liczniku
wskaźnika okresów międzyobsługowych należy wprowadzić prawidłowe wartości.
Wykona to na Państwa zlecenie fachowa stacja obsługi.
Dalsze informacje na temat okresów obsługowych » strona 111, Okresy mię-
dzyobsługowe.
Zalecenia dotyczące zmiany biegów
Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami i
zasadami bezpieczeństwa
na stronie 10.
Na wyświetlaczu zestawu wskaźników wyświetla się informacja o włączonym
biegu.
W celu jak najmniejszego zużycia paliwa w czasie jazdy, na wyświetlaczu wy-
świetla się wskazanie optymalnej zmiany biegów.
Wskaźnik Znaczenie
Optymalny bieg.
Zalecenie zmiany biegu na wyższy.
Zalecenie zmiany biegu na niższy.
12
Obsługa
OSTROŻNIE
Odpowiedzialność za wybór prawidłowego biegu w różnych sytuacjach w ruchu
drogowym, na przykład podczas wyprzedzania, ponosi kierowca.
Wprowadzenie do tematu
W niniejszym rozdziale można znaleźć informacje dotyczące następujących tema-
tów:
Pamięć 13
Obsługa 14
Zegar cyfrowy 14
Dane wyświetlane przez komputer pokładowy
14
Ostrzeżenie o przekroczeniu prędkości jazdy 15
Za pośrednictwem wyświetlacza wielofunkcyjnego wyświetlane są dane doty-
czące pojazdu.
Wyświetlacz wielofunkcyjny można włączyć tylko przy włączonym zapłonie. Po
włączeniu zapłonu wyświetla się ta funkcja, która była wybrana przed jego wyłą-
czeniem.
UWAGA
Skoncentruj się przede wszystkim na prowadzeniu samochodu! Kierowca
ponosi pełną odpowiedzialność za obsługę pojazdu.
Także w temperaturze około +4 °C może wystąpić oblodzenie drogi! Dlatego
nigdy nie polegać wyłącznie na wskazaniach temperatury zewnętrznej, z któ-
rych może wynikać, że jezdnia na pewno nie jest oblodzona.
Informacja
W pewnych wersjach eksportowych wartości wyświetlają się w miarach angiel-
skich.
Pamięć
Rys. 6
Wyświetlacz wielofunkcyjny –
przykład wskazania pamięci
Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami i
zasadami bezpieczeństwa na stronie 13.
Wyświetlacz wielofunkcyjny jest wyposażony w dwa różne automatyczne rodzaje
pamięci 1 i 2. Wybrana pamięć jest wyświetlana na wyświetlaczu » rys. 6.
Przełączenie między rodzajami pamięci następuje przez naciśnięcie przycisku
B
w dźwigni włącznika wycieraczek » rys. 7 na stronie 14.
Pamięć pojedynczej jazdy (pamięć 1)
Pamięć pojedynczej jazdy zbiera informacje o jeździe trwającej od włączenia do
wyłączenia zapłonu. Jeśli jazda będzie kontynuowana w ciągu 2 godzin od wyłą-
czenia zapłonu, nowo nadchodzące informacje zaktualizują dane dotychczasowej
jazdy. Gdy przerwa w jeździe jest dłuższa niż 2 godziny, pamięć jest automatycz-
nie zerowana.
Pamięć wszystkich jazd (pamięć 2)
Pamięć wszystkich jazd zbiera informacje o dowolnej liczbie pojedynczych jazd o
łącznym czasie trwania do 19 godzin i 59 minut lub przebiegu do 1 999 km. Gdy
następuje przekroczenie jednej z podanych wartości, pamięć jest zerowana i obli-
czenia zaczynają się od nowa.
Pamięć wszystkich jazd, inaczej niż pamięć pojedynczej jazdy, nie jest automa-
tycznie kasowana po przerwie dłuższej niż 2 godziny.
Informacja
Odłączenie akumulatora powoduje wyzerowanie wszystkich wartości pamięci
1 i
2.
13
Wskaźniki i lampki kontrolne
Obsługa
Rys. 7
Przyciski na dźwigni obsługowej
Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami i
zasadami bezpieczeństwa na stronie 13.
Przycisk kołyskowy do wyboru punktów menu
A
oraz przycisk obsługowy
B
znajdują się na dźwigni włącznika wycieraczek» rys. 7.
Wybór punktów menu
Nacisnąć krótko górną lub dolną krawędź przycisku kołyskowego
A
» rys. 7.
Spowoduje to wyświetlenie kolejno poszczególnych funkcji wyświetlacza wielo-
funkcyjnego.
Wybieranie pamięci
Dotknąć przycisku
B
» rys. 7.
Wyczyścić pamięć
Wybrać żądaną pamięć.
Nacisnąć przycisk
B
» rys. 7 na dłużej.
Za pomocą przycisku
B
zeruje się wybraną pamięć.
Średnie zużycie paliwa
Odległość
Średnia prędkość jazdy
Czas jazdy
Zegar cyfrowy
Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami i
zasadami bezpieczeństwa na stronie 13.
Czas ustawia się w następujący sposób.
Przestawiać przycisk kołyskowy
A
» rys. 7 na stronie 14 w górę lub w dół w celu
przejścia do wyświetlania godziny.
Nacisnąć przycisk
6
» rys. 3 na stronie 10 w celu zaznaczenia wskaźnika go-
dzin, tak aby zaczął migać.
W celu dalszego ustawiania wcisnąć przycisk
3
. W celu szybkiego przewinięcia
przytrzymać przycisk wciśnięty.
Nacisnąć przycisk
6
w celu zaznaczenia wskaźnika minut, tak aby zaczął migać.
W celu dalszego ustawiania wcisnąć przycisk
3
. W celu szybkiego przewinięcia
przytrzymać przycisk wciśnięty.
Potwierdzić ustawioną wartość przez ponowne wciśnięcie przycisku
6
lub za-
czekać ok. 5 sekund. Ustawienie zostanie zapisane automatycznie (wartość
przestaje migać).
Dane wyświetlane przez komputer pokładowy
Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami i
zasadami bezpieczeństwa na stronie 13.
Temperatura zewnętrzna
Wskazywana jest aktualna temperatura zewnętrzna.
W temperaturze poniżej +4 °C pojawia się wskazanie temperatury zewnętrznej i
symbol płatka śniegu (ostrzeżenie przed gołoledzią), który miga najpierw przez
kilka sekund, a następnie wyświetla się razem ze wskazaniem temperatury zew-
nętrznej.
Czas jazdy
Na wyświetlaczu pokazywany jest czas jazdy, jaki upłynął od ostatniego wyzero-
wania pamięci. Aby zmierzyć czas jazdy od określonego momentu, należy w tym
momencie wyzerować pamięć » strona 13.
Maksymalna wyświetlana wartość dla obu rodzajów pamięci wynosi 19 godzin i 59
minut. Po przekroczeniu tej wartości ponownie wyświetla się zero.
14
Obsługa
Chwilowe zużycie paliwa
Wyświetla się bieżące zużycie paliwa w l/100 km
1)
. Na podstawie tej wartości moż-
na dopasować sposób jazdy do zakładanego zużycia paliwa.
Gdy samochód stoi lub jedzie wolno, wartość podawana jest w l/h
2)
.
Średnie zużycie paliwa
Na wyświetlaczu wyświetla się średnie zużycie paliwa w l/100 km,
1 )
liczone od os-
tatniego wyzerowania pamięci.
Aby ustalić średnie zużycie paliwa w określonym czasie, na początku nowego ok-
resu pomiarowego trzeba wyzerować pamięć » strona 13. Po wyzerowaniu na wy-
świetlaczu przez pierwsze ok. 300 metrów nie wyświetla się żadna wartość.
Podczas jazdy podawana wartość jest regularnie aktualizowana.
Zasięg jazdy
Na wyświetlaczu jest podawany szacunkowy zasięg jazdy w kilometrach. Wartość
ta mówi, jaką odległość można jeszcze przebyć samochodem przy obecnej ilości
paliwa w zbiorniku i dotychczasowym sposobie jazdy.
Wyświetlana wartość zmienia się skokowo co 10 km. Po zapaleniu się lampki kon-
trolnej rezerwy paliwa wskazanie będzie się zmieniało co 5 km.
Podstawą obliczenia danych jest zużycie paliwa, jakie występowało w ciągu os-
tatnich 50 km. Dzięki ekonomicznej jeździe zasięg jazdy wzrasta.
Odległość
Na wyświetlaczu pokazywana jest odległość, jaka została pokonana od ostatnie-
go wyzerowania pamięci » strona 13. Aby zmierzyć odległość pokonaną od okreś-
lonego momentu, należy w tym momencie wyzerować pamięć » strona 13.
Maksymalna wartość dla obu rodzajów pamięci wynosi 1 999 km. Po przekrocze-
niu tej wartości ponownie wyświetla się zero.
Średnia prędkość jazdy
Na wyświetlaczu wyświetla się średnia prędkość jazdy w km/h, liczona od czasu
ostatniego wyzerowania pamięci. Aby zmierzyć średnią prędkość w określonym
przedziale czasu, należy na początku pomiaru wyzerować pamięć » strona 13.
Po wyzerowaniu na wyświetlaczu przez pierwsze ok. 300 metrów nie wyświetla
się żadna wartość.
Podczas jazdy podawana wartość jest regularnie aktualizowana.
Bieżąca prędkość
Na wyświetlaczu wyświetla się bieżąca prędkość, która jest taka sama, jak pręd-
kość pokazywana na prędkościomierzu
1
» rys. 3 na stronie 10.
Temperatura płynu chłodzącego
Wskazywana jest aktualna temperatura płynu chłodzącego.
Ostrzeżenie o przekroczeniu prędkości jazdy
Ostrzeżenie o przekroczeniu prędkości można ustawić, włączyć lub wyłączyć na
wyświetlaczu » strona 15, Ostrzeżenie o przekroczeniu prędkości jazdy.
Ostrzeżenie o przekroczeniu prędkości jazdy
Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami i
zasadami bezpieczeństwa na stronie 13.
Ustawianie limitu prędkości przy stojącym pojeździe
Przy użyciu przycisku
A
» rys. 7 na stronie 14 wybrać pozycję menu
(Ostrze-
żenie o przekroczeniu prędkości jazdy).
Włączyć ustawianie limitu prędkości przez wciśnięcie przycisku
B
(wartość mi-
ga).
Przy użyciu przycisku
A
ustawić wybrany limit prędkości, np 50 km/h.
Przy użyciu przycisku
B
potwierdzić wybrany limit prędkości lub zaczekać ok. 5
sekund, aż ustawienie zostanie zapisane automatycznie (wartość przestaje mi-
gać).
W ten sposób można ustawiać limit w odstępach co 5 km/h.
Ustawianie limitu prędkości przy jadącym pojeździe
Przy użyciu przycisku
A
» rys. 7 na stronie 14 wybrać pozycję menu
(Ostrze-
żenie o przekroczeniu prędkości jazdy).
Jechać z określoną prędkością, np. 50 km/h.
Przez wciśnięcie przycisku
B
przejąć aktualną prędkość jako limit prędkości
(wartość miga).
Limit prędkości można zmieniać w odstępach co 5 km/h (np. przejęta prędkość
47 km/h zostaje zwiększona do 50 km/h lub spada do 45 km/h).
1)
W modelach przeznaczonych dla niektórych krajów zużycie paliwa jest wskazywane w km/l.
2)
W modelach przeznaczonych dla niektórych krajów przy stojącym pojeździe jest wyświetlane wska-
zanie --,- km/l.
15
Wskaźniki i lampki kontrolne
Ponownie naciskając przycisk
B
, potwierdzić wybrany limit prędkości lub za-
czekać ok. 5 sekund, aż ustawienie zostanie zapisane automatycznie (wartość
przestaje migać).
Zmienianie i zerowanie limitu prędkości
Przy użyciu przycisku
A
» rys. 7 na stronie 14 wybrać pozycję menu (Ostrze-
żenie o przekroczeniu prędkości jazdy).
Naciskając przycisk
B
, można deaktywować limit prędkości.
Ponownie naciskając przycisk
B
, można włączyć ustawianie limitu prędkości.
Przy przekroczeniu ustawionej prędkości włącza się sygnał dźwiękowy. Jedno-
cześnie na wyświetlaczu pojawia się punkt menu Ostrzeżenie o przekroczeniu
prędkości jazdy z ustawioną wartością graniczną.
Ustawiona wartość ograniczenia prędkości pozostaje w pamięci także po wyłą-
czeniu i włączeniu zapłonu.
Lampki kontrolne
Wprowadzenie do tematu
W niniejszym rozdziale można znaleźć informacje dotyczące następujących tema-
tów:
Hamulec ręczny 16
Układ hamulcowy 16
Niezapięty pas bezpieczeństwa 17
Alternator
17
Olej silnikowy
17
Płyn chłodzący 18
Wspomaganie kierownicy
18
Układ stabilizacji toru jazdy (ESC)
18
Kontrola trakcji (TC)
19
Układ przeciwpoślizgowy hamulców (ABS)
19
Tylne światło przeciwmgłowe
19
System kontroli spalin
19

Kontrola sterowania silnika
19
Układ poduszek bezpieczeństwa
20
Automatyczna skrzynia biegów
20
Kierunkowskazy
20
Tempomat
21
Światła drogowe 21
/ Pas bezpieczeństwa (wskaźnik stanu pasów) – tylne siedzenie
21
City Safe Drive 21
START-STOP
21
Lampki kontrolne sygnalizują określone funkcje lub zakłócenia i może im towa-
rzyszyć pojawienie się sygnału akustycznego.
UWAGA
W przypadku braku reakcji na włączenie się lampki kontrolnej oraz ignoro-
wania odpowiednich opisów i wskazówek ostrzegawczych może dojść do po-
ważnych obrażeń ciała lub uszkodzeń samochodu.
Komora silnika samochodu jest obszarem niebezpiecznym. Podczas prac w
komorze silnika, np. sprawdzania i dolewania płynów, można się skaleczyć lub
oparzyć; występuje też niebezpieczeństwo wypadku lub pożaru. Koniecznie
stosować się do ostrzeżeń » strona 130, Komora silnika.
Hamulec ręczny
Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami i
zasadami bezpieczeństwa na stronie 16.
Lampka kontrolna
włącza się, gdy jest zaciągnięty hamulec ręczny. Dodatkowo
rozlegnie się sygnał ostrzegawczy, jeżeli przez co najmniej 3 sekundy samochód
będzie jechał z prędkością większą niż 6 km/h.
Układ hamulcowy
Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami i
zasadami bezpieczeństwa na stronie 16.
Lampka kontrolna
włącza się, gdy jest za niski poziom płynu hamulcowego lub
wystąpiła usterka układu ABS.
Zatrzymać pojazd, wyłączyć silnik i sprawdzić poziom płynu hamulcowego » stro-
na 138.
Dalsze informacje » strona 70.
16
Obsługa
UWAGA
Jeśli konieczne jest zatrzymanie się z powodów technicznych, wówczas sa-
mochód należy ustawić w bezpiecznej odległości od ruchu ulicznego, wyłączyć
silnik i włączyć światła awaryjne » strona 36.
Otwierając pokrywę komory silnika i sprawdzając poziomu płynu hamulco-
wego, należy przestrzegać następujących wskazówek » strona 130, Komora
silnika.
Jeżeli lampka kontrolna zaświeci się razem z lampką kontrolną » stro-
na 19, Układ przeciwpoślizgowy hamulców (ABS), nie wolno kontynuo-
wać jazdy! Skorzystać z pomocy fachowej stacji obsługi.
Usterka układu hamulcowego może wydłużać drogę hamowania pojazdu!
Niezapięty pas bezpieczeństwa
Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami i
zasadami bezpieczeństwa na stronie 16.
Lampka kontrolna
włącza się po włączeniu zapłonu, przypominając kierowcy i
pasażerowi o obowiązku zapięcia pasów bezpieczeństwa. Lampka kontrolna
zgaśnie dopiero wtedy, gdy kierowca lub pasażer zapnie pas.
Jeśli kierowca wzgl. pasażer przed rozpoczęciem jazdy nie zapnie pasa bezpie-
czeństwa, po przekroczeniu prędkości 25 km/h włącza się ciągły sygnał ostrzega-
wczy i miga lampka kontrolna
.
Jeśli kierowca lub pasażer w czasie kolejnych 90 sekund nie zapnie pasa, sygnał
ostrzegawczy wyłącza się, ale lampka kontrolna
pozostaje nadal zapalona.
Dalsze informacje » strona 96, Pasy bezpieczeństwa.
Alternator
Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami i
zasadami bezpieczeństwa na stronie 16.
Jeżeli lampka kontrolna
świeci przy uruchomionym silniku, oznacza to, że aku-
mulator pojazdu nie jest ładowany.
Skorzystać z pomocy fachowej stacji obsługi. Zlecić sprawdzenie instalacji elek-
trycznej.
UWAGA
Jeśli konieczne jest zatrzymanie się z powodów technicznych, wówczas samo-
chód należy ustawić w bezpiecznej odległości od ruchu ulicznego, wyłączyć
silnik i włączyć światła awaryjne » strona 36.
OSTROŻNIE
Jeżeli podczas jazdy oprócz lampki kontrolnej na wyświetlaczu włączy się rów-
nież lampka kontrolna (usterka w układzie chłodzenia), należy natychmiast za-
trzymać pojazd i wyłączyć silnik – niebezpieczeństwo uszkodzenia silnika!
Olej silnikowy
Najpierw należy przeczytać i zapoznać się ze wstępnymi informacjami i
zasadami bezpieczeństwa na stronie 16.
Miganie lampki kontrolnej
oznacza, że ciśnienie oleju silnikowego jest za ni-
skie.
Lampka kontrolna świeci się przez kilka sekund po włączeniu zapłonu.
Jeżeli lampka kontrolna nie zgaśnie po uruchomieniu silnika lub zaczyna migać
podczas jazdy, należy zatrzymać samochód i wyłączyć silnik. Sprawdzić poziom
oleju w silniku i w razie potrzeby dolać oleju » strona 135, Sprawdzanie poziomu
oleju.
Dodatkowo słychać pojedynczy sygnał ostrzegawczy.
Jeżeli z jakichś przyczyn nie można dolać oleju, nie wolno jechać dalej. Może dojść
do poważnych uszkodzeń silnika, dlatego należy wyłączyć silnik i zwrócić się po
pomoc do specjalistycznej stacji obsługi.
Gdy lampka kontrolna miga,
nie wolno jechać dalej, nawet jeśli poziom oleju
jest prawidłowy. Silnik nie może pracować nawet na biegu jałowym.
Skorzystać z pomocy fachowej stacji obsługi.
UWAGA
Jeśli konieczne jest zatrzymanie się z powodów technicznych, wówczas samo-
chód należy ustawić w bezpiecznej odległości od ruchu ulicznego, wyłączyć
silnik i włączyć światła awaryjne » strona 36, Światła awaryjne.
17
Wskaźniki i lampki kontrolne
/