Dometic HiPro3000, HiPro4000, HiPro4000Vision, HiPro6000 Instrukcja obsługi

Kategoria
Fajne pudełka
Typ
Instrukcja obsługi
PL
Objaśnienie symboli HiPro
202
Przed instalacją i uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać
niniejszą instrukcję. Instrukcję należy zachować. W razie przekazywania
urządzenia należy ją udostępnić kolejnemu nabywcy.
Spis treści
1 Objaśnienie symboli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
2 Wskazówki bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
3 Zakres dostawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
4 Osprzęt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
5 Używanie zgodnie z przeznaczeniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
6 Opis techniczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
7 Ustawianie i podłączanie chłodziarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
8 Korzystanie z chłodziarki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210
9 Czyszczenie i pielęgnacja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .214
10 Usuwanie usterek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .215
11 Rękojmia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .217
12 Utylizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .217
13 Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .218
1Objaśnienie symboli
!
!
OSTRZEŻENIE!
Wskazówka bezpieczeństwa informująca o niebezpiecznej sytuacji,
która – jeśli się jej nie uniknie – może prowadzić do śmierci lub ciężkich
obrażeń.
OSTROŻNIE!
Wskazówka bezpieczeństwa informująca o niebezpiecznej sytuacji,
która – jeśli się jej nie uniknie – może prowadzić do lekkich lub średnich
obrażeń.
HiPro3000_4000_6000_Vision-IO-16s.book Seite 202 Freitag, 7. Juni 2019 10:44 10
PL
HiPro Wskazówki bezpieczeństwa
203
A
I
2 Wskazówki bezpieczeństwa
Producent nie odpowiada za szkody spowodowane:
błędami powstałymi w trakcie montażu lub podłączania
uszkodzeniami produktu wywołanymi czynnikami mechanicznymi
i niewłaściwym napięciem zasilania
zmianami dokonanymi w produkcie bez wyraźnej zgody producenta
użytkowaniem w celach innych niż opisane w niniejszej instrukcji
2.1 Ogólne bezpieczeństwo
!
OSTRZEŻENIE!
Dzieci od 8 lat i osoby o ograniczonych możliwościach
fizycznych, sensorycznych lub intelektualnych oraz osoby
niedysponujące stosowną wiedzą i doświadczeniem
mogą użytkować to urządzenie jedynie pod nadzorem
innej osoby lub jeśli zostały one poinstruowane w zakresie
jego bezpiecznego użytkowania oraz są świadome
wynikających z tego zagrożeń.
Osoby takie nie mogą również czyścić ani konserwować
urządzenia bez nadzoru.
Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się
urządzeniem.
Otwieranie agregatu absorpcyjnego jest zabronione. Ponieważ
znajduje się on pod wysokim ciśnieniem, w przypadku otwarcia może
spowodować obrażenia.
W urządzeniu nie wolno przechowywać substancji wybuchowych,
np. pojemników aerozolowych z palnym gazem wytłaczającym.
UWAGA!
Wskazówka informująca o sytuacji, która – jeśli się jej nie uniknie – może
prowadzić do powstania szkód materialnych.
WSKAZÓWKA
Informacje uzupełniające dotyczące obsługi produktu.
HiPro3000_4000_6000_Vision-IO-16s.book Seite 203 Freitag, 7. Juni 2019 10:44 10
PL
Wskazówki bezpieczeństwa HiPro
204
Czynnik chłodzący w obiegu chłodzenia jest łatwopalny.
W przypadku uszkodzenia obiegu chłodzenia (zapach amoniaku):
–Wyłączyć urządzenie.
Unikać otwartego ognia i iskier.
Dobrze przewietrzyć pomieszczenie.
Nie wolno uruchamiać urządzenia, jeśli posiada ono widoczne
uszkodzenia.
Gdy przewód przyłączeniowy ulegnie uszkodzeniu, musi zostać
wymieniony przez producenta, jego serwis lub podobnie
wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia.
Napraw mogą dokonywać tylko odpowiednio wykwalifikowane
osoby. Niefachowe naprawy mogą spowodować poważne
niebezpieczeństwo.
!
OSTROŻNIE!
Niebezpieczeństwo zgniecenia! Nie dotykać zawiasu.
Przed uruchomieniem należy upewnić się, że przewód zasilający oraz
wtyczka są suche.
Artykuły spożywcze mogą być przechowywane tylko w oryginalnych
opakowaniach lub w odpowiednich pojemnikach.
A
UWAGA!
W żadnym wypadku nie wolno otwierać obiegu chłodzenia.
Nie montować urządzenia w pobliżu otwartego źródła ognia ani
żadnych innych źródeł ciepła (ogrzewanie, piec gazowy itp.).
Należy porównać dane dotyczące napięcia na tabliczce znamionowej
z dostępnym źródłem zasilania.
Urządzenie należy podłączać do sieci prądu przemiennego tylko
odpowiednim przewodem przyłączeniowym.
Wtyczki nie wolno nigdy wyciągać z gniazdka, ciągnąc za przewód
przyłączeniowy.
W chłodziarce nie wolno przechowywać substancji żrących ani
zawierających rozpuszczalniki.
Stosować tylko przewody o odpowiednim przekroju.
Otwór do odprowadzania skroplin musi być zawsze czysty.
HiPro3000_4000_6000_Vision-IO-16s.book Seite 204 Freitag, 7. Juni 2019 10:44 10
PL
HiPro Zakres dostawy
205
2.2 Bezpieczne użytkowanie chłodziarki
A
UWAGA!
Wewnątrz urządzenia nie należy używać żadnych urządzeń
elektrycznych, chyba że zostało to zalecone przez producenta.
Niebezpieczeństwo przegrzania!
Zawsze pamiętać, że ciepło powstające przy eksploatacji musi być
odpowiednio odprowadzane. Należy zadbać o to, aby urządzenie
stało w odpowiedniej odległości od ścian lub przedmiotów, tak by
możliwa była cyrkulacja powietrza.
Agregat absorpcyjny podczas pracy jest gorący. Nie dotykać
agregatu absorpcyjnego!
Uważać, aby nie zakrywać otworów wentylacyjnych.
Nie wypełniać wewnętrznego pojemnika cieczami lub lodem.
Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie.
Urządzenie i przewody należy chronić przed gorącem i wilgocią.
Zwracać uwagę, aby produkty spożywcze nie dotykały ścian komory
chłodniczej.
3 Zakres dostawy
4 Osprzęt
Elementy dostępne jako akcesoria (nie są dostarczane w zestawie):
Ilość Nazwa
1 Minibar
2Półki
2 Półki w drzwiach (brak w modelu HiPro4000Vision)
1 Instrukcja montażu i obsługi
Nazwa Objaśnienie
Pilot Do kontroli otwarcia drzwi i regulacji temperatury
Element odblaskowy Do kontroli otwarcia drzwi
Klucz Do wersji z zamkiem
HiPro3000_4000_6000_Vision-IO-16s.book Seite 205 Freitag, 7. Juni 2019 10:44 10
PL
Używanie zgodnie z przeznaczeniem HiPro
206
5 Używanie zgodnie z przeznaczeniem
Minibar przeznaczony jest do użytkowania wewnątrz budynków, np.:
aneksy kuchenne w sklepach, biurach i innych miejscach pracy
w rolnictwie
w hotelach, motelach oraz innych miejscach noclegowych
w barach mlecznych
w kateringu i podobnych miejscach żywienia zbiorowego
Minibar nie nadaje się do montażu w przyczepach kempingowych, kamperach ani
na łodziach.
Minibar przeznaczony jest do montażu w szafce lub we wnęce. Po montażu dostęp
powinien być możliwy wyłącznie od przodu urządzenia.
Minibary HiPro4000 i HiPro4000Vision można również wykorzystywać jako
urządzenia wolnostojące na podłodze, pod warunkiem zamontowania z tyłu
dostępnej jako opcja osłony agregatu i wysokich nóżek.
Minibar przeznaczony jest wyłącznie do chłodzenia i przechowywania napojów
oraz żywności w zamkniętych pojemnikach.
Minibar nie nadaje się do przechowywania łatwo psującej się żywności.
!
!
Prowadnica chło-
dziarki do zabudowy
Do równoczesnego otwierania drzwi szafki oraz drzwi chłodziarki
Osłona agregatu oraz
wysokie nóżki
Do modeli HiPro4000 i HiPro4000Vision wykorzystywanych jako
urządzenia wolnostojące
OSTRZEŻENIE!
Minibar nie zapewnia właściwych warunków do prawidłowego
przechowywania lekarstw.
OSTROŻNIE! Zagrożenie zdrowia!
Sprawdzić, czy wydajność chłodzenia urządzenia jest zgodna
z wymaganiami przechowywania umieszczonych w nim produktów
spożywczych.
Nazwa Objaśnienie
HiPro3000_4000_6000_Vision-IO-16s.book Seite 206 Freitag, 7. Juni 2019 10:44 10
PL
HiPro Opis techniczny
207
6 Opis techniczny
Minibar jest chłodziarką absorpcyjną. Jako czynnik chłodniczy wykorzystywany jest
w nim amoniak. Wszystkie zastosowane materiały są dopuszczone do kontaktu
z żywnością. Obieg chłodzenia jest bezobsługowy.
Minibar (za wyjątkiem modelu HiPro4000Vision) wyposażony jest w dwie półki oraz
dwie półki w drzwiach. Jedna z półek w drzwiach przeznaczona jest do
przechowywanie butelek. W półce w drzwiach do przechowywania butelek można
przechowywać jedną butelkę o pojemności 1,5 l. Druga półka w drzwiach
przeznaczona jest do przechowywania mniejszych butelek i przekąsek.
Minibar HiPro4000Vision wyposażony jest w dwie półki oraz przezroczyste drzwi
ze szkła akrylowego, w których nie ma półek.
Opcjonalnie Minibary HiPro4000 i HiPro4000Vision można również
wykorzystywać jako urządzenia wolnostojące, po zamontowaniu w nich osłony
agregatu i wysokich nóżek.
6.1 Elementy do obsługi w obrębie chłodziarki
6.2 Elementy do obsługi poza chłodziarką
Nr na
rys. 1, strona 2
Objaśnienie
1 Oświetlenie wnętrza
2 Kontrolka LED do kontroli otwarcia drzwi (opcja)
3Półki
4 Dolna półka w drzwiach
5 Górna półka w drzwiach
Nr na
rys. 2, strona 3
Objaśnienie
1 Pilot do kontroli otwarcia drzwi i regulacji temperatury (opcja)
HiPro3000_4000_6000_Vision-IO-16s.book Seite 207 Freitag, 7. Juni 2019 10:44 10
PL
Ustawianie i podłączanie chłodziarki HiPro
208
7 Ustawianie i podłączanie chłodziarki
7.1 Wskazówki dotyczące ustawienia chłodziarki
Podczas ustawiania należy stosować się do poniższych wskazówek:
Ustawić chłodziarkę tak, aby możliwy był swobodny odpływ ogrzanego
powietrza (do góry albo na boki, rys. 3, strona 4).
Pomiędzy agregatem chłodniczym a tylną ścianą należy zachować co najmniej
20 mm odstępu.
Nie zakrywać otworów w obudowie (np. otworów wentylacyjnych) lub
w strukturze montażowej.
7.2 Ustawianie chłodziarki jako urządzenia
wolnostojącego
W przypadku ustawiania chłodziarki na podłodze jako urządzenia wolnostojącego
należy przestrzegać następujących zaleceń:
Chłodziarkę należy ustawić poziomo. Do skontrolowania wypoziomowania
należy posłużyć się poziomicą.
7.3 Montaż chłodziarki w szafce
W przypadku montażu chłodziarki w szafce należy przestrzegać następujących
zaleceń:
Chłodziarkę należy ustawić w taki sposób, aby obie nogi urządzenia stały na
powierzchni, na której chłodziarka ma zostać ustawiona.
Należy zapewnić niezakłóconą cyrkulację powietrza (rys. 3, strona 4).
W kanale wentylacyjnym może znajdować się wyłącznie agregat chłodniczy.
Oznaczenie na
rys. 3, strona 4
Objaśnienie
A Zimne powietrze dopływające
B Ciepłe powietrze powrotne
CSkraplacz
D Odstęp powyżej, jeśli do góry lub do boku nie może przemiesz-
czać się wystarczająca ilość powietrza powrotnego
HiPro3000_4000_6000_Vision-IO-16s.book Seite 208 Freitag, 7. Juni 2019 10:44 10
PL
HiPro Ustawianie i podłączanie chłodziarki
209
Powietrze w kanale wentylacyjnym nie może być ogrzewane przez żadne inne
źródło ciepła.
Należy postępować w następujący sposób (rys. 4, strona 5):
Zamocować element odblaskowy do kontroli otwarcia drzwi (opcja).
Przykręcić nóżki urządzenia.
7.4 Przekładanie zawiasu drzwiowego
Istnieje możliwość zmiany położenia zawiasów, dzięki czemu drzwi będą się
otwierały w lewo zamiast w prawo.
I
Jeśli urządzenie wyposażone jest w diodę LED do kontroli otwarcia drzwi, należy na
początku postępować w następujący sposób:
Wyciągnąć diodę LED.
Odpowiednio poprowadzić kabel w prowadnicy.
Z powrotem umieścić diodę LED po drugiej stronie.
Następnie należy postępować w następujący sposób (rys. 5, strona 5 do rys. 9,
strona 7):
HiPro4000, HiPro4000Vision (w przypadku wersji z wysokimi nóżkami)
Odkręcić wysokie nóżki.
HiPro3000, HiPro4000, HiPro6000, HiPro4000Vision
Wyciągnąć do przodu dolne zawiasy.
Wyciągnąć drzwi wraz z zawiasami.
Wyjąć kołki zawiasów.
Z powrotem umieścić kołki zawiasów po drugiej stronie.
Z powrotem wsunąć drzwi wraz z dolnym zawiasem.
WSKAZÓWKA
Dioda LED do kontroli otwarcia drzwi (opcja) musi zawsze znajdować się
po przeciwnej stronie drzwi niż zawias.
HiPro3000_4000_6000_Vision-IO-16s.book Seite 209 Freitag, 7. Juni 2019 10:44 10
PL
Korzystanie z chłodziarki HiPro
210
I
HiPro4000, HiPro4000Vision (w przypadku wersji z wysokimi nóżkami)
Z powrotem przykręcić wysokie nóżki.
7.5 Montaż prowadnicy chłodziarki do zabudowy
Należy zachować odległości podane na rys. 0, strona 8.
Postępować w sposób przedstawiony na rys. a, strona 8 do rys. b, strona 9.
7.6 Montaż płyty dekoracyjnej
Należy przestrzegać wymiarów montażowych podanych na rys. c, strona 9.
Zdjąć pierścień mocujący zamek (opcja, rys. d, strona 10).
Postępować w sposób przedstawiony na rys. d, strona 10 do rys. e,
strona 10.
8 Korzystanie z chłodziarki
A
I
WSKAZÓWKA
HiPro4000Vision: Drzwi umieścić w pozycji obróconej o 180°.
UWAGA!
Wewnątrz chłodziarki nie można stosować żadnych urządzeń
elektrycznych. Wyjątek stanowią urządzenia dopuszczone przez
producenta.
Należy uważać, by nie ochładzać nadmiernie napojów lub potraw
w szklanych pojemnikach. Podczas zamrażania napoje i płynne
potrawy zwiększają swoją objętość, co może spowodować
uszkodzenie szklanych pojemników.
Artykuły spożywcze mogą być przechowywane tylko
w oryginalnych opakowaniach lub w odpowiednich pojemnikach.
Należy uważać, aby w chłodziarce znajdowały się tylko przedmioty
lub produkty, które mogą być chłodzone do wybranej temperatury.
WSKAZÓWKA
Przed uruchomieniem chłodziarki ze względów higienicznych
należy przetrzeć ją wewnątrz i na zewnątrz wilgotną szmatką (patrz
również rozdz. „Czyszczenie i pielęgnacja” na stronie 214).
HiPro3000_4000_6000_Vision-IO-16s.book Seite 210 Freitag, 7. Juni 2019 10:44 10
PL
HiPro Korzystanie z chłodziarki
211
8.1 Wskazówki dotyczące oszczędzania energii
Należy wybrać miejsce z dobrą wentylacją, nienarażone na promieniowanie
słoneczne.
Chłodziarkę należy uruchomić około 12 godzin przed jej pierwszym użyciem.
Równomiernie rozmieścić półki w komorze chłodzenia.
Ciepłe potrawy przed wstawieniem do chłodziarki należy najpierw schłodzić.
Nie należy otwierać chłodziarki częściej niż jest to konieczne.
Nie wolno zostawiać drzwi otwartych na dłużej niż jest to konieczne. Przy
otwartych drzwiach oświetlenie komory jest cały czas włączone.
Unikać ustawiania zbyt niskiej temperatury.
Ustawić temperaturę w pomieszczeniu na ok. 20 °C.
8.2 Pozycjonowanie półek
Postępować w sposób przedstawiony na rys. f, strona 11 do rys. g , strona 11.
8.3 Pozycjonowanie półek w drzwiach
Postępować w sposób przedstawiony na rys. h, strona 11.
8.4 Włączanie chłodziarki
D
!
A
I
NIEBEZPIECZEŃSTWO! Zagrożenie życia!
Nie wolno manipulować wtyczkami i wyłącznikami wilgotnymi rękami
lub stojąc na mokrej powierzchni.
OSTRZEŻENIE!
Chłodziarkę podłączać można wyłącznie do odpowiednio uziemionych
gniazdek.
UWAGA!
Po zamontowaniu chłodziarki zachowany musi zostać swobodny
dostęp do wtyczki sieciowej.
WSKAZÓWKA
Chłodziarka włącza się samoczynnie po przyłączeniu jej do zasilania
sieciowego.
HiPro3000_4000_6000_Vision-IO-16s.book Seite 211 Freitag, 7. Juni 2019 10:44 10
PL
Korzystanie z chłodziarki HiPro
212
Wetknąć wtyczkę sieciową do gniazdka.
Chłodziarka rozpocznie autotest. Po około 10 sekundach oświetlenie
wewnętrzne LED zapala się na 2 sekundy.
Chłodziarka jest włączona.
I
8
8.5 Ustawianie temperatury
Chłodziarka wyposażona jest w automatyczną regulację temperatury. Fabrycznie
temperatura ustawiona jest na 5 °C.
Za pomocą opcjonalnego pilota temperaturę można ustawić na 3 °C, 5 °C, 7 °C lub
12 °C (rys. i, strona 12). Każde naciśnięcie przycisku na pilocie przełącza
temperaturę chłodzenia pomiędzy możliwymi wartościami.
Przed pierwszym użyciem usunąć plastikową izolację z uchwytu baterii.
Naciśnięcie któregoś z przycisków na pilocie powoduje zaświecenie się na nim
czerwonej kontrolki LED. Jeśli czerwona kontrolka LED nie świeci się, oznacza to,
że należy wymienić baterię w pilocie.
Skierować górną stronę pilota ku diodom LED oświetlenia wewnętrznego (5).
Odległość musi wynosić co najmniej 20 cm.
Nacisnąć żółty przycisk (3), aby ustawić temperaturę chłodzenia na 3 °C lub
C.
Diody LED oświetlenia wewnętrznego (5) migają 3 lub 7 razy, sygnalizując w ten
sposób ustawioną temperaturę (rys. i, strona 12).
Nacisnąć niebieski przycisk (4), aby ustawić temperaturę chłodzenia na 5 °C lub
12 °C.
Diody LED oświetlenia wewnętrznego (5) migają 5 lub 12 razy, sygnalizując
w ten sposób ustawioną temperaturę (rys. i, strona 12).
I
8
WSKAZÓWKA
Odpowiednia temperatura w komorze chłodzenia osiągana jest po kilku
godzinach od włączenia chłodziarki.
WSKAZÓWKA
Czerwona dioda LED świeci się, kiedy pilot przesyła sygnał. Jeśli
dioda LED nie świeci się, należy skontrolować baterie.
HiPro3000_4000_6000_Vision-IO-16s.book Seite 212 Freitag, 7. Juni 2019 10:44 10
PL
HiPro Korzystanie z chłodziarki
213
8.6 Korzystanie z kontroli otwarcia drzwi
Kontrola otwarcia drzwi (opcja) informuje poprzez zaświecenie się kontrolki LED
(rys. 1 4,strona 2) o tym, że drzwi chłodziarki zostały otwarte.
Jeśli kontrolka LED kontroli otwarcia drzwi świeci się:
Otworzyć chłodziarkę.
W razie potrzeby uzupełnić zawartość chłodziarki.
Za pomocą pilota (opcja) zresetować kontrolę otwarcia drzwi. W tym celu należy
jednokrotnie nacisnąć czerwony przycisk (rys. i 1, strona 12).
Zamknąć chłodziarkę.
8.7 Odszranianie chłodziarki
Chłodziarka wyposażona jest w funkcję automatycznego odszraniania.
Odszranianie aktywowane jest co 22 godziny i trwa 2 godziny.
I
8.8 Wyłączanie chłodziarki
Wyłączając chłodziarkę na dłuższy czas, należy postępować w następujący sposób:
Wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazdka.
Wyczyścić chłodziarkę (patrz rozdz. „Czyszczenie i pielęgnacja” na stronie 214).
WSKAZÓWKA
Pierwsze odszranianie rozpoczyna się 39 godzin od uruchomienia
chłodziarki. Zapewnia to, że w przypadku uruchomienia chłodziarki
w trakcie dnia, odszranianie będzie przebiegać w nocy.
HiPro3000_4000_6000_Vision-IO-16s.book Seite 213 Freitag, 7. Juni 2019 10:44 10
PL
Czyszczenie i pielęgnacja HiPro
214
9 Czyszczenie i pielęgnacja
A
Przed czyszczeniem i konserwacją odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
Wyczyścić chłodziarkę miękką szmatką i ciepłą wodą. Zastosować delikatny
środek czyszczący.
Po zastosowaniu środka czyszczącego oczyścić chłodziarkę czystą wodą.
Następnie wytrzeć chłodziarkę ściereczką.
Raz do roku usuwać pył z agregatu absorpcyjnego za pomocą pędzla lub
miękkiej ściereczki.
UWAGA! Niebezpieczeństwo uszkodzenia!
Chłodziarkę należy czyścić regularnie oraz w przypadku
zabrudzenia.
Do czyszczenia nie używać mydła ani agresywnych, ściernych lub
zawierających sodę środków czyszczących.
Do czyszczenia nie używać twardych przedmiotów.
Nie używać twardych lub ostrych narzędzi w celu przyspieszenia
procesu odszraniania.
Należy uważać, aby woda nie dostała się do uszczelek. Może to
spowodować uszkodzenie elektroniki.
Należy unikać kontaktu uszczelki drzwiowej z olejem lub tłuszczem.
Nie smarować (opcjonalnych) zamków bębenkowych. Zamki
bębenkowe są nasmarowane fabrycznie na cały okres ich
eksploatacji.
HiPro3000_4000_6000_Vision-IO-16s.book Seite 214 Freitag, 7. Juni 2019 10:44 10
PL
HiPro Usuwanie usterek
215
10 Usuwanie usterek
Usterka Możliwa przyczyna Rozwiązanie
Urządzenie nie chłodzi,
agregat absorpcyjny
jest zimny
Wtyczka sieciowa nie została podłą-
czona do sieci
Wetknąć wtyczkę sie-
ciową do gniazdka
Brak napięcia w gniazdku Skontrolować bezpiecz-
niki instalacji elektrycznej
budynku
Układ elektroniczny lub czujnik są
uszkodzone
Autoryzowany serwis:
Zamontować nowy układ
elektroniczny lub czujnik
Uszkodzony element grzejny Autoryzowany serwis:
Zamontować nowy ele-
ment grzejny
Trwa odszranianie (patrz rozdz.
„Odszranianie chłodziarki” na
stronie 213)
Brak konieczności podej-
mowania jakichkolwiek
działań
Urządzenie nie chłodzi,
agregat absorpcyjny
jest ciepły
Chłodziarka nie stoi w pozycji pozio-
mej
Wypoziomować chło-
dziarkę za pomocą pozio-
micy
Od włączenia chłodziarki upłynął
dopiero krótki czas
Po 5 do 6 godzinach
ponownie sprawdzić, czy
urządzenie chłodzi
Chłodziarka jest uszkodzona Autoryzowany serwis:
Wymienić chłodziarkę
Urządzenie nie chłodzi,
oświetlenie
wewnętrzne i kontrola
otwarcia drzwi (opcja)
ciągle migają
Chłodziarka nie stoi w pozycji pozio-
mej
Wypoziomować chło-
dziarkę za pomocą pozio-
micy
Zablokowany agregat Skontaktować się
z obsługą klienta autory-
zowanego przedstawi-
ciela
Nieszczelny agregat
Uszkodzona misa grzewcza
Błąd podczas autotestu
HiPro3000_4000_6000_Vision-IO-16s.book Seite 215 Freitag, 7. Juni 2019 10:44 10
PL
Usuwanie usterek HiPro
216
Niewystarczające chło-
dzenie
Niewystarczająca wentylacja agre-
gatu chłodniczego
Zapewnić wystarczającą
wentylację (rys. 3,
strona 4)
Chłodziarka wystawiona jest na bez-
pośrednie promieniowanie sło-
neczne
Umieścić chłodziarkę
w miejscu osłoniętym
przed bezpośrednim pro-
mieniowaniem słonecz-
nym
Drzwi chłodziarki nie zamykają się
szczelnie
Skontrolować odstępy
(rys. 0, strona 8)
Autoryzowany serwis:
Wymienić uszczelnienie
drzwi
Niedawno wypełniono chłodziarkę Po 5 do 6 godzinach
ponownie sprawdzić, czy
chłodziarka chłodzi
Oszronienie w komorze
chłodzenia
Drzwi chłodziarki nie zamykają się
szczelnie
Skontrolować odstępy
(rys. 0, strona 8)
Autoryzowany serwis:
Wymienić uszczelnienie
drzwi
Usterka Możliwa przyczyna Rozwiązanie
HiPro3000_4000_6000_Vision-IO-16s.book Seite 216 Freitag, 7. Juni 2019 10:44 10
PL
HiPro Rękojmia
217
11 Rękojmia
Warunki gwarancji zostały opisane w Karcie Gwarancyjnej dołączonej do produktu.
W celu naprawy lub rozpatrzenia gwarancji konieczne jest przesłanie:
kopii rachunku z datą zakupu,
informacji o przyczynie reklamacji lub opisu wady.
12 Utylizacja
!
Opakowanie należy wyrzucić do odpowiedniego pojemnika na śmieci do
recyklingu.
M
Jeżeli produkt nie będzie dłużej eksploatowany, koniecznie dowiedz się
w najbliższym zakładzie recyklingu lub w specjalistycznym sklepie, jakie
są aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące utylizacji.
OSTRZEŻENIE! Uwaga na dzieci!
Przed utylizacją starej chłodziarki:
Zdjąć drzwi.
Pozostawić półki w chłodziarce, aby uniemożliwić dzieciom
wchodzenie do jej wnętrza.
HiPro3000_4000_6000_Vision-IO-16s.book Seite 217 Freitag, 7. Juni 2019 10:44 10
PL
Dane techniczne HiPro
218
13 Dane techniczne
Aktualną deklarację zgodności UE dla urządzenia można znaleźć na podstronie
danego produktu na stronie dometic.com lub uzyskać ją bezpośrednio
u producenta (patrz na odwrocie).
HiPro3000 HiPro4000
HiPro4000
Vision
HiPro6000
Pojemność użytkowa: 26 l 34 l 48 l
Klasa klimatyczna: SN
Temperatura otoczenia: +10 °C do +32 °C
Klasa efektywności energetycz-
nej:
CD
Zużycie energii (kWh/rok): 207 237 270 254
Napięcie wejściowe: 230 do 240 V 230 V
Częstotliwość wejściowa: 60 Hz
Znamionowa moc wejściowa: 65 W 80 W
Emisja hałasu: 0 dB
Gaz izolacyjny: cyklopentan
Czynnik chłodniczy: amoniak
Wymiary: rys. j, strona 13
Waga: 12kg13,5kg17kg
HiPro3000_4000_6000_Vision-IO-16s.book Seite 218 Freitag, 7. Juni 2019 10:44 10
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156
 • Page 157 157
 • Page 158 158
 • Page 159 159
 • Page 160 160
 • Page 161 161
 • Page 162 162
 • Page 163 163
 • Page 164 164
 • Page 165 165
 • Page 166 166
 • Page 167 167
 • Page 168 168
 • Page 169 169
 • Page 170 170
 • Page 171 171
 • Page 172 172
 • Page 173 173
 • Page 174 174
 • Page 175 175
 • Page 176 176
 • Page 177 177
 • Page 178 178
 • Page 179 179
 • Page 180 180
 • Page 181 181
 • Page 182 182
 • Page 183 183
 • Page 184 184
 • Page 185 185
 • Page 186 186
 • Page 187 187
 • Page 188 188
 • Page 189 189
 • Page 190 190
 • Page 191 191
 • Page 192 192
 • Page 193 193
 • Page 194 194
 • Page 195 195
 • Page 196 196
 • Page 197 197
 • Page 198 198
 • Page 199 199
 • Page 200 200
 • Page 201 201
 • Page 202 202
 • Page 203 203
 • Page 204 204
 • Page 205 205
 • Page 206 206
 • Page 207 207
 • Page 208 208
 • Page 209 209
 • Page 210 210
 • Page 211 211
 • Page 212 212
 • Page 213 213
 • Page 214 214
 • Page 215 215
 • Page 216 216
 • Page 217 217
 • Page 218 218
 • Page 219 219
 • Page 220 220
 • Page 221 221
 • Page 222 222
 • Page 223 223
 • Page 224 224
 • Page 225 225
 • Page 226 226
 • Page 227 227
 • Page 228 228
 • Page 229 229
 • Page 230 230
 • Page 231 231
 • Page 232 232
 • Page 233 233
 • Page 234 234
 • Page 235 235
 • Page 236 236
 • Page 237 237
 • Page 238 238
 • Page 239 239
 • Page 240 240
 • Page 241 241
 • Page 242 242
 • Page 243 243
 • Page 244 244
 • Page 245 245
 • Page 246 246
 • Page 247 247
 • Page 248 248
 • Page 249 249
 • Page 250 250
 • Page 251 251
 • Page 252 252
 • Page 253 253
 • Page 254 254
 • Page 255 255
 • Page 256 256
 • Page 257 257
 • Page 258 258
 • Page 259 259
 • Page 260 260
 • Page 261 261
 • Page 262 262
 • Page 263 263
 • Page 264 264

Dometic HiPro3000, HiPro4000, HiPro4000Vision, HiPro6000 Instrukcja obsługi

Kategoria
Fajne pudełka
Typ
Instrukcja obsługi