Toro 122cm TITAN HD 1500 Series Riding Mower Instrukcja obsługi

Typ
Instrukcja obsługi

Ten podręcznik jest również odpowiedni dla

FormNo.3424-258RevA
KosiarkisamojezdneTITAN
®
HD
serii1500oszerokości122cm
lub132cm
Modelnr74465TE—Numerseryjny400000000iwyższe
Modelnr74466TE—Numerseryjny400000000iwyższe
Zarejestrujproduktpodadresemwww.Toro.com.
Tłumaczenieoryginału(PL)
*3424-258*A
Niniejszeurządzeniejestzgodnezewszystkimi
obowiązującymidyrektywamiUniiEuropejskiej;
szczegółoweinformacjezamieszczonew
odpowiedniejdeklaracjizgodności,woddzielnym
arkuszu.
Specykacjędanegomodelukosiarkimożnaznaleźć
nastroniewww.Toro.com
Momentobrotowynawalelubmomentużyteczny:
Momentobrotowynawalesilnikalubmoment
użytecznysilnikazostałwyznaczonylaboratoryjnie
przezproducentasilnika,zgodniezwytycznymi
StowarzyszeniaInżynierówMotoryzacji(SAE)J1940
lubJ2723.Rzeczywistymomentobrotowysilnika
wkosiarcetejklasymożebyćznacznieniższyz
powodujejdostosowaniadowymagańdotyczących
bezpieczeństwa,emisjiorazeksploatacji.
Ważne:Wprzypadkueksploatowaniaprzez
dłuższyczasmaszynyzsilnikiemTorona
wysokościpowyżej1500mn.p.m.należyupewnić
się,żezainstalowanozestawdopracynadużej
wysokościn.p.m.,dziękiczemusilnikbędzie
spełniałwymaganiaCARB/EPAwzakresie
emisji.Zestawdopracynadużejwysokości
n.p.m.poprawiaosiągisilnikaorazzapobiega
zbieraniusięnagarunaświecach,trudnościomw
rozruchuizwiększonejemisji.Pozainstalowaniu
zestawumaszynęnależyoznaczyćstosowną
etykietą,umieszczającoboketykietyznumerem
seryjnym.Wsprawieuzyskaniawłaściwego
zestawudopracynadużejwysokościn.p.m.
orazetykietynamaszynę,należyskontaktować
sięzautoryzowanymserwisemToro.Adres
najbliższegoprzedstawicielamożnaznaleźćna
witryniewww.Toro.comlubkontaktującsięz
DziałemObsługiKlientaToropodnumerami
podanymiwdokumencieEmissionControl
WarrantyStatement(Gwarancjadotycząca
kontroliemisji).
Wprzypadkueksploatacjimaszynynawysokości
poniżej1500mn.p.m.należyzdemontować
zestawzsilnikaiprzywrócićoryginalnefabryczne
ustawieniasilnika.Nieeksploatowaćsilnika
przystosowanegodopracynadużejwysokości
n.p.m.naniższychwysokościach,gdyżgrozito
przegrzaniemiuszkodzeniemsilnia.
Niemającpewności,czymaszynazostała
przystosowanadoeksploatacjinadużej
wysokości,należyposzukaćnastępującejetykiety
(Rysunek3).
decal127-9363
Rysunek3
Wprowadzenie
Tasamojezdnakosiarkazobrotowymiostrzami
jestprzeznaczonadoużytkuprofesjonalnego.
Przeznaczonajestprzedewszystkimdokoszenia
trawynadobrzeutrzymanychtrawnikachprywatnych
lubkomercyjnych.Niesłużydokoszeniażywopłotów
anizastosowańrolniczych.
Przeczytajuważnieponiższeinformacje,aby
poznaćzasadywłaściwejobsługiikonserwacji
urządzenia,nieuszkodzićgoiuniknąćobrażeń
ciała.Odpowiedzialnośćzaprawidłoweibezpieczne
użytkowanieproduktuspoczywanaTobie.
Wkwestiachdotyczącychmateriałówszkoleniowych
wzakresiebezpieczeństwaorazeksploatacji
produktu,informacjinatematakcesoriów,pomocy
wznalezieniuautoryzowanegosprzedawcy
lubrejestracjiurządzeniazrmąToromożna
skontaktowaćsiębezpośredniopoprzezstronę
www.Toro.com.
Abyskorzystaćzserwisu,zakupićoryginalneczęści
Torolubuzyskaćdodatkoweinformacje,skontaktuj
sięzprzedstawicielemautoryzowanegoserwisulub
biuremobsługiklientarmyToro,atakżeprzygotuj
numermodeluinumerseryjnyurządzenia.Rysunek
1przedstawiapołożenienumerumodeluinumeru
seryjnegonaprodukcie.Zapiszjewprzewidzianym
natomiejscu.
Ważne:UrządzeniemmobilnymzeskanujkodQR
(jeśliwystępuje)natabliczceznumeremseryjnym,
abyuzyskaćinformacjeogwarancji,częściach
zamiennychiinnychkwestiachzwiązanychz
produktem.
©2018—TheToro®Company
8111LyndaleAvenueSouth
Bloomington,MN55420
2
Napiszdonaspodadreswww.Toro.com.
WydrukowanowStanachZjednoczonych
Wszelkieprawazastrzeżone
g233855
Rysunek1
Modelnr
Numerseryjny
Niniejszainstrukcjazawieraopispotencjalnych
zagrożeń,azawartewniejostrzeżeniazostały
oznaczonesymbolemostrzegawczym(Rysunek
2),którysygnalizujeniebezpieczeństwomogące
spowodowaćpoważneobrażenialubśmierćwrazie
zlekceważeniazalecanychśrodkówostrożności.
g000502
Rysunek2
Symbolostrzegawczy
Wniniejszejinstrukcjiwystępują2słowapodkreślające
wagęinformacji.Ważnezwracauwagęnaszczególne
informacjetechniczne,aUwagapodkreślainformacje
ogólne,wymagająceszczególnejuwagi.
Spistreści
Bezpieczeństwo........................................................4
Ogólnezasadybezpieczeństwa.........................4
Wskaźniknachyleniaterenu..............................6
Naklejkiinformacyjneiostrzegawcze.................7
Przeglądproduktu...................................................14
Elementysterowania.......................................14
Specykacje....................................................16
BeforeOperation.................................................17
Bezpieczeństwoprzedrozpoczęciem
pracy.............................................................17
Uzupełnianiepaliwa..........................................17
Wykonywaniecodziennychczynności
konserwacyjnych..........................................18
Docieranienowejmaszyny...............................18
Używanieukładuzabezpieczającegoprzed
przewróceniem(ROPS)................................19
Używanieukładublokadbezpieczeń-
stwa..............................................................20
Ustawianiefotela..............................................20
Regulacjasystemuzawieszenia
MyRide™......................................................21
Używanieosprzętuiakcesoriów.......................22
BeforeOperation.................................................22
Bezpieczeństwowczasiepracy........................22
Zajmowaniepozycjioperatora..........................24
Obsługahamulcapostojowego.........................25
Używanieprzełącznikasterowaniaostrzem
kosiarki(PTO)...............................................25
Obsługaprzepustnicy.......................................25
Obsługassania................................................26
Uruchamianiesilnika........................................26
Zatrzymywaniesilnika......................................26
Używaniedźwignisterowaniajazdą..................27
Kierowaniemaszyną........................................27
Regulacjawysokościcięcia..............................28
Ustawianierolekzapobiegającychzdzieraniu
darni..............................................................29
Korzystaniezwyrzutubocznego.......................30
Radyzwiązanezposługiwaniemsię
urządzeniem................................................30
AfterOperation....................................................31
Bezpieczeństwoposkończonejpracy..............31
Używaniezaworuodcięciapaliwa.....................31
Używaniezaworówzwalniającychnapęd
kół.................................................................32
Transportowaniemaszyny................................33
Konserwacja...........................................................35
Zalecanyharmonogramkonserwacji...................35
Przedwykonaniemkonserwacji...........................36
Zasadybezpieczeństwapodczas
konserwacji...................................................36
Zwalnianieosłonyjednostkitnącej....................36
Demontażosłonyblaszanej..............................36
Smarowanie........................................................37
Smarowaniemaszyny......................................37
Konserwacjasilnika.............................................38
Bezpieczeństwoobsługisilnika........................38
Konserwacjaoczyszczaczapowietrza..............38
Wymianaolejusilnikowego...............................39
Konserwacjaświecyzapłonowej......................42
Czyszczenieukładuchłodzenia........................43
Sprawdzanieodiskrownika...............................43
Wymianaltraemisji-wlotupowietrza..............43
Konserwacjaukładupaliwowego.........................44
Wymianaltrapaliwa........................................44
Konserwacjazbiornikapaliwa...........................44
Konserwacjainstalacjielektrycznej.....................45
Bezpieczeństwoobsługiukładu
elektrycznego................................................45
3
Konserwacjaakumulatora................................45
Konserwacjabezpieczników.............................47
Konserwacjaukładunapędowego.......................47
Sprawdzaniepasabezpieczeństwa..................47
Sprawdzaniepokrętełpałąka
bezpieczeństwa............................................47
Regulacjaukładujezdnego...............................48
Sprawdzanieciśnieniawoponach....................49
Sprawdzenienakrętekmocujących
kół.................................................................49
Konserwacjaukładuchłodzenia..........................49
Czyszczenieosłonysilnika...............................49
Konserwacjahamulców.......................................50
Regulacjahamulcapostojowego......................50
Konserwacjapaskównapędowych......................51
Kontrolapasków...............................................51
Wymianapaskakosiarki...................................51
Wymianapaskahydraulicznejjednostki
napędowej....................................................52
Konserwacjaelementówsterowania...................53
Regulacjapołożeniauchwytów
sterujących....................................................53
Regulacjamechanizmusterowania
jazdą.............................................................54
Konserwacjainstalacjihydraulicznej...................55
Bezpieczeństwoobsługiukładu
hydraulicznego..............................................55
Konserwacjaukładuhydraulicznego.................55
Konserwacjapodwoziakosiarki...........................58
Konserwacjaostrzytnących.............................58
Poziomowaniejednostkitnącejkosiarki............61
Zdejmowaniejednostkitnącej...........................63
Wymianadeektoratrawy................................63
Czyszczenie........................................................64
Czyszczenieczęścispodniejkosiarki
Podwozietnące............................................64
Czyszczeniesystemuzawieszenia...................64
Utylizacjaodpadków.........................................64
Przechowywanie.....................................................64
Bezpieczeństwoprzyprzechowywaniu.............64
Czyszczenieiprzechowywanie........................64
Rozwiązywanieproblemów.....................................66
Schematy................................................................69
Bezpieczeństwo
Maszynazostałazaprojektowanazgodnieznormą
ENISO5395:2013.
Ogólnezasady
bezpieczeństwa
Niniejszyproduktmożeobciąćdłonielubstopyoraz
wyrzucaćprzedmioty.Abyuniknąćpoważnych
obrażeńciała,zawszeprzestrzegajwszystkich
instrukcjidotyczącychbezpieczeństwa.
Używanieproduktuwcelachniezgodnychzjego
przeznaczeniemmożeokazaćsięniebezpiecznedla
operatoraiosóbpostronnych.
Pałąkmusizawszeznajdowaćsięwuniesionym,
zablokowanympołożeniu,apasbezpieczeństwa
musibyćzapięty.
Podczasobsługimaszynyzachowajpełne
skupienie.Niepodejmujżadnychrozpraszających
czynności,wprzeciwnymraziemożesz
spowodowaćobrażenialubwyrządzićszkodyw
mieniu.
Nieużywajmaszynywpobliżustromych
zboczy,rowów,nasypów,wodyiinnychmiejsc
niebezpiecznychoraznazboczachonachyleniu
przekraczającym15stopni.
Przedpierwszymuruchomieniemsilnikanależy
zapoznaćsięzniniejsząinstrukcjąobsługi.
Niezbliżaćdłonianistópdoruchomychczęści
maszyny.
Zabronionejestużywaniemaszynybez
założonychidziałającychwszystkichosłonoraz
innychurządzeńochronnych.
Niezezwalajdzieciomiosobompostronnymna
podchodzeniewpobliżeobszarupracy.Nigdynie
pozwalajdzieciomobsługiwaćmaszyny.
Przedserwisowaniem,dolewaniempaliwalub
odblokowywaniemtuneluwyrzutowegonależy
zatrzymaćmaszynę,wyłączyćsilnikiwyjąć
kluczyk.
Niewłaściweużytkowanielubnieprawidłowa
konserwacjamaszynymogąspowodowaćobrażenia
ciała.Abyzmniejszyćryzykourazu,należy
postępowaćzgodniezniniejszymiinstrukcjami
bezpieczeństwaizawszezwracaćuwagęna
symboldotyczącybezpieczeństwa,któryoznacza:
uwaga,ostrzeżenielubniebezpieczeństwo
instrukcjadotyczącabezpieczeństwaosobistego.
Nieprzestrzeganiepowyższychzasadmoże
doprowadzićdoobrażeńciałalubśmierci.
4
Dodatkoweinformacjedotyczącebezpieczeństwa
możnaznaleźćwodpowiednichrozdziałachniniejszej
instrukcji.
5
Wskaźniknachyleniaterenu
g011841
Rysunek4
stronęmożeszskopiowaćnawłasnyużytek.
1.Maksymalnenachylenie,pozwalającenabezpiecznąobsługęmaszynywynosi15stopni.Przedrozpoczęciempracyużyj
załączonegowzornikakąta,abyokreślićkątnachylenia.Nienależyobsługiwaćmaszynynatereniepochyłymonachyleniu
większymniż15stopni.Wzorniknależyzłożyćwzdłużodpowiedniejlinii,abydopasowaćdozalecanegozbocza.
2.Wyrównajkrawędźzpowierzchniąpionową,drzewem,budynkiem,słupkiemogrodzeniowymitd.
3.Przykładokreśleniakątazboczaprzyzagiętejkrawędzi
6
Naklejkiinformacyjneiostrzegawcze
Etykietydotyczącebezpieczeństwaorazinstrukcjewyraźniewidocznedlaoperatorai
znajdująsięwpobliżuwszystkichmiejscpotencjalnegozagrożenia.Uszkodzoneibrakujące
etykietynależywymienić.
decaloemmarkt
Oznaczenieproducenta
1.Wskazuje,żeostrzestanowiczęśćwyprodukowanąprzez
producentamaszyny.
decalbatterysymbols
Symboleakumulatora
Naakumulatorzeumieszczoneniektórelubwszystkiez
wymienionychponiżejsymbole.
1.Zagrożeniewybuchem.
6.Osobypostronnepowinny
staćwbezpiecznej
odległościodakumulatora.
2.Unikaćognia,otwartego
płomienialubpalenia
tytoniu
7.Stosujśrodkiochrony
oczu;gazywybuchowe
mogąspowodowaćutratę
wzrokuiinneobrażenia.
3.Zagrożenieoparzeniem
substancjążrącąlub
chemiczną
8.Kwasakumulatoramoże
spowodowaćutratę
wzrokulubpoważne
oparzenia.
4.Stosujśrodkiochrony
oczu.
9.Należynatychmiast
przemyćoczywodąi
niezwłoczniezasięgnąć
poradylekarza.
5.PrzeczytajInstrukcję
obsługi.
10.Zawieraołów,nie
wyrzucać
decal93-7818
93-7818
1.OstrzeżenienależyprzeczytaćPodręcznikoperatora,
gdzieznajdująsięinstrukcjedotyczącemomentu
dokręcaniaśruby/nakrętkiostrzyzmomentem115do149
N∙m.
decal106-5517
106-5517
1.Ostrzeżenieniedotykajgorącejpowierzchni.
decal107-3069
107-3069
1.Ostrzeżenieopuszczonypałąkniezabezpieczaprzed
przewróceniem.
2.Abyuniknąćobrażeńlubśmiercispowodowanej
przewróceniem,utrzymujpałąkwcałkowicieuniesionymi
zablokowanympołożeniuorazzapnijpasbezpieczeństwa.
Opuszczajpałąktylko,gdyjesttoabsolutnieniezbędne,
iniezapinajpasabezpieczeństwa,gdypałąkjest
opuszczony.
3.Przeczytajinstrukcjęobsługi;jedźpowoliiostrożnie.
7
decal112-3858
112-3858
1.PrzeczytajInstrukcję
obsługi.
3.Przeddokonaniemzmiany
wysokościkoszeniawyjmij
kluczyk.
2.Przedserwisowaniemlub
wykonywaniemczynności
konserwacyjnychnależy
przeczytaćinstrukcje.
4.Ustawieniawysokości
koszenia.
decal112-9028
112-9028
1.Ostrzeżenieunikajkontaktuzczęściamiruchomymi;
wszystkieosłonymusząbyćnaswoimmiejscu.
decal116-5610
116–5610
1.Licznikgodzin4.Biegjałowy
2.Wodbiorumocy(PTO)
5.Przełącznikobecności
operatora
3.Hamulecpostojowy6.Akumulator
decal116-8588
116-8588
1.PrzeczytajInstrukcjęobsługi.
2.Przekręćpokrętłozwolnienianapędu,abypoluzowaćje,
poczymprzesuńjeidokręć.
3.Terazmożeszpchaćmaszynę.
decal109-6014
109-6014
decal117-1194
117-1194
1.Silnik
8
decal117-3848
117-3848
1.Uwaganawyrzucaneprzedmiotyosobypostronne
powinnyznajdowaćsięwbezpiecznejodległościod
maszyny.
2.Niebezpieczeństwostwarzaneprzezwyrzucane
przedmioty,kosiarkazabraniasięeksploatacjimaszyny
bezzałożonegodeektora,osłonywyrzutulubukładu
zbieraniatrawy.
3.Niebezpieczeństwoskaleczenia/odcięciadłonilubstopy
należyzachowaćbezpiecznąodległośćodruchomych
częściorazstosowaćwszystkieosłonyizabezpieczenia.
decal126-4363
126-4363
1.Niebezpieczeństwoprzecięcia/odcięciakończyny,
wentylatoriniebezpieczeństwowciągnięcia,pasek.Przed
przystąpieniemdoregulacji,serwisowanialubczyszczenia
maszynywyłączsilnikiwyjmijkluczyk.
decal126-7816
126-7816
1.Wysokośćkoszenia
decal126-8172
126-8172
1.Hamulecpostojowy
rozłączony
2.Załączonyhamulec
postojowy
9
decal126-9939
126-9939
1.PrzeczytajInstrukcję
obsługi.
2.Wlewajpaliwododolnej
krawędziszyjkiwlewu.
Ostrzeżenieniewlewaj
nadmiernejilościpaliwa
dozbiornika.
decal131-1097
131-1097
TylkosilnikiToro
1.Spustoleju
decal136-9024
136-9024
1.Przedprzystąpieniem
doczynności
konserwacyjnych
przeczytajinstrukcję
obsługi.
4.Punktsmarowania
2.Liczbagodzinpracy5.Poziomoleju
hydraulicznego
3.Poziomolejusilnikowego
6.Ciśnieniewoponach
decal136-8992
136-8992
1.Zbiornikpaliwapełny3.Zbiornikpaliwapusty
2.Zbiornikpaliwa50%
10
decalptosymbols
Symboleprzełącznikawałuodbiorumocy(WOM)
1.NapędPTOodłączony2.NapędPTOzałączony
decaltransportlock
Blokadatransportowa
1.Wysokośćkoszenia2.Pociągnijwgórę,
abyzwolnićblokadę
transportową..
decalmotioncntrllh-126-6194
Lewadźwigniasterowaniajazdą
1.Prędkośćmaszyny4.Biegjałowy
2.Wysoka5.Dotyłu
3.Wolno
decalmotioncntrlrh-126-6183
Prawadźwigniasterowaniajazdą
1.Prędkośćmaszyny4.Biegjałowy
2.Wysoka5.Dotyłu
3.Wolno
11
decal136-1305
136-1305
1.Szybko4.Ssanie
2.Pozycjaustawianabezstopniowo
5.Światłorobocze(opcjonalne)
3.Wolno6.Punktzasilania
decal136-1720
136-1720
1.Blokadakrzywki
2.Odblokowaniekrzywki
12
decal132-0871
132-0871
Informacja:Maszynajestspełniawymaganiastandardowegobranżowegotestustabilnościwstatycznychtestachwzdłużnychi
poprzecznychprzymaksymalnymnachyleniuwskazanymnaetykiecie.Abyokreślić,czymaszynęmożnaobsługiwaćwwarunkach
występującychdanegodniawdanymmiejscuzapoznajsięwinstrukcjamidotyczącymiobsługimaszynynazboczach,zawartymiw
instrukcjiobsługiorazzwarunkami,wktórychmaszynajestobsługiwana.Zmianyterenowemogąskutkowaćzmianąkierunkuzbocza
dlamaszyny.Wmiaręmożliwościpodczaspracynazboczachjednostkitnącepowinnybyćobniżone.Podniesieniejednostektnących
podczaspracynazboczumożepowodowaćniestabilnośćmaszyny.
1.Ostrzeżeniezapoznajsięztreściąinstrukcjiobsługi,nie
obsługujmaszynybezodpowiedniegoprzeszkolenia;należy
stosowaćochronnikisłuchu.
4.Niebezpieczeństwoprzewrócenianapochylninieużywaj
dwóchpochylnidozaładunkumaszynynaprzyczepę,
użyjpojedynczejpochylnioszerokościdostosowanejdo
maszyny,ustawionejpodkątemmniejszymniż15°;po
pochylniwjeżdżajtyłem(nabieguwstecznym)izjeżdżajz
niejprzodem.
2.Ryzykoskaleczenia,odcięciakończynyiwciągnięcia
zabraniasięzbliżaniadoruchomychczęści;wszystkieosłony
musząznajdowaćsięnaswoichmiejscach.
5.Ryzykoobrażeńciałaniewolnoprzewozićpasażerów;
podczasjazdydotyłunależypatrzećzasiebie.
3.Niebezpieczeństwowyrzucaniaprzedmiotównależy
pilnowaćabyosobypostronneniezbliżałysię.
6.Niebezpieczeństwoprzewrócenianazboczachnienależy
używaćmaszynynazboczachwpobliżuotwartychzbiorników
wodnych,jakrównieżnazboczachonachyleniuwiększym
niż15stopni.
13
Przeglądproduktu
g227688
Rysunek5
1.Pedałpodnoszenia
podwoziawcelu
ustawieniawysokości
cięcia
7.Zespółamortyzujący
2.Pozycjewysokości
koszenia
8.Pasbezpieczeństwa
3.Blokadatransportowa9.Korekwlewupaliwa
4.Elementysterowania10.Dźwigniahamulca
postojowego
5.Dźwigniesterowaniajazdą
11.Podwoziekosiarki
6.Pałąk12.Kołosamonastawne
Elementysterowania
Zanimuruchomiszsilnikirozpocznieszpracęz
maszyną,zapoznajsięzewszystkimielementami
sterowania(Rysunek5orazRysunek6).
Panelsterowania
g037119
Rysunek6
1.Gniazdozasilania
5.Przełączniksterowania
ostrzem(wałodbioru
mocy)
2.Włącznikssania6.Przełącznikkluczykowy
3.Elementsterujący
przepustnicą
7.Zmieńpozycjęw
celuużyciazestawu
opcjonalnychświateł
4.Licznikgodzin
Przełącznikzkluczykiem
Przełącznikkluczykowy,używanydouruchamiania
iwyłączaniasilnika,matrzypozycje:WYŁĄCZENIE,
PRACAiROZRUCH.PatrzUruchamianiesilnika(Strona
26).
Włącznikssania
Włącznikssaniasłużydouruchomieniazimnego
silnika.Wyciągnijgałkęssania,abyzałączyćssanie.
Pchnijgałkęssaniawdół,abywyłączyćssanie.
Regulatorprzepustnicy
Dźwigniaprzepustnicysłużydosterowaniaprędkością
obrotowąsilnika.Dźwignięmożnaustawićwdowolnej
pozycjimiędzypołożeniemWOLNOaSZYBKO
(Rysunek6).
Przełączniksterowaniaostrzem
(wałodbiorumocy)
Przełączniksterowaniaostrzem,oznaczony
symbolemwałuodbiorumocy(WOM)służydo
załączaniaiodłączanianapęduostrzakosiarki
(Rysunek6).
Licznikgodzin
Licznikgodzinrejestrujeliczbęgodzinpracysilnika.
Licznikpracujepodczaspracysilnika.Korzystaj
zewskazańlicznikadoplanowaniaregularnej
konserwacji(Rysunek7).
14
Wskaźnikiblokadbezpieczeństwa
Nalicznikugodzinznajdująsięsymbole,które
wskazują(symbolczarnegotrójkąta),żeskładnik
blokującyjestpoprawnieustawiony(Rysunek7).
Kontrolkaakumulatora
Gdykluczykzapłonuzostanienakilkasekund
ustawionywpozycjiPRACA,wobszarze,gdzie
normalniewyświetlanegodziny,wyświetlone
zostanienapięcieakumulatora.
Kontrolkaakumulatorawłączysię,gdyzapłon
zostaniewłączonyigdypoziomnaładowaniabędzie
poniżejprawidłowegopoziomuroboczego(Rysunek
7).
g187133
Rysunek7
1.Symboleblokad
bezpieczeństwa
3.Kontrolkaakumulatora
2.Licznikgodzin
Dźwigniesterowania
Dźwigniekierowaniasłużądokierowaniaruchem
maszynydoprzodu,dotyłuorazdoskręcaniaw
dowolnymkierunku(Rysunek5).
Położenieneutralne-zablokowane
UżyjpołożeniaNEUTRALNEGOZABLOKOWANEGOwraz
zukłademblokadbezpieczeństwadowłączeniai
określeniapołożeniaNEUTRALNEGO.
Zawórodcięciapaliwa
Zamykajzawórodcinającydopływpaliwaprzed
transportowaniemlubprzechowywaniemmaszyny;
patrzUżywaniezaworuodcięciapaliwa(Strona31).
Osprzęt/akcesoria
DostępnajestgamazatwierdzonegoprzezrmęToro
sprzętuiakcesoriówprzeznaczonychdostosowania
zmaszyną,zwiększającychjejmożliwości.Skontaktuj
sięzautoryzowanymprzedstawicielemserwisowym
lubdystrybutoremlubodwiedźstronęwww.Toro.com,
abyuzyskaćlistęwszystkichzatwierdzonych
akcesoriówiosprzętu.
Abyzapewnićmaksymalnąwydajnośćizachować
certykatbezpieczeństwamaszyny,używajwyłącznie
oryginalnychczęścizamiennychiakcesoriówrmy
Toro.Częścizamienneiakcesoriapochodzące
odinnychproducentówmogąstwarzaćzagrożenie
dlabezpieczeństwa.Korzystanieznichmoże
spowodowaćutratęgwarancjimaszyny.
15
Specykacje
Informacja:Danetechniczneikonstrukcjamogąuleczmianiebezuprzedzenia.
Szerokość:
Kosiarkazpodwoziemtnącym122cmKosiarkazpodwoziemtnącym132cm
Bezpodwoziatnącego121cm124cm
Deektortrawyuniesiony
133cm144cm
Deektortrawyopuszczony
160cm171cm
Długość:
Kosiarkazpodwoziemtnącym122cmKosiarkazpodwoziemtnącym132cm
Długość208cm208cm
Wysokość:
PałąkbezpieczeństwawgórnympołożeniuPałąkbezpieczeństwawdolnympołożeniu
179cm125cm
Masa:
MaszynyMasa
421kg
Maszynyzpodwoziemtnącymoszerokości122cm
928lb
429kg
Maszynyzpodwoziemtnącymoszerokości132cm
946lb
16
Działanie
Informacja:Określajlewąiprawąstronęmaszyny
zestandardowegostanowiskaoperatora.
BeforeOperation
Bezpieczeństwoprzed
rozpoczęciempracy
Ogólnezasadybezpieczeństwa
Użytkowanielubserwisowaniemaszynyprzez
dziecilubosobynieprzeszkolonejestzabronione.
Przepisylokalnemogąograniczaćwiekoperatora.
Zaszkolenieoperatorówimechanikówodpowiada
właściciel.
Należyzapoznaćsięzzasadamibezpiecznego
użytkowaniasprzętu,elementamisterującymioraz
symbolamibezpieczeństwa.
Operatormusiumiećszybkozatrzymaćmaszynęi
wyłączyćsilnik.
Należysprawdzićczujnikiobecnościoperatorai
właściwedziałaniewyłącznikówbezpieczeństwa,
atakżeosłonypodkątemprawidłowego
zamocowaniaidziałania.Nieużywaćmaszyny,
jeśliniedziałaonaprawidłowo.
Przedużyciemsprawdź,czyostrza,śrubyostrzy
izespołytnącewdobrymstanietechnicznym.
Abyzachowaćrównowagęzespołutnącego,
wymieniajcałyzestawzużytychlubuszkodzonych
ostrzyiśrub.
Sprawdźobszar,wktórymzamierzaszużywać
maszyny,iusuńwszelkieobiekty,któremogłyby
zostaćpodrzuconeprzezmaszynę.
Oceńterenpodkątemkoniecznościzastosowania
odpowiedniegowyposażeniaorazsprzętui
akcesoriówwceluwłaściwegoibezpiecznego
operowaniamaszyną.
Bezpieczeństwozwiązanez
paliwem
Abyuniknąćobrażeńizniszczeniamienia,
należyzachowaćszczególnąostrożnośćpodczas
obchodzeniasięzpaliwem.Oparypaliwa
łatwopalneiwybuchowe.
Zgaśpapierosy,cygara,fajkiiwszelkieinneźródła
zapłonu.
Używajwyłączniezatwierdzonegokanistrana
paliwo.
Nigdyniezdejmujkorkazbiornikapaliwaaninie
uzupełniajpaliwawtrakciepracysilnikalubgdy
jestonrozgrzany.
Nietankujpaliwawzamkniętychpomieszczeniach.
Nieprzechowujmaszynyanikanistranapaliwo
wmiejscachwystępowaniaotwartegoognia,tam
gdziewystępujeiskrzenielubstosowanyjest
płomieńpilotowy,naprzykładprzypiecykach
gazowychlubinnychurządzeniachtegotypu.
Zabraniasięnapełnianiakanistrówwewnętrzu
pojazdu,naskrzyniładunkowejczynaprzyczepie
ciężarówkiwyłożonejtworzywemsztucznym.
Kanistryprzednapełnieniemumieszczajzawsze
nagruncie,wbezpiecznejodległościodpojazdu.
Zdejmijurządzeniezciężarówkilubprzyczepy
izatankujje,gdystoinaziemi.Jeślinie
jesttomożliwe,zatankujtourządzenieza
pomocąprzenośnegokanistra,aniezpistoletu
dystrybutorapaliwa.
Nigdynieużywajmaszyny,gdyukładwydechowy
jestniekompletnylubniejestwdobrymstanie
technicznym.
Utrzymujdyszędystrybutoratak,abystykałasię
zobręczązbiornikalubotworupojemnikaprzez
całyczas,dozakończeniatankowania.Nie
stosowaćblokadyzaworupistoletu.
Ubranieoblanepaliwemnależynatychmiast
zmienić.Wycierajrozlanepaliwo.
Niewlewaćnadmiernejilościpaliwadozbiornika.
Założyćkorekpaliwaimocnogodokręcić.
Przechowujpaliwowatestowanymkanistrze,poza
zasięgiemdzieci.Zapaspaliwanigdyniepowinien
starczaćnawięcejniż30dni.
Nienapełniajcałegozbiornika.Dolewamypaliwo
dozbiornika,jegopoziomznajdziesię6
do13mmponiżejszyjkiwlewupaliwa.Wolna
przestrzeńwzbiornikuumożliwiarozszerzanie
siępaliwa.
Unikajdługotrwałegowdychaniaoparów.
Niezbliżajtwarzydopistoletudystrybutora
paliwaanidootworuzbiornikapaliwa.
Unikajkontaktuzeskórą;rozlanepaliwonależy
usunąćzapomocąwodyzmydłem.
Uzupełnianiepaliwa
Zalecanepaliwo
Abyuzyskaćnajlepszerezultaty,używajtylko
czystej,świeżej(poniżej30dni)benzyny
bezołowiowejoliczbieoktanowej87lubwyższej
(metodaklasykacji[R+M)/2]).
17
Etanol:możnastosowaćbenzynęzawierającą
do10%etanolu(gazohol)lub15%MTBE(eteru
tert-butylowo-metylowego).EtanoliMTBE
tonietosamo.Benzynaozawartości15%
etanolu(E15)niemożebyćstosowana.Nigdy
nienależystosowaćbenzynyzawierającej
wobjętościponad10%etanolu,takiejjak
E15(zawiera15%etanolu),E20(zawiera20%
etanolu),czyE85(zawierado85%etanolu).
Zastosowanienieprawidłowegorodzajubenzyny
możeskutkowaćproblemamizwydajnościąi/lub
uszkodzeniemsilnika,któremogąniebyćobjęte
gwarancją.
Nieużywajbenzynyzawierającejmetanol.
Zabraniasięprzechowywaniapaliwawzbiorniku
lubkanistrachprzezokreszimowy,jeżeliniezostał
użytystabilizatorpaliwa.
Niedolewajolejudobenzyny.
Używanieśrodkastabilizują-
cego/dodatkówuszlachetniają-
cychpaliwo
Zawszeużywajwmaszynieśrodkastabilizują-
cego/dodatkuuszlachetniającegopaliwozgodnie
zzaleceniamiproducenta,abypaliwodłużej
zachowywałoświeżość.
Ważne:Niestosujdodatkówuszlachetniających
paliwozawierającychmetanollubetanol.
Doświeżegopaliwadodajśrodekstabilizujący/do-
datekuszlachetniającywilościwskazanejprzez
producentaśrodka.
Uzupełnianiepaliwa
1.Zaparkujmaszynęnarównympodłożu.
2.Załączhamulecpostojowy.
3.Wyłączsilnikiwyjmijkluczykzestacyjki.
4.Oczyśćokolicekorkazbiornikapaliwa.
5.Wlewajpaliwodozbiornikadomomentu,gdy
wskaźnikpaliwadojdziedoznakupełnego
zbiornika(Rysunek8).
Informacja:Nienapełniajcałegozbiornika.
Wolnaprzestrzeńpozostawionawzbiorniku
umożliwiarozszerzaniesiępaliwa.
g036751
Rysunek8
Wykonywanie
codziennychczynności
konserwacyjnych
Każdegodniaprzeduruchomieniemmaszyny
wykonujwymienionewrozdzialeKonserwacja(Strona
35)czynnościkontrolnewykonywanecodziennelub
przykażdymużyciu.
Docieranienowejmaszyny
Osiągnięcieprzezsilnikpełnejmocywymaganieco
czasu.Nowejednostkitnąceorazukładynapędowe
kosiarekgenerująwiększeoporyipowodująwiększe
obciążeniesilnika.Nowamaszynawymagaokoło
40do50godzindotarcia,abyrozwinąćpełnąmoci
uzyskaćnajlepszeosiągi.
18
Używanieukładu
zabezpieczającegoprzed
przewróceniem(ROPS)
OSTRZEŻENIE
Abyuniknąćobrażeńlubśmierci
spowodowanejprzewróceniem,utrzymuj
pałąkwcałkowicieuniesionymi
zablokowanympołożeniuorazzapnij
pasbezpieczeństwa.
Sprawdź,czyfoteljestzamocowanydo
maszyny.
OSTRZEŻENIE
Kiedypałąkjestopuszczony,ochronaprzed
przewróceniemniejestzapewniona.
Pałąkmożnaobniżyć,wyłączniejeżelijest
toabsolutnieniezbędne.
Nienależyzapinaćpasabezpieczeństwa,
jeżelipałąkjestopuszczony.
Jedźpowoliiostrożnie.
Gdyprzestrzeńjestwystarczająca,podnieś
pałąk.
Przedprzejechaniempodjakimikolwiek
obiektami(np.konaramilubprzewodami
elektrycznymi)alboprzezdrzwisprawdź
dokładniewolnąprzestrzeńnadmaszyną,
abyuniknąćzderzenia.
Opuszczaniepałąka
bezpieczeństwa
Ważne:Pałąkmożnaobniżyć,wyłączniejeżeli
jesttoabsolutnieniezbędne.
1.Abyopuścićpałąkbezpieczeństwa,pchnijdo
przodugórnączęśćpałąka.
2.Pociągnijobapokrętłaiobróćjeo90stopni,aby
jezwolnić(Rysunek9).
3.Opuśćpałąk(Rysunek9).
g036746
Rysunek9
1.Pałąkwgórnejpozycji
4.Obróćpokrętłopałąka
ROPSo90stopni
2.PokrętłopałąkaROPSw
pozycjizablokowanej
5.PokrętłopałąkaROPSw
pozycjiodblokowanej
3.Pociągnijnazewnątrz
pokrętłopałąkaROPS.
6.Pałąkwpozycjizłożonej
Podnoszeniepałąka
bezpieczeństwa
Ważne:Zapnijpasbezpieczeństwa,jeżelipałąk
jestpodniesiony.
1.Unieśpałąkbezpieczeństwadopozycjiroboczej
iobróćpokrętła,abywsunęłysięczęściowow
rowki(Rysunek9).
2.Unieśpałąkbezpieczeństwacałkowiciedogóry,
jednocześniepopychającgórnączęśćpałąka,
pozrównaniusięzodpowiednimiotworami
trzpienieblokującewskocząwnie(Rysunek9).
3.Pchnijpałąkbezpieczeństwaisprawdź,czy
obydwasworzniewsunęłysięwodpowiednie
otwory.
19
Używanieukładublokad
bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE
Jeśliwyłącznikiblokadbezpieczeństwa
odłączonelubuszkodzone,pojazd
możezostaćnieoczekiwanieuruchomiony,
powodującobrażeniaciała.
Niemanipulujprzyprzełącznikachblokad.
Codziennie,przedprzystąpieniemdo
obsługimaszyny,sprawdzajdziałanie
przełącznikówblokadiwymieniaj
wszystkieuszkodzoneprzełączniki.
Działanieukładublokad
bezpieczeństwa
Układblokadbezpieczeństwazostałopracowany,aby
zapobiegaćuruchomieniusilnika,chybaże:
Przełączniksterowaniaostrzami(napędPTO)jest
odłączony.
dźwigniesterowaniawpołożeniuNEUTRALNYM
ZABLOKOWANYM.
hamulecpostojowyjestzałączony;
Układblokadbezpieczeństwapowodujezatrzymanie
silnikarównieżwtedy,gdyelementysterującejazdą
zostanąprzestawionezpołożeniazablokowanego
przyzałączonymhamulcupostojowymlubjeśli
wstanieszzfotela,gdyzałączonyjestnapędPTO.
Nalicznikugodzinznajdująsięsymboleinformujące
użytkownikaoprawidłowympołożeniudanego
komponentublokady.Gdyelementznajdujesię
wprawidłowympołożeniu,trójkątwodpowiednim
kwadraciezaświecisię.
g187670
Rysunek10
1.Trójkątywłączająsię,gdykomponentyblokadyznajdująsię
wprawidłowympołożeniu.
Sprawdzanieukładublokad
bezpieczeństwa
Okrespomiędzyprzeglądami:Przedkażdym
użyciemlubcodziennie
Układblokadbezpieczeństwasprawdzajprzed
każdymskorzystaniemzmaszyny.Jeżeliukład
bezpieczeństwaniedziaławsposóbopisanyponiżej,
skontaktujsięzautoryzowanymprzedstawicielem
serwisowymwceluprzeprowadzenianiezwłocznej
naprawy.
1.Usiądźnafotelu,załączhamulecpostojowyi
ustawprzełączniksterowaniaostrzami(napęd
WOM)wpołożeniuWŁĄCZONYM.Spróbuj
uruchomićsilnik(niepowiniensięuruchomić).
2.Usiądźnafotelu,załączhamulecpostojowyi
ustawprzełączniksterowaniaostrzami(napęd
WOM)wpołożeniuWYŁĄCZONYM.Przesuńjedną
zdźwignikierowania(zpołożeniaNEUTRALNEGO
ZABLOKOWANEGO).Spróbujuruchomićsilnik(nie
powiniensięuruchomić).Powtórzczynnośćdla
drugiejdźwignikierowania.
3.Usiądźnafotelu,załączhamulecpostojowy,
ustawprzełączniksterowaniaostrzami(napęd
WOM)wpołożeniuWYŁĄCZONYMiustaw
dźwigniesterowaniajazdąwpołożeniu
NEUTRALNYMZABLOKOWANYM.Uruchomsilnik.
Gdysilnikpracuje,zwolnijhamulecpostojowy,
załączprzełączniksterowaniaostrzem(PTO)
ilekkounieśsięzfotelasilnikpowiniensię
zatrzymać.
4.Usiądźnafotelu,załączhamulecpostojowy,
ustawprzełączniksterowaniaostrzami(napęd
WOM)wpołożeniuWYŁĄCZONYMiustaw
dźwigniesterowaniajazdąwpołożeniu
NEUTRALNYMZABLOKOWANYM.Uruchomsilnik.
Gdysilnikpracuje,ustawdowolnądźwignię
kierowaniawśrodkowejpozycjiiprzesuń
doprzodulubdotyłu,silnikpowiniensię
zatrzymać.Powtórzczynnośćdladrugiej
dźwignisterowaniajazdą.
5.Usiądźnafotelu,zwolnijhamulecpostojowy,
ustawprzełączniksterowaniaostrzami
(napędWOM)wpołożeniuWYŁĄCZONYMi
ustawdźwigniesterowaniajazdąwpołożeniu
NEUTRALNYMZABLOKOWANYM.Spróbujuruchomić
silnik(niepowiniensięuruchomić).
Ustawianiefotela
Fotelmożnaprzesuwaćdoprzoduidotyłu.Położenie
fotelaustawwmiejscu,wktórymmasznajlepszą
kontrolęnadmaszynąiwktórymczujeszsię
najwygodniej(Rysunek11).
20
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72

Toro 122cm TITAN HD 1500 Series Riding Mower Instrukcja obsługi

Typ
Instrukcja obsługi
Ten podręcznik jest również odpowiedni dla