Toro 132cm TITAN HD 1500 Series Riding Mower Instrukcja obsługi

Typ
Instrukcja obsługi

Ten podręcznik jest również odpowiedni dla

FormNo.3414-630RevB
KosiarkasamojezdnaTITAN
®
HD
serii1500oszerokości122cm
Modelnr74447TE—Numerseryjny400000000iwyższe
Modelnr74451TE—Numerseryjny400000000iwyższe
Zarejestrujproduktpodadresemwww.Toro.com.
Tłumaczenieoryginału(PL)
*3414-630*B
Niniejszeurządzeniejestzgodnezewszystkimi
obowiązującymidyrektywamiUniiEuropejskiej;
szczegółoweinformacjezamieszczonew
odpowiedniejdeklaracjizgodności,woddzielnym
arkuszu.
Systemzapłonuiskrowegojestzgodnyzkanadyjską
normąICES-002.
OSTRZEŻENIE
Demontażczęściiakcesorióworyginalnie
zamontowanychwmaszyniemożemieć
negatywnywpływnaprzyczepność,zdolność
jazdyorazbezpieczeństwomaszyny.
Korzystaniezczęściinnychniżoryginalne
możedoprowadzićdopoważnychobrażeń
lubśmierci.Dokonywanieniezatwierdzonych
modykacjisilnika,układupaliwowegolub
wentylacyjnegomożestanowićnaruszenie
obowiązującychprzepisów.
Przywymianiewszystkichczęści,takich
jak,międzyinnymi:opony,paski,ostrza
ipodzespołyukładupaliwowego,stosuj
wyłącznieoryginalneczęściToro.
Ważne:Wprzypadkueksploatowaniaprzez
dłuższyczasmaszynyzsilnikiemTorona
wysokościpowyżej1500mn.p.m.należyupewnić
się,żezainstalowanozestawdopracynadużej
wysokościn.p.m.,dziękiczemusilnikbędzie
spełniałwymaganiaCARB/EPAwzakresie
emisji.Zestawdopracynadużejwysokości
n.p.m.poprawiaosiągisilnikaorazzapobiega
zbieraniusięnagarunaświecach,trudnościomw
rozruchuizwiększonejemisji.Pozainstalowaniu
zestawumaszynęnależyoznaczyćstosowną
etykietą,umieszczającoboketykietyznumerem
seryjnym.Wsprawieuzyskaniawłaściwego
zestawudopracynadużejwysokościn.p.m.
orazetykietynamaszynę,należyskontaktować
sięzautoryzowanymserwisemToro.Adres
najbliższegoprzedstawicielamożnaznaleźćna
witryniewww.Toro.comlubkontaktującsięz
DziałemObsługiKlientaToropodnumerami
podanymiwdokumencieEmissionControl
WarrantyStatement(Gwarancjadotycząca
kontroliemisji).
Wprzypadkueksploatacjimaszynynawysokości
poniżej1500mn.p.m.należyzdemontować
zestawzsilnikaiprzywrócićoryginalnefabryczne
ustawieniasilnika.Nieeksploatowaćsilnika
przystosowanegodopracynadużejwysokości
n.p.m.naniższychwysokościach,gdyżgrozito
przegrzaniemiuszkodzeniemsilnia.
Niemającpewności,czymaszynazostała
przystosowanadoeksploatacjinadużej
wysokości,należyposzukaćnastępującejetykiety
(Rysunek3).
decal127-9363
Rysunek3
Wprowadzenie
Tasamojezdnakosiarkarotacyjnaprzeznaczona
jestdoużytkudomowegolubprofesjonalnego.
Przeznaczonajestprzedewszystkimdokoszenia
trawynadobrzeutrzymanychtrawnikachprywatnych
lubkomercyjnych.Niesłużydokoszeniażywopłotów
anizastosowańrolniczych.
Przeczytajuważnieponiższeinformacje,aby
poznaćzasadywłaściwejobsługiikonserwacji
urządzenia,nieuszkodzićgoiuniknąćobrażeń
ciała.Odpowiedzialnośćzaprawidłoweibezpieczne
użytkowanieproduktuspoczywanaTobie.
Wkwestiachdotyczącychmateriałówszkoleniowych
wzakresiebezpieczeństwaorazeksploatacji
produktu,informacjinatematakcesoriów,pomocy
wznalezieniuautoryzowanegosprzedawcy
lubrejestracjiurządzeniazrmąToromożna
skontaktowaćsiębezpośredniopoprzezstronę
www.Toro.com.
Abyskorzystaćzserwisu,zakupićoryginalneczęści
Torolubuzyskaćdodatkoweinformacje,skontaktuj
sięzprzedstawicielemautoryzowanegoserwisulub
biuremobsługiklientarmyToro,atakżeprzygotuj
numermodeluinumerseryjnyurządzenia.Rysunek
1przedstawiapołożenienumerumodeluinumeru
seryjnegonaprodukcie.Zapiszjewprzewidzianym
natomiejscu.
©2018—TheToro®Company
8111LyndaleAvenueSouth
Bloomington,MN55420
2
Napiszdonaspodadreswww.Toro.com.
WydrukowanowStanachZjednoczonych
Wszelkieprawazastrzeżone
g036742
Rysunek1
1.Lokalizacjamodeluinumeruseryjnego
Modelnr
Numerseryjny
Niniejszainstrukcjazawieraopispotencjalnych
zagrożeń,azawartewniejostrzeżeniazostały
oznaczonesymbolemostrzegawczym(Rysunek
2),którysygnalizujeniebezpieczeństwomogące
spowodowaćpoważneobrażenialubśmierćwrazie
zlekceważeniazalecanychśrodkówostrożności.
g000502
Rysunek2
1.Symbolostrzegawczy
Wniniejszejinstrukcjiwystępują2słowapodkreślające
wagęinformacji.Ważnezwracauwagęnaszczególne
informacjetechniczne,aUwagapodkreślainformacje
ogólne,wymagająceszczególnejuwagi.
Spistreści
Bezpieczeństwo........................................................4
Ogólnezasadybezpieczeństwa.........................4
Wskaźniknachyleniaterenu..............................5
Naklejkiinformacyjneiostrzegawcze.................6
Przeglądproduktu...................................................13
Elementysterowania.......................................13
Specykacje....................................................15
BeforeOperation.................................................16
Bezpieczeństwoprzedrozpoczęciem
pracy.............................................................16
Zalecanepaliwo...............................................16
Używanieśrodkastabilizującego/dodatków
uszlachetniającychpaliwo.............................17
Uzupełnianiepaliwa..........................................17
Sprawdzaniepoziomuolejusilnikowego...........17
Docieranienowejmaszyny...............................17
Używanieukładuzabezpieczającegoprzed
przewróceniem(ROPS)................................18
Bezpieczeństwotopodstawa...........................18
Używanieukładublokadbezpieczeń-
stwa..............................................................20
Ustawianiefotela..............................................20
Zmianazawieszeniafotela...............................21
Używanieosprzętuiakcesoriów.......................21
BeforeOperation.................................................21
Bezpieczeństwowczasiepracy........................21
Obsługahamulcapostojowego.........................22
Używanieprzełącznikasterowaniaostrzem
kosiarki(PTO)...............................................23
Obsługaprzepustnicy.......................................23
Obsługassania.................................................23
Używaniewyłącznikazapłonu(stacyjki)............24
Uruchamianieizatrzymywaniesilnika..............24
Używaniedźwignisterowaniajazdą..................26
Kierowaniemaszyną........................................26
Regulacjawysokościcięcia..............................27
Ustawianierolekzapobiegającychzdzieraniu
darni..............................................................28
Zatrzymywaniemaszyny..................................28
Korzystaniezwyrzutubocznego.......................29
Radyzwiązanezposługiwaniemsię
urządzeniem................................................29
AfterOperation....................................................30
Bezpieczeństwoposkończonejpracy..............30
Używaniezaworuodcięciapaliwa.....................30
Używaniezaworówodłączenianapędu
kół.................................................................31
Transportowaniemaszyny................................31
Załadunekmaszyny..........................................32
Konserwacja...........................................................34
Zalecanyharmonogramkonserwacji...................34
Przedwykonaniemkonserwacji...........................35
Konserwacjaiprzechowywanie........................35
Zwalnianieosłonyjednostkitnącej....................35
Demontażosłonyblaszanej..............................36
Smarowanie........................................................36
Smarowaniemaszyny......................................37
Konserwacjasilnika.............................................37
Bezpieczeństwoobsługisilnika........................37
Serwisowaniesilnika........................................37
Sprawdzanieodiskrownika...............................42
Wymianaltraemisji-wlotupowietrza..............42
Konserwacjaukładupaliwowego.........................43
Wymianaltrapaliwa........................................43
Konserwacjazbiornikapaliwa...........................43
Konserwacjainstalacjielektrycznej.....................44
Bezpieczeństwoobsługiukładu
elektrycznego................................................44
Konserwacjaakumulatora................................44
Konserwacjabezpieczników.............................46
Konserwacjaukładunapędowego.......................46
Sprawdzaniepasabezpieczeństwa..................46
3
Sprawdzaniepokrętełpałąka
bezpieczeństwa............................................46
Regulacjaukładujezdnego...............................47
Sprawdzanieciśnieniawoponach....................48
Sprawdzenienakrętekmocujących
kół.................................................................48
Konserwacjaukładuchłodzenia..........................48
Czyszczenieosłonysilnika...............................48
Konserwacjahamulców.......................................49
Regulacjahamulcapostojowego......................49
Konserwacjapaskównapędowych......................50
Kontrolapasków...............................................50
Wymianapaskakosiarkiwjednostkach
tnącychzwyrzutembocznym........................50
Wymianapaskahydraulicznejjednostki
napędowej....................................................52
Konserwacjaelementówsterowania...................53
Regulacjapołożeniauchwytów
sterujących....................................................53
Regulacjamechanizmusterowania
jazdą.............................................................53
Konserwacjainstalacjihydraulicznej...................55
Bezpieczeństwoobsługiukładu
hydraulicznego..............................................55
Konserwacjaukładuhydraulicznego.................55
Wymianaltrówiolejuhydraulicznego..............55
Konserwacjapodwoziakosiarki...........................58
Poziomowaniejednostkitnącejkosiarki............58
Konserwacjaostrzytnących.............................59
Zdejmowaniejednostkitnącej...........................62
Wymianadeektoratrawy................................62
Czyszczenie........................................................63
Czyszczenieczęścispodniejkosiarki...............63
Utylizacjaodpadków.........................................63
Przechowywanie.....................................................63
Czyszczenieiskładowaniemaszyny................63
Rozwiązywanieproblemów.....................................65
Schematy................................................................68
Bezpieczeństwo
Maszynazostałazaprojektowanazgodnieznormą
ENISO5395:2013.
Ogólnezasady
bezpieczeństwa
Niniejszyproduktmożeobciąćdłonielubstopyoraz
wyrzucaćprzedmioty.Abyuniknąćpoważnych
obrażeńciała,zawszeprzestrzegajwszystkich
instrukcjidotyczącychbezpieczeństwa.
Używanieproduktuwcelachniezgodnychzjego
przeznaczeniemmożeokazaćsięniebezpiecznedla
operatoraiosóbpostronnych.
Przedpierwszymuruchomieniemsilnikanależy
zapoznaćsięniniejsząinstrukcjąobsługi.
Każdyużytkowniktegourządzeniamusibyć
zaznajomionyzesposobemjegoobsługiiz
podanymiostrzeżeniami.
Niezbliżaćdłonianistópdoruchomychczęści
maszyny.
Zabronionejestużywaniemaszynybez
założonychidziałającychwszystkichosłonoraz
innychurządzeńochronnych.
Niezbliżaćsiędowyrzutnika.Osobypostronne
powinnyprzebywaćwbezpiecznejodległościod
maszyny.
Niezezwalaćdzieciomnapodchodzeniewpobliże
obszarupracy.Nigdyniepozwalajdzieciom
obsługiwaćmaszyny.
Przedserwisowaniem,dolewaniempaliwalub
odblokowywaniemtuneluwyrzutowegonależy
zatrzymaćmaszynęiwyłączyćsilnik.
Niewłaściweużytkowanielubnieprawidłowa
konserwacjamaszynymogąspowodowaćobrażenia
ciała.Abyzmniejszyćryzykourazu,należy
postępowaćzgodniezniniejszymiinstrukcjami
bezpieczeństwaizawszezwracaćuwagęna
symboldotyczącybezpieczeństwa,któryoznacza:
uwaga,ostrzeżenielubniebezpieczeństwo
instrukcjadotyczącabezpieczeństwaosobistego.
Nieprzestrzeganiepowyższychzasadmoże
doprowadzićdoobrażeńciałalubśmierci.
Dodatkoweinformacjedotyczącebezpieczeństwa
możnaznaleźćwstosownychrozdziałachniniejszej
instrukcji.
4
Wskaźniknachyleniaterenu
g011841
Rysunek4
Stronatamożebyćkopiowananapotrzebywłasne.
1.Maksymalnenachylenie,pozwalającenabezpiecznąobsługęmaszyny,to15stopni.Przedrozpoczęciempracyużyjzałączonego
wzornikakąta,abyokreślićkątnachylenia.Nienależyobsługiwaćmaszynynatereniepochyłymonachyleniuwiększymniż
15stopni.Wzorniknależyzłożyćwzdłużodpowiedniejlinii,abydopasowaćdozalecanegozbocza.
2.Wyrównajkrawędźzpowierzchniąpionową,drzewem,budynkiem,słupkiemogrodzeniowymitd.
3.Przykładokreśleniakątazboczaprzyzagiętejkrawędzi.
5
Naklejkiinformacyjneiostrzegawcze
Etykietydotyczącebezpieczeństwaorazinstrukcjewyraźniewidocznedlaoperatorai
znajdująsięwpobliżuwszystkichmiejscpotencjalnegozagrożenia.Uszkodzoneizagubione
etykietynależywymienić.
decaloemmarkt
Oznaczenieproducenta
1.Wskazuje,żeostrzestanowiczęśćwyprodukowanąprzez
producentamaszyny.
decal93-7818
93-7818
1.OstrzeżenienależyprzeczytaćPodręcznikoperatora,
gdzieznajdująsięinstrukcjedotyczącemomentu
dokręcaniaśruby/nakrętkiostrzyzmomentem115do149
N∙m.
decal106-5517
106-5517
1.Ostrzeżenieniedotykajgorącejpowierzchni.
decal107-3069
107-3069
1.Ostrzeżenieopuszczonypałąkniezabezpieczaprzed
przewróceniem.
2.Abyuniknąćobrażeńlubśmiercispowodowanej
przewróceniem,utrzymujpałąkwuniesionymi
zablokowanympołożeniuorazzapnijpasbezpieczeństwa.
Opuszczajpałąktylko,gdyjesttoabsolutnieniezbędne,
iniezapinajpasabezpieczeństwa,gdypałąkjest
opuszczony.
3.Przeczytajinstrukcjęobsługi;jedźpowoliiostrożnie.
decal109-6014
109-6014
6
decal112-3858
112-3858
1.PrzeczytajInstrukcję
obsługi.
3.Przeddokonaniemzmiany
wysokościkoszeniawyjmij
kluczykzapłonu.
2.Przedserwisowaniemlub
wykonywaniemczynności
konserwacyjnychnależy
przeczytaćinstrukcje.
4.Ustawieniawysokości
koszenia.
decal112-9028
112-9028
1.Ostrzeżenieunikajkontaktuzczęściamiruchomymi;
wszystkieosłonymusząbyćnaswoimmiejscu.
decalhourmessagedisplay-116-5610
Wyświetlaczkomunikatów
1.Godziny
4.Biegjałowy
2.PTO
5.Przełącznikobecności
operatora
3.Hamulecpostojowy6.Akumulator
decal116-8588
116-8588
1.PrzeczytajInstrukcjęobsługi.
2.Przekręćpokrętłozwolnienianapędu,abypoluzowaćje,
poczymprzesuńjeidokręć.
3.Terazmożeszpchaćmaszynę.
decal117-1194
117-1194
1.Silnik
7
decal117-3848
117-3848
1.Uwaganawyrzucaneprzedmiotyosobypostronne
powinnyznajdowaćsięwbezpiecznejodległościod
maszyny.
2.Niebezpieczeństwostwarzaneprzezwyrzucane
przedmioty,kosiarkazabraniasięeksploatacjimaszyny
bezzałożonegodeektora,osłonywyrzutulubukładu
zbieraniatrawy.
3.Niebezpieczeństwoskaleczenia/odcięciadłonilubstopy
należyzachowaćbezpiecznąodległośćodruchomych
częściorazstosowaćwszystkieosłonyizabezpieczenia.
decal126-4363
126-4363
1.Niebezpieczeństwoprzecięcia/odcięciakończyny,
wentylatoriniebezpieczeństwowciągnięcia,pasek.Przed
przystąpieniemdoregulacji,serwisowaniaiczyszczenia
wyłączsilnikiwyjmijkluczykzapłonu.
decal126-7816
126-7816
1.Wysokośćkoszenia
decal126-8161
126-8161
1.PrzeczytajInstrukcję
obsługi
3.Naciśnijzatrzask,aby
odblokowaćfotel.
2.Przesuńfoteldoprzodu4.Odchylfotel
8
decal126-8172
126–8172
1.Hamulecpostojowy
rozłączony
2.Załączonyhamulec
postojowy
decal126-9939
126-9939
1.PrzeczytajInstrukcję
obsługi
2.Wlewajpaliwododolnej
krawędziszyjkiwlewu.
Ostrzeżenieniewlewaj
nadmiernejilościpaliwa
dozbiornika
decal131-1097
131-1097
TylkosilnikiToro
1.Spustoleju
decal132-0904
TylkosilnikToro
1.Wyłączsilnikprzypełnymotwarciuprzepustnicy
decalptosymbols
Symboleprzełącznikawałuodbiorumocy(WOM)
1.NapędPTOodłączony2.NapędPTOzałączony
decaltransportlock
Blokadatransportowa
1.Wysokośćkoszenia2.Pociągnijwgórę,
abyzwolnićblokadę
transportową.
9
decalmotioncntrllh-126-6194
Lewadźwigniasterowaniajazdą
1.Prędkośćmaszyny4.Biegjałowy
2.Wysoka5.Dotyłu
3.Wolno
decalmotioncntrlrh-126-6183
Prawadźwigniasterowaniajazdą
1.Prędkośćmaszyny4.Biegjałowy
2.Wysoka5.Dotyłu
3.Wolno
decalbatterysymbols
Symboleakumulatora
Naakumulatorzeumieszczoneniektórelubwszystkiez
wymienionychponiżejsymbole.
1.Zagrożeniewybuchem.
6.Osobypostronnepowinny
staćwbezpiecznej
odległościodmaszyny.
2.Unikaćognia,otwartego
płomienialubpalenia
tytoniu
7.Stosujśrodkiochrony
oczu;gazywybuchowe
mogąspowodowaćutratę
wzrokuiinneobrażenia.
3.Zagrożenieoparzeniem
substancjążrącąlub
chemiczną
8.Kwasakumulatoramoże
spowodowaćutratę
wzrokulubpoważne
oparzenia.
4.Stosujśrodkiochrony
oczu.
9.Należynatychmiast
przemyćoczywodąi
niezwłoczniezasięgnąć
poradylekarza.
5.PrzeczytajInstrukcję
obsługi.
10.Zawieraołów,nie
wyrzucać
10
decal136-1305
136-1305
1.Szybko4.Ssanie
2.Płynnaregulacjaprzekładni
5.Światłorobocze(opcjonalne)
3.Wolno6.Punktzasilania
decal126-8151
126-8151
1.Przedserwisowaniemlubwykonywaniemczynności
konserwacyjnychnależyprzeczytaćinstrukcje
4.Instrukcjesmarowaniamożnaznaleźćwinstrukcjiobsługi
2.Częstość5.Sprawdźpoziomolejuhydraulicznego-więcejinformacji
znajdzieszwinstrukcjiobsługi.
3.Sprawdźpoziomoleju6.Sprawdźciśnieniewoponach
11
decal126-8383
126-8383
TylkomaszynybezsystemuMyRide
Informacja:Maszynajestspełniawymaganiastandardowegobranżowegotestustabilnościwstatycznychtestachwzdłużnychi
poprzecznychprzymaksymalnymnachyleniuwskazanymnaetykiecie.Abyokreślić,czymaszynęmożnaobsługiwaćwwarunkach
występującychdanegodniawdanymmiejscuzapoznajsięwinstrukcjamidotyczącymiobsługimaszynynazboczach,zawartymiw
instrukcjiobsługiorazzwarunkami,wktórychmaszynajestobsługiwana.Zmianyterenowemogąskutkowaćzmianąkierunkuzbocza
dlamaszyny.Wmiaręmożliwościpodczaspracynazboczachjednostkitnącepowinnybyćobniżone.Podniesieniejednostektnących
podczaspracynazboczumożepowodowaćniestabilnośćmaszyny.
1.Ostrzeżeniezapoznajsięztreściąinstrukcjiobsługi,nie
obsługujmaszynybezodpowiedniegoprzeszkolenia;należy
stosowaćochronnikisłuchu.
4.Ryzykoobrażeńciałaniewolnoprzewozićpasażerów;
podczasjazdydotyłunależypatrzećzasiebie.
2.Ryzykoskaleczenia,odcięciakończynyiwciągnięcia
zabraniasięzbliżaniadoruchomychczęści;wszystkieosłony
musząznajdowaćsięnaswoichmiejscach.
5.Niebezpieczeństwowyrzucaniaprzedmiotównależy
pilnowaćabyosobypostronneniezbliżałysię.
3.Niebezpieczeństwoprzewrócenianapochylninieużywaj
dwóchpochylnidozaładunkumaszynynaprzyczepę,
użyjpojedynczejpochylnioszerokościdostosowanejdo
maszyny,ustawionejpodkątemmniejszymniż15°;po
pochylniwjeżdżajtyłem(nabieguwstecznym)izjeżdżajz
niejprzodem.
6.Niebezpieczeństwoprzewrócenianazboczachnienależy
używaćmaszynynazboczachwpobliżuotwartychzbiorników
wodnych,jakrównieżnazboczachonachyleniuwiększym
niż15stopni.
12
Przeglądproduktu
g036854
Rysunek5
1.Pedałpodnoszenia
podwoziawcelu
ustawieniawysokości
cięcia
7.Pasbezpieczeństwa
2.Pozycjewysokości
koszenia
8.Korekwlewupaliwa
3.Blokadatransportowa9.Dźwigniahamulca
postojowego
4.Elementysterowania
10.Podwoziekosiarki
5.Dźwigniesterowaniajazdą
11.Kołosamonastawne
6.Pałąk
Elementysterowania
Zanimuruchomiszsilnikirozpocznieszpracęz
maszyną,zapoznajsięzewszystkimielementami
sterowania(Rysunek5orazRysunek6).
g037119
Rysunek6
1.Gniazdozasilania5.PrzełącznikPTO
2.Włącznikssania6.Wyłącznikzapłonu
3.Elementsterujący
przepustnicą
7.Zmieńpozycjęw
celuużyciazestawu
opcjonalnychświateł
4.Licznikgodzin
Wyłącznikzapłonu
Służyondouruchamianiasilnikakosiarki.Możnago
ustawićwjednejztrzechpozycji:ROZRUCH,PRACAi
WYŁĄCZENIE.
Włącznikssania
Przełącznikssaniajestużywanyprzyuruchamianiu
zimnegosilnika.Wyciągnijgałkęssania,abyzałączyć
ssanie.Pchnijgałkęssaniawdół,abywyłączyć
ssanie(Rysunek6).
Regulatorprzepustnicy
Dźwigniaprzepustnicysłużydosterowaniaprędkością
obrotowąsilnika.Dźwignięmożnaustawićwdowolnej
pozycjimiędzypołożeniemWOLNOaSZYBKO
(Rysunek6).
Przełączniksterowaniaostrzem
(wałodbiorumocy)
Przełączniksterowaniaostrzem(WOM)służydo
załączaniaiodłączanianapęduostrzakosiarki
(Rysunek6).
Licznikgodzin
Licznikgodzinrejestrujeliczbęgodzinpracysilnika.
Licznikpracujepodczaspracysilnika.Korzystaj
zewskazańlicznikadoplanowaniaregularnej
konserwacji(Rysunek6).
Wskaźnikiblokadbezpieczeństwa
Nalicznikugodzinznajdująsięsymbole,które
wskazują(symbolczarnegotrójkąta),żeskładnik
blokującyjestpoprawnieustawiony(Rysunek7).
Kontrolkaakumulatora
Gdykluczykzapłonuzostanienakilkasekund
ustawionywpozycjiPRACA,wobszarze,gdzie
normalniewyświetlanegodziny,wyświetlone
zostanienapięcieakumulatora.
Kontrolkaakumulatorawłączysię,gdyzapłon
zostaniewłączonyigdypoziomnaładowaniabędzie
poniżejprawidłowegopoziomuroboczego(Rysunek
7).
13
g187133
Rysunek7
1.Symboleblokad
bezpieczeństwa
3.Kontrolkaakumulatora
2.Licznikgodzin
Dźwigniesterowania
Dźwigniekierowaniasłużądokierowaniaruchem
maszynydoprzodu,dotyłuorazdoskręcaniaw
dowolnymkierunku.
Położenieneutralne-zablokowane
UżyjpołożeniaNEUTRALNEGOZABLOKOWANEGOwraz
zukłademblokadbezpieczeństwadookreślenia
położeniaNEUTRALNEGO.
Zawórodcięciapaliwa
Podczastransportowanialubprzechowywania
kosiarkizamknijzawórodcięciapaliwa(znajdujesię
zafotelem).
Sprzęt/akcesoria
DostępnajestgamazatwierdzonegoprzezrmęToro
sprzętuiakcesoriówprzeznaczonychdostosowania
zmaszyną,zwiększającychjejmożliwości.Lista
wszystkichzaakceptowanychrodzajówsprzętu
iakcesoriówjestdostępnauautoryzowanych
przedstawicieliserwisuidystrybutoróworaznastronie
internetowejwww.Toro.com.
14
Specykacje
Informacja:Danetechniczneikonstrukcjamogąuleczmianiebezuprzedzenia.
Szerokość-podwoziatnącezwyrzutembocznym:
Kosiarkazpodwoziemtnącym122cmKosiarkazpodwoziemtnącym132cm
Bezpodwoziatnącego121cm124cm
Deektortrawyuniesiony
133cm144cm
Deektortrawyopuszczony
160cm171cm
Długość-podwoziatnącezwyrzutembocznym:
Kosiarkazpodwoziemtnącym122cmKosiarkazpodwoziemtnącym132cm
Długość208cm208cm
Wysokość:
PałąkbezpieczeństwawgórnejpozycjiPałąkbezpieczeństwawdolnejpozycji
179cm125cm
Masa:
MaszynyMasa
Maszynyzwyrzutembocznym122cm849-937lb
(385-425kg)
Maszynyzwyrzutembocznym132cm862-957lb
(391–434kg)
15
Działanie
Informacja:Określajlewąiprawąstronęmaszyny
zestandardowegostanowiskaoperatora.
BeforeOperation
Bezpieczeństwoprzed
rozpoczęciempracy
Ogólnezasadybezpieczeństwa
Użytkowanielubserwisowaniemaszynyprzez
dziecilubosobynieprzeszkolonejestzabronione.
Przepisylokalnemogąograniczaćwiekoperatora.
Zaszkolenieoperatorówimechanikówodpowiada
właściciel.
Należyzapoznaćsięzzasadamibezpiecznego
użytkowaniasprzętu,elementamisterującymioraz
symbolamibezpieczeństwa.
Operatormusiumiećszybkozatrzymaćmaszynęi
wyłączyćsilnik.
Należysprawdzićczujnikiobecnościoperatorai
właściwedziałaniewyłącznikówbezpieczeństwa,
atakżeosłonypodkątemprawidłowego
zamocowaniaidziałania.Nieużywaćmaszyny,
jeśliniedziałaonaprawidłowo.
Przedużyciemsprawdź,czyostrza,śrubyostrzy
izespołytnącewdobrymstanietechnicznym.
Abyzachowaćrównowagęzespołutnącego,
wymieniajcałyzestawzużytychlubuszkodzonych
ostrzyiśrub.
Sprawdźobszar,wktórymzamierzaszużywać
maszyny,iusuńwszelkieobiekty,któremogłyby
zostaćpodrzuconeprzezmaszynę.
Oceńterenpodkątemkoniecznościzastosowania
odpowiedniegowyposażeniaorazsprzętui
akcesoriówwceluwłaściwegoibezpiecznego
operowaniamaszyną.
Bezpieczeństwozwiązanez
paliwem
Abyuniknąćobrażeńizniszczeniamienia,
należyzachowaćszczególnąostrożnośćpodczas
obchodzeniasięzpaliwem.Oparypaliwa
łatwopalneiwybuchowe.
Zgaśpapierosy,cygara,fajkiiwszelkieinneźródła
zapłonu.
Używajwyłączniezatwierdzonegokanistrana
paliwo.
Nigdyniezdejmujkorkazbiornikapaliwaaninie
uzupełniajpaliwawtrakciepracysilnikalubgdy
jestonrozgrzany.
Nietankujpaliwawzamkniętychpomieszczeniach.
Nieprzechowujmaszynyanikanistranapaliwo
wmiejscachwystępowaniaotwartegoognia,tam
gdziewystępujeiskrzenielubstosowanyjest
płomieńpilotowy,naprzykładprzypiecykach
gazowychlubinnychurządzeniachtegotypu.
Zabraniasięnapełnianiakanistrówwewnętrzu
pojazdu,naskrzyniładunkowejczynaprzyczepie
ciężarówkiwyłożonejtworzywemsztucznym.
Kanistryprzednapełnieniemumieszczajzawsze
nagruncie,wbezpiecznejodległościodpojazdu.
Zdejmijurządzeniezciężarówkilubprzyczepy
izatankujje,gdystoinaziemi.Jeślinie
jesttomożliwe,zatankujtourządzenieza
pomocąprzenośnegokanistra,aniezpistoletu
dystrybutorapaliwa.
Nigdynieużywajmaszyny,gdyukładwydechowy
jestniekompletnylubniejestwdobrymstanie
technicznym.
Utrzymujdyszędystrybutoratak,abystykałasię
zobręczązbiornikalubotworupojemnikaprzez
całyczas,dozakończeniatankowania.Nie
stosowaćblokadyzaworupistoletu.
Ubranieoblanepaliwemnależynatychmiast
zmienić.Wycierajrozlanepaliwo.
Niewlewaćnadmiernejilościpaliwadozbiornika.
Założyćkorekpaliwaimocnogodokręcić.
Przechowujpaliwowatestowanymkanistrze,poza
zasięgiemdzieci.Zapaspaliwanigdyniepowinien
starczaćnawięcejniż30dni.
Nienapełniajcałegozbiornika.Dolewamypaliwo
dozbiornika,jegopoziomznajdziesię6
do13mmponiżejszyjkiwlewupaliwa.Wolna
przestrzeńwzbiornikuumożliwiarozszerzanie
siępaliwa.
Unikajdługotrwałegowdychaniaoparów.
Niezbliżajtwarzydopistoletudystrybutora
paliwaanidootworuzbiornikapaliwa.
Unikajkontaktuzeskórą;rozlanepaliwonależy
usunąćzapomocąwodyzmydłem.
Zalecanepaliwo
Abyuzyskaćnajlepszerezultaty,używajtylko
czystej,świeżej(poniżej30dni)benzyny
bezołowiowejoliczbieoktanowej87lubwyższej
(metodaklasykacji[R+M)/2]).
Etanol:możnastosowaćbenzynęzawierającą
do10%etanolu(gazohol)lub15%MTBE(eteru
16
tert-butylowo-metylowego).EtanoliMTBE
tonietosamo.Benzynaozawartości15%
etanolu(E15)niemożebyćstosowana.Nigdy
nienależystosowaćbenzynyzawierającej
wobjętościponad10%etanolu,takiejjak
E15(zawiera15%etanolu),E20(zawiera20%
etanolu),czyE85(zawierado85%etanolu).
Zastosowanienieprawidłowegorodzajubenzyny
możeskutkowaćproblemamizwydajnościąi/lub
uszkodzeniemsilnika,któremogąniebyćobjęte
gwarancją.
Nieużywajbenzynyzawierającejmetanol.
Zabraniasięprzechowywaniapaliwawzbiorniku
lubkanistrachprzezokreszimowy,jeżeliniezostał
użytystabilizatorpaliwa.
Niedolewajolejudobenzyny.
Używanieśrodka
stabilizującego/dodatków
uszlachetniającychpaliwo
Zastosowanieśrodkastabilizującego/dodatku
uszlachetniającegopaliwomożezapewnić
następującekorzyści:
Zachowanieświeżościpaliwaprzy
przechowywaniuprzezokres90dnilub
krótszy(wprzypadkuprzechowywaniamaszyny
przezokresdłuższyniż90dninależyspuścić
paliwozezbiornikapaliwa)
Oczyszczaniesilnikawtrakciepracy
Wyeliminowaniepowstawaniawukładzie
paliwowymgumiastychosadów,któreutrudniają
rozruchsilnika
Ważne:Niestosujdodatkówuszlachetniają-
cychpaliwozawierającychmetanollubetanol.
Dodajdopaliwawłaściwąporcjęśrodka
stabilizującego/dodatkuuszlachetniającego
paliwo.
Informacja:Środekstabilizujący/dodatek
uszlachetniającyjestnajskuteczniejszy,gdy
zostaniewymieszanyześwieżympaliwem.Aby
zmniejszyćdominimummożliwośćpowstania
osadówwukładziepaliwowym,należystosować
stabilizatordopaliwaprzezcałyczas.
Uzupełnianiepaliwa
1.Parkujemymaszynęwyłącznienarównym
podłożu.
2.Wyłączsilnikizałączhamulecpostojowy.
3.Oczyśćokolicekorkazbiornikapaliwa.
4.Napełniajzbiornikpaliwadodolnegopoziomu
szyjkiwlewu(Rysunek8).
Informacja:Nienapełniajcałegozbiornika.
Pustaprzestrzeńwzbiornikupozwolina
rozszerzeniesiębenzyny.
g036751
Rysunek8
Sprawdzaniepoziomuoleju
silnikowego
Przeduruchomieniemsilnikaiprzystąpieniemdo
użytkowaniamaszynynależysprawdzićpoziom
olejuwskrzynikorbowejsilnika(patrzSprawdzanie
poziomuolejusilnikowego(Strona38)).
Docieranienowejmaszyny
Osiągnięcieprzezsilnikpełnejmocywymaganieco
czasu.Nowejednostkitnąceorazukładynapędowe
kosiarekgenerująwiększeoporyipowodująwiększe
obciążeniesilnika.Nowamaszynawymagaokoło
40do50godzindotarcia,abyrozwinąćpełnąmoci
uzyskaćnajlepszeosiągi.
17
Używanieukładu
zabezpieczającegoprzed
przewróceniem(ROPS)
OSTRZEŻENIE
Abyuniknąćobrażeńlubśmierci
spowodowanejprzewróceniem,utrzymuj
pałąkwcałkowicieuniesionymi
zablokowanympołożeniuorazzapnij
pasbezpieczeństwa.
Sprawdź,czyfoteljestzamocowanydo
maszyny.
OSTRZEŻENIE
Kiedypałąkjestopuszczony,ochronaprzed
przewróceniemniejestzapewniona.
Pałąkmożnaobniżyć,wyłączniejeżelijest
toabsolutnieniezbędne.
Nienależyzapinaćpasabezpieczeństwa,
jeżelipałąkjestopuszczony.
Jedźpowoliiostrożnie.
Gdyprzestrzeńjestwystarczająca,podnieś
pałąk.
Przedprzejechaniempodjakimikolwiek
obiektami(np.konaramilubprzewodami
elektrycznymi)alboprzezdrzwisprawdź
dokładniewolnąprzestrzeńnadmaszyną,
abyuniknąćzderzenia.
Ważne:Pałąkmożnaobniżyć,wyłączniejeżeli
jesttoabsolutnieniezbędne.
1.Abyopuścićpałąkbezpieczeństwa,pchnijdo
przodugórnączęśćpałąka.
2.Pociągnijobapokrętłaiobróćjeo90stopni,aby
jezwolnić(Rysunek9).
3.Opuśćpałąk(Rysunek9).
g036746
Rysunek9
1.Pałąkwgórnejpozycji
4.Obróćpokrętłopałąka
ROPSo90stopni
2.PokrętłopałąkaROPSw
pozycjizablokowanej
5.PokrętłopałąkaROPSw
pozycjiodblokowanej
3.Pociągnijnazewnątrz
pokrętłopałąkaROPS.
6.Pałąkwpozycjizłożonej
4.Abyunieśćpałąkbezpieczeństwa,podnieśgo
dopozycjiroboczej,obróćpokrętła,abywsunęły
sięczęściowowrowki(Rysunek9).
5.Unieśpałąkbezpieczeństwacałkowiciedogóry,
jednocześniepopychającgórnączęśćpałąka,
pozrównaniusięzodpowiednimiotworami
trzpienieblokującewskocząwnie(Rysunek9).
Ważne:Zapnijpasbezpieczeństwa,jeżeli
pałąkjestpodniesiony.
6.Pchnijpałąkbezpieczeństwaisprawdź,czy
obydwasworzniewsunęłysięwodpowiednie
otwory.
Bezpieczeństwoto
podstawa
Przeczytajwszystkieinstrukcjedotyczące
bezpieczeństwa.Zapoznajsięzsymbolami
znajdującymisięwczęścidotyczącejbezpieczeństwa.
Pomożetouniknąćobrażeńoperatoralubosób
postronnych.
18
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Eksploatacjamaszynynamokrejtrawie
lubstromychterenachpochyłychmoże
powodowaćpoślizgiutratękontroli.
Nienależyużywaćmaszynynaterenacho
nachyleniuwiększymniż15stopni.
Naterenachpochyłychzmniejszprędkość
izachowajszczególnąostrożność.
Nieużywajmaszynywpobliżuzbiorników
wodnych.
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Koławypadającepozabrzegimogą
spowodowaćprzewróceniesięmaszyny,co
możeprowadzićdopoważnychobrażeń,
śmiercilubutonięcia.
Nieużywajmaszynywpobliżustromych
zboczy.
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Obsługamaszynyzopuszczonympałąkiem
grozipoważnymiurazamilubśmierciąw
przypadkuprzewróceniasięmaszyny.
Pałąkmusizawszeznajdowaćsięw
uniesionym,zablokowanympołożeniu,apas
bezpieczeństwamusibyćzapięty.
g000963
Rysunek10
1.Strefabezpieczna
maszynęnależy
użytkowaćnaterenach
pochyłychonachyleniu
mniejszymniż15stopni
lubnaobszarachpłaskich.
3.Woda
2.Strefaniebezpieczeństwa
wpobliżuzboczy
onachyleniu
przekraczającym
15stopni,stromych
brzegówlubwodynależy
używaćkosiarkipchanej
i/lubtrymeraręcznego.
OSTROŻNIE
Poziomhałasuwytwarzanegoprzezmaszynę
przekracza85dBAprzyuchuoperatora.
Przydługotrwałymużytkowaniumożeto
doprowadzićdoutratysłuchu.
Podczaseksploatacjimaszynynależy
korzystaćzochraniaczysłuchu.
Używajodpowiedniegosprzętudoochronyoczu,
słuchu,dłoni,stóporazgłowy.
g009027
Rysunek11
1.Stosujśrodkiochrony
oczu.
2.Nośochronnikisłuchu.
19
Używanieukładublokad
bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE
Jeśliwyłącznikiblokadbezpieczeństwa
odłączonelubuszkodzone,pojazd
możezostaćnieoczekiwanieuruchomiony,
powodującobrażeniaciała.
Niemanipulujprzyprzełącznikachblokad.
Codziennieprzedprzystąpieniemdo
obsługiurządzeniasprawdzajdziałanie
wyłącznikówblokadiwymieniajwszystkie
uszkodzonewyłączniki.
Działanieukładublokad
bezpieczeństwa
Układblokadbezpieczeństwazostałopracowany,aby
zapobiegaćuruchomieniusilnika,chybaże:
hamulecpostojowyjestzałączony;
Przełączniksterowaniaostrzami(napędPTO)jest
odłączony.
dźwigniesterowaniawpołożeniuNEUTRALNYM
ZABLOKOWANYM.
Układblokadbezpieczeństwapowodujezatrzymanie
silnikarównieżwtedy,gdyelementysterującejazdą
zostanąprzestawionezpołożeniazablokowanego
przyzałączonymhamulcupostojowymlubjeśli
wstanieszzfotela,gdyzałączonyjestnapędPTO.
Nalicznikugodzinznajdująsięsymboleinformujące
użytkownikaoprawidłowympołożeniudanego
komponentublokady.Gdyelementznajdujesię
wprawidłowympołożeniu,trójkątwodpowiednim
kwadraciezaświecisię.
g187670
Rysunek12
1.Trójkątywłączająsię,gdykomponentyblokadyznajdująsię
wprawidłowympołożeniu.
Sprawdzanieukładublokad
bezpieczeństwa
Okrespomiędzyprzeglądami:Przedkażdym
użyciemlubcodziennie
Układblokadbezpieczeństwasprawdzajprzed
każdymskorzystaniemzmaszyny.Jeżeliukład
bezpieczeństwaniedziaławsposóbopisanyponiżej,
skontaktujsięzautoryzowanymprzedstawicielem
serwisowymwceluprzeprowadzenianiezwłocznej
naprawy.
1.Siedzącnafoteluzałączhamulecpostojowy
iustawprzełączniksterowaniaostrzami
(napędPTO)wpołożeniuWŁĄCZONYM.Spróbuj
uruchomićsilnik(niepowiniensięuruchomić).
2.Siedzącnafoteluzałączhamulecpostojowyi
ustawprzełączniksterowaniaostrzami(napęd
PTO)wpołożeniuWYŁĄCZONYM.Przesuńjedną
zdźwignikierowania(zpołożeniaNEUTRALNEGO
ZABLOKOWANEGO).Spróbujuruchomićsilnik(nie
powiniensięuruchomić).Powtórzczynnośćdla
drugiejdźwignikierowania.
3.Siedzącnafoteluzałączhamulecpostojowy,
ustawprzełączniksterowaniaostrzami(napędu
PTO)wpołożeniuWYŁĄCZONYMiustawdźwignie
sterowaniajazdąwpołożeniuNEUTRALNYM
ZABLOKOWANYM.Terazuruchomsilnik.Gdy
silnikpracuje,zwolnijhamulecpostojowy,załącz
przełączniksterowaniaostrzem(PTO)ilekko
unieśsięzfotelasilnikpowiniensięzatrzymać.
4.Siedzącnafoteluzałączhamulecpostojowy,
ustawprzełączniksterowaniaostrzami(napędu
PTO)wpołożeniuWYŁĄCZONYMiustawdźwignie
sterowaniajazdąwpołożeniuNEUTRALNYM
ZABLOKOWANYM.Terazuruchomsilnik.Gdysilnik
pracuje,ustawdowolnądźwigniękierowaniaw
środkowejpozycjiiprzesuńdoprzodulubdo
tyłusilnikpowiniensięzatrzymać.Powtórz
czynnośćdladrugiejdźwignikierowania.
5.Siedzącnafoteluzwolnijhamulecpostojowy,
ustawprzełączniksterowaniaostrzami(napędu
PTO)wpołożeniuWYŁĄCZONYMiustawdźwignie
sterowaniajazdąwpołożeniuNEUTRALNYM
ZABLOKOWANYM.Spróbujuruchomićsilnik(nie
powiniensięuruchomić).
Ustawianiefotela
Fotelmożnaprzesuwaćdoprzoduidotyłu(Rysunek
13).Położeniefotelaustawwmiejscu,wktórymmasz
najlepsząkontrolęnadmaszynąiwktórymczujesz
sięnajwygodniej.
20
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72

Toro 132cm TITAN HD 1500 Series Riding Mower Instrukcja obsługi

Typ
Instrukcja obsługi
Ten podręcznik jest również odpowiedni dla