Gallet ASP 912 Evreux Instrukcja obsługi

Kategoria
Odkurzacze przenośne
Typ
Instrukcja obsługi
34 - 41
PL
4 - 10
11 - 18
19 - 25
GB
26 - 33
H
ASP 912
Evreux










7/11/2014
B1
B2
A3
A1
A2
A5
A4
A6
A7
A8
D1
D
A
C
C2
C1
C3
E1
E2
F
B
D2
1
2
3
4
5
6
7
8
NÁVOD K OBSLUZE
Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pred uvedením tohoto
přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se
záručním listem, pokladním dokladem a podle možností i s obalem a vnitřním obsahem
obalu dobře uschovejte.
I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Instrukce v návodu považujte za součást spotřebiče a postupte je jakémukoliv dalšímu
uživateli spotřebiče.
Zkontrolujte, zda údaj na typovém štítku odpovídá napětí ve Vaší elektrické zásuvce.
Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší
a osoby se sníženými fyzickými či mentálními schopnostmi nebo
nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem
nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem
a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí
hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti
bez dozoru. Děti mladší 8 let se musí držet mimo dosah spotřebiče
a jeho adaptéru.
Jestliže je adaptér tohoto spotřebiče poškozen, musí být nahrazen
výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou
osobou, aby se tak zabránilo vzniku nebezpečné situace.
Vždy odpojte adaptér od napájení, pokud ho necháváte bez dozoru
a před montáží, demontáží nebo čištěním.
Nikdy spotřebič nepoužívejte, pokud má poškozený adaptér,
pokud nepracuje správně, upadl na zem a poškodil se. V takových
případech zaneste spotřebič do odborného servisu k prověření jeho
bezpečnosti a správné funkce.
Abyste předešli úrazu, nevkládejte ruce/prsty do rotačního kartáče.
Výrobek je určen pouze pro použití v domácnostech a podobné účely (v obchodech,
kancelářích a podobných pracovištích, v hotelích, motelech a jiných obytných prostředích,
v podnicích zajišťujících nocleh se snídaní)! Není určen pro komerční použití!



Při vysávání některých druhů koberců může dojít k vyvolání statické elektřiny. Žádný výboj
statické energie není zdraví nebezpečný.
Vysavač není vhodný k vysávání látek, které mohou poškozovat lidské zdraví.



Při manipulaci s vysavačem se vyvarujte kontaktu (např. 
 atd.) s rotujícím kartáčem hubice.
Nevysávejte mokré nebo vlhké podlahové krytiny, nepoužívejte vysavač na venkovní
prostory! Při proniknutí vlhkosti do agregátu vzniká nebezpečí jeho poškození a vyřazení
z provozu. Na tento druh závady se nevztahuje nárok na záruční opravu.
Než začnete vysavač používat, zkontrolujte, zda jsou všechny aretační mechanizmy ve
správné pozici.
4
CZ
/ 41

Nevysávejte ostré předměty (např. ), horké, hořlavé, výbušné předměty (např.
), ale ani maziva (např.
), žíravé prostředky (např. ). Vysátím těchto předmětů
může dojít k poškození filtrů, popř. vysavače.
Do vstupních a výstupních otvorů vysavače nevsunujte prsty ani žádné jiné předměty.
Pokud dojde k ucpání otvorů/součástí pro průchod vzduchu (např. hubice), vysavač
vypněte a příčinu ucpání zcela odstraňte.
Podlahovou hubici s rotačním kartáčem nenechávejte zapnutou na jednom místě příliš
dlouho! Mohlo by dojít k poškození vysávaného povrchu!
Zabraňte tomu, aby přívodní kabel síťového adaptéru volně visel přes hranu pracovní
desky, kde by na něho mohly dosáhnout děti.
Síťový adaptér akumulátoru zapojujte pouze do el. zásuvky střídavého proudu.
K nabíjení akumulátoru vysavače používejte pouze určený síťový adaptér a nepoužívejte
ho pro nabíjení jiných spotřebičů! Síťový adaptér používejte pouze v místnosti.
Před čištěním síťového adaptéru ho odpojte od el. zásuvky.
Při nabíjení akumulátoru a po použití vysavač vždy vypněte.
Při nabíjení akumulátoru je síťový adaptér teplý, což je naprosto normální stav.
Nabíjení akumulátoru provádějte při běžné pokojové teplotě.
Akumulátor neodhazujte do ohně. Hrozí nebezpečí výbuchu!
Při vyjímání akumulátoru musí být spotřebič odpojen od nabíjecího adaptéru.
Nedobíjejte akumulátor, ze kterého uniká elektrolyt.
Unikání elektrolytu z akumulátoru je zapříčiněno přetěžováním vysavače nebo používáním
vysavače za extrémně vysokých teplot. Pokud se elektrolytem potřísníte, omyjte zasažené
místo vodou a mýdlem a opláchněte citrónovou šťávou s octem. Při zasažení očí vyplachujte
zasažené oko po dobu několika minut čistou vodou a ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
Nevystavujte akumulátor teplotám vyšším než 50 °C. Předcházíte tak poškození akumulátoru.
Kontakty akumulátoru nebo síťového adaptéru nespojujte! Pokud akumulátor nepoužíváte,
držte jej z dosahu kovových předmětů, jako jsou kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky,
šroubky nebo další drobné kovové předměty, které mohou způsobit zkratování svorek
akumulátoru. Vzájemné zkratování svorek akumulátoru může způsobit popáleniny nebo požár.
Při vysávání velice jemného prachu se mohou zanést póry mikrofiltrů. Tím se zmenší
průchodnost vzduchu a sací výkon slábne. Je proto třeba v takovémto případě mikrofilmy
vyčistit, i když ještě nádoba není plná. Vysavač nepoužívejte k vysávání nečistot
produkovaných při/po stavebních úpravách, jako je 
 apod. Při proniknutí těchto nečistot / sypkých
stavebních hmot / sypkých stavebních materiálů do agregátu vzniká nebezpečí jeho poškození
a vyřazení z provozu. Na tento druh závady se nevztahuje nárok na záruční opravu.

Vysavač nenechávejte vystavený povětrnostním vlivům (
).
Příslušenství nezasunujte do žádných tělesných otvorů.
Pravidelně kontrolujte stav napájecího přívodu adaptéru, stojanu a přístroje.
Zabraňte tomu, aby napájecí přívod adaptéru volně visel přes hranu pracovní desky, kde by na
něho mohly dosáhnout děti. Napájecí přívod adaptéru nesmí být poškozen ostrými nebo horkými
předměty, otevřeným plamenem, nesmí se ponořit do vody ani ohýbat přes ostré hrany.
Během normálního provozu se akumulátory nevyjímají. Akumulátory vyjměte pouze pokud
má být spotřebič zlikvidován (viz odst. ).
Není přípustné jakýmkoli způsobem upravovat povrch spotřebiče (např. pomocí 
, apod.)!
CZ
5
/ 41
Při vytahování vidlice adaptéru z elektrické zásuvky nikdy netahejte za napájecí přívod.
V případě potřeby použití prodlužovacího přívodu je nutné, aby nebyl poškozen
a vyhovoval platným normám.
Spotřebič nikdy nepoužívejte pro žádný jiný účel, než pro který je určen a popsán v tomto
návodu! Aby se zajistila bezpečnost a správná funkčnost spotřebiče, používejte jen
originální náhradní díly a výrobcem schválené příslušenství.
Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným používáním spotřebiče
a příslušenství a není odpovědný ze záruky za spotřebič v případě nedodržení výše
uvedených bezpečnostních upozornění. Za nesprávné používání spotřebiče se mj.
považuje nedodržování pravidelné výměny či údržby veškerých filtrů podle pokynů
v kapitole ,  a rovněž tak použití neoriginálních mikrofiltrů, v důsledku jejichž
vlastností došlo k poruše či poškození vysavače.
II. VYBAVENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ VYSAVAČE (obr. 1)

A1 – spínač ON/OFF A5 – nádoba na prach
A2 – aretace prachové nádoby A6 – chránič filtru
A3 – tlačítko aretace ručního vysavače A7 – mikrofiltr
A4 – držadlo A8 – konrolka nabíjení

B1 – spínač ON/OFF
B2 – rukojeť

C1 – prostor pro uskladnění příslušenství C3 – kontakty pro nabíjení vysavače
C2 – zdířka pro připojení adaptéru

D1 – kontrolní světlo D2 – rotační kartáč
 
E1 – krátká štěrbinová hubice
E2 – kartáček
 
III. PŘÍPRAVA VYSAVAČE
Odstraňte veškerý obalový materiál, vyjměte vysavač a příslušenství.

- Části nabíjecího stanice sestavte podle obr. 2. Stojan je volně stojící, nebo jej můžete
pomocí šroubů upevnit ke stěně.

Vysavač A vložte sacím otvorem do těla a následně vysavač zaklopte až na doraz do
otvoru. Pro vyjmutí vysavače z nástavce je nutné nejdříve stisknout tlačítko aretace A3
a následně vysavač tahem vyjmout (obr. 3).

Hubici D zasuňte mírným tlakem do těla tyčového vysavače až na doraz (ozve se
slyšitelné klapnutí). Před jakoukoliv manipulací s rotačním kartáčem se ujistěte, že jsou
oba dva spínače  a  vypnuté.
6
CZ
/ 41

Rukojeť  připojíte jednoduchým nasunutím na tělo tyčového vysavače a jeho
zašroubováním přiloženým šroubem. Pro demontování postupujte opačným způsobem.
Nepoužívejte vysavač bez šroubem zajištěné rukojeti!

Vybrané příslušenství zasuňte, až na doraz do otvoru v nádobě na prach A5. Nástavec
odejmete opačným způsobem. Příslušenství lze použít pouze při použití ručního vysavače.

Před prvním použitím je nutné akumulátor nabíjet . Síťový adaptér F zasuňte
do el. zásuvky. Mírným tlakem zasuňte konektor adaptéru do zdířky  v nabíjecím stojanu.
Činnost nabíjení akumulátoru signalizuje svit „červeného“ kontrolního světla . Při plném
nabití baterií se rozsvítí kontrolní světlo trvale červeně. Po cca 10 – 12 hod. je akumulátor
obvykle plně nabit a poskytne dobu provozu na až 20 minut (v závislosti na míře zatížení).

Nabíjíte-li akumulátor poprvé nebo po dlouhodobém uskladnění, dojde k jeho nabití
zhruba na 60 % celkové kapacity. Po opakovaném vybití a opětovném nabití se
akumulátor nabije na 100 %.
Po skončení náročné práce nebo v horkém prostředí může být akumulátor příliš horký
pro nabíjení. Nechejte akumulátor před nabíjením vychladnout.
Vysavač v průběhu nabíjení nepoužívejte.
Pro zajištění delší životnost akumulátorové baterie, doporučujeme 4x za rok baterii
používáním spotřebiče zcela vybít a poté plně nabít.
Před nabíjením přepněte oba vypněte spínače  i !
Vysavač lze dobíjet pouze složený s podlahovou hubicí D umístěnou ve stojanu.
IV. POUŽITÍ VYSAVAČE
Dle Vámi zvolené úklidové činnosti použijte buď, samostatný vysavač a zvolte příslušenství
nebo sestavte vysavač s prodlužovacím nástavcem a zvolte příslušenství D. Podlahová
hubice s rotačním kartáčem D je určena k vysávání koberců s nízkým vlasem nebo hladkých
podlah. Štěrbinovou hubicí  můžete vysávat těžko přístupná místa. V případě použití
vysavače A bez těla tyčového vysavače , jej zapnete\vypnete stiskem spínače . Pokud
budete používat vysavač sestavený, zapnete\vypnete jej spínačem . Svit kontrolního světla
 signalizuje funkci rotačního kartáče. Vysavač dejte nabít ihned, jak sací výkon zeslábne.
V případě každodenního používání síťový adaptér neodpojujte ze zásuvky. Tak bude spotřebič
vždy plně nabitý. Přebíjení akumulátoru je zamezeno. Pokud budete delší dobu (více než
jeden den) nepřítomni, vytáhněte síťový adaptér z el. zásuvky, aby jste šetřili energií.

Podlahová hubice s rotačním kartáčem není určena k vysávání nečistot z koberců
s vysokým vlasem!
Pokud dojde při provozu k zablokování rotačního kartáče (např. vysátím rozměrných
cizích předmětů, omotáním třásněmi koberce, nitěmi nebo vlasy atd.) vysavač
spínačem  nebo  vypněte. Následně odstraňte příčinu zablokování, případně dle
potřeby rotační kartáč vyčistěte (viz odst. ).
CZ
7
/ 41

Zjistíte-li snížení sacího výkonu vysavače, přesvědčte se, zda není nádoba na prach plná
a v případě potřeby ji vyprázdněte. Po stisknutí tlačítka aretace prachové nádoby 
mírným tahem nádobu z vysavače odejměte (obr. 4). Z nádoby tahem vyjměte mikrofiltr 
a chránič filtru , následně nádobu umístěte nad odpadkový koš a vyprázdněte do běžného
domácího odpadu (obr. 5). Z hygienických důvodů doporučujeme provádět vyprazdňování
nádoby mimo obytný prostor.

Po cca 5 vyprázdněních nádoby doporučujeme provést kompletní vyčištění sacího systému
od usazeného prachu. Veškeré součásti (tj. ) je možné
vyčistit pod tekoucí vlažnou vodou (např. )
a nechte dokonale oschnout. Po dokonalém oschnutí sestavte jednotlivé součásti opačným
způsobem zpět.

Nikdy nevysávejte nečistoty bez nasazených ochranných filtrů.
Maximálního sacího účinku bude vždy dosaženo s čistým mikrofiltrem a prázdnou nádobou.
K čistění mikrofiltru nepoužívejte žádné agresivní prací nebo čisticí prostředky ani horkou vodu.
Mikrofiltr není určen pro mytí v myčce nádobí!
Nádoba na prach není odolná pro mytí v myčce na nádobí!
Čištění mikrofiltru neobnoví jeho původní barvu, ale filtrační schopnosti ano.
Zanedbáním čištění mikrofiltru může vést k poruše vysavače!
Dbejte na to, aby dosedací plochy a těsnící prvky byly funkční.
Mikrofiltr doporučujeme měnit 1x za rok nebo pokud ho již nelze řádně vyčistit nebo
je poškozen.
V. ÚDRŽBA
Před každou údržbou odpojte od spotřebiče sítový adaptér. Ukládejte vysavač vždy na
suchém místě v dostatečné vzdálenosti od tepelných zdrojů (např. 
) a nevystavujte ho atmosférickým vlivům (např. ). Povrch
vysavače a síťový adaptér (pouze když je odpojený z el. zásuvky) ošetřujte měkkým vlhkým
hadříkem, nepoužívejte drsné a agresivní čisticí prostředky! Výlisky z plastu nikdy nesušte
nad zdrojem tepla (např. ).

Po každém vysávání zkontrolujte vizuálně, zda se na kartáčích nebo sběračích nezachytily
případné nečistoty. Pokud se tato skutečnost potvrdí, nečistoty níže uvedeným způsobem
odstraňte. Nitě a vlasy rozstříhejte nůžkami a odstraňte. V případě, že se vlasy nebo nitě
omotaly okolo uložení hřídele pohonu a nedají se odstranit výše popsaným způsobem, je
nutné nečistoty odstranit tak, že hubice demontujete. Na spodní straně hubice vyšroubujte
šroub a odejměte krytku (obr. 5). Nyní je možné kartáč vyjmout z uložení a vyčistit. Opačným
způsobem kartáč vložte do hubice (ozve se slyšitelné klapnutí), a řádně zajistěte krytkou.

Spotřebič skladujte řádně očištěný na suchém, bezprašném místě mimo dosah dětí
a nesvéprávných osob. Příslušenství můžete skladovat na zadní straně nabíjecího stojanu
, nebo ve skladovacím prostoru (obr.6). Složený tyčový vysavač neukládejte na
nerovný povrch! Vysavač musí být v případě potřeby postaven na rovném povrchu, kde
nehrozí jeho převrhnutí.
8
CZ
/ 41
VI. ŘEŠENÍ PROBLÉMU
  
Motor se nezapne Akumulátor je vybitý
Není zapnutý spínač 
Nabijte akumulátor
Stiskněte tlačítko spínače 
Nádobu nelze
upevnit na
vysavač
Špatně vložené součásti
filtračního systému
v nádobě
Zkontrolujte / opravte vložení chrániče
a mikrofiltru v nádobě
Sací výkon je
nedostatečný
Plná nádoba na prach
Zanesený chránič filtru
Zanesený mikrofiltr
Příslušenství je ucpané
Akumulátor je vybitý
Nádobu vyprázdněte
Chránič vyčistěte
Mikrofiltr vyčistěte, případně vyměňte
Odstraňte blokující předměty
Nabijte akumulátor
Hubice s rotačním
kartáčem
nepracuje
Rotační kartáč je
zablokovaný
Odstraňte blokující předměty
VII. EKOLOGIE
Pokud to rozměry dovolují, jsou na všech kusech vytištěny znaky materiálů použitých na
výrobu balení, komponentů a příslušenství, jakož i jejich recyklace. Uvedené symboly na
výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamenají, že použité elektrické nebo elektronické
výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné
likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijaty zdarma.
Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte
prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by
mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu
mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Tento spotřebič je vybaven
Ni-MH akumulátorem s dlouhou životností. Pro ochranu životního prostředí je nutné po
ukončení životnosti spotřebiče vybitý akumulátor z něho demontovat a vhodným způsobem,
prostřednictvím k tomu určených speciálních sběrných sítí, akumulátor i spotřebič bezpečně
zlikvidovat. Informace o tom, kde je možné vysloužilé elektrozařízení zdarma odložit, získáte u
vašeho prodejce, na obecním úřadě nebo na webu . Informace o tom, kde
můžete zdarma odevzdat použité baterie nebo akumulátory, získáte také u vašeho prodejce,
na obecním úřadě a na webu . Dovozce zařízení je registrován u kolektivního
systému Elektrowin a.s. (pro recyklaci elektrozařízení) a u kolektivního systému ECOBAT s.r.o.
(pro recyklaci baterií a akumulátorů).

 (tj. nechte vysavač v chodu tak
dlouho, dokud se jeho motor nezastaví). Vyšroubujte šrouby a otevřete vysavač. Postupně
odpojte přívodní vodiče a akumulátory vyjměte (obr. 7 a 8).
CZ
9
/ 41


VIII. TECHNICKÁ DATA
Tyčový vysavač 2 v 1
Možnost použít jako ruční nebo stojatý - elektrické koště
Baterie 12 V NiMH
Výdrž akumulátoru až 20 minut
Objem prachové nádoby 0,8 l
Vhodný na všechny typy podlah
Ohebný kloub podlahové hubice poskytuje dostatečný pohyb do všech stran
Jednoduché a rychlé sestavení
Dobíjení přes adaptér
Doba nabíjení 12 hod
Světelná signalizace nabíjení
Textilní omyvatelný filtr
Úroveň akustického hluku 77 dB (A)
Příslušenství: rotační parketová hubice, štěrbinová hubice, kartáček, stojan pro
praktické uložení
Třída ochrany: adaptér II, zastřihovač III, Certifikace CE
Na výrobek bylo vydáno ES prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném
znění. Výrobek splňuje požadavky níže uvedených nařízení vlády v platném znění:
NV č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého
napětí (odpovídá Směrnici Rady č. 2006/95/ES v platném znění).
NV č. 616/2006 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich
elektromagnetické kompatibility (odpovídá Směrnici Rady č. 2004/108/ES v platné znění).
NV č. 481/2012 Sb., Nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek
v elektrických a elektronických zařízeních (odpovídá Směrnici Evropského parlamentu
a Rady 2011/65/EU v platném znění).


HOUSEHOLD USE ONLY – Pouze pro použití v domácnosti.
DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS – Neponořovat do vody nebo jiných
tekutin. TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM
BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR
PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY.
Nebezpečí udušení. Nepoužívejte tento sáček v kolébkách, postýlkách, kočárcích nebo
dětských ohrádkách. PE sáček odkládejte mimo dosah dětí. Sáček není na hraní.
 HP Tronic Zlín, spol. s r.o., Prštné-Kútiky, Zlín
10
CZ
/ 41
NÁVOD NA OBSLUHU
Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie nášho produktu. Pred uvedením tohto
prístroja do prevádzky, si veľmi pozorne prečítajte návod na obsluhu a tento návod spolu so
záručným listom, dokladom o predaji a podľa možností aj s obalom a vnútorným vybavením
obalu dobre uschovajte.
I. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
Pred prvým uvedením do prevádzky si starostlivo prečítajte návod na obsluhu, prehliadnite
vyobrazenie a návod uschovajte na neskoršie použitie. Inštrukcie v návode považujte za
súčasť spotrebiča a postúpte ich akémukoľvek ďalšiemu užívateľovi spotrebiča.
Skontrolujte, či údaj na typovom štítku zodpovedá napätiu vo Vašej elektrickej zásuvke.




Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie
a osoby so zníženými fyzickými alebo mentálnymi schopnosťami
alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom
alebo boli poučené o používanie tohto spotrebiča bezpečným
spôsobom a rozumie prípadným nebezpečenstvom. Deti si so
spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu vykonávanú užívateľom
nesmú vykonávať deti bez dozoru. Děti mladší 8 let se musí držet
mimo dosah spotřebiče a jeho adaptéru.
Ruky/prsty nezasúvajte do otáčajúcej sa valcovej kefy, aby ste
predišli zraneniam.
Spotrebič v žiadnom prípade nepoužívajte, ak ma poškodený
adaptér alebo vidlicu, ak nepracuje správne alebo spadol na
zem a poškodil sa. V takýchto prípadoch spotrebič odneste do
špecializovaného servisu, aby preverili jeho bezpečnosť a správnu
funkciu.
Ak je adaptér tohto spotrebiča poškodený, musí byť prívod
nahradený výrobcom, jeho servisným technikom alebo podobne
kvalifikovanou osobou, aby sa tak zabránilo vzniku nebezpečnej
situácie.
Vždy odpojte spotrebič od napájania, ak ho nechávate bez dozoru
a pred montážou, demontážou alebo čistením.





Pri vysávaní niektorých druhov kobercov môže dôjsť k vyvolaniu statickej elektriny. Žiadny
výboj statickej energie nie je zdraviu nebezpečný.


SK
11
/ 41
Nenechávajte visieť napájací prívod sieťového adaptéra cez hranu stolu alebo linky, kde
ho môžu stiahnuť deti, prípadne urobte také bezpečnostné opatrenia, aby ste zaistili, že
sa do prívodu nikto nezapletie alebo oň môže niekto nezakopnúť.
Nabíjačku akumulátora zapájajte len do el. zásuvky striedavého prúdu.
Používajte len nabíjačku štandardne dodávanú s vysávačom a nepoužívajte ju pre
dobíjanie iných spotrebičov. Nabíjačku používajte len v miestnosti.
— Pri dobíjaní akumulátora sa sieťový adaptér zohrieva, je to normálny stav.
Akumulátor dobíjajte pri izbovej teplote. Nevystavujte akumulátor teplotám vyšším ako
50 °C. Predchádzate tak poškodeniu akumulátora.
Unikanie elektrolytu z akumulátora je zapríčinené preťažovaním vysávača alebo
používaním vysávača za extrémne vysokých teplôt. Ak sa elektrolytom zasiahnete,
umyte zasiahnuté miesto vodou a mydlom a opláchnite citrónovou šťavou s octom.
Pri zasiahnutí oči, vyplachujte čistou vodou zasiahnuté oko počas niekoľkých minút
a ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.
Akumulátor neodhadzujte do ohňa. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu!
Nedobíjajte akumulátor, z ktorého uniká elektrolyt.
Kontakty akumulátora alebo nabíjačky nespájajte! Ak akumulátor nepoužívate, držte ho
z dosahu kovových predmetov, ako sú kancelárske sponky, mince, kľúče, klince, skrutky
alebo ďalšie drobné kovové predmety, ktoré môžu spôsobiť skratovanie svoriek akumulátora.
Vzájomne skratovanie svoriek akumulátora môže spôsobiť popáleniny alebo požiar.
Pri vyberaní akumulátora musí byť spotrebič odpojený od napájacieho adaptéra.

Skôr ako začnete vysávač používať, skontrolujte, či sú všetky aretačné mechanizmy
v správnej polohe.
Podlahovú hubicu s rotačnou kefou nenechávajte zapnutú na jednom mieste príliš dlho!
Mohlo by dôjsť k poškodeniu vysávaného povrchu!
Pri manipulácii s vysávačom sa vyvarujte kontaktu (napr. v
, atď.) s rotujúcou kefou.
Nevysávajte mokré alebo vlhké podlahové krytiny, nepoužívajte vysávač na vonkajšie
priestory! Pri preniknutí vlhkosti do agregátu vzniká nebezpečenstvo jeho poškodenia
a vyradenia z prevádzky. Na tento druh poruchy sa nevzťahuje nárok na záručnú opravu.
Nevysávajte ostré predmety (napr. ), horúce, horľavé, výbušné predmety
(napr. ), ale ani mazivá (napr. 
) a žieravé prostriedky (napr. ). Vysatím týchto predmetov
môže dôjsť k poškodeniu filtrov, popr. vysávača.
Do vstupných a výstupných otvorov vysávača nevsúvajte prsty ani žiadne iné predmety.
Pokiaľ dôjde k upchaniu otvorov/súčastí na prechod vzduchu (napr. hubice), vysávač
vypnite a príčinu upchania celkom odstráňte.

Vysávač nie je vhodný k vysávaniu látok, ktoré môžu poškodiť ľudské zdravie.
Pri vysávaní veľmi jemného prachu sa môžu upchať póry filtrov. Tým sa zmenší
priechodnosť vzduchu a nasávací výkon slabne. V takom prípade je treba filtre očistiť aj keď
nádoba nie je celkom plnená. Vysavač nepoužívejte k vysávání nečistot produkovaných při/
po stavebních úpravách, jako je 
 apod. Při proniknutí těchto nečistot / sypkých stavebních hmot /
sypkých stavebních materiálů do agregátu vzniká nebezpečí jeho poškození a vyřazení
z provozu. Na tento druh závady se nevztahuje nárok na záruční opravu.
Počas normálnej prevádzky sa batérie zo spotrebiča nevyberajú. Batérie vyberte iba
vtedy, pokiaľ má byť spotrebič zlikvidovaný (pozri text ).
12
SK
/ 41
Vysávač vždy najskôr vypnite, odpojte adaptér od elektrickej siete a až potom
vyprázdnite nádobu na prach, vyčistite/vymeňte mikrofiltre, očistite vysávač alebo jeho
príslušenstvo.
Pravidelne kontrolujte stav napájacieho prívodu adaptéra, podstavca a prístroja.
Není přípustné jakýmkoli způsobem upravovat povrch spotřebiče (např. 
, apod.)!
Nenechávajte visieť napájací prívod adaptéra cez hranu stolu alebo linky, kde ho môžu
stiahnuť deti, prípadne urobte také bezpečnostné opatrenia, aby ste zaistili, že sa do
prívodu nikto nezapletie alebo oň môže niekto nezakopnúť.
Nenechávajte spotrebič vystavený poveternostným faktorom ().
Pri vyťahovaní vidlice adaptéra z elektrickej zásuvky nikdy neťahajte za napájací prívod.
V prípade potreby použitia predlžovacieho prívodu je nutné, aby nebol poškodený
a vyhovoval platným normám.
Spotrebič nikdy nepoužívajte na žiadny iný účel, než na ktorý je určený a popísaný
v tomto návode!
Aby sa zaistila bezpečnosť prístroja a správna funkčnosť spotrebiča, používajte
iba originálne náhradné diely a výrobcom schválené príslušenstvo.
Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním spotrebiča
a príslušenstva a nie je zodpovedný zo záruky za spotrebič v prípade nedodržania
vyššie uvedených bezpečnostných upozornení. Za nesprávne používanie spotrebiča
sa medzi iným považuje nedodržanie pravidelnej výmeny alebo údržby všetkých filtrov
podľa pokynov v kapitole ,  a rovnako tak použitie neoriginálnych filtrov, kedy
v dôsledku ich vlastností došlo k poruche alebo poškodeniu vysávača.
II. VYBAVENIE A PRÍSLUŠENSTVO VYSÁVAČA (obr. 1)
A —
A1 spínač ON / OFF A5 nádoba na prach
A2 aretácia prachovej nádoby A6 chránič filtra
A3 tlačidlo aretácie ručného vysávača A7 — mikrofilter
A4 držadlo A8 — kontolka nabíjania

B1 spínač ON / OFF B3 kryt ručného vysávača
B2 rukoväť B4 tlačidlo aretácie podlahovej hubice

C1 priestor pre uskladnenie príslušenstva C3 kontakty pre nabíjanie vysávače
C2 zásuvka pre pripojenie adaptéra
D —
D1 kontrolné svetlo D2 — rotačná kefa

E1 krátka štrbinová hubica
E2 — kefka
F —
SK
13
/ 41
III. PRÍPRAVA A POUŽITIE VYSÁVAČA
Odstráňte všetok obalový materiál, vyberte vysávač a príslušenstvo.

Časti nabíjacieho stojanu zostavte podľa obr 2. Stojan je voľne stojaci, alebo ho môžete
pomocou skrutiek upevniť k stene.

Vysávač A vložte sacím otvorom do těla  a následne vysávač zaklopte až na doraz
do otvoru. Pre vyňatie vysávača z nadstavca je nutné najprv stlačiť tlačidlo aretácie A3
a následne vysávač ťahom vyňať (obr. 3).

Hubicu D zasuňte miernym tlakom do tela tyčového vysávača až na doraz (ozve sa
počuteľné cvaknutie). Pred akoukoľvek manipuláciou s rotačnou kefou sa uistite, že sú
obidva spínače  a 
vypnuté.

Rukoväť  pripojíte jednoduchým nasunutím na telo tyčového vysávača a jeho
zaskrutkovaním priloženým skrutkou. Pre demontovaní postupujte opačným spôsobom.
Nepoužívajte vysávač bez skrutkou zaistené rukoväte!

Vybrané príslušenstvo zasuňte, až na doraz do otvoru v nádobe na prach A5. Nadstavec
odoberiete opačným spôsobom. Príslušenstvo je možné použiť len pri použití ručného vysávača.

Pred prvým použitím treba akumulátor nabíjať . Sieťový adaptér F
pripojte do elektrickej zásuvky. Miernym tlakom zasuňte konektor adaptéra do zásuvky
 v nabíjacom stojane. Činnosť nabíjanie akumulátora signalizuje svit „červeného“
kontrolného svetla . Pri plnom nabití batérií sa rozsvieti kontrolné svetlo trvale červeně.
Približne po 6 – 8 hodinách je akumulátor celkom nabitý a umožní až 20 minút vysávania
(v závislosti na miere zaťaženia).

Ak nabíjate akumulátor po prvýkrát alebo po dlhodobom uskladnení, dôjde k jeho
nabitiu zhruba na 60 % celkovej kapacity. Po opakovanom vybití a opätovnom nabití
sa akumulátor nabije na 100 %.
Po skončení náročnej práce alebo v horúcom prostredí môže byť akumulátor príliš
horúci na nabíjanie. Nechajte akumulátor pred nabíjaním vychladnúť.
— Vysávač v priebehu nabíjania nepoužívajte.
Pre zaistenie dlhšej životnosti akumulátorovej batérie, odporúčame 4x za rok batériu
používaním spotrebiča úplne vybiť a následne plne nabiť.
Pred nabíjaním prepnite oba spínače  i  vypnite!
Vysávač možno dobíjať len zložený s podlahovou hubicou D umiestnenú v stojane.
14
SK
/ 41
VI. POUŽITIE VYSÁVAČA
Podľa vami zvolenej upratovacej činnosti použite, buď samostatný vysavač a príslušenstvo
, alebo zostavte vysávač s predlžovacím nadstavcom a zvoľte príslušenstvo D. Podlahová
hubica s rotačnou kefou D je určená na vysávanie kobercov s nízkým vlasom alebo hladkých
podláh. Štrbinovou hubicou  môžete vysávať rôzne ťažko prístupné miesta. V prípade
použitia vysávača A bez tela tyčového vysávača , ho zapnete \ vypnete stistem spínača .
Ak budete používať vysávač zostavený, zapnete \ vypnete ho spínačom . Svit kontrolného
svetla  signalizuje funkciu rotačnej kefy. Vysávač nechajte nabiť ihneď, ako začne slabnúť
sací výkon. Ak vysávač používate denne, nechajte ho pripojený k sieťovému adaptéru. Tak
bude vždy nabitý. Akumulátorová batéria sa nemôže prebíjať. Pokiaľ nebudete dlhší čas
doma (viac ako jeden deň), vytiahnite nabíjačku z elektrickej zásuvky, aby ste šetrili energiou.

Podlahová hubica s rotačnou kefou nie je určená na vysávanie nečistôt z kobercov
s vysokým vlasom!
Ak dôjde pri prevádzke k zablokovaniu rotačnej kefy (napr. vysatím rozmerných
cudzích predmetov, omotaním strapcami koberca, niťami alebo vlasy, atď.) vysávač
spínačom  alebo  vypnite. Následne odstráňte príčinu zablokovania, prípadne
podľa potreby rotačnú kefu vyčistite (pozri ).

Ak zistíte nižší sací výkon vysávača, presvedčte sa, či nádoba nie je plná a v prípade potreby
ju vyprázdnite. Po stlačení tlačidla aretácie prachovej nádoby  miernym ťahom nádobu z
vysávača odoberte (obr. 4). Z nádoby ťahom vyberte mikrofilter  a chránič filtra , následne
nádobu umiestnite nad odpadkový kôš a nečistoty vysypte do bežného domáceho odpadu (obr.
5). Z hygienických dôvodov odporúčame vyprázdňovať nádobu mimo obytného priestoru.

Po cca 5 vyprázdneniach nádoby odporúčame vykonať kompletne vyčistenie systému od
usadeného prachu. Všetky súčasti (tj. ) očistite pod
tečúcou vlažnou vodou (napr. ) a nechajte
dokonale oschnúť. Po oschnutí zostavte jednotlivé súčasti opačným spôsobom späť.

Nikdy nevysávajte nečistoty bez nasadených filtrov!
Maximálneho sacieho účinku vždy dosiahnete s čistým mikrofiltrom a prázdnou nádobou.
Na čistenie mikrofiltra nepoužívajte žiadne agresívne pracie alebo čistiace prostriedky
ani horúcu vodu.
— Mikrofilter nie je určený pre umývanie v umývačke riadu!
— Nádoba na prach nie je odolná pre umývanie v umývačke riadu!
— Čistenie mikrofiltra neobnoví jeho pôvodnú farbu, ale filtračné schopnosti áno.
— Zanedbanie čistenie mikrofiltra môže spôsobiť poruchu vysávača!
— Dbajte na to, aby dosadacie plochy a tesniace prvky boli funkčné.
Mikrofilter odporúčame meniť 1x za rok alebo pokiaľ ho nie je možné riadne vyčistiť
alebo je poškodený.
SK
15
/ 41
V. ÚDRŽBA
Pred každou údržbou odpojte od vysávača sieťový adaptér. Vysávač ukladajte vždy
na suché miesto dostatočne vzdialené od tepelných zdrojov (napr. 
) a nevystavujte ho atmosferickým vplyvom (napr. 
). Povrch vysávača alebo adaptéra ošetrujte mäkkou vlhkou
handričkou, nepoužívajte drsné a agresívne čistiace prostriedky! Výlisky z plastu nikdy
nesušte nad zdrojom tepla (napr. ).

Po každom vysávaní skontrolujte, či sa na zberačoch nezachytili nečistoty. Ak sa tak stalo,
odstráňte ich. Nite a vlasy rozstrihajte nožnicami a odstráňte. V prípade, že sa vlasy alebo
nite omotali okolo uloženia hriadeľe pohonu a nedajú sa odstrániť vyššie popísaným
spôsobom, je nutné nečistoty odstrániť tak, že hubicu demontujete. Na spodnej časti
hubice otočte skrutku a odoberte krytku. Teraz je možné kefu vyňať z uloženia a vyčistiť.
Opačným spôsobom kefu vložte do hubice (ozve sa počuteľné cvaknutie) a riadne zaistite
krytkou.

Spotrebič skladujte riadne očistený na suchom, bezprašnom mieste mimo dosahu detí
a nesvojprávnych osôb. Príslušenstvo môžete skladovať na zadnej strane nabíjacieho
stojanu , alebo v skladovacom priestore  (obr. 6). Zložený tyčový vysávač neukladajte
na nerovný povrch! Vysávač musí byť v prípade potreby postavený na rovnom povrchu,
kde nehrozí jeho prevrhnutie.
VI. RIEŠENIE PROBLÉMOV
  
Motor sa nezapne Akumulátor je vybitý
Nie je zapnutý spínač 

Akumulátor nechajte nabiť
Stlačte tlačidlo spínača 
Nádobu nie je
možné upevniť na
vysávač
Zle poskladané súčasti
filtračného systému do
nádoby
Skontrolujte/opravte vloženie chrániča
mikrofiltra v nádobe
Nasávací výkon je
nedostatočný
Plná nádoba na prach
Zanesený chránič filtra
Zanesený mikrofiltr
Príslušenstvo je upchané
Akumulátor je vybitý
Nádobu vyprázdnite
Chránič vyčistite
Mikrofiltr vyčistite, pripadne vymeňte
Odstráňte blokujúce predmety
Akumulátor nechajte nabiť
Hubica s rotačnou
kefou nepracuje
Rotačná kefa je
zablokovaná
Odstráňte blokujúce predmety
16
SK
/ 41
VII. EKOLÓGIA
Ak to rozmery umožňujú, na všetkých dieloch sú vytlačené znaky materiálov, ktoré sú
použité na obalový materiál, komponenty a príslušenstvo, ako aj na ich recyklovanie.
Uvedené symboly na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamenajú, že použité
elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym
odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobkov ich odovzdajte na k tomu určených
zberných miestach, kde budú prijaté zdarma. Správnou likvidáciou tohto produktu
pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych
negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky
nesprávnej likvidácie odpadov. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu
byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty. Tento spotrebič má dobíjaciu
akumulátorovú batériu Ni–MH s dlhou životnosťou. Po skončení životnosti spotrebiča
vybitý akumulátor demontujte a spotrebič s akumulátorom zlikvidujte prostredníctvom
špeciálnych zberných sietí. Informácie o tom, kde je možné odslúžené elektrozariadenie
zadarmo odložiť, získate u vášho predajcu, na obecnom úrade alebo na webe 
. Informácie o tom, kde môžete bezplatne odovzdať použité batérie alebo
akumulátory, získate aj u vášho predajcu, na obecnom úrade a na webe .
Dovozca zariadenia je registrovaný u kolektívneho systému ENVIDOM (pre recykláciu
elektrozariadení) au kolektívneho systému SEWA, a.s. (pre recykláciu batérií
a akumulátorov).

í (t.j. nechajte vysávač v chode
tak dlho, kým sa jeho motor nezastaví). Vyskrutkujte skrutky a otvorte vysávač. Postupne
odpojte prívodné vodiče a akumulátory vyberte (obr. 7 a 8).



VIII. TECHNICKÉ ÚDAJE
Tyčový vysávač 2 v 1
možnosť použiť ako ručný alebo stojatý - elektrické koště
Batéria 12 V NiMH
Výdrž akumulátora až 20 minút
Objem nádoby na prach 0,8 l
vhodný na všetky typy podláh
ohybný kĺb podlahovej hubice poskytuje dostatočný pohyb do všetkých stranách
Jednoduché a rýchle zostavenie
Dobíjanie cez adaptér
Doba nabíjania 12 hod
Svetelná signalizácia nabíjania
Textilný umývateľný filter
Príslušenstvo:
SK
17
/ 41
Rotačná parketová hubica
Štrbinová hubica
Kefka
Stojan na praktické uloženie
Trieda ochrany: adaptér II, zastrihovač III, Certifikácia CE
Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 77 dB, čo predstavuje hladinu
„A” akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.
Na výrobok bolo vydané ES vyhlásenie o zhode podľa zákona č. 264/1999 Z. z. v platnom
znení. Výrobok spĺňa požiadavky nižšie uvedených nariadení vlády v platnom znení:
NV č. 308/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách
a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom
rozsahu napätia (zodpovedá Smernici Rady č. 2006/95/ES v platnom znení).
NV č. 194/2005 Z. z. o podrobnostiach o technických požiadavkách na výrobky
z hľadiska elektromagnetickej kompatibility (zodpovedá Smernici Rady č. 2004/108/ES
v platnom znení).


HOUSEHOLD USE ONLY — Len na použitie v domácnosti.
DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS — Neponárať do vody alebo
iných tekutín. TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG
AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS,
CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY.
Nebezpečenstvo udusenia. Nepoužívajte toto vrecúško v kolískach, postieľkach, kočíkoch
alebo detských ohrádkach. PE vrecko odkladajte mimo dosahu detí. Vrecko nie je na
hranie.
 HP Tronic Zlín, spol. s r.o., Prštné-Kútiky, Zlín
ETA - Slovakia, spol s r.o., Stará Vajnorská 8, 831 04, Bratislava 3
18
SK
/ 41
INSTRUCTIONS FOR USE
Dear customer, thank you for purchasing our product. Please read the operating instructions
carefully before putting the appliance into operation and keep these instructions including
the warranty, the receipt and, if possible, the box with the internal packing.
I. SAFETY WARNINGS
Consider the instructions for use as a part of the appliance and pass them on to any other
user of the appliance.
Check whether the data on the type label correspond with the voltage in your electric
power socket.
This appliance can be used by children aged from 8 years and
above and persons with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and knowledge if they have been
given supervision or instruction concerning use of the appliance in
a safe way and understand the hazards involved. Children shall not
play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not
be made by children without supervision. Children younger than 8
years must be kept out of reach of the appliance and its adaptor.
If a vacuum cleaner can be equipped with a hand-held accessory
with rotating parts a warning has to be given concerning entrapment.
Never use the appliance if its adaptor or plug is damaged, if it does not
work properly, if it fell down and was damaged. In this case take the
appliance to a special service to check its safety and proper function.
If the adaptor of the appliance is corrupted, it has to be replaced
by the manufacturer, its service technician or a similarly qualified
person so as to prevent dangerous situations.
Always unplug the appliance from power supply if you leave it
unattended and before assembly, disassembly or cleaning.






Vacuum cleaning of some carpet types may result in generating static electricity. No static
electricity discharge is dangerous to health.




Before you start using the vacuum cleaner, please check that all the locking mechanisms
are in the right position.
Do not leave the floor nozzle with the rotation brush on in one place for too long! It could
cause damage to the surface vacuumed!
The vacuum cleaner is not suitable for vacuuming substances that can harm human
health.
Avoid contact with the rotating brush when handling the vacuum cleaner (e.g. w
 etc.).
GB
19
/ 41
Do not vacuum wet or moist floor coverings, do not use the vacuum cleaner for outdoor
areas! When moisture gets into the aggregate, there is a risk of its damage and disabling it.
This defect is not covered by the warranty.
Do not vacuum sharp objects (e.g. ), hot, flammable, explosive items (e.g.
) or greases (e.g. 
), caustic agents (e.g. ). Vacuuming these objects may lead to damage
of the dust filters or the vacuum cleaner.
Do not put fingers or other things to input and output vents of the appliance. If the vents/
elements for air flow are blocked (e.g. nozzle), turn the appliance off and remove the cause
of blocking completely.
Make sure that the power cord of the charger does not hang freely over an edge of
a working table where children could reach it.
Plug the battery charger to a socket with alternate current only.
For charging the battery of the vacuum cleaner, use only the specific charger.
Use the charger in a room only.
Before cleaning the charger, unplug it from the electric socket.
Always switch off the vacuum cleaner when charging the battery and after the vacuum
cleaner was used.
When the battery is charged, the charger is hot which is a normal condition.
Charge the battery at standard room temperature.
Leaking of electrolyte from the battery is caused by overloading the vacuum cleaner
or by using the vacuum cleaner at extremely hot temperature. If you are splashed with
electrolyte, wash the affected place with water and soap and rinse it with lemon juice with
vinegar. In eye contamination, rinse the affected eye for a couple of minutes with clean
water and seek medical advice immediately.
Do not through the battery into fire. There is a risk of explosion!
Do not charge the battery if electrolyte is leaking from it. Do not expose the battery
to temperatures exceeding 50 °C. This will prevent damage of the battery.
During normal operation, the accumulator batteries are not taken out. Take out the
batteries only if the appliance is to be disposed (see par. 
).
The appliance must be disconnected from the power adapter when removing the battery.
Do not connect the contacts of the battery or the charger! If you do not use a battery, keep
it away from metal objects, such as paperclips, coins, keys, nails, screws or other small
metal objects that can cause short circuit of the battery connectors. Short circuit of the
battery connectors can cause burn or fire.
Pores of the micro filters may be clogged when vacuuming very fine dust. Thus, air
permeability will be reduced and the suction performance will drop. In this case, micro–
filters have to be cleaned before the container is full. Do not use the vacuum cleaner to
vacuum dirt produced during/after construction such as 
 etc. If this dirt / loose construction
materials / loose construction materials into the aggregate, it poses a danger of damage.
The warranty repair does not cover this.
Always switch off the vacuum cleaner first and disconnect the adaptor from power supply
and only then empty the dust container, clean/replace micro-filters, clean the vacuum
cleaner or its accessories.
Never leave the vacuum cleaner exposed to weather conditions (e.g. 
).


20
GB
/ 41
1 / 1

Gallet ASP 912 Evreux Instrukcja obsługi

Kategoria
Odkurzacze przenośne
Typ
Instrukcja obsługi

w innych językach