ECG RK 0510 Instrukcja obsługi

Marka
ECG
Kategoria
czajniki elektryczne
Model
RK 0510
Typ
Instrukcja obsługi
CESTOVNÍ RYCHLOVARNÁ KONVICE
NÁVOD K OBSLUZE
CZ
CESTOVNÁ RÝCHLOVARNÁ KANVICA
NÁVOD NA OBSLUHU
SK
PODRÓŻNY CZAJNIK ELEKTRYCZNY
INSTRUKCJA OBSŁUGI
PL
ÚTI VÍZFORRALÓ
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
HU
REISE-WASSERKOCHER
BEDIENUNGSANLEITUNG
DE
ELECTRIC TRAVEL KETTLE
OPERATING MANUAL
EN
ed uvedením výrobku do pr ovozu s i důkladně pročtě te tento návod a bezpnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod 
musí být vždy přiložen k přístroji.  Pred uvedením výrobku do prev ádzky si dôkladne prečítajte tento návod a bezpečnostné pokyny, ktoré sú 
v tomto návode obsiahnuté. Návod musí byť vždy prilož ený k prístroju.  Przed pierwszym użyciem urząd zenia prosimy o uważne zapoznanie 
się z instrukcjami dotyccymi bezpieczeństwa i ytkowania. In strukcja obsługi musi być zawsze dołączona.  A terk használatba vétele 
előtt fi gye lmesen olvassa el ezt a használati útmutatót és az útmutatóban  található bizt onsági rendelkezéseket. A használati útmutatót tartsa 
a készülék közelében.  Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Produkte s diese Anleitung un d die  darin enthaltenen Sicher heitshinweise 
aufmerksam  durch.  Die  Bedienungsanleitung  muss  dem  Gerät  immer  beigelegt  sein.  Always  read  the  safety&use  instructions  carefully 
before using your appliance fo r the first time. The user´s manual must be always included.
RK 0510
CZ
CESTOVNÍ RYCHLOVARNÁ KONVICE
3
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Čtěte pozorně a uschovejte pro budoucí potřebu!
Varování: Bezpečnostní opatření a pokyny uvedené v tomto návodu nezahrnují všechny možné podmínky
a situace, ke kterým může dojít. Uživatel musí pochopit, že faktorem, který nelze zabudovat do žádného
z výrobků, je zdravý rozum, opatrnost a péče. Tyto faktory tedy musí být zajištěny uživatelem/uživateli
používajícími a obsluhujícími toto zařízení. Neodpovídáme za škody způsobené během přepravy,
nesprávným používáním, kolísáním napětí nebo změnou či úpravou jakékoliv části zařízení.
Aby nedošlo ke vzniku požáru nebo k úrazu elektrickým proudem, měla by být při používáelektrických
zařízení vždy dodržována základní opatření, včetně těch následujících:
1. Ujistěte se, že napětí ve vaší zásuvce odpovídá napětí uvedenému na štítku zařízení a že je zásuvka řádně
uzemněná. Zásuvka musí t instalována podle platných bezpečnostních předpisů.
2. Nepoužívejte konvici, pokud je přívodní kabel poškozen. Veškeré opravy včetně měny napájecího
přívodu svěřte odbornému servisu! Nedemontujte ochranné kryty zařízení, hrozí nebezpečí úrazu
elektrickým proudem!
3. Chraňte zařízení před přímým kontaktem s vodou a jinými tekutinami, aby nedošlo k případnému úrazu
elektrickým proudem. Konvici ani její základnu nesmíte ponořit do vody ani do jiné tekutiny!
4. Nepoužívejte konvici venku nebo ve vlhkém prostředí. Nedotýkejte se přívodního kabelu nebo konvice
mokrýma rukama. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
5. Doporučujeme nenechávat konvici se zasunutým přívodním kabelem v zásuvce bez dozoru. Před údržbou
vytáhněte přívodní kabel ze síťové zásuvky. Vidlici nevytahujte ze zásuvky taháním za kabel. Kabel odpojte
ze zásuvky uchopením za vidlici.
6. Přívodní kabel se nesmí dotýkat horkých částí ani vést přes ostré hrany.
7. Používejte pouze originální příslušenství.
8. Konvice by neměla být ponechána během chodu bez dozoru.
9. Dbejte zvýšené pozornosti, pokud používáte konvici v blízkosti dětí. Nikdy nenechávejte manipulovat
s přístrojem samotné děti, abyste je ochránili před nebezpečím úrazu elektrickým proudem. Postavte
konvici pouze na takové místo, aby děti neměly ke spotřebiči přístup. Dbejte na to, aby přívod nevisel dolů.
10. Konvici nepokládejte na horký povrch ani jej nepoužívejte v blízkosti zdroje tepla (např. plotýnky sporáku).
11. Spotřebič je vybaven vratnou tepelnou bezpečnostní pojistkou, která přeruší přívod proudu v případě
selhání parní pojistky a vyvaření vody. Pokud k tomu dojde, spotřebič odpojte od el. sítě a nechte
vychladnout.
12. Před uvedením do činnosti musí být v konvici voda! Uvedením prázdné konvice do činnosti dojde
kpoškození nevratné tepelné bezpečnostní pojistky, jejíž opravu musí provést odborný servis. Na tuto
závadu se nevztahuje záruka.
13. Používejte konvici pouze v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu. Výrobce neodpovídá za škody
způsobené nesprávným použitím tohoto zařízení.
14. Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a podobných prostorech, jako jsou:
- kuchyňské kouty v obchodech, kancelářích a ostatních pracovištích
- spotřebiče používané v zemědělst
- spotřebiče používané hosty v hotelích, motelech a jiných obytných oblastech
- spotřebiče používané v podnicích zajišťujících nocleh se snídaní
15. Tento spotřebič není určen pro používání osobami (včetně dětí), jimž fyzická, smyslonebo mentální
neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabraňuje v bezpečném používání spotřebiče, pokud na
nebude dohlíženo nebo pokud nebyly instruovány ohledně použití spotřebiče osobou zodpovědnou
za jejich bezpečnost. Na děti by se mělo dohlížet, aby se zajistilo, že si nebudou se spotřebičem hrát.
CZ
4
5
UPOZORNĚNÍ
1. Při plnění konvice používejte pouze studenou vodu.
2. Hladina vody nesmí esáhnout rysku MAX umístěnou na vnitřní strakonvice! Minimální množství
vody musí být nad zvýšeným okrajem topného tělesa. Při přeplnění konvice by mohlo dojít k vystříknu
horké vody.
3. Vždy se ujistěte, že je víko dobře zavřeno.
4. Spodní část a vnější strana konvice nesmí být mokrá.
1
4
2
3
5
Parní pojistka
Zajišťuje automatické odpojení výrobku od elektrické sítě po dovaření vody. Aby byla pojistka funkční musí
t víko konvice řádně uzavřené!
POKYNY K POUŽÍVÁNÍ
Před prvním použitím byste měli konvici dvakrát „vyvařit“ čistou vodou.
1. Konvici naplňte vodou. Nepřeplňujte ji, sledujte indikátor úrovně hladiny vody.
2. Po zapojení konvice do elektrické zásuvky se rozsítí kontrolka zapnutí značící ohřev vody.
3. Po dovaření se konvice automaticky vypne.
4. Pokud kontrolka zapnutí nesvítí, stiskněte tlačítko RESET, kterým se konvice uvede opět do provozu.
5. Odpojte vidlici napájecího přívodu ze zásuvky.
6. Při vylévání neotevírejte víko.
Upozorně
Ohřev vody se aktivuje zapojením ístroje do elektrické zásuvky. Dbejte na to, aby pokaždé, když konvici
zapojíte do zásuvky, byla naplněna vodou!
1. Tlačítko RESET (spínač parní
pojistky)
2. Světelná kontrolka zapnutí
3. Víko
4. Napájecí přívod
5. 2 plastové šálky
4
CZ
5
ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
Před čištěním konvice vždy odpojte vidlici napájecího přívodu ze zásuvky!
Vnější části spotřebiče otírejte navlhčeným hadříkem a poté vytřete do sucha.
Pro odstranění vodního kamene znádoby používejte prostředky k tomu určené a běždostupné vobchodní
síti.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Objem 0,5 l
Nerezové provedení sbroušeným povrchem
Skryté topné těleso
Automatické vypnu
Optická signalizace zapnutí
Součástí 2 plastové šálky
Jmenovité napětí: 230 V~ 50 Hz
Jmenovitý příkon: 1000 W
VYUŽITÍ ALIKVIDACE ODPADU
Balicí papír a vlnitá lepenka – odevzdat do sběrných surovin. Přebalová folie, PE sáčky, plastové díly – do sběrných
kontejnerů na plasty.
LIKVIDACE VÝROBKU PO UKONČENÍ ŽIVOTNOSTI
Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení (platí v členských zemích EU a dalších
evropských zemích se zavedeným systémem třídění odpadu)
Vyobrazený symbol na produktu nebo na obalu znamená, že sproduktem by nemělo t nakládáno jako
s domovním odpadem. Produkt odevzdejte na místo určené pro recyklaci elektrických a elektronických
zařízení. Správnou likvida produktu zabráníte negativním vlivům na lidské zdraví a životní prostředí.
Recyklace materiáispíkochraně přírodních zdrojů. ce informací orecyklaci tohoto produktu Vám
poskytne obecní úřad, organizace pro zpracování domovho odpadu nebo prodejní místo, kde jste produkt
zakoupili.
08/05
CESTOVNÁ RÝCHLOVARNÁ KANVICA
6
SK
7
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Čítajte pozorne auschovajte na budúcu potrebu!
Varovanie: Bezpečnostné opatrenia a pokyny uvedené v tomto návode nezahŕňajú všetky možné
podmienky asituácie, ku ktorým môže dôjsť. Používateľ musí pochopiť, že faktorom, ktorý nie je mož
zabudovať do žiadneho zvýrobkov, je zdravý rozum, opatrnosť astarostlivosť. Tieto faktory teda musia byť
zaistené používateľom/používateľmi používajúcimi a obsluhujúcimi toto zariadenie. Nezodpovedáme za
škody spôsobené počas prepravy, nesprávnym používaním, kolísaním napätia alebo zmenou či úpravou
akejkoľvek časti zariadenia.
Aby nedošlo k vzniku požiaru alebo k úrazu elektrickým prúdom, mali by sa pri používa elektrických
zariadení vždy dodržiavať základné opatrenia, vrátane tých nasledujúcich:
1. Uistite sa, že napätie vo vašej zásuvke zodpovedá napätiu uvedenému na štítku zariadenia aže je zásuvka
riadne uzemnená. Zásuvka musí byť inštalovaná podľa platných bezpečnostných predpisov.
2. Nepoužívajte kanvicu, ak je prívodný kábel poškodený. Všetky opravy vrátane výmeny napájacieho
prívodu zverte odbornému servisu! Nedemontujte ochranné kryty zariadenia, hrozí
nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
3. Chráňte zariadenie pred priamym kontaktom svodou ainými tekutinami, aby nedošlo kprípadnému úrazu
elektrickým prúdom. Kanvicu ani jej základňu nesmiete ponoriť do vody ani do inej tekutiny!
4. Nepoužívajte kanvicu vonku alebo vo vlhkom prostredí. Nedotýkajte sa prívodného kábla alebo kanvice
mokrými rukami. Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
5. Odporúčame nenechávať kanvicu so zasunutým prívodným káblom vzásuvke bez dozoru. Pred údržbou
vytiahnite prívodný kábel zo sieťovej zásuvky. Vidlicu nevyťahujte zo zásuvky ťahaním za kábel. Kábel
odpojte od zásuvky uchopením za vidlicu.
6. Prívodný kábel sa nesmie dotýkať horúcich častí ani viesť cez ostré hrany.
7. Používajte iba originálne príslušenstvo.
8. Kanvica by nemala byť ponechaná počas chodu bez dozoru.
9. Dbajte na zvýšenú pozornosť, ak používate kanvicu v blízkosti detí. Nikdy nenechávajte manipulovať
s prístrojom samotné deti, aby ste ich ochránili pred nebezpečenstvom úrazu elektrickým prúdom.
Postavte kanvicu iba na také miesto, aby deti nemali kspotrebiču prístup. Dbajte na to, aby prívod nevisel
dole.
10. Kanvicu neklaďte na horúci povrch ani ju nepoužívajte vblízkosti zdroja tepla (napr. platničky sporáka).
11. Spotrebič je vybavený vratnou tepelnou bezpečnostnou poistkou, ktorá preruší prívod prúdu vprípade
zlyhania parnej poistky a vyvretia vody. Ak k tomu dôjde, spotrebič odpojte od el. siete a nechajte
vychladnúť.
12. Pred uvedením do činnosti musí byť v kanvici voda! Uvedením prázdnej kanvice do činnosti dôjde
kpoškodeniu nevratnej tepelnej bezpečnostnej poistky, ktorej opravu musí vykonať odborný servis. Na
túto poruchu sa nevzťahuje záruka.
13. Používajte kanvicu iba vsúlade spokynmi uvedenými vtomto návode. Výrobca nezodpovedá za škody
spôsobené nesprávnym použitím tohto zariadenia.
14. Tento spotrebič je určený na použitie vdomácnosti apodobných priestoroch, ako sú:
- kuchynské kúty vobchodoch, kanceláriách aostatných pracoviskách
- spotrebiče používané vpoľnohospodárstve
- spotrebiče používané hosťami vhoteloch, moteloch ainých obytných oblastiach
- spotrebiče používané vpodnikoch zaisťujúcich nocľah sraňajkami
15. Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí), ktorým fyzická, zmyslová alebo
mentálna neschopnosť či nedostatok skúseností aznalostí zabraňuje vbezpečnom používaní spotrebiča, ak
na ne nebude dohliadané alebo ak neboli inštruované ohľadom použitia spotrebiča osobou zodpovednou
za ich bezpečnosť. Na deti by sa malo dohliadať, aby sa zaistilo, že sa nebudú so spotrebičom hrať.
6
SK
7
UPOZORNENIE
1. Pri plnení kanvice používajte iba studenú vodu.
2. Hladina vody nesmie presiahnuť rysku MAX umiestne na vnútornej strane kanvice! Minimálne
množstvo vody musí byť nad zvýšeným okrajom ohrievacieho telesa. Pri preplnení kanvice by mohlo
dôjsť kvystrieknutiu horúcej vody.
3. Vždy sa uistite, že je veko dobre zatvorené.
4. Spodná časť avonkajšia strana kanvice nesmú byť mokré.
1
4
2
3
5
Parná poistka
Zaisťuje automaticodpojenie výrobku od elektrickej siete po dovarení vody. Aby bola poistka funkčná,
musí byť veko kanvice riadne uzatvorené!
POKYNY PRE POUŽÍVANIE
Pred prvým použitím by ste mali kanvicu dvakrát „vyvariť“ čistou vodou.
1. Kanvicu naplňte vodou. Neprepĺňajte ju, sledujte indikátor úrovne hladiny vody.
2. Po zapojení kanvice do elektrickej zásuvky sa rozsvieti kontrolka zapnutia značiaca ohrev vody.
3. Po dovarení sa kanvica automaticky vypne.
4. Ak kontrolka zapnutia nesvieti, stlačte tlačidlo RESET, ktorým sa kanvica uvedie opäť do prevádzky.
5. Odpojte vidlicu napájacieho prívodu od zásuvky.
6. Pri vylievaní neotvárajte veko.
Upozornenie
Ohrev vody sa aktivuje zapojením prístroja do elektrickej zásuvky. Dbajte na to, aby zakaždým, keď kanvicu
zapojíte do zásuvky, bola naplnená vodou!
1. Tlačidlo RESET (spínač parnej
poistky)
2. Svetelná kontrolka zapnutia
3. Veko
4. Napájací prívod
5. 2 plastové šálky
SK
8
ÚDRŽBA AČISTENIE
Pred čistením kanvice vždy odpojte vidlicu napájacieho prívodu od zásuvky!
Vonkajšie časti spotrebiča utierajte navlhčenou handričkou apotom vytrite do sucha.
Na odstránenie vodného kameňa z nádoby používajte prostriedky na to určené a bežne dostup
vobchodnej sieti.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Objem 0,5 l
Antikorová úprava sbrúseným povrchom
Skryté ohrievacie teleso
Automatické vypnutie
Optická signalizácia zapnutia
Súčasťou 2 plastové šálky
Menovité napätie: 230 V~ 50 Hz
Menovitý príkon: 1000 W
VYUŽITIE ALIKVICIA OBALOV
Baliaci papier avlnitá lepenka – odovzdajte do zberných surovín. Prebalová fólia, PE vrecká, plastové diely – vyhadzujte do
kontajnerov na plasty.
LIKVIDÁCIA VÝROBKU PO SKONČENÍ ŽIVOTNOSTI
Likvidácia použitých elektrických aelektronických zariadení (platí včlenských krajinách EÚ aďalších
európskych krajinách so zavedeným systémom triedenia odpadu)
Vyobrazený symbol na produkte alebo na obale znamená, že s produktom by sa nemalo nakladať ako
s domovým odpadom. Produkt odovzdajte na miesto určené na recykláciu elektrických a elektronických
zariadení. Správnou likvidáciou produktu zabránite negatívnym vplyvom na ľuds zdravie a život
prostredie. Recyklácia materiálov prispieva kochrane prírodných zdrojov. Viac informácií orecyklácii tohto
produktu vám poskytne obecný úrad, organizácia na spracovanie domového odpadu alebo predajné miesto,
kde ste produkt kúpili.
08/05
PODRÓŻNY CZAJNIK ELEKTRYCZNY
9
PL
INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
Należy uważnie przeczytać izachować do wglądu!
Ostrzeżenie: Wskazówki iśrodki bezpieczeństwa wniniejszej instrukcji nie obejmują wszystkich warunków
isytuacji, mogących spowodować zagrożenie. Najważniejszym czynnikiem, odpowiadającym za bezpieczne
korzystanie zurdzeń elektrycznych, jest ostrożność izdrowy rozsądek. Należy mieć to na uwadze wtrakcie
obsługi urdzenia. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe wtrakcie transportu, na skutek
nieprawidłowego ytkowania, wahań napięcia oraz zmiany lub modykacji którejkolwiek części urdzenia.
Aby zapobiec wznieceniu ognia lub porażeniu prądem elektrycznym, korzystając zurządzeń elektrycznych
należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, m.in.:
1. Upewnić się, że napięcie wsieci odpowiada napięciu, podanemu na naklejce na urządzeniu, agniazdko
jest odpowiednio uziemione. Gniazdko musi być zamontowane zgodnie z odpowiednimi przepisami
bezpieczeństwa.
2. Nie wolno korzystać z czajnika, kiedy uszkodzony jest przewód zasilania. Wszelkie naprawy, w tym
wymianę przewodu zasilającego, należy zlecić wprofesjonalnym serwisie! Nie zdejmować osłon
urządzenia, mogłoby to spowodować porażenie prądem elektrycznym!
3. Urządzenie chronić przed bezpośrednim kontaktem zwodą iinnymi cieczami, aby zapobiec porażeniu
prądem elektrycznym. Czajnika ani podstawy nie wolno zanurzać wwodzie ani innej cieczy!
4. Nie korzystać zurządzenia na zewnątrz, ani wwilgotnym środowisku. Nie dotykać czajnika, ani przewodu
zasilającego mokrymi rękami. Mogłoby to spowodować porażenie prądem elektrycznym.
5. Nie należy pozostawiać czajnika, podłączonego do gniazda zasilania, bez nadzoru. Przed czynnościami
konserwacyjnymi należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka. Nie należy tego robić,
pociągając za kabel, ale za wtyczkę.
6. Przewód zasilania nie może dotykać rozgrzanych elementów, ani ostrych krawędzi.
7. Korzystać wyłącznie zoryginalnych akcesoriów.
8. Nie pozostawiać włączonego czajnika bez nadzoru.
9. Należy zachować szczególną ostrożność, jeżeli w pobliżu urządzenia przebywają dzieci! Aby zapobiec
porażeniu prądem elektrycznym, nie należy pozwalać dzieciom na samodzielną obsługę urządzenia.
Czajnik należy umieścić poza zasięgiem dzieci. Należy zadbać, aby przewód nie zwisał zblatu.
10. Czajnika nie należy stawi na rozgrzanej powierzchni, ani korzystać z niego w pobliżu źródeł ciepła
(np.płyty grzewczej kuchenki).
11. Urządzenie posiada bezpiecznik termiczny, który odcina dopływ prądu wprzypadku awarii bezpiecznika
parowego i wygotowania wody. Należy wówczas odłączyć urządzenie od zasilania i pozostawić do
ostygnięcia.
12. Przed włączeniem urządzenia należy sprawdzić, czy jest w nim woda! Włączenie pustego czajnika
spowoduje uszkodzenie bezpiecznika termicznego i konieczność naprawy w profesjonalnym serwisie.
Tego typu usterka nie jest objęta gwarancją.
13. Stosować tylko zgodnie z zaleceniami, zawartymi w niniejszej instrukcji. Producent nie ponosi
odpowiedzialności za szkody, powstałe na skutek nieprawidłowego stosowania urządzenia.
14. Urządzenie przeznaczone jest do ytku domowego oraz wpodobny sposób, jak:
- urządzenia waneksach kuchennych wbiurach ipozostałych miejscach pracy
- urządzenia stosowane wrolnictwie
- urządzenia używane przez gości whotelach, motelach itp.
- urządzenia używane wpensjonatach, oferujących nocleg ze śniadaniem
15. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci), którym niepełnosprawność
zyczna lub psychiczna, albo brak doświadczenia nie pozwala bezpiecznie ywać urządzenia bez nadzoru,
lub jeżeli nie zostały odpowiednio poinstruowane wzakresie obsługi urządzenia przez odpowiedzialną za
nie osobę. Konieczny jest nadzór na dziećmi, aby nie dopuścić do zabawy urządzeniem.
PL
10
11
UWAGA
1. Czajnik należy napełniać wyłącznie zimną wodą.
2. Poziom wody nie może przekroczznaku MAX na wewnętrznej stronie czajnika! Woda musi zakryw
grzałkę. Przy zbyt dużej ilości wody, woda mogłaby wylać się zczajnika.
3. Pokrywka czajnika powinna być dokładnie zamknięta.
4. Spód, ani zewnętrzna część czajnika nie mogą być mokre.
1
4
2
3
5
Bezpiecznik parowy
Zapewnia automatyczne odłączenie urządzenia od zasilania po wygotowaniu wody. Aby bezpiecznik działał,
pokrywka czajnika musi być zamknięta!
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
Przed pierwszym użyciem czajnika należy wnim dwukrotnie przegotować czystą wodę.
1. Napnić czajnik wodą, zwracając uwagę na wskaźnik poziomu napnienia.
2. Po podłączeniu czajnika do gniazdka zaświeci kontrolka oznaczająca ogrzewanie wody.
3. Po zagotowaniu wody czajnik wączy się automatycznie.
4. Jeżeli kontrolka włączenia nie świeci, nacisnąć przycisk RESET, aby ponownie włączyć czajnik.
5. Wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego zgniazda zasilania.
6. Nalewając wodę zczajnika nie należy otwierać pokrywki.
Ostrzeżenie
Ogrzewanie wody jest uruchamiane po podłączeniu czajnika do gniazdka. Należy zadbać, aby przy każdym
podłączeniu do gniazdka czajnik był napełniony wodą!
1. Przycisk RESET (włącznik
bezpiecznika parowego)
2. Kontrolka włączenia
3. Pokrywka
4. Przewód zasilania
5. 2 plastikowe liżanki
10
PL
11
KONSERWACJA ICZYSZCZENIE
Przed czyszczeniem czajnika należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego zgniazda zasilania!
Urządzenie przetrzeć zzewnątrz mokrą szmatką, anastępnie wytrzeć do sucha.
Do usuwania kamienia zczajnika stosować odpowiednie środki, dostępne wpunktach sprzedaży detalicznej.
DANE TECHNICZNE
Pojemność 0,5 l
Nierdzewne wykończenie ze szlifowaną powierzchnią
Ukryta płyta grzejna
Automatyczne wyłączanie
Optyczna sygnalizacja włączenia
W zestawie dwie plastikowe liżanki
Napięcie nominalne: 230 V~ 50 Hz
Nominalna moc wejściowa: 1000 W
EKSPLOATACJA IUSUWANIE ODPADÓW
Papier służący do owinięcia itektura falista przekazać na wysypisko śmieci. Folia opakowaniowa, torby PE, elementy
zplastiku – wrzucić do pojemników zplastikiem do recyklingu.
USUWANIE PRODUKTÓW PO ZAKOŃCZENIU EKSPLOATACJI
Usuwanie zytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dotyczy krajów conkowskich UE
iinnych krajów europejskich zwprowadzonym systemem zbiórki odpadów)
Przedstawiony symbol na produkcie lub opakowaniu oznacza, że produkt nie może być zaliczany do odpadów
komunalnych. Należy go przekazać do odpowiedniego punktu zajmującego się recyklingiem sprtu
elektrycznego ielektronicznego. Prawidłowy recykling produktu zabiega negatywnym konsekwencjom dla
zdrowia ludzkiego iśrodowiska naturalnego.
Recykling przyczynia się do zachowania surowców naturalnych. W celu uzyskania dalszych informacji
orecyklingu tego produktu należy się skontaktować zlokalnymi władzami, krajową organizacją zajmującą się
przetwarzaniem odpadów lub sklepem, który sprzedał produkt.
08/05
ÚTI VÍZFORRALÓ
12
HU
13
BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
Olvassa el gyelmesen, és jól őrizze meg!
Figyelem: A használati útmutató tartalmazta biztonsági rendelkezések és előírások nem tartalmaznak
minden olyan feltételt és körülményt, amelynek bekövetkeztére sor kerülhet. A felhasználónak meg kell
értenie, hogy alegfontosabb, semmilyen termékbe be nem építhető tényezők ajózan ész, az elővigyázatosság
és agondosság. Ezeket atényezőket akészüléket hasznáés kezefelhasználó(k)nak kell biztosítaniuk.
Nem felelünk aszállítás közben, helytelen használatból, feszültségingadozásból vagy akészülék bármilyen
átalakításából eredő károkért.
A tűz vagy áramütés okozta balesetek elkerülése érdekében az elektromos készülékek használata során
mindig be kell tartani az alábbi alapvető biztonsági előírásokat:
1. Ellenőrizze le, hogy a rendelkezésre álló áramkör feszültsége megfelel a készülék gyári adattábláján
olvasható adatnak, és akonnektor előírásszerűen földelt. Afali aljzatot ahatályos biztonsági előírásoknak
megfelelően kell telepíteni.
2. Ne használja a gyorsforralót, ha sérült a hálózati kábele. A készülék minden javítását, beleértve
ahálózati kábel cseréjét is, bízza szakszervizre! Ne szerelje le akészülék védőburkolatát, áramütés
veszélye!
3. Óvja akészüléket víztől és más folyadékoktól, ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn. Tilos akannát
vagy atalpát vízbe vagy más folyadékba meríteni!
4. Soha ne használja agyorsforralót aszabadban, sem nedves környezetben. Soha ne érjen agyorsforraló
tápkábeléhez nedves kézzel. Fennáll az áramütés veszélye.
5. A gyorsforralót, ha atápkábel dugója afali aljzatba van dugva, ne hagyja felügyelet nélkül. Karbantartás
előtt húzza ki atápkábelt afali aljzatból. Avillásdugót sose akábelnél fogva húzza ki. Akábelt mindig
avillásdugónál fogva húzza ki afali aljzatból.
6. A tápkábel nem érhet hozzá forró részekhez, és ne vezesse éles éleken át.
7. Kizárólag eredeti tartozékokat használjon.
8. A gyorsforralót melegítés közben ne hagyja felügyelet nélkül.
9. Szenteljen fokozott gyelmet agyorsforraló használatának, ha gyermekek közelében használja. Soha ne
engedje, hogy akészüléket gyerekek használják, ellenkező esetben áramütés veszélyének teszi ki őket.
Állítsa agyorsforralót olyan helyre, ahol agyerekek nem férhetnek hozzá. Ügyeljen arra, hogy avezeték ne
lógjon le.
10. A gyorsforralót soha ne állítsa forró felületre, és ne használja hőforrás közelében (pl. konyhai tűzhely).
11. A fogyaszagőzbiztosíték elromlása, és avíz elpárolgása esetére akészüléket áramtalanító hőbiztosítékkal
rendelkezik. Ha ez bekövetkezne, húzza ki akészüléket az elektromos hálózatból és hagyja kihűlni.
12. A készülék üzembe helyezése előtt ellenőrizze le, hogy van benne víz! Az üres vízforraló bekapcsolása
a hőbiztosíték megsérüléséhez vezethet, ennek javítását minden esetben bízza szakszervizre. A fenti
hibára ajótállás nem vonatkozik.
13. A gyorsforralót kizárólag a használati útmutatóban ismertetett utasításokkal összhangban használja.
Agyártó nem felel akészülék helytelen használata okozta károkért.
14. Ez afogyasztó háztartásban és hasonló környezetben való használatra készült, mint amilyenek:
- konyhasarkok üzletekben, irodákban és más munkahelyeken
- a mezőgazdaságban használt fogyasztók
- a vendégek által szállodákban, motelekben és más szálláshelyeken a vendégek által használt
fogyasztók
- a reggelit is nyújtó szálláshelyeken használt fogyasztók
15. A készüléket nem használhatják olyan testi, értelmi, érzékszervi fogyatékos, vagy tapasztalatlan személyek
(gyermekeket is beleértve), akik nem alkalmasak akészülék biztonságos használatára, kivéve azon eseteket,
amikor akészüléket más felelős személy utasításai szerint és felügyelete alatt használják. A gyerekeket
felügyelni kell, hogy afogyasztóval ne játszhassanak.
12
HU
13
FIGYELEM
1. Feltöltéshez mindig hideg vizet használjon.
2. A vízszint nem érheti el a vízforraló belső oldalán látható MAX vízszintjelzést! A fűtőtestet ellepő
minimális vízmennyiségnek mindig maradnia kell afogyasztóban. Ha túltölti agyorsforralót, aforró z
kifröccsenhet.
3. Mindig ellenőrizze, hogy afedél jól zár-e.
4. A vízforraló alja és külseje nem lehet vizes.
1
4
2
3
5
Gőzbiztosíték
A víz felforralását követően biztosítja akészülék automatikus kikapcsolását. Abiztosíték rendes működéséhez
avízforraló fedelét le kell zárni!
HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK
Az első használat előtt agyorsforralóban kétszer forraljon fel tiszta vizet, és azt öntse ki.
1. A gyorsforralót töltse fel vízzel. Ne töltse túl, gyelje avízszintjelzőt.
2. A vízforraló elektromos csatlakozóaljba csatlakoztatását követően kigyullad a víz melegítését jel
ellenőrzőlámpa.
3. A víz felforralása után agyorsforraló automatikusan kikapcsol.
4. Ha abekapcsolt állapotot jelző ellenőrzőlámpa nem világít, nyomja meg aRESET gombot, amely ismét
bekapcsolja avízforralót.
5. Húzza ki atápvezeték dugóját afali aljzatból.
6. A víz kiöntésekor ne legyen nyitva afedél.
Figyelem
A vízforralás a készülék elektromos hálózatba csatlakoztatásával aktiválható. Ügyeljen arra, hogy ha
akészüléket elektromos hálózathoz csatlakoztatja, mindig legyen vízzel feltöltve!
1. RESET gomb (gőzbiztosíték
kapcsoló)
2. Bekapcsolás jelzőizzója
3. Fedél
4. Csatlakozóvezeték
5. 2 műanyag csésze
HU
14
KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS
A gyorsforraló tisztítása előtt atápvezeték villásdugóját mindig húzza ki afali aljzatból!
A készülék külső felületét nedves ruhával törölje le, és utána törölje szárazra.
A vízkő eltávolításához aforralóból megfelelő, az üzletekben kapható szert használjon.
MŰSZAKI ADATOK
Térfogat 0,5 l
Csiszolt felületű rozsdamentes kivitel
Rejtett fűtőtest
Automatikus kikapcsolás
A bekapcsolás optikai kijelzése
A tartozékok közt 2 műanyag csésze
Névleges feszültség: 230 V~ 50 Hz
Névleges teljesítmény-felvétel: 1000 W
HULLADÉKFELHASZNÁLÁS ÉS MEGSEMMISÍTÉS
A csomagolópapírt és hullámpapírt adja le hulladékgyűjtő telepen. Csomagolófólia, PE zacskók, anyag alkatrészek
műanyaggyűjtő szelekv hulladéktároló edénybe.
ÉLETTARTAM LEJÁRTÁT KÖVETŐ MEGSEMMISÍTÉS
Használt elektromos és elektronikus szülékek megsemmisítése rvényes az EU tagállamokban és
számos szelekv hulladékgyűjtést végző európai országban)
Ez a terméken vagy csomagolásán találha jelzés azt mutatja, hogy a terméket tilos standard háztartási
hulladékként megsemmisíteni. A terméket elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására
szakosodott hulladékgyűjtő telepen adja le. A termék helyes megsemmisítésével megelőzi, hogy káros
hatást fejtsen ki az emberi egészségre és környezetünkre. Az anyagok újrahasznosítása kíméli a természetes
forrásainkat. A termék újrahasznosításával kapcsolatosan bővebb információkat a helyi önkormányzattól,
aháztartási hulladékot feldolgozó szervezettől, vagy a termék forgalmazójától kérhet.
08/05
REISE-WASSERKOCHER
15
DE
SICHERHEITSHINWEISE
Bitte aufmerksam lesen und gut aufbewahren!
Warnung: Die Sicherheitsvorkehrungen und Hinweise, die in dieser Anleitung aufgeführt sind, umfassen
nicht alle glichen Bedingungen und Situationen, zu denen es kommen kann. Der Anwender muss
begreifen, dass der gesunde Menschenverstand, Vorsicht und Sorgfalt Faktoren sind, die sich nicht in ein
Produkt einbauen lassen. Diese Faktoren müssen also bei der Verwendung und Bedienung dieses Geräts
durch den bzw. die Anwender gewährleistet werden. Wir haften nicht für Schäden, die durch Transport, eine
unsachgemäße Verwendung, Spannungsschwankungen oder eine Modikation des Geräts entstehen.
Damit es zu keinem Brand oder Unfall durch elektrischen Strom kommt, müssen bei der Verwendung
von elektrischen Geräten immer die Grundvorsichtsmaßnahmen eingehalten werden einschließlich der
folgenden:
1. Vergewissern Sie sich, dass die Spannung an Ihrer Steckdose der Spannung auf dem Etikett des Geräts
entspricht, und dass die Steckdose ordnungsgemäß geerdet ist. Die Steckdose muss gemäß den geltenden
Sicherheitsvorschriften installiert sein.
2. Falls das Anschlusskabel beschädigt ist, darf der Wasserkocher nicht benutzt werden. Lassen Sie bitte alle
Reparaturen, einschließlich des Austausches des Stromversorgungskabels, von einem Fachservice
ausführen. Demontieren Sie niemals die Schutzabdeckung des Geräts. Es könnte zu einem Unfall
durch elektrischen Strom kommen!
3. Schützen Sie das Gerät vor direktem Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten, damit es nicht zu
einem eventuellen Unfall durch elektrischen Strom kommt. Sie dürfen den Reise-Wasserkocher und auch
nicht seine Basis in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen!
4. Verwenden Sie den Wasserkocher nicht im Außenbereich oder in einer feuchten Umgebung. Fassen Sie das
Stromversorgungskabel oder den Wasserkocher nicht mit nassen Händen an. Es droht Unfallgefahr durch
elektrischen Strom.
5. Wir empfehlen, den Wasserkocher mit eingestecktem Stromversorgungskabel in der Steckdose nicht ohne
Aufsicht zu lassen. Ziehen Sie vor der Wartung das Stromversorgungskabel bitte aus der Steckdose. Ziehen
Sie den Stecker nicht durch Ziehen am Kabel aus der Steckdose. Damit Sie das Kabel aus der Steckdose
ziehen können, ziehen Sie bitte am Stecker.
6. Das Stromversorgungskabel darf weder mit heißen Teilen in Berührung kommen noch über scharfe Kanten
führen.
7. Verwenden Sie bitte nur Originalzubehör.
8. Der Wasserkocher sollte während dem Betrieb nicht unbeaufsichtigt gelassen werden.
9. Lassen Sie bitte erhöhte Vorsicht walten, falls Sie den Wasserkocher in der Nähe von Kindern verwenden!
Um Kinder vor einem möglichen Stromunfall zu schützen, lassen Sie niemals Kinder selbst das Gerät
betätigen. Stellen Sie den Wasserkocher an einem solchen Ort auf, zu dem Kinder keinen Zugang haben.
Achten Sie darauf, dass das Stromkabel nicht herunter hängt.
10. Stellen Sie den Reise-Wasserkocher nicht auf eine heiße Oberäche und verwenden Sie sie auch nicht in der
Nähe von Wärmequellen (beispielsweise Kochplatten).
11. Das Gerät ist mit einer reversiblen Wärmesicherheitssicherung ausgestattet, die die Stromzufuhr
unterbricht, falls die Dampfsicherung und das Kochen des Wassers ausfallen. Falls es dazu kommt, nehmen
Sie das Gerät aus der Stromversorgung und lassen Sie es auskühlen.
12. Vor der Inbetriebnahme muss sich in dem Reise-Wasserkocher Wasser benden! Das Inbetriebnehmen eines
leeren Reise-Wasserkochers führt zu einer irreversiblen Beschädigung der Wärmesicherheitssicherung,
deren Reparatur ein Fachservice vornehmen muss. Auf diesen Fehler bezieht sich nicht die Garantie.
13. Verwenden Sie den Schnellwasserkocher nur gemäß den in dieser Anleitung aufgeführten Hinweisen. Der
Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch eine unsachgemäße Verwendung dieses Gerätes entstanden
sind.
14. Dieses Gerät ist für die Verwendung im Haushalt und ähnlichen Räumen bestimmt, wie z.B.
- chenbereichen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsstätten.
- Geräte, die in der Landwirtschaft verwendet werden
DE
16
17
- Geräte, die von Gästen in Hotels, Motels und anderen Unterkunftsstätten verwendet werden
- Geräte, die in Unternehmen verwendet werden die Übernachtung mit Frühstück anbieten
15. Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen bestimmt (einschließlich Kindern), deren
körperliches, sinnliches oder mentales Unvermögen bzw. ein Mangel an Erfahrung oder Kenntnissen
sie an der sicheren Verwendung des Geräts hindern könnte, sofern sie nicht von einer für ihre Sicherheit
verantwortlichen Person beaufsichtigt werden oder von einer solchen nicht hinsichtlich der Verwendung
des Geräts instruiert wurden. Es muss gewährleistet werden, dass Kinder mit dem Gerät nicht spielen.
WARNHINWEIS
1. Füllen Sie bitte nur kaltes Wasser in den Schnellwasserkocher.
2. Der Wasserpegel darf nicht die Markierung MAX, die sich an der Innenseite des Reise-Wasserkochers
bendet, überschreiten. Die minimale Wassermenge muss sich am oberen Rand der Heizelemente
benden. Beim Überllen des Wasserkochers könnte heißes Wasser heraus spritzen.
3. Vergewissern Sie sich stets, dass der Deckel gut geschlossen ist.
4. Der untere Teil und die Außenseite des Reise-Wasserkochers dürfen nicht nass sein.
1
4
2
3
5
Dampfsicherung
Sie gewährleistet das automatische Abschalten des Erzeugnisses vom Stromnetz nach dem zu Ende Kochen
des Wassers. Damit diese Sicherung funktioniert, muss der Deckel des Reise-Wasserkochers ordnungsgemäß
verschlossen sein!
VERWENDUNGSHINWEISE
Vor dem ersten Gebrauch sollten Sie den Schnellwasserkocher zweimal mit reinem Wasser „auskochen“.
1. Füllen Sie den Wasserkocher mit Wasser. Überfüllen Sie ihn nicht – achten Sie bitte auf den max.
Wasserpegelindikator.
2. Nach dem Anschließen des Reise-Wasserkochers an die Steckdose leuchtet die Kontrolllampe, die das
Erhitzen des Wassers anzeigt.
3. Nach dem das das Wasser zu Ende gekocht hat, schaltet sich der Wasserkocher automatisch aus.
4. Nachdem die Kontrolllampe angeschaltet nicht leuchtet, drücken Sie die Taste RESET, mit der der Reise-
Wasserkocher wieder in Betrieb genommen wird.
1. Taste RESET (Schalter der
Dampfsicherung)
2. Kontrolllampe für das Anschalten
3. Deckel
4. Stromversorgungskabel
5. 2 Plastikbecher
16
DE
17
5. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
6. Önen Sie beim Wasserausgießen nicht den Deckel des Wasserkochers.
HINWEIS
Das Erhitzen des Wassers wird durch den Anschluss des Gerätes an die Steckdose aktiviert. Achten Sie bitte
darauf, dass jedes Mal, wenn Sie den Reise-Wasserkocher an die Steckdose anschließen, dieser mit Wasser
gefüllt ist.
REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG
Vor der Reinigung des Wasserkochers nehmen Sie immer den Stecker aus der Steckdose.
Reinigen Sie die äußeren Teile des Verbrauchsgerätes mit einem angefeuchteten Tuch und trocknen Sie es
danach ab.
Zur Entfernung von Kalk von dem Geschirr können Sie dazu bestimmte Mittel verwenden, die im Handel
erhältlich sind.
TECHNISCHE ANGABEN
Fassungsvermögen 0,5 l
Rostfreie Ausführung mit geschliener Oberäche
Verdeckte Heizelement
Automatisches Abschalten
Optische Signalisierung des Anschaltens
Set mit 2 Plastikbechern
Nennspannung: 230 V~ 50 Hz
Anschlusswert: 1.000 W
VERWENDUNG UND ENTSORGUNG DER VERPACKUNG
Verpackungspapier und Wellpappe zum Altpapier geben. Verpackungsfolie, PET-Beutel, Plastikteile in den
Sammelcontainer für Plastik.
ENTSORGUNG DES PRODUKTES NACH ABLAUF DER LEBENSDAUER
Die Entsorgung der verwendeten elektrischen und elektronischen Geräte (gültig in den
Mitgliedsländern der EU und weiteren europäischen Ländern mit dem eingeführten System der
Abfalltrennung)
Das abgebildete Symbol auf dem Produkt oder auf der Verpackung bedeutet, dass das Produkt nicht
als Hausmüll abgegeben werden soll. Das Produkt geben Sie an einem Ort ab, der für das Recycling von
elektrischen und elektronischen Geräten bestimmt ist. Die richtige Entsorgung des Produktes schützt Sie vor
negativen Einüssen auf die menschliche Gesundheit und des Lebensraumes.
Das Recycling des Materials trägt zum Schutz der Naturressourcen bei. Mehr Informationen über das Recycling
dieses Produktes gibt Ihnen die Kommunalbehörde, Organisationen für die Bearbeitung von Hausabfall oder
die Verkaufsstelle, in der Sie das Produkt erworben haben.
08/05
ELECTRIC TRAVEL KETTLE
18
EN
19
SAFETY INSTRUCTIONS
Read carefully and save for future use!
Warning: The safety measures and instructions, contained in this manual, do not include all conditions and
situations possible. The user must understand that common sense, caution and care are factors that cannot
be integrated into any product. Therefore, these factors shall be ensured by the user/s using and operating
this appliance. We are not liable for damages caused during shipping, by incorrect use, voltage uctuation or
the modication or adjustment of any part of the appliance.
To protect against a risk of re or electric shock, basic precautions shall be taken while using electrical
appliances, including the following:
1. Make sure the voltage in your outlet corresponds to the voltage provided on the appliance label and that
the socket is properly grounded. The outlet must be installed according to valid safety instructions.
2. Do not operate kettle with a damaged cord. All repairs including cord replacements shall be performed
by a professional service centre! Do not remove protective covers of the appliance, risk of electric
shock!
3. Protect the appliance against direct contact with water and other liquids, to prevent potential electric
shock. You may not immerse the kettle or its base in water or other liquids!
4. Do not use the kettle outdoors or in moist environments. Do not touch the cord or kettle with wet hands.
Risk of electric shock.
5. Leaving the kettle cord connected to outlet unattended is not recommended. Disconnect the cord from
the electrical outlet prior to performing maintenance. Do not pull the cord from the outlet by yanking the
cord. Unplug the cord from the outlet by grasping the plug.
6. Do not allow the cord to touch hot surfaces or lead the cord over sharp edges.
7. Only use original accessories.
8. Do not leave the kettle running unattended.
9. Close supervision is necessary for operating the kettle near children! Never allow children to use the
appliance alone to protect them against the risk of electric shock. Keep the appliance out of reach of
children. Do not let the cord hang over the edge of the table or worktop on which the appliance stands.
10. Keep the kettle away from hot surfaces and sources of heat (for example, hot plates).
11. The kettle is equipped with a reversible thermal safety fuse, which will interrupt power supply in case that
the steam fuse fails and water boils out. If this occurs, disconnect the device from the power supply and
allow it to cool.
12. Before starting the kettle, you have to put water in it! If you start an empty kettle, the reversible thermal
safety fuse will be damaged; the repair must be performed by qualied service personnel. This damage is
not covered by warranty.
13. Use the kettle only in accordance with the instructions given in this manual. The manufacturer is not liable
for damages caused by the improper use of this appliance.
14. This appliance is intended for household use and similar areas, including:
- kitchen corners in markets, oces and other workplaces
- appliances used in the agricultural industry
- appliances used by guests in hotels, motels and other residential areas
- appliances used in bed and breakfast businesses
15. This appliance shall not be used by persons (including children), whose physical, sense or mental inability
or insucient experience and skills prevent him from safely using the appliance, if they are not supervised
or if they have not been instructed regarding the use of the appliance by a person responsible for their
safety. Child supervision is essential to prevent them from playing with the appliance.
18
EN
19
CAUTION
1. Always use cold water when lling the kettle.
2. The water level must not exceed the MAX marking inside the kettle. A minimum amount of water has to
cover the raised edge of the heating element. Hot water may spurt out if the kettle is overlled.
3. Always make sure the lid is well closed.
4. The bottom part and the outside of the kettle must not be wet.
1
4
2
3
5
Steam fuse
Ensures an automatic disconnection of the kettle from the power supply after the water starts to boil. In order
for the fuse to function, the lid of the kettle has to be closed properly.
USING THE APPLIANCE
Boil clean water twice before using the appliance for the rst time.
1. Fill the kettle with water. Do not overll the kettle, watch the water level indicator.
2. The indicator light will turn on after you plug the kettle into the power outlet, signifying that the water is
being heated.
3. The kettle will switch o automatically after the boiling process has nished.
4. If the indicator light is not on, press the RESET button, which will reactivate the kettle.
5. Unplug the cord from the outlet.
6. Do not open the lid when pouring the water out.
Attention
The water heating is activated by plugging the kettle into the power outlet. Make sure that every time that
you plug the kettle in, it is lled with water!
1. RESET button (steam fuse switch)
2. Power ON indicator light
3. Lid
4. Supply feed
5. 2 plastic cups
EN
20
MAINTENANCE AND CLEANING
Always unplug the cord from the outlet before cleaning!
Wipe the outside of the appliance with a moist cloth and then wipe dry.
Use designated and commonly available agents to remove scale from the kettle.
TECHNICAL INFORMATION
Capacity 0.5 l
Brushed stainless steel design
Covered heating element
Automatic shut o
Optical On indicator
2 plastic cups included
Nominal voltage: 230 V~ 50 Hz
Nominal input power: 1,000 W
USE AND DISPOSAL OF WASTE
Wrapping paper and corrugated paperboard deliver to scrapyard. Packing foil, PE bags, plastic elements throw into
plastic recycling containers.
DISPOSAL OF PRODUCTS AT THE END OF LIFETIME
Disposal of electric and electronic equipment (valid in EU member countries and other European
countries with an implemented recycling system)
The represented symbol on the product or package means the product shall not be treated as domestic waste.
Hand over the product to the specied location for recycling electric and electronic equipment. Prevent
negative impacts on human health and the environment by properly recycling your product.
Recycling contributes to preserving natural resources. For more information on the recycling of this product,
refer to your local authority, domestic waste processing organization or store, where you purchased the
product.
08/05
/

w innych językach