Wacker Neuson IEe45/34/3 Instrukcja obsługi

Typ
Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi
Akumulatorowego wibratora
wgłębnego
ACBe
IEe
BP
Typ maszyny ACBe/IEe/BP
Numer art. 5100051220
Wersja 02
Data 10/2019
Język [pl]
5100051220
Wszelkie prawa zastrzeżone, wszczególności międzynarodowe prawo autorskie, prawo do powielania iprawo do
rozpowszechniania.
Instrukcję można wykorzystywać wyłącznie do przewidzianych celów. Powielanie lub tłumaczenie części lub cało-
ści instrukcji bez uprzedniej pisemnej zgody jest zabronione.
Powielanie itłumaczenie, również fragmentów, jest dozwolone wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody firmy .
Każde naruszenie przepisów prawa, azwłaszcza przepisów dotyczących ochrony praw autorskich, grozi odpo-
wiedzialnością cywilno-karną.
Firma nieustannie pracuje nad doskonaleniem swoich produktów wramach rozwoju technicznego. Dlatego za-
strzegamy sobie możliwość zmian wstosunku do ilustracji iopisów zamieszczonych wtej dokumentacji, bez po-
wstawania ztego tytułu prawa do żądania wprowadzenia takich samych zmian wdostarczonych już maszynach.
Maszyna przedstawiona na ilustracji tytułowej może mieć wyposażenie specjalne (opcje).
Zastrzega się możliwość pomyłek.
WackerNeusonProduktionGmbH&Co.KG
Wackerstraße 6
85084 Reichertshofen,
www.wackerneuson.com
Printed in
Copyright © 2019
Spis treści
iii
[pl] | 10/2019 | 5100051220 | ACBe | Instrukcja obsługi
Spis treści
1 Deklaracja zgodności WE
2 Wstęp
2.1 Wprowadzenie .................................................................................................................................. 8
2.2 Miejsce przechowywania instrukcji obsługi....................................................................................... 8
2.3 Przepisy bhp ..................................................................................................................................... 9
2.4 Oddziały kontaktowe Wacker Neuson ............................................................................................ 10
2.5 Oznaczenie maszyny...................................................................................................................... 10
2.6 Korzystanie zinstrukcji obsługi....................................................................................................... 10
3 Zastosowanie
3.1 Zastosowanie zgodne zprzeznaczeniem....................................................................................... 12
3.2 Zastosowanie niezgodnie zprzeznaczeniem ................................................................................. 12
4 Bezpieczeństwo
4.1 Symbole bezpieczeństwa ihasła ostrzegawcze............................................................................. 13
4.2 Zasady ............................................................................................................................................ 13
4.3 Zmiany konstrukcyjne ..................................................................................................................... 14
4.4 Odpowiedzialność użytkownika ...................................................................................................... 14
4.5 Obowiązki użytkownika................................................................................................................... 15
4.6 Kwalifikacje personelu .................................................................................................................... 15
4.7 Ryzyko resztkowe........................................................................................................................... 15
4.8 Ogólne zasady bezpieczeństwa ..................................................................................................... 16
4.9 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dotyczące elektronarzędzi..................................................... 18
4.10 Ogólne zasady bezpieczeństwa dotyczące akumulatora ............................................................... 22
4.11 Konserwacja ................................................................................................................................... 24
5 Opis maszyny
5.1 Komponenty ACBe ......................................................................................................................... 26
5.2 Komponenty i elementy obsługowe akumulatora ........................................................................... 26
5.3 Komponenty IEe ............................................................................................................................. 27
5.4 Elementy obsługowe IEe ................................................................................................................ 28
5.5 Komponenty i elementy obsługowe ładowarki C48/4 ..................................................................... 28
5.6 Naklejki ostrzegawcze iinformacyjne ............................................................................................. 29
5.7 Naklejki dotyczące bezpieczeństwa i informacyjne IEe.................................................................. 30
5.8 Naklejki dotyczące bezpieczeństwa i informacyjne akumulatora ................................................... 30
6 Transport
6.1 Transport......................................................................................................................................... 31
7 Uruchomienie
7.1 Pierwsze uruchomienie................................................................................................................... 32
7.2 Kontrole przed uruchomieniem....................................................................................................... 32
7.3 Ładowanie i zakładanie akumulatora.............................................................................................. 32
Spis treści
iv
Instrukcja obsługi | ACBe | 5100051220 | 10/2019 | [pl]
8 Obsługa
8.1 Obsługa .......................................................................................................................................... 34
8.2 Ważne wskazówki dotyczące podłączania odbiorników................................................................. 35
8.3 Uruchamianie.................................................................................................................................. 35
8.4 Eksploatacja ................................................................................................................................... 35
8.5 Kontrola stanu naładowania akumulatora....................................................................................... 36
8.6 Wycofanie zeksploatacji ................................................................................................................ 37
8.7 Wyjmowanie akumulatora............................................................................................................... 38
9 Konserwacja
9.1 Konserwacja ................................................................................................................................... 39
10 Usterki podczas pracy
10.1 maszynę,......................................................................................................................................... 42
10.2 Akumulator...................................................................................................................................... 43
11 Przechowywanie
11.1 maszynę,......................................................................................................................................... 44
11.2 Akumulator...................................................................................................................................... 44
12 Wycofanie z eksploatacji
12.1 Utylizacja......................................................................................................................................... 45
12.2 Utylizacja akumulatorów ................................................................................................................. 46
13 Dane techniczne
13.1 Informacje ogólne ........................................................................................................................... 47
13.2 ACBe............................................................................................................................................... 47
13.3 BP1000 ........................................................................................................................................... 47
13.4 BP1400 ........................................................................................................................................... 48
13.5 IEe38 .............................................................................................................................................. 49
13.6 IEe45 .............................................................................................................................................. 50
13.7 IEe58 .............................................................................................................................................. 50
13.8 Kabel przedłużający........................................................................................................................ 51
Deklaracja zgodności WE
Producent
Wacker Neuson Produktion GmbH & Co. KG, Wackerstraße 6, D-85084 Reichertshofen
Wyłączną odpowiedzialność za wystawienie tej deklaracji zgodności ponosi producent.
Produkt
ACBe
Helmut Bauer
Prezes spółki
Oryginalna Deklaracja zgodności
5100051220_02_ACBe_CE_pl
Rodzaj produktu
Przetwornica
Funkcja produktu
Przekształcanie napięcia i częstotliwości
Numer części
5100050080
Wytyczne i normy
Niniejszym oświadczamy, że produkt ten jest zgodny z przepisami i wymogami następujących
dyrektyw i norm:
2014/30/UE, 2011/65/UE, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015
Osoba uprawniona do sporządzania dokumentów technicznych
Wacker Neuson Produktion GmbH & Co. KG, Wackerstraße 6, D-85084 Reichertshofen
Reichertshofen, 24.09.2019
Reichertshofen, 24.09.2019
Helmut Bauer
Prezes spółki
Oryginalna Deklaracja zgodności
5100051220_02_IEe38, IEe45, IEe58_CE_pl
Deklaracja zgodności WE
Producent
Wacker Neuson Produktion GmbH & Co. KG, Wackerstraße 6, D-85084 Reichertshofen
Wyłączną odpowiedzialność za wystawienie tej deklaracji zgodności ponosi producent.
Produkt
IEe38, IEe45, IEe58
Rodzaj produktu
Wibrator pogrążalny
Funkcja produktu
Zagęszczanie betonu
Numer części
5100049759, 5100049830, 5100049831, 5100049832,
5100049833, 5100049834, 5100052661, 5100052662,
5100052663
Wytyczne i normy
Niniejszym oświadczamy, że produkt ten jest zgodny z przepisami i wymogami następujących
dyrektyw i norm:
2006/42/WE, 2014/30/UE, 2011/65/UE, EN 60745-1:2009 + A11:2010, EN 60745-2-12:2009,
EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 12649:2008 + A1:2011
Osoba uprawniona do sporządzania dokumentów technicznych
Wacker Neuson Produktion GmbH & Co. KG, Wackerstraße 6, D-85084 Reichertshofen
Deklaracja zgodności WE
Producent
Wacker Neuson Produktion GmbH & Co. KG, Wackerstraße 6, D-85084 Reichertshofen
Wyłączną odpowiedzialność za wystawienie tej deklaracji zgodności ponosi producent.
Produkt
C48/4
Helmut Bauer
Prezes spółki
Oryginalna Deklaracja zgodności
5100051220_02_C48/4_CE_pl
Rodzaj produktu
Ładowarka
Funkcja produktu
Ładowanie akumulatora
Numer części
5100006221
Wytyczne i normy
Niniejszym oświadczamy, że produkt ten jest zgodny z przepisami i wymogami następujących
dyrektyw i norm:
2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 60335-1:2012 +
A11:2014 + AC:2014 + A13:2017, EN 60335-2-29:2004 + A2:2010 + A11:2018
Osoba uprawniona do sporządzania dokumentów technicznych
Wacker Neuson Produktion GmbH & Co. KG, Wackerstraße 6, D-85084 Reichertshofen
Reichertshofen, 24.09.2019
Wstęp
2.1 Wprowadzenie
8
Instrukcja obsługi | ACBe | 5100051220 | 10/2019 | [pl]
2 Wstęp
2.1 Wprowadzenie
Instrukcja obsługi zawiera ważne informacje iprocedury dotyczące bez-
piecznego, prawidłowego iekonomicznego obchodzenia się zmaszyną
Wacker Neuson. Staranne przeczytanie iprzestrzeganie tych zaleceń po-
może uniknąć zagrożeń, zmniejszyć koszty napraw iczasy przestoju oraz
zwiększyć dyspozycyjność itrwałość maszyny.
Niniejsza instrukcja obsługi nie opisuje dużych prac wzakresie utrzyma-
nia inapraw. Takie prace muszą być wykonywane przez serwis Wacker
Neuson lub inny autoryzowany iwykwalifikowany personel. Maszyna
Wacker Neuson wymaga obsługi ikonserwacji zgodnie zzaleceniami po-
danymi wniniejszej instrukcji obsługi. Nieprawidłowe używanie lub nie-
zgodna zwymaganiami konserwacja mogą spowodować zagrożenia.
Wadliwe elementy maszyny należy niezwłocznie wymieniać!
W razie pytań dotyczących eksploatacji lub konserwacji do dyspozycji są
osoby z oddziału kontaktowego firmy WackerNeuson.
2.2 Miejsce przechowywania instrukcji obsługi
Instrukcję obsługi należy przechowywać w bezpośrednim sąsiedztwie
maszyny, dostępnym w każdym czasie dla personelu.
W przypadku zagubienia lub potrzeby posiadania drugiego egzemplarza
niniejszej instrukcji obsługi można ją otrzymać na dwa sposoby:
pobrać ze na strony http://www.wackerneuson.com,
zwrócić się w tej sprawie do osoby kontaktowej w firmie Wacker Neu-
son.
2.2.1 Zrozumienie niniejszej instrukcji
Niniejszy rozdział pomoże wzrozumieniu instrukcji obsługi izastosowa-
nych wniej ilustracji.
Adresaci
Osoby pracujące zmaszyną muszą być regularnie szkolone wzakresie
zagrożeń dotyczących postępowania zmaszyną.
Niniejsza instrukcja obsługi jest skierowana do:
Personel obsługi:
Osoby, które zostały przeszkolone namaszynie i które znają
możliwe zagrożenia spowodowane nieprawidłowym zachowa-
niem.
Wykwalifikowany personel:
Osoby, które posiadają specjalistyczne wykształcenie oraz dodat-
kową wiedzę i doświadczenie. Są one w stanie ocenić przekaza-
ne im zadania i rozpoznać możliwe zagrożenia.
Wstęp
Przepisy bhp 2.3
9
[pl] | 10/2019 | 5100051220 | ACBe | Instrukcja obsługi
Objaśnienie znaków
Znak Objaśnienie
1., 2., 3… Oznacza czynność. Musi być zachowana kolejność czynności.
Oznacza efekt końcowy lub tymczasowy czynności.
Oznacza warunki, które należy spełnić wcelu wykonania czynności.
Oznacza listę, np. gdy po kolei wymienianych jest kilka elementów.
- Oznacza podlistę, np. gdy wymieniane są elementy innych elementów.
I
Oznacza pozycję, zwykle element lub element obsługowy, na ilustracji. Numeracja może
być ciągła lub podana cyframi rzymskimi.
1; A Oznacza nazwy elementów za pomocą tekstów objaśniających. Są one takie same jak znaj-
dujące się obok pozycje na ilustracjach.
III
III
Oznacza kierunek ruchu lub różne pozycje przełączników.
Oznacza zapobieganie zagrożeniom wostrzeżeniach.
[52] Oznacza odsyłacz wtabelach. Tutaj np. odsyłacz do strony 52
Objaśnienie symboli
Symbol ostrzeżeń
Ten symbol oznacza ostrzeżenia. Jest on stosowany wcelu
ostrzeżenia przed ewentualnymi zagrożeniami. Za symbo-
lem bezpieczeństwa znajduje się zawsze hasło ostrzegaw-
cze. Należy szczególnie przestrzegać tych ostrzeżeń.
Wten sposób można chronić operatora iinne osoby przed
zagrożeniami dla zdrowia iżycia oraz szkodami materialny-
mi.
Symbol informacji dotyczących środowiska
Ten symbol oznacza informacje dotyczące środowiska. Jest
on stosowany wcelu ostrzeżenia przed ewentualnymi za-
grożeniami dla środowiska naturalnego.
Symbol informacji
Ten symbol oznacza informacje. Informacje te mogą być
np. poradami dotyczącymi obsługi. Pomagają one wlep-
szym zrozumieniu iużytkowaniu maszyny.
Symbol przekreślonego kosza na śmieci
Ten symbol oznacza, że maszyny nie wolno usuwać razem
ze zwykłymi odpadami domowymi, lecz należy ją poddać
utylizacji poprzez system oddzielnej zbiórki odpadów, w
sposób przyjazny dla środowiska.
Symbol zgodności zdyrektywami WE
Znak CE potwierdza, że maszyna jest zgodna zobowiązu-
jącymi dyrektywami WE.
2.3 Przepisy bhp
Oprócz zaleceń izasad bezpieczeństwa podanych wniniejszej instrukcji
obowiązują lokalne ikrajowe przepisy bhp.
2
Wstęp
2.4 Oddziały kontaktowe Wacker Neuson
10
Instrukcja obsługi | ACBe | 5100051220 | 10/2019 | [pl]
2.4 Oddziały kontaktowe Wacker Neuson
Oddziałem kontaktowym wfirmie Wacker Neuson jest wzależności od
kraju serwis Wacker Neuson, spółka Wacker Neuson lub dystrybutor pro-
duktów Wacker Neuson.
W Internecie na stronie http://www.wackerneuson.com.
2.5 Oznaczenie maszyny
Dane na tabliczce znamionowej
Tabliczka znamionowa zawiera informacje umożliwiające jednoznaczną
identyfikację maszyny. Informacje te są wymagane przy zamawianiu czę-
ści zamiennych iw razie pytań dotyczących spraw technicznych.
Wpisać do tabeli następujące informacje zmaszyny:
Oznaczenie Państwa dane
Grupa – typ
Numer materiału (nr mat.)
Wersja maszyny (wersja)
Numer maszyny (nr masz.)
Rok produkcji
2.6 Korzystanie zinstrukcji obsługi
Niniejsza instrukcja obsługi:
musi być traktowana jako część składowa maszyny iprzechowywana
wbezpiecznym miejscu przez cały okres użytkowania maszyny.
musi zostać przekazana każdemu kolejnemu posiadaczowi lub użyt-
kownikowi niniejszej maszyny.
obowiązuje dla różnych typów maszyny ztej samej serii produktów.
Dlatego niektóre ilustracje mogą różnić się od wyglądu zakupionej
maszyny. Poza tym mogą być opisane elementy zależne od warian-
tów, których dana maszyna nie zawiera.
Firma Wacker Neuson zastrzega sobie prawo do wprowadzania niezapo-
wiedzianych zmian informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi.
Ewentualne zmiany iuzupełnienia ze strony producenta należy nie-
zwłocznie wprowadzać do niniejszej instrukcji.
Opis dotyczy:
Maszyny
Informacja
Akumulatorowy wibrator wgłębny (pogrążalny) składa się z ACBe, odbior-
nika i akumulatora.
Grupa – Typ Numer materiału (nr mat.)
ACBe 5100050080
Wstęp
Korzystanie zinstrukcji obsługi 2.6
11
[pl] | 10/2019 | 5100051220 | ACBe | Instrukcja obsługi
Odbiornik i akcesoria
Grupa – Typ Numer materiału (nr mat.)
IEe38/34/1,5 5100049759
IEe38/34/3 5100049830
IEe38/34/5 5100052661
IEe45/34/1,5 5100049831
IEe45/34/3 5100049832
IEe45/34/5 5100052662
IEe58/34/1,5 5100049833
IEe58/34/3 5100049834
IEe58/34/5 5100052663
C48/4 5100006221
BP1000 5100025709
BP1400 5100048620
WSKAZÓWKA
Akumulatory kompatybilne!
Stosować tylko następujące akumulatory:
BP1000 z datą produkcji od 08/2019 (patrz tabliczka znamionowa)
BP1400
Inne, niekompatybilne akumulatory wyłączają się automatycznie po
30 sekundach i nie wyzwalają napięcia w gnieździe podłączenio-
wym.
2
Zastosowanie
3.1 Zastosowanie zgodne zprzeznaczeniem
12
Instrukcja obsługi | ACBe | 5100051220 | 10/2019 | [pl]
3 Zastosowanie
3.1 Zastosowanie zgodne zprzeznaczeniem
Używanie zgodnie zprzeznaczeniem to również przestrzeganie wszyst-
kich zaleceń izasad bezpieczeństwa zawartych wniniejszej instrukcji
oraz przestrzeganie warunków pielęgnacji ikonserwacji.
Zastosowanie inne lub wykraczające poza powyższe uważa się za nie-
zgodne zprzeznaczeniem. Producent nie ponosi odpowiedzialności inie
udziela gwarancji wrazie szkód wynikających ztakiego zastosowania
maszyny. Ryzyko ponosi wyłącznie użytkownik.
Maszyna może być stosowana tylko do zagęszczania świeżego betonu.
Korpus wibracyjny należy zanurzyć w świeżym betonie.
3.2 Zastosowanie niezgodnie zprzeznaczeniem
Producent nie odpowiada za szkody osobowe imaterialne powstałe
wwyniku zastosowania niezgodnego zprzeznaczeniem. Niezgodne
zprzeznaczeniem są m.in. następujące czynności:
Zanurzanie korpusu wibracyjnego w płynach zawierających kwasy
lub ługi.
Dotykanie korpusem wibracyjnym części ciała lub wprowadzanie do
części ciała.
Bezpieczeństwo
Symbole bezpieczeństwa ihasła ostrzegawcze 4.1
13
[pl] | 10/2019 | 5100051220 | ACBe | Instrukcja obsługi
4 Bezpieczeństwo
4.1 Symbole bezpieczeństwa ihasła ostrzegawcze
Ten symbol oznacza zasady bezpieczeństwa. Jest on stosowany wcelu
ostrzeżenia przed ewentualnymi zagrożeniami osób.
NIEBEZPIECZEŃSTWO
NIEBEZPIECZEŃSTWO oznacza sytuację, której zaistnienie prowa-
dzi do poważnych obrażeń ciała lub śmierci.
Konsekwencje nieprzestrzegania.
Zapobieganie urazom ciała lub śmierci.
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE oznacza sytuację, której zaistnienie może prowadzić
do śmierci lub poważnych urazów ciała.
Konsekwencje nieprzestrzegania.
Zapobieganie urazom ciała lub śmierci.
OSTROŻNIE
OSTROŻNIE oznacza sytuację, której zaistnienie może prowadzić do
urazów ciała.
Konsekwencje nieprzestrzegania.
Uniknięcie obrażeń ciała.
WSKAZÓWKA
WSKAZÓWKA to informacja osytuacji, której nieprzestrzeganie pro-
wadzi do szkód materialnych.
Konsekwencje nieprzestrzegania
Zapobieganie szkodom materialnym.
4.2 Zasady
Maszyna została zbudowana zgodnie znajnowszym stanem techniki
oraz zuznanymi zasadami bezpieczeństwa wtechnice. Mimo to wrazie
nieprawidłowego użycia mogą wystąpić zagrożenia dla zdrowia iżycia
użytkownika lub innych osób, atakże uszkodzenia urządzenia iinnych
przedmiotów.
Należy przeczytać iprzestrzegać zaleceń podanych wniniejszej instrukcji
obsługi. Nieprzestrzeganie tych zaleceń może spowodować porażenie
prądem elektrycznym, pożar i/lub poważne urazy ciała oraz uszkodzenia
maszyny i/lub innych przedmiotów.
Zasady bezpieczeństwa ipozostałe zalecenia należy zachować na przy-
szłość.
4
Bezpieczeństwo
4.3 Zmiany konstrukcyjne
14
Instrukcja obsługi | ACBe | 5100051220 | 10/2019 | [pl]
4.3 Zmiany konstrukcyjne
Nie wolno wprowadzać zmian konstrukcyjnych bez pisemnej zgody pro-
ducenta. Niezatwierdzone zmiany konstrukcyjne wmaszynie mogą spo-
wodować zagrożenia dla operatorów i/lub osób postronnych, atakże
uszkodzenia wsamej maszynie.
Ponadto producent nie ponosi odpowiedzialności inie udziela gwarancji
wprzypadku wprowadzenia zmian konstrukcyjnych.
Za zmiany konstrukcyjne uważa się wszczególności:
otwieranie maszyny itrwałe usuwanie jej elementów,
montaż części zamiennych niepochodzących zfirmy Wacker Neuson
lub niezgodnych zczęściami oryginalnymi pod względem konstrukcji
ijakości,
montaż wszelkiego rodzaju akcesoriów niepochodzących zfirmy
Wacker Neuson.
Części zamienne iakcesoria pochodzące zfirmy Wacker Neuson można
bez obaw montować. Więcej informacji wInternecie na stronie http://
www.wackerneuson.com.
4.4 Odpowiedzialność użytkownika
Użytkownikiem jest osoba, która samodzielnie wykorzystuje maszynę do
celów przemysłowych lub gospodarczych lub powierza ją osobie trzeciej
do użytkowania/stosowania ipodczas eksploatacji ponosi prawną odpo-
wiedzialność za produkt związaną zochroną personelu lub osób trzecich.
Użytkownik musi udostępniać personelowi przez cały czas instrukcję ob-
sługi iupewnić się, że operator ją przeczytał izrozumiał.
Instrukcję obsługi należy zawsze przechowywać wzasięgu ręki wmaszy-
nie lub miejscu zastosowania.
Użytkownik musi przekazać instrukcję obsługi każdemu kolejnemu opera-
torowi lub następnemu właścicielowi maszyny.
Należy przestrzegać również krajowych przepisów inorm oraz dyrektyw
dotyczących bezpieczeństwa pracy iochrony środowiska. Należy uzupeł-
nić instrukcję obsługi ododatkowe zalecenia wcelu uwzględnienia zakła-
dowych, urzędowych, krajowych lub powszechnie obowiązujących zasad
bezpieczeństwa.
Bezpieczeństwo
Obowiązki użytkownika 4.5
15
[pl] | 10/2019 | 5100051220 | ACBe | Instrukcja obsługi
4.5 Obowiązki użytkownika
Znać irespektować obowiązujące przepisy bhp.
W ramach oceny zagrożeń określić zagrożenia wynikające zwarun-
ków panujących wmiejscu eksploatacji urządzenia.
Opracować instrukcje pracy wzakresie eksploatacji maszyny.
Regularnie sprawdzać, czy instrukcje pracy są zgodne zaktualnym
stanem przepisów.
Jednoznacznie ustalić kompetencje wzakresie montażu, obsługi, na-
prawy, konserwacji iczyszczenia.
Regularnie szkolić personel iinformować go ozagrożeniach.
Powtarzać szkolenia wregularnych odstępach czasu.
Przechowywać zapisy zodbytych szkoleń iudostępniać je na żąda-
nie właściwym organom.
Udostępnić personelowi niezbędne wyposażenie ochronne.
4.6 Kwalifikacje personelu
Maszyna może być uruchamiana iobsługiwana wyłącznie przez osoby
posiadające odpowiednie kwalifikacje.
W razie nieprawidłowego, niedozwolonego użycia lub obsługi przez nie-
przeszkolony personel mogą wystąpić zagrożenia dla zdrowia operato-
rów i/lub innych osób, atakże uszkodzenie lub całkowita awaria maszy-
ny.
Poza tym operator musi spełnić następujące wymagania:
predyspozycje fizyczne ipsychiczne,
minimalny wiek 18 lat,
brak pogorszenia zdolności reagowania wskutek zażycia narkotyków,
alkoholu lub leków,
znajomość zasad bezpieczeństwa podanych wniniejszej instrukcji,
znajomość przeznaczenia maszyny,
szkolenie wzakresie samodzielnej obsługi maszyny.
4.7 Ryzyko resztkowe
Ryzyko resztkowe obejmuje szczególne zagrożenia występujące pod-
czas pracy zmaszyną, których nie można wyeliminować mimo zastoso-
wania bezpiecznej konstrukcji.
Ryzyka resztkowe nie są od razu zauważalne imogą być źródłem poten-
cjalnych urazów lub innych zagrożeń dla zdrowia.
W razie nieprzewidzianego wystąpienia takiego ryzyka należy natych-
miast wstrzymać eksploatację maszyny ipoinformować właściwego prze-
łożonego. Podejmie on następnie dalsze decyzje iwszelkie niezbędne
działania wcelu usunięcia występującego zagrożenia.
W razie potrzeby należy poinformować producenta.
4
Bezpieczeństwo
4.8 Ogólne zasady bezpieczeństwa
16
Instrukcja obsługi | ACBe | 5100051220 | 10/2019 | [pl]
4.8 Ogólne zasady bezpieczeństwa
Zasady bezpieczeństwa podane wtym rozdziale zawierają „Ogólne zasa-
dy bezpieczeństwa”, które należy określić winstrukcji obsługi zgodnie
zobowiązującymi normami. Mogą być podane również zalecenia, które
nie dotyczą tej maszyny.
4.8.1 Stanowisko pracy
Przed rozpoczęciem pracy należy zapoznać się zotoczeniem miej-
sca pracy, np. nośnością podłoża iprzeszkodami znajdującymi się
wotoczeniu.
Obszar pracy należy odgrodzić od strefy ruchu publicznego.
Wykonać niezbędne zabezpieczenia ścian istropów, np. wrowach.
Podczas pracy maszyny wjej pobliżu nie mogą przebywać dzieci ani
inne osoby. Dekoncentracja może spowodować utratę kontroli nad
maszyną.
Maszyna musi być zawsze zabezpieczona przed przewróceniem się,
przetoczeniem, ześliźnięciem ispadnięciem. Niebezpieczeństwo ura-
zu!
Utrzymywać porządek wobszarze pracy. Nieporządek lub brak
oświetlenia wobszarach pracy może prowadzić do wypadków.
4.8.2 Bezpieczeństwo osób
Prace wykonywane pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków
mogą prowadzić do bardzo poważnych wypadków.
Podczas wszystkich prac należy stosować wyposażenie ochronne.
Odpowiedniego wyposażenie ochronne znacznie zmniejsza ryzyko
urazów.
Należy zawsze zapewnić sobie stabilną postawę.
Podczas dłuższych prac za pomocą maszyny nie można całkowicie
wykluczyć uszkodzeń wynikających zdługotrwałego działania wibra-
cji. Obciążenie wibracjami, Dane techniczne
Należy nosić odpowiednią odzież. Szerokie iluźne ubrania, rękawice,
ozdoby idługie włosy należy trzymać zdala od ruchomych/wirujących
elementów maszyny. Niebezpieczeństwo wciągnięcia!
Sprawdzić, czy żadne inne osoby nie przebywają wstrefie niebez-
piecznej.
Bezpieczeństwo
Ogólne zasady bezpieczeństwa 4.8
17
[pl] | 10/2019 | 5100051220 | ACBe | Instrukcja obsługi
4.8.3 Obchodzenie się zmaszyną ijej używanie
Z maszynami należy obchodzić się starannie. Nie wolno uruchamiać
maszyn, których komponenty lub elementy obsługowe są niespraw-
ne. Należy natychmiast wymieniać niesprawne komponenty ielemen-
ty obsługowe. Maszyny zniesprawnymi komponentami lub elementa-
mi obsługowymi stwarzają wysokie ryzyko urazów!
Nie wolno w sposób niedozwolony blokować elementów obsługowych
maszyny ani manipulować przy nich lub dokonywać zmian.
Zabezpieczyć nieużywaną maszynę przed użyciem przez osoby nie-
uprawnione. Maszyna może być obsługiwana wyłącznie przez upraw-
niony personel.
Z maszynami należy obchodzić się starannie. Przed uruchomieniem
maszyny natychmiast wymienić niesprawne części. Niesprawne ma-
szyny stwarzają wysokie ryzyko urazów.
Maszyna, akcesoria, narzędzia itd. powinny być używane zgodnie
zniniejszymi zaleceniami.
Po użyciu maszynę należy przechowywać wzamkniętym, czystym,
zabezpieczonym przed mrozem isuchym miejscu, niedostępnym dla
innych osób idzieci.
4
Bezpieczeństwo
4.9 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dotyczące elektrona-
rzędzi
18
Instrukcja obsługi | ACBe | 5100051220 | 10/2019 | [pl]
4.9 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dotyczące elektronarzędzi
OSTRZEŻENIE
Należy przeczytać wszystkie wskazówki bezpieczeństwa ipolecenia.
Zaniedbania przy przestrzeganiu wskazówek bezpieczeństwa iinstrukcji
mogą spowodować porażenie prądem, pożar i/lub ciężkie obrażenia.
Zachować wszystkie wskazówki bezpieczeństwa iinstrukcje do
przyszłego zastosowania.
Termin „elektronarzędzie“ użyty we wskazówkach bezpieczeństwa iin-
strukcjach odnosi się do elektronarzędzi zasilanych zsieci (z kablem sie-
ciowym) oraz do elektronarzędzi zasilanych akumulatorem (bez kabla
sieciowego).
Bezpieczeństwo
Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dotyczące elektronarzędzi
4.9
19
[pl] | 10/2019 | 5100051220 | ACBe | Instrukcja obsługi
1) Bezpieczeństwo miejsca pracy
Miejsce pracy musi być zawsze czyste idobrze oświetlone.
Bałagan lub nieoświetlone obszary pracy mogą doprowadzić do
wypadków.
Nie pracować za pomocą elektronarzędzia wśrodowiskach
zagrożonych wybuchem, wktórych znajdują się łatwopalne
płyny, gazy lub pyły. Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które
mogą podpalić pyły lub opary.
Dzieci iinne osoby muszą znajdować się zdala od miejsca
zastosowania elektronarzędzi. W przypadku nieuwagi można
utracić kontrolę nad urządzeniem.
2) Bezpieczeństwo elektryczne
Wtyczka elektronarzędzia maszyny musi pasować do gniaz-
da. Nie można wżaden sposób zmieniać wtyczki. Nie stoso-
wać żadnych przejściówek razem zuziemionymi elektrona-
rzędziami. Niezmienione wtyczki idopasowane gniazda zmniej-
szają ryzyko porażenia prądem.
Unikać kontaktu zuziemionymi powierzchniami, takim jak ru-
ry, ogrzewanie, piece ilodówki. Istnieje zwiększone ryzyko po-
rażenia prądem, gdy ciało jest uziemione.
Przechowywać elektronarzędzia zdala od deszczu iwilgoci.
Przedostanie się wody do elektronarzędzia zwiększy ryzyko pora-
żania prądem.
Nie nadużywać kabla wcelu przenoszenia lub zawieszania
elektronarzędzia lub wcelu wyciągania wtyczki zgniazda.
Trzymać kabel zdala od źródła ciepła, oleju, ostrych krawę-
dzi lub poruszających się części urządzenia. Uszkodzone lub
splątane kable zwiększają ryzyko porażenia prądem.
Podczas pracy zelektronarzędziem na zewnątrz należy sto-
sować wyłącznie kable przedłużające, które przeznaczone są
do stosowania na zewnątrz. Stosowanie kabla przedłużającego
przeznaczonego do użytku na zewnątrz zmniejsza ryzyko poraże-
nia prądem.
Jeśli nie można uniknąć zastosowania elektronarzędzia
wwilgotnym środowisku, należy zastosować wyłącznik
ochronny różnicowo-prądowy. Zastosowanie wyłącznika
ochronnego różnicowo-prądowego zmniejsza ryzyko porażenia
prądem.
3) Bezpieczeństwo osób
Należy zachować ostrożność, zwracać uwagę na wykonywa-
ne czynności ipostępować rozsądnie podczas pracy zelek-
tronarzędziami. Nie stosować elektronarzędzi wprzypadku
zmęczenia lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub le-
ków. Chwila nieuwagi podczas stosowania elektronarzędzia mo-
że doprowadzić do poważnych obrażeń.
Stosować osobiste wyposażenie ochronne izawsze nosić
okulary ochronne. Stosowanie osobistego wyposażenia ochron-
nego, takiego jak maska przeciwpyłowa, antypoślizgowe obuwie
ochronne, kask ochronny lub ochrona słuchu, wzależności od ro-
dzaju izastosowania elektronarzędzia, zmniejsza ryzyko odnie-
sienia obrażeń.
4
Bezpieczeństwo
4.9 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dotyczące elektrona-
rzędzi
20
Instrukcja obsługi | ACBe | 5100051220 | 10/2019 | [pl]
Unikać przypadkowego uruchomienia. Upewnić się, że elek-
tronarzędzie jest wyłączone przed podłączeniem go do zasi-
lania elektrycznego i/lub akumulatora, przenoszeniem lub
podnoszeniem. Jeśli podczas przenoszenia elektronarzędzia je-
den zpalców będzie znajdować się na przełączniku lub gdy włą-
czone urządzenie jest podłączane do zasilania elektrycznego,
może dojść do wypadków.
Przed włączeniem elektronarzędzia usunąć narzędzia regula-
cyjne lub klucze płaskie. Narzędzie lub klucz, które znajdują się
wobracającej się części urządzenia może doprowadzić do obra-
żeń.
Unikać nieprawidłowej postawy ciała. Zapewnić bezpieczną
pozycję, zawsze utrzymywać równowagę. Dzięki temu wnie-
oczekiwanych sytuacjach można lepiej kontrolować elektronarzę-
dzie.
Nosić odpowiednią odzież. Nie nosić szerokich ubrań ani bi-
żuterii. Włosy, ubrania irękawice należy trzymać zdala od
ruchomych części. Luźne ubrania, biżuteria lub długie włosy
mogą zostać wciągnięte przez ruchome części.
Jeśli można zamontować urządzenia do odsysania izbiera-
nia pyłu, należy sprawdzić, czy urządzenia te są podłączone
imożna je poprawnie obsługiwać. Zastosowanie urządzenia do
odsysania pyłu może zmniejszyć zagrożenia spowodowane py-
łem.
4) Stosowanie iobsługa elektronarzędzi
Nie przeciążać urządzenia. Do pracy stosować odpowiednie
elektronarzędzie. Z dopasowanym elektronarzędziem można
pracować lepiej ibezpieczniej wdanym obszarze.
Nie stosować elektronarzędzi zuszkodzonym przełączni-
kiem. Elektronarzędzie, którego nie można włączyć lub wyłączyć
jest niebezpiecznie inależy je naprawić.
Wyciągnąć wtyczkę zgniazda i/lub wyjąć akumulator przed
wprowadzeniem ustawień urządzenia, wymianą akcesoriów
lub odstawieniem urządzenia. Te środki ostrożności zapobiega-
ją przypadkowemu uruchomieniu elektronarzędzia.
Niestosowane elektronarzędzie należy przechowywać zdala
od zasięgu dzieci. Nie zezwalać na stosowanie urządzenia
osobom, które nie są zaznajomione zurządzeniem lub nie
przeczytały instrukcji obsługi urządzenia. Elektronarzędzia są
niebezpieczne, jeśli stosowane są przez niedoświadczone osoby.
Dokładnie konserwować elektronarzędzia. Sprawdzić, czy ru-
chome części funkcjonują prawidłowo inie zatrzaskują się,
czy jakieś części są złamane lub tak uszkodzone, że funkcjo-
nowanie elektronarzędzia jest ograniczone. Przed zastoso-
waniem urządzenia należy oddać uszkodzone części do na-
prawy. Wiele wypadków spowodowanych jest nieprawidłową
konserwacją elektronarzędzi.
Narzędzia do obróbki należy utrzymywać wczystym iostrym
stanie. Starannie konserwowane narzędzia do obróbki oostrych
krawędziach zacinają się rzadziej iich prowadzenie jest łatwiej-
sze.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54

Wacker Neuson IEe45/34/3 Instrukcja obsługi

Typ
Instrukcja obsługi