Metabo KS 55 Instrukcja obsługi

Typ
Instrukcja obsługi

Ten podręcznik jest również odpowiedni dla

POLSKIpl
58
Instrukcja oryginalna
Oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że
opisywane pilarki ręczne spełniają normy i dyrek-
tywy wymienione na stronie 3.
Urządzenie przeznaczone jest do cięcia drewna,
tworzyw sztucznych i podobnych materiałów.
Urządzenie nie jest przeznaczone do cięć zagłębio-
nych.
Urządzenie KS 55 FS przystosowane jest do prac z
szyną prowadzącą Metabo (6.31213), model KS 55
nie jest do tego przystosowany.
Za szkody powstałe w wyniku użytkowania
niezgodnego z przeznaczeniem odpowiada
wyłącznie użytkownik.
Należy przestrzegać ogólnie obowiązujących prze-
pisów zapobiegania wypadkom oraz załączonych
wskazówek bezpieczeństwa.
Dla własnego bezpieczeństwa oraz w
celu ochrony elektronarzędzia należy
zwracać szczególną uwagę na miejsca w
tekście oznaczone tym symbolem!
OSTRZEŻENIE – W celu zminimalizowania
ryzyka odniesienia obrażeń
należy zapo-
znać się z instrukcją obsługi.
OSTRZEŻENIE – Należy przeczytać
wszystkie ostrzeżenia i wskazówki
dotyczące bezpieczeństwa użytkowania oraz
przestudiować wszystkie rysunki i parametry
techniczne, dostarczone wraz z niniejszym
elektronarzędziem. Nieprzestrzeganie
poniższych wskazówek może stać się przyczyną
porażenia prądem elektrycznym, pożaru lub/i
poważnych obrażeń ciała.
Wszystkie ostrzeżenia i wskazówki należy
zachować do dalszego zastosowania.
Elektronarzędzie przekazywać innym osobom
wyłącznie z dołączoną dokumentacją.
4.1 Proces piłowania
a) NIEBEZPIECZEŃSTWO: Nie wolno
zbliżać rą
k do strefy cięcia ani podkładać
ich pod tarczę tnącą. Drugą ręką należy
trzymać za uchwyt dodatkowy lub obudowę
silnika. Jeśli obie ręce będą trzymały piłę, nie będą
mogły zostać zranione przez tarczę tnącą.
b) Nie wolno wkładać dłoni pod obrabiany
element. Pod obrabianym elementem osłona nie
chroni przed tarczą tnącą.
c) Należy dopasować głębokość cięcia do
grubości ciętego elementu. Pod obrabianym
elementem nie powinna być widoczna pełna wyso-
kość z
ębów.
d) Obrabianego elementu w żadnym wypadku
nie wolno trzymać w ręku, ani nad nogą. Obra-
biany element należy zabezpieczyć w
stabilnym zacisku. Ważne jest dobre zamoco-
wanie obrabianego elementu, aby zminimalizować
niebezpieczeństwo zetknięcia z ciałem, zaklesz-
czenia tarczy tnącej lub utraty kontroli nad urządze-
niem.
e) Podczas wykonywania prac, przy których
zamocowane narzędzie robocze może natrafić
na ukryte przewody elektryczne lub własny
przewód przyłączeniowy, trzymać
elektronarzędzie wyłącznie za izolowane,
gumowe powierzchnie. Zetknięcie z przewodem
elektrycznym powoduje obecność napięcia również
na metalowych częściach elektronarzędzia i
skutkuje porażeniem prądem elektrycznym.
f) Przy cięciach wzdłużnych należy zawsze
stosować ogranicznik lub prostą prowadnicę
krawę
dziową. Poprawia to dokładność cięcia i
zmniejsza możliwość zakleszczenia tarczy tnącej.
g) Należy zawsze stosować tarcze tnące o
odpowiedniej wielkości i z właściwym otworem
mocującym (np. gwiaździsty lub okrągły).
Tarcze tnące, które nie pasują do części montażo-
wych piły, powodują bicia i utratę kontroli.
h) W żadnym wypadku nie wolno stosować
uszkodzonych lub nieodpowiednich podkładek
tarcze tnące ani uszkodzonych lub nieodpo-
wiednich śrub mocujących tarcze tnące.
Podkładki pod tarcze tnące i śruby tarcze tnące
zostały skonstruowane specjalnie do opisywanej
pilarki, w celu zapewnienia jej optymalnej wydaj-
ności cięcia i bezpieczeństwa eksploatacji.
4.2 Odbicie - przyczyny i odpowiednie wska-
zówki bezpieczeństwa
- Odbicie jest to nagła reakcja na skutek zaha-
czenia, zakleszczenia lub nieprawidłowego usta-
wienia tarczy tnącej, która powoduje, że pilarka
podnosi się w niekontrolowany sposób i prze-
mieszcza z obrabianego elementu w kierunku
operatora;
-Jeśli tarcza tnąca zahaczy się lub zakleszczy w
zwężającej się szczelinie, następuje jej zabloko-
wanie i siła silnika wyrzuca pilarkę do tyłu w
kierunku operatora;
-Jeśli tarcza tnąca w szczelinie ulegnie skręceniu
lub zostanie nieprawidłowo ustawiona, zęby tylnej
krawędzi tarczy tnącej mogą zahaczyć o
powierzchnię obrabianego elementu, przez co
tarcza tnąca wysuwa się ze szczeliny i odskakuje
do tyłu w kierunku operatora.
Odbicie jest to następstwo nieprawidłowego lub
błędnego użycia pilarki. Odbiciu można zapobiegać
1. Deklaracja zgodności
2. Użytkowanie zgodne z
przeznaczeniem
3. Ogólne wskazówki
bezpieczeństwa
4. Specjalne wskazówki
bezpieczeństwa
POLSKI pl
59
poprzez zastosowanie odpowiednich środków
zabezpieczających, zgodnie z poniższym opisem.
a) Piłę należy trzymać mocno obiema rękami i
ustawić ramiona w pozycji, w której można
będzie przeciwdziałać siłom odbicia. Należy
zawsze stać z boku w stosunku do tarczy
tnącej, nigdy nie wolno ustawiać się w jednej
linii z tarczą tnącą. W razie odbicia piła tarczowa
może skoczyć do tyłu, jednakże operator może
opanować siły odbicia, zachowując odpowiednie
środki ostrożności.
b) W przypadku zakleszczenia tarczy tnącej lub
przerwania pracy, należy wyłączyć pilarkę i
przytrzymać ją do chwili, aż tarcza tnąca cał
ko-
wicie się zatrzyma. W żadnym wypadku nie
wolno próbować wyjmować pilarki z obrabia-
nego materiału lub ciągnąć jej do tyłu, dopóki
tarcza tnąca porusza się, gdyż wówczas może
nastąpić odbicie. Ustalić i usunąć przyczynę
zakleszczenia się tarczy tnącej.
c) W przypadku chęci ponownego urucho-
mienia pilarki, która tkwi w obrabianym
elemencie, należy wycentrować tarczę tnącą w
szczelinie i sprawdzić, czy zęby piły nie są
zablokowane w ciętym elemencie. Jeśli tarcza
tnąca jest zakleszczona, może wyskoczyć z ciętego
elementu lub spowodować odbicie, gdy pilarka
zostanie ponownie uruchomiona.
d) Duże płyty należy podpierać, aby unikn
ąć
niebezpieczeństwa odbicia w wyniku zaklesz-
czenia się tarczy tnącej. Duże płyty mogą
wyginać się pod własnym ciężarem. Płyty muszą
być podparte po obu stronach, zarówno w pobliżu
szczeliny cięcia, jak i na krawędzi.
e) Nie wolno stosować żadnych tępych, ani
uszkodzonych pił tarczowych. Tarcze tnące z
tępymi lub nieprawidłowo ustawionymi zębami za
względu na zbyt wąską szczelinę cięcia powodują
zwiększone tarcie, zakleszczanie tarczy tnącej i
odbicie.
f) Przed cięciem należy dokręcić elementy
regulujące głębokość i kąt cięcia.
Jeśli podczas
cięcia ustawienia ulegną zmianie, tarcza tnąca
może zostać zakleszczona i może nastąpić odbicie.
4.3 Działanie dolnej osłony
a) Przed każdym użyciem należy sprawdzać,
czy osłona dolna zamyka się w sposób prawi-
dłowy. Nie wolno stosować pilarki, jeśli osłona
dolna nie porusza się swobodnie i nie zamyka
się bezzwłocznie. Dolnej osłony nie wolno
nigdy zakleszczać lub mocować w pozycji
otwartej. W razie przypadkowego upuszczenia
pilarki na ziemię, osłona dolna może ulec wygięciu.
Należy otworzyć osłonę za pomocą dźwigni i
sprawdzić, czy porusza się ona swobodnie i czy
przy wszystkich kątach oraz głębokościach ci
ęcia
nie dotyka tarczy tnącej ani innych elementów.
b) Należy sprawdzić funkcjonowanie sprężyny
dolnej osłony. Jeśli dolna osłona i sprężyna nie
pracują prawidłowo, przed użyciem pilarki
należy zlecić jej naprawę. Uszkodzone części,
kleisty nalot lub nagromadzenie wiórów powodują
opóźnienie pracy osłony dolnej.
c) Dolną osłonę wolno otwierać ręcznie tylko
przy wykonywaniu specjalnych cięć takich, jak
„cięcia wgłębne i cięcia pod kątem“. Otworzyć
dolną osłonę za pomocą dźwigni (10) i zwolnić
ją bezpośrednio po wprowadzeniu tarczy
tnącej w obrabiany element. Przy wszystkich
innych cięciach osłona dolna powinna pracować
automatycznie.
d) Pilarki nie wolno odkładać na stół warszta-
towy lub podłoże, nie osłoniwszy tarczy tnącej
osłoną dolną. Nieosłonięta, zatrzymująca się z
opóźnieniem tarcza tnąca porusza piłę przeciwnie
do kierunku cięcia i tnie wszystko, co znajdzie się
na jej drodze. Należy zwrócić przy tym uwagę na
czas opóźnienia zatrzymania pilarki.
g) Szczególną ostrożność należy zachować
przy „wcięciach“ w istniejące ściany lub inne
nieznane obszary. W trakcie zagłębiania piła
tarczowa może zostać zablokowana przez
niewidoczne z zewnątrz obiekty i spowodować
odbicie.
4.4 Dalsze wskazówki bezpieczeństwa
Nie wolno stosować żadnych tarcz szlifierskich.
Przed przystąpieniem do wykonywania jakichkol-
wiek prac związanych z regulacją lub konserwacją
urządzenia należy wyjąć wtyczkę z gniazda.
Nie wolno dotykać obracającego się narzędzia!
Wióry i podobne zanieczyszczenia należy usuwać
wyłącznie wówczas, gdy urządzenie jest wyłą-
czone.
Należy używać stoperów lub nauszników chro-
niących słuch.
Nosić okulary ochronne.
Przycisk zabezpieczający wrzeciono wolno
wciskać tylko wówczas, gdy silnik jest wyłączony.
Nie wolno zatrzymywać tarczy tnącej poprzez doci-
skanie jej z boku.
Ruchoma osłona nigdy nie może być blokowana w
pozycji cofniętej na czas cięcia.
Ruchoma osłona musi poruszać się swobodnie
oraz samoczynnie, płynnie i precyzyjnie powracać
do swojego położenia krańcowego.
Przy cięciu silnie pylących materiałów należy
czyścić urządzenie w regularnych odstępach
czasu. Należy zagwarantować sprawne funkcjono-
wanie urządzeń zabezpieczających (np. ruchoma
osłona).
Nie wolno szlifować materiałów, przy obróbce
których powstają niebezpieczne dla zdrowia pyły
lub opary (np. azbest).
Sprawdzić element obrabiany pod względem obec-
ności obcych ciał
. W czasie pracy należy pamiętać
o tym, aby nie doszło do przepiłowania gwoździ lub
podobnych elementów.
W razie zablokowania tarczy tnącej natychmiast
wyłączyć silnik.
POLSKIpl
60
Nie używać urządzenia do cięcia bardzo małych
przedmiotów.
Podczas obróbki należy odpowiednio ułożyć i
zabezpieczyć obrabiany element przed przesuwa-
niem się.
Należy używać brzeszczotów odpowiednich dla
danego materiału.
Wyczyścić tarcze tnące zanieczyszczone
żywicą lub pozostałościami kleju. Zanieczysz-
czone tarcze tnące powodują zwiększone tarcie,
zakleszczanie się tarczy tnącej oraz zwiększone
niebezpieczeństwo odbicia.
Unikać nadmiernego rozgrzewania się
końcówek zębów tnących. Nie należy dopusz-
czać do topienia się piłowanego tworzywa
sztucznego. Należy używać brzeszczotów odpo-
wiednich dla danego materia
łu.
Redukcja zapylenia:
OSTRZEŻENIE – Niektóre rodzaje pyłów,
które powstają podczas szlifowania papierem
ściernym, cięcia, szlifowania, wiercenia i innych
prac, zawierają substancje chemiczne, o których
wiadomo, że wywołują raka, wady wrodzone lub
zaburzają zdolność rozrodczą. Takie chemikalia to
na przykład:
-ołów z jastrychów na bazie ołowiu,
-pył mineralny z cegieł, cement i inne wyroby
murarskie, oraz
- arsen i chrom zawarty w drewnie poddawanym
obróbce chemicznej.
Ryzyko narażenia jest uzależnione od
częstotliwości wykonywania takich prac. Aby
zmniejszyć zagrożenie ze strony substancji
chemicznych: pracować w obszarze o dobrej
wentylacji i stosować atestowane środki ochronne,
np. maski przeciwpyłowe zaprojektowane do
filtrowania cząstek mikroskopijnej wielkości.
Powyższe informacje odnoszą się również do
pyłów powstających przy obróbce innych
materiałów, np. niektórych rodzajów drewna
(drewno dę
bowe lub bukowe), metali, azbestu. Inne
znane schorzenia, to np. reakcje alergiczne i
choroby układu oddechowego. Zapobiegać
przedostawaniu się cząstek pyłu do organizmu.
Przestrzegać wytycznych dotyczących
obrabianego materiału, pracowników, rodzaju i
miejsca zastosowania oraz przepisów krajowych
(np. przepisów BHP, utylizacji).
Eliminować szkodliwe cząstki z powietrza w
miejscu ich emisji i zapobiegać ich odkładaniu się w
otoczeniu.
Do prac specjalnych używać odpowiedniego
osprzętu. Pozwoli to ograniczyć ilość cząstek
przenikających w niekontrolowany sposób do
otoczenia.
Używać odpowiedniej instalacji do odsysania pyłu.
W celu zminimalizowania zagrożenia pyłem:
-Nie kierować uwalnianych cząstek i strumienia
powietrza wylotowego z maszyny w stronę
samego siebie, w kierunku innych osób
znajdujących się w pobliżu ani na osiadły pył.
-Używać systemów odpylania i/lub oczyszczaczy
powietrza.
-Zapewnić dobrą wentylację miejsca pracy oraz
jego czystość dzięki stosowaniu wyciągu
powietrza. Zamiatanie i nadmuch powodują
wzbijanie pyłu.
-Odzież ochronną odkurzać lub prać. Nie
przedmuchiwać, nie trzepać, nie czyścić
szczotką.
Patrz strona 2.
(przykładowo na ilustracji widoczne jest KS 55 FS.)
1 Śruby (tylko KS 55 FS). Po poluzowaniu śrub
można poprzez przesuwanie śrub ustawiać luz,
a tym samym ślizg na szynie prowadzącej. *
22 śruby ustalające (cięcie ukośne)
3Skala (kąt cięcia ukośnego)
4Przełącznik
5Przycisk blokujący
6Skala (głębokość cięcia )
7 Śruba mocująca (głębokość cięcia)
8Płyta prowadząca
9Adapter odsysaj
ący
10 Dźwignia (do odsuwania ruchomej osłony)
11 Rowek prowadzący do zakładania szyny
prowadzącej Metabo (tylko KS 55 FS) *
12 Tylny ogranicznik cięcia (zwiększa maks. kąt
cięcia ukośnego z 45° do 47°)
13 Wskaźnik cięcia
14 Ogranicznik równoległy
15 Oznaczenie (do odczytu skali na ograniczniku
równoległym)
16 Śruba ustawiająca (ogranicznik równoległy)
17 Rękojeść
18 Rękojeść pomocnicza
19 Schowek na klucz sześciokątny
20 Przycisk blokujący wrzeciono
21 Śruba mocująca tarczę tnącą
22 Zewnętrzny kołnierz piły tarczowej
23 Brzeszczot
24 Ruchoma osłona
25 Wewnętrzny kołnierz piły tarczowej
Przed uruchomieniem urządzenia należy
sprawdzić, czy podane na tabliczce znamio-
nowej napięcie sieciowe i cz
ęstotliwość sieciowa
zgodne są z napięciem sieciowym w miejscu korzy-
stania z urządzenia.
Na zasilaniu elektrycznym należy
zainstalować wyłącznik różnicowoprądowy z
maks. prądem wyzwalającym 30mA.
Przed przystąpieniem do wykonywania jakich-
kolwiek prac związanych z regulacją lub
konserwacją urządzenia należy wyjąć wtyczkę z
gniazda.
6.1 Ustawianie głębokości cięcia
Poluzować śrubę mocującą (7). Podnieść lub
opuścić silnik do płyty prowadzącej (8). Ustawiona
5. Przegląd
6. Uruchomienie, ustawianie
parametrów
POLSKI pl
61
głębokość cięcia może być odczytana ze skali (6).
Dokręcić z powrotem śrubę ustalającą (7).
Prawidłowe ustawienie głębokości cięcia wyko-
nane jest w taki sposób, aby ząbki tarczy tnącej nie
wchodziły do obrabianego przedmiotu na głębo-
kość większą niż połowa ich wysokości. Patrz
rysunek na stronie 2.
Wskazówka: siłę mocującą śruby ustalającej (7)
można ustawiać. W tym celu odkręcić śrubę
dźwigni. Zdjąć dźwignię i założyć, obróciwszy ją w
kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
Zamocować
śrubę. Należy zwrócić przy tym uwagę
na to, aby przy otwartej dźwigni regulacja
głębokości cięcia dała się łatwo przesuwać.
6.2 Ustawianie tarczy tnącej do cięcia uko-
śnego
W celu ustawienia poluzować śruby ustalające (2).
Część z silnikiem pochylić w stronę płyty prowa-
dzącej (8). Ustawiony kąt można odczytać na skali
(3). Dokręcić z powrotem śruby ustalające (2).
Dla uzyskania kąta cięcia ukośnego rzędu 47°
należy przesunąć w dół tylny ogranicznik cięcia
(12).
6.3 Odsysanie trocin
Założyć adapter odsysający (9) i zamocować za
pomocą śrubą imbusową.
Do odsysania trocin należy podłączyć do urzą-
dzenia odpowiedni adapter odsysający (9) za
pomocą węża ssącego.
Jeśli praca odbywa się bez odsysania trocin: zdjąć
adapter odsysający (9).
7.1 Włączanie i wyłączanie
Włączanie: Nacisnąć i przytrzymać przycisk bloku-
jący (5), a następnie nacisnąć przycisk włącznika
(4).
Wyłączanie: Zwolnić przycisk włącznika (4).
7.2 Wskazówki dotyczące pracy urządzenia
Kabel sieciowy należy ułożyć w taki sposób, aby
cięcie można było wykonać bez przeszkód.
Nie wolno włączać ani wyłączać urz
ądzenia,
podczas gdy tarcza tnąca dotyka obrabianego
elementu.
Przed wykonaniem cięcia należy poczekać,
aż tarcza tnąca osiągnie pełną prędkość obro-
tową.
Po przyłożeniu piły do obrabianego elementu
ruchoma osłona przesuwa się do tyłu.
Podczas cięcia nie wolno wyjmować urzą-
dzenia z obracającą się tarczą tnącą z mate-
riału. Najpierw należy odczekać, aż tarcza tnąca
zatrzyma się.
W przypadku zablokowania tarczy tnącej
należy natychmiast wyłączyć urządzenie.
Cięcie według prostej rysy: Do tego celu służy
wskaźnik cięcia (13).
Cięcie według listwy przymocowanej do
ciętego elementu: W celu uzyskania dokładnej
krawędzi cięcia na ciętym elemencie można umie-
ścić listwę i prowadzić pilarkę ręczną płytą prowa-
dzącą (8) wzdłuż tej listwy.
Cięcie z zastosowaniem prowadnicy równole-
głej: Do wykonywania cięć równoległych w
stosunku do prostej krawędzi.
Ogranicznik równoległy (14) może być wkładany do
mocowania z prawej strony. Odczytać szerokość
cięcia na oznaczeniu (15). Dokręcić śrubę mocu-
jącą (16). Dokładną szerokość
można najłatwiej
określić dokonując próbnego cięcia.
Cięcie z zastosowaniem szyny prowadzącej
(tylko w przypadku KS 55 FS):
Dla uzyskania milimetrowej dokładności, wyjąt-
kowo prostych cięć, krawędzi cięcia bez wyrwań.
Warstwa przeciwpoślizgowa gwarantuje pewne
przyleganie i chroni obrabiany element przed
zadrapaniami.
Urządzenie należy czyścić w regularnych
odstępach czasu. Szczeliny wentylacyjne przy
silniku należy oczyścić odkurzaczem. Regularnie
czyścić ruchomą osłonę (24) za pomocą sprężo-
nego powietrza (nosić okulary ochronne). Musi się
ona poruszać swobodnie oraz samoczynnie,
płynnie i precyzyjnie powracać do swojego poło-
żenia krańcowego.
Wymiana tarczy tnącej
Przed przystąpieniem do wykonywania jakich-
kolwiek prac związanych z regulacją lub
konserwacją urządzenia należy wyjąć wtyczkę z
gniazda.
Wcisnąć przycisk zabezpieczający wrzeciono (20) i
trzymać w takiej pozycji. Obracać powoli wałkiem
tarczy przy użyciu klucza imbusowego włożonego
do śruby mocującej tarczę (21), aż do momentu
kiedy blokada znajdzie się w odpowiednim otworze.
Wykręcić śrubę mocującą piłę tarczową (21) w
kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
Pociągnąć za dźwignię i odsunąć do tyłu ruchomą
osłonę (24) (10)a następnie zdjąć tarczę (23).
Oczyścić z trocin powierzchnie stykowe pomiędzy
wewnę
trznym kołnierzem tarczy piły (25), tarczą
(23), zewnętrznym kołnierzem tarczy (22) a śrubą
mocującą (21).
Włożyć nową tarczę tnącą. Zwrócić uwagę na
prawidłowy kierunek obrotowy. Kierunek obrotowy
oznaczony jest za pomocą strzałek na tarczy tnącej
i osłonie.
Dokręcić śrubę mocującą piłę tarczową (21).
Używać wyłącznie ostrych i nieuszkodzonych
tarcz . Nie wolno używać popękanych ani
zdeformowanych pił tarczowych.
Nie używać pił tarczowych wykonanych z
wysokostopowej stali szybkotnącej (HSS).
7. Użytkowanie
8. Konserwacja
POLSKIpl
62
Nie używać pił tarczowych, które nie odpowia-
dają podanym parametrom.
Tarcza tnąca musi być odpowiednia do
jałowej prędkości obrotowej urządzenia.
Należy używać tarcz tnących odpowiednich
dla przeznaczonych do obróbki materiałów.
Piły tarczowe przeznaczone do obróbki
drewna lub podobnych materiałów muszą
spełniać wymogi normy EN 847-1.
Należy stosować wyłącznie oryginalne akcesoria
Metabo.
Należy stosować wyłącznie akcesoria, które speł-
niają wymagania i parametry wymienione w niniej-
szej instrukcji obsługi.
Pełny zestaw akcesoriów patrz www.metabo.com
lub katalog główny.
Wszelkie naprawy elektronarzędzi mogą być
wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowa-
nych elektryków!
Uszkodzony przewód zasilający wolno wymienić
wyłącznie na specjalny, oryginalny przewód
zasilający metabo, dostę
pny w Serwisie Metabo.
W sprawie naprawy elektronarzędzia należy się
zwrócić do przedstawicielstwa Metabo. Adresy są
podane na stronie www.metabo.com.
Listę części zamiennych można pobrać pod
adresem www.metabo.com.
W trosce o środowisko naturalne nie należy
wyrzucać elektronarzędzi ani akumulatorów
wraz z odpadami komunalnymi. Należy prze-
strzegać krajowych przepisów dotyczących segre-
gacji odpadów i recyklingu zużytych urządzeń,
opakowań i akcesoriów.
Wyjaśnienia do informacji podanych na stronie 3.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian konstrukcyj-
nych.
P
1
=znamionowy pobór mocy
P
2
=moc wyjściowa
n
0
=prędkość obrotowa na biegu jałowym
n
1
=Prędkość obrotowa pod obciążeniem
T
90°
=maks. głębokość cięcia (90°)
T
45°
=maks. głębokość cięcia (45°)
A=możliwy do ustawienia kąt cięcia
ukośnego
D=średnica piły tarczowej
d=średnica otworu mocującego tarczy
tnącej
a = maksymalna grubość korpusu podstawo-
wego piły tarczowej
b=szerokość cięcia piły tarczowej
m=ciężar
Wartości pomiarów ustalone w oparciu o EN 62841.
Urządzenie w klasie ochrony II
~ Prąd przemienny
Podane dane techniczne określone są w granicach
tolerancji (odpowiednio do obowiązujących
standardów).
Wartości emisji
Wartości te umożliwiają oszacowanie emisji
urządzenia elektrycznego i porównanie różnych
urządzeń elektrycznych. W zależności od
warunków użytkowania, stanu urządzenia elek-
trycznego lub narzędzi mocowanych rzeczywiste
obciążenie może być większe lub mniejsze.
Wartości te należy uwzględnić dla oszacowania
przerw w pracy i faz mniejszego obciążenia. Ustalić
na podstawie odpowiednio dopasowanych
wartości szacunkowych środki ochronne dla użyt-
kownika, np. środki organizacyjne.
Całkowita wartość wibracji
(suma wektorowa trzech
kierunków) ustalona zgodnie z EN 62841:
a
h, D
=wartość emisji wibracji
(piłowanie płyt wiórowych)
K
h,D
= nieoznaczoność (wibracja)
Typowe poziomy ciśnienia akustycznego A
:
L
pA
=poziom ciśnienia akustycznego
L
WA
=poziom mocy akustycznej
K
pA
, K
WA
= nieoznaczoność
Podczas pracy poziom hałasu może przekroczyć
wartość 80 dB(A).
Nosić ochraniacze słuchu!
9. Akcesoria
10. Naprawa
11. Ochrona środowiska
12. Dane techniczne
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80

Metabo KS 55 Instrukcja obsługi

Typ
Instrukcja obsługi
Ten podręcznik jest również odpowiedni dla