GoodHome Adriska L. 80 cm instrukcja

Typ
instrukcja
[E] x1[D] x4
[C] x4
(Ø6 x 55 mm)
[A] x4 [B] x4
EN WARNING! Please
read all safety
warnings carefully
and be sure that they
are fully understood
before handling the
product.
FR AVERTISSEMENT!
Avant de manipuler
le produit, il est
nécessaire d’avoir
lu attentivement
et parfaitement
compris tous les
avertissements de
sécurité.
PL OSTRZEŻENIE! Przed
przystąpieniem
do użytkowania
produktu należy
dokładnie przeczytać
wszystkie ostrzeżenia
bezpieczeństwa
oraz upewnić się,
że zostały w pełni
zrozumiane.
DE WARNUNG! Bitte
lesen Sie alle
Sicherheitshinweise
sorgfältig durch
und vergewissern
Sie sich, dass Sie
sie vollständig
verstanden haben,
bevor Sie das
Produkt verwenden.
RUS ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Перед
использованием
изделия внимательно
ознакомьтесь с
указаниями по технике
безопасности и
убедитесь, что они
вам понятны.
RO AVERTISMENT!
Citiţi cu atenţie toate
avertismentele de
siguranţă şi asiguraţi-
vă că au fost complet
înţelese înainte
de manevrarea
produsului.
ES ¡ATENCIÓN!
Lea todas las
instrucciones de
seguridad con
detenimiento y
asegúrese de que
las ha entendido
completamente
antes de manipular
el producto.
PT AVISO! Leia
atentamente todos os
avisos de segurança e
certifique-se de que
estes são totalmente
compreendidos
antes de manusear o
produto.
TR UYARI! Lütfen
tüm güvenlik
uyarılarını dikkatle
okuyun ve ürün
üzerinde çalışmaya
başlamadan önce
hepsini iyice
anladığınızdan emin
olun.
1
2
x ?
ORGKF127696 IM+SM.indb 3 11/01/2019 11:29
[01]
[01]
[02]
[03]
EN Bench
DE Bank
ES Banco
FR Banc
RUS Скамья
PT Banco
PL Lawka z oparciem
RO Dulăpior
TR Bank
5
ORGKF127696 IM+SM.indb 5 11/01/2019 11:29
8
EN Safety
DE Sicherheit
ES Seguridad
FR Sécurité
RUS Безопасность
PT Segurança
PL Bezpieczeństwo
RO Siguranță
TR Emniyet
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord
par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par
l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier
a accepté.
Article L217-12 du code de la consommation :
L’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à
compter de la délivrance du bien.
Article L217-16 du code de la consommation :
Lorsque l’acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la
garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l’acquisition ou
de la réparation d’un bien meuble, une remise en état couverte par la
garantie, toute période d’immobilisation d’au moins sept jours vient
s’ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir.
Cette période court à compter de la demande d’intervention de
l’acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause,
si cette mise à disposition est postérieure à la demande d’intervention.
Article 1641 du code civil :
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la
chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine,
ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas
acquise, ou nen aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Article 1648 alinéa 1er du code civil :
L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par
l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte
du vice.
Ceci n’affecte pas vos droits légaux.
Pour toutes requêtes relatives à la garantie, veuillez-vous adresser
à un magasin affilié au distributeur auprès duquel vous avez acheté
ce produit.
yyWxx ; yy-année ; xx-semaine de l’année.
IMPORTANT - A
CONSERVER POUR
CONSULTATION
ULTERIEURE : A LIRE
SOIGNEUSEMENT
PL
Pierwsze kroki...
Sprawdź paczkę i upewnij się, że masz wszystkie wymienione w
instrukcji części. Jeśli nie, skontaktuj się z lokalnym sklepem, w
którym znajdziesz pomoc.
Przed przystąpieniem do montażu upewnij się, że masz wszystkie
potrzebne narzędzia pod ręką, dużo miejsca i suchą i czystą
powierzchnię do montażu mebla.
Upewnij się, że w miejscu wiercenia nie ma ukrytych rur
ani przewodów.
Do montażu tego produktu nie zalecamy używania
wkrętarek elektrycznych.
Upewnij się, że śruby są właściwie zamocowane w wcześniej
wywierconych otworach pilotowych.
Nie dokręcaj zbyt mocno żadnej ze śrub.
Uwaga: Śruby i kołki do przytwierdzenia do ściany nie są
dołączone, ponieważ ich rodzaj zależy od typu ściany, przy której
mebel będzie montowany. W tym zakresie należy poradzić się
sprzedawcy w sklepie.
Wybierz odpowiednie miejsce dla twojego produktu.
Regularnie wypompuj swoją łazienkę, aby zapobiec rozwojowi
pleśni lub pleśni.
Bezpieczeństwo
Meble przeznaczone do użytkowania prywatnego: domowego.
Upewnij się, że rama mebla jest poprawnie zamocowana na ścianie.
OSTRZEŻENIE: aby niknąć przewrócenia produktu, musi on być
używany z odpowiednim systemem mocującym.
Ostrzeżenie
.
Instalacja musi zostać przeprowadzona dokładnie zgodnie z
zaleceniami producenta.
Meble ustawiane na posadzce: aby zapobiec możliwości
przewrócenia się produktu, należy zawsze używ
dostarczonych w zestawie elementów mocujących.
Meble podwieszane: aby zapobiec możliwci upadku,
należy zawsze używać dostarczonych w zestawie
elementów do montażu ściennego.
Meble podwieszane na ścianie i/lub suficie: należy
sprawdzić wytrzymałość ściany/sufitu, aby upewnić się, że
elementy mocujące wytrzymają wytwarzane obciążenia.
Więcej szczegółów...
Aby utrzymać i chronić wierzch z litego drewna:
Nałóż cienką, równą warstwę oleju drzewnego za pomocą pędzla
lub poduszki. Stosuje się odpowiednią substancję pozostawić na
około 15 minut, aby umożliwić penetrację drewno.
Nadmiar remedium pozostającego na jego powierzchni usuń
miękką szmatką. Niech drewno wyschnie i zabieg powtórz 1-3 razy,
zgodnie z właściwościami absorpcji materiał.
Użyj suchej i czystej szmatki do czyszczenia powierzchni produktu.
Nie pozostawiaj rozlanej wody na szafce. Usuń wodę natychmiast.
Nigdy nie używaj rozpuszczalników, druciaków, ostrych myjek,
wybielaczy, kwasów, silnych detergentów, agresywnych
chemicznych środków czyszczących lub środków czyszczących
zawierających rozpuszczalnik do czyszczenia produktu.
Regularna kontrola
Przed użyciem proszę upewnić się, że wszystkie części i elementy
montażowe zostały prawidłowo przymocowane. Nie używaj, jeśli masz
jakiekolwiek wątpliwości na temat ich przydatności do użycia.
Uważać, by łazienka była dobrze wietrzona, nie umieszczać mebli w
pobliżu wanny lub prysznica.
Gwarancja
Gwarancja produktu jest ważna 10 lat/a od daty zakupu, w ramach
normalnego użytku w gospodarstwie domowym a nie w środowisku
profesjonalnym. Gwarancja jest ważna wyłącznie po okazaniu
paragonu lub faktury zakupu. Prosimy zachować dowód zakupu w
bezpiecznym miejscu.
Gwarancja jest ważna wyłącznie przy stosowaniu domowym.
Gwarancja obejmuje naprawę lub wymianę produktu, jeśli w czasie
okresu gwarancji, począwszy od daty zakupu.
Gwarancja obejmuje usterki i niewłaściwe działanie produktu, z
zastrzeżeniem stosowania zgodnie z przeznaczeniem produktu i
instalacji oraz konserwacji zgodnych z zasadami dobrej praktyki i z
informacjami zawartymi w instrukcji użytkownika.
Produkt należy zainstalować tak, by mógł być później demontowany
bez uszkodzenia.
ORGKF127696 IM+SM.indb 8 11/01/2019 11:29
EN Safety
DE Sicherheit
ES Seguridad
FR Sécurité
RUS Безопасность
PT Segurança
PL Bezpieczeństwo
RO Siguranță
TR Emniyet
9
Gwarancja umowna nie obejmuje wad i uszkodzeń spowodowanych
naturalnym zużyciem części, czynników pogodowych, powodzi,
wytwarzanie ciepła,, morzu, uszkodzeń spowodowanych jakością
wody (wapień, korozja..), obecnością obcych ciał przenoszonych w
wodzie lub poza nią (piasek, opiłki...) lub brak wietrzenia pomieszczenia
oraz uszkodzeń na skutek niewłaściwego lub niedbałego używania,
niezgodnego z przeznaczeniem, wypadku lub wadliwej konserwacji
lub konserwacji niezgodnej z dobrymi praktykami lub informacjami
zawartymi w podręczniku użytkownika.
Szkodliwe skutki spowodowane używaniem nieoryginalnych,
niedostosowanych akcesoriów i/lub części zamiennych, demontażem
lub zmianą produktu są również wyłączone z gwarancji.
Gwarancja jest ograniczona do części uznanych za wadliwe. Nie
obejmuje ona w żadnym razie dodatkowych kosztów (dojazd, siła
robocza) oraz bezpośrednich i pośrednich uszkodzeń.
Uprawnienia z tytułu niniejszej gwarancji mogą być wykonywane na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Gwarant zobowiązuje się do wykonania swoich obowiązków
niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 21 dni.
Udzielenie przez Gwaranta gwarancji nie wyłącza, nie ogranicza ani
nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o
rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
yyWxx; yy-rok; xx-tydzień w roku.
WAŻNE -
ZACHOWAJ TE
INFORMACJE DO
WYKORZYSTANIA
W PRZYSZŁOŚCI:
PRZECZYTAJ
UWAŻNIE
DE
Anfangen...
Überprüfen Sie, ob alle Einzelteile vorhanden sind. Sollte dies
nicht der Fall sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler vor Ort,
der Ihnen gerne weiterhelfen wird.
Wenn Sie bereit sind, stellen Sie sicher, dass die geeigneten
Werkzeuge, ausreichend Platz sowie ein sauberer, trockener
Raum für die Montage zur Verfügung stehen.
Stellen Sie sicher, dass keine versteckten Rohrleitungen oder
Kabel vorhanden sind, wo Sie Bohrarbeiten durchführen wollen.
Wir empfehlen, für die Montage dieses Produkts keine
Elektroschrauber zu verwenden.
Achten Sie stets darauf, Schrauben korrekt in die vorgebohrten
Löcher einzusetzen.
Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an.
Schrauben und Dübel sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Lüften Sie Ihr Badezimmer regelmäßig, um Schimmelbildung
zu vermeiden.
Sicherheit
Nur für den privaten Gebrauch
WARNUNG: Um ein Herunterfallen zu verhindern, muss
das Produkt mit geeigneten Wandbefestigungssystemen
fixiert werden.
Warnung:
.
Installation muss unter exakter Einhaltung der
Herstelleranweisungen erfolgen.
Auf dem Boden stehendes Mobiliar: Um ein mögliches
Umkippen zu vermeiden, muss dieses Produkt
mit den bereitgestellten Verankerungselementen
gesichert werden.
Hängendes Mobiliar: Um ein mögliches Herunterfallen zu
vermeiden, muss dieses Produkt mit den bereitgestellten
Wandverankerungselementen gesichert werden.
An der Wand und/oder Decker hängendes Mobiliar:
Überprüfen Sie die Stabilität der Wand/Decke, um
sicherzustellen, dass die Verankerungselemente den
aufgewendeten Kräften standhalten.
Weitere Infos…
Um die Holzoberfläche zu pflegen und schützen: Schwamm
abschleifen, dann den Schleifstaub abwischen. Entsprechendes
Öl gleichmäßig mit Pinsel oder Lappen als dünnen Film
auftragen. Das Mittel ca. 15 Minuten einziehen lassen. Danach
überschüssiges Öl mit einem weichen Tuch abwischen.
Die Oberfläche trocknen lassen und den Vorgang 1-3mal
wiederholen - je nachdem, wie gut das Öl aufgenommen wird.
Verwenden Sie ein weiches, trockenes Tuch zum Reinigen
der Oberflächen.
Belassen Sie kein stehendes Wasser auf dem schrank. Entfernen
Sie Wasser sofort.
Verwenden Sie keine Lösungsmittel, Scheuermittel, Schleifmittel,
Bleichmittel, Säuren, scharfen Reinigungsmittel, aggressiven
chemischen Reinigungsmittel oder lösungsmittelhaltigen
Reinigungsmittel zum Reinigen des Produkts.
Regelmäßige Überprüfungen
Überprüfen Sie alle Montagevorrichtungen regelmäßig auf festen Sitz.
Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie der Meinung sind, dass es
für den vorgesehenen Zweck nicht geeignet ist.
Achten Sie darauf, dass Ihr Badezimmer gut belüftet ist und stellen Sie
die Möbel nicht neben der Badewanne oder Dusche auf.
Garantie
Dieses Produkt hat eine Garantie von 10 Jahren vom Kaufdatum
an, im Rahmen des normalen, nicht professionellen Gebrauchs im
Haushalt. Von der Garantie kann nur durch Vorlage des Kassenbons
oder der Kaufrechnung Gebrauch gemacht werden. Bewahren Sie die
Kaufbelege an einem sicheren Ort auf.
Die Garantie umfasst Ausfälle und Störungen des Produkts
unter der Voraussetzung, dass das Produkt bestimmungsgemäß
verwendet und entsprechend der technischen Vorschriften sowie
der Gebrauchsanweisungen eingebaut und gewartet wurde Dieses
Produkt muss so eingebaut werden, dass es nachträglich ohne
Beschädigung zurückgenommen werden kann.
ORGKF127696 IM+SM.indb 9 11/01/2019 11:29
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20

GoodHome Adriska L. 80 cm instrukcja

Typ
instrukcja