GoodHome Adriska blanc L. 80 x H. 48 x P. 45 cm instrukcja

Typ
instrukcja
[A] x20 [B] x20
[L] x1[K] x3 [M] x1
[C] x6
[D] x20
[G] x36
(Ø4 x 15mm)
[H] x2
[E] x1 [F] x1
[N] x1
(short)
(short)
(long)
(long)
[P] x1
[Q] x1
[R] x1
[S] x2 [T] x2
(Ø8 x 30mm)
(Ø6 x 30mm)
(Ø6 x 25mm)
x ?
1
2
EN WARNING! Please
read all safety
warnings carefully
and be sure that they
are fully understood
before handling the
product.
FR AVERTISSEMENT!
Avant de manipuler
le produit, il est
nécessaire d’avoir
lu attentivement
et parfaitement
compris tous les
avertissements de
sécuri.
PL OSTRZEŻENIE! Przed
przystąpieniem
do użytkowania
produktu należy
dokładnie przeczytać
wszystkie ostrzeżenia
bezpieczeństwa oraz
upewnić się, że zostały
w pełni zrozumiane.
DE WARNUNG! Bitte
lesen Sie alle
Sicherheitshinweise
sorgfältig durch
und vergewissern
Sie sich, dass Sie
sie vollständig
verstanden haben,
bevor Sie das
Produkt verwenden.
RUS ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Перед
использованием
изделия внимательно
ознакомьтесь с
указаниями по технике
безопасности и
убедитесь, что они вам
понятны.
RO AVERTISMENT! Citiţi
cu atenţie toate
avertismentele de
siguranţă şi asiguraţi-
vă că au fost complet
înţelese înainte
de manevrarea
produsului.
ES ¡ATENCIÓN!
Lea todas las
instrucciones de
seguridad con
detenimiento y
asegúrese de que
las ha entendido
completamente
antes de manipular
el producto.
PT AVISO! Leia
atentamente todos os
avisos de segurança e
certifique-se de que
estes são totalmente
compreendidos
antes de manusear o
produto.
TR UYARI! Lütfen
tüm güvenlik
uyarılarını dikkatle
okuyun ve ürün
üzerinde çalışmaya
başlamadan önce
hepsini iyice
anladığınızdan emin
olun.
ORGKF127693 IM+SM.indb 3 11/01/2019 11:25
8
EN Safety
DE Sicherheit
ES Seguridad
FR curité
RUS Безопасность
PT Segurança
PL Bezpieczeństwo
RO Siguranță
TR Emniyet
Uwaga: Śruby i kołki do przytwierdzenia do ściany nie są dołączone,
ponieważ ich rodzaj zależy od typu ściany, przy której mebel będzie
montowany. W tym zakresie należy poradzić się sprzedawcy
w sklepie.
Wybierz odpowiednie miejsce dla twojego produktu.
Regularnie wypompuj swoją łazienkę, aby zapobiec rozwojowi pleśni
lub pleśni.
Bezpieczeństwo
Meble przeznaczone do użytkowania prywatnego: domowego.
Upewnij się, że rama mebla jest poprawnie zamocowana na ścianie.
OSTRZEŻENIE: aby niknąć przewrócenia produktu, musi on być
używany z odpowiednim systemem mocującyzm.
Ostrzeżenie
Instalacja musi zostać przeprowadzona dokładnie zgodnie z
zaleceniami producenta.
Meble ustawiane na posadzce: aby zapobiec możliwości
przewrócenia się produktu, należy zawsze używać
dostarczonych w zestawie elementów mocujących.
Meble podwieszane: aby zapobiec możliwości upadku, należy
zawsze używać dostarczonych w zestawie elementów do
montażu ściennego.
Meble podwieszane na ścianie i/lub suficie: należy sprawdzić
wytrzymałość ściany/sufitu, aby upewnić się, że elementy
mocujące wytrzymają wytwarzane obciążenia.
Więcej szczegółów...
Aby utrzymać i chronić wierzch z litego drewna:
Nałóż cienką, równą warstwę oleju drzewnego za pomocą pędzla lub
poduszki. Stosuje się odpowiednią substancję pozostawić na około 15
minut, aby umożliwić penetrację drewno.
Nadmiar remedium pozostającego na jego powierzchni usuń miękką
szmatką. Niech drewno wyschnie i zabieg powtórz 1-3 razy, zgodnie z
właściwościami absorpcji materiał.
Użyj suchej i czystej szmatki do czyszczenia powierzchni produktu.
Nie pozostawiaj rozlanej wody na szafce. Usuń wodę natychmiast.
Nigdy nie używaj rozpuszczalników, druciaków, ostrych myjek,
wybielaczy, kwasów, silnych detergentów, agresywnych chemicznych
środków czyszczących lub środków czyszczących zawierających
rozpuszczalnik do czyszczenia produktu.
Regularna kontrola
Przed użyciem proszę upewnić się, że wszystkie części i elementy
montażowe zostały prawidłowo przymocowane. Nie używaj, jeśli masz
jakiekolwiek wątpliwości na temat ich przydatności do użycia.
Uważać, by łazienka ba dobrze wietrzona, nie umieszczać mebli w pobliżu
wanny lub prysznica.
Gwarancja
Gwarancja produktu jest ważna 10 lat/a od daty zakupu, w ramach
normalnego użytku w gospodarstwie domowym a nie w środowisku
profesjonalnym. Gwarancja jest ważna wyłącznie po okazaniu paragonu lub
faktury zakupu. Prosimy zachować dod zakupu w bezpiecznym miejscu.
Gwarancja jest ważna wyłącznie przy stosowaniu domowym. Gwarancja
obejmuje naprawę lub wymianę produktu, jeśli w czasie okresu gwarancji,
począwszy od daty zakupu.
Gwarancja obejmuje usterki i niewłaściwe działanie produktu, z
zastrzeżeniem stosowania zgodnie z przeznaczeniem produktu i instalacji
oraz konserwacji zgodnych z zasadami dobrej praktyki i z informacjami
zawartymi w instrukcji użytkownika.
Produkt należy zainstalować tak, by mógł być później demontowany
bez uszkodzenia.
Gwarancja umowna nie obejmuje wad i uszkodzeń spowodowanych
naturalnym zużyciem części, czynników pogodowych, powodzi,
wytwarzanie ciepła,, morzu, uszkodzeń spowodowanych jakością wody
(wapień, korozja..), obecnością obcych ciał przenoszonych w wodzie
lub poza nią (piasek, opiłki...) lub brak wietrzenia pomieszczenia oraz
uszkodzeń na skutek niewłaściwego lub niedbałego używania, niezgodnego
z przeznaczeniem, wypadku lub wadliwej konserwacji lub konserwacji
niezgodnej z dobrymi praktykami lub informacjami zawartymi w
podręczniku użytkownika.
Szkodliwe skutki spowodowane używaniem nieoryginalnych,
niedostosowanych akcesoriów i/lub części zamiennych, demontażem lub
zmianą produktu są również wyłączone z gwarancji.
Gwarancja jest ograniczona do części uznanych za wadliwe. Nie obejmuje
ona w żadnym razie dodatkowych kosztów (dojazd, siła robocza) oraz
bezpośrednich i pośrednich uszkodzeń.
Uprawnienia z tytułu niniejszej gwarancji mogą być wykonywane na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Gwarant zobowiązuje się do wykonania swoich obowiązków niezwłocznie,
ale nie później niż w terminie 21 dni.
Udzielenie przez Gwaranta gwarancji nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za
wady rzeczy sprzedanej.
yyWxx; yy-rok; xx-tydzień w roku.
WAŻNE - ZACHOWAJ
TE INFORMACJE DO
WYKORZYSTANIA
W PRZYSZŁOŚCI:
PRZECZYTAJ UWAŻNIE
DE
Anfangen...
Überprüfen Sie, ob alle Einzelteile vorhanden sind. Sollte dies nicht
der Fall sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler vor Ort, der
Ihnen gerne weiterhelfen wird.
Wenn Sie bereit sind, stellen Sie sicher, dass die geeigneten
Werkzeuge, ausreichend Platz sowie ein sauberer, trockener Raum
für die Montage zur Verfügung stehen.
Stellen Sie sicher, dass keine versteckten Rohrleitungen oder Kabel
vorhanden sind, wo Sie Bohrarbeiten durchführen wollen.
Wir empfehlen, für die Montage dieses Produkts keine
Elektroschrauber zu verwenden.
Achten Sie stets darauf, Schrauben korrekt in die vorgebohrten
cher einzusetzen.
Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an.
Schrauben und Dübel sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Lüften Sie Ihr Badezimmer regelmäßig, um Schimmelbildung
zu vermeiden.
Sicherheit
Nur für den privaten Gebrauch
WARNUNG: Um ein Herunterfallen zu verhindern, muss das Produkt
mit geeigneten Wandbefestigungssystemen fixiert werden.
Warnung:
Installation muss unter exakter Einhaltung der
Herstelleranweisungen erfolgen.
Auf dem Boden stehendes Mobiliar: Um ein mögliches Umkippen
zu vermeiden, muss dieses Produkt mit den bereitgestellten
Verankerungselementen gesichert werden.
Hängendes Mobiliar: Um ein mögliches Herunterfallen zu
vermeiden, muss dieses Produkt mit den bereitgestellten
Wandverankerungselementen gesichert werden.
An der Wand und/oder Decker hängendes Mobiliar: Überprüfen
Sie die Stabilität der Wand/Decke, um sicherzustellen, dass die
Verankerungselemente den aufgewendeten Kräften standhalten.
ORGKF127693 IM+SM.indb 8 11/01/2019 11:25
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28

GoodHome Adriska blanc L. 80 x H. 48 x P. 45 cm instrukcja

Typ
instrukcja