Parkside PHKS 1350 C2 Translation Of The Original Instructions

Typ
Translation Of The Original Instructions
IAN 315014
HANDKREISSÄGE, CIRCULAR SAW, SCIE CIRCULAIRE
PHKS 1350 C2
SCIE CIRCULAIRE
Traduction des instructions d’origine
HANDKREISSÄGE
Originalbetriebsanleitung
CIRCULAR SAW
Translation of the original instructions
HANDCIRKELZAAG
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing
RUČNÍ OKRUŽNÍ PILA
Překlad originálního provozního návodu
RUČNÁ KOTÚČOVÁ PÍLA
Preklad originálneho návodu na obsluhu
PILARKA RĘCZNA
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
PL
 55
PHKS 1350 C2
Spis treści
Wstęp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem .........................................56
Wyposażenie ..............................................................56
Zakres dostawy ............................................................ 56
Dane techniczne ............................................................ 56
Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi ...............57
1. Bezpieczeństwo na stanowisku pracy ......................................... 57
2. Bezpieczeństwo elektryczne ................................................58
3. Bezpieczeństwo osób .....................................................58
4. Użytkowanie iobsługa elektro narzędzia ....................................... 59
5. Serwis ................................................................. 59
Szczegółowe wskazówki bezpieczeństwa dotyczące ręcznej pilarki tarczowej ...........59
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa przy używaniu tarcz pilarskich .................61
Oryginalne akcesoria i urządzenia dodatkowe .................................... 63
Przed uruchomieniem ............................................63
Sprawdzenie działania osłony ................................................. 63
Uruchomienie ...................................................63
Montaż / wymiana tarczy pilarskiej ............................................63
Montaż / ustawienie ogranicznika równoległego .................................. 64
Podłączanie odciągu wiórów ..................................................64
Obsługa ........................................................64
Włączanie i wyłączanie ...................................................... 64
Ustawianie kąta cięcia ....................................................... 64
Ustawianie głębokości cięcia .................................................. 64
Obsługa ręcznej pilarki tarczowej ..............................................64
Włączanie i wyłączanie lasera ................................................65
Regulowanie prędkości obrotowej ..............................................65
Wskazówki i porady ........................................................ 65
Konserwacja i czyszczenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Utylizacja ......................................................65
Utylizacja baterii ...........................................................66
Gwarancja Kompernaß Handels GmbH ..............................66
Serwis .........................................................67
Importer .......................................................67
Tłumaczenie oryginalnej deklaracji zgodności ........................68
56 
PL
PHKS 1350 C2
PILARKA RĘCZNA
PHKS 1350 C2
Wstęp
Gratulujemy zakupu nowego urządzenia.
Wybrany produkt charakteryzuje się wysoką jako-
ścią. Instrukcja obsługi stanowi część niniejszego
produktu. Zawiera ona ważne informacje na temat
bezpieczeństwa, użytkowania i usuwania urządze-
nia. Przed rozpoczęciem użytkowania produktu
należy zapoznać się ze wszystkimi informacjami
dotyczącymi obsługi i bezpieczeństwa. Produkt
należy użytkować wyłącznie zgodnie z zamiesz-
czonym tu opisem oraz w podanym zakresie za-
stosowań. W przypadku przekazania urządzenia
osobie trzeciej należy dołączyć do niego również
całą dokumentację.
Użytkowanie zgodne z przeznacze-
niem
Ręczna pilarka tarczowa (zwana w dalszym ciągu
„urządzenie”) jest przeznaczona do cięcia wzdłuż-
nego i poprzecznego oraz ukosowego w stałym
kontakcie drewna litego, płyt wiórowych, tworzyw
sztucznych oraz lekkich materiałów budowlanych.
Stosowanie urządzenia do innych celów lub doko-
nywanie jego modyfikacji uznaje się za niezgodne
z jego przeznaczeniem i stwarza poważne ryzyko
wypadków. Urządzenie nie jest przeznaczone do
użytku komercyjnego.
Wyposażenie
Blokada włączania
Włącznik/wyłącznik
Skala głębokości cięcia
Klucz imbusowy rozm. 6
Śruba ustalająca
Płyta podstawy
Mocowanie ogranicznika równoległego
Śruba motylkowa do ogranicznika równoległego
Śruba motylkowa do ustalania kąta cięcia
Skala kąta cięcia
Blokada wrzeciona
Uchwyt dodatkowy
Włącznik/wyłącznik lasera
Otwór wylotowy promienia lasera
Ogranicznik równoległy
Kołnierz mocujący
Śruba mocująca / podkładka
Osłona
Dźwignia odciągania osłony
Tarcza pilarska
Wyrzut wiórów
Adapter do odciągu wiórów
Pokrętło ustawiania prędkości obrotowej
Pokrywa wnęki baterii
Zakres dostawy
1 pilarka ręczna
1 ogranicznik równoległy
1 adapter do odciągu pyłowego
1 klucz imbusowy rozm. 6
2 tarcze pilarskie
2 baterie
1 Instrukcja obsługi
Dane techniczne
Znamionowy pobór
mocy: 1350 W
Napięcie
znamionowe: 230 V ∼ 50 Hz
(prąd przemienny)
Prędkość obrotowa
na biegu jałowym: n
0
2200 - 4700 min
-1
Tarcza pilarska: 1 x Ø 190 mm x 2,5 mm x
Ø 20 mm, 24 zęby
1 x Ø 190 mm x 2,5 mm x
Ø 20 mm, 48 zębów
Maks. głębokość
cięcia: Przy 0°:
Drewno/tworzywo
sztuczne 65 mm
Przy 45°:
Drewno/tworzywo
sztuczne 44 mm
Klasa ochrony: II /
(podwójna izolacja)
190mm
max. 56 mm
PL
 57
PHKS 1350 C2
Informacje dotyczące poziomu hałasu i
drgań:
Wartość pomiarowa hałasu ustalona zgodnie
z nor EN 62841. Oceniany poziom hałasu
elektronarzędzia wynosi z reguły:
Wielkość emisji hałasu:
Poziom ciśnienia akustycznego: L
PA
= 93 dB(A)
Niepewność pomiarów: K
PA
= 3 dB
Poziom mocy akustycznej: L
WA
= 104 dB(A)
Niepewność pomiarów: K
WA
= 3 dB
Nosić ochronniki słuchu!
Wartość całkowita drgań:
Piłowanie drewna a
h,W
= 3,7 m/s
2
Niepewność pomiarów K = 1,5 m/s
2
OSTRZEŻENIE!
Poziom drgań podany w tych instrukcjach
został zmierzony zgodnie z metodą pomia-
rową, określoną w normie EN 62841 i może
być użyty do porównywania urządzeń.
Podana wartość emisji drgań może posłużyć
także do wstępnej oceny stopnia narażenia.
Poziom drgań będzie zmieniał się w zależ-
ności od rodzaju zastosowania elektrona-
rzędzia i w niektórych przypadkach może
przekraczać wartość podaną w niniejszych
instrukcjach. Narażenie na drgania mogłoby
zostać nieprawidłowo ocenione, gdyby
narzędzie było regularnie wykorzystywane
w taki sposób.
WSKAZÓWKA
Należy starać się, aby obciążenie drganiami
było jak najmniejsze. Przykładowe środki
mające na celu zmniejszenie narażenia
na drgania to noszenie rękawic w trakcie
korzystania z narzędzia i ograniczenie
czasu pracy. Należy przy tym uwzględnić
wszystkie części cyklu pracy (na przykład
czas, przez jaki elektronarzędzie pozostaje
wyłączone, oraz takie, w których jest ono
wprawdzie włączone, ale nie pracuje pod
obciążeniem).
Ogólne wskazówki
bezpieczeństwa dla
elektronarzędzi
OSTRZEŻENIE!
Przeczytaj wszystkie wskazówki bezpie-
czeństwa, instrukcje, zapoznaj się zilustra-
cjami oraz danymi technicznymi dotyczą-
cymi tego elektronarzędzia.
Nieprzestrzeganie poniższych instrukcji może
być przyczyną porażenia prądem elektrycz-
nym, pożaru i/lub ciężkich obrażeń ciała.
Wszystkie wskazówki bezpieczeństwa oraz
instrukcje należy zachować do późniejszego
wykorzystania.
Użyte we wskazówkach bezpieczeństwa pojęcie
„elektronarzędzie“ dotyczy narzędzi elektrycznych
zasilanych zsieci (przez kabel sieciowy) oraz
narzędzi elektrycznych zasilanych akumulatorami
(bez kabla sieciowego).
1. Bezpieczeństwo na stanowisku
pracy
a) Stanowisko pracy należy utrzymywać wczy-
stości idbać ojego dobre oświetlenie.
Nieporządek iniedostateczne oświetlenie
mogą doprowadzić do różnych wypadków.
b) Nigdy nie używaj elektronarzędzia wotocze-
niu zagrożonym wybuchem, wktórym znaj-
dują się łatwopalne ciecze, gazy lub pyły.
Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą
spowodować zapłon pyłu lub oparów.
58 
PL
PHKS 1350 C2
c) Wczasie użytkowania elektronarzędzia
zwróć uwagę na to, aby wpobliżu nie prze-
bywały dzieci ani żadne inne osoby. Wprzy-
padku odwrócenia uwagi od pracy możesz
stracić kontrolę nad elektronarzędziem.
2. Bezpieczeństwo elektryczne
a) Wtyk przyłączeniowy elektronarzędzia musi
pasować do gniazda zasilania. Dokonywanie
zmian we wtyku jest zabronione.
Nigdy nie używaj adapterów wtyków wpo-
łączeniu zelektronarzędziami mającymi
uziemienie. Oryginalne wtyki oraz pasujące
gniazda wtykowe zmniejszają ryzyko poraże-
nia prądem elektrycznym.
b) Unikaj kontaktu zuziemionymi powierzch-
niami, takimi jak rury, grzejniki, kuchenki lub
lodówki. Zetknięcie się zuziemionym przed-
miotem zwiększa ryzyko porażenia prądem
elektrycznym.
c) Nigdy nie narażaj elektronarzędzia na dzia-
łanie deszczu lub wilgoci. Przedostanie się
wody do wnętrza elektronarzędzia zwiększa
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
d) Nigdy nie chwytaj za kabel zasilający, np.
wcelu przeniesienia bądź zawieszenia elek-
tronarzędzia lub wyciągnięcia wtyku zgniaz-
da zasilania. Chroń kabel zasilający przed
źródłami gorąca, olejem, ostrymi krawędziami
lub poruszającymi się częściami urządzenia.
Uszkodzone lub poplątane kable zasilające
zwiększają ryzyko porażenia prądem elektrycz-
nym.
e) Podczas pracy zelektronarzędziem na
zewnątrz stosuj wyłącznie przedłużacze,
które są dopuszczone również do użytku na
zewnątrz pomieszczeń. Stosowanie przedłu-
żacza przystosowanego do pracy na zewnątrz
pomieszczeń zmniejsza ryzyko porażenia prą-
dem elektrycznym.
f) Jeśli nie da się uniknąć pracy zelektrona-
rzędziem wwilgotnym otoczeniu, zastosuj
wyłącznik różnicowo-prądowy. Zastosowanie
wyłącznika różnicowo-prądowego zmniejsza
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
3. Bezpieczeństwo osób
a) Zawsze zachowuj ostrożność iuważaj na to,
co robisz. Praca zelektronarzędziem wymaga
także zachowania zasad zdrowego rozsądku.
Nie korzystaj zelektronarzędzia wprzypadku
przemęczenia, bycia pod wpływem narkoty-
w, alkoholu lub lekarstw. Nawet chwila nie-
uwagi podczas korzystania zelektronarzędzia
może spowodować poważne obrażenia ciała.
b)
Noś środki ochrony indywidualnej iobowiązko-
wo okulary ochronne. Noszenie środków ochro-
ny indywidualnej, np. maski przeciwpyłowej,
antypoślizgowego obuwia roboczego, kasku lub
ochronników słuchu - wzależności od rodzaju
izastosowania elektronarzędzia - zmniejsza ryzy-
ko odniesienia obrażeń.
c) Unikaj sytuacji prowadzących do przypad-
kowego uruchomienia urządzenia. Przed
podłączeniem do zasilania sieciowego i/lub
akumulatora, przed chwyceniem lub przenie-
sieniem elektronarzędzia upewnij się, że elek-
tronarzędzie jest wyłączone. Trzymanie palca
na wyłączniku wtrakcie przenoszenia elektro-
narzędzia lub podłączenie elektronarzędzia do
zasilania zwciśniętym już wyłącznikiem może
doprowadzić do wypadku.
d) Przed włączeniem elektronarzędzia usuń
wszystkie przyrządy regulacyjne lub klucze.
Narzędzie lub klucz pozostawiony wobracają-
cej się części elektronarzędzia może spowodo-
wać obrażenia ciała.
e) Unikaj nienaturalnej postawy ciała. Zadbaj
outrzymanie stabilnej postawy iprzez cały
czas utrzymuj równowagę. Dzięki temu będzie
można lepiej kontrolować elektronarzędzie
wprzypadku nieoczekiwanych sytuacji.
f) Noś odpowiednią odzież. Nie zakładaj
luźnych ubrań ani biżuterii. Włosy, odzież
iodzież trzymaj zdala od ruchomych części
urządzenia. Ruchome części urządzenia mogą
pochwycić luźną, odstającą odzież, biżuterię
lub długie włosy.
PL
 59
PHKS 1350 C2
g) Jeżeli możliwe jest podłączenie odciągu
izbiornika pyłu, należy je podłączyć iuży-
wać ich wprawidłowy sposób. Zastosowanie
odciągu pyłowego może zmniejszyć zagroże-
nia związane zzapyleniem.
h) Nie ulegaj złudnemu poczuciu bezpieczeń-
stwa inie ignoruj zasad bezpieczeństwa dla
elektronarzędzi, nawet jeśli po wielokrotnym
korzystaniu jesteś zaznajomiony zelektrona-
rzędziem. Nieuwaga może wciągu ułamków
sekund stać się przyczyną poważnych obrażeń.
4. Użytkowanie iobsługa elektro-
narzędzia
a) Nie przeciążaj elektronarzędzia. Elektro-
narzędzia używaj zawsze do ściśle określo-
nego zakresu użytkowania. Zodpowiednim
elektronarzędziem pracuje się lepiej ibezpiecz-
niej wpodanym zakresie mocy.
b) Nie używaj elektronarzędzia zuszkodzonym
wyłącznikiem. Elektronarzędzie, którego nie
można włączyć ani wyłączyć, stanowi zagroże-
nie imusi zostać niezwłocznie przekazane do
naprawy.
c) Przed dokonaniem ustawień elektronarzędzia,
wymianą narzędzi roboczych lub odłożeniem
elektronarzędzia na bok wyciągnij wtyk
zgniazda zasilania i/lub wyjmij akumulator.
Ten środek ostrożności uniemożliwi przypadko-
we uruchomienie elektronarzędzia.
d) Nieużywane elektronarzędzia przechowuj
wmiejscu niedostępnym dla dzieci. Nie po-
zwalaj na używanie elektronarzędzia przez
osoby, które nie wiedzą, jak się znim obcho-
dzić lub nie przeczytały niniejszych instrukcji.
Elektronarzędzia wrękach niepowołanych osób
stanowią duże zagrożenie.
e) Elektronarzędzia inarzędzia robocze wy-
magają starannej pielęgnacji. Sprawdź, czy
ruchome elementy działają prawidłowo inie
blokują się, czy żaden zelementów nie pękł
lub nie jest uszkodzony wstopniu uniemożli-
wiającym prawidłowe działanie elektronarzę-
dzia. Przed zastosowaniem elektronarzędzia
zleć naprawę uszkodzonych części. Przyczyną
wielu wypadków zelektronarzędziami jest ich
niewłaściwa konserwacja.
f) Dbaj oto, aby narzędzia skrawające były
ostre iczyste. Zadbane narzędzia skrawające
zostrymi ostrzami rzadziej się blokują ipozwa-
lają się lepiej prowadzić.
g) Korzystaj zelektronarzędzia, narzędzi robo-
czych itd. zgodnie zniniejszymi instrukcjami.
Uwzględnij przy tym warunki pracy iwyko-
nywaną czynność. Używanie elektronarzędzi
do celów innych niż przewiduje to ich przezna-
czenie może doprowadzić do niebezpiecznych
sytuacji.
h) Uchwyty ipowierzchnie uchwytów utrzymuj
wczystości, wstanie suchym, wolne od ole-
jów ismarów. Śliskie uchwyty ipowierzchnie
uchwytów nie dają gwarancji bezpiecznej
obsługi ikontroli elektronarzędzia wtrudnych
do przewidzenia sytuacjach.
5. Serwis
a) Naprawę elektronarzędzia należy zlecać
tylko wykwalifikowanemu specjaliście isto-
sować do tego wyłącznie oryginalne części
zamienne. Dzięki temu zapewnione jest bez-
pieczeństwo użytkowania elektronarzędzia.
Szczegółowe wskazówki bezpie-
czeństwa dotyczące ręcznej pilarki
tarczowej
Wskazówki bezpieczeństwa dla wszystkich
pilarek
Postępowanie podczas cięcia
a) NIEBEZPIECZEŃSTWO! Nie zbliżać
dłoni do obszaru cięcia ani do tarczy
pilarskiej. Drugą dłonią trzymaj
zawsze uchwyt dodatkowy lub obudo
silnika. Gdy trzymasz pilarkę oburącz, nie jest
możliwe zranienie dłoni przez tarczę pilarską.
b) Nigdy nie sięgaj pod obrabiany przedmiot.
Osłona nie chroni przed tarczą pilarską pod
przedmiotem obrabianym.
c) Dostosuj głębokość cięcia do grubości przed-
miotu obrabianego. Pod przedmiotem obra-
bianym powinna być widoczna mniej niż pełna
wysokość zęba tarczy pilarskiej.
60 
PL
PHKS 1350 C2
d) Nigdy nie trzymaj przedmiotu obrabianego
w dłoni lub na kolanie. Zamocuj przedmiot
obrabiany w stabilnym uchwycie. Poprawne
mocowanie przedmiotu obrabianego jest ważne,
by zminimalizować ryzyko kontaktu z ciałem,
zakleszczenia się tarczy pilarskiej lub utraty
kontroli nad urządzeniem.
e) Elektronarzędzie należy zawsze trzymać za
izolowane uchwyty podczas prac, w trakcie
których elektronarzędzie może natrafić na
ukryte przewody elektryczne lub na własny
kabel zasilający. Kontakt z przewodem pod
napięciem sprawia, że także metalowe części
narzędzia znajdują się pod napięciem, co może
spowodować porażenie prądem elektrycznym.
f) Podczas cięcia wzdłużnego należy zawsze
stosować ogranicznik lub prowadnicę krawę-
dzi. Poprawia to dokładność cięcia i zmniejsza
ryzyko zakleszczenia się tarczy pilarskiej.
g) Należy zawsze stosować tarczę pilarską
odpowiedniego rozmiaru i z odpowiednim
uchwytem mocującym (np. gwiaździstym lub
okrągłym). Tarcze pilarskie, które nie pasują
do elementów montażowych pilarki, pracują
nierówno i mogą prowadzić do utraty kontroli.
h) Nigdy nie należy stosować uszkodzonych
lub nieodpowiednich podkładek lub śrub do
tarczy pilarskiej. Podkładki i śruby do tarczy
pilarskiej zostały skonstruowane specjalnie do
tej pilarki, dla optymalnej wydajności i bezpie-
czeństwa pracy.
Pozostałe wskazówki bezpieczeństwa dla
wszystkich pilarek
Przyczyny odbicia i odpowiednie wskazówki
bezpieczeństwa
Odbicie to nagła reakcja na skutek zacięcia się
lub zakleszczenia tarczy pilarskiej, ew. na skutek
niewłaściwego rozwiedzenia zębów tarczy
pilarskiej. Pilarka unosi się w niekontrolowany
sposób i wyrywa się z przedmiotu obrabianego
w kierunku operatora;
gdy tarcza pilarska zatnie się lub zakleszczy
w zamykającej się szczelinie, blokuje się, a siła
silnika odrzuca pilarkę w kierunku operatora;
gdy tarcza pilarska przekręci się w rzazie lub
jest niewłaściwie ustawiona, zęby tylnej krawę-
dzi tarczy pilarskiej mogą się zaciąć w przed-
miocie obrabianym, na skutek czego tarcza
pilarska unosi się w górę z rzazu, a pilarka
odskakuje do tyłu w kierunku operatora.
Odbicie jest skutkiem nieodpowiedniego lub wa-
dliwego użytkowania pilarki. Można mu zapobiec
stosując odpowiednie, opisane poniżej środki
bezpieczeństwa.
a) Pilarkę należy mocno trzymać oburącz, a
ramiona ustawić tak, by mogły przyjąć siłę
odbicia. Należy zawsze stać obok tarczy
pilarskiej; nigdy nie ustawiać się w jednej
płaszczyźnie z tarczą pilarską. W razie od-
bicia pilarka może odskoczyć do tyłu, jednak
dzięki odpowiednim środkom bezpieczeństwa
operator jest w stanie opanować siły odbicia.
b) Jeśli tarcza pilarska zakleszczy się lub prze-
rwiesz pracę, wyłącz pilarkę i odczekaj, aż
tarcza pilarska zatrzyma się w materiale. Nie
próbuj wyjmować tarczy pilarskiej z materiału
ani ciągnąć go do tyłu, zanim tarcza pilarska
całkowicie się nie zatrzyma. W przeciwnym
razie może dojść do odbicia. Ustal i usuń
przyczynę zakleszczenia się tarczy pilarskiej
w materiale.
c) Jeśli chcesz ponownie uruchomić pilarkę, któ-
rej tarcza pilarska znajduje się w materiale,
ustaw tarczę pilarską centrycznie w rzazie i
sprawdź, czy zęby tarczy pilarskiej nie zacięły
się w materiale. Gdyby tarcza pilarska b
zakleszczona, może wyrwać się z materiału lub
spowodować odbicie przy ponownym urucho-
mieniu pilarki.
d) Duże płyty należy podpierać, by zmniejszyć
ryzyko odbicia przez zakleszczającą się
tarczę pilarską. Duże płyty mogą wyginać się
pod własnym ciężarem. Płyty muszą być pod-
parte na obu końcach, w pobliżu rzazu i na
krawędzi.
e) Nie używać tępych ani uszkodzonych tarcz
pilarskich. Tarcze pilarskie z tępymi lub niewła-
ściwie ustawionymi zębami wytwarzają zbyt
wąski rzaz i na skutek tego zwiększone tarcie,
zakleszczenie się tarczy pilarskiej i odbicie.
f) Przed rozpoczęciem cięcia dokręć elementy
mocujące ustawień głębokości cięcia i kąta
PL
 61
PHKS 1350 C2
cięcia. Jeżeli te ustawienia zmienią się podczas
cięcia, tarcza pilarska może się zakleszczyć i
spowodować odbicie.
g) Należy zachować szczególną ostrożność
podczas cięcia w istniejących ścianach oraz
innych miejscach o ograniczonej widoczno-
ści. Tarcza pilarska wcinająca się w materiał
może zablokować się na ukrytych obiektach i
spowodować odbicie.
Funkcja dolnej pokrywy ochronnej
a) Przed każdym użyciem należy sprawdzić,
czy dolna osłona zamyka się poprawnie. Nie
należy użytkować pilarki, jeśli dolna osłona
nie porusza się swobodnie i nie zamyka się
natychmiast. Nigdy nie należy zaciskać ani
w inny sposób unieruchamiać dolnej osłony
w pozycji otwartej. Jeżeli pilarka przypad-
kowo upadnie na podłoże, osłona może się
wykrzywić. Należy wówczas otworzyć pokry-
wę za pomocą dźwigni odciągania pokrywy
i upewnić się, że porusza się ona swobodnie
i nie styka się z brzeszczotem ani innymi czę-
ściami przy żadnej głębokości ani przy żadnym
kącie cięcia.
b) Sprawdzić działanie sprężyny pod dolną
osłoną. Jeżeli dolna osłona i sprężyna nie
działają poprawnie, przed użyciem urządze-
nie należy poddać konserwacji. Uszkodzone
części, kleiste osady lub nagromadzenie się
wiórów mogą powodować, że dolna osłona
działa z opóźnieniem.
c) Dolną osłonę można otwierać ręcznie tylko
przy szczególnych rodzajach cięcia, jak
cięcie wgłębne i cięcie kątowe. Otworzyć
dolną osłonę za pomocą dźwigni odciągającej
i zwolnić ją, gdy tarcza pilarska zagłębi się
w materiale. Przy wszystkich innych rodzajach
cięcia dolna osłona powinna pracować auto-
matycznie.
d) Nie odkładać pilarki na stole ani na podłożu,
jeżeli dolna osłona nie osłania tarczy pilar-
skiej. Nieosłonięta tarcza pilarska w trakcie
dobiegu porusza pilarkę w kierunku przeciw-
nym do kierunku cięcia i tnie wszystko na swojej
drodze. Należy przy tym pamiętać o czasie
dobiegu tarczy pilarskiej.
Instrukcje uzupełniające:
Nie stosować tarcz szlifierskich.
Stosować tylko tarcze pilarskie o średnicach
zgodnych z napisami na pilarce.
Podczas pracy z drewnem lub materiałami,
które wytwarzają szkodliwe dla zdrowia pyły,
należy podłączyć urządzenie do odpowiednie-
go, sprawdzonego wyciągu.
Podczas cięcia drewna należy nosić maskę
przeciwpyłową.
Stosować tylko zalecane tarcze pilarskie.
Zawsze nosić ochronniki słuchu.
Unikać przegrzania końcówek zębów.
Podczas cięcia tworzyw sztucznych unik
topienia się tworzywa.
Wskazówki dotyczące bezpieczeń-
stwa przy używaniu tarcz pilarskich
Nosić rękawice ochronne!
Stosować ochronę dróg oddechowych!
Nosić okulary ochronne!
Nosić ochronniki słuchu!
62 
PL
PHKS 1350 C2
OSTRZEŻENIE! Chronić się przed
promieniowaniem laserowym:
Urządzenie jest wyposażone w laser
klasy 2.
Nigdy nie kierować lasera na ludzi ani
zwierzęta.
Nigdy nie patrzeć bezpośrednio w promień
lasera. Światło lasera może uszkodzić wzrok.
Nigdy nie kierować lasera na przedmioty
odbijające promienie. Zagrożenie spowodo-
wane odbitym światłem.
Nigdy nie próbować ustawiać lasera w celu
zwiększenia siły promieniowania lasera.
Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń!
Producent nie ponosi odpowiedzialności
za szkody spowodowane manipulowaniem
przy laserze, jak również nieprzestrzeganiem
wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.
Ostrożnie, w razie zastosowania innych niż
podane tutaj elementów obsługowych lub
ustawień, a także w przypadku innych metod
pracy może dojść do narażenia na działanie
niebezpiecznego promieniowania.
WSKAZÓWKA
Jeśli urządzenie nie jest używane zgodnie z
instrukcją obsługi producenta, może to mieć
negatywny wpływ na zastosowaną ochronę.
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Nieprawidłowe obchodzenie się z ba-
teriami może doprowadzić do pożaru,
wybuchu, wycieku substancji niebez-
piecznych lub powstania innych niebez-
piecznych sytuacji!
Baterii nie wrzucać do ognia i nie narażać
ich na działanie wysokich temperatur.
Nie otwierać, nie deformować ani nie zwie-
rać baterii, ponieważ może to spowodować
wyciek chemikaliów znajdujących się w ich
wnętrzu.
Nigdy nie próbować ładowania wyczer-
panych baterii. Wolno ładować ponownie
tylko akumulatory; nigdy nie próbuj ładować
baterii jednorazowych. Niebezpieczeństwo
eksplozji!
Regularnie sprawdzaj stan baterii. Wycieka-
jące z baterii chemikalia mogą spowodować
trwałe uszkodzenie urządzenia. Zachować
szczególną ostrożność w kontakcie z uszko-
dzonymi lub rozlanymi bateriami. Niebez-
pieczeństwo poparzenia! Nosić rękawice
ochronne.
Chemikalia wydostające się z baterii mogą
powodować podrażnienia skóry. W razie
kontaktu ze skórą spłukać obficie wodą.
W razie przedostania się chemikaliów do
oczu, spłukać obficie wodą, nie trzeć i jak
najszybciej udać się do lekarza.
Baterie nigdy nie powinny trafić w ręce
dzieci. Dziecko może połknąć baterię. W
przypadku połknięcia baterii jak najszybciej
udać się do lekarza.
Nie wolno stosować równocześnie baterii lub
akumulatorów różnych typów.
Baterie należy zawsze wkładać z zachowa-
niem odpowiedniej biegunowości, w przeciw-
nym razie istnieje ryzyko wybuchu.
Na czas dłuższej przerwy w użytkowaniu
urządzenia, wyjmij z niego baterie.
PL
 63
PHKS 1350 C2
Wymiana baterii:
Otwórz pokrywę wnęki baterii
za pomocą
pasującego wkrętaka krzyżakowego.
Wyjmij zużyte baterie.
Umieść w urządzeniu dwie nowe pastylkowe
baterie alkaliczne 1,5 V typu AG 13 / LR 44
(np. GPA 76) zgodnie z oznaczeniem biegu-
nowości i ponownie zamontuj pokrywę wnęki
baterii
.
OSTROŻNIE!
W razie zastosowania innych niż podane tutaj
elementów obsługowych lub ustawień, a także
w przypadku innych metod pracy może dojść
do narażenia na działanie niebezpiecznego
promieniowania.
Oryginalne akcesoria i urządzenia
dodatkowe
Używaj wyłącznie akcesoriów i urządzeń
dodatkowych, które zostały wymienione w
instrukcji obsługi lub których mocowanie jest
kompatybilne z urządzeniem.
Przed uruchomieniem
Sprawdzenie działania osłony
OSTRZEŻENIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO
OBRAŻEŃ!
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac przy
urządzeniu należy je wyłączyć oraz wyjąć
wtyk sieciowy z gniazda.
Upewnij się, że wszystkie ruchome części osło-
ny
działają bez oporów oraz że wszystkie
urządzenia, które służą do zakrywania tarczy
pilarskiej, działają prawidłowo.
Poruszaj osłonę
tylko za przewidzianą do
tego celu dźwignię odciągania osłony .
Pociągnij dźwignię odciągania osłony
całkowicie do tyłu.
Po puszczeniu dźwigni odciągania osłony
osłona musi prawidłowo powracać do
położenia wyjściowego.
Uruchomienie
Ręczna pilarka tarczowa PHKS 1350 C2 wyposa-
żona jest w system inteligentnego sterowania mocą
(Intelligent Power Control). To automatyczne zwięk-
szenie mocy powoduje w pewnym zakresie prędkości
obrotowej, że moc pozostaje stała nawet przy obrób-
ce twardszego i bardziej odpornego materiału.
Montaż / wymiana tarczy pilarskiej
WSKAZÓWKA
Wszystkie stosowane tarcze pilarskie muszą
być zgodne z normą EN 847-1.
Stosować tylko tarcze pilarskie o średnicach
zgodnych z napisami na pilarce.
Tarczę pilarską
wymieniać tylko po wyjęciu
wtyku z gniazda sieciowego!
1. Ustawić głębokość cięcia (za pomocą śruby
ustalającej
) na minimalną wartość, 0 mm.
2. Odchylić osłonę
za pomocą dźwigni do
odciągania pokrywy do tyłu i odstawić
urządzenie.
3. Uruchomić blokadę wrzeciona
(aż do za-
trzaśnięcia się) i kluczem imbusowym odkręcić
śrubę mocującą / podkładkę . Teraz zdjąć
śrubę mocującą / podkładkę i kołnierz mo-
cujący (patrz też rys. A).
Rys. A: Wymiana tarczy pilarskiej
4. Zdjąć tarczę pilarską
.
5. Montaż tarczy pilarskiej
wykonać jak opisano
powyżej, w odwrotnej kolejności.
6. Uruchomić blokadę wrzeciona
(aż do za-
trzaśnięcia się) i kluczem imbusowym dokręcić
do oporu śrubę mocującą / podkładkę .
64 
PL
PHKS 1350 C2
OSTRZEŻENIE!
Strzałka na tarczy pilarskiej
musi mieć
zgodny kierunek ze strzałką kierunku obro-
tów na urządzeniu.
Upewnić się, że tarcza pilarska
jest odpo-
wiednia do prędkości obrotowej pilarki.
Montaż / ustawienie ogranicznika
równoległego
Odkręcić śrubę motylkową i umieść ogra-
nicznik równoległy w uchwycie ogranicznika
wnoległego .
Za pomocą skali na ograniczniku równoległym
i strzałki znacznika na płycie podstawy ustaw
żądaną szerokość cięcia (patrz też rys. B).
Rys. B: Szerokość cięcia 3 cm
Dokręć ponownie śrubę motylkową .
Podłączanie odciągu wiórów
Zamontuj adapter odciągu wiórów na
wyrzucie wiórów .
Podłącz odpowiednio dopuszczony odciąg
pyłu i wiórów.
Obsługa
Włączanie i wyłączanie
Włączanie:
Naciśnij blokadę włączania
w lewo lub
w prawo i przytrzymaj ją wciśniętą.
Naciśnij włącznik/wyłącznik
. Gdy urzą-
dzenie uruchomi się, można zwolnić blokadę
włącznika .
Wyłączanie:
Zwolnić włącznik/wyłącznik
.
Ustawianie kąta cięcia
Można określić kąt cięcia za pomocą skali kąta
cięcia .
Poluzować śrubę motylkową skali wyboru kąta
cięcia
, ustawić żądany kąt cięcia na skali
kąta cięcia i ponownie dokręcić do oporu
nakrętkę motylkową.
Ustawianie głębokości cięcia
WSKAZÓWKA
Zalecamy ustawienie głębokości cięcia na
ok. 3 mm więcej, niż wynosi grubość materia-
łu. Otrzymuje się w ten sposób czysty rzaz.
Poluzować śrubę ustalającą
, ustawić żądaną
głębokość cięcia na skali głębokości cięcia i
ponownie dokręcić do oporu śrubę ustalającą
.
Obsługa ręcznej pilarki tarczowej
1. Włączyć urządzenie – jak opisano w akapicie
Włączanie i wyłączanie” – i ustawić przednią
krawędzią płyty podstawy na materiale.
2. Ustawić urządzenie według ogranicznika rów-
noległego lub według wyznaczonej linii.
3. Trzymać urządzenie oburącz za uchwyty i ciąć
z umiarkowanym dociskiem.
PL
 65
PHKS 1350 C2
Włączanie i wyłączanie lasera
Włączanie:
Naciśnij włącznik/wyłącznik Laser
.
Wyłączanie:
Naciśnij włącznik/wyłącznik Laser
.
WSKAZÓWKA
Jeżeli baterie zużyją się, należy je wymienić
na dwie pastylkowe baterie alkaliczne 1,5 V
typu AG 13 / LR 44 (np. GPA 76).
Regulowanie prędkości obrotowej
Obróć pokrętło do żądanego poziomu
prędkości obrotowej (oznaczenie strzałką ▲)
(1 = minimalna prędkość obrotowa /
6 = maksymalna prędkość obrotowa):
Poniżej podajemy niezobowiązujące zalecenia
prędkości obrotowej; w razie potrzeby można
dostosować ustawienia indywidualnie za pomocą
pokrętła
.
Materiał Stopień
prędkości
obroto-
wej
Twarde i miękkie drewno (lite) przy
cięciu wzdłużnym i poprzecznym
6
Płyty wiórowe, płyty pilśniowe
twarde
6
Płyty stolarskie, sklejka 6
Płyty laminowane i fornirowane 6
Płyty PCW 3-5
Płyty akrylowe, pleksi 2-4
Płyty aluminiowe 4-6
Profile aluminiowe 4-6
Płyty g-k 1-2
Płyty z wełny mineralnej 1-2
Płyty wiórowe ze spoiną cemen-
tową
1-2
Wskazówki i porady
Uszkodzeń krawędzi cięcia na wrażliwych
powierzchniach, np. oklejanych płytach wió-
rowych czy drzwiach można uniknąć, przykle-
jając malarską taśmę maskującą na krawędzi
cięcia. Ma to także tę zaletę, że na taśmie
łatwiej narysować linię cięcia, niż na gładkiej
powierzchni. Jeszcze skuteczniej można unik-
nąć uszkodzenia krawędzi, dokładając w linii
cięcia cienkie drewno, które jest także cięte.
Konserwacja i czyszczenie
OSTRZEŻENIE! NIEBEZPIECZEŃ-
STWO OBRAŻEŃ! Przed rozpoczę-
ciem jakichkolwiek prac przy urzą-
dzeniu należy je wyłączyć oraz
wyjąć wtyk sieciowy z gniazda.
Urządzenie musi być zawsze czyste, suche i
niezabrudzone olejem lub smarem.
Do czyszczenia obudowy urządzenia używaj
suchej szmatki.
OSTRZEŻENIE!
Jeśli konieczna jest wymiana przewodu
sieciowego, powinna ona zostać wykonana
przez producenta lub jego przedstawiciela,
aby uniknąć zagrożeń bezpieczeństwa.
Utylizacja
Opakowanie składa się w całości z mate-
riałów przyjaznych środowisku naturalne-
mu. Można je wyrzucić do właściwych
pojemników na surowce wtórne.
Urządzeń elektrycznych nie wolno
wyrzucać razem zodpadami domo-
wymi!
Zgodnie z dyrektywą europejską 2012/19/EU
zużyte elektronarzędzia należy zbierać oddzielnie
i poddawać procesowi odzysku z poszanowaniem
zasad ochrony środowiska naturalnego.
O informacje na temat usuwania zużytego urzą-
dzenia należy zapytać w najbliższym urzędzie
gminy lub miasta.
66 
PL
PHKS 1350 C2
Utylizacja baterii
Baterie należy poddać recyklingowi
zgodnie z dyrektywą 2006/66/EC i nie
powinny być wyrzucane razem z odpa-
dami komunalnymi. Każdy użytkownik jest ustawo-
wo zobowiązany do oddania zużytych baterii/
akumulatorów w punkcie zbiórki swojej gminy lub
dzielnicy, ewentualnie do ich oddania sprzedawcy.
Obowiązek ten został wprowadzony, aby zapew-
nić utylizację baterii / akumulatorów w sposób
nieszkodliwy dla środowiska naturalnego. Baterie
/ akumulatory należy oddawać tylko w stanie
rozładowanym. Przed utylizacją baterie należy
wyjąć z urządzenia.
Opakowania należy utylizować w
sposób przyjazny dla środowiska.
Przestrzegać oznaczeń na różnych
materiałach opakowaniowych i w razie
potrzeby utylizuj je zgodnie z
zasadami segregacji odpadów.
Materiały opakowaniowe są
oznaczone skrótami (a) i cyframi (b) w
następujący sposób:
1–7: tworzywa sztuczne,
20–22: papier i tektura,
80–98: kompozyty
Informacji na temat możliwości
utylizacji wyeksploatowanego
produktu udziela urząd gminy lub
miasta.
Gwarancja
Kompernaß Handels GmbH
Szanowny Kliencie,
To urządzenie objęte jest 3-letnią gwarancją, licząc
od daty zakupu. W przypadku wad tego produktu,
masz gwarantowane ustawowo prawa w stosunku
sprzedawcy. Te ustawowe prawa nie są ograniczone
przez nasze opisane poniżej warunki gwarancji.
Warunki gwarancji
Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu.
Należy zachować oryginalny paragon (dowód za-
kupu) na przyszłość. Ten dokument jest wymagany
jako dowód zakupu.
Jeżeli w ciągu trzech lat od daty zakupu produktu
ujawni się wada materiałowa lub produkcyjna, pro-
dukt zostanie wedle naszego uznania nieodpłatnie
naprawiony lub wymieniony na nowy. Warunkiem
spełnienia tego świadczenia gwarancyjnego jest
dostarczenie uszkodzonego urządzenia wraz z
dowodem zakupu (paragonem fiskalnym) oraz
krótkim opisem, na czym polega wada oraz kiedy
wystąpiła.
Jeżeli wada jest objęta naszą gwarancją, otrzy-
masz z powrotem naprawiony lub nowy produkt.
Wykonanie naprawy lub wymiana produktu nie
rozpoczyna biegu nowego okresu gwarancji.
Okres gwarancji i ustawowe
roszczenia gwarancyjne
Wykonanie usługi gwarancyjnej nie przedłuża
okresu gwarancji. Dotyczy to również wymienionych
i naprawionych części. Wszelkie szkody i wady
wykryte w chwili zakupu należy zgłosić bezpośrednio
po rozpakowaniu urządzenia. Po upływie okresu
gwarancji wszelkie naprawy są wykonywane
odpłatnie.
PL
 67
PHKS 1350 C2
Zakres gwarancji
Urządzenie zostało starannie wyprodukowane
i poddane przed wysyłką skrupulatnej kontroli
jakości.
Gwarancja dotyczy wad materiałowych lub
produkcyjnych. Niniejsza gwarancja nie obejmuje
części produktów, które są narażone na normalne
zużycie, a zatem mogą być uważane za części
ulegające zużyciu, ani uszkodzeń części łatwo
łamliwych, np. przełączniki, akumulatory, formy do
pieczenia lub części wykonane ze szkła.
Niniejsza gwarancja traci swoją ważność, jeśli
produkt został uszkodzony, nie używano go pra-
widłowo lub nie serwisowano należycie. W celu
zapewnienia prawidłowego stosowania produktu
należy ściśle przestrzegać wszystkich instrukcji
wymienionych w instrukcjach obsługi. Należy
bezwzględnie unikać zastosowania oraz postępo-
wania, których odradza się w instrukcji obsługi lub
przed którymi się w niej ostrzega.
Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku
domowego, a nie do zastosowań komercyjnych.
Niewłaściwe użytkowanie urządzenia, używanie go
w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, użycie
siły lub ingerencja w urządzenie, dokonywana poza
naszymi autoryzowanymi punktami serwisowymi,
powodują utratę gwarancji.
Realizacja zobowiązań gwarancyjnych
W celu zapewnienia szybkiego załatwienia sprawy,
postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:
W przypadku wszelkich pytań przygotuj
paragon fiskalny oraz numer artykułu (np. IAN
12345) jako dowód zakupu.
Numer artykuł można znaleźć na grawerowanej
tabliczce znamionowej, umieszczonej na stronie
tytułowej instrukcji (poniżej po lewej) lub na
naklejce z tyłu albo na spodzie.
W przypadku wystąpienia błędów działania
lub innych wad, prosimy o kontakt z odpowied-
nim działem serwisu telefonicznie lub przez
e-mail.
Zarejestrowany jako wadliwy produkt możesz
wtedy wraz z dołączonym dowodem zakupu
(paragonem) oraz opisem i datą wystąpienia
usterki wysłać nieodpłatnie na przekazany
wcześniej adres serwisu.
Na stronie www.lidl-service.com możesz
pobrać te i wiele innych instrukcji, filmów
o produktach oraz oprogramowanie.
Serwis
Serwis Polska
Tel.: 22 397 4996
IAN 315014
Importer
Pamiętaj, że poniższy adres nie jest adresem
serwisu. Skontaktuj się najpierw z odpowiednim
punktem serwisowym.
KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
DE - 44867 BOCHUM
NIEMCY
www.kompernass.com
68 
PL
PHKS 1350 C2
Tłumaczenie oryginalnej deklaracji zgodności
My, KOMPERNASS HANDELS GMBH, osoba odpowiedzialna za sporządzenie dokumentacji:
Semi Uguzlu, BURGSTR. 21, DE - 44867 BOCHUM, NIEMCY, oświadczamy niniejszym, że produkt ten
jest zgodny z następującymi normami, dokumentami normatywnymi oraz dyrektywami WE:
Dyrektywa maszynowa
(2006 / 42 / EC)
Dyrektywa w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej
(2014 / 30 / EU)
Dyrektywa w sprawie stosowania substancji szkodliwych dla zdrowia
(2011 / 65 / EU)*
* Wyłączną odpowiedzialność za wystawienie niniejszej deklaracji zgodności ponosi producent. Opisany
powyżej przedmiot oświadczenia spełnia wymagania przepisów dyrektywy 2011/65/EU Parlamentu
Europejskiego iRady zdnia 8 czerwca 2011 r. wsprawie ograniczenia stosowania określonych substan-
cji niebezpiecznych wurządzeniach elektrycznych ielektronicznych.
Zastosowane normy zharmonizowane:
EN 62841-1: 2015
EN 62841-2-5: 2014
EN 55014-1: 2006/A2: 2011
EN 55014-2: 2015
EN 61000-3-2: 2014
EN 61000-3-3: 2013
EN 60825-1: 2014
EN 50581: 2012
Oznaczenie typu maszyny: Pilarka ręczna PHKS 1350 C2
Rok produkcji: 01 - 2019
Numer seryjny: IAN 315014
Bochum, 29.01.2019
Semi Uguzlu
- Kierownik ds. zarządzania jakością -
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych w ramach procesu udoskonalania
urządzenia.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100

Parkside PHKS 1350 C2 Translation Of The Original Instructions

Typ
Translation Of The Original Instructions