OK OCR 150-PR Instrukcja obsługi

Marka
OK
Kategoria
zegary stołowe
Model
OCR 150-PR
Rodzaj
Instrukcja obsługi
58
PL
WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA. UWAŻNIE PRZECZYTAĆ I
ZACHOWAĆ DO PRZYSZŁEGO WGLĄDU.
Przestrzegać wszystkich wskazówek dotyczących
bezpieczeństwa, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych
użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem! Przestrzegać
ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa znajdujących się na
urządzeniu i zawartych w niniejszej instrukcji obsługi.
Zachować niniejszą instrukcję do przyszłego wglądu. Jeśli
urządzenie jest przekazywane osobom trzecim, należy
dołączyć do niego niniejszą instrukcję.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody
spowodowane nieprawidłowym użyciem lub niestosowaniem
się do niniejszej instrukcji.
Urządzenie używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego.
Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w
pomieszczeniach i gospodarstwach domowych.
Przed podłączeniem urządzenia do zasilania należy upewnić
się, że napięcie w sieci oraz wartość znamionowa prądu
odpowiadają informacjom dotyczącym zasilania podanym na
tabliczce znamionowej urządzenia.
Nigdy nie używać uszkodzonego urządzenia! Jeśli urządzenie
jest uszkodzone, należy odłączyć je od gniazdka elektrycznego.
Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!
Nie próbować samodzielnie naprawiać urządzenia. W
przypadku awarii naprawa musi zostać wykonana przez
wykwalifi kowanego fachowca.
Aby uniknąć uszkodzenia kabla zasilającego, nie ściskać, nie
zginać i nie pocierać o ostre krawędzie. Trzymać z dala od
gorących powierzchni i otwartych źródeł ognia.
Kabel należy położyć tak, aby przypadkowe pociągnięcie lub
potknięcie się o niego nie było możliwe. Trzymać urządzenie i
jego przewód poza zasięgiem dzieci.
Uwaga! Podczas czyszczenia lub użytkowania nie zanurzać
elektrycznych części urządzenia w wodzie i innych cieczach.
Nigdy nie wkładać urządzenia pod bieżącą wodę.
Nie korzystać z urządzenia mając mokre ręce lub stojąc na
mokrej podłodze. Nie dotykać wtyczki mokrymi rękami.
Jeśli urządzenie wpadnie do wody, należy najpierw odłączyć
wtyczkę, a później sięgnąć do wody.
Urządzenia nie wolno wystawiać na działanie kapiącej lub
chlapiącej wody.
Pod żadnym pozorem nie otwierać urządzenia. Nie wkładać
żadnych obiektów do wnętrza obudowy.
Nigdy nie używać akcesoriów, które nie są zalecane
przez producenta. Mogą one zagrażać bezpieczeństwu i
OCR150PR_A6_131022 (1.4).indb 58CR150PR_A6_131022 (1.4).indb 58 22/10/13 11:26 AM22/10/13 11:26 AM
PL
59
spowodować uszkodzenie urządzenia. Używać wyłącznie
oryginalnych części i akcesoriów.
Nie stawiać ciężkich przedmiotów na urządzeniu. Nie stawiać
przedmiotów będących źródłem ognia, np. świeczek, w pobliżu
urządzenia. Nie stawiać obiektów wypełnionych wodą, np.
wazonów, w pobliżu urządzenia.
Nie odłączać wtyczki od gniazdka, ciągnąc za przewód
zasilający i nie owijać przewodu wokół urządzenia.
Odłączyć wtyczkę od gniazdka, kiedy urządzenie nie jest w
użyciu lub przed czyszczeniem.
Urządzenie należy trzymać z dala od wszelkich gorących
powierzchni i otwartego ognia. Chronić urządzenie przed
ciepłem, zimnem, kurzem, bezpośrednimi promieniami
słonecznymi, wilgocią, kapiącą lub pryskającą wodą.
Podłączyć wtyczkę do łatwo dostępnego gniazdka, aby
podczas wypadku możliwe było natychmiastowe odłączenie
urządzenia. Aby całkowicie wyłączyć urządzenie, należy
wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
Zasilanie sieciowe jest używane jako urządzenie wyłączające,
które zawsze musi być łatwo dostępne.
Nie wystawiać baterii na działanie ekstremalnych temperatur,
np. na działanie bezpośredniego światła słonecznego lub
ognia. Nie stawiać urządzenia na żadnych źródłach ciepła.
Kwas wyciekający z baterii może spowodować szkody.
Należy zawsze prawidłowo umieścić baterie, zgodnie z polaryzacją
(+ i -) oznaczoną na baterii oraz w komorze na baterie.
Uwaga! Jeśli bateria nie jest umieszczona prawidłowo, istnieje
niebezpieczeństwo wybuchu.
Wymieniać baterie wyłącznie na ich odpowiedniki.
Jeśli bateria przecieka, wyjąć ją z komory, trzymając przez
szmatkę. Wyrzucać baterie zgodnie z przepisami. Jeśli kwas
baterii wyciekł, unikać kontaktu ze skórą, oczami i błonami
śluzowymi. Powierzchnie, które weszły w kontakt z kwasem należy
natychmiast spłukać dużą ilością wody. Zgłosić się do lekarza.
Połknięcie baterii jest śmiertelne. Baterie należy trzymać poza
zasięgiem dzieci i zwierząt. Jeśli bateria została połknięta,
natychmiast zgłosić się po pomoc medyczną.
Nie pozwalać dzieciom wymieniać baterii bez nadzoru osoby
dorosłej.
Baterie należy przechowywać w dobrze wentylowanych,
suchych i chłodnych warunkach.
Wyjąć baterię, jeśli urządzenie nie będzie używane przez
dłuższy okres czasu.
Niebezpieczeństwo wybuchu! Baterii nie wolno ładować,
reaktywować w żaden inny sposób, rozbierać, wrzucać do
ognia ani powodować zwarć.
Wyczerpaną baterię należy natychmiast wyjąć z urządzenia i
odpowiednio wyrzucić.
OCR150PR_A6_131022 (1.4).indb 59CR150PR_A6_131022 (1.4).indb 59 22/10/13 11:26 AM22/10/13 11:26 AM
60
PL
GRATULUJEMY
Dziękujemy za zakup produktu ok.. Należy uważnie przeczytać
niniejszą instrukcję obsługi i zachować ją do przyszłego wglądu.
CZĘŚCI
75 64 108 9 111
12
13
14
3
16 151920 1718
2
21
1. Przycisk AUTO • ON • OFF
(auto • wł. • wył.)
2. Ramię projektora
3. Soczewka projektora
4. Pokrętło do ustawiania
ostrości
5. Przycisk PROJECTION
MODE (tryb projekcji)
6. Przycisk SNOOZE
(drzemka)
7. Przycisk ALARM
8. Przycisk TIME (czas)
9. Przycisk HOUR (godzina)
10. Przycisk MIN
11. Przycisk SLEEP
(tryb zasypiania)
12. Regulator BUZZ • OFF •
VOL
13. Przełącznik AM • FM
14. Regulator TUNING
15. Wyświetlacz
16. Skala częstotliwości
(AM/FM)
17. Wskaźnik ALARM
18. Przełącznik LO • HI DIMMER
(przyciemnianie niskie•
wysokie)
19. Antena
20.
Przewód zasilający z wtyczką
21. Komora na baterię
OCR150PR_A6_131022 (1.4).indb 60CR150PR_A6_131022 (1.4).indb 60 22/10/13 11:26 AM22/10/13 11:26 AM
PL
61
OBSŁUGA
12
Bateria zapasowa (do
ustawienia zegara): Otworzyć
komorę na baterie. Włożyć
baterię 9 V (nie dołączona do
zestawu). Zamknąć komorę
baterii.
Podłączyć wtyczkę do
odpowiedniego gniazdka.
SNOOZE
PROJECTION
MODE
ALARM TIME HOUR MIN
SLEEP
34
Ustawianie zegara
1: Nacisnąć i przytrzymać
przycisk TIME.
2/3: Naciskać przyciski HOUR i
MIN w celu ustawienia zegara.
Radio
1: AM • FM — Ustawić żądane
pasmo
2:
FM: Rozwinąć antenę radia.
3: TUNING — Nastawić
żądaną stację (sprawdzając
skalę częstotliwości .
4: VOL — Wyregulow
głośność.
OCR150PR_A6_131022 (1.4).indb 61CR150PR_A6_131022 (1.4).indb 61 22/10/13 11:26 AM22/10/13 11:26 AM
62
PL
OBSŁUGA
SNOOZE
PROJECTION
MODE
ALARM TIME HOUR MIN
SLEEP
56
Ustawianie budzika:
1: Nacisnąć i przytrzymać
przycisk ALARM.
2/3: Naciskać przyciski HOUR
i MIN w celu ustawienia czasu
alarmu.
Budzenie brzęczykiem:
Ustawić regulator w pozycji
BUZZ.
Budzenie radiem:
Ustawić żądaną stację.
Wyregulować głośność za
pomocą przycisku VOL.
SNOOZE
PROJECTION
MODE
ALARM
TIME HOUR MIN
SLEEP
78
Aktywacja alarmu:
1
: Ustawić regulator w pozycji
AUTO.
2:
Zaświeci się wskaźnik alarmu.
Czasowe wstrzymanie alarmu:
Kiedy alarm się włączy,
nacisnąć przycisk SNOOZE w
celu zatrzymania alarmu na 8
minut.
W tym czasie wskaźnik
alarmu miga.
OCR150PR_A6_131022 (1.4).indb 62CR150PR_A6_131022 (1.4).indb 62 22/10/13 11:26 AM22/10/13 11:26 AM
PL
63
OBSŁUGA
SNOOZE
PROJECTION
MODE
ALARM TIME HOUR MIN
SLEEP
SNOOZE
PROJECTION
MODE
ALARM TIME HOUR MIN
SLEEP
910
Zatrzymanie alarmu:
Kiedy alarm się wyłączy,
nacisnąć przycisk ALARM
.
Alarm włączy się ponownie
następnego dnia. Aby
całkowicie wyłączyć alarm,
ustawić regulator w pozycji
OFF.
Tryb zasypiania:
Włączyć radio.
1: Nacisnąć i przytrzymać
przycisk SLEEP.
2: Nacisnąć przycisk HOUR i
MIN w celu ustawienia czasu,
po którym radio się wyłączy
(od 0:01 do 1:59).
11 12
Włączanie trybu projekcji:
Nacisnąć przycisk PROJECTION
MODE w celu włączenia lub
wyłączenia trybu projekcji.
Ustawić ramię projektora tak,
aby godzina wyświetlała się w
żądanym
miejscu na ścianie lub
sufi cie.
Regulacja ostrości:
Ustawić ostrość wyświetlanej
godziny, przekręcając regulator
ostrości.
Przyciemnianie: Ustawić
przełącznik DIMMER w pozycji
LO lub HI.
OCR150PR_A6_131022 (1.4).indb 63CR150PR_A6_131022 (1.4).indb 63 22/10/13 11:26 AM22/10/13 11:26 AM
64
PL
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
UWAGA
Przed czyszczeniem lub konserwacją, odłączyć urządzenie od
gniazdka zasilającego i wyjąć baterię
Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie lub innych cieczach.
Obudowę czyścić delikatnie zwilżoną szmatką.
Do czyszczenia obudowy nie stosować benzyny, alkoholu lub
innych środków ściernych.
Soczewki projektora delikatnie przetrzeć miękką, suchą
szmatką. Nie skrobać soczewek.
SPECYFIKACJA
Napięcie znamionowe: 230 – 240 V~, 50 Hz / moc znamionowa: 3 W
Klasa ochrony: Klasa II
Zasilanie rezerwowe: bateria 9 V (nie dołączona do zestawu)
Zasięg projektora: ok. 3 m
Zakres częstotliwości: FM 88–108 MHz / AM 530–1600 kHz
UTYLIZACJA
Przekreślony symbol pojemnika na odpady sygnalizuje o
konieczności składowania elektrycznych i elektronicznych
odpadów osobno (WEEE). Sprzęt elektryczny i
elektroniczny może zawierać niebezpieczne substancje.
Nie wyrzucać tego urządzenia razem z odpadami komunalnymi.
Urządzenie należy zwrócić do wyznaczonego punktu zbiórki w
celu recyklingu WEEE. W ten sposób przyczyniają się Państwo do
ochrony surowców oraz środowiska. W celu uzyskania dalszych
informacji należy skontaktować się ze sprzedawcą lub władzami
lokalnymi.
OCR150PR_A6_131022 (1.4).indb 64CR150PR_A6_131022 (1.4).indb 64 22/10/13 11:26 AM22/10/13 11:26 AM
/

Ten podręcznik jest również odpowiedni