Siemens TS25350 Instrukcja obsługi

Marka
Siemens
Kategoria
stacje do prasowania parowego
Model
TS25350
Rodzaj
Instrukcja obsługi
70
pl
Dziękujemy za zakup żelazka z generatorem pary SL25,
nowego systemu profesjonalnego prasowania z parą
rmy Siemens.
Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi i zachowaj ją do
póêniejszej konsultacji.
Wstęp
Przeczytaj instrukcje obsługi. Zawierają one ważne informacje
dotyczące funkcji systemu i kilka porad ułatwiających
prasowanie.
Ten wydajny system generuje jednolity strumień pary wodnej
zapewniający idealne rezultaty prasowania. Wyposażony
jest w pojemny i demontowany zbiornik na wodę może być
napełniany w dowolnym momencie bez wyłączania systemu.
Mamy nadzieję, że z naszym żelazkiem z generatorem pary
prasowanie okaże się przyjemne.
Ważne
Pozostaw instrukcję otwartą na tej pierwszej stronie, gdyż
znajdują się na niej informacje, które pomagają w zrozumieniu
działania urządzenia.
Urządzenie spełnia międzynarodowe normy
bezpieczeństwa.
Niniejsze urządzenie zostało zaprojektowane włącznie
do użytku domowego, w związku z czym wykluczone jest
przemysłowe jego wykorzystanie.
Używaj tego urządzenia wyłącznie do celów, do jakich jest
przeznaczone, to jest do prasowania. Jakiekolwiek inne
użycie uznawane jest za nieprawidłowe, i w związku z tym
za niebezpieczne. Producent nie ponosi odpowiedzialności
za szkody powstałe na skutek nieodpowiedniego lub
nieprawidłowego użycia.
Ogólne instrukcje dotyczące
bezpieczeństwa
• Przed podłączeniem urządzenia do sieci elektrycznej,
upewnij się, że napięcie sieci odpowiada napięciu
wskazanemu na tabliczce znamionowej. Urządzenie
powinno zostać podłączone do gniazdka z uziemieniem.
Jeśli używasz przedłużacza, upewnij się, że dysponujesz
gniazdkiem dwubiegunowym 16 A z uziemieniem.
• Nie używaj żelazka jeśli upadło, ma widoczne oznaki
uszkodzeń lub jeśli przecieka. W takim wypadku przed
ponownym użyciem powinno zostać poddane kontroli w
autoryzowanym serwisie technicznym.
W wypadku przepalenia bezpiecznika, urządzenia nie
można uruchomić. Aby móc ponownie użyć żelazka,
odnieś je do autoryzowanego Serwisu Technicznego.
Aby tego uniknąć, w niesprzyjających warunkach
zasilania elektrycznego, mogą wystąpić takie zjawiska
jak przejściowe spadki napięcia lub wahania napięcia,
zatem zaleca się, aby żelazko podłączone było do sieci
elektrycznej o maksymalnej impedancji wynoszącej 0.27 Ω.
W razie potrzeby, użytkownik może zapytać dostawcę
energii o impedancję systemu w punkcie zasilania
• Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytkowania przez
osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach zycz-
nych, sensorycznych oraz umysłowych lub nie posiadające
odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, chyba, że są nadzo-
rowane lub zostały wcześniej odpowiednio poinstruowane.
Dzieci powinny pozostawać pod opieką, aby mieć
pewność, że nie bawią się urządzeniem.
• Przed napełnieniem urządzenia wodą oraz przed wylaniem
wody po użyciu należy wyjąć wtyczkę z gniazdka.
Nie podstawiaj urządzenia pod kran, aby napełnić zbiornik
wodą.
• Urządzenie należy ustawić i użytkować na stabilnej
powierzchni; jeś
li stoi ono na podpórce, powinna ona
również stać na stabilnej powierzchni.
• Po każdym użyciu lub w przypadku podejrzenia usterki
należy natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania.
• Nie odłączaj urządzenia z sieci pociągając za kabel.
• Nie zanurzaj żelazka lub generatora pary w wodzie ani
żadnym innym płynie.
Nie pozostawiaj urządzenia w miejscu wystawionym na
działanie czynników atmosferycznych (deszcz, słońce,
szron, itp.)
• Aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji, wszelkie wymagane
prace i naprawy urządzenia np. wymiana uszkodzonego
przewodu zasilającego, muszą być wykonane przez
wykwalikowanego pracownika Autoryzowanego centrum
serwisowego.
Ważne:
• Podczas pracy urządzenie osiąga wysokie temperatury
i generuje parę, co może być przyczyną oparzeń w
przypadku niewłaściwego użycia.
• Przewód pary, stacja bazowa a w szczególności samo
żelazko mogą mocno nagrzewać się podczas u
żywania.
Nie kieruj strumienia pary w stronę osób lub zwierząt.
• Uważaj by kabel nie dotykał podstawy żelazka kiedy jest
ono rozgrzane.
• Pamiętaj, że stacja prasująca może wydzielać parę
jeszcze chwilę po zwolnieniu spustu pary. Jest prawidłowe
działanie.
Opis
1. Demontowany zbiornik na wodę
2. Demontowana podstawka żelazka
3. Wskaźnik świetlny. “Brak wody” / “Ostrzeżenie funkcji
automatycznego oczyszczania”
4. Kontrola pary zmienna*
5. Przewód pary
6. Wyłącznik główny 0/I podświetlany
7. Wskaźnik świetlny. “Para gotowa” /
“Automatyczne wyłączenie”
8. Obudowa wewnętrznego generatora pary
9. Wtyczka sieciowa
10. Tarcza regulacji temperatury
11. Przycisk wylotu pary
12. Wskaźnik świetlny żelazka
13. Stopa
14. Miejsce przechowywania przewodu pary*
* W zależności od modelu
Przygotowanie (A)
1. Usuń wszelkie etykiety lub osłony ze stopy.
2. Ustaw urządzenie poziomo na płaskiej i stabilnej
powierzchni. Można zdjąć podpórkę żelazka z urządzenia
i ustawić je wraz z podpórką na solidnej, stabilnej i
poziomej powierzchni.
71
pl
3. Wyjmij zbiornik na wodę i napełnij go, tak aby przekroczył
poziom maksymalny.
4. Załóż z powrotem zbiornik na wodę na generator pary.
5. Rozwiń kabel zasilający i podłącz go do gniazdka z
uziemieniem.
6. Ustaw wyłącznik “0/I” (6) w pozycji “I”.
7. Po kilku minutach zapali się wskaźnik “Para gotowa” (7),
informując, że urządzenie jest gotowe do użycia.
Generator pary będzie potrzebował więcej czasu, aby
osiągnąć stan “Para gotowa” tylko przy początkowym
podgrzewaniu lub po wykonaniu operacji odkamieniania
(Calc’n clean).
Gdy podczas zwykłej eksploatacji woda znajduje się już
w generatorze pary, czas podgrzania w celu osiągnięcia
temperatury działania będzie krótszy.
8. Urządzenie wyposażone jest w czujnik poziomu wody.
Wskaźnik świetlny “napełnić zbiornik wodą” (3) zapala się,
kiedy zbiornik zostaje opróżniony z wody.
Ważne:
• Można stosować wodę wodociągową.
Aby przedłużyć prawidłowe działanie funkcji pary, należy
mieszać wodę z kranu z woda destylowaną w proporcji 1:1.
Jeśli woda z kranu jest bardzo twarda, należy zmieszać ją
z wodą destylowaną w proporcji 1:2.
Informacje o stopniu twardości wody można uzyskać u
lokalnego dostawcy wody.
• Zbiornik można napełniać wodą w dowolnym momencie
podczas pracy urządzenia.
• Aby uniknąć uszkodzenia i/lub zanieczyszczenia zbiornika
na wodę,i parownika, Nie należy wlewać do niego wody
zapachowej, octu, krochmalu, płynów odkamieniających
ani innego rodzaju produktów chemicznych.
Wszelkie uszkodzenia w wyniku użycia jednego z wyżej
wymienionych produktów unieważni gwarancję.
Żelazka nie można odstawiać na stopce. Należy zawsze
umieszcza
ć je w położeniu pionowym na podstawce (2).
• Podpórkę można umieścić w specjalnie zaprojektowanym
otworze urządzenia lub w innym odpowiednim miejscu w
stree prasowania.
Nie ustawiaj żelazka na urządzeniu bez podpórki.
Przy pierwszym użyciu z żelazka może wydobywać się
para lub zapachy oraz pojawić się mogą białe cząsteczki
na stopie; jest to normalne i po kilku minutach znika.
Podczas gdy przycisk wylotu pary jest wciśnięty, zbiornik
wody może wydawać dźwięk pompowania, co jest
zjawiskiem normalnym i oznacza że do generatora pary
pompowana jest woda.
Regulacja temperatury
1. Sprawdź na etykietce instrukcje dotyczące prasowania
ubrania w odpowiedniej temperaturze.
2. Wybierz temperaturę (10):
“•” Syntetyczne
“••” Jedwab - wełna
“•••” Bawełna - len
3. Wskaźnik świetlny (12) pozostaje włączony podczas
gdy żelazko nagrzewa się, i gaśnie kiedy żelazko osiąga
wybraną temperaturę.
Porady:
Posortuj ubrania zgodnie z etykietami prania i prasowania,
rozpoczynając od tych, które maja być prasowane w
najniższej temperaturze.
• Jeśli nie ma pewności z jakiej tkaniny uszyte jest dane
ubranie, rozpocznij prasowanie w niskiej temperaturze i
wypróbuj prawidłową temperaturę prasowania na kawałku
materiału normalnie niewidocznym.
Prasowanie z parą (B)
1. Obróć wskaźnik temperatury (10) do wymaganego
położenia.
2. Ustaw ilość pary odpowiadającą Twoim potrzebom za
pomocą regulatora zmiennej ilości pary (4) (w zależności
od modelu).
Przy zwykłym użytkowaniu należy wybrać jedno z
poniższych zalecanych ustawień:
Temperatura Ustawienie pary
•1
•• 5
••• 10
3. Wciśnij przycisk uwalniający parę w celu jej uwolnienia.
Uwaga:
1. Prasowanie przy niższych ustawieniach temperatury “•”
• Jeżeli urządzenie posiada regulator zmiennej ilości pary
(4), ustaw go na najniższą możliwą pozycję (“1”).
• Jeżeli urządzenie nie posiada regulatora zmiennej ilości
pary, podczas prasowania w niższych temperaturach
wciskaj przycisk uwalniania pary tylko na kilka sekund
jednorazowo.
W obydwu przypadkach, jeśli zobaczysz wodę kapiącą ze
stopy żelazka, ustaw wskaźnik temperatury (10) w wyższej
pozycji (upewniaj
ąc się, czy ubranie może być prasowane
przy takim ustawieniu).
2. Przy każdym użyciu żelazka, na początku prasowania
wraz z parą mogą wydzielać się krople wody. Z tego
powodu, przed przystąpieniem do prasowania, zaleca się
wypróbowanie żelazka desce lub na fragmencie ubrania.
Prasowanie bez pary
1. Rozpocznij prasowanie nie naciskając przycisku wylotu
pary (11).
Pionowy strumień pary (C)
1. Ustaw przycisk temperatury w pozycji “•••” lub “max.”
2. Można w ten sposób prasować zasłony i ubrania wiszące
(marynarki, kostiumy, płaszcze...) ustawiając żelazko w
pozycji pionowej i naciskając przycisk wylotu pary (11).
Nigdy nie należy kierować strumienia pary na garderobę
znajdującą się na ciele.
Nigdy nie należy kierować strumienia pary na inne osoby
lub zwierzęta.
72
Inteligentna kontrola pary
(w zależności od modelu)
System ten zapewnia inteligentną kontrolę pary. Wciśnięcie
przycisku wylotu pary (11) powoduje dostarczenie niewielkiej
ilości dodatkowej pary.
Dodatkowe wytwarzanie pary można zawsze wyłączyć
poprzez powtórne krótkie wciśnięcie przycisku wylotu pary.
Automatyczne wyłączenie
(w zależności od modelu)
Jeśli podczas prasowania, przycisk uwalniania pary (11) na
uchwycie żelazka nie zostanie wciśnięty przez określony czas
(8 minut), stacja parowa zostanie automatycznie wyłączona.
Po uruchomieniu funkcji automatycznego wyłączenia, lampka
kontrolna “Automatyczne wyłączenie” (7) będzie migać.
Aby ponownie włączyć stację parową, należy jeszcze raz
nacisnąć przycisk uwalniania pary i poczekać aż lampka
kontrolna “Automatyczne wyłączenie” zacznie świecić
światłem ciągłym.
Czyszczenie i konserwacja
Odłącz żelazko z sieci przed przystąpieniem do
jakichkolwiek czynności konserwacyjnych lub
czyszczenia.
1. Po zakończeniu prasowania wyjmij wtyczkę z gniazdka
i pozostaw żelazko na chwilę, aby stopa ostygła przed
czyszczeniem.
2. Czyść obudowę, uchwyt i korpus żelazka wilgotną
ściereczką.
3. Jeśli stopa jest zabrudzona lub przyrdzewiała, wyczyść ją
wilgotna ściereczką.
4. Nie używaj środków ściernych lub rozpuszczalników.
Przechowywanie urządzenia (D)
1. Przed schowaniem żelazka pozostaw je do ostygnięcia.
2. Ustaw wyłączniki zasilania i kotła parowego w pozycji “0” i
wyjmij wtyczkę z gniazdka.
3. Ustaw żelazko stopą na podpórce.
4. Opróżnij zbiornik na wodę i nawiń kabel na przeznaczony
do tego celu uchwyt. Zepnij przewód parowy dostarczonym
zaciskiem. (14*). Przy zwijaniu przewodów nie napinaj ich
zbytnio.
* W zależności od modelu.
Stopa ochronna do tkanin (E)
(w zależności od modelu)
Ten ochraniacz stosuje się przy prasowaniu parą delikatnych
tkanin przy maksymalnej temperaturze.
Jego zastosowanie czyni zbędnym również zastosowanie
ściereczki zapobiegającej błyszczeniu ciemnych materiałów.
Zalecamy rozpoczęcie od przeprasowania niewielkiego
fragmentu na lewej stronie ubrania i sprawdzenia efektu.
Aby założyć ochraniacz na żelazko, ustaw szpic żelazka
na brzegu ochraniacza i przełóż taśmę elastyczną przez
dolną tylnią część żelazka, aby go dopasować. Aby zdjąć
ochraniacz, pociągnij za taśmę elastyczną.
Ochraniacz można nabyć w punkcie serwisu lub sklepach
specjalistycznych.
Kod produktu (punkty
obsługi posprzedażnej)
Nazwa produktu (sklepy z
akcesoriami specjalistycznymi)
464847 TZ25100
464848* TZ25200*
571510** TZ20450**
* Żelazko z korkową rączką
** Tylko model TS25430
“Calc‘n clean” (F)
Czyszczenie kotła
Aby przedłużyć okres użytkowania generatora pary i uniknąć
gromadzenia się osadów, po kilkugodzinnym używaniu należy
przepłukać bojler (po około 50 godzinach).W przypadku
twardej wody, należy zwiększyć częstotliwość wykonywania
tej czynności.
Nie stosować płynów odkamieniających do płukania bojlera,
gdyż mogłyby go uszkodzić.
1. Pozostaw urządzenie do przestygnięcia na 2 godziny i
sprawdź czy zbiornik wody (1) jest pusty.
2. Ustaw urządzenie na brzegu zlewozmywaka.
3. Zdjąć plastikową pokrywę umieszczoną na spodzie
urządzenia, obracając ją do pozycji
.
4. Poluzuj korek do opróżniania kotła znajdujący się w dolnej
części urządzenia. Użyj w tym celu monety.
5. Przytrzymaj generator pary w pozycji odwróconej i przy
pomocy dzbanka napełnij kocioł ¼ litra wody.
6. Potrząśnij kotłem a następnie opróżnij całkowicie do zlewu
lub do wiadra. Dla lepszego wyniku zalecamy wykonanie
tej czynności dwukrotnie.
Ważne: Przed ponownym zamknięciem upewnij się, że w
kotle nie zostały resztki wody.
7. Załóż ponownie korek i dociśnij mocno przy pomocy
monety.
8. Założyć i zamknąć plastikową pokrywę, obracając ją do
pozycji
.
Ostrzeżenie funkcji automatycznego
oczyszczania
(w zależności od modelu)
Lampka kontrolna (3) będzie migać, wskazując, że należy
przepłukać bojler. W tym celu, należy postępować zgodnie z
zalecaniami przedstawionymi w części powyżej.
Aby zresetować lampkę kontrolną oraz licznik “Calc‘n clean”,
należy dwukrotnie wyłączyć stację, odczekując co najmniej
30 sekund po każdym wyłączeniu.
Przepłukiwanie komory parowej żelazka
(G)
Ta procedura pomaga w usuwaniu drobinek kamienia z
komory parowej.
Jeżeli woda w okolicy jest bardzo twarda, należy korzystać z
tej funkcji raz na około 2 tygodnie.
a) Upewnić się, że żelazko ostygło.
pl
73
pl
b) Ustawić pokrętło wyboru temperatury (10) żelazka w
pozycji “min”.
c) Napełnić zbiornik wodą bieżącą.
d) Podłączyć kabel zasilania i ustawić główny wyłącznik (6) w
pozycji “I”.
e) Odczekać, aż zaświeci się wskaźnik “para gotowa” (7).
f) Jeśli stacja parowa posiada regulator pary (4), ustawić go
w pozycji maksimum (“10”).
g) Przytrzymać żelazko nad zlewem lub pojemnikiem, aby
zebrać wodę.
h) Nacisnąć przycisk uwalniania pary (11) i delikatnie
potrząsnąć żelazkiem. Wrząca woda i para będą
wydobywały się na zewnątrz, wypłukując kamień oraz
inne znajdujące się wewnątrz osady. Może to potrwać
oko
ło 5 minut.
i) Ustawić pokrętło wyboru temperatury (10) żelazka w
pozycji “max”, bez naciskania na przycisk uwalniania
pary (11). Woda w komorze parowej zacznie parować.
Odczekać, aż cała woda znajdująca się wewnątrz komory
wyparuje.
j) Aby oczyścić stopę żelazka, natychmiast zetrzeć wszelkie
osady, przesuwając gorące żelazko po suchej, bawełnianej
ścierce.
Postępowanie w razie awarii
Problem Możliwe przyczyny Rozwiązanie
Generator pary nie
włącza się.
• Podłączenie jest wadliwe.
Generator pary nie jest podłączony.
• Sprawdź kabel sieciowy, wtyczkę i gniazdko.
• Ustaw wyłącznik “0/I” (6) w pozycji “I”.
Żelazko nie nagrzewa
się.
• Wyłącznik “0/I” żelazka jest w pozycji “0”.
Przycisk regulacji temperatury jest w pozycji
“min”.
• Ustaw wyłącznik “0/I” (6) w pozycji “I”.
Ustaw przycisk regulacji temperatury (10) w
żądanej pozycji.
Po włączeniu z żelazka
wydobywa się dym.
Przy pierwszym użyciu: niektóre elementy
żelazka są oliwione przez producenta i
na początku kiedy się nagrzewają, mogą
dymić.
Przy pierwszym użyciu: stopa żelazka może
być zabrudzona.
Zjawisko to jest normalne i po kilku chwilach
zniknie.
• Wyczyść stopę zgodnie z podanymi
instrukcjami czyszczenia.
Przez otwory stopy
wydobywa się woda.
• Użyto funkcji pary zanim osiągnięta została
odpowiednia temperatura.
Woda skrapla się wewną
trz przewodu
ponieważ funkcja pary używana jest po
raz pierwszy lub nie była używana przez
dłuższy czas.
• Zmniejsz strumień pary przy prasowaniu w
niskich temperaturach (zmienna kontrola pary
(4))
• Odsuń żelazko ze strefy prasowania i
naciśnij przycisk wylotu pary (11) aż zacznie
wydobywać się para.
Przez stopę wydobywa
się brud lub stopa jest
zabrudzona.
W generatorze pary zgromadziła się rdza
lub osady mineralne.
• Użyto środków chemicznych lub dodatków
do wody.
• Użyj wody z wodociągu zmieszanej w
równych
proporcjach z wodą destylowaną
lub
odmineralizowaną. Jeśli woda z kranu jest
bardzo twarda, należy zmieszać ją z wodą
destylowaną w proporcji 1:2.
• Wyczyść stopę wilgotną ściereczką.
• Nie dodawaj żadnych środków do
przegotowanej wody.
Żelazko nie wytwarza
pary.
• Kocioł nie włącza się lub zbiornik wody jest
pusty.
Zbiornik wody został nieprawidłowo
założony na generator pary.
Regulator pary jest w pozycji minimum.
• Ustaw wyłącznik kotła “0/I” (6) w pozycji “I”
i/lub napełnij zbiornik wodą.
• Załóż prawidłowo zbiornik na wodę na
generator pary (usłyszysz kliknięcie).
• Zwiększ strumień pary kręcąc regulatorem
pary (4).
Prasowana tkanina
ciemnieje i/lub
przywiera do stopy.
Wybrana temperatura jest zbyt wysoka i
spowodowała uszkodzenie tkaniny.
• Wybierz temperaturę odpowiednią
dla tkaniny
zaś stopę wyczyść wilgotną ściereczką.
Stopa brudzi się. Jest to normalne następstwo użytkowania. • Wyczyść stopę wilgotną ściereczką
74
pl
Problem Możliwe przyczyny Rozwiązanie
Żelazko nie przestaje
uwalniać pary po
odstawieniu go na
podstawkę.
Funkcja “Inteligentna kontrola pary” jest
włączona.
Wystarczy ponownie nacisnąć na spust i
żelazko od razu przestanie uwalniać parę.
Urządzenie wydaje
dźwięk pompowania.
Woda jest przepompowywana do
generatora pary.
• Dźwięk nie ustaje.
Jest to normalne.
• Jeśli dźwięk nie ustaje, nie używaj generatora
pary i skontaktuj się z autoryzowanym
serwisem technicznym.
Spadek ciśnienia pary
podczas prasowania
Przycisk uwalniania pary pozostaje
przyciśnięty przez dłuższy czas
Naciśnij przycisk uwalniania pary (11) co pewien
czas. Poprawia to efekty prasowania, ponieważ
materiał będzie lepiej wysuszony i uzyska większą
miękkość
Wyciek wody z
parownika
Korek spustowy znajdujący się na dnie
urządzenia jest poluzowany.
Dokręć korek spustowy parownika monetą.
Jeśli powy
ższe porady nie pomagają usunąćproblemu, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem technicznym.
Ekologiczna utylizacja
To urządzenie jest oznaczone zgodnie
z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE
oraz polską Ustawą z dnia 29 lipca 2005
r. “O zużytym sprzęcie elektrycznym i
elektronicznym” (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz.
1495) symbolem przekreślonego kontenera
na odpady.
Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego
użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi
odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.
Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym
zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki,
sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system
umożliwiający oddanie tego sprzętu.
Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym
i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych
dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji,
wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz
niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.
Ten podrę
cznik można pobrać z lokalnej strony internetowej rmy Siemens.
A
A
/

Ten podręcznik jest również odpowiedni