Waeco MyFridge MF15 Instrukcja obsługi

Kategoria
Fajne pudełka
Typ
Instrukcja obsługi
MyFridge MF05, MF15
DE 5 Mini-Kühlschrank
Bedienungsanleitung
EN 16 Mini-refrigerator
Operating manual
FR 26 Mini réfrigérateur
Notice d’utilisation
ES 38 Mini-frigorífico
Instrucciones de uso
IT 49 Mini frigorifero
Istruzioni per l’uso
NL 61 Minikoelkast
Gebruiksaanwijzing
DA 72 Mini-køleskab
Betjeningsvejledning
SV 82 Mini-kylskåp
Bruksanvisning
NO 92 Mini-kjøleskap
Bruksanvisning
FI 102 Minijääkaappi
Käyttöohje
PT 112 Mini frigorífico
Manual de instruções
RU 123 Мини-холодильник
Инструкция по эксплуатации
PL 134 Minilodówka
Instrukcja obsługi
CS 145 Mini-chladnička
Návod k obsluze
SK 155 Mini chladnička
Návod na obsluhu
HU 165 Mini hűtőszekrény
Használati utasítás
Fordern Sie weitere Informationen zur umfangreichen Produktpalette aus dem Hause
Dometic WAECO an. Bestellen Sie einfach unsere Kataloge kostenlos und unverbindlich
unter der Internetadresse: www.dometic-waeco.de
We will be happy to provide you with further information about Dometic WAECO products.
Please order our free catalogue with no obligation to buy on our homepage:
www.dometic-waeco.com
Demandez d’autres informations relatives à la large gamme de produits de la maison
Dometic WAECO. Commandez tout simplement notre catalogue gratuitement et sans
engagement à l’adresse internet suivante : www.dometic-waeco.com
Solicite más información sobre la amplia gama de productos de la empresa Dometic
WAECO. Solicite simplemente nuestros catálogos de forma gratuita y sin compromiso en
la dirección de Internet: www.dometic-waeco.com
Per ottenere maggiori informazioni sull’ampia gamma di prodotti Dometic WAECO è
possibile ordinare una copia gratuita e non vincolante del nostro Catalogo all’indirizzo
Internet: www.dometic-waeco.com
Maak kennis met het omvangrijke productscala van de firma Dometic WAECO. Bestel onze
catalogus gratis en vrijblijvend onder het internetadres: www.dometic-waeco.com
Bestil yderligere information om det omfattende produktudvalg fra Dometic WAECO.
Bestil vores katalog gratis og uforpligtende på internetadressen: www.dometic-waeco.com
Inhämta mer information om den omfattande produktpaletten från Dometic WAECO:
Beställ våra kataloger gratis och utan förpliktelser under vår Internetadress:
www.dometic-waeco.com
Be om mer informasjon om det rikholdige produktutvalget fra Dometic WAECO. Bestill vår
katalog gratis uforbindtlig på Internettadressen: www.dometic-waeco.com
Pyytäkää lisää tietoja Dometic WAECOn kattavista tuotevalikoimista. Tilatkaa
tuotekuvastomme maksutta ja sitoumuksetta internet-osoitteesta:
www.dometic-waeco.com
Peça mais informação sobre a ampla gama de produtos da empresa Dometic WAECO.
Peça simplesmente os nossos catálogos de forma gratuita e sem qualquer compromisso,
disponível no site: www.dometic-waeco.com
Запросите дальнейшую информацию об обширном ассортименте продукции
компании Dometic WAECO. Просто закажите наши каталоги на сайте
www.dometic-waeco.com; эта услуга предоставляется бесплатно и ни к чему не
обязывает.
Proszę si
ę zapoznać z informacjami na temat szerokiej gamy produktów Dometic WAECO.
Proszę zamówić nasz bezpłatny katalog i zapoznać się zniewiążącą ofertą pod adresem:
www.dometic-waeco.com
Žádejte další informace o rozsáhlé nabídce výrobků firmy Dometic WAECO. Stačí zdarma
a nezávazně objednat naše katalogy na internetové adrese: www.dometic-waeco.com
Vyžiadajte si ďalšie informácie o rozsiahlej palete výrobkov Dometic WAECO. Objednajte
si bezplatne a nezáväzne náš katalóg na internetovej adrese: www.dometic-waeco.com
Kérjen további információkat a Dometic WAECO cég széles körű termékpalettájáról.
Rendelje meg ingyenes katalógusainkat kötelezettség nélkül a következő internetcímen:
www.dometic-waeco.de
DE
EN
FR
ES
IT
NL
DA
SV
NO
FI
PT
RU
PL
CS
SK
HU
PL
Objaśnienie symboli MF05, MF15
134
Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą
instrukcję. Instrukcję należy zachować. W razie przekazywania urzą-
dzenia należy ją udostępnić kolejnemu nabywcy.
Spis treści
1Objaśnienie symboli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
2 Zasady bezpieczeństwa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
3Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
4 Zakres dostawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
5 Opis techniczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
6Obsługa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
7 Czyszczenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
8 Usuwanie usterek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
9 Gwarancja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
10 Utylizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
11 Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
1Objaśnienie symboli
D
!
!
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Wskazówka dot. bezpieczeństwa: Nieprzestrzeganie powoduje
śmierć lub ciężkie obrażenia ciała.
OSTRZEŻENIE!
Wskazówka dot. bezpieczeństwa: Nieprzestrzeganie może
prowadzić do śmierci lub ciężkich obrażeń ciała.
OSTROŻNIE!
Wskazówka dot. bezpieczeństwa: Nieprzestrzeganie może
prowadzić do obrażeń ciała.
PL
MF05, MF15 Zasady bezpieczeństwa
135
A
I
Obsługa: Ten symbol wskazuje, że użytkownik musi podjąć jakieś dzia-
łanie. Wymagane działania zostały opisane krok po kroku.
Ten symbol opisuje wynik działania.
Rys. 1 5, strona 3: Ten odnośnik wskazuje element na rysunku, w tym
przypadku „Pozycję 5 na rysunku 1 na stronie 3”.
2 Zasady bezpieczeństwa
Producent nie odpowiada za szkody spowodowane:
uszkodzeniem produktu w sposób mechaniczny lub spowodowany prze-
ciąźeniami elektrycznymi
zmianami dokonanymi w produkcie bez wyraźnej zgody producenta
użytkowaniem w celach innych niż opisane w niniejszej instrukcji
2.1 Ogólne bezpieczeństwo
D
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
W łodziach: W przypadku zasilania sieciowego należy bez-
względnie zadbać o zabezpieczenie zasilania wyłącznikiem
ochronnym różnicowoprądowym.
!
OSTRZEŻENIE!
Uruchamianie urządzenia jest zabronione, gdy ma ono widocz-
ne uszkodzenia.
Gdy przewód zasilania ulegnie uszkodzeniu, musi zostać wy-
mieniony przez producenta, jego serwis lub podobnie wykwali-
fikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia.
Napraw mogą dokonywać tylko odpowiednio wykwalifikowane
osoby. Niefachowe naprawy mogą spowodować poważne nie-
bezpieczeństwo.
UWAGA!
Nieprzestrzeganie może prowadzić do powstania szkód
materialnych i zakłóceń w działaniu produktu.
WSKAZÓWKA
Informacje uzupełniające dot. obsługi produktu.
PL
Zasady bezpieczeństwa MF05, MF15
136
Dzieci od 8 roku życia i osoby o ograniczonych możliwościach
fizycznych, sensorycznych lub umysłowych oraz/lub osoby nie-
dysponujące stosowną wiedzą i doświadczeniem mogą użytko-
wać to urządzenie, o ile osoby te znajdują się pod nadzorem lub
zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania
urządzenia i zrozumiały ewentualne zagrożenia wynikające
zniewłaściwego użytkowania.
Dzieci nie mogą również czyścić i konserwować urządzenia bez
nadzoru.
Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
Urządzenie należy stosować i przechowywać poza zasi
ęgiem
dzieci poniżej 8 roku życia.
W urządzeniu nie wolno przechowywać substancji wybucho-
wych, np. pojemników aerozolowych z palnym gazem wytłacza-
jącym.
!
OSTROŻNIE!
Urządzenie należy odłączyć od sieci
–przed każdym czyszczeniem i konserwacją
–po każdym użyciu
Środki spożywcze mogą być przechowywane tylko w oryginal-
nych opakowaniach lub odpowiednich pojemnikach.
A
UWAGA!
Należy porównać dane dotyczące napięcia na tabliczce zna-
mionowej z danymi dostępnego źródła zasilania.
Urządzenie można podłączać wyłącznie:
–za pomocą przewodu zasilania prądem stałym do gniazda
prądu stałego w pojeździe (np. gniazda zapalniczki)
lub za pomocą przewodu zasilania prądem o napięciu 230 V
do sieci prądu przemiennego 230 V
Wtyczki nie należy nigdy wyciągać z gniazda zapalniczki samo-
chodowej ani gniazdka elektrycznego, pociągając za przewód
zasilania.
Jeśli przenośna lodówka jest podłączona do gniazdka DC:
Przed podłączeniem do ładowarki należy odłączyć lodówkę
i inne urządzenia od akumulatora.
PL
MF05, MF15 Zasady bezpieczeństwa
137
Jeśli przenośna lodówka jest podłączona do gniazdka DC:
Wyłączając silnik należy odłączyć urządzenie lub je wyłączyć.
W przeciwnym razie akumulator może się rozładować.
Przenośna lodówka nie nadaje się do transportu substancji
żrących lub zawierających rozpuszczalniki!
2.2 Bezpieczeństwo podczas eksploatacji urządzenia
D
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Nigdy nie należy chwytać nieosłoniętymi rękoma gołych prze-
wodów. Dotyczy to przede wszystkim zasilania z sieci prądu
przemiennego.
!
OSTROŻNIE!
Przed użyciem należy sprawdzić, czy przewód i wtyczka są su-
che.
A
UWAGA!
Wewnątrz przenośnej lodówki nie należy używać żadnych urzą-
dzeń elektrycznych – z wyjątkiem urządzeń zaleconych przez
producenta.
Nie należy ustawiać urządzenia w pobliżu otwartego ognia i in-
nych źródeł ciepła (ogrzewanie, silne promieniowanie słonecz-
ne, piec gazowy itp.).
Niebezpieczeństwo przegrzania!
Należy zawsze pamiętać, że ciepło powstające przy eksploata-
cji musi być odpowiednio odprowadzone. Należy zadbać o to,
aby urządzenie stało w odpowiedniej odległości od ścian lub
przedmiotów, tak by możliwa była cyrkulacja powietrza.
Należy uważać, aby nie zakrywać otworów wentylacyjnych.
Wypełnianie wewn
ętrznego pojemnika cieczami i lodem jest za-
bronione.
Zanurzanie urządzenia w wodzie jest zabronione.
Urządzenie i przewody należy chronić przed wysoką tempera-
turą i wilgocią.
PL
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem MF05, MF15
138
3Użytkowanie zgodne z przeznacze-
niem
Urządzenie chłodzące nadaje się do chłodzenia i podgrzewania
środków spożywczych. Za pomocą przełącznika można włączać
funkcje grzania lub chłodzenia.
Urządzenie jest przeznaczone do podłączania do gniazda wtyko-
wego 12 Vg w samochodzie (zapalniczka), na łodzi lub w samo-
chodzie kempingowym. Można je również podłączyć do sieci prądu
przemiennego 220 – 240 V.
!
4 Zakres dostawy
OSTROŻNIE! Zagrożenie zdrowia!
Należy sprawdzić, czy wydajność chłodzenia odpowiada wyma-
ganiom związanym żywnością lub lekami, które mają być prze-
chowywane w lodówce.
Poz. na
rys. 1,
strona 3
Ilość Nazwa
1 1 Lodówka
2 1 Przewód przyłączeniowy do gniazda 12 Vg
3 1 Przewód przyłączeniowy do gniazda 220 – 240 Vw
1 Instrukcja obsługi
PL
MF05, MF15 Opis techniczny
139
5 Opis techniczny
Lodówka schładza produkty do maks. 18 °C poniżej temperatury otoczenia
(wyłączenie termostatyczne w przypadku +5 °C) względnie utrzymuje arty-
kuły spożywcze w stanie schłodzonym lub podgrzewa do maks. 65 °C
względnie utrzymuje ciepło produktów. Za pomocą kratki oddzielającej moż-
na oddzielnie przechowywać poszczególne produkty, np.butelki i owoce.
Lodówka jest urządzeniem mobilnym i można ją przenosić za pomocą
uchwytu wgłębnego (MF05) lub składanego uchwytu (MF15).
5.1 Opis urządzenia
Skrzynka przyłączowa i panel obsługi (tylna ściana urządzenia).
Poz. na
rys. 2,
strona 3
Nazwa
1 Gniazdo napięcia zmiennego
2 Gniazdo napięcia stałego
3Wyłącznik główny
4 Dioda LED „HOT” (czerwona): Wskazuje włączoną funkcję
ogrzewania
5 Dioda LED „COLD” (zielony): Wskazuje włączoną funkcję
chłodzenia
6 Tylko MF15: Przełącznik ECO
PL
Obsługa MF05, MF15
140
6Obsługa
I
6.1 Rady dotyczące oszczędzania energii
Wybierz miejsce z dobrą wentylacją, nienarażone na promieniowanie
słoneczne.
W celu zwiększenia efektywności energetycznej i ograniczenia wydajno-
ści chłodzenia stosuj tryb ECO.
Schłódź ciepłe potrawy przed ich włożeniem do urządzenia.
Nie otwieraj lodówki częściej niż jest to konieczne.
Nie zostawiaj otwartej lodówki dłużej niż to jest konieczne.
6.2 Użycie lodówki
A
Lodówkę należy stawiać na stałym podłożu.
Należy pamiętać o tym, aby otwory wentylacyjne były oddalone przynaj-
mniej 10 cm od ściany. Dzięki temu nagrzane powietrze może uchodzić
swobodnie.
WSKAZÓWKA
Przed pierwszym użyciem przenośnej lodówki należy ze wzglę-
dów higienicznych wyczyścić ją od wewnątrz i z zewnątrz wilgot-
ną ściereczką (patrz również rozdz. „Czyszczenie” na
stronie 141).
UWAGA! Niebezpieczeństwo uszkodzenia!
Należy uważać, aby w lodówce znajdowały się tylko przedmio-
ty lub produkty, które mogą być chłodzone do wybranej tem-
peratury.
Należy uważać, by nie ochładzać nadmiernie napojów lub po-
traw w szklanych pojemnikach. Podczas zamrażania napoje i
płynne potrawy zwiększają swoją objętość. Może to spowodo-
wać uszkodzenie szklanych pojemników.
Należy pamiętać, że lodówka powinna mieć zapewnioną do-
brą wentylację, pozwalającą na odprowadzenie wytwarzane-
go ciepła. W przeciwnym razie nie gwarantuje się jej
prawidłowego działania. W szczególności nie wolno zakrywać
otworów wentylacyjnych.
PL
MF05, MF15 Czyszczenie
141
Włożyć przewód przyłączeniowy 12 Vg (rys. 1 2, strona 3) do gniazda
napięcia stałego i podłączyć go do gniazda zapalniczki w pojeździe bądź
gniazda 12 V …
lub:
Włożyć przewód 220 240 V (rys. 1 3, strona 3) do gniazda prądu prze-
miennego i podłączyć do sieci prądu przemiennego 220 – 240 V.
Przesunąć przełącznik (rys. 2 3, strona 3) na panelu obsługi do pozycji
„HOT” (ogrzewanie) lub „COLD” (chłodzenie), aby włączyć urządzenie.
Lodówka zaczyna ogrzewać lub chłodzić komorę, co potwierdza świece-
nie odpowiedniej diody LED.
Tylko MF15: Ustawić przełącznik ECO (rys. 2 6, strona 3) w żądanej
pozycji.
Aby wyłączyć lodówkę:
–Przesuń przełącznik (rys. 2 3, strona 3) do pozycji „OFF”.
Odłącz urządzenie od sieci.
I
7 Czyszczenie
!
A
Obudowę należy czyścić od czasu do czasu wilgotną ściereczką od
wewnątrz i na zewnątrz.
WSKAZÓWKA
W przypadku nieużywania lodówki przez dłuższy czas należy po-
zostawić otwarte drzwi, aby uniknąć powstania nieprzyjemnych
zapachów.
OSTRZEŻENIE!
Przed każdym czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od
sieci.
UWAGA! Niebezpieczeństwo uszkodzenia!
Przenośnej lodówki nie wolno nigdy czyścić pod bieżącą wodą
ani zamaczać w wodzie.
Do czyszczenia nie należy używać agresywnych środków
czyszczących ani twardych przedmiotów, gdyż mogą uszko-
dzić lodówkę.
PL
Usuwanie usterek MF05, MF15
142
Należy upewnić się, że otwory wentylacyjne urządzenia nie są zabrudzo-
ne ani zakurzone, aby możliwe było odprowadzanie ciepła podczas pracy
urządzenia, co pozwoli uniknąć uszkodzenia urządzenia.
8 Usuwanie usterek
9 Gwarancja
Warunki gwarancji zostały opisane w Karcie Gwarancyjnej dołączonej do
produktu.
W celu naprawy lub rozpatrzenia gwarancji konieczne jest przesłanie:
kopii rachunku z datą zakupu,
informacji o przyczynie reklamacji lub opisu wady.
Usterka Możliwa przyczyna Proponowane rozwiązanie
Urządzenie nie działa,
nie świeci się dioda
LED
Brak napięcia w gnieździe
samochodowym 12 V
(zapalniczka).
W większości pojazdów konieczne jest
włączenie zapłonu, aby w gnieździe
zapalniczki było napięcie.
Brak napięcia w gnieździe
prądu przemiennego
Należy spróbować podłączyć urządze-
nie do innego gniazda wtykowego.
Zintegrowany zasilacz
jest uszkodzony
Naprawę może wykonać tylko odpo-
wiedni zakład serwisowy.
Urządzenie nie chłodzi
(wtyczka jest włożona,
świeci się dioda LED)
Wentylator wewnętrzny
lub element chłodzący
jest uszkodzony.
Naprawę może wykonać tylko odpo-
wiedni zakład serwisowy.
Zasilanie z gniazda
12 V (zapalniczka):
Zapłon jest włączony,
urządzenie nie działa,
nie świeci się dioda
LED
Wyciągnąć wtyczkę z
gniazda i wykonać
następujące czynności
kontrolne.
Gniazdo zapalniczki
samochodowej jest zabru-
dzone. Powoduje to nie-
prawidłowy kontakt
elektryczny.
Gdy wtyczka lodówki w gnieździe zapal-
niczki jest zbyt ciepła, należy oczyścić
oprawkę. Innym powodem moż
e być
nieprawidłowo zmontowana wtyczka.
Bezpiecznik wtyczki 12 V
jest przepalony.
Należy wymienić bezpiecznik (5 A)
gniazda 12 V (rys. 3 1, strona 4).
Bezpiecznik pojazdu jest
przepalony.
Należy wymienić bezpiecznik samocho-
dowy gniazda wtykowego 12 V (zwykle
15 A), uwzględniając informacje
zawarte w instrukcjach obsługi pojazdu.
PL
MF05, MF15 Utylizacja
143
10 Utylizacja
Opakowanie należy wyrzucić do odpowiedniego pojemnika na śmieci do
recyklingu.
M
Jeżeli produkt nie będzie dłużej eksploatowany, koniecznie
dowiedz się wnajbliższym zakładzie recyklingu lub
w specjalistycznym sklepie, jakie są aktualnie obowiązujące
przepisy dotyczące utylizacji.
11 Dane techniczne
MF05
Zasilanie: 12 Vg
220 – 240 Vw, 50/60 Hz
Pobór mocy: DC: maks. 30 W
AC: maks. 40 W
Zakres temperatury chłodzenia: maks. 18 °C poniżej temperatury otoczenia
Wyłączenie w przypadku 5 °C
Zakres temperatury grzania: ok. 65 °C temperatury wewnętrznej
(termostat punktu stałego)
Pojemność użytkowa: 5 l
Wymiary (Sz x W x G): 190 x 313 x 281 mm
Waga: 3,3 kg
Kontrola/certyfikat:
4
PL
Dane techniczne MF05, MF15
144
MF15
Zasilanie: 12 Vg
220 – 240 Vw, 50/60 Hz
Pobór mocy: 47 W (12 Vg, chłodzenie)
39 W (12 Vg, grzanie)
maks. 55 W (230 Vw, chłodzenie)
39 W (230 Vw, grzanie)
6,5 W (AC, tryb ECO)
Zakres temperatury chłodzenia: maks. 18 °C poniżej temperatury otoczenia
Wyłączenie w przypadku 5 °C
Zakres temperatury grzania: ok. 65 °C temperatury wewnętrznej
(termostat punktu stałego)
Kategoria: Kredens
Klasa efektywności
energetycznej:
A++
Zużycie energii: 57 kWh/rok
Pojemność użytkowa: 14 l
Klasa klimatyczna: N
Temperatura otoczenia: od +16 °C do +32 °C
Emisja hałasu: 33 dB
Wymiary (Sz x W x G): 285 x 435 x 355 mm
Waga: 5,9 kg
Kontrola/certyfikat:
4
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156
 • Page 157 157
 • Page 158 158
 • Page 159 159
 • Page 160 160
 • Page 161 161
 • Page 162 162
 • Page 163 163
 • Page 164 164
 • Page 165 165
 • Page 166 166
 • Page 167 167
 • Page 168 168
 • Page 169 169
 • Page 170 170
 • Page 171 171
 • Page 172 172
 • Page 173 173
 • Page 174 174
 • Page 175 175
 • Page 176 176
 • Page 177 177
 • Page 178 178
 • Page 179 179
 • Page 180 180

Waeco MyFridge MF15 Instrukcja obsługi

Kategoria
Fajne pudełka
Typ
Instrukcja obsługi