BaByliss ST95E Instrukcja obsługi

Kategoria
Prostownice do włosów
Typ
Instrukcja obsługi

Ten podręcznik jest również odpowiedni dla

69
POLSKI
Prostownica i pro 230 steam
Prostownica i pro 230 steam mar-
ki BaByliss jest prostowni na
parę o bardzo wysokiej tempera-
turze, specjalnie opracowaną do
idealnego prostowania jednym
pociągnięciem wszystkich rodza-
jów włosów.
BaByliss zastosował parę ze
względu na jej korzystny wpływ
na fryzurę
Funkcja pary powoduje delikatne
rozlnienie ókna osa. Kos-
myk włosów jest równomiernie i
dokładnie rozczesany i wyadzo-
ny od nasady aż po końcówkę.
Para wraz z funkcją Ionic (Jony
ujemne, produkowane przez bar-
dzo wydajny generator jonów,
rozprowadzane są na osy w
trakcie prostowania i zmniejszają
skcanie się włosów oraz reduku-
statyczne ładunki elektryczne)
nadaje włosom miękkości i bla-
sku. Zapewnia również osom
prawidłową wilgotnć.
Ponadto, para gwarantuje dłszy
efekt prostych włosów w stosun-
ku do klasycznych prostownic.
Płytki grzejne prostownicy posia-
dają nową powłokę z mikroczą-
steczek Ceremiczno-Tytanowych.
Dzięki tej technologii, płytki są o
wiele gładsze i zapewniają idealne
prostowanie, przy jeszcze większej
dbałości o Twoje włosy.
Twoja prostownica wyposona
jest w automatyczny element
grzejny najnowszej generacji
Advanced Ceramic Technology™,
który w spob elektroniczny
umożliwia precyzyjne i stałe usta-
wienie temperatury. Dzki ACT™,
urządzenie bardzo szybko na-
grzewa się do wysokiej tempera-
tury i utrzymuje z dokładnością
bliską jednego stopnia; urdze-
nie posiada również krótki czas
reakcji i dużą zdolność odzyski-
wania ciepła.
PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE
1. Przełącznik włącz/wyłącz
– Wyłączanie automatyczne
2. Przełącznik temperatury 5
ustawień – od 170°C do 230°C
3. Niebieska dioda LED - Funkcja
Ionic
4. Zbiornik na wodę
5. Przełącznik funkcji pary - 3
ustawienia - bez pary / natęże-
nie normalne / duże natężenie
6. Płytki (szer. 38mm x dł. 85mm)
z powłoką nano ceramiczno
tytanową
7. Składany grzebień do rozcze-
sywania - 3 ustawienia - bez
grzebienia / grzebień średni dla
osów delikatnych i cienkich
kosmyków / grzebień wysoki
dla włosów gęstych i grubych
kosmyków
8. Kabel obrotowy
9. Wielowarstwowa podkładka
izolacyjna odporna na wysoką
temperaturę
70
OBSŁUGA
PRZED PODŁĄCZENIEM PRO-
STOWNICY!
• napełnić zbiornik na wodę,
sprawdzić, czy zbiornik jest
prawidłowo ustawiony i za-
mknięty,
upewnić się czy ręce zupeł-
nie suche.
Napełniony zbiornik wystarcza
na około 50 dawek pary. Jeże-
li musisz napełnić zbiornik po
raz 2, wyłącz urządzenie i zaraz
po napełnieniu ustaw zbiornik,
uważając przy tym, aby nie do-
tknąć gorących płytek.
Przed yciem funkcji pary, na-
leży odczekać 2-3 minuty na na-
grzanie urządzenia.
Unikać kontaktu gorących po-
wierzchni ze skórą twarzy i szyi.
Nie kierować strumienia pary na
twarz i szyję.
Przygotować osy do prosto-
wania: wcześniej umyte osy
wysusz suszarką i rozczes
grzebieniem o dużych zębach.
Podzielić włosy na kosmyki. Pod-
nieść i spiąć górczęść włosów
tak, aby móc modelować kosmy-
ki pod spodem.
Zdjąć mały zbiornik (4) znajdu-
jący sna urządzeniu i napełn
go wo, w miarę mliwości
destylowaną (w tym celu należy
podnić gumowy korek w kolo-
rze czarnym). Następnie ustawić
zbiornik na prostownicy.
Podłączprostownii pro 230
steam marki BaByliss i nacisnąć
przycisk ON/OFF (1). Poczek
kilka minut do nagrzania się pro-
stownicy.
Przy pierwszym yciu, z prostow-
nicy może wydobywać się niewielka
ilość dymu i specyczny zapach: jest
to częste zjawisko i zniknie przy ko-
lejnym użyciu.
Usłyszysz również cichy charaktery-
styczny dźwięk, związany z działa-
niem wydajnego generatora jonów.
Zapali się zielona dioda LED, kon-
trolka najniższej temperatury,
niebieska dioda LED (3) potwier-
dza włączenie funkcji Ionic.
Wybierz odpowiednią tempe-
raturę za pomocą przełącznika
temperatury (2). Niska tempe-
ratura zalecana jest do włosów
cienkich, rozjaśnianych i/lub
wrażliwych, natomiast wysoka
temperatura do osów kręco-
nych, gęstych i/lub trudnych w
układaniu. Jeżeli ywasz pro-
stownicy pierwszy raz, ustaw
temperaturę w położeniu 1 (zie-
lona dioda LED), ponieważ każdy
rodzaj osów jest inny. W trak-
cie kolejnych zabiegów, można
stopniowo zwiększać tempe-
raturę, w razie potrzeby. Patrz
orientacyjna tabela poniżej:
Dioda LED odpowiadająca ustawio-
nej temperaturze miga do momentu
uzyskania żądanej temperatury i
pozostaje zapalona przez cały czas
użytkowania.
71
UŻYWANIE FUNKCJI PARY
Włącz funkcję pary za pomocą
przełącznika (5). W zalności od
rodzaju osów, wybrać odpo-
wiednie natężenie.
grzebienia rozczesującego
(7) umożliwiającego wnomier-
ne rozprowadzenie kosmyka
między zębami grzebienia i łatwe
rozczesanie osów. Najpierw
ustawić odpowiednią wysokość.
Przy pierwszym użyciu lub jeżeli
urządzenie nie było długo ywane,
należy włączyć funkcję pary i 7-8
razy otworzyć i zamknąć urządzenie
(pompowanie).
Od nasady po końcówki, prostuj
osy.
Wystarczy jedno pociągnięcie!
Włosy doskonale proste! Sta-
ją się yszczące i jedwabiste na
bardzo długo.
UŻYWANIE BEZ FUNKCJI PARY
Prostownica może być również
ywana bez funkcji pary, wystar-
czy ustawić przełącznik w położe-
niu «bez par lub nie napełniać
zbiornika.
Ponadto, aby poprawić i utrwalić
prostowanie osów trudnych do
układania, kosmyków opornych,
... przy pierwszym pociągnięciu
pary, natomiast przy drugim
wączyć funkcję pary i pociągnąć
prostownicą na sucho.
Technika i porady dotyczące pro-
stowania włosów
Umieśc kosmyk o szerokości
około 2 - 3 cm między 2 płytkami
grzejnymi u nasady włosów.
Ścisnąć rączki prostownicy ści-
TEMPERATURY RODZAJE WŁOSÓW NATĘŻENIE PARY
170°C zielona LED
185°C żółta LED
osy delikatne: cienkie,
suche, rozjaśniane, wrażliwe
i/lub kędzierzawe
osy falowane
Duże natężenie
Duże natężenie
185°C żółta LED
200°C
pomarczowa LED
osy normalne, farbowane
osy falowane do loko-
wanych
Duże natężenie
Średnie natężenie
200°C
pomarczowa LED
215°C
czerwona LED
230°C
czerwona LED
osy gęste
osy kręcone do bardzo
kręconych
Średnie natężenie
Średnie natężenie
72
skając kosmyk i przesuwać ją
wolno od nasady po końcówki.
W razie konieczności, powrz
czynnć, a naspnie poluzo-
wać prostownicę.
Wydzielić następny kosmyk i po-
stępować jak wyżej aż do wygła-
dzenia wszystkich włosów.
Uwaga! W trakcie każdego prosto-
wania, może wydobywać się deli-
katny dym. Spowodowane jest to
parowaniem sebum lub pozostało-
ści produktu do pielęgnacji włosów
(odżywka bez spłukiwania, lakier,
...) lub resztek wilgoci zawartej we
włosie.
fryzu dla uzyskania
ostatecznego efektu. Utrwalić
fryzurę niewiel ilością lakie-
ru lub pianki i nie rozczesyw
osów.
Technika układania fryzury
Prostownica i pro 230 steam mar-
ki BaByliss może również sł
do akcentowania pewnych zmian
na fryzurze (np. grzywka, zawija-
nie,…).
Aby wymodelować włosy z koń-
cówkami do wewnątrz,
urządzenia jak wyżej, kierując go
do wewnątrz (jak w przypadku
podwijania na szczotce). Przy-
trzym przez kilka sekund, a
następnie puścić.
Aby wywinąć końcówki na ze-
wnątrz, postępować jak wyżej,
lecz w przeciwnym kierunku.
Po użyciu, nacisnąć przycisk ON/
OFF, a następnie wyłączur-
dzenie.
Pozostawić jeszcze ciepłe ur-
dzenie do ostygnięcia na spe-
cjalnej podadce odpornej na
wysoką temperaturę.
KONSERWACJA
Wyłączyć urządzenie z prądu
i pozostaw do całkowitego
ostygnięcia.
Po każdym yciu, opróżn
zbiornik.
W celu utrzymania wysokiej ja-
kości płytek, czyścje za pomo-
cą delikatnej wilgotnej szmatki,
bez środka czyszczącego. Nie
drapać płytek.
Przed schowaniem prostownicy,
zacisnąć ytki dla ich zabezpie-
czenia.
Do napełniania zbiornika zaleca
się stosować wodestylowaną.
Jeżeli stosowana jest normalna
woda, naly okresowo odka-
mieniać urządzenie.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Nie ywać urządzenia, gdy jest
wilgotne ani mokrymi rękoma.
UWAGA: saszetki z polietylenu z
produktem lub jego opakowanie
mogą być niebezpieczne. Aby za-
pobiec niebezpieczeństwu udu-
szenia, przechowywać saszetki
poza zasięgiem dzieci. Saszetka
nie jest zabawką.
UWAGA: Nie używać aparatu w
pobliżu wanny lub innych zbior-
ników wypełnionych wodą.
73
W przypadku użytkowania apa-
ratu w łazience, należy wyjąć
kabel z gniazdka elektrycznego.
Umieszczanie w pobliżu wody
może również stanowić zagroże-
nie nawet wtedy, gdy aparat jest
wyłączony.
Nie zanurzać w wodzie ani żad-
nym innym płynie.
W przypadku uszkodzenia kabla
natychmiast zaprzestać używania
aparatu. Jeśli kabel jest uszkodzo-
ny, powinien zostać wymieniony
przez producenta lub w serwisie
naprawczym.
Nie pozostawiać aparatu bez do-
zoru, gdy jest włączony do prądu
lub za pomocą włącznika.
Unikać kontaktu gorących części
aparatu ze skórą twarzy, szyi i
uszu oraz z oczami.
Urządzenie nie może być ywa-
ne przez osoby (w tym również
dzieci) z ograniczeniem zycz-
nym, czuciowym lub mentalnym,
nie posiadające doświadczenia
lub wiedzy, chyba że zostały, na
początku, przyuczone i poin-
struowane w zakresie obsługi
urządzenia przez osoby odpowie-
dzialne za ich bezpieczeństwo.
Zwrócić uwagę na dzieci, aby nie
bawiły się urządzeniem.
Przed schowaniem pozostawić
aparat do wystygnięcia.
Po użyciu, nie owijać kabla wokół
suszarki. Może to spowodować
jej uszkodzenie. Zwinąć kabel bez
dociskania, zawieszając go z boku
aparatu.
Aparat spełnia wymogi dyrektyw
04/108/EWG (Kompatybilność
elektromagnetyczna) oraz 06/95/
EWG (Bezpieczeństwo urządzeń
elektrycznych gospodarstwa
domowego), zmienionych dyrek-
tywą 93/68/EWG (Oznakowanie
WE).
ZUŻYTE URZĄDZENIA
ELEKTRYCZNE I ELEKTRONICZNE
Ze względu na wspólne dobro
oraz dla aktywnych starań na rzecz
ochrony środowiska:
Nie wyrzucać urządzeń do zwy-
kłych śmieci.
Stosować systemy odzyskiwania
i zbiórki odpadów dostępne w
kraju.
Niektóre materiały mogą być odzy-
skane lub uszlachetnione.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89

BaByliss ST95E Instrukcja obsługi

Kategoria
Prostownice do włosów
Typ
Instrukcja obsługi
Ten podręcznik jest również odpowiedni dla