Princess 01.142329.01.001 Instrukcja obsługi

Kategoria
Zabawki
Typ
Instrukcja obsługi

Ten podręcznik jest również odpowiedni dla

EN
Instruction manual
NL
Gebruiksaanwijzing
FR
Mode d’emploi
DE Bedienungsanleitung
ES Manual de usuario
PT Manual de utilizador
IT Manuale utente
SV Bruksanvisning
CS Návod na použití
PL Instrukcja obsługi
SK vod na použitie
Croque Monsieur Cool White
01.142329.01.001
1
2
5
6
4
3
7
PARTS DESCRIPTION / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPTION DES PIÈCES /
TEILEBESCHREIBUNG / DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS / DESCRIÇÃO DOS
COMPONENTES / DESCRIZIONE DELLE PARTI / BESKRIVNING AV DELAR /
OPIS CZĘŚCI / POPIS SOUČÁSTÍ / POPIS SÚČASTÍ
www.princesshome.eu
© Princess 2018
[WEEE Logo]
ENInstruction manual
SAFETY
By ignoring the safety instructions the
manufacturer can not be hold responsible for
the damage.
If the supply cord is damaged, it must be
replaced by the manufacturer, its service
agent or similarly qualified persons in order to
avoid a hazard.
Never move the appliance by pulling the cord
and make sure the cord can not become
entangled.
The appliance must be placed on a stable,
level surface.
The user must not leave the device
unattended while it is connected to the supply.
This appliance is only to be used for
household purposes and only for the purpose
it is made for.
This appliance shall not be used by children
aged less than 8 years. This appliance can be
used by children aged from 8 years and above
and persons with reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience and
knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning use of
the appliance in a safe way and understand
the hazards involved. Children shall not play
with the appliance. Keep the appliance and its
cord out of reach of children aged less than 8
years. Cleaning and user maintenance shall
not be made by children unless older than 8
and supervised.
To protect yourself against an electric shock,
do not immerse the cord, plug or appliance in
the water or any other liquid.
Keep the appliance and its cord out of reach
of children less than 8 years.
The temperature of accessible surfaces may
be high when the appliance is operating.
The bread may burn, therefore do not use the
toaster near or below combustible material,
such as curtains.
The appliance is not intended to be operated
by means of an external timer or a separate
remote-control system.
To prevent fire or shock hazard do not expose
this appliance to rain or moisture.
Surface are liable to get hot during use.
This appliance is intended to be used in
household and similar applications such as:
Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments.
By clients in hotels, motels and other residential type environments.
Bed and breakfast type environments.
Farm houses.
PARTS DESCRIPTION
1. Crumb tray
2. Color controller
3. Lift handle
4. Defrost button
5. Reheat button
6. Cancel button
7. Bun warmer
BEFORE THE FIRST USE
Take the appliance andaccessoriesoutthebox.Removethe
stickers,protective foilorplasticfrom thedevice.
Place the device on a flat stable surface and ensure a minimum of 10
cm. free space around the device. This device is not suitable for
installation in a cabinet or for outside use.
Putthepower cable intothe socket.(Note: Make surethe
voltagewhich is indicated on the devicematchesthe localvoltage
beforeconnecting the device.Voltage220V-240V 50/60Hz)
When the device is turned on for the first time, a slight odour will
occur. This is normal, ensure adequate ventilation. This fragrance is
only temporary and will disappear soon.
USE
Put a slice of bread in one of the slots. You can place 2 slices in the
device. Make sure the crumb tray is in place before use.
Plug the power cord into a grounded outlet. Turn the color controller to
your desired position. Press the handle completely down to start the
toasting process.
Once the bread has been toasted to the desired color, the handle will
pop up automatically.
During toasting, you can check the color of the bread. If it is to your
satisfaction, you can press the cancel button to cancel the operation at
any time.
If the bread is frozen, perform the same operations and press the
defrost button. The indicator will be illuminated. In this mode the bread
will be toasted to your desired color.
If you want to reheat cold toasted bread, press the reheat button and
the indicator will be illuminated. This mode has a fixed time setting.
The toaster is equipped with a bun warmer, this rack can be used for
warming up buns and baguettes.
CLEANING AND MAINTENANCE
Before cleaning, unplug the appliance and wait for the appliance to
cool down.
Clean the appliance with a damp cloth. Never use harsh and abrasive
cleaners, scouring pad or steel wool, which damages the device.
Never immerse the electrical device in water or any other liquid. The
device is not dishwasher proof.
Pull out the crumb tray and remove the crumbs. By using the device
frequently, repeat this every week.
Do not use a metal object (fork, knife .... ) to clean the inside of the
appliance as this may damage the heating elements.
ENVIRONMENT
This appliance should not be put into the domestic garbage at the
end of its durability, but must be offered at a central point for the recycling
of electric and electronic domestic appliances. This symbol on the
appliance, instruction manual and packaging puts your attention to this
important issue. The materials used in this appliance can be recycled. By
recycling of used domestic appliances you contribute an important push to
the protection of our environment. Ask your local authorities for information
regarding the point of recollection.
Support
You can find all available information and spare parts at
www.princesshome.eu!
NLGebruiksaanwijzing
VEILIGHEID
De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade
voortvloeiend uit het niet opvolgen van de
veiligheidsinstructies.
Als het netsnoer beschadigd is, moet het
worden vervangen door de fabrikant, de
onderhoudsmonteur van de fabrikant of door
personen met een soortgelijke kwalificatie om
gevaar te voorkomen.
Verplaats het apparaat nooit door aan het snoer
te trekken. Zorg ervoor dat het snoer nergens in
verstrikt kan raken.
Het apparaat moet op een stabiele, vlakke
ondergrond worden geplaatst.
De gebruiker mag het apparaat niet onbeheerd
achterlaten wanneer de stekker zich in het
stopcontact bevindt.
Dit apparaat is uitsluitend voor huishoudelijk
gebruik en voor het doel waar het voor bestemd
is.
Dit apparaat mag niet worden gebruikt door
kinderen jonger dan 8 jaar. Dit apparaat kan
worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en
door personen met verminderde lichamelijke,
zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek
aan de benodigde ervaring en kennis indien ze
onder toezicht staan of instructies krijgen over
hoe het apparaat op een veilige manier kan
worden gebruikt alsook de gevaren begrijpen
die met het gebruik samenhangen. Kinderen
mogen niet met het apparaat spelen. Houd het
apparaat en het netsnoer buiten bereik van
kinderen jonger dan 8 jaar. Laat reiniging en
onderhoud niet door kinderen uitvoeren, tenzij
ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.
Dompel het snoer, de stekker of het apparaat
niet onder in water of andere vloeistoffen om
elektrische schokken te voorkomen.
Houd het apparaat en het netsnoer buiten
bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
De temperatuur van de toegankelijke
oppervlakken kan hoog zijn wanneer het
apparaat in gebruik is.
Het brood kan aanbranden. Gebruik het
broodrooster niet in de buurt van of onder
brandbaar materiaal, zoals gordijnen.
Het apparaat is niet bedoeld om bediend te
worden met behulp van een externe timer of
een afzonderlijk afstandbedieningssysteem.
Het apparaat niet aan regen of vocht
blootstellen om brand- of schokgevaar te
voorkomen.
Het oppervlak kan heet worden tijdens
gebruik.
Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk en
soortgelijk gebruik, zoals:
Personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen.
Door gasten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen.
Bed&Breakfast-type omgevingen.
Boerderijen.
ONDERDELENBESCHRIJVING
1. Kruimellade
2. Bruiningsregelaar
3. Hendel
4. Ontdooi knop
5. Verwarmingsknop
6. Annuleerknop
7. Broodjesopzetrek
VOOR HET EERSTE GEBRUIK
Haal het apparaat en de accessoires uit de doos.Verwijder de stickers,
de beschermfolie of het plastic van het apparaat.
Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele ondergrond. Zorg voor
minimaal 10 cm vrije ruimte rondom het apparaat. Dit apparaat is niet
geschikt voor inbouw of gebruik buitenshuis.
Sluit het netsnoer aan op het stopcontact.(Let op: Zorg er voor het
aansluiten van het apparaat voor dat het op het apparaat aangegeven
voltage overeenkomt met de plaatselijke
netspanning.Voltage220V-240V 50/60Hz)
Wanneer het apparaat voor de eerste keer wordt ingeschakeld, zal het
een lichte geur afgeven. Dit is normaal. Zorg voor voldoende ventilatie.
Deze geur is slechts tijdelijk en zal spoedig verdwijnen.
GEBRUIK
Plaats een sneetje brood in een van de sleuven. U kunt 2 sneetjes in het
apparaat plaatsen. Zorg er voor gebruik voor dat de kruimellade is
geplaatst.
Steek het netsnoer in een geaard stopcontact. Draai de
bruiningsregelaar naar de gewenste positie. Druk de hendel volledig
omlaag om het roosteren te starten.
Zodra het brood de gewenste kleur heeft, springt de hendel automatisch
omhoog.
Tijdens het roosteren kunt u de kleur van het brood controleren. Indien
naar wens kunt u op de annuleerknop drukken om het proces op ieder
willekeurig moment te annuleren.
Indien het brood bevroren is, verricht dan dezelfde handelingen en druk
op de ontdooiknop. De indicator gaat branden. In deze modus wordt het
brood geroosterd tot het de gewenste kleur heeft.
Indien u koud geroosterd brood opnieuw wilt opwarmen, druk dan op de
opwarmknop. De indicator gaat branden. Deze modus heeft een vaste
tijdinstelling.
Deze broodrooster is uitgerust met een broodjesopzetrek, dit rek is te
gebruiken voor het opwarmen van broodjes, stokbrood of croissants.
REINIGING EN ONDERHOUD
Verwijder voor reiniging de stekker uit het stopcontact en wacht tot het
apparaat is afgekoeld.
Reinig het apparaat met een vochtige doek. Gebruik nooit agressieve of
schurende reinigingsmiddelen, schuursponzen of staalwol; dit beschadigt
het apparaat.
Dompel het apparaat nooit onder in water of andere vloeistoffen. Het
apparaat is niet vaatwasserbestendig.
Trek de kruimellade uit de bodem van het apparaat en leeg deze. Indien
het apparaat regelmatig wordt gebruikt, dient de kruimellade minimaal
een keer per week te worden geleegd.
Gebruik geen metalen voorwerpen (vork, mes enz.) om de binnenkant
van het broodrooster schoon te maken, hiermee kunt u schade
aanrichten aan het verwarmingselement.
MILIEU
Dit apparaat mag aan het einde van de levensduur niet bij het
normale huisafval worden gedeponeerd, maar moet bij een speciaal
inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparaten
worden aangeboden. Het symbool op het apparaat, in de
gebruiksaanwijzing en op de verpakking attendeert u hierop. De in het
apparaat gebruikte materialen kunnen worden gerecycled. Met het
recyclen van gebruikte huishoudelijke apparaten levert u een belangrijke
bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Informeer bij uw lokale
overheid naar het inzamelpunt.
Support
U kunt alle beschikbare informatie en reserveonderdelen vinden op
www.princesshome.eu!
FRManuel d'instructions
SÉCURITÉ
Si vous ignorez les instructions de sécurité, le
fabricant ne saurait être tenu responsable des
dommages.
Si le cordon d'alimentation est endommagé, il
doit être remplacé par le fabricant, son
réparateur ou des personnes qualifiées afin
d'éviter tout risque.
Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le
cordon et veillez à ce que ce dernier ne soit pas
entortillé.
L'appareil doit être posé sur une surface stable
et nivelée.
Ne laissez jamais le dispositif sans surveillance
s'il est connecté à l'alimentation.
Cet appareil est uniquement destiné à des
utilisations domestiques et seulement dans le
but pour lequel il est fabriqué.
Cet appareil ne doit pas être utilisé par des
enfants de moins de 8 ans. Cet appareil peut
être utilisé par des enfants de 8 ans ou plus et
des personnes présentant un handicap
physique, sensoriel ou mental voire ne
disposant pas des connaissances et de
l'expérience nécessaires en cas de surveillance
ou d'instructions sur l'usage de cet appareil en
toute sécurité et de compréhension des risques
impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer
avec l'appareil. Maintenez l'appareil et son
cordon d'alimentation hors de portée des
enfants de moins de 8 ans. Le nettoyage et la
maintenance utilisateur ne doivent pas être
confiés à des enfants sauf s'ils ont 8 ans ou
plus et sont sous surveillance.
Afin de vous éviter un choc électrique,
n'immergez pas le cordon, la prise ou l'appareil
dans de l'eau ou autre liquide.
Maintenez l'appareil et son cordon
d'alimentation hors de portée des enfants de
moins de 8 ans.
La température des surfaces accessibles peut
devenir élevée quand l'appareil est en fonction.
Le pain peut brûler. De ce fait, n'utilisez pas le
grille-pain à proximité ou sous une matière
combustible, ainsi des rideaux.
L'appareil n'est pas destiné à fonctionner avec
un dispositif de programmation externe ou un
système de télécommande indépendant.
Pour prévenir des incendies ou des chocs
électriques, n'exposez pas cet appareil à la
pluie ou à l'humidité.
La surface peut devenir chaude à l'usage.
Cet appareil est destiné à une utilisation
domestique et aux applications similaires,
notamment:
Coin cuisine des commerces, bureaux et autres environnements de
travail.
Hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel.
Environnements de type chambre d’hôtes.
Fermes.
DESCRIPTION DES PIÈCES
1. Tiroir à miettes
2. Force du grill
3. Poignée ascenseur
4. Bouton de décongélation
5. Bouton de réchauffe
6. Bouton d'annulation
7. Grille à brioche
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
Sortez l'appareil et les accessoires hors de la boîte.Retirez les
autocollants, le film protecteur ou le plastique de l'appareil.
Mettez l'appareil sur une surface stable plate et assurez un dégagement
tout autour de l'appareil d'au moins 10 cm. Cet appareil ne convient pas
à une installation dans une armoire ou à un usage à l'extérieur.
Branchez le cordon d’alimentation à la prise.(Remarque: Veillez à ce
que la tension indiquée sur l’appareil corresponde à celle du secteur
local avant de connecter l'appareil.Tension220V-240V 50/60Hz)
À la première mise en marche de l'appareil, une légère odeur est
perceptible. C'est normal : assurez une ventilation adéquate. Cette odeur
est seulement temporaire et disparaît rapidement.
UTILISATION
Placez une tranche de pain dans l'une des fentes. L'appareil peut
accepter 2 tranches de pain. Assurez-vous que le bac à miettes est en
place avant usage.
Branchez le cordon d'alimentation dans une prise mise à la terre.
Tournez le bouton de force du grill sur la position voulue. Abaissez le
levier à fond pour lancer le processus de grill.
Une fois le pain grillé selon le brunissement voulu, le levier remonte
automatiquement.
Durant le grill, vous pouvez vérifier le brunissement du pain. S'il vous
satisfait, vous pouvez appuyer sur le bouton d'annulation pour
interrompre à tout moment l'opération.
Pour du pain congelé, procédez de même mais utilisez le bouton de
décongélation.. Le témoin s'allume. Dans ce mode, le pain grille selon le
brunissement voulu.
Pour réchauffer le pain grillé froid, appuyez sur le bouton de réchauffage
et le témoin s'allume. Ce mode comporte un réglage de durée fixe.
Le grille-pain est équipé d'un réchaud pour petits pains, cette grille peut
être utilisée pour chauffer brioches et baguettes.
NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Avant le nettoyage, débranchez l'appareil et attendez qu'il refroidisse.
Nettoyez l'appareil avec un chiffon humide. N'utilisez pas de produits
nettoyants agressifs ou abrasifs, de tampons à récurer ou de laine de
verre, ceux-ci pourraient endommager l'appareil.
N'immergez jamais l'appareil dans l'eau ni aucun autre liquide. L'appareil
ne sont pas lavables au lave-vaisselle.
Retirez le ramasse-miettes et retirez les miettes. En utilisant l'appareil
fréquemment, répétez cette opération hebdomadairement.
N'utilisez pas d'objets métalliques (fourchette, couteau, etc.) pour
nettoyer l'intérieur de l'appareil, ceci pourrait endommager les éléments
de chauffage.
ENVIRONNEMENT
Cet appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers à la
fin de sa durée de vie, il doit être remis à un centre de recyclage pour les
appareils électriques et électroniques. Ce symbole sur l'appareil, le
manuel d'utilisation et l'emballage attire votre attention sur un point
important. Les matériaux utilisés dans cet appareil sont recyclables. En
recyclant vos appareils, vous contribuez de manière significative à la
protection de notre environnement. Renseignez-vous auprès des autorités
locales pour connaître les centres de collecte des déchets.
Support
Vous retrouvez toutes les informations et pièces de rechange sur
www.princesshome.eu!
DEBedienungsanleitung
SICHERHEIT
Beim Ignorieren der Sicherheitshinweise kann
der Hersteller nicht für Schäden haftbar
gemacht werden.
Ist das Netzkabel beschädigt, muss es vom
Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich
qualifizierten Personen ersetzt werden, um
Gefahren zu vermeiden.
Bewegen Sie das Gerät niemals durch Ziehen
am Kabel, und stellen Sie sicher, dass sich das
Kabel nicht verwickelt.
Das Gerät muss auf einer ebenen, stabilen
Fläche platziert werden.
Das Gerät darf nicht unbeaufsichtigt bleiben,
während es am Netz angeschlossen ist.
Dieses Gerät darf nur für den
Haushaltsgebrauch und nur für den Zweck
benutzt werden, für den es hergestellt wurde.
Dieses Gerät darf nicht von Kindern unter 8
Jahren verwendet werden. Dieses Gerät darf
von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit
eingeschränkten körperlichen, sensorischen
oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel
an Erfahrung und Kenntnissen verwendet
werden, sofern diese Personen beaufsichtigt
oder über den sicheren Gebrauch des Geräts
unterrichtet wurden und die damit verbundenen
Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen mit
dem Gerät nicht spielen. Halten Sie das Gerät
und sein Anschlusskabel außerhalb der
Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.
Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht
von Kindern vorgenommen werden, es sei
denn, sie sind älter als 8 und werden
beaufsichtigt.
Tauchen Sie zum Schutz vor einem
Stromschlag das Kabel, den Stecker oder das
Gerät niemals in Wasser oder sonstige
Flüssigkeiten.
Halten Sie das Gerät und sein Anschlusskabel
außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8
Jahren.
Die Temperatur der zugänglichen Oberflächen
kann hoch sein, wenn das Gerät in Betrieb ist.
Das Brot kann in Brand geraten. Verwenden Sie
den Toaster daher nicht in der Nähe von oder
unter brennbarem Material wie beispielsweise
Gardinen.
Das Gerät darf nicht mit einem externen Timer
oder einem separaten Fernbedienungssystem
betrieben werden.
Zur Vermeidung von Feuer und Stromschlag
setzen Sie das Gerät nicht Regen oder
Feuchtigkeit aus.
Die Oberfläche kann beim Gebrauch heiß
werden.
Dieses Gerät ist dazu bestimmt, im Haushalt
und ähnlichen Anwendungen verwendet zu
werden, wie beispielsweise:
In Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und anderen gewerblichen
Bereichen.
Von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen.
In Frühstückspensionen.
In Gutshäusern.
TEILEBESCHREIBUNG
1. Krümelschublade
2. Bräunungsregler
3. Hebel
4. Auftautaste
5. Aufwärmtaste
6. Abbruchtaste
7. Brötchenaufsatz
VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME
Nehmen Sie das Gerät und das Zubehör aus der Verpackung.Entfernen
Sie die Aufkleber, die Schutzfolie oder das Plastik vom Gerät.
Stellen Sie das Gerät auf eine ebene und stabile Fläche und halten Sie
einen Abstand von mindestens 10 cm um das Gerät herum ein. Dieses
Gerät ist nicht für den Anschluss oder die Verwendung in einem Schrank
oder im Freien geeignet.
Stecken Sie den Stecker des Netzkabels in die Steckdose.(Hinweis:
Stellen Sie vor dem Anschließen des Geräts sicher, dass die auf dem
Gerät angegebene Netzspannung mit der örtlichen Spannung
übereinstimmt.Spannung220V-240V 50/60Hz)
Wenn das Gerät zum ersten Mal eingeschaltet wird, kann es zu einer
leichten Geruchsbildung kommen. Dies ist normal. Sorgen Sie für
ausreichende Lüftung. Dieser Geruch hält nur kurze Zeit an und
verschwindet bald.
GEBRAUCH
Stecken Sie eine Scheibe Brot in einen der Schlitze. Sie können 2
Scheiben in das Gerät stecken. Vergewissern Sie sich vor dem
Gebrauch, dass die Krümellade eingesetzt ist.
Stecken Sie den Netzstecker in eine geerdete Steckdose. Drehen Sie
den Bräunungswähler auf die gewünschte Stellung. Schieben Sie den
Hebel ganz herunter, um den Toastvorgang zu starten.
Sobald das Brot die gewünschte Bräunung hat, springt der Hebel
automatisch nach oben.
Während des Toastens können Sie die Brotfarbe kontrollieren. Wenn
diese Ihren Wünschen entspricht, können Sie die Abbruchtaste betätigen
und den Vorgang jederzeit abbrechen.
Ist das Brot gefroren, führen Sie das Gleiche durch und drücken Sie auf
die Auftautaste. Die Anzeige leuchtet auf. In diesem Modus wird das Brot
getoastet, bis es die gewünschte Farbe hat.
Wenn Sie kaltes getoastetes Brot aufwärmen möchten, drücken Sie auf
die Aufwärmtaste; die Anzeige leuchtet nun auf. Dieser Modus hat eine
unveränderliche Zeiteinstellung.
Der Toaster ist mit einer Aufwärmvorrichtung für Brötchen ausgestattet,
auf diesem Aufsatz können Brötchen und Baguettes aufgewärmt
werden.
REINIGUNG UND PFLEGE
Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker und warten Sie, bis das
Gerät abgekühlt ist.
Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie
niemals scharfe oder scheuernde Reiniger, Topfreiniger oder Stahlwolle.
Dies würde das Gerät beschädigen.
Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
Das Gerät ist nicht spülmaschinenfest.
Die Krümelschale herausziehen und die Krümel entfernen. Diesen
Vorgang bei häufigem Gebrauch jede Woche wiederholen.
Um das Gerät innen zu reinigen, keinen Metallgegenstand (Gabel,
Messer....) benutzen, dadurch könnten die Heizelemente beschädigt
werden.
UMWELT
Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebenszeit nicht im Hausmüll
entsorgt werden, sondern muss an einer Sammelstelle für das Recyceln
von elektrischen und elektronischen Haushaltsgeräten abgegeben
werden. Das Symbol auf dem Gerät, in der Bedienungsanleitung und auf
der Verpackung macht Sie auf dieses wichtige Thema aufmerksam. Die in
diesem Gerät verwendeten Materialien können recycelt werden. Durch
das Recyceln gebrauchter Haushaltsgeräte leisten Sie einen wichtigen
Beitrag zum Umweltschutz. Fragen Sie Ihre örtliche Behörde nach
Informationen über eine Sammelstelle.
Support
Sämtliche verfügbaren Informationen und Ersatzteile finden Sie unter
www.princesshome.eu!
ESManual de instrucciones
SEGURIDAD
Si ignora las instrucciones de seguridad,
eximirá al fabricante de toda responsabilidad
por posibles daños.
Si el cable de alimentación está dañado,
corresponde al fabricante, al representante o a
una persona de cualificación similar su
reemplazo para evitar peligros.
Nunca mueva el aparato tirando del cable y
asegúrese de que no se pueda enredar con el
cable.
El aparato debe colocarse sobre una superficie
estable y nivelada.
El usuario no debe dejar el dispositivo sin
supervisión mientras esté conectado a la
alimentación.
Este aparato se debe utilizar únicamente para
el uso doméstico y sólo para las funciones para
las que se ha diseñado.
Este aparato no debe ser utilizado por niños
menores de 8 años. Este aparato puede ser
utilizado por niños a partir de los 8 años y por
personas con capacidades físicas, sensoriales
o mentales reducidas, o que no tengan
experiencia ni conocimientos, sin son
supervisados o instruidos en el uso del aparato
de forma segura y entienden los riesgos
implicados. Los niños no pueden jugar con el
aparato. Mantenga el aparato y el cable fuera
del alcance de los niños menores de 8 años.
Los niños no podrán realizar la limpieza ni el
mantenimiento reservado al usuario a menos
que tengan más de 8 años y cuenten con
supervisión.
Para protegerse contra una descarga eléctrica,
no sumerja el cable, el enchufe ni el aparato en
el agua o cualquier otro líquido.
Mantenga el aparato y el cable fuera del
alcance de los niños menores de 8 años.
La temperatura de las superficies accesibles
puede ser elevada cuando funcione el aparato.
El pan puede quemar, por tanto no utilice el
tostador cerca ni debajo de material
combustible, como cortinas.
El aparato no está diseñado para usarse
mediante un temporizador externo o un sistema
de control remoto independiente.
Para evitar el peligro de fuego o descarga
eléctrica, no exponga este dispositivo a la lluvia
o humedad.
La superficie puede calentarse durante el
uso.
Este aparato se ha diseñado para el uso en el
hogar y en aplicaciones similares, tales como:
Zonas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos
de trabajo.
Clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial.
Entornos de tipo casa de huéspedes.
Granjas.
DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES
1. Bandeja para migas
2. Controlador de color
3. Mango de elevación
4. Botón de descongelar
5. Botón de recalentar
6. Botón de cancelar
7. Anaquel de bollo
ANTES DEL PRIMER USO
Saque el aparato y los accesorios de la caja.Quite los adhesivos, la
lámina protectora o el plástico del dispositivo.
Coloque el dispositivo sobre una superficie plana estable y asegúrese
de tener un mínimo de 10 cm de espacio libre alrededor del mismo. Este
dispositivo no es apropiado para ser instalado en un armario o para el
uso en exteriores.
Conecte el cable de alimentación a la toma de corriente.(Nota:
Asegúrese de que la tensión que se indica en el dispositivo coincida con
la tensión local antes de conectarlo.Tensión220V-240V 50/60Hz)
Cuando encienda el aparato por primera vez, este producirá un ligero
olor. Este olor es normal y solo temporal, desaparecerá en unos
minutos. Asegúrese de que la habitación está bien ventilada.
USO
Introduzca una rebanada de pan en una de las ranuras. Puede colocar
2 rebanadas en el dispositivo. Asegúrese de que la bandeja
recogemigas esté colocada antes del uso.
Enchufe el cable de alimentación en una toma con conexión a tierra.
Gire el controlador de color a la posición deseada. Presione el mando
totalmente hacia abajo para iniciar el proceso de tostado.
Una vez se haya tostado el pan a su color deseado, el mango saltará
automáticamente.
Durante el proceso de tostado es posible comprobar el color del pan. Si
está a su gusto, puede pulsar el botón cancelar para cancelar la
operación en cualquier momento.
Si el pan está congelado, realice las mismas operaciones y pulse el
botón de descongelación. El piloto se encenderá. En este modo el pan
se tostará al color deseado.
Si desea recalentar pan tostado frío, pulse el botón de recalentamiento
y el piloto se encenderá. Este modo tiene un ajuste de tiempo fijo.
El tostador está equipado con un calentador de bollos, este anaquel
puede utilizarse para calentar bollos y barritas de pan.
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Antes de limpiar, desenchufe el aparato y espere a que el aparato se
enfríe.
Limpie el aparato con un paño húmedo. No utilice productos de limpieza
abrasivos o fuertes, estropajos o lana metálica porque se podría dañar
el aparato.
No sumerja nunca el aparato en agua o cualquier otro líquido. El
aparato no se puede lavar en el lavavajillas.
Saque la bandeja de migas y quite las migas. Si utiliza frecuentemente
el dispositivo repita esto cada semana.
No utilice un objeto metálico (tenedor, cuchillo....) para limpiar el interior
del aparato ya que esto puede dañar los elementos de calentamiento.
MEDIO AMBIENTE
Este aparato no debe desecharse con la basura doméstica al final
de su vida útil, sino que se debe entregar en un punto de recogida para el
reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Este símbolo en el aparato,
manual de instrucciones y embalaje quiere atraer su atención sobre esta
importante cuestión. Los materiales utilizados en este aparato se pueden
reciclar. Mediante el reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a
fomentar la protección del medioambiente. Solicite más información sobre
los puntos de recogida a las autoridades locales.
Soporte
Puede encontrar toda la información y recambios en
www.princesshome.eu!
PTManual de Instruções
SEGURANÇA
Se não seguir as instruções de segurança, o
fabricante não pode ser considerado
responsável pelo danos.
Se o cabo de alimentação estiver danificado,
deve ser substituído pelo fabricante, o seu
representante de assistência técnica ou alguém
com qualificações semelhantes para evitar
perigos.
Nunca desloque o aparelho puxando pelo cabo
e certifique-se de que este nunca fica preso.
O aparelho deve ser colocado numa superfície
plana e estável.
O utilizador não deve abandonar o aparelho
enquanto este estiver ligado à alimentação.
Este aparelho destina-se apenas a utilização
doméstica e para os fins para os quais foi
concebido.
Este aparelho não deve ser utilizado por
crianças com idades compreendidas entre
menos de 8 anos. Este aparelho pode ser
utilizado por crianças com mais de 8 anos e por
pessoas com capacidades físicas, sensoriais
ou mentais reduzidas, assim como com falta de
experiência e conhecimentos, caso sejam
supervisionadas ou instruídas sobre como
utilizar o aparelho de modo seguro e
compreendam os riscos envolvidos. As
crianças não devem brincar com o aparelho.
Mantenha o aparelho e respetivo cabo fora do
alcance de crianças com idade inferior a 8
anos. A limpeza e manutenção não devem ser
realizadas por crianças a não ser que tenham
mais de 8 anos e sejam supervisionadas.
Para se proteger contra choques elétricos, não
mergulhe o cabo, a ficha nem o aparelho em
água ou qualquer outro líquido.
Mantenha o aparelho e respectivo cabo fora do
alcance de crianças com menos de 8 anos.
A temperatura das superfícies acessíveis
poderá ser elevada quando o aparelho está em
funcionamento.
O pão poderá queimar-se, pelo que não utilize
a torradeira próximo ou sob materiais
combustíveis como, por exemplo, cortinas.
O aparelho não se destina a ser operado
através de um sistema de temporizador externo
ou de controlo remoto à parte.
Para evitar perigo de incêncio ou choque, não
exponha este aparelho à chuva nem à
humidade.
A superfície poderá aquecer durante a
utilização.
Este aparelho destina-se a ser usado em
aplicações domésticas e semelhantes tais
como:
Zonas de cozinha profissional em lojas, escritórios e outros
ambientes de trabalho.
Por clientes de hotéis, motéis e outros ambientes de tipo residencial.
Ambientes de dormida e pequeno almoço.
Quintas.
DESCRIÇÃO DAS PEÇAS
1. Bandeja para migalhas
2. Controlador de cor
3. Pega para ejectar
4. Botão para descongelar
5. Botão para reaquecer
6. Botão para cancelar
7. Suporte para o pão
ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO
Retire o aparelho e os acessórios da caixa.Retire os autocolantes, a
película ou plástico de proteção do aparelho.
Coloque o aparelho sobre uma superfície plana e estável e deixe, no
mínimo, 10 cm de espaço livre à volta do aparelho. Este aparelho não
está adaptado para a instalação num armário ou para a utilização no
exterior.
Ligue o cabo de alimentação à tomada.(Nota: Antes de ligar o
aparelho, certifique-se de que a tensão indicada no mesmo corresponde
à tensão local.Tensão220V-240V50/60Hz)
Quando o dispositivo é ligado pela primeira vez, irá sentir um ligeiro
odor. Isto é normal, assegure que existe uma ventilação adequada. Este
odor é apenas temporário e irá desaparecer em breve.
UTILIZAÇÃO
Coloque uma fatia de pão numa das ranhuras. Pode colocar 2 fatias no
aparelho. Certifique-se de que a bandeja para migalhas está no lugar.
Ligue o cabo de alimentação a uma tomada com ligação à terra. Rode o
controlador de cor para a posição pretendida. Pressione a alavanca
completamente para baixo para iniciar o processo para torrar.
Quando o pão estiver torrado na cor pretendida, a alavanca saltará
automaticamente.
Durante o processo, pode verificar a cor do pão. Se estiver como
pretende, pressione o botão para cancelar a operação em qualquer
altura.
Se o pão estiver congelado, execute as mesmas operações e prima o
botão para descongelar O indicador acender-se-á. Neste modo, o pão
irá torrar para a cor pretendida.
Para voltar a aquecer pão torrado, prima o botão de reaquecimento e o
indicador irá acender-se. Este modo possui um tempo fixo programado.
A torradeira está equipada com um aquecedor para pão. Este suporte
pode ser utilizado para aquecer pães e baguetes.
LIMPEZA E MANUTENÇÃO
Antes de limpar, desligue o aparelho da tomada e aguarde até
arrefecer.
Limpe o aparelho com um pano húmido. Nunca use produtos de
limpeza agressivos e abrasivos, esfregões de metal ou palha de aço,
que danifica o dispositivo.
Nunca mergulhe o aparelho na água ou noutro líquido. O aparelho não
pode ser colocado na máquina de lavar louça.
Retire a bandeja para migalhas e retire as migalhas. Se utilizar o
aparelho frequentemente, repita este processo todas as semanas.
Não utilize um objecto metálico (faca, garfo, etc. ) para limpar o interior
do aparelho uma vez que pode danificar os elementos de aquecimento.
AMBIENTE
Este aparelho não deve ser depositado no lixo doméstico no fim
da sua vida útil, mas deve ser entregue num ponto central de reciclagem
de aparelhos domésticos elétricos e eletrónicos. Este símbolo indicado no
aparelho, no manual de instruções e na embalagem chama a sua
atenção para a importância desta questão. Os materiais utilizados neste
aparelho podem ser reciclados. Ao reciclar aparelhos domésticos usados,
está a contribuir de forma significativa para a proteção do nosso
ambiente. Solicite às autoridades locais informações relativas aos pontos
de recolha.
Assistência
Encontra todas as informações e peças de substituição disponíveis em
www.princesshome.eu!
ITIstruzioni per l'uso
SICUREZZA
Il produttore non è responsabile di eventuali
danni e lesioni conseguenti alla mancata
osservanza delle istruzioni di sicurezza.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve
essere sostituito dal produttore, da un addetto
all'assistenza o da personale con qualifiche
analoghe per evitare rischi.
Non spostare mai l'apparecchio tirandolo per il
cavo e controllare che il cavo non possa
rimanere impigliato.
Collocare l'apparecchio su una superficie
stabile e piana.
Non lasciare mai l'apparecchio senza
sorveglianza quando è collegato
all'alimentazione.
Questo apparecchio è destinato a un uso
esclusivamente domestico e deve essere
utilizzato soltanto per gli scopi previsti.
L'apparecchio non deve essere utilizzato da
bambini di età inferiore agli 8 anni.
L'apparecchio può essere utilizzato da bambini
di almeno 8 anni e da persone con ridotte
capacità fisiche, sensoriali o mentali oppure
senza la necessaria pratica ed esperienza sotto
la supervisione di un adulto o dopo aver
ricevuto adeguate istruzioni sull'uso in
sicurezza dell'apparecchio e aver compreso i
possibili rischi. I bambini non devono giocare
con l'apparecchio. Mantenere l'apparecchio e il
relativo cavo fuori dalla portata dei bambini di
età inferiore agli 8 anni. I bambini non devono
eseguire interventi di manutenzione e pulizia
almeno che non abbiano più di 8 anni e non
siano controllati.
Per proteggersi dalle scosse elettriche, non
immergere il cavo, la spina o l'apparecchio
nell'acqua né in qualsiasi altro liquido.
Mantenere l'apparecchio e il relativo cavo fuori
dalla portata di bambini di età inferiore agli 8
anni.
La temperatura delle superfici accessibili può
essere alta quando l'apparecchio è in funzione.
Il pane può bruciare, pertanto non utilizzare il
tostapane in prossimità o sotto materiale
combustibile, ad esempio le tende.
L'apparecchio non è progettato per essere
azionato tramite un timer esterno o un sistema
di telecomando separato.
Per evitare rischi di incendio o scossa elettrica,
non esporre questo apparecchio alla pioggia o
all'umidità.
La superficie può riscaldarsi molto durante
l'uso.
Questo apparecchio è concepito per uso
domestico e applicazioni simili come:
Aree cucine per il personale in negozi, uffici e altri ambienti lavorativi.
Per i clienti in hotel, motel e altri ambienti di tipo residenziale.
Ambienti di tipo Bed and breakfast.
Fattorie.
DESCRIZIONE DELLE PARTI
1. Vassoio briciole
2. Comando tostatura
3. Leva di sollevamento
4. Tasto di scongelamento
5. Tasto di riscaldamento
6. Tasto di cancellazione
7. Cremagliera per panini
PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO
Estrarre apparecchio e accessori dall'imballaggio.Rimuovere adesivi,
pellicola protettiva o plastica dall'apparecchio.
Posizionare l’apparecchio su una superficie piana stabile e assicurare
un minimo di 10 cm di spazio libero intorno. Questo apparecchio non è
idoneo per l'installazione in un armadietto o per uso all'aperto.
Collegare il cavo di alimentazione alla presa.(Nota: Assicurarsi che la
tensione indicata sul dispositivocorrisponda alla tensione localeprima di
collegarlo.Tensione220V-240V 50/60Hz)
Quando il dispositivo viene acceso per la prima volta, emetterà un
leggero cattivo odore. Ciò è normale, garantire un’adeguata
ventilazione. L’odore è solo temporaneo e scomparirà presto.
USO
Collocare una fetta di pane in una delle fessure. Il dispositivo può
contenere 2 fette. Prima dell'uso verificare che il vassoio raccoglibriciole
sia inserito.
Inserire il cavo di alimentazione in una presa con messa terra. Ruotare il
comando tostatura nella posizione desiderata. Premere l'impugnatura
completamente verso il basso per avviare il processo di tostatura.
Quando il pane ha raggiunto la tostatura desiderata, l’impugnatura
scatta automaticamente verso l’alto.
Durante il processo di tostatura, è possibile controllare la doratura del
pane. Se il livello di doratura è soddisfacente, è possibile premere il
pulsante di annullamento per annullare il processo in qualsiasi
momento.
Se il pane è congelato, eseguire la stessa procedura e premere il
pulsante di scongelamento. L'indicatore si accende. In questa modalità il
pane verrà tostato al livello di doratura desiderato.
Per riscaldare il pane tostato freddo, premere il pulsante di
riscaldamento e l'indicatore si accende. In questa modalità il tempo è
impostato su un valore fisso.
Il tostapane è dotato di un riscaldatore dei panini, questa cremagliera
può essere utilizzata per scaldare panini e baguette.
PULIZIA E MANUTENZIONE
Prima della pulizia, scollegare l'apparecchio ed attendere che
l'apparecchio si raffreddi.
Pulire l'apparecchio con un panno umido. Non usare mai detergenti duri
e abrasivi, pagliette o lana d'acciaio, che danneggiano l'apparecchio.
Non immergere l'apparecchio in acqua o in altro liquido. L'apparecchio
non è lavabile in lavastoviglie.
Tirate fuori il vassoio per le briciole e togliete le briciole. Utilizzando
l’apparecchio frequentemente ripetete questa operazione ogni
settimana.
Non utilizzate un oggetto metallico (forchetta, coltello…) per pulire
l’interno dell’apparecchio in quanto può danneggiare gli elementi
riscaldanti.
AMBIENTE
Questo apparecchio non deve essere posto tra i rifiuti domestici
alla fine del suo ciclo di vita, ma deve essere smaltito in un centro di
riciclaggio per dispositivi elettrici ed elettronici domestici. Questo simbolo
sull'apparecchio, il manuale di istruzioni e la confezione sottolineano tale
importante questione. I materiali usati in questo apparecchio possono
essere riciclati. Riciclando gli apparecchi domestici è possibile contribuire
alla protezione dell'ambiente. Contattare le autorità locali per informazioni
in merito ai punti di raccolta.
Assistenza
Tutte le informazioni e le parti di ricambio sono disponibili sul sito
www.princesshome.eu!
SVInstruktionshandbok
SÄKERHET
Om dessa säkerhetsanvisningar ignoreras kan
inget ansvar utkrävas av tillverkaren för
eventuella skador som uppkommer.
Om nätsladden är skadad måste den bytas ut
av tillverkaren, dess servicerepresentant eller
liknande kvalificerade personer för att undvika
fara.
Flytta aldrig apparaten genom att dra den i
sladden och se till att sladden inte kan trassla in
sig.
Apparaten måste placeras på en stabil, jämn
yta.
Använd aldrig apparaten obevakad när den är
ansluten till vägguttaget.
Denna apparat får endast användas för
hushållsändamål och endast för det syfte den
är konstruerad för.
Apparaten ska inte användas av barn som är
yngre än 8 år. Apparaten kan användas av barn
från och med 8 års ålder och av personer med
ett fysiskt, sensoriskt eller mentalt handikapp
eller brist på erfarenhet och kunskap om de
övervakas eller instrueras om hur apparaten
ska användas på ett säkert sätt och förstår de
risker som kan uppkomma. Barn får inte leka
med apparaten. Håll apparaten och nätkabeln
utom räckhåll för barn som är yngre än 8 år.
Rengöring och underhåll får inte utföras av barn
såvida de inte är äldre än 8 år och övervakas.
För att undvika elektriska stötar ska du aldrig
sänka ned sladden, kontakten eller apparaten i
vatten eller någon annan vätska.
Håll apparaten och nätkabeln utom räckhåll för
barn som är yngre än 8 år.
Temperaturen på åtkomliga ytor kan vara hög
när apparaten är i drift.
Brödet kan komma att brännas, använd därför
inte brödrosten nära eller under lättantändliga
materiel, så som gardiner.
Apparaten är inte avsedd att manövreras med
hjälp av en extern timer eller ett separat
fjärrkontrollsystem.
För att förhindra brand eller elektriska stötar
utsätt inte denna apparat för regn eller fukt.
Ytan kan bli varm vid användning.
Denna apparat är avsedd för hushållsbruk och
liknande användningsområden, såsom:
Personalkök i butiker, på kontor och i andra arbetsmiljöer.
Av gäster på hotell, motell och andra liknande boendemiljöer.
”Bed and breakfast” och liknande boendemiljöer.
Bondgårdar.
BESKRIVNING AV DELAR
1. Smulbricka
2. Rostningsreglage
3. Lyfthandtag
4. Upptiningsknapp
5. Återuppvärmningsknapp
6. Avbryt-knapp
7. Bullgaller
FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING
Ta ut apparaten och tillbehören ur lådan.Avlägsna klistermärken,
skyddsfolie och plast från apparaten.
Placera enheten på en platt yta och se till att det finns 10 cm fritt
utrymme runt enheten. Enheten lämpar sig inte för placering i ett skåp
eller för användning utomhus.
Anslut nätsladden till uttaget.(Obs: Kontrollera att spänningen som står
angiven på enheten motsvarar den lokala spänningen innan du ansluter
enheten.Spänning220V-240V 50/60Hz)
När enheten slås på för första gången kommer det att lukta lite. Det är
normalt, se till att det är välventilerat. Lukten kommer snart att försvinna.
ANVÄNDNING
Lägg en brödskiva i ett av facken. Du kan placera 2 skivor i apparaten.
Se till att smulbrickan är på plats innan användning.
Sätt i strömkontakten i ett jordat vägguttag. Vrid färgkontrollen till önskat
läge. Tryck ned handtaget fullständigt för att påbörja
rostningsprocessen.
När brödet har rostats till önskad färg, åker handtaget upp automatiskt.
Under rostningen kan du kontrollera brödets färg. Om du är nöjd kan du
när som helst trycka på avbrytningsknappen för att avbryta.
Om brödet är fruset, genomför samma procedurer och tryck på
upptiningsknappen. Indikatorn tänds. I detta läge kommer brödet att
rostas till din önskade färg.
Om du vill värma upp kallt rostat bröd, tryck på uppvärmningsknappen
så tänds indikatorn. Detta läge har en fast tidsinställning.
Brödrosten är försedd med en bullvärmare, detta galler kan användas
för att värma bullar och baguetter.
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL
Innan rengöring, dra ur kontakten och vänta tills apparaten har svalnat.
Rengör apparaten med en fuktig trasa. Använd aldrig starka och
slipande rengöringsmedel, skursvamp eller stålull som skadar
apparaten.
Sänk aldrig apparaten i vatten eller i någon annan vätska. Apparaten
kan inte diskas i diskmaskin.
Dra ut smulbrickan och töm den från smulor. Om du använder enheten
ofta ska detta göras varje vecka.
Använd inte metallföremål (gaffel, kniv...) för att rengöra apparatens
insida eftersom det kan skada värmeelementen.
OMGIVNING
Denna apparat ska ej slängas bland vanligt hushållsavfall när den
slutat fungera. Den ska slängas vid en återvinningsstation för elektriskt
och elektroniskt hushållsavfall. Denna symbol på apparaten,
bruksanvisningen och förpackningen gör dig uppmärksam på detta.
Materialen som används i denna apparat kan återvinnas. Genom att
återvinna hushållsapparater gör du en viktig insats för att skydda vår miljö.
Fråga de lokala myndigheterna var det finns insamlingsställen.
Support
Du hittar all tillgänglig information och reservdelar på
www.princesshome.eu!
PLInstrukcje użytkowania
BEZPIECZEŃSTWO
Producent nie ponosi odpowiedzialności za
uszkodzenia w przypadku nieprzestrzegania
instrukcji bezpieczeństwa.
W przypadku uszkodzenia kabla zasilania, aby
uniknąć zagrożenia, musi on być wymieniony
przez producenta, jego agenta serwisowego lub
osoby o podobnych kwalifikacjach.
Nie wolno przesuwać urządzenia, ciągnąć za
przewód ani dopuszczać do zaplątania kabla.
Urządzenie należy umieścić na stabilnej i
wypoziomowanej powierzchni.
Nigdy nie należy zostawiać włączonego
urządzenia bez nadzoru.
Urządzenie przeznaczone jest tylko do
eksploatacji w gospodarstwie domowym, w
sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
Dzieci poniżej 8 roku życia nie mogą używać
tego urządzenia. Zurządzenia mogą korzystać
dzieci wwieku od 8 lat oraz osoby
oograniczonych możliwościach fizycznych,
sensorycznych ipsychicznych bądź
nieposiadające odpowiedniej wiedzy
idoświadczenia, pod warunkiem, że są
nadzorowane lub otrzymały instrukcje
dotyczące bezpiecznego używania urządzenia,
atakże rozumieją związane ztym zagrożenia.
Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
Urządzenie oraz dołączony do niego kabel
należy przechowywać poza zasięgiem dzieci,
które nie ukończyły 8 lat. Czyszczenia
ikonserwacji nie powinny wykonywać dzieci
chyba, że ukończyły 8 lat iznajdują się pod
nadzorem osoby dorosłej.
Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym,
nie należy zanurzać przewodu, wtyczki ani
urządzenia w wodzie bądź w innej cieczy.
Urządzenie oraz dołączony do niego kabel
należy przechowywać poza zasięgiem dzieci,
które nie ukończyły 8 lat.
Podczas pracy urządzenia temperatura jego
dostępnych powierzchni może być wysoka.
Pieczywo może się przypalić, dlatego nie
należy umieszczać tostera w pobliżu palnych
materiałów, np. firanek, lub pod nimi.
Urządzenie nie powinno być używane w
połączeniu z zewnętrznym wyłącznikiem
czasowym lub osobnym urządzeniem
sterującym.
Aby zapobiec powstaniu pożaru lub porażenia
prądem nie narażać urządzenia na działanie
deszczu ani wilgoci.
Powierzchnia może stać się gorąca
podczas użytkowania.
To urządzenie zaprojektowano do użycia w
domu oraz w celu podobnych zastosowań w
miejscach takich jak:
Pomieszczenia kuchenne w sklepach, biurach i innych miejscach
pracy.
Przez klientów w hotelach, motelach i innych ośrodkach tego typu.
Ośrodki oferujące noclegi ze śniadaniem.
Gospodarstwa rolne.
OPIS CZĘŚCI
1. Tacka na okruchy
2. Regulator stopnia przyrumienienia
3. Uchwyt podnoszący
4. Przycisk odmrażania
5. Przycisk odgrzewania
6. Przycisk anulowania
7. Ruszt na bułki
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
Urządzenie i akcesoria należy wyjąć z pudełka.Usuń zurządzenia
naklejki, folię ochronną lub elementy plastikowe.
Urządzenie umieścić na odpowiedniej, płaskiej powierzchni i zapewnić
minimum 10 cm wolnej przestrzeni wokół urządzenia. Urządzenie to nie
jest przystosowane do montażu w szafce lub do użytkowania na wolnym
powietrzu.
Kabel zasilający należy podłączyć do gniazda elektrycznego.(Uwaga:
Przed podłączeniem urządzenia należy sprawdzić, czy napięcie
wskazane na urządzeniu odpowiada napięciu sieci
lokalnej.Napięcie220V-240V 50/60Hz)
Przy pierwszym włączeniu urządzenia pojawi się delikatny zapach. Jest
to normalne, należy zapewnić odpowiednią wentylację. Zapach ten jest
tymczasowy i szybko zniknie.
UŻYTKOWANIE
Włóż kromkę chleba w jedną ze szczelin. W urządzenie można włożyć 2
kromki chleba. Przed użyciem sprawdź, czy taca na okruchy znajduje
się na swoim miejscu.
Podłącz przewód zasilający do uziemionego gniazda. Przekręć pokrętło
koloru do wybranej pozycji. Aby rozpocząć opiekanie, przesuń dźwignię
całkowicie w dół.
Po uzyskaniu przez pieczywo żądanego koloru dźwignia samoczynnie
wyskoczy.
Podczas opiekania można kontrolować kolor pieczywa. Jeśli pieczywo
osiągnie żądany kolor, proces opiekania można w dowolnej chwili
przerwać, naciskając przycisk anulowania.
W przypadku pieczywa zamrożonego należy wykonać te same kroki i
nacisnąć przycisk rozmrażania. Włączona zostanie lampka
sygnalizacyjna. W tym trybie pieczywo będzie opiekane do uzyskania
żądanego koloru.
Aby podgrzać zimne wcześniej opiekane pieczywo, należy nacisnąć
przycisk ponownego podgrzewania; włączona zostanie wtedy lampka
sygnalizacyjna. W tym trybie ustawienie czasu jest stałe.
Toster wyposażony jest w urządzenie do bułek; taki ruszt może być
użyty do ocieplania bułek i bagietek.
CZYSZCZENIE IKONSERWACJA
Przed czyszczeniem wyjąć wtyczkę z gniazda i odczekać, aż urządzenie
wystygnie.
Zewnętrzną obudowę należy czyścić wilgotną szmatką. Nie należy nigdy
używać ostrych ani szorstkich środków czyszczących, zmywaków do
szorowania oraz druciaków, aby nie uszkodzić urządzenia.
Nie należy nigdy zanurzać urządzenia w wodzie ani żadnym innym
płynie. Urządzenie nie nadaje się do mycia w zmywarce do naczyń.
Wyjąć tacę na okruchy i usunąć same okruchy. Należy to powtarzać co
tydzień, jeśli często korzystamy z urządzenia.
Nie używać metalowych przedmiotów (widelce, noże… ) celem
czyszczenia wnętrza urządzenia, jako że można uszkodzić elementy
grzewcze.
ŚRODOWISKO
Po zakończeniu eksploatacji urządzenia nie należy wyrzucać go
wraz z odpadami domowymi. Urządzenie to powinno zostać zutylizowane
w centralnym punkcie recyklingu domowych urządzeń elektrycznych i
elektronicznych. Ten symbol znajdujący się na urządzeniu, w instrukcjach
użytkowania i na opakowaniu oznacza ważne kwestie, na które należy
zwrócić uwagę. Materiały, z których wytworzono to urządzenie, nadają się
do przetworzenia. Recykling zużytych urządzeń gospodarstwa domowego
jest znaczącym wkładem użytkownika w ochronę środowiska. Należy
skontaktować się z władzami lokalnymi, aby uzyskać informacje
dotyczące punktów zbiórki odpadów.
Wsparcie
Wszelkie informacje iczęści zamienne można znaleźć stronie
www.princesshome.eu!
CSNávod k použití
BEZPEČNOST
Při ignorování bezpečnostních pokynů není
výrobce odpovědný za případná poškození.
Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být
vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem
nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se
předešlo možným rizikům.
Nikdy spotřebič nepřenášejte tažením za
přívodní šňůru a ujistěte se, že se kabel
nemůže zaseknout.
Spotřebič musí být umístěn na stabilním a
rovném povrchu.
Nikdy nenechávejte zapnutý spotřebič bez
dozoru.
Tento spotřebič lze použít pouze vdomácnosti
za účelem, pro který byl vyroben.
Tento spotřebič nesmí používat děti mladších 8
let. Tento spotřebič mohou osoby starší 8 let a
lidé se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
mentálními schopnostmi či nedostatkem
zkušeností a znalostí používat, pouze pokud
jsou pod dohledem nebo dostali instrukce
týkající se bezpečného použití přístroje a
rozumí možným rizikům. Děti si nesmí hrát se
spotřebičem. Udržujte spotřebič a kabel mimo
EN
Instruction manual
NL
Gebruiksaanwijzing
FR
Mode d’emploi
DE Bedienungsanleitung
ES Manual de usuario
PT Manual de utilizador
IT Manuale utente
SV Bruksanvisning
CS Návod na použití
PL Instrukcja obsługi
SK vod na použitie
Croque Monsieur Cool White
01.142329.01.001
1
2
5
6
4
3
7
PARTS DESCRIPTION / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPTION DES PIÈCES /
TEILEBESCHREIBUNG / DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS / DESCRIÇÃO DOS
COMPONENTES / DESCRIZIONE DELLE PARTI / BESKRIVNING AV DELAR /
OPIS CZĘŚCI / POPIS SOUČÁSTÍ / POPIS SÚČASTÍ
www.princesshome.eu
© Princess 2018
[WEEE Logo]
dosahu dětí mladších 8 let. Čištění a údržbu
nemohou vykonávat děti, které jsou mladší 8
let a bez dozoru.
Abyste se ochránili před elektrickým výbojem,
neponořujte napájecí kabel, zástrčku či
spotřebič do vody či jiné tekutiny.
Udržujte spotřebič a kabel mimo dosahu dětí
mladších 8 let.
Teplota povrchů, ke kterým je přístup, může
být při provozu spotřebiče vysoká.
Vzhledem k tomu, že chléb se může spálit,
nepokládejte topinkovač do blízkosti hořlavých
materiálů, jako jsou záclony, ani po ně.
Přístroj by neměl být ovládán prostřednictvím
externího časovače nebo odděleným
dálkovým ovládáním.
Abyste předešli riziku zranění nebo požáru,
nevystavujte přístroj dešti nebo vlhkosti.
Povrch může být během používání horký.
Tento spotřebič je určený k použití v
domácnosti a k podobnému používání, jako
například:
kuchyňky personálu v obchodech, kancelářích a na jiných
pracovištích.
Klienty v hotelích, motelech a jiných ubytovacích zařízeních.
V penzionech.
Na statcích a farmách.
POPIS SOUČÁSTÍ
1. Tácek na drobty
2. Ovladač intenzity opečení
3. Rukojeť držáku chleba
4. Tlačítko rozmrazování DEFROST
5. Tlačítko ohřevu REHEAT
6. Tlačítko okamžitého vypnutí CANCEL
7. Ohřívač housek
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
Spotřebič a příslušenství vyjměte z krabice.Ze spotřebiče odstraňte
nálepky, ochrannou fólii nebo plast.
Umístěte spotřebič na rovný stabilní povrch a zajistěte minimálně 10
cm volného prostoru kolem spotřebiče. Tento spotřebič není vhodný
pro instalaci do skříně nebo pro venkovní použití.
Napájecí kabel zapojte do zásuvky.(Poznámka: Před zapojením
spotřebiče zkontrolujte, zda napětí uvedené na spotřebiči odpovídá
místnímu síťovému napětí.Napětí220V-240V50/60Hz)
Při prvním použití se může objevit mírný zápach. Je to zcela běžné,
prosím, zajistěte dostatečnou ventilaci. Zápach je dočasný a velmi
rychle zmizí.
POUŽITÍ
Do jednoho z otvorů vložte plátek pečiva. Do spotřebiče můžete dát
současně dva plátky. Před použitím zkontrolujte, zda je tácek na
drobty na místě.
Zástrčku přívodní šňůry zasuňte do uzemněné zásuvky. Ovladač
barvy otočte do požadované polohy. Pro zahájení procesu opékání
zcela stiskněte rukojeť.
Jakmile je pečivo opečené na barvu vybranou ovladačem, rukojeť
automaticky vyskočí nahoru.
Během opékání můžete barvu pečiva kontrolovat. Když jste s ní
spokojeni, můžete stisknout tlačítko zrušení a operaci tak kdykoliv
zrušit.
Pokud je pečivo zmražené, postupujte stejně a stiskněte tlačítko
rozmrazení. Rozsvítí se kontrolka. V tomto režimu se pečivo opeče na
vámi požadovanou barvu.
Pokud chcete znovu ohřát již opečené pečivo, stiskněte tlačítko
opakovaného zahřátí a rozsvítí se kontrolka. Tento režim má pevně
nastavenou dobu.
Toaster je vybaven ohřívačem housek. Tento držák lze použít také pro
ohřev rohlíků a baget.
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Před čištěním spotřebič vypněte ze zásuvky a počkejte, až vychladne.
Spotřebič vyčistěte vlhkým hadříkem. Nikdy nepoužívejte silné ani
abrazivní čisticí prostředky, škrabku ani drátěnku, které poškozují
spotřebič.
Zařízení nikdy neponořujte do vody ani jiné kapaliny. Zařízení není
vhodné pro mytí v myčce.
Vyjměte tácek na drobky a odstraňte drobky. Při častém používání
zařízení to opakujte každý týden.
K čištění vnitřní části zařízení nepoužívejte kovové předměty (vidličku,
nůž, ... ), mohli byste tak poškodit topné články.
PROSTŘEDÍ
Tento spotřebič by neměl být po ukončení životnosti vyhazován
do domovního odpadu, ale musí být dovezen na centrální sběrné místo
krecyklaci elektroniky a domácích elektrických spotřebičů. Symbol na
spotřebiči, návod kobsluze a obal vás na tento důležitý problém
upozorňuje. Materiály použité vtomto spotřebiči jsou recyklovatelné.
Recyklací použitých domácích spotřebičů významně přispějete
kochraně životního prostředí. Na informace vztahující se ke sběrnému
místu se zeptejte na místním obecním úřadě.
Podpora
Všechny dostupné informace a náhradní díly naleznete na adrese
www.princesshome.eu!
SKPoužívateľská príručka
BEZPEČNOSŤ
V prípade ignorovania týchto bezpečnostných
pokynov sa výrobca vzdáva akejkoľvek
zodpovednosti za vzniknutú škodu.
Ak je napájací kábel poškodený, musí ho
vymeniť výrobca, jeho servisný technik alebo
podobné kvalifikované osoby, aby sa
zamedzilo nebezpečenstvu.
Spotrebič nikdy nepremiestňujte za kábel a
dbajte na to, aby sa kábel nestočil.
Spotrebič je treba umiestniť na stabilnú, rovnú
plochu.
Nikdy nenechávajte spotrebič zapnutý bez
dozoru.
Tento spotrebič sa smie používať iba na
špecifikované účely v domácom prostredí.
Tento spotrebič nesmejú používať deti mladších
ako 8 rokov. Tento spotrebič smejú detí staršie
ako 8 rokov a osoby, ktoré majú znížené
fyzické, senzorické alebo duševné schopnosti,
alebo osoby bez patričných skúseností a/alebo
znalostí používať, iba pokiaľ na nich dozerá
osoba zodpovedná za ich bezpečnosť alebo ak
ich táto osoba vopred poučí o bezpečnej
obsluhe spotrebiča a príslušných rizikách. Deti
sa nesmú hrať so spotrebičom. Spotrebič a
napájací kábel uchovávajte mimo dosahu detí
mladších ako 8 rokov. Čistenie a údržbu nesmú
vykonávať deti, ktoré sú mladšie ako 8 rokov
abez dozoru.
Napájací kábel, zástrčku ani spotrebič
neponárajte do vody ani do žiadnej inej
kvapaliny, aby sa predišlo úrazu elektrickým
prúdom.
Spotrebič a napájací kábel uchovávajte mimo
dosahu detí mladších ako 8 rokov.
Počas prevádzky spotrebiča môžu byť teploty
prístupných povrchov vysoké.
Chlieb sa môže pripáliť a preto hriankovač
nepoužívajte v blízkosti horľavých materiálov
ako sú záclony, ani pod nimi.
Zariadenie nie je určené na ovládanie pomocou
externého časovača alebo samostatného
systému na diaľkové ovládanie.
Aby ste predchádzali riziku požiaru, ohňa lebo
šoku, nevystavujte toto zariadenie dažďu alebo
vlhkosti.
Povrch môže byť pri používaní horúci.
Toto zariadenie je určené iba na používanie v
domácnosti a na podobné účely a smie sa
používať, napríklad:
Vkuchynských kútoch vyhradených pre personál v obchodoch,
kanceláriách a v iných profesionálnych priestoroch.
Smú ho používať klienti hotelov, motelov a iných priestorov, ktoré
majú ubytovací charakter.
Vturistických ubytovniach.
Na farmách.
POPIS KOMPONENTOV
1. Podnos na omrvinky
2. Ovládač intenzity farby opečenia
3. Rukoväť a držiak chleba
4. Tlačidlo rozmrazovania
5. Tlačidlo opätovného ohrevu
6. Tlačidlo okamžitého vypnutia
7. Ohrievač buchiet a koláčov
PRED PRVÝM POUŽITÍM
Spotrebič a príslušenstvo vyberte z obalu.Zo spotrebiča odstráňte
nálepky, ochrannú fóliu alebo plastové vrecko.
Zariadenie umiestnite na rovnú stabilnú plochu, pričom dbajte na to, aby
okolo zariadenia ostal voľný priestor minimálne 10 cm. Tento výrobok nie
je vhodný pre inštaláciu do skrine či na použitie vonku.
Napájací kábel zapojte do zásuvky.(Poznámka: Pred zapojením
spotrebiča skontrolujte, či napätie uvedené na spotrebiči zodpovedá
napätiu siete.Napätie220V-240V 50/60Hz)
Pri prvom zapnutí spotrebiča sa môže objaviť mierny zápach. Ide o
normálny jav, zabezpečte, prosím, dostatočnú ventiláciu. Zápach je
dočasný a veľmi rýchlo zmizne.
POUŽÍVANIE
Plátok pečiva vložte do jedného z otvorov. Do spotrebiča môžete dať
súčasne dva plátky. Pred použitím skontrolujte, či je podnos na omrvinky
na mieste.
Napájací kábel zapojte do uzemnenej zástrčky. Otočením ovládača farby
nastavte požadovanú polohu. Na spustenie procesu opekania zatlačte
rukoväť úplne dolu.
Po opečení pečiva na požadovanú farbu rukoväť automaticky vyskočí.
V priebehu opekania môžete farbu pečiva kontrolovať. Pokiaľ je podľa
vášho želania, môžete stlačiť tlačidlo zrušenia a operáciu kedykoľvek
prerušiť.
Pokiaľ je pečivo zamrazené, postupujte rovnako, ale stlačte tlačidlo
odmrazenia. Rozsvieti sa kontrolka. V tomto režime sa pečivo opečie na
požadovanú farbu.
Pokiaľ si prajete znovu ohriať už opečené pečivo, stlačte tlačidlo
opakovaného ohrievania a rozsvieti sa kontrolka. Tento režim má pevne
nastavený čas.
Hriankovač je vybavený ohrievačom buchiet a koláčikov, tento nástavec
teda stojan a držiak sa dá použiť na ohrievanie koláčikov a briošiek,
buchiet a bagiet.
ČISTENIE A ÚDRŽBA
Pred čistením odpojte spotrebič od elektrickej siete a počkajte, kým
vychladne.
Zariadenie očistite vlhkou handričkou. Nikdy nepoužívajte ostré a drsné
čistiace prostriedky, špongiu ani drôtenku, pretože by mohlo dôjsť k
poškodeniu spotrebiča.
Zariadenie nikdy neponárajte do vody ani do žiadnej inej tekutiny.
Zariadenie nie je vhodné do umývačky riadu.
Tácku na omrvinky vytiahnite a omrvinky vysypte. Pri častom používaní
zariadenia tento úkon zopakujte každý týždeň.
Na čistenie vnútra zariadenia nepoužívajte kovové predmety (vidličku,
nôž a pod.), pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu ohrevných telies.
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Tento spotrebič nesmie byť na konci životnosti likvidovaný spolu s
komunálnym odpadom, ale musí sa zlikvidovať v recyklačnom stredisku
určenom pre elektrické a elektronické spotrebiče. Tento symbol na
spotrebiči, v návode na obsluhu a na obale upozorňuje na túto dôležitú
skutočnosť. Materiály použité v tomto spotrebiči je možné recyklovať.
Recykláciou použitých domácich spotrebičov výraznou mierou prispievate
k ochrane životného prostredia. Informácie o zberných miestach vám
poskytnú miestne úrady.
Podpora
Všetky dostupné informácie a náhradné diely nájdete na
www.princesshome.eu!
  • Page 1 1
  • Page 2 2
  • Page 3 3

Princess 01.142329.01.001 Instrukcja obsługi

Kategoria
Zabawki
Typ
Instrukcja obsługi
Ten podręcznik jest również odpowiedni dla