Princess 01.127007.01.001 Deep Fill Sandwich Maker Instrukcja obsługi

Kategoria
Zabawki
Typ
Instrukcja obsługi
 
!"#$%&'
!" ()!)*!+
# ,!)!'!'
$ ()!
%& ()!&)
'& (!!!
$( ,#-'
)$ ./-)+01
% #%"2'
$* ./-) +0!
3454673375345334
$+#,')-
1
34
2



ĘŚČ !
"Č!
© Princess 2022 | Jules Verneweg 87
5015 BH Tilburg | The Netherlands | www.princesshome.eu
IN NEED OF ACCESSORIES? VISIT
WWW.PRINCESSHOME.EU/NL-NL/CUSTOMERSERVICE/ACCESSORIES-SPAREPARTS
FOR ACCESSORIES AND SPARE PARTS TO EXTEND YOUR ITEM!
ENInstruction manual
SAFETY
By ignoring the safety instructions the
manufacturer cannot be held responsible for
the damage.
If the supply cord is damaged, it must be
replaced by the manufacturer, its service
agent or similarly qualified persons in order to
avoid a hazard.
Never move the appliance by pulling the cord
and make sure the cord cannot become
entangled.
The appliance must be placed on a stable,
level surface.
The user must not leave the device
unattended while it is connected to the supply.
This appliance is only to be used for
household purposes and only for the purpose
it is made for.
This appliance shall not be used by children
aged less than 8 years. This appliance can be
used by children aged from 8 years and above
and persons with reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience and
knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning use of
the appliance in a safe way and understand
the hazards involved. Children shall not play
with the appliance. Keep the appliance and its
cord out of reach of children aged less than 8
years. Cleaning and user maintenance shall
not be made by children unless older than 8
and supervised.
To protect yourself against an electric shock,
do not immerse the cord, plug or appliance in
the water or any other liquid.
Keep the appliance and its cord out of reach
of children less than 8 years.
The temperature of accessible surfaces may
be high when the appliance is operating.
The appliance is not intended to be operated
by means of an external timer or a separate
remote-control system.
Surface is liable to get hot during use.
The appliance is to be connected to a socket-
outlet having an earthed contact (for class I
appliances).
PARTS DESCRIPTION
1. Indication light green
2. Indication light red
3. Safety lock
4. Grill plates
BEFORE THE FIRST USE
Take the appliance andaccessoriesoutthebox.Removethe
stickers,protective foilorplasticfrom thedevice.
Place the device on a flat stable surface and ensure a minimum of 10
cm. free space around the device. This device is not suitable for
installation in a cabinet or for outside use.
Putthepower cable intothe socket.(Note: Make surethe
voltagewhich is indicated on the devicematchesthe localvoltage
beforeconnecting the device.Voltage220V-240V 50/60Hz)
When the device is turned on for the first time, a slight odour will
occur. This is normal, ensure adequate ventilation. This fragrance is
only temporary and will disappear soon.
USE
Plug in the socket, the red indication light will light up. Leave the
device closed without any content to preheat. When the green
indication light lights up, you will be able to start grilling.
Slightly grease the anti stick coating of the grill plates with oil or butter.
During use, the trays and the shell are very hot, Avoid any contact, as
it can seriously injure you.
CLEANING AND MAINTENANCE
Remove the plug from the wall outlet and allow the device to cool both
halves open.
Clean the baking plates with a damp cloth or soft brush.
Clean the appliance with a damp cloth. Never use harsh and abrasive
cleaners, scouring pad or steel wool, which damages the appliance.
Never immerse the electrical appliance in water or any other liquid.
The appliance is not dishwasher proof.
ENVIRONMENT
This appliance should not be put into the domestic garbage at
the end of its durability, but must be offered at a central point for the
recycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on
the appliance, instruction manual and packaging puts your attention to
this important issue. The materials used in this appliance can be
recycled. By recycling of used domestic appliances you contribute an
important push to the protection of our environment. Ask your local
authorities for information regarding the point of recollection.
Support
You can find all available information and spare parts at
www.princesshome.eu!
NLGebruiksaanwijzing
VEILIGHEID
Als u de veiligheidsinstructies negeert, kan de
fabrikant niet verantwoordelijk worden
gehouden voor de mogelijke schade.
Als het netsnoer beschadigd is, moet het
worden vervangen door de fabrikant, de
onderhoudsmonteur van de fabrikant of door
personen met een soortgelijke kwalificatie om
gevaar te voorkomen.
Verplaats het apparaat nooit door aan het snoer
te trekken en zorg dat het snoer niet in de war
kan raken.
Het apparaat moet op een stabiele, vlakke
ondergrond worden geplaatst.
De gebruiker mag het apparaat niet onbeheerd
achterlaten wanneer de stekker zich in het
stopcontact bevindt.
Dit apparaat is uitsluitend voor huishoudelijk
gebruik en voor het doel waar het voor bestemd
is.
Dit apparaat mag niet worden gebruikt door
kinderen jonger dan 8 jaar. Dit apparaat kan
worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en
door personen met verminderde lichamelijke,
zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek
aan de benodigde ervaring en kennis indien ze
onder toezicht staan of instructies krijgen over
hoe het apparaat op een veilige manier kan
worden gebruikt alsook de gevaren begrijpen
die met het gebruik samenhangen. Kinderen
mogen niet met het apparaat spelen. Houd het
apparaat en het netsnoer buiten bereik van
kinderen jonger dan 8 jaar. Laat reiniging en
onderhoud niet door kinderen uitvoeren, tenzij
ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.
Dompel het snoer, de stekker of het apparaat
niet onder in water of andere vloeistoffen om
elektrische schokken te voorkomen.
Houd het apparaat en het netsnoer buiten
bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
De temperatuur van de toegankelijke
oppervlakken kan hoog zijn wanneer het
apparaat in gebruik is.
Het apparaat is niet bedoeld om bediend te
worden met behulp van een externe timer of
een afzonderlijk afstandbedieningssysteem.
Het oppervlak wordt heet tijdens gebruik.
Het apparaat moet worden aangesloten op een
geaard stopcontact (voor klasse I-apparaten).
ONDERDELENBESCHRIJVING
1. Indicatielampje groen
2. Indicatielampje rood
3. Veiligheidssluiting
4. Grillplaten
VOOR HET EERSTE GEBRUIK
Haal het apparaat en de accessoires uit de doos.Verwijder de stickers,
de beschermfolie of het plastic van het apparaat.
Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele ondergrond. Zorg voor
minimaal 10 cm vrije ruimte rondom het apparaat. Dit apparaat is niet
geschikt voor inbouw of gebruik buitenshuis.
Sluit de voedingskabel aan op het stopcontact.(Opmerking: controleer of
het voltage op het apparaat overeenkomt met de plaatselijke
netspanning voordat u het apparaat
aansluit.Voltage220V-240V50/60Hz)
Wanneer het apparaat voor de eerste keer wordt ingeschakeld, zal het
een lichte geur afgeven. Dit is normaal. Zorg voor voldoende ventilatie.
Deze geur is slechts tijdelijk en zal spoedig verdwijnen.
GEBRUIK
Plaats de stekker in het stopcontact. Het rode indicatielampje gaat
branden. Laat het apparaat zonder inhoud gesloten opwarmen. U kunt
beginnen met grillen wanneer het groene indicatielampje gaat branden.
Vet de antiaanbaklaag van de grillplaten lichtelijk in met olie of boter.
Tijdens het gebruik worden de bakplaten en de behuizing zeer heet,
vermijd ieder contact; u kunt zich ernstig verwonden.
REINIGING EN ONDERHOUD
Verwijder de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen
met beide helften open.
Reinig de bakplaten met een vochtige doek of een zachte borstel.
Maak het apparaat schoon met een vochtige doek. Gebruik nooit
krassende en schurende schoonmaakmiddelen, schuursponzen of
staalwol, aangezien deze het apparaat kunnen beschadigen.
Dompel het elektrische apparaat nooit onder in water of andere
vloeistoffen. Het apparaat is niet vaatwasserbestendig.
MILIEU
Dit apparaat mag aan het einde van de levensduur niet bij het
normale huisafval worden gedeponeerd, maar moet bij een speciaal
inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparaten
worden aangeboden. Het symbool op het apparaat, in de
gebruiksaanwijzing en op de verpakking attendeert u hierop. De in het
apparaat gebruikte materialen kunnen worden gerecycled. Met het
recyclen van gebruikte huishoudelijke apparaten levert u een belangrijke
bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Informeer bij uw lokale
overheid naar het inzamelpunt.
Support
U kunt alle beschikbare informatie en reserveonderdelen vinden op
www.princesshome.eu!
FRManuel d'instructions
SÉCURITÉ
Si vous ignorez les consignes de sécurité, le
fabricant ne peut être tenu pour responsable
des dommages.
Si le cordon d'alimentation est endommagé, il
doit être remplacé par le fabricant, son
réparateur ou des personnes qualifiées afin
d'éviter tout risque.
Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le
cordon et veillez à ce que celui-ci ne s'enroule
pas.
L'appareil doit être posé sur une surface stable
et nivelée.
Ne laissez jamais le dispositif sans surveillance
s'il est connecté à l'alimentation.
Cet appareil est uniquement destiné à des
utilisations domestiques et seulement dans le
but pour lequel il est fabriqué.
Cet appareil ne doit pas être utilisé par des
enfants de moins de 8 ans. Cet appareil peut
être utilisé par des enfants de 8 ans ou plus et
des personnes présentant un handicap
physique, sensoriel ou mental voire ne
disposant pas des connaissances et de
l'expérience nécessaires en cas de surveillance
ou d'instructions sur l'usage de cet appareil en
toute sécurité et de compréhension des risques
impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer
avec l'appareil. Maintenez l'appareil et son
cordon d'alimentation hors de portée des
enfants de moins de 8 ans. Le nettoyage et la
maintenance utilisateur ne doivent pas être
confiés à des enfants sauf s'ils ont 8 ans ou
plus et sont sous surveillance.
Afin de vous éviter un choc électrique,
n'immergez pas le cordon, la prise ou l'appareil
dans de l'eau ou autre liquide.
Maintenez l'appareil et son cordon
d'alimentation hors de portée des enfants de
moins de 8 ans.
La température des surfaces accessibles peut
devenir élevée quand l'appareil est en fonction.
L'appareil n'est pas destiné à fonctionner avec
un dispositif de programmation externe ou un
système de télécommande indépendant.
La surface est susceptible de devenir
chaude pendant l'utilisation.
Branchez l'appareil sur une prise électrique
munie d'une connexion à la terre (pour les
appareils de catégorie I).
DESCRIPTION DES PIÈCES
1. Voyant vert
2. Voyant rouge
3. Verrouillage de sécurité
4. Plaques de cuisson
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
Sortez l'appareil et les accessoires hors de la boîte.Retirez les
autocollants, le film protecteur ou le plastique de l'appareil.
Mettez l'appareil sur une surface stable plate et assurez un dégagement
tout autour de l'appareil d'au moins 10 cm. Cet appareil ne convient pas
à une installation dans une armoire ou à un usage à l'extérieur.
Mettez le câble d'alimentation dans la prise.(Remarque : Assurez-vous
que la tension indiquée sur l'appareil correspond à la tension locale
avant de brancher l'appareil.Voltage : 220 V-240 V 50-60 Hz)
À la première mise en marche de l'appareil, une légère odeur est
perceptible. C'est normal : assurez une ventilation adéquate. Cette odeur
est seulement temporaire et disparaît rapidement.
UTILISATION
Branchez la fiche et le témoin rouge s'allume. Laissez l'appareil fermé
sans contenu pour le préchauffage. Lorsque le témoin vert s'allume,
vous pouvez commencer à griller.
Graissez légèrement le revêtement antiadhésif des plaques de cuisson
avec de l’huile ou du beurre.
Pendant utilisation, les plateaux et le corps de l’appareil sont brûlants,
évitez tout contact pour éviter les blessures graves.
NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Débranchez la fiche du secteur et laissez l’appareil refroidir ouvert.
Nettoyez les plaques de cuisson avec un chiffon humide ou une brosse
douce.
Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon humide. N'utilisez jamais de
nettoyant abrasif ni de tampon à récurer ou de laine d'acier, ce qui
pourrait endommager l'appareil.
N'immergez jamais l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.
L'appareil n'est pas prévu pour un lavage au lave-vaisselle.
ENVIRONNEMENT
Cet appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers à la
fin de sa durée de vie, il doit être remis à un centre de recyclage pour les
appareils électriques et électroniques. Ce symbole sur l'appareil, le
manuel d'utilisation et l'emballage attire votre attention sur un point
important. Les matériaux utilisés dans cet appareil sont recyclables. En
recyclant vos appareils, vous contribuez de manière significative à la
protection de notre environnement. Renseignez-vous auprès des autorités
locales pour connaître les centres de collecte des déchets.
Support
Vous retrouvez toutes les informations et pièces de rechange sur
www.princesshome.eu!
DEBedienungsanleitung
SICHERHEIT
Beim Ignorieren der Sicherheitshinweise kann
der Hersteller nicht für Schäden haftbar
gemacht werden.
Ist das Netzkabel beschädigt, muss es vom
Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich
qualifizierten Personen ersetzt werden, um
Gefahren zu vermeiden.
Bewegen Sie das Gerät niemals durch Ziehen
am Kabel, und stellen Sie sicher, dass sich das
Kabel nicht verwickeln kann.
Das Gerät muss auf einer ebenen, stabilen
Fläche platziert werden.
Das Gerät darf nicht unbeaufsichtigt bleiben,
während es an einer Stromquelle
angeschlossen ist.
Dieses Gerät darf nur für den
Haushaltsgebrauch und nur für den Zweck
benutzt werden, für den es hergestellt wurde.
Dieses Gerät darf nicht von Kindern unter 8
Jahren verwendet werden. Dieses Gerät darf
von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit
eingeschränkten körperlichen, sensorischen
oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel
an Erfahrung und Kenntnissen verwendet
werden, sofern diese Personen beaufsichtigt
oder über den sicheren Gebrauch des Geräts
unterrichtet wurden und die damit verbundenen
Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen mit
dem Gerät nicht spielen. Halten Sie das Gerät
und sein Anschlusskabel außerhalb der
Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.
Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht
von Kindern vorgenommen werden, es sei
denn, sie sind älter als 8 und werden
beaufsichtigt.
Tauchen Sie das Kabel, den Stecker oder das
Gerät nicht in Wasser oder andere
Flüssigkeiten, um einen elektrischen Schlag zu
vermeiden.
Halten Sie das Gerät und sein Anschlusskabel
außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8
Jahren.
Die Temperatur der zugänglichen Oberflächen
kann hoch sein, wenn das Gerät in Betrieb ist.
Das Gerät darf nicht mit einem externen Timer
oder einem separaten Fernbedienungssystem
betrieben werden.
Die Oberfläche kann während des Betriebs
heiß werden.
Dieses Gerät darf nur mit einer geerdeten
Steckdose (für Klasse I Geräte) verbunden
werden.
TEILEBESCHREIBUNG
1. Grüne Kontrollleuchte
2. Rote Kontrollleuchte
3. Sicherheitsverriegelung
4. Grillplatten
VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME
Nehmen Sie das Gerät und das Zubehör aus der Verpackung.Entfernen
Sie sämtliche Aufkleber, Schutzfolien und Transportsicherungen vom
Gerät.
Stellen Sie das Gerät auf eine ebene und stabile Fläche und halten Sie
einen Abstand von mindestens 10 cm um das Gerät herum ein. Dieses
Gerät ist nicht für den Anschluss oder die Verwendung in einem Schrank
oder im Freien geeignet.
Stecken Sie den Stecker des Netzkabels in die Steckdose.(Hinweis:
Stellen Sie vor dem Anschließen des Geräts sicher, dass die auf dem
Gerät angegebene Netzspannung mit der örtlichen Spannung
übereinstimmt,Spannung220V-240V 50/60Hz).
Beim ersten Aufheizvorgang des Gerätes kann es zu einer leichten
Geruchsbildung kommen. Dies ist normal. Sorgen Sie für ausreichende
Raumbelüftung. Der Geruch hält nur kurze Zeit an und verschwindet
bald.
GEBRAUCH
Verbinden Sie den Stecker mit der Steckdose; die rote Kontrollleuchte
leuchtet auf. Lassen Sie das Gerät geschlossen und ohne
vorzuheizenden Inhalt. Wenn die grüne Kontrollleuchte leuchtet, können
Sie mit dem Grillen beginnen.
Fetten Sie die Antihaftbeschichtung der Grillplatten leicht mit Öl oder
Butter ein.
Bleche und Formen werden während des Betriebs sehr heiß. Vermeiden
Sie jeglichen Kontakt, da Sie sich ernsthaft verletzen könnten.
REINIGUNG UND PFLEGE
Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät mit
geöffneten Backplatten abkühlen.
Reinigen Sie die Backplatten mit einem feuchten Tuch oder einer
weichen Bürste.
Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie
niemals scharfe oder scheuernde Reiniger, Topfreiniger oder Stahlwolle.
Dies würde das Gerät beschädigen.
Tauchen Sie das elektrische Gerät niemals in Wasser oder andere
Flüssigkeiten. Das Gerät ist nicht spülmaschinenfest.
UMWELT
Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebenszeit nicht im Hausmüll
entsorgt werden, sondern muss an einer Sammelstelle für das Recyceln
von elektrischen und elektronischen Haushaltsgeräten abgegeben
werden. Das Symbol auf dem Gerät, in der Bedienungsanleitung und auf
der Verpackung macht Sie auf dieses wichtige Thema aufmerksam. Die in
diesem Gerät verwendeten Materialien können recycelt werden. Durch
das Recyceln gebrauchter Haushaltsgeräte leisten Sie einen wichtigen
Beitrag zum Umweltschutz. Fragen Sie Ihre örtliche Behörde nach
Informationen über eine Sammelstelle.
Support
Sie finden alle erhältlichen Informationen und Ersatzteile auf
www.princesshome.eu!
ESManual de instrucciones
SEGURIDAD
Si ignora las instrucciones de seguridad,
eximirá al fabricante de toda responsabilidad
por posibles daños.
Si el cable de alimentación está dañado,
corresponde al fabricante, al representante o a
una persona de cualificación similar su
reemplazo para evitar peligros.
Nunca mueva el aparato tirando del cable y
asegúrese de que no se pueda enredar con el
cable.
El aparato debe colocarse sobre una superficie
estable y nivelada.
El usuario no debe dejar el dispositivo sin
supervisión mientras esté conectado a la
alimentación.
Este aparato se debe utilizar únicamente para
el uso doméstico y sólo para las funciones para
las que se ha diseñado.
Este aparato no debe ser utilizado por niños
menores de 8 años. Este aparato puede ser
utilizado por niños a partir de los 8 años y por
personas con capacidades físicas, sensoriales
o mentales reducidas, o que no tengan
experiencia ni conocimientos, sin son
supervisados o instruidos en el uso del aparato
de forma segura y entienden los riesgos
implicados. Los niños no pueden jugar con el
aparato. Mantenga el aparato y el cable fuera
del alcance de los niños menores de 8 años.
Los niños no podrán realizar la limpieza ni el
mantenimiento reservado al usuario a menos
que tengan más de 8 años y cuenten con
supervisión.
Para protegerse contra una descarga eléctrica,
no sumerja el cable, el enchufe ni el aparato en
el agua o cualquier otro líquido.
Mantenga el aparato y el cable fuera del
alcance de los niños menores de 8 años.
La temperatura de las superficies accesibles
puede ser elevada cuando funcione el aparato.
El aparato no está diseñado para usarse
mediante un temporizador externo o un sistema
de control remoto independiente.
La superficie puede calentarse durante el
uso.
Este aparato debe enchufarse a una toma de
pared conectada a tierra (para aparatos de
clase I).
DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES
1. Piloto verde
2. Piloto rojo
3. Cierre de seguridad
4. Placas del grill
ANTES DEL PRIMER USO
Saque el aparato y los accesorios de la caja.Quite los adhesivos, la
lámina protectora o el plástico del dispositivo.
Coloque el dispositivo sobre una superficie plana estable y asegúrese de
tener un mínimo de 10 cm de espacio libre alrededor del mismo. Este
dispositivo no es apropiado para ser instalado en un armario o para el
uso en exteriores.
Conecteelcable de alimentación ala toma de corriente.(Nota:
Asegúrese de queel voltajeindicado en el dispositivocoincidecon el
voltajelocal antes deconectar el dispositivo.Voltaje220V-240V
50/60Hz)
Cuando encienda el aparato por primera vez, este producirá un ligero
olor. Este olor es normal y solo temporal, desaparecerá en unos
minutos. Asegúrese de que la habitación está bien ventilada.
USO
Enchufe en la toma de corriente; el piloto rojo se encenderá. Deje
cerrado el dispositivo sin nada para precalentar. Cuando el piloto verde
se encienda, puede empezar a preparar alimentos en la parrilla.
Engrase ligeramente la capa antiadherente de las placas del grill con
aceite o mantequilla.
Las placas y la cubierta del aparato estarán muy calientes mientras se
utilice, evite cualquier contacto porque se podría lesionar seriamente.
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Desenchufe el aparato de la toma de corriente y deje que se enfríe con
las dos mitades abiertas.
Limpie las placas con un paño húmedo o con un cepillo suave.
Limpie el equipo con un paño húmedo. No utilice limpiadores fuertes ni
abrasivos, estropajos ni lana de acero, ya que dañarían el aparato.
Nunca sumerja el aparato eléctrico en agua ni en ningún otro líquido.
Este aparato no se puede lavar en el lavavajillas.
MEDIO AMBIENTE
Este aparato no debe desecharse con la basura doméstica al final
de su vida útil, sino que se debe entregar en un punto de recogida para el
reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Este símbolo en el aparato,
manual de instrucciones y embalaje quiere atraer su atención sobre esta
importante cuestión. Los materiales utilizados en este aparato se pueden
reciclar. Mediante el reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a
fomentar la protección del medioambiente. Solicite más información sobre
los puntos de recogida a las autoridades locales.
Soporte
Puede encontrar toda la información y recambios en
www.princesshome.eu!
PTManual de Instruções
SEGURANÇA
O fabricante não pode ser responsabilizado por
quaisquer danos se ignorar as instruções de
segurança.
Se o cabo de alimentação estiver danificado,
deve ser substituído pelo fabricante, o seu
representante de assistência técnica ou alguém
com qualificações semelhantes para evitar
perigos.
Nunca desloque o aparelho puxando pelo cabo
e certifique-se de que este nunca fica preso.
O aparelho deve ser colocado numa superfície
plana e estável.
O utilizador não deve abandonar o aparelho
enquanto este estiver ligado à alimentação.
Este aparelho destina-se apenas a utilização
doméstica e para os fins para os quais foi
concebido.
Este aparelho não deve ser utilizado por
crianças com idades compreendidas entre
menos de 8 anos. Este aparelho pode ser
utilizado por crianças com mais de 8 anos e por
pessoas com capacidades físicas, sensoriais
ou mentais reduzidas, assim como com falta de
experiência e conhecimentos, caso sejam
supervisionadas ou instruídas sobre como
utilizar o aparelho de modo seguro e
compreendam os riscos envolvidos. As
crianças não devem brincar com o aparelho.
Mantenha o aparelho e respetivo cabo fora do
alcance de crianças com idade inferior a 8
anos. A limpeza e manutenção não devem ser
realizadas por crianças a não ser que tenham
mais de 8 anos e sejam supervisionadas.
Para se proteger contra choques elétricos, não
mergulhe o cabo, a ficha nem o aparelho em
água ou qualquer outro líquido.
Mantenha o aparelho e respectivo cabo fora do
alcance de crianças com menos de 8 anos.
A temperatura das superfícies acessíveis
poderá ser elevada quando o aparelho está em
funcionamento.
O aparelho não se destina a ser operado
através de um sistema de temporizador externo
ou de controlo remoto à parte.
A superfície pode aquecer durante a
utilização.
O aparelho deverá ser ligado a uma saída de
tomada com contacto de terra (para aparelhos
de classe I).
DESCRIÇÃO DAS PEÇAS
1. Luz indicadora verde
2. Luz indicadora vermelha
3. Bloqueio de segurança
4. Placas de grelha
ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO
Retire o aparelho e os acessórios da caixa.Retire os autocolantes, a
película ou plástico de proteção do aparelho.
Coloque o aparelho sobre uma superfície plana e estável e deixe, no
mínimo, 10 cm de espaço livre à volta do aparelho. Este aparelho não
está adaptado para a instalação num armário ou para a utilização no
exterior.
Ligue o cabo de alimentação à tomada.(Nota: Antes de ligar o
dispositivo, certifique-se de que a tensão indicada no dispositivo
corresponde à tensão local.Tensão220V-240V 50/60Hz)
Quando o dispositivo é ligado pela primeira vez, irá sentir um ligeiro
odor. Isto é normal, assegure que existe uma ventilação adequada. Este
odor é apenas temporário e irá desaparecer em breve.
UTILIZAÇÃO
Ligue a ficha, a luz indicadora vermelha irá acender-se. Deixe o
aparelho fechado sem qualquer conteúdo para pré-aquecer. Quando a
luz indicadora verde se acender, poderá grelhar os alimentos.
Coloque um pouco de óleo ou manteiga nas placas de grelha anti-
aderentes.
Durante a utilização, os tabuleiros e o revestimento ficam muito
quentes. Evite qualquer contacto, pode ficar com lesões graves.
LIMPEZA E MANUTENÇÃO
Remova a ficha da tomada e deixe o aparelho arrefecer aberto.
Limpe as placas com um pano húmido ou uma escova suave.
Limpe o aparelho com um pano húmido. Nunca utilize produtos de
limpeza ásperos ou abrasivos, esfregões ou palha de aço, já que
danificam o aparelho.
Nunca mergulhe o aparelho elétrico em água ou qualquer outro líquido.
O aparelho não pode ser colocado na máquina de lavar louça.
AMBIENTE
Este aparelho não deve ser depositado no lixo doméstico no fim
da sua vida útil, mas deve ser entregue num ponto central de reciclagem
de aparelhos domésticos elétricos e eletrónicos. Este símbolo indicado no
aparelho, no manual de instruções e na embalagem chama a sua
atenção para a importância desta questão. Os materiais utilizados neste
aparelho podem ser reciclados. Ao reciclar aparelhos domésticos usados,
está a contribuir de forma significativa para a proteção do nosso
ambiente. Solicite às autoridades locais informações relativas aos pontos
de recolha.
Assistência
Encontra todas as informações e peças de substituição disponíveis em
www.princesshome.eu!
ITIstruzioni per l'uso
SICUREZZA
Il produttore non è responsabile di eventuali
danni e lesioni conseguenti la mancata
osservanza delle istruzioni di sicurezza.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve
essere sostituito dal produttore, da un addetto
all'assistenza o da personale con qualifiche
analoghe per evitare rischi.
Non spostare mai l'apparecchio tirandolo per il
cavo e controllare che il cavo non possa
rimanere impigliato.
Collocare l'apparecchio su una superficie
stabile e piana.
Non lasciare mai l'apparecchio senza
sorveglianza quando è collegato
all'alimentazione.
Questo apparecchio è destinato a un uso
esclusivamente domestico e deve essere
utilizzato soltanto per gli scopi previsti.
L'apparecchio non deve essere utilizzato da
bambini di età inferiore agli 8 anni.
L'apparecchio può essere utilizzato da bambini
di almeno 8 anni e da persone con ridotte
capacità fisiche, sensoriali o mentali oppure
senza la necessaria pratica ed esperienza sotto
la supervisione di un adulto o dopo aver
ricevuto adeguate istruzioni sull'uso in
sicurezza dell'apparecchio e aver compreso i
possibili rischi. I bambini non devono giocare
con l'apparecchio. Mantenere l'apparecchio e il
relativo cavo fuori dalla portata dei bambini di
età inferiore agli 8 anni. I bambini non devono
eseguire interventi di manutenzione e pulizia
almeno che non abbiano più di 8 anni e non
siano controllati.
Per proteggersi dalle scosse elettriche, non
immergere il cavo, la spina o l'apparecchio
nell'acqua né in qualsiasi altro liquido.
Mantenere l'apparecchio e il relativo cavo fuori
dalla portata di bambini di età inferiore agli 8
anni.
La temperatura delle superfici accessibili può
essere alta quando l'apparecchio è in funzione.
L'apparecchio non è progettato per essere
azionato tramite un timer esterno o un sistema
di telecomando separato.
La superficie può riscaldarsi molto durante
l'uso.
L'apparecchio deve essere collegato a una
presa di rete dotata di messa a terra (per
elettrodomestici di classe I).
DESCRIZIONE DELLE PARTI
1. Indicatore luminoso verde
2. Indicatore luminoso rosso
3. Chiusura di sicurezza
4. Piastre della griglia
PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO
Estrarre apparecchio e accessori dall'imballaggio.Rimuovere adesivi,
pellicola protettiva o plastica dall'apparecchio.
Posizionare l’apparecchio su una superficie piana stabile e assicurare
un minimo di 10 cm di spazio libero intorno. Questo apparecchio non è
idoneo per l'installazione in un armadietto o per uso all'aperto.
Inserisci il cavo di alimentazione nella presa.(Nota: Assicurarsi che la
tensione indicata sull'apparecchio corrisponda alla tensione locale prima
di collegarlo.Tensione 220 V-240 V 50/60 Hz)
Quando il dispositivo viene acceso per la prima volta, emetterà un
leggero cattivo odore. Ciò è normale, garantire un’adeguata
ventilazione. L’odore è solo temporaneo e scomparirà presto.
USO
Inserire la spina nella presa, la spia rossa si accende. Lasciare
preriscaldare l'apparecchio chiuso senza ingredienti all'interno. Quando
la spia verde si accende è possibile iniziare la cottura.
Cospargere leggermente il rivestimento anti aderente delle piastre della
griglia con olio o burro.
Durante l’uso, I vassoi e la struttura sono molto caldi, Evitare qualsiasi
contatto, poiché questo può provocare gravi ferite.
PULIZIA E MANUTENZIONE
Togliere la spina dalla presa a muro e lasciare raffreddare il dispositivo;
tenere le due metà aperte.
Pulire le piastre di cottura con un panno umido o un pennello morbido.
Pulire l'apparecchio con un panno umido. Non utilizzare detergenti
aggressivi e abrasivi, spugnette abrasive o pagliette d'acciaio, per non
danneggiare l'apparecchio.
Non immergere mai l'apparecchio elettrico in acqua o altri liquidi.
L'apparecchio non è lavabile in lavastoviglie.
AMBIENTE
Questo apparecchio non deve essere posto tra i rifiuti domestici
alla fine del suo ciclo di vita, ma deve essere smaltito in un centro di
riciclaggio per dispositivi elettrici ed elettronici domestici. Questo simbolo
sull'apparecchio, il manuale di istruzioni e la confezione sottolineano tale
importante questione. I materiali usati in questo apparecchio possono
essere riciclati. Riciclando gli apparecchi domestici è possibile contribuire
alla protezione dell'ambiente. Contattare le autorità locali per informazioni
in merito ai punti di raccolta.
Assistenza
Tutte le informazioni e le parti di ricambio sono disponibili sul sito
www.princesshome.eu!
SVInstruktionshandbok
SÄKERHET
Om dessa säkerhetsanvisningar ignoreras kan
inget ansvar utkrävas av tillverkaren för
eventuella skador som uppkommer.
Om nätsladden är skadad måste den bytas ut
av tillverkaren, dess servicerepresentant eller
liknande kvalificerade personer för att undvika
fara.
Flytta aldrig apparaten genom att dra den i
sladden och se till att sladden inte kan trassla in
sig.
Apparaten måste placeras på en stabil, jämn
yta.
Använd aldrig apparaten obevakad när den är
ansluten till vägguttaget.
Denna apparat får endast användas för
hushållsändamål och endast för det syfte den
är konstruerad för.
Apparaten ska inte användas av barn som är
yngre än 8 år. Apparaten kan användas av barn
från och med 8 års ålder och av personer med
ett fysiskt, sensoriskt eller mentalt handikapp
eller brist på erfarenhet och kunskap om de
övervakas eller instrueras om hur apparaten
ska användas på ett säkert sätt och förstår de
risker som kan uppkomma. Barn får inte leka
med apparaten. Håll apparaten och nätkabeln
utom räckhåll för barn som är yngre än 8 år.
Rengöring och underhåll får inte utföras av barn
såvida de inte är äldre än 8 år och övervakas.
För att undvika elektriska stötar ska du aldrig
sänka ned sladden, kontakten eller apparaten i
vatten eller någon annan vätska.
Håll apparaten och nätkabeln utom räckhåll för
barn som är yngre än 8 år.
Temperaturen på åtkomliga ytor kan vara hög
när apparaten är i drift.
Apparaten är inte avsedd att manövreras med
hjälp av en extern timer eller ett separat
fjärrkontrollsystem.
Ytan kan bli varm vid användning.
Apparaten ska anslutas till ett vägguttag med
jordad kontakt (för Klass I-apparater).
BESKRIVNING AV DELAR
1. Indikationslampa grön
2. Indikationslampa röd
3. Säkerhetslås
4. Grillplattor
FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING
Ta ut apparaten och tillbehören ur lådan.Avlägsna klistermärken,
skyddsfolie och plast från apparaten.
Placera enheten på en platt yta och se till att det finns 10 cm fritt
utrymme runt enheten. Enheten lämpar sig inte för placering i ett skåp
eller för användning utomhus.
Sätt i strömkabeln i uttaget.(Obs: Kontrollera att spänningen som anges
på enheten matchar spänningen i det lokala elnätet innan du ansluter
enheten.Spänning220–240V 50/60Hz)
När enheten slås på för första gången kommer det att lukta lite. Det är
normalt, se till att det är välventilerat. Lukten kommer snart att försvinna.
ANVÄNDNING
Sätt i kontakten i vägguttaget; den röda indikationslampan tänds. Låt
apparaten vara stängd utan något innehåll att värma. När den gröna
indikationslampan lyser, kommer du att kunna börja grilla.
Smörj nonstick-beläggningen på grillplattorna något med olja eller smör.
Under användning är brickorna och skalet mycket varmt. Undvik all
kontakt eftersom det kan skada dig allvarligt.
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL
Dra ut kontakten ur vägguttaget och låt enheten svalna med båda
halvorna öppna.
Rengör bakplattorna med en fuktig trasa eller en mjuk borste.
Rengör apparaten med en fuktig trasa. Använd aldrig starka eller
slipande rengöringsmedel, kökssvampar (av Scotch-Brite-typ) eller
stålull. Sådana artiklar skadar apparaten.
Sänk aldrig ner den elektriska apparaten i vatten eller annan vätska.
Apparaten tål inte maskindisk.
OMGIVNING
Denna apparat ska ej slängas bland vanligt hushållsavfall när den
slutat fungera. Den ska slängas vid en återvinningsstation för elektriskt
och elektroniskt hushållsavfall. Denna symbol på apparaten,
bruksanvisningen och förpackningen gör dig uppmärksam på detta.
Materialen som används i denna apparat kan återvinnas. Genom att
återvinna hushållsapparater gör du en viktig insats för att skydda vår miljö.
Fråga de lokala myndigheterna var det finns insamlingsställen.
Support
Du hittar all tillgänglig information och reservdelar på
www.princesshome.eu!
PLInstrukcje użytkowania
BEZPIECZEŃSTWO
Producent nie ponosi odpowiedzialności za
uszkodzenia w przypadku nieprzestrzegania
instrukcji bezpieczeństwa.
W przypadku uszkodzenia kabla zasilania, aby
uniknąć zagrożenia, musi on być wymieniony
przez producenta, jego agenta serwisowego lub
osoby o podobnych kwalifikacjach.
Nie wolno przesuwać urządzenia, ciągnąć za
przewód ani dopuszczać do zaplątania kabla.
Urządzenie należy umieścić na stabilnej i
wypoziomowanej powierzchni.
Nigdy nie należy zostawiać włączonego
urządzenia bez nadzoru.
Urządzenie przeznaczone jest tylko do
eksploatacji w gospodarstwie domowym, w
sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
Dzieci poniżej 8 roku życia nie mogą używać
tego urządzenia. Zurządzenia mogą korzystać
dzieci wwieku od 8 lat oraz osoby
oograniczonych możliwościach fizycznych,
sensorycznych ipsychicznych bądź
nieposiadające odpowiedniej wiedzy
idoświadczenia, pod warunkiem, że są
nadzorowane lub otrzymały instrukcje
dotyczące bezpiecznego używania urządzenia,
atakże rozumieją związane ztym zagrożenia.
Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
Urządzenie oraz dołączony do niego kabel
należy przechowywać poza zasięgiem dzieci,
które nie ukończyły 8 lat. Czyszczenia
ikonserwacji nie powinny wykonywać dzieci
chyba, że ukończyły 8 lat iznajdują się pod
nadzorem osoby dorosłej.
Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym,
nie należy zanurzać przewodu, wtyczki ani
urządzenia w wodzie bądź w innej cieczy.
Urządzenie oraz dołączony do niego kabel
należy przechowywać poza zasięgiem dzieci,
które nie ukończyły 8 lat.
Podczas pracy urządzenia temperatura jego
dostępnych powierzchni może być wysoka.
Urządzenie nie powinno być używane w
połączeniu z zewnętrznym wyłącznikiem
czasowym lub osobnym urządzeniem
sterującym.
Powierzchnia podczas użytkowania może
się rozgrzewać.
Urządzenie musi być podłączone do gniazdka
elektrycznego z uziemieniem (dla urządzeń
klasy I).
OPIS CZĘŚCI
1. Zielony wskaźnik świetlny
2. Czerwony wskaźnik świetlny
3. Blokada bezpieczeństwa
4. Ruszty grilla
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
Urządzenie i akcesoria należy wyjąć z pudełka.Usuń zurządzenia
naklejki, folię ochronną lub elementy plastikowe.
Urządzenie umieścić na odpowiedniej, płaskiej powierzchni i zapewnić
minimum 10 cm wolnej przestrzeni wokół urządzenia. Urządzenie to nie
jest przystosowane do montażu w szafce lub do użytkowania na wolnym
powietrzu.
Kabel zasilający należy podłączyć do gniazda elektrycznego.(Uwaga:
przed podłączeniem urządzenia należy sprawdzić, czy napięcie
wskazane na urządzeniu odpowiada napięciu sieci
lokalnej.Napięcie220–240V 50/60Hz)
Przy pierwszym włączeniu urządzenia pojawi się delikatny zapach. Jest
to normalne, należy zapewnić odpowiednią wentylację. Zapach ten jest
tymczasowy i szybko zniknie.
UŻYTKOWANIE
Podłącz urządzenie do gniazda elektrycznego; zaświeci się czerwony
wskaźnik świetlny. Należy poczekać, aż zamknięte urządzenie bez
żadnej zawartości nagrzeje się. Gdy zaświeci się zielony wskaźnik
świetlny, można rozpocząć grillowanie.
Natłuść nieznacznie nieprzywierającą powłokę rusztów grilla olejem lub
masłem.
Podczas pracy urządzenia ruszty i obudowa bardzo się nagrzewają;
należy unikać wszelkiego kontaktu, aby nie dopuścić do poważnych
obrażeń ciała.
CZYSZCZENIE IKONSERWACJA
Należy odłączyć wtyczkę od gniazda elektrycznego i odstawić otwarte
urządzenie w celu ostygnięcia.
Płytki do pieczenia należy czyścić wilgotną szmatką lub miękką
szczoteczką.
Urządzenie czyść wilgotną szmatką. Nigdy nie używaj ostrych ani
szorstkich środków czyszczących, zmywaków do szorowania lub
druciaków, aby nie uszkodzić urządzenia.
Nigdy nie zanurzaj urządzenia elektrycznego w wodzie ani żadnym
innym płynie. Urządzenie nie nadaje się do mycia w zmywarce do
naczyń.
ŚRODOWISKO
Po zakończeniu eksploatacji urządzenia nie należy wyrzucać go
wraz z odpadami domowymi. Urządzenie to powinno zostać zutylizowane
w centralnym punkcie recyklingu domowych urządzeń elektrycznych i
elektronicznych. Ten symbol znajdujący się na urządzeniu, w instrukcjach
użytkowania i na opakowaniu oznacza ważne kwestie, na które należy
zwrócić uwagę. Materiały, z których wytworzono to urządzenie, nadają się
do przetworzenia. Recykling zużytych urządzeń gospodarstwa domowego
jest znaczącym wkładem użytkownika w ochronę środowiska. Należy
skontaktować się z władzami lokalnymi, aby uzyskać informacje
dotyczące punktów zbiórki odpadów.
Wsparcie
Wszelkie informacje iczęści zamienne można znaleźć stronie
www.princesshome.eu!
CSNávod k použití
BEZPEČNOST
Při ignorování bezpečnostních pokynů nemůže
být výrobce odpovědný za případná poškození.
Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být
vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem
nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se
předešlo možným rizikům.
Nikdy spotřebič nepřenášejte tažením za
přívodní šňůru a ujistěte se, že se kabel
nemůže zamotat.
Spotřebič musí být umístěn na stabilním a
rovném povrchu.
Nikdy nenechávejte zapnutý spotřebič bez
dozoru.
Tento spotřebič lze použít pouze vdomácnosti
za účelem, pro který byl vyroben.
Tento spotřebič nesmí používat děti mladších 8
let. Tento spotřebič mohou osoby starší 8 let a
lidé se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
mentálními schopnostmi či nedostatkem
zkušeností a znalostí používat, pouze pokud
jsou pod dohledem nebo dostali instrukce
týkající se bezpečného použití přístroje a
rozumí možným rizikům. Děti si nesmí hrát se
spotřebičem. Udržujte spotřebič a kabel mimo
dosahu dětí mladších 8 let. Čištění a údržbu
nemohou vykonávat děti, které jsou mladší 8 let
a bez dozoru.
Abyste se ochránili před elektrickým výbojem,
neponořujte napájecí kabel, zástrčku či
spotřebič do vody či jiné tekutiny.
Udržujte spotřebič a kabel mimo dosahu dětí
mladších 8 let.
Teplota povrchů, ke kterým je přístup, může být
při provozu spotřebiče vysoká.
Přístroj by neměl být ovládán prostřednictvím
externího časovače nebo odděleným dálkovým
ovládáním.
Povrch může být během používání horký.
Tento spotřebič má být připojen k zásuvce,
která je uzemněná (pro spotřebiče třídy I).
POPIS SOUČÁSTÍ
1. Zelená kontrolka
2. Červená kontrolka
3. Pojistka
4. Grilovací plotýnky
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
Spotřebič a příslušenství vyjměte z krabice.Ze spotřebiče odstraňte
nálepky, ochrannou fólii nebo plast.
Umístěte spotřebič na rovný stabilní povrch a zajistěte minimálně 10 cm
volného prostoru kolem spotřebiče. Tento spotřebič není vhodný pro
instalaci do skříně nebo pro venkovní použití.
Napájecí kabel zapojte do zásuvky.(Poznámka: Před zapojením
spotřebiče zkontrolujte, zda napětí uvedené na spotřebiči odpovídá
místnímu síťovému napětí.Napětí220–240~ V50/60Hz)
Při prvním použití se může objevit mírný zápach. Je to zcela běžné,
prosím, zajistěte dostatečnou ventilaci. Zápach je dočasný a velmi
rychle zmizí.
POUŽITÍ
Zapněte spotřebič do zásuvky a rozsvítí se červená kontrolka. Zařízení
nechejte zavřené a bez potravin, aby se předehřálo. Jakmile se rozsvítí
zelená kontrolka, můžete začít grilovat.
Nepřilnavý povrch grilovacích plotýnek lehce potřete olejem nebo
máslem.
Během grilování jsou misky i povrch velmi horké, nedotýkejte se jich.
Můžou vám způsobit vážné zranění.
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Vyjměte zástrčku ze zásuvky a nechejte spotřebič vychladnout v
rozevřené poloze.
Plotýnky čistěte vlhkým hadříkem nebo měkkým kartáčem.
Spotřebič vyčistěte vlhkým hadříkem. Nikdy nepoužívejte agresivní nebo
abrazivní čisticí prostředky, škrabku ani drátěnku, které by mohly
spotřebič poškodit.
Spotřebič nikdy neponořujte do vody ani jiné kapaliny. Spotřebič není
vhodný pro mytí v myčce.
PROSTŘEDÍ
Tento spotřebič by neměl být po ukončení životnosti vyhazován do
domovního odpadu, ale musí být dovezen na centrální sběrné místo
krecyklaci elektroniky a domácích elektrických spotřebičů. Symbol na
spotřebiči, návod kobsluze a obal vás na tento důležitý problém
upozorňuje. Materiály použité vtomto spotřebiči jsou recyklovatelné.
Recyklací použitých domácích spotřebičů významně přispějete kochraně
životního prostředí. Na informace vztahující se ke sběrnému místu se
zeptejte na místním obecním úřadě.
Podpora
Všechny dostupné informace a náhradní díly naleznete na adrese
www.princesshome.eu!
SKPoužívateľská príručka
BEZPEČNOSŤ
V prípade ignorovania týchto bezpečnostných
pokynov sa výrobca vzdáva akejkoľvek
zodpovednosti za vzniknutú škodu.
Ak je napájací kábel poškodený, musí ho
vymeniť výrobca, jeho servisný technik alebo
podobné kvalifikované osoby, aby sa zamedzilo
nebezpečenstvu.
Zariadenie nikdy nepremiestňujte za kábel a
dbajte na to, aby sa kábel nestočil.
Spotrebič je treba umiestniť na stabilnú, rovnú
plochu.
Nikdy nenechávajte spotrebič zapnutý bez
dozoru.
Tento spotrebič sa smie používať iba na
špecifikované účely v domácom prostredí.
Tento spotrebič nesmejú používať deti
mladších ako 8 rokov. Tento spotrebič smejú
detí staršie ako 8 rokov a osoby, ktoré majú
znížené fyzické, senzorické alebo duševné
schopnosti, alebo osoby bez patričných
skúseností a/alebo znalostí používať, iba pokiaľ
na nich dozerá osoba zodpovedná za ich
bezpečnosť alebo ak ich táto osoba vopred
poučí o bezpečnej obsluhe spotrebiča a
príslušných rizikách. Deti sa nesmú hrať so
spotrebičom. Spotrebič a napájací kábel
uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8
rokov. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti,
ktoré sú mladšie ako 8 rokov abez dozoru.
Napájací kábel, zástrčku ani spotrebič
neponárajte do vody ani do žiadnej inej
kvapaliny, aby sa predišlo úrazu elektrickým
prúdom.
Spotrebič a napájací kábel uchovávajte mimo
dosahu detí mladších ako 8 rokov.
Počas prevádzky spotrebiča môžu byť teploty
prístupných povrchov vysoké.
Zariadenie nie je určené na ovládanie pomocou
externého časovača alebo samostatného
systému na diaľkové ovládanie.
Povrch môže byť pri používaní horúci.
Spotrebič musí byť zapojený do uzemnenej
elektrickej zásuvky (pre spotrebiče triedy I).
POPIS KOMPONENTOV
1. Zelený svetelný indikátor
2. Červený svetelný indikátor
3. Bezpečnostný zámok
4. Grilovacie platne
PRED PRVÝM POUŽITÍM
Spotrebič a príslušenstvo vyberte z obalu.Zo spotrebiča odstráňte
nálepky, ochrannú fóliu alebo plastové vrecko.
Zariadenie umiestnite na rovnú stabilnú plochu, pričom dbajte na to, aby
okolo zariadenia ostal voľný priestor minimálne 10 cm. Tento výrobok
nie je vhodný pre inštaláciu do skrine či na použitie vonku.
Napájací kábel zapojte do zásuvky.(Poznámka: Pred zapojením
spotrebiča skontrolujte, či napätie uvedené na spotrebiči zodpovedá
napätiu siete.Napätie220 V-240 V,50/60 Hz)
Pri prvom zapnutí spotrebiča sa môže objaviť mierny zápach. Ide o
normálny jav, zabezpečte, prosím, dostatočnú ventiláciu. Zápach je
dočasný a veľmi rýchlo zmizne.
POUŽÍVANIE
Pripojte do el. zásuvky v stene, červené indikačné svetielko sa rozsvieti.
Nechajte zariadenie uzatvorené bez akéhokoľvek obsahu na pred-
hrievanie. Keď sa rozsvieti zelené indikačné svetielko, budete schopný
začať grilovací proces, grilovanie.
Jemne namažte anti-lepiaci obal a pokryte grilovacie platne olejom,
mazivom alebo maslom.
Počas používania tácky, podložky a schránka, vonkajšie steny, plášť sú
veľmi horúce, vyhnite sa akéhokoľvek kontaktu s nimi, pretože vás to
môže veľmi vážne zraniť a popáliť.
ČISTENIE A ÚDRŽBA
Odstráňte prípojku z el. zásuvky v stene a nechajte zariadenie
vychladnúť s obidvoma polovicami zariadenia otvorenými.
Vyčistite grilovacie platne navlhčenou či vlhkou utierkou alebo jemnou
kefkou.
Zariadenie očistite vlhkou handričkou. Nikdy nepoužívajte ostré a drsné
čistiace prostriedky, špongiu ani drôtenku, pretože by mohlo dôjsť k
poškodeniu zariadenia.
Elektrický spotrebič nikdy neponárajte do vody ani iných kvapalín.
Spotrebič nie je vhodný do umývačky riadu.
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Tento spotrebič nesmie byť na konci životnosti likvidovaný spolu s
komunálnym odpadom, ale musí sa zlikvidovať v recyklačnom stredisku
určenom pre elektrické a elektronické spotrebiče. Tento symbol na
spotrebiči, v návode na obsluhu a na obale upozorňuje na túto dôležitú
skutočnosť. Materiály použité v tomto spotrebiči je možné recyklovať.
Recykláciou použitých domácich spotrebičov výraznou mierou prispievate
k ochrane životného prostredia. Informácie o zberných miestach vám
poskytnú miestne úrady.
Podpora
Všetky dostupné informácie a náhradné diely nájdete na
www.princesshome.eu!
RU
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Производитель не несет ответственности за
ущерб в случае несоблюдения правил
техники безопасности.
Во избежание опасных ситуаций для замены
поврежденного кабеля питания
рекомендуется обратиться к производителю,
его сервисному агенту или другим
достаточно квалифицированным
специалистам.
Не перемещайте устройство за кабель
питания, а также следите за тем, чтобы
кабель не перекручивался.
Установите устройство на устойчивой
ровной поверхности.
Не оставляйте подключенное к источнику
питания устройство без присмотра.
Данное устройство предназначено только
для использования в бытовых условиях и
только по назначению.
Данное устройство не предназначено для
использования детьми в возрасте до 8 лет.
Данное устройство может использоваться
детьми в возрасте от 8 лет и людьми с
ограниченными физическими, сенсорными и
умственными способностями или не
имеющими соответствующего опыта или
знаний, только при условии, что за их
действиями осуществляется контроль или
они знакомы с техникой безопасной
эксплуатации устройства, а также понимают
связанные с этим риски. Не позволяйте
детям играть с устройством. Храните
устройство и его шнур электропитания в
месте, недоступном для детей младше 8
 
!"#$%&'
!" ()!)*!+
# ,!)!'!'
$ ()!
%& ()!&)
'& (!!!
$( ,#-'
)$ ./-)+01
% #%"2'
$* ./-) +0!
3454673375345334
$+#,')-
1
34
2



ĘŚČ !
"Č!
© Princess 2022 | Jules Verneweg 87
5015 BH Tilburg | The Netherlands | www.princesshome.eu
IN NEED OF ACCESSORIES? VISIT
WWW.PRINCESSHOME.EU/NL-NL/CUSTOMERSERVICE/ACCESSORIES-SPAREPARTS
FOR ACCESSORIES AND SPARE PARTS TO EXTEND YOUR ITEM!
лет. Очистка и обслуживание устройства
может проводиться детьми только после
достижения ими возраста 8 лет или под
присмотром взрослых.
Во избежание поражения электрическим
током не погружайте шнур электропитания,
штепсель или устройство в воду или
любую другую жидкость.
Храните устройство и его шнур
электропитания в месте, недоступном для
детей младше 8 лет.
Во время работы устройства открытые
поверхности могут нагреваться до очень
высоких температур.
Данное устройство не предназначено для
управления с помощью внешнего таймера
или отдельной системы дистанционного
управления.
Во время использования поверхность
может нагреваться.
Это устройство предназначено для
подключения к сетевой розетке,
оснащенной заземленным контактом (для
устройств класса I).
ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ
1. Зеленый световой индикатор
2. Красный световой индикатор
3. Предохранительный фиксатор
4. Пластины гриля
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Извлеките устройство и принадлежности из упаковки.Удалите
наклейки, защитную пленку или пластик с устройства.
Установите устройство на ровную устойчивую поверхность и
обеспечьте не менее 10 см свободного пространства вокруг него.
Это устройство не предназначено для установки в шкафах и для
использования под открытым небом.
Подключите шнур питания к розетке.(Примечание. Убедитесь,
что напряжение, указанное на устройстве (220–240В, 50/60Гц), и
сетевое напряжениесовпадают.)
При первом включении устройства появится нехарактерный
запах. Это не является неисправностью. Обеспечьте
надлежащую вентиляцию. Этот аромат скоро исчезнет.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Включите вилку в розетку. Загорится световой индикатор красного
цвета. Не открывая устройство и не помещая ничего внутрь,
подождите, пока будет произведен предварительный нагрев.
Жарку можно начинать после того, как загорится зеленый
световой индикатор.
Слегка смажьте антипригарное покрытие пластин гриля
растительным или сливочным маслом.
Во время эксплуатации лотки и корпус накаляются. Избегайте
контакта с ними, в противном случае вы можете получить
серьезную травму.
ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ
Отключите вилку от розетки и дайте устройству остыть, открыв
обе его стороны.
Очистите противни влажной тканью или мягкой щеткой.
Очищать устройство следует с помощью влажной ткани.
Используйте только мягкие чистящие средства. Запрещается
использовать абразивные средства, скребки или металлические
мочалки, которые могут повредить устройство.
Никогда не погружайте электрические устройства в воду или
любую другую жидкость. Устройство нельзя мыть в
посудомоечной машине.
ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
По истечении срока службы не выкидывайте данное
устройство с бытовыми отходами. Вместо этого его необходимо
сдать в центральный пункт переработки электрических или
электронных бытовых приборов. На этот важный момент указывает
данный символ, используемый на устройстве, в руководстве по
эксплуатации и на упаковке. Используемые в данном устройстве
материалы подлежат вторичной переработке. Способствуя
вторичной переработке бытовых приборов, вы вносите огромный
вклад в защиту окружающей среды. Информацию о ближайшем
пункте сбора таких приборов можно узнать в органах местного
самоуправления.
Поддержка
Вся доступная информация и сведения о запчастях приведены на
веб-сайте www.princesshome.eu!
  • Page 1 1
  • Page 2 2
  • Page 3 3

Princess 01.127007.01.001 Deep Fill Sandwich Maker Instrukcja obsługi

Kategoria
Zabawki
Typ
Instrukcja obsługi