Ford 307 Instrukcja obsługi

Marka
Ford
Kategoria
samochody
Model
307
Rodzaj
Instrukcja obsługi
© Copyright Ford 2010
HM02 E 12346495 000
SKAM5J 19D520 BA
21/43
Figyelem: Ellenőrizze a gumihüvely szoros illeszkedését
a padlólemezben!
Dugja be az ábrán látható módon a szabad vezeték (A)
csatlakozósaruját a házba (N) és hajtsa le a füleket. Dugja
be a biztosítékot (M) és az ábrán látható módon rögzítse a
kábelbilinccsel (O) a bowdenhuzalhoz.
Azután ellenőrizze a kihajtható utánfutó-vontatóberendezés
mechanikus kioldásának működését. A kezelés módjának
leírása a gépjármű kézikönyvében található.
Rögzítse hozzá az utánfutó-vontatóberendezés elektromos
vezetékét a kábelbilincsekkel (2x O) a bowdenhuzalhoz.
Rögzítse hozzá az ábrán látható módon a nagy kábelbilinc-
sekkel (2x P) az utánfutó-vontatóberendezés kereszt-
tartójához és a gépjárműhöz a bowdenhuzalt.
Vágjon ki az oldalburkolat szőnyegéből a hátoldalon kijelölt
vonal mentén egy köralakú, 121 mm átmérőjű nyílást.
Ezután a nyíláson fent és lent (lásd a hátoldalon kijelölt
vonalakat) hozzn létre egy-egy kb. 15 mm hosszú egyenes
bevágást. Ezek a bevágások a burkolat elfordulás elleni
biztosítására szolgálnak.
Az ábrán látható módon helyezze be belülről a szőnyeg
nyílásába a burkolat keretét (AM5J-313A16-A*). Ezután
helyezze fel a szőnyeg hátoldalára a burkolat hátsó keretét
(AM5J-313A16-A*) és pattintsa be az első keretbe.
A műhely-kézikönyvben leírtaknak megfelelően építse be a
szényeget, majd az ábrán látható módon tegye be a fedelet.
Figyelem: A fedél behelyezése előtt okvetlenül húzza le a
kulcsot a kezelőegység kézikerekéről!
Megjegyzés:
Ebben a pontban hajtsa végre az elektromos szerelékkészlet
felszerelésének még hátralevő lépéseit.
A műhely-kézikönyvben leírtaknak megfelelően ismét szerel-
je be az előzőleg kiszerelt, illetve leválasztott alkatrészeket.
Ahol van, ismét csatlakoztassa az antennát (X3) és ismét
kösse hozzá a testvezetéket az akkumulátorhoz.
Üzemeltetési tájékoztató:
A vontatógömböt tisztán kell tartani és be kell zsírozni (*).
(*) Kivétel:
Olyan stabilizáló berendezések alkalmazása esetén, amelyek
hatással vannak a vontatógömbre, a stabilizáló berendezés
gyártója által kiadott utasítások alapján kell eljárni. Stabili-
záló berendezések alkalmazása esetén a vontatógömb
kopását rendszeres időközökben ellenőrizni kell.
Ha a vontatógömb átmérője bármely irányban mérve 49,0
mm-re, vagy annál kisebb értékre csökkent, a
vontatóberendezést nem szabad tovább vontatásra
használni, és szükség esetén fel kell újítani.
A gépjármű önsúlya a vontatóberendezés felszerelésével kb
25,0 kg-mal megnövekszik.
INSTRUKCJA MONTAŻU – WYSUWANY
HAK HOLOWNICZY
Typ: 307 388
Wartość D: 10,0 kN
Obciążenie kuli haka: 75 kg
Producent: Westfalia Automotive GmbH
Am Sandberg 45, D-33378
Rheda-Wiedenbrück
Nr dopuszczenia
typu EWG: e13*94/20*3108
Zakres stosowania: Ford C-Max 08/2010
Urzędowe
oznaczenie typu: DXA
Wskazówka:
Montaż należy wykonać zgodnie z niniejszą instrukcją mon-
tażu.
W odniesieniu do jazdy z przyczepą obowiązują informacje
producenta pojazdu dotyczące ciężaru ciągnionego i nacis-
ku pionowego na urządzeniu sprzęgającym, przy czym prze-
kraczanie wartości wskazanych dla urządzenia sprzęgające-
go jest niedozwolone.
Wzór na wyznaczenie wartości D:
Nie wolno przekraczać maksymalnej dopuszczalnej łącznej
masy całkowitej pojazdu wraz z przyczepą. Dopuszczalna
wartość masy łącznej dla pojazdu z przyczepą jest podana
na tabliczce znamionowej pojazdu. Sprzedawca w salonie
samochodowym Forda chętnie służy pomocą.
Przed przystąpieniem do użytkowania haka holowniczego
należy zamontować odpowiedni zestaw elektryczny.
Zaleca się zainstalowanie elektrycznego zestawu montażo-
wego przed zamontowaniem zespołu sprzęgu
przyczepowego.
W obrębie powierzchni styku elementów należy usunąć
materiały uszczelniające podwozie, powłoki przeciwkorozyjne
i materiały wygłuszające.
W razie potrzeby nałożyć powłokę przeciwkorozyjną,
zgodnie z wytycznymi serwisowymi firmy Ford.
Uwaga: Wraz z wysuwanym hakiem holowniczym
konieczne jest dodatkowe zabudowanie następujących
elementów składowych (zestaw osłon, sprzedawca w
salonie Forda chętnie służy poradą):
AM5J-313A16-A*
H
Ciężar ciągniony [kg] x masa całkowita pojazdu [kg] 9,81
Ciężar ciągniony [kg] + masa całkowita pojazdu [kg] 1000
x
= D [kN]
PL
XXXX kg
© Copyright Ford 2010
HM02 E 12346495 000
SKAM5J 19D520 BA
22/43
Uwaga: W przypadku pojazdów wyposażonych w
funkcję wejścia bez klucza - 'keyless entry', konieczne
jest dodatkowe zabudowanie następujących elementów
składowych (zestaw mocujący do anteny, sprzedawca w
salonie Forda chętnie służy poradą):
AM3M5J-10K015-A*
Odłączyć kabel masy od akumulatora. Podnieść pojazd.
Zdemontować tylny zderzak (X1) i kształtki odbojowe zgod-
nie z podręcznikiem warsztatowym. Kształtki odbojowe nie
będą już dłużej potrzebne.
Nakrętki kształtki odbojowej (6x X2) wkręcić ponownie na
gwinty tylnej ścianki i dokręcić ze wskazanym momentem
obrotowym.
Tam gdzie zastosowano usunąć antenę (X3) z nośnika
zderzaka. Części mocujące nie będą już dłużej potrzebne.
Wsunąć boczne części (B + C) haka holowniczego w
podłużnice, wyregulować ich położenie przy pomocy
nakładek (2x D) i wkręcić śruby (4x E) siłą palców.
Uwaga: Zamocowanie haka holowniczego na
pojeździe przy pomocy łączników śrubowych
należy wykonać bez przesmarowania śrub i gwin-
tów olejem lub smarem!
Poprzecznicę (A) haka holowniczego ustawić we właściwym
położenia względem części bocznych (B + C) i przykręcić
siłą palców śrubami wyposażonymi w podkładki (4xF + 4x G).
Przed dokręceniem śrub (E) wyregulować położenie
nakładek (2x D) w sposób pokazany na ilustracji.
Uwaga: Nakładki nie mogą spoczywać na progu
blachy!
Najpierw dokręcić ze wskazanym momentem obrotowym
śruby (4x E) na częściach bocznych.
Następnie dokręcić ze wskazanym momentem obrotowym
śruby (4x F) na poprzecznicy.
Tam gdzie zastosowano, antenę (X3) z kształtką z tworzywa
spienionego i łącznikami kablowymi (AM3M5J-10K015-A*)
zamocować na wierzchu poprzecznicy haka holowniczego.
Usunąć dywanik pod wykładziną boczną z tyłu z prawej
strony zgodnie z podręcznikiem warsztatowym.
W przypadku pojazdów Grand usunąć zaślepki w płycie
podłogowej. Zaślepki nie będą już dłużej potrzebne.
W przypadku pojazdów Compact wywiercić od dołu w pły-
cie podłogowej w napunktowanym miejscu otwór o średnicy
28,5 mm. Po wywierceniu otworu usunąć zadziory i zabez-
pieczyć przed korozją zgodnie z wytycznymi firmy Ford.
Wetknąć kołki mocujące dla wspornika (3x I) w otworach
ściany bocznej, jak pokazano na ilustracji.
Osadzić wspornik (K1 lub K2) i zamocować śrubami (3x H)
na ścianie bocznej.
Przewlec przewody elektryczne i cięgło Bowdena haka
holowniczego (A) aż po gumową tulejkę przez otwór w pły-
cie podłogowej.
Za prawą wykładziną boczną wysunąć przewód (X4) z gni-
azda 12V i połączyć z dopasowaną dwubiegunową wtyczką
przewodu elektrycznego haka holowniczego.
Następnie podłączyć dwubiegunowe gniazdo przewodu
elektrycznego haka holowniczego do gniazda 12 V.
Wetknąć czterobiegunowe gniazdo dla brzęczyka (mniejszy
przekrój kabla) z tyłu modułu obsługowego (L).
Uwaga: Aby połączyć cięgło Bowdena (A) z modułem
obsługowym (L) konieczne jest, aby srebrny znaczek na
pokrętle i strzałka na obudowie były ustawione w
sposób pokazany na ilustracji.
Następnie wprowadzić cięgło Bowdena do oporu w moduł
obsługowy i zaryglować przez dosunięcie klipsu. Nasunąć
moduł obsługowy (L) do zaryglowania na wspornik (K1 lub K2).
Uwaga: Sprawdzić, czy gumowa tulejka jest trwale osad-
zona w płycie podłogowej!
Wprowadzić końcówkę łączącą wolnego przewodu elek-
trycznego (A) w obudowę (N) w sposób pokazany na ilus-
tracji i przesunąć nakładki. Osadzić bezpiecznik (M), a
oprawkę bezpiecznika (N) zamocować w opasce kablowej
(O) na cięgle Bowdena w sposób pokazany na ilustracji.
Następnie skontrolować mechaniczne działanie mechanizmu
zwalniania wysuwanego haka holowniczego. Sposób obsłu-
gi opisano w instrukcji użytkowania pojazdu.
Przymocować przewód elektryczny haka holowniczego
opaskami kablowymi (2x O) do cięgła Bowdena. Przymo-
cować cięgło Bowdena dużymi opaskami kablowymi (2x P)
do poprzecznicy haka holowniczego i pojazdu w sposób
pokazany na ilustracji.
W dywaniku wykładziny bocznej wyciąć wzdłuż wytłoczeń
na tylnej stronie okrągły otwór o średnicy 121mm. Następnie
naciąć otwór promieniowo ku górze i w dół (wzdłuż
wytłoczeń) nas odcinku ok. 15 mm. Nacięcia służą jako
zabezpieczenie przed wykręceniem dla pokrywki.
Przednią ramkę pokrywki (AM5J-313A16-A*) włożyć od
wnętrza pojazdu w otwór w dywaniku w sposób pokazany
na ilustracji. Następnie ułożyć tylną ramkę pokrywki (AM5J-
313A16-A*) na tylnej stronie dywanika i zaryglować w ramce
przedniej.
Zamocować dywanik zgodnie z podręcznikiem warszta-
towym i osadzić pokrywkę jak na ilustracji.
Uwaga: Przed osadzeniem pokrywki należy wyjąć
kluczyk z pokrętła modułu obsługowego!
Wskazówka:
Teraz należy zakończyć instalowanie elektrycznego zestawu
montażowego.
Zdemontowane lub zdjęte części zamontować zgodnie z
podręcznikiem warsztatowym.
Tam gdzie zastosowano, ponownie podłączyć antenę (X3),
po czym podłączyć kabel masy do akumulatora.
Wskazówki eksploatacji:
Kulę haka holowniczego należy utrzymywać w czystości,
przesmarować warstwą smaru (*).
(*) Wyjątek:
Przy stosowaniu wyposażenia stabilizującego działającego
na kulę haka holowniczego należy postępować zgodnie z
instrukcjami producenta wyposażenia stabilizującego.
Z chwilą, gdy w dowolnym miejscu średnica kuli haka
holowniczego osiągnie wymiar 49,0 mm lub mniejszy nie
wolno kontynuować użytkowania wyposażenia do holowania
do ciągnięcia przyczepy. W razie potrzeby należy wymienić
wyposażenie do holowania przyczepy.
Po montażu wyposażenia do holowania masa pojazdu bez
ładunku ulega zwiększeniu o ok. 25,0 kg.
PL
!
!
/

Ten podręcznik jest również odpowiedni