STEINEL IS-FS 300 Instrukcja obsługi

Marka
STEINEL
Kategoria
czujniki ruchu
Model
IS-FS 300
Rodzaj
Instrukcja obsługi
IS-FS 300
i
9540502
Opis urządzenia
Nadajnik sygnałów radiowych IS-FS 300 rejestruje każdy ruch źródeł ciepła, takich jak ludzie, auta itp. i przekazuje
impulsy do zintegrowanego nadajnika, który w wyniku tego wysyła sygnały radiowe. Odbiorniki sygnałów radiowych
z serii IMPULSER odbierają sygnały radiowe nadajnika i włączają np. źródło światła. Pozostałe informacje na temat
ustawiania nadajników i odbiorników zamieszczone są w instrukcji obsługi systemu IMPULSER.
Montaż/uruchomienie
Zasilany na baterie nadajnik można zamontować bezkablowo w najbardziej odległym miejscu. Miejsce montażu
powinno być oddalone o co najmniej 50 cm od następnej lampy, ponieważ promieniowanie cieplne może spowo-
dować błędne działanie systemu. (patrz Ustawianie zasięgu czujnika
)
Bateria
Trwałość co najmniej 12 miesięcy, w zależności od częstości pracy (częstotliwość wykrywania ruchu). W przypadku
stałego użytkowania w temperaturze < -20°C zalecamy stosowanie baterii litowych 9 V.
Działanie
Opóźnienie wyłączenia (ustawianie czasu załączenia)
Czas załączenia sterowanego urządzenia od ok. 1 min. do max 15 min.
Pokrętło regulacyjne ustawione na cyfrze 1 = najkrótszy czas (ok. 1 min.)
Pokrętło regulacyjne ustawione na cyfrze 6 = najdłuższy czas
Ustawianie progu czułości zmierzchowej
Płynnie ustawiany próg czułości czujnika w zakresie 2–2000 luksów.
Pokrętło regulacyjne ustawione na cyfrze 1 = praca przy świetle dziennym, ok. 2000 luksów.
Pokrętło regulacyjne ustawione na cyfrze 6 = praca o zmierzchu, ok. 2 luksy.
Obszar wykrywania
Do ustawiania (dokładnej regulacji) obszaru wykrywania zespół nadajnika można obrócić o ± 80°. Najpewniejsze
wykrywanie poruszających się obiektów uzyskuje się przy zamontowaniu czujnika ruchu na sygnały radiowe z boku
do kierunku ruchu i przy braku przeszkód, takich jak np. drzewa, mury itp. zasłaniających czujnik.
Ustawianie zasięgu czujnika
Przesłony służą do dokładnego ustawienia obszaru wykrywania czujnika. (można je rozdzielić w pionie i w pozio-
mie). Pionowo = zmniejszenie kąta wykrywania czujnika. Poziomo = zmniejszenie zasięgu czujnika. Zamontować
przesłony i zabezpieczyć przesłoną pierścieniową.
Zakłócenia w pracy (Usterka / Przyczyna
Usuwanie)
Nadajnik uaktywniony, odbiornik nieuaktywniony / przy dziennym trybie pracy włącznik zmierzchowy ustawiony
na nocny tryb pracy
ustawić na nowo / wyłącznik sieciowy na odbiorniku wyłączony
włączyć / uszkodzony
bezpiecznik
założyć nowy bezpiecznik, ewentualnie sprawdzić podłączenia elektryczne / niedokładnie ustawiony
obszar wykrywania czujnika
wyregulować na nowo. / nieprawidłowo wykonane programowanie odbiornika
jeszcze raz zaprogramow(ten sam adres) / za duża odległość między nadajnikiem i odbiornikiem
zmniejszyć
odległość między nadajnikiem a odbiornikiem przez przesunięcie miejsca montażu / wyładowana bateria (nadajnika
sygnałów radiowych)
wymienić baterię Odbiornik włącza/wyłącza w niepożądanych momentach lub włącza
stale odbiornik energii / w obszarze wykrywania nadajnika poruszają się zwierzęta
dokładnie zasłonić, zmienić
obszar wykrywania czujnika lub zasłonić przesłonami / wiatr porusza gałęziami i krzewami w obszarze wykrywania
czujnika
zmienić obszar wykrywania czujnika lub zasłonić przesłonami / czujnik rejestruje ruch pojazdów na ulicy
zmienić obszar wykrywania czujnika lub zasłonić przesłonami / gwałtowne zmiany temperatury na skutek czynni-
ków atmosferycznych (wiatr, deszcz, śnieg) lub nadmuch z wentylatorów, otwartych okien
zmienić obszar wykry-
wania czujnika, zmienić miejsce montażu Zmiana zasięgu wykrywania ruchu przez nadajnik / inne temperatury
otoczenia
przy niższych temperaturach zmniejszyć zasięg wykrywania czujnika zasłaniając go.
Eksploatacja/konserwacja
Czujnik ruchu na fale radiowe IS-FS 300 przeznaczony jest do automatycznego włączania światła i innych odbiorni-
ków energii. Nie nadaje się on do specjalnych instalacji antywłamaniowych, gdyż nie posiada zabezpieczenia anty-
sabotażowego, przewidzianego przepisami. Zabrudzoną soczewkę czujnika można oczyścić wilgotną szmatką
(bez użycia środków czyszczących.
Deklaracja zgodności z normami
Produkt spełnia wymogi dyrektywy w sprawie urządzeń niskiego napięcia 108/23/EWG oraz dyrektywy RTTE
99/05/WE w sprawie stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
Gwarancja funkcjonowania
Poniższy produkt firmy STEINEL został bardzo starannie wykonany. Prawidłowe działanie i bezpieczeństwo użytko-
wania potwierdzają przeprowadzone losowo kontrole jakości oraz zgodność z obowiązującymi przepisami. Firma
STEINEL udziela gwarancji na prawidłową jakość i działanie. Okres gwarancyjny wynosi 36 miesięcy i rozpoczyna
się z dniem sprzedaży użytkownikowi. W ramach gwarancji usuwamy braki wynikłe z wad materiałowych lub pro-
dukcyjnych, świadczenie gwarancyjne nastąpi według naszej decyzji przez naprawę lub wymianę wadliwych części.
Świadczenie gwarancyjne nie obejmuje szkód dotyczących części ulegających szybkiemu zużyciu, szkód i braków
spowodowanych nieprawidłowym postępowaniem z urządzeniem, nieprawidłową konserwacją lub zastosowaniem
części innych producentów. Gwarancja nie obejmuje odpowiedzialności za szkody wtórne powstałe na przedmio-
tach trzecich. Gwarancja udzielana jest tylko w przypadku, jeżeli prawidłowo zapakowane urządzenie (nierozłożone
na części) wraz z krótkim opisem usterki, paragonem lub rachunkiem zakupu (opatrzonym datą zakupu i pieczątką
sklepu), odesłane zostanie do właściwego punktu serwisowego.
Serwis
Po upływie okresu gwarancji albo w razie usterek nie objętych gwarancją naprawy wykonuje nasz serwis firmowy.
Prosimy o przesłanie dobrze zapakowanego przyrządu do najbliższej placówki serwisowej.
6
8
7
8
POLNISCH
PL
/