BOMANN DBS 6034 CB Instrukcja obsługi

Kategoria
Okowy
Typ
Instrukcja obsługi
DBS6034CB_IM 27.09.19
Bedienungsanleitung ....................................................................................Seite 4
Gebruiksaanwijzing ................................................................................... Pagina 11
Mode d’emploi............................................................................................... Page 18
Manual de instrucciones .......................................................................... Página 24
Istruzioni per l’uso .....................................................................................Pagina 30
Instruction Manual ........................................................................................ Page 36
Instrukcja obsługi .......................................................................................Strona 42
Használati utasítás .......................................................................................Oldal 49
Руководство по эксплуатации .................................................................. стр. 55
66
 .................................................................................................................... 
2
DBS6034CB_IM 27.09.19
42
Instrukcja obsługi
Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że
korzystanie z urządzenia sprawi państwu radość.
Symbole użyte w tej instrukcji obsługi
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika
są specjalnie wyróżnione. Koniecznie stosuj się do tych
wskazówek, aby uniknąć wypadków i uszkodzenia urzą-
dzenia:
OSTRZEŻENIE:
Ostrzega przed zagrożeniami dla zdrowia i wskazuje na
potencjalne ryzyka obrażeń.
UWAGA:
Wskazuje na potencjalne zagrożenia dla urządzenia lub
innych przedmiotów.
WSKAZÓWKA:
Wyróżnia porady i informacje ważne dla użytkownika.
Spis treści
Przegląd elementów obsługi .............................................3
Ogólne uwagi ....................................................................42
Specjalne wskazówki bezpieczeństwa dla urządzenia
..43
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem ........................45
Przegląd elementów obsługi / Zakres dostawy..............45
Wskazówki dotyczące użytkowania ...............................45
Rozpakowywanie ........................................................... 45
Połączenie elektryczne ..................................................45
Wymagania dotyczące zasilania....................................45
Włączanie i wyłączanie ..................................................45
Sterownik temperatury na żelazku ................................45
Blokada włącznika ciągłej pary ......................................45
Zbiornik na wodę ............................................................ 45
Woda ..............................................................................45
Obsługa .............................................................................. 46
Przed pierwszym użyciem .............................................46
Prasowanie bez pary .....................................................46
Prasowanie z parą .........................................................46
Funkcja pionowego strumienia pary ..............................46
Jak dolać wody w czasie pracy?....................................46
Zakończenie działania ...................................................... 46
Chowanie kabla ..............................................................46
Czyszczenie ....................................................................... 47
Eliminowanie usterek i zakłóceń ....................................47
Dane techniczne ................................................................47
Warunki gwarancji ............................................................47
Usuwanie ...........................................................................48
Znaczenie symbolu „Pojemnik na śmieci” ..................... 48
Ogólne uwagi
Przed uruchomieniem urządzenia proszę bardzo dokładnie
przeczytać instrukcję obsługi. Proszę zachować ją wraz
z kartą gwarancyjną, paragonem i w miarę możliwości rów-
nież kartonem z opakowaniem wewnętrznym. Przekazując
urządzenie innej osobie, oddaj jej także instrukcję obsługi.
Proszę wykorzystywać urządzenie jedynie dla prywat-
nego celu, jaki został przewidziany dla urządzenia. Urzą-
dzenie to nie zostało przewidziane do użytku w ramach
działalności gospodarczej.
Proszę nie korzystać z urządzenia na zewnątrz. Proszę
trzymać urządzenie z daleka od ciepła, bezpośredniego
promieniowania słonecznego, wilgoci (w żadnym
wypadku nie zanurzać w substancjach płynnych) oraz
ostrych krawędzi. Proszę nie obsługiwać urządzenia
wilgotnymi dłońmi. Jeżeli urządzenie jest wilgotne lub
mokre, proszę natychmiast wyciągnąć wtyczkę.
Jeżeli nie korzystacie państwo z urządzenia, jeżeli
chcecie Państwo zamontować jakieś akcesoria, w celu
wyczyszczenia lub w przypadku jakichkolwiek zakłóceń,
proszę zawsze wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę
z gniazdka (należy ciągnąć za wtyczkę, nie za przewód).
Pracującego urządzenia nie należy pozostawiać bez
nadzoru. Przed opuszczeniem pomieszczenia urządze-
nie należy zawsze wyłączać i wyciągać wtyczkę sieciową
z gniazda.
Należy regularnie sprawdzać, czy urządzenie i kabel
sieciowy nie są uszkodzone. W razie uszkodzenia należy
przestać korzystać z urządzenia.
Proszę stosować tylko oryginalne akcesoria.
Dla bezpieczeństwa dzieci proszę nie zostawiać swo-
bodnie dostępnych części opakowania (torby plastikowe,
kartony, styropian itp.).
OSTRZEŻENIE:
Nie pozwalaj dzieciom bawić się folią. Niebezpieczeń-
stwo uduszenia!
DBS6034CB_IM 27.09.19
43
Specjalne wskazówki bezpieczeństwa dla urządzenia
Na produkcie znajdują się poniższe symbol ostrzegawcze:
OSTRZEŻENIE: Gorąca powierzchnia!
Niebezpieczeństwo poparzenia!
Podczas pracy urządzenia i zaraz po jego wyłączeniu tempera-
tura dostępnych powierzchni może być bardzo wysoka.
OSTRZEŻENIE:
Stopa żelazka szybko się nagrzewa i jej schłodzenie zajmuje
dużo czasu. Nie dotykaj jej!
Żelazko nie używane proszę stawiać na powierzchni do od-
stawiania! Nie należy go stawiać pionowo na żadnej innej po-
wierzchni. Żelazko może się zsunąć.
Należy wybrać bezpieczną powierzchnię w celu odstawienia
żelazka! Powierzchnia musi być pozioma i stabilna. Sprawdzić
powierzchnię ponownie pod kątem stabilności.
Żelazko musi być używane oraz odkładane na stabilnej i żaro-
odpornej powierzchni.
Przed napełnieniem zbiornika z wodą należy odłączyć żelazko
od sieci.
Jeżeli żelazko jest podłączone do prądu, nie wolno zostawiać
go bez nadzoru.
Żelazka nie należy używać, jeśli zostało upuszczone, ma wi-
doczne uszkodzenia lub przecieka.
Nie naprawiać urządzenia samodzielnie. Skontaktować się
z pracownikiem autoryzowanego serwisu. Jeśli przewód zasila-
nia jest uszkodzony, należy go wymienić u producenta, przed-
stawiciela serwisu lub podobnie wykwalikowanej osoby, aby
uniknąć zagrożenia.
DBS6034CB_IM 27.09.19
44
OSTRZEŻENIE:
Gdy żelazko jest włączone, a także gdy stygnie, żelazko i kabel
połączeniowy muszą znajdować się poza zasięgiem dzieci
w wieku poniżej 8 lat.
Urządzenie to może być używane przez dzieci powyżej 8 roku
życia, a także przez osoby o ograniczonych zdolnościach
zycznych, sensorycznych lub umysłowych albo osoby niepo-
siadające doświadczenia i wiedzy, jeśli zapewniony zostanie
nadzór lub udzielone zostaną instrukcje dotyczące używania
urządzenia w bezpieczny sposób, a także mające na celu
uzmysłowienie wiążących się z tym zagrożeń.
Dzieci nie powinny bawić się tym urządzeniem.
Czynności w zakresie czyszczenia oraz konserwacji nie mogą
wykonywać dzieci.
UWAGA: Kamień osadza się na urządzeniu!
Używaj tylko destylowanej wody!
Jeśli nie dostosują się Państwo do tych ważnych uwag, może to
doprowadzić do zepsucia urządzenia.
Urządzenie uszkodzone na skutek osadzonego kamienia nie
będzie objęte bezpłatną naprawą w ramach gwarancji.
UWAGA:
Tego urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie podczas czyszcze-
nia. Proszę przestrzegać instrukcji, jakie znajdują się w rozdziale
„Czyszczenie”.
Napełnij zbiornik tylko do kreski maksimum. Nie wlewaj za dużo!
Maks. pojemność wody: 1,2 ℓ.
Proszę nie zaginać węża łączącego!
DBS6034CB_IM 27.09.19
45
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Urządzenie to jest przeznaczone do prasowania ubrań
i tkanin.
Jest ono przeznaczone do użytku w gospodarstwach
domowych.
Wszelkie inne sposoby użytkowania nie są zamierzone
i mogą prowadzić do uszkodzenia mienia lub nawet obra-
żeń ciała.
Przegląd elementów obsługi /
Zakres dostawy
1 Blokada włącznika ciągłej pary
2 Przycisk udaru pary
3 Sterowanie temperaturą
4 Wąż łączący
5 Kontrolka „Temperatura”
6 Baza
7 Podstawka pod żelazko
8 Wąż wlotowy
9 Zbiornik na wodę
10 Wgłębienie na zbiornik na wodę
11 Blokada transportowa
Wskazówki dotyczące użytkowania
Rozpakowywanie
Zdejmij ze stopy żelazka folie zabezpieczające i naklejki
(jeżeli są).
Wyjmij kabel ze schowka.
Połączenie elektryczne
Proszę upewnić się, że napięcie urządzenia (patrz tabliczka
identykacyjna) zgadza się z napięciem w sieci.
Wymagania dotyczące zasilania
Pobór mocy stacji może wynosić maks. 2400 W. W związku
z tym wskazane jest podłączenie osobnym przewodem
i zabezpieczenie obwodu bezpiecznikiem domowym 16 A.
UWAGA: Przeciążenie!
Używane przedłużacze powinny mieć przewody
o przekroju nie mniejszym niż 1,5 mm².
Nie używaj rozgałęziaczy ze względu na dużą moc
urządzenia.
Włączanie i wyłączanie
Włączanie: Sprawdzić, czy sterownik temperatury
jest w położeniu MIN. Podłączyć wtyczkę
sieciową do prawidłowo zainstalowanego
gniazdka. Urządzenie natychmiast włącza
się w trybie roboczym.
Wyłączanie: Sprawdzić, czy sterownik temperatury jest
w położeniu MIN. Wyjąć wtyczkę z gniazda.
Sterownik temperatury na żelazku
Symbole na sterowniku odpowiadają następującym usta-
wieniom:
(sztuczne tkaniny, jedwab) niska temperatura
(wiskoza, wełna) średnia temperatura
(bawełna, len) wysoka temperatura
Wywróć wełniane ubrania na lewą stronę, aby zapobiec
powstaniu na tkaninie błyszczących plam spowodowa-
nych prasowaniem z parą. Dodatkowo położyć cienki
kawałek bawełny na tkaninę.
W przypadku tkanin z dodatkową obróbką powierzchni
należy wybrać niskie ustawienie temperatury i prasować
je wywrócone na lewą stronę.
WSKAZÓWKA:
Żelazko nagrzewa się szybciej niż chłodzi. Prasowanie
należy rozpocząć od najniższego ustawienia temperatury.
Blokada włącznika ciągłej pary
Blokada umożliwia generowanie ciągłej pary.
= Ciągła para
= Ciągła para wyłączona
Zbiornik na wodę
Na zbiornika wody znajduje się wgłębienie do chwytania,
umożliwiające jego wyjmowanie.
Przy wsuwaniu z powrotem zbiornika w podstawę, musi
być słyszalny trzask wskoczenia zatrzasku blokady na
swoje miejsce.
Znak MAX jest umieszczony na zbiorniku wody. Nie
napełniać zbiornika ponad ten znak. Zbiornik mieści 1,2
wody.
Woda
UWAGA: Kamień osadza się na urządzeniu!
Używaj tylko destylowanej wody!
Jeśli nie dostosują się Państwo do tych ważnych
uwag, może to doprowadzić do zepsucia urządzenia.
Urządzenie uszkodzone na skutek osadzonego ka-
mienia nie będzie objęte bezpłatną naprawą w ramach
gwarancji.
Do zbiornika wody nie wolno wlewać wody z baterii,
z suszarki do bielizny lub wody z dodatkami (takimi jak
krochmal, perfumy, płyny do zmiękczania bielizny lub
inne środki chemiczne).
Można przez to doprowadzić do uszkodzenia żelazka
z powodu tworzenia się osadów w pojemnikach pary.
Resztkowe osady mogą podczas wypływu pary przez
dyszę parową doprowadzić do zanieczyszczenia praso-
wanej bielizny.
DBS6034CB_IM 27.09.19
46
Obsługa
Przed pierwszym użyciem
Stopę prasującą proszę czyścić lekko wilgotną ście-
reczką.
W celu usunięcia wszelkich pozostałości przed pierw-
szym użyciem proszę przeprasować kilka razy starą
czystą ściereczkę.
Prasowanie bez pary
WSKAZÓWKA:
Proszę posegregować elementy odzieży według tempera-
tury prasowania.
1. Odstaw żelazko na podstawkę.
2. Urządzenie wolno podłączyć tylko do przepisowo
zainstalowanego sprawnego, gniazda wtyczkowego
posiadającego kołek ochronny.
3. Sterownikiem temperatury nastawić żądaną tempera-
turę. Jeżeli będzie prasowana delikatna bielizna, zacznij
od najniższej temperatury.
WSKAZÓWKA:
Kontrolka na żelazku informuje o procesie nagrze-
wania. Jak tylko się wyłączy, oznacza to, że żelazko
osiągnęło temperaturę roboczą. Teraz można zacząć
prasować.
Prasowanie z parą
OSTRZEŻENIE:
Żelazko wyrzuca dużą ilość gorącej pary. Niebezpieczeń-
stwo poparzenia.
UWAGA:
Prasując z użyciem pary, zwracaj uwagę, aby w zbiorniku
było zawsze dostatecznie dużo wody.
UWAGA: Uruchomienie:
Procedura wygląda następująco:
1. Zdjąć zbiornik z wodą.
2. Otwórz pokrywkę zbiornika na wodę.
3. Napełnić zbiornik wodą destylowaną. Napełnić zbior-
nik wody tylko do poziomu MAX. Nie wlewaj za dużo!
4. Zamknij pokrywkę zbiornika na wodę.
5. Umieść zbiornik ponownie na podstawie. Musi zasko-
czyć na swoim miejscu ze słyszalnym kliknięciem.
6. Podłącz stację bazową do gniazda z zestykiem
ochronnym.
7. Ustawić żądaną temperaturę w zakresie od
do
. Zaświeci się kontrolka na żelazku.
8. Poczekać na rozgrzanie stopy. Kontrolka zgaśnie, gdy
żelazko osiągnie żądaną temperaturę.
UWAGA: Uruchomienie:
9. Teraz nacisnąć przycisk strumienia pary i przytrzymać
przez co najmniej 15 sekund lub aż para ujdzie ze
stopki żelazka. Możesz również ustawić blokadę na
ikonkę
w celu generowania ciągłej pary. Ten czas
jest konieczny do tego, aby para dotarła do żelazka.
Nieco głośniejszy dźwięk pompy podczas trwania tego
procesu jest normalnym zjawiskiem.
UWAGA:
Prasowanie z parą wymaga wysokiej temperatury. Po-
krętło temperatury należy ustawić co najmniej w pozycji
. W przeciwnym razie pompa wyłączy się, a prasowa-
nie parowe nie będzie już możliwe.
Funkcja pionowego strumienia pary
Funkcja ta umożliwia wyrzut pary w pozycji pionowej. Funk-
cji tej można użyć, aby wyprasować zagięcia na wiszących
ubraniach lub zasłonach.
OSTRZEŻENIE:
Nie kieruj udaru pary na ludzi. Niebezpieczeństwo
poparzenia.
Zawiesić pranie na wieszaku. Żelazko prowadzić tuż
nad materiałem zgodnie z tym, jak podano dla danego
materiału.
Jak dolać wody w czasie pracy?
Uzupełniaj wodę zanim zbiornik całkowicie się opróżni.
Głośny dźwięk pompy podczas pracy urządzenia wskazuje
zbyt niski poziom wody.
1. Odstaw żelazko na podstawkę.
2. Ustawić sterownik temperatury na MIN.
3. Wyciągnij wtyczkę z gniazda sieciowego.
4. Zdjąć zbiornik z wodą.
5. Otwórz pokrywkę zbiornika na wodę.
6. Napełnić zbiornik wodą destylowaną. Napełnić zbiornik
wody tylko do poziomu MAX. Nie wlewaj za dużo!
7. Zamknij pokrywkę zbiornika na wodę.
8. Umieść zbiornik ponownie na podstawie. Musi zasko-
czyć na swoim miejscu ze słyszalnym kliknięciem.
9. Kontynuuj korzystanie z żelazka.
Zakończenie działania
1. Po użyciu zawsze skręcać sterownik temperatury do
MIN. Wyciągnij wtyczkę z gniazda sieciowego.
2. Odstaw urządzenie w celu ostygnięcia. Zabezpiecz
urządzenie za pomocą blokady transportowej przed jego
przeniesieniem lub zdjęciem.
Chowanie kabla
Schowaj kabel do schowka.
DBS6034CB_IM 27.09.19
47
Czyszczenie
OSTRZEŻENIE:
Przed rozpoczęciem czyszczenia proszę zawsze wyciągać
wtyczkę z gniazdka!
Proszę poczekać, aż urządzenie zupełnie się ochłodzi!
Urządzenia parze nie wolno do czyszczenia zanurzać w wodzie.
Może to doprowadzić do porażenia elektrycznego lub pożaru.
UWAGA:
Nie używaj szczotki drucianej ani innych podobnych
przedmiotów.
Nie używaj ostrych lub ściernych środków czyszczą-
cych.
Obudowę proszę czyścić suchą ściereczką.
Stopę prasującą i powierzchnię do odstawiania żelazka
proszę czyścić lekko wilgotną ściereczką.
Reszta wody może zostać w zbiorniku, jednak po dłuż-
szym czasie przebywania w zbiorniku należy ją wylać.
Eliminowanie usterek i zakłóceń
Problem Możliwa przyczyna Co robić
Urządzenie nie działa. Uszkodzone gniazdo sieciowe. Spróbuj podłączyć do innego gniazda.
Urządzenie nagle przestało
działać w czasie pracy.
Przeciążenie obwodu prądowego? Sprawdź bezpiecznik w instalacji domowej.
Nie wytwarza się para. Zbiornik na wodę został zamocowany
nieprawidłowo.
Mocno wcisnąć zbiornik na wodę w podstawę.
Musi zaskoczyć na swoim miejscu ze słyszalnym
kliknięciem.
Ustawiono zbyt niską temperaturę. Wybrać temperaturę pomiędzy
a .
Donośne odgłosy podczas
parowania.
Zbiornik jest pusty. Sprawdź zbiornik.
Nalać wody do zbiornika.
Pierwsze uruchomienie po dłuższych
okresach nieużytkowania.
Te hałasy pompy są normalne.
Dane techniczne
Model:............................................................... DBS 6034 CB
Napięcie zasilające: ...........................220 - 240 V~, 50 - 60 Hz
Pobór mocy: ..................................................... 2200 - 2400 W
Stopień ochrony: ....................................................................
Maksymalne napełnienie zbiornika wody: .......................1,2
Masa netto: ..............................................................ok. 2,3 kg
Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian technicz-
nych i projektowych w trakcie ciągłego rozwoju produktu.
Urządzenie jest zgodne z aktualnymi dyrektywami CE,
dotyczącymi zgodności elektromagnetycznej czy niskiego
napięcia i produkowane jest zgodnie z najnowszymi przepi-
sami bezpieczeństwa.
Warunki gwarancji
Przyznajemy 24 miesiące gwarancji na produkt licząc od
daty zakupu.
W tym okresie będziemy bezpłatnie usuwać w terminie
14 dni od daty dostarczenia wadliwego sprzętu z kartą
gwarancyjną do miejsca zakupu wszystkie uszkodzenia
powstałe w tym urządzeniu na skutek wady materiałów
lub wadliwego wykonania, naprawiając oraz wymieniając
wadliwe części lub (jeśli uznamy za stosowne) wymieniając
całe urządzenie na nowe.
Sprzęt do naprawy powinien być dostarczony w komplecie
wraz z dowodem zakupu oraz z ważną kartą gwarancyjną
do sprzedawcy w miarę możliwości w oryginalnym opako-
waniu lub innym odpowiednim dla zabezpieczenia przed
uszkodzeniem. W razie braku kompletnego opakowania fa-
DBS6034CB_IM 27.09.19
48
brycznego, ryzyko uszkodzenia sprzętu podczas transportu
do i z miejsca zakupu ponosi reklamujący.
Naprawa gwarancyjna nie dotyczy czynności przewidzia-
nych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowią-
zany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny
koszt.
Gwarancja nie obejmuje:
mechanicznych, termicznych, chemicznych uszkodzeń
sprzętu i wywołanych nimi wad,
uszkodzeń powstałych w wyniku działania sił zewnętrz-
nych takich jak wyładowania atmosferyczne, zmiana
napięcia zasilania i innych zdarzeń losowych,
nieprawidłowego ustawienia wartości napięcia elektrycz-
nego, zasilanie z nieodpowiedniego gniazda zasilania,
sznurów połączeniowych, sieciowych, żarówek, baterii,
akumulatorów,
uszkodzeń wyrobu powstałych w wyniku niewłaściwego
lub niezgodnego z instrukcją jego użytkowania, przecho-
wywania, konserwacji, samowolnego zrywania plomb
oraz wszelkich przeróbek i zmian konstrukcyjnych doko-
nanych przez użytkownika lub osoby niepowołane,
roszczeń z tytułu parametrów technicznych wyrobu, o ile
są one zgodne z podanymi przez producenta,
prawidłowego zużycia i uszkodzeń, które mają nieistotny
wpływ na wartość lub działanie tego urządzenia.
Karta gwarancyjna bez pieczątki sklepu, daty sprzedaży,
nie wypełniona, źle wypełniona, ze śladami poprawek,
nieczytelna wskutek zniszczenia, bez możliwości ustalenia
miejsca sprzedaży oraz dołączonego dowodu zakupu jest
nieważna.
Korzystanie z usług gwarancyjnych nie jest możliwe po
upływie daty ważności gwarancji. Gwarancja na części lub
całe urządzenie, które są wymieniane kończy się, wraz
z końcem gwarancji na to urządzenie.
Wszystkie inne roszczenia, wliczając w to odszkodowania
są wykluczone chyba, że prawo przewiduje inaczej. Rosz-
czenia wykraczające poza tą umowę nie są uwzględniane
przez tą gwarancję.
Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza,
nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego
wynikających z niezgodności towaru z umową.
Gwarancja oraz zawarte w niej warunki obowiązują na
terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Dystrybutor:
CTC Clatronic Sp. z o.o
Ul. Brzeska 1
45-960 Opole
Usuwanie
Znaczenie symbolu „Pojemnik na śmieci”
Proszę oszczędzać nasze środowisko, sprzęt
elektryczny nie należy do śmieci domowych.
Proszę korzystać z punktów zbiorczych,
przewidzianych do zdawania sprzętu elektrycz-
nego, i tam proszę oddawać sprzęt elektryczny,
którego już nie będą Państwo używać.
Tym sposobem pomagają Państwo unikać potencjalnych
następstw niewłaściwego usuwania odpadów, mających
wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.
Tą drogą przyczyniają się Państwo do ponownego użycia,
do recyklingu i do innych form wykorzystania starego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Informacje, gdzie można zdać sprzęt, otrzymają Państwo
w swoich urzędach komunalnych lub w administracji gminy.
1 / 1

BOMANN DBS 6034 CB Instrukcja obsługi

Kategoria
Okowy
Typ
Instrukcja obsługi