Philips AE2380 Instrukcja obsługi

Kategoria
Radia
Typ
Instrukcja obsługi

Ten podręcznik jest również odpowiedni dla

83
Polski
Tabliczka znamionowa znajduje siê na dole obudowy.
1 Sprawdziæ czy poziom napiêcia na tabliczce znamionowej
odpowiada napiêciu w lokalnej sieci. W innym przypadku nale¿y
zasiêgnåæ porady sprzedawcy lub serwisu.
2 Pod¬åczyæ kabel zasilania AC do gniazdka MAINS V~ oraz do
gniazdka œciennego. Zasilanie urzådzenia jest w¬åczone.
W¬åczenie zasilania sieciowego wywo¬a od¬åczenie zasilania
z baterii. Po odŒczeniu zestawu z sieci:
Je¿eli w odbiorniku znajdujå siê baterie:
y Odbiornik przejdzie na zasilanie bateryjne.
lub
Je¿eli w odbiorniku nie ma baterii:
y zacznie migaæ i wyœwietlony zostanie aktualny czas.
Po krótkiej chwili wszystkie ustawienia ulegnå skasowaniu.
W celu ca¬kowitego od¬åczenia zestawu od zasilania sieciowego
nale¿y wyjåæ kabel zasilania z gniazdka w œcianie.
Otworzyæ kieszeñ bateryjnå i w¬o¿yæ 4 baterie typu R20,
UM1 lub D-cells (zalecane baterie alkaliczne).
Uwagi: – Nale¿y wyjåæ baterie, je¿eli ulegnå zu¿yciu, lub je¿eli nie
bêdå u¿ytkowane przez d¬u¿szy czas.
– Nie wolno wk¬adaæ baterii nowych ze starymi ani
mieszaæ ró¿nych typów baterii.
Baterie zawierajå substancje chemiczne, dlatego powinny
byæ wyrzucane do odpowiednich kontenerów.
WskaŸnik s¬abych baterii:
y zacznie migaæ.
Baterie (do nabycia odrêbnie)
Zasilanie sieciowe
ZASILANIE
AE2380/00.1n pol 28.10.1999 13:51 Uhr Seite 83
84
Polski
1 POWER ON·OFF ...w¬åczanie i wy¬åczanie
radia
2 VOLUME...............regulacja si¬y g¬osu
3 NEWS··MUSIC.....dobór brzmienia dŸwiêku
4 BAND
FM·MW·LW .........wybór pasma radiowego
5 5
+.........................zapisanie w pamiêci
ponad 5 stacji w jednym
paœmie radiowym
6 3 TUNING ...........dostrajanie do stacji
radiowych w górê pasma
TIME ADJUST......regulacja godzin i minut
w górê
7 4 TUNING ...........dostrajanie do stacji
radiowych w dó¬ pasma
TIME ADJUST......regulacja godzin i minut
w dó¬
8 TIME SET..............rozpoczêcie regulacji
zegara/potwierdzenie
ustawieñ czasu
9 ALARM SET..........wŒczanie budzika/
potwierdzenie ustawieñ
budzika
0 .............................antena FM
! PRESET 1–5.........zapis stacji radiowych
w pamiêci, w¬åczenie
stacji z pamiêci
@ DISPLAY FREQUENCY·TIME·ALARM
wyœwietlenie
czêstotliwoœci radiowej,
aktualnego czasu lub
czasu wŒczenia budzika
# ·BUZZ....................budzenie dzwonkiem
·RADIO..................budzenie radiem
·OFF ......................wy¬åczenie budzika
$ p ..........................gniazdko s¬uchawek
3,5 mm
% .............................wyœwietlacz
^ SLEEP ...................wŒczenie funkcji drzemki
& LOCK.....................blokada wszystkich
klawiszy
* MAINS V~............gniazdko kabla zasilania
( RESET...................kasowanie wszystkich
ustawieñ
Informacje ekologiczne
Staraliœmy siê nie u¿ywaæ ¿adnych zbêdnych opakowañ. Uczyniliœmy wszystko, aby opakowanie
mo¿na by¬o ¬atwo rozdzieliæ na trzy odrêbne materia¬y: karton (pud¬o), styropian (wype¬niacz), oraz
polietylen (torby, pianka ochronna).
Zestaw sk¬ada siê z materia¬ów, które mogå zostaæ poddane procesowi odzysku, o ile
przeprowadzi to wyspecjalizowana firma. Prosimy stosowaæ siê do przepisów lokalnych
dotyczåcych sk¬adowania opakowañ, zu¿ytych baterii oraz przestarza¬ych urzådzeñ.
PRZE£ÅCZNIKI
AE2380/00.1n pol 28.10.1999 13:51 Uhr Seite 84
INFORMACJE OGÓLNE
85
Polski
FM: Nale¿y ca¬kowicie wyciågnåæ antenê teleskopowå. Dla
poprawy odbioru przechyliæ i obróciæ antenê. Je¿eli sygna¬
radiowy jest zbyt silny (w otoczeniu nadajnika), nale¿y
skróciæ antenê.
MW/LW: Odbiornik posiada wbudowanå antenê fal MW/LW,
antena teleskopowa FM jest niepotrzebna. W celu
poprawy warunków odbioru nale¿y obracaæ ca¬ym
zestawem.
Do gniazdka p mo¿emy pod¬åczyæ s¬uchawki.
y G¬oœniki ulegnå wy¬åczeniu.
Nie wolno nara¿aæ odbiornika ani baterii na wilgoæ, deszcz,
piasek ani na dzia¬anie silnych Ÿróde¬ ciep¬a (urzådzeñ grzewczych
lub bezpoœrednich promieni s¬onecznych).
Obudowê mo¿emy czyœciæ miêkkå, niepylåcå œciereczkå, lekko
zwil¿onå w wodzie. Nie wolno u¿ywaæ ¿adnych œrodków
czyszczåcych – mogå uszkodziæ odbiornik.
B
A
N
D
5
+
P
R
E
S
E
T
1
2
3
4
5
Konserwacja
LOCK
VOLUME
ON•OFF
POWER
BAND
FM•MW•L
W
5+
PRESET
TUNING
TIME ADJUST
TIME SET
ALARM
SET
1
2
3
4
5
SLEEP
DISPLA
Y
FREQUENCY
TIME
ALARM
Pod¬åczenie s¬uchawek
Anteny
AE2380/00.1n pol 28.10.1999 13:51 Uhr Seite 85
ZEGAR/RADIO
86
Polski
1 Nacisnåæ TIME SET.
y Cyfry zegara 0.00 zacznå migaæ.
2 Nacisnåæ TIME ADJUST 3 lub 4 dla ustawienia aktualnego
czasu.
3 Dla potwierdzenia ustawieñ wystarczy ponownie nacisnåæ
TIME SET lub przez 5 sekund nie dotykaæ ¿adnego klawisza.
y Wyœwietlony zostanie aktualny czas.
1 Nacisnåæ POWER ON·OFF dla w¬åczenia radia.
2 Nacisnåæ kilkakrotnie BAND dla wybrania pasma radiowego.
y Wyœwietlacz wska¿e FM, MW lub LW.
3 Wcisnåæ TUNING 3 lub 4 na ponad 1 sekundê.
y Odbiornik dostroi siê do stacji z wystarczajåco silnym
sygna¬em radiowym, pojawi siê czêstotliwoœæ stacji,
us¬yszymy te¿ sygna¬ dŸwiêkowy.
4 Powtórzyæ przeszukivanie (punkt 3), a¿ znajdziemy szukanå
stacjê.
Dla dostrojenia do stacji radiowej o s¬abym sygnale nale¿y
krótko naciskaæ TUNING 3 lub 4, do osiågniêcia optymalnego
odbioru.
Nacisnåæ POWER ON·OFF dla wy¬åczenia odbiornika.
y Pojawi siê aktualny czas (je¿eli zegar jest ustawiony).
Dobraæ si¬ê g¬osu pokrêt¬em VOLUME.
Przesunåæ klawisz NEWS··MUSIC dla wybrania w¬aœciwego
brzmienia dŸwiêku.
L
O
C
K
V
O
L
U
M
E
P
O
W
E
R
F
5
P
R
E
S
1
2
3
S
L
E
E
P
DISPLA
Y
FREQUENCY
TIME
ALARM
Regulacja si¬y i barwy g¬osu
F
M
M
W
L
W
5
+
R
E
S
E
T
TUNING
T
IM
E
A
D
J
U
S
T
T
2
3
4
5
DI
SPLA
Y
B
A
N
D
L
O
C
K
V
O
L
U
M
E
O
N
O
F
F
PO
W
ER
BAND
FMMWL
W
5+
PRESET
TUNING
TIME ADJUST
TIME SET
ALARM
SET
1
2
3
4
5
SLEEP
DISPLA
Y
FREQUENCY
TIME
ALARM
Dostrojenie do stacji radiowych
TUN
IN
G
T
I
M
E
A
D
J
U
S
T
T
IM
E
S
E
T
A
L
A
R
5
DISPLA
Y
FREQUENCY
TIME
ALARM
Regulacja zegara
AE2380/00.1n pol 28.10.1999 13:51 Uhr Seite 86
FUNKCJE ODBIORNIKA
87
Polski
W pamiêci mo¿emy zaprogramowaæ do 30 stacji radiowych
(po 10 w ka¿dym paœmie radiowym).
1 Dostroiæ odbiornik do stacji radiowej.
2 Naciskaæ jeden z klawiszy PRESET (1–5) przez ponad 2 sekundy
do chwili us¬yszenia dwukrotnego sygna¬u.
y Wyœwietlacz wska¿e pasmo radiowe, czêstotliwoœæ oraz
numer zapamiêtanej stacji.
Dla zaprogramowania ponad 5 stacji w danym paœmie radiowym
nale¿y nacisnåæ 5
+ przed zapamiêtaniem stacji pod jednym
z numerów PRESET (1–5) (patrz punkt 2).
Dla skasowania wszystkich stacji z pamiêci nale¿y nacisnåæ RESET.
W¬åczenie stacji z pamiêci
1 Dla w¬åczenia stacji 6–10 nale¿y najpierw nacisnåæ klawisz 5
+.
2 Nacisnåæ krótko (do 2 sekund) jeden z klawiszy PRESET (1–5).
y Us¬yszymy pojedyñczy dŸwiêk, rozpocznie siê odbiór stacji.
Na wyœwietlaczu pojawi siê pasmo radiowe, czêstotliwoœæ
i numer wybranej stacji.
Mo¿emy zablokowaæ wszystkie klawisze odbiornika. Przy
w¬åczonej blokadzie ¿adne przypadkowe naciœniêcie klawisza nie
wywo¬a niepo¿ådanych efektów.
1 Nacisnåæ LOCK.
y Pojawi siê .
2 Dla wy¬åczenia blokady wystarczy ponownie nacisnåæ LOCK.
Uwagi: РPo wŒczeniu blokady na ekranie automatycznie
pojawiå siê wskazania radia. Aby powróciæ do wskazañ
zegara, nale¿y wy¬åczyæ blokadê, nastêpnie nacisnåæ
DISPLAY FREQUENCY·TIME·ALARM odpowiedniå iloœæ razy.
– Dla wy¬åczenia budzika przy dzia¬ajåcej blokadzie nale¿y
nacisnåæ LOCK.
L
O
C
K
V
O
L
U
M
E
O
N
O
F
F
S
L
E
E
P
Blokada klawiszy
B
A
N
D
BAND
FMMWL
W
5
+
PR
E
S
E
T
1
2
3
4
5
DI
S
Programowanie stacji radiowych
AE2380/00.1n pol 28.10.1999 13:51 Uhr Seite 87
88
Polski
FUNKCJE ODBIORNIKA
Odbiornik mo¿e byæ u¿ywany jako budzik, o ustalonej godzinie
rozlegnie siê dzwonek lub w¬åczy siê radio.
1 Nacisnåæ ALARM SET.
y Zacznie migaæ oraz godzina w¬åczenia budzika.
2 Nacisnåæ TIME ADJUST 3 lub 4 dla ustawienia pory w¬åczenia
budzika.
3 Dla potwierdzenia ustawieñ wystarczy ponownie nacisnåæ
ALARM SET lub przez 5 sekund nie dotykaæ ¿adnego klawisza.
W celu uruchomienia budzika nale¿y przesunåæ klawisz
w pozycjê ·BUZZ lub ·RADIO dla wybrania trybu w¬åczenia.
y Wyœwietlacz wska¿e oraz lub , a
tak¿e aktualny czas.
Dla wy¬åczenia budzika nale¿y przesunåæ klawisz w pozycjê ·OFF.
Uwagi: – Je¿eli nie naciœniemy ¿adnego klawisza, budzik wy¬åczy
siê samoczynnie po 1 godzinie.
– Mo¿emy wy¬åczyæ budzik na 24 godziny naciskajåc
dowolny klawisz odbiornika.
– DŸwiêk dzwonka po 10 sekundach stanie siê donoœniejszy.
Funkcja drzemki pozwala na wczeœniejsze ustalenie pory
wyŒczenia odbiornika.
1 Nacisnåæ kilkakrotnie SLEEP (w przeciågu 5 sekund), a¿
wyœwietlacz wska¿e odpowiedni czas wy¬åczenia.
y Pojawi siê SLEEP oraz 120, 60, 30,10 lub OFF.
2 Po wyœwietleniu w¬aœciwego czasu wy¬åczenia nie nale¿y
naciskaæ ¿adnych innych klawiszy.
y Wyœwietlacz wska¿e SLEEP oraz czêstotliwoœæ i pasmo
radiowe aktualnie s¬uchanej stacji. Po up¬ywie ustalonego
czasu
SLEEP zniknie z wyœwietlacza, a odbiornik wy¬åczy siê.
Aby wy¬åczyæ funkcjê drzemki przed up¬ywem wybranego czasu,
wystarczy nacisnåæ POWER ON·OFF lub SLEEP.
L
O
C
K
1
SLEEP
Drzemka
WŒczenie i wyŒczenie budzika
LOCK
VOLUME
ONOFF
POWER
BAND
FMMWL
W
5+
PRESET
TUNING
TIME ADJUST
E
SET
ALA
R
M
SE
T
1
2
3
4
5
SLEEP
DISPLAY
FREQUENCY
TIME
ALARM
Budzik
AE2380/00.1n pol 28.10.1999 13:51 Uhr Seite 88
89
Polski
USUWANIE USTEREK
Niesprawnoœæ Mo¿liwa przyczyna Œrodki zaradcze
Brak dŸwiêku Ωle dobrana si¬a g¬osu. Ustawiæ si¬ê g¬osu.
Pod¬åczone s¬uchawki. Od¬åczyæ s¬uchawki.
Ωle pod¬åczony kabel zasilania. Pod¬åczyæ kabel w odpowiedni
sposób.
Wyczerpane baterie. W¬o¿yæ nowe baterie.
Ωle w¬o¿one baterie. W¬o¿yæ baterie we w¬aœciwy
sposób.
Radio wy¬åcza siê Dzia¬a funkcja drzemki. W¬åczyæ radio ponownie.
samoczynnie Wyczerpane baterie. W¬o¿yæ nowe baterie lub
w¬åczyæ zasilanie sieciowe.
S¬aby odbiór radiowy S¬aby sygna¬ stacji radiowej. Ustawiæ antenê dla uzyskania
optymalnego odbioru.
Zak¬ócenia powodowane przez Utrzymywaæ odbiornik z daleka
inne urzådzenia elektryczne, np. od urzådzeñ elektrycznych.
telewizor, komputer, silnik, itp.
Niew¬aœciwe dostrojenie wskutek Nale¿y ustawiæ prze¬åcznik
bdnego ustawienia przeŒcznika 9/10 kHz zgodnie z miejscowym
siatki strojenia 9/10 kHz. standardem radiowym.
Budzik nie dzia¬a Czas budzenia nie ustawiony/ Ustawiæ godzinê budzenia/
nie w¬åczony budzik . w¬åczyæ budzik.
Pod¬åczone s¬uchawki. Od¬åczyæ s¬uchawki.
Zestaw nie reaguje na Dzia¬a blokada LOCK. Nacisnåæ LOCK.
operowanie przyciskami Wy¬adowania elektrostatyczne Nacisnåæ klawisz RESET lub
od¬åczyæ zasilanie sieciowe,
w¬åczyæ ponownie po kilku
sekundach.
Niew¬aœciwe dzia¬anie U¿ytkowanie odbiornika ze W¬o¿yæ nowe baterie, ustawiæ
oraz utrata ustawieñ czasu s¬abymi bateriami. ponownie parametry
i stacji z pamiêci urzådzenia.
Producent zastrzega mo¿liwoœæ wprowadzania zmian technicznych.
OSTRZE¯ENIE!
W ¿adnym wypadku nie wolno próbowaæ
naprawiaæ zestawu we w¬asnym
zakresie, oznacza to bowiem utratê
gwarancji. Nie wolno otwieraæ obudowy,
grozi to pora¿eniem elektrycznym.
W przypadku zaistnienia problemu, przed
oddaniem zestawu do naprawy nale¿y
sprawdziæ poni¿szå listê.
Je¿eli pomimo tego problemu nie uda¬o siê
zlikwidowaæ, nale¿y skontaktowaæ siê z
najbli¿szym sprzedawcå lub serwisem.
AE2380/00.1n pol 28.10.1999 13:51 Uhr Seite 89
1 / 1

Philips AE2380 Instrukcja obsługi

Kategoria
Radia
Typ
Instrukcja obsługi
Ten podręcznik jest również odpowiedni dla