Philips AJ3980/00 Instrukcja obsługi

Kategoria
Odtwarzacze CD
Typ
Instrukcja obsługi
ΡΥΘΜIΣΗ TΗΣ ΩΡΑΣ TOΥ ΡOΛOΓIOΥ ΚΑI TΩΝ ¥ΥΠΝΗTΗΡIΩΝ
ODTWARZACZ CD / TUNER CYFROWY
USTAWIANIE BUDZIKA
ODTWARZACZ CD
CD-TOISTO / RADIO
UNIAJASTIN / HUOLTO VIANHAKU
HÄLYTYKSEN ASETTAMINEN
CD-TOISTO
§∂π∆OÀƒ°π∞ / ™˘ÓÙ‹ÚËÛË ∂¶π§À™∏ ¶ƒOµ§∏ª∞∆ø¡
ΠΑI¥IMO
CD / ƒ∞¢πOºø¡O
ALARM
ΠΑI¥IMO
CD
ΈÏÏËÓÈο
™∆OπÃ∂π∞ ∂§∂°ÃOÀ/ ∂°∫∞∆∞∆∞™∆∞™∏
TIME
ALARM 1
ALARM 2
SET AL
1
HOUR
TIME SET
MINUTE
SET AL
2
AL
1
TIME
PM
PRESET
3
4
X
8
9
CD
CD
TIME
AL
2
REPEAT ALARM
BRIGHTNESS CONTROL
SLEEP TIMER
WAKE
-
UP TRACK
CD
RADIO
TIME
/
ALARM
DAILY ALARM
RESET
VOLUME
CD
/
RADIO
OFF
BAND
RADIO
FM
TUNING
PRESET
1
2
3
4
5
RADIO
TIME
AL
2
PM
REPEAT ALARM
BRIGHTNESS CONTROL
SLEEP TIMER
WAKE
-
UP TRACK
CD
RADIO
TIME
/
ALARM
DAILY ALARM
RESET
VOLUME
CD
/
RADIO
OFF
5
6
SLEEP TIMER
BAND
RADIO
FM
TUNING
PRESET
1
2
3
4
5
TIME
AL
2
PM
AL
1
TIME
SLEEP
REPEAT ALARM
BRIGHTNESS CONTROL
SLEEP TIMER
WAKE
-
UP TRACK
CD
RADIO
TIME
/
ALARM
DAILY ALARM
RESET
VOLUME
CD
/
RADIO
OFF
7
SÄÄDÖT,
(Ks kuvia
1)
1SLEEP TIMER - s
ää
t
ää
ajastinvalinnat CD:lle /
radiolle
- kytkee virran CD / radioon.
2CD -
käynnistää CD:n toiston.
3RADIO - kytkee virran radioon
4
TIME / ALARM
- katkaisee virran CD / radiosta
-
valitsee kellonäyttö
5WAKE-UP TRACK
-
CD-suosikkiraitasi ohjelmointi herättäväksi raidaksi.
6PUSH TO OPEN
- avaa CD-kansi työntämällä tästä kulmasta
7DAILY ALARM RESET
- pysäyttää aktiivisen herätyksen 24 tunnin ajaksi
8+ / - VOLUME -
säätää äänenvoimakkuuden
9REPEAT ALARM/ brightness control
- katkaisee herätyshälytyksen 9 minuutin ajaksi;
- katkaisee ajastintoiminnon;
- muuttaa näyttöruudun kirkkautta.
0Päänäyttö
-
näyttää kellonajan ja toimintotilan
- näyttää radiotaajuuden ja CD-kappaleen numeron
lyhyesti, kun vastaava toiminto on käytössä
!Hälytysajan näyttö - näyttää hälytysajan ja valitun
hälytystilan:
- CD (AL 1 TIME), radio / summeri
(AL 2 TIME)
@ALARM 2
-
valitsee radio / summeri her
ä
tystilan
-
kytkee/ katkaisee virran radio /
summeri
herätystoim-
intoon/ toiminnosta
#
Hipaisunäyttösäätimet
Esittää kellon säätimet näytössä valmiustilassa.
Radion/CD ohjelmoidut säätimet ilmestyvät näyt-
töön, kun virta kytketään radioon/CD.
SET AL 1 -
asettaa CD-herätyksen
HOUR - säätää tuntiasetuksen
TIME SET -
asettaa kelloajan
MINUTE -
säätää minuuttiasetuksen
SET AL 2 -
asettaa radio /
summeri
herätysajan
CD:
-
käynnistää / keskeyttää CD:n toiston.
-
pysäyttää CD:n toiston
/
- suorittaa etsinnän taakse- ja eteenpäin
kaistan puitteissa;
- hyppää senhetkisen kaistan/edellisen/seu-
raavan kaistan alkuun.
Radio:
TUNING
/ (ylös / alas)
-
virittää radioasemat automaattisesti/ manuaalisesti
PRESET 1
-
5 - valitsee/ tallentaa radion
ohjelmoidun aseman
BAND -
valitsee aaltokaistan
FM/MW(AM).
$
ALARM 1
-
valitsee CD-herätyksen
.
- kytkee/ katkaisee virran CD-herätystoimintoon/
toiminnosta.
%
p
-
3,5 mm liitin kuulokkeita varten.
^
Kehäantenni
-
parantaa FM-lähetyksen kuuluvuutta.
&
S
ähköjohto
ASENNUS
(Ks kuvia
2)
VIRRANSYÖTTÖ
1.
Tarkista, vastaako radion pohjassa olevassa
tyyppikilvessä ilmoitettu verkkojännite maasi
verkkojännitettä. Jos se ei vastaa sitä, ota yhteys
jälleenmyyjään tai huoltoliikkeeseen.
2.
Jos laitteesi on varustettu jännitevalitsimella,
säädä valitsin niin, että se vastaa paikallista
sähkövirtajännitettä.
vierii
...PH...IL..IPS
jatkuvasti esittelyruudussa.
Poistu näyttötilasta painamalla mitä tahansa
painiketta laitteessa.
Esim TIME / ALARM
SLEEP TIMER
RADIO
CD
3.
Liitä sähköjohto pistorasiaan; laite on nyt käyttövalmis.
Virrankulutus valmiustilassa (kellotila)...........1.5 W
CD
/
RADIO
OFF
CD
/
RADIO
OFF
MUISTIN VARMISTUS
Muistin varmistuksen avulla on mahdollista tallentaa
kätevästi kellon, herätyshälytyksen ja radion asetukset
3 minuutiksi, mikäli aiheutuu sähkökatkos, esim. vika
verkossa. Koko CD-kelloradio ja valaistu n
ä
ytt
ö
kytkeytyv
ä
t pois p
ää
lt
ä
. Heti verkkovirran palautuessa
n
ä
ytt
öö
n tulee oikea aika.
Jos verkkovirta palautuu yli 3 minuutin kuluttua, sinun
t
ä
ytyy sy
ö
tt
ää
kellon ja her
ä
tyksen aika-asetukset
uudelleen.
KUULOKKEIDEN KYTKENTÄ
Kytke kuulokkeet 3,5 mm liittimellä liitäntään
p
.
=Laitteen sisään rakennettu kaiutin mykistyy.
NÄYTÖN KIRKKAUS
Himmennys / keskitaso asetuksessa taustavalo on
vuorovaikutteinen ja voimistuu ja himmenee aina, kun
painat kosketusnäyttöruutua.
Tarjolla on 3 asetusta:
kirkas
keskitasoinen
himmeä
Paina
kerran tai useammin
REPEAT ALARM/
BRIGHTNESS CONTROL
.
KELLONAJAN ASETTAMINEN (Ks kuvia
3)
Aika näytetään 24-tunnin näyttönä
1.
Valmiustilassa paina TIME SET ottaaksesi käyttöön
kellon asetustilan.
=
Kuluva kellonaika vilkkuu päänäytöllä.
2.
Paina HOUR/ MINUTE tuntien ja minuuttien
säätämiseksi vastaavasti.
Pitämällä painettuna HOUR/ MINUTE näytön tun-
tien / minuuttien määrä kasvaa nopeasti ja jatku-
vasti.
Paina HOUR/ MINUTE lyhyesti ja toistuvasti ajan
säätämiseksi hitaasti.
3.
Paina vastaavasti säädintä
TIME SET
uudelleen,
kun on saavutettu oikea aika.
=
Kuulet kaksoispiippauksen, joka vahvistaa ajan ase-
tuksen.
HÄLYTYKSEN ASETTAMINEN (Ks kuvia
3)
YLEIST
Ä
CD - / radio - / merkkiäänitiloissa
voidaan asettaa kaksi erilaista herätysaikaa
ALARM
1
ja
ALARM
2 Tämä voi olla hyödyksi, kun joudut
heräämään eri aikaan
esimerkiksi viikon ja viikonlopun aikana.
Hälytysajan asettaminen
1.
Valmiustilassa paina ALARM 1 / ALARM 2 valitak-
sesi hälytystilan. Tarkista, että vastaava kuvake
ilmestyy näytölle: CD /
radio /
summeri
.
Valitse painamalla hetkellisesti:
ALARM 1 kerran CD- herätystä
varten.
Tämä
mahdollistaa CD-toiston ensimmäisestä raidasta.
ALARM 2 kerran tai useammin radio
/
summeri
herätystä varten.
2.
Paina SET AL 1 tai SET AL 2 ottaaksesi käyttöön
hälytyksen asetustilan.
=Valittu hälytysaikanäyttö vilkkuu.
3.
Paina HOUR/ MINUTE tuntien ja minuuttien
säätämiseksi vastaavasti.
Pitämällä painettuna HOUR/ MINUTE näytön tuntien
/ minuuttien määrä kasvaa nopeasti ja jatkuvasti.
Paina HOUR/ MINUTE lyhyesti ja toistuvasti ajan
säätämiseksi hitaasti.
4.
Paina vastaavasti säädintä SET AL 1 tai SET AL 2
uudelleen, kun on saavutettu oikea aika.
= Kuulet kaksoispiippauksen, joka vahvistaa ajan
asetuksen.
HILJAINEN HERÄTYSÄÄNI
Tämä on varma tapa päästä hereille aamuisin:
hiljainen herätysääni alkaa määrätyllääänen-
voimakkuudella (10) joka vähitellen nousee suurim-
paan mahdolliseen asetukseen ( 25.)
Alhaisen voimakkuuden oletus on uo : 10, ja
suurin voimakkuus on uo : 25.
Hälytyksen aikana, jos painat
+
/
-
VOLUME,
äänenvoimakkuus lakkaa automaattisesti tulemasta
äänekkäämmäksi
Herätysaikanäyttö
Jos on asetettu molemmat herätyshälytykset, vakio-
herätysaikanäyttö osoittaa herätyshälytyksen ajan,
joka kuuluu ensin senhetkisen kelloajan mukaisesti.
Esim. jos senhetkinen kelloaika = 7:30
AL2 TIME = 6:20
AL 1 TIME = 7:45,
vakioherätyshälytysnäyttö osoittaa herätyshälytysa-
jaksi 7:45.
CD-HERÄTYS-TILAN VALINTA
Voit ohjelmoida ja valita CD:n kappaleen numeron
väliltä 1-99, kun laite on valmiustilassa tai radion tois-
totilassa.
Jos ohjelmoitua kappalenumeroa ei kuitenkaan löydy
kyseiseltä CD:ltä, CD käynnistää toiston ensimmäis-
estä kappaleesta herätyshälytyksen aikana.
1
. Aseta herätysaika herätyksell AL1 TIME.
2.
Asenna CD-levy CD-levypesään.
3.
Valitse CD-herätystila painamalla ALARM 1
4.
Aktivoi suosikkiraitasi ohjelmointi painamalla
WAKE-UP TRACK.
5.
Paina tai kunnes näyttöön ilmestyy
haluttu kappalenumero.
6.
Vahvista valittu raitanumero painamalla WAKE-
UP TRACK.
= Näyttö palaa valmiustilan kelloaikaan.
7.
Ohjelmoidun kappaleen numeron tarkistamiseksi
paina WAKE-UP TRACK.
TÄRKEÄÄ!
Merkkiäänihälytystoiminto korvaa automaattises-
ti CD-herätyksen, jos:
– olet asentanut CD:n väärin;
– olet asentanut vaurioituneen CD:n;
– olet unohtanut asentaa CD:n;
– et ole sulkenut CD-pesän kantta kunnolla.
HERÄTYKSEN KYTKEMINEN POIS PÄÄL
(Ks kuvia
4)
Herätys voidaan kytkeä pois päältä kolmella eri taval-
la. Siinä tapauksessa, jos herätystä ei ole kytketty
pois päältä pysyvästi, herätyksen uusinta aktivoituu
automaattisesti 59 minuutin kuluttua siitä, kun herätys
ensimmäistä kertaa meni päälle.
HERÄTYKSEN UUSINTA
Jos haluat lopettaa herätyssoiton välittömästi, mutta halu-
at pitää saman herätysasetuksen seuraavaa päivää varten:
Paina ja pidä DAILY ALARM RESET
=Kuulet pitkän merkkiäänen, joka vahvistaa, että
herätys soi vasta seuraavana päivänä.
HERÄTYKSEN TOISTO
Tämä toiminto toistaa herätyksen 9 minuutin välein.
Paina REPEAT ALARM/ BRIGHTNESS CONTROL. -
painiketta herätyssoiton aikana.
Toista halutessasi.
= Näytön herätystilan osoitu
,,
vikkuu
koko ajan, kun herätystoiminta on aktivoitu.
HERÄTYKSEN KYTKEMINEN POIS PÄÄL
PYSYVÄSTI
Jos haluat kytkeä asetetun herätyksen pois päältä
ennen kuin se menee päälle tai sen ollessa päällä:
Paina ALARM 1 tai ALARM 2 kerran tai useam-
min, kunnes valittu herätyksen osoitin
/
/
häviää näytöstä.
CD-TOISTO
(Ks kuvia
5)
1.
Asenna CD tekstipuolen ollessa ylöspäin ja sulje ovi.
2.
Paina painiketta CD toiston käynnistämiseksi.
=Näytössä näkyy:'Cd: --' ja raitojen
kokonaismää, sitten nykyisen raidan numero,
ennen palautumista kellonaikaan.
= CD kosketusnäytön säädöt näkyvät koko CD -
toiminnan ajan.
Muita mahdollisia CD-ilmoituksia ennen palau-
tumista kellonaikaan:
=door ilmestyy näyttöön, jos et ole sulkenut CD-
pesää/ avannut CD-pesää toiston aikana.
=noCd ilmestyy näyttöön, jos ei ole asennettu CD:
tä/ tai se on asennettu väärin.
=nFCd ilmestyy näyttöön, jos CD-R(W) ei ole
viimeistelty.
=Err osoittaa virhettä laitteen toiminnassa.
3.
Säädä ääni käyttämällä
+/-
VOLUME.
4
Toiminnan keskeyttämiseksi paina
= vilkkuu.
CD
Hyödyllinen vinkki:
Hälytyksen aikana vain
DAILY ALARM RESET,
REPEAT ALARM/
brightness control
ja ALARM 1
tai ALARM 2 ja
+ / - VOLUME
toimivat.
5.
Paina uudelleen toiston jatkamiseksi.
6.
Paina toiston pysäyttämiseksi. Tai paina
TIME / ALARM palataksesi
valmiustilaan.
– J
os CD:n toisto tauotetaan yli 15 minuutin ajaksi,
eikä mitään säätimiä paineta, laite siirtyy automaat-
tisesti valmiustilaan.
NÄIN VALITSET TOISEN RAIDAN TOISTON
AIKANA
Raidan numero tulee hetkeksi näyttöön vaihtaessasi
raitoja painamalla
tai
Hypp
ää
seuraavan (-ien) raidan (-tojen) yli painamalla
kerran tai useammin.
Painamalla useammin kuin kerran siirrytään
edellisiin raitoihin.
Painamalla kerran toisto palautuu nykyisen
raidan alkuun.
KAPPALEESSA OLEVAN KOHDAN LÖYTÄMINEN
1.
Paina ja pidä painettuna toiston aikana
tai
=CD toistetaan suurella nopeudella ja mata-
laäänisenä; näyttäön ilmestyy 'Cd:' ja senhetkisen
kappaleen numero.
2.
Vapauta tai kun tunnistat haluamasi
kohdan.
=Toiminta palautuu normaaliin CD-toistoon ja
valmiustilan kelloaika palautetaan.
RADIOVASTAANOTTO
(Ks kuvia
6)
1.
Paina painiketta RADIO radion kytkemiseksi.
=Radiokosketusnäytön säädöt näkyvät koko radio-
toiminnan ajan.
=Radion taajuus ja aaltokaista ilmestyvät näyttöön
10 sekunnin ajaksi ennen palautusta takaisin kel-
lonäyttöön.
2.
Paina painiketta BAND aaltokaistan valitsemiseksi
FM/MW(AM).
3.
Viritä asemalle
manuaaliseksi
tai
automaattis-
esti
käyttämällä toimintoa
/
(ylös / alas).
Vastaanoton parantamiseksi: :
FM
: vedä laitteen takaosan kehäantenni täyteen pitu-
uteensa optimin vastaanoton saamiseksi.
MW(AM)
: käyttää sisään rakennettua antennia.
Kohdista antenni laitteen asentoa
säätämällä.
4.
Säädä ääni käyttämällä
+ / -
VOLUME.-säädintä
5.
Radion toiminnan katkaisemiseksi paina painiketta
TIME/ALARM
TASEMALLE VIRITTÄMISEKSI
(Ks kuvia
6)
Manuaalinen viritys:
1.
Paina
/
hetken ajan aseman löytämiseksi.
Toista, kunnes olet löytänyt halutun aseman.
Automaattinen viritys:
Paina ja pidä painettuna
/
kunnes näytön
taajuus käynnistää taajuuden muuttamisen.
Kun on löytynyt riittävän vahvan kuuluvuuden
omaava asema, viritys pysähtyy, tai voit pysäyttää
automaattisen virityshaun painamalla uudelleen
yhtä toiminnoista
/
Toista, kunnes olet
löytänyt halutun aseman.
OHJELMOITUJEN ASEMIEN
(Ks kuvia
6)
Ohjelmoitujen asemien tallennus
Voit ohjelmoida kaikkiaan viisi radioasemaa kutakin
kaistaa varten. Halutessasi voit myös korvata ohjel-
moidun aseman toisella taajuudella. Senhetkinen asema
osoitetaan pienellä ohjelmoitua numeroa ympäröivällä
neliöllä näytössä. Esim
1.
Viritä halutulle asemalle (Ks. RADIOVASTAAN-
OTTO).
2.
Heti aseman löydettyäsi paina ja pidä painettuna
ohjelmoitua numeroa välillä 1-5. Vapauta
numero kun kuulet kaksoispiippauksen, joka vahvis-
taa, että asema on nyt asetettu.
Ohjelmoitujen asemien valinta
Valitse ja paina ohjelmoitua numeroa välillä 1-5
1
CD
/
RADIO
OFF
CD
/
RADIO
OFF
Hyödyllinen vinkki:
CD:n pysäytystilassa CD kosketusruutunäyttö pysyy
aktiivisena 5 minuutin ajan.
Paina
taloittaaksesi toiston uudelleen, jos olet
pysäyttänyt sen lyhyesti esim. vaihtaaksesi CD:n.
Jatkuva säröily / kohina MW (AM) -lähetyksen
aikana
Sähköhäiriöitä TV:stä, tietokoneesta, loiste-
valaisimesta tms
Siirrä laite pois sähkölaitteiden läheisyydestä
Hälytys ei toimi
Ei ole valittu herätystilaa
Katso jaksoa
HÄLYTYKSEN ASETTAMINEN
Ei ole asetettu herätysaikaa
Katso jaksoa
HÄLYTYKSEN ASETTAMINEN
Luokan 1 laserlaite
Varoitus!
Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyt-
töohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa
käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle
näkymättömälle lasersäteilylle. Oikeus muutik-
siin varataan. Laite ei saa olla alttiina tippu-ja
roiskevedelle.
Huom.
Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle,
eikä se kyttke laitella irti sähköverkosta.
Sisäänrakennettu verkko-osa on kytkettynä
sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pis-
torasiassa.
UNIAJASTIN
( SLEEP TIMER Ks kuvia
7)
Uniajastin-toiminnon kuvaus
Tässä laitteessa on sisäänrakennettu uniajastin, jonka
avulla radio kytkeytyy automaattisesti pois päältä
ennalta asetetun ajan jälkeen 60, 30 ja 15 minuuttia.
Uniajastustoiminnon asettaminen
1.
Paina SLEEP TIMER -painiketta nopeasti kerran
tai useammin ajastintoimintojen valitsemiseksi:
60, 30 ja 15 minuuttia.
= Näyttöön ilmestyy hetkeksi "
SSLL::
" ja ajastintoiminnot.
= ilmestyy näyttöön, kun ajastin on aktiivinen.
2.
Ajastimen peruuttamiseksi voit joko painaa:
TIME/ALARM
REPEAT ALARM/
BRIGHTNESS CONTROL
HUOLTO
Yleistä
(Ks kuvia
8)
Jos et aio käyttää kelloradiota pitkään aikaan,
katkaise siitä virta irrottamalla pistotulppa
pistorasiasta.
Älä pidä laitetta kosteassa ilmassa, sateessa,
hiekassa, kuuman lämmityslaitteen läheisyydessä
tai suorassa auringonvalossa.
Puhdista laite pehmeällä, hiukan kostutetulla
säämiskällä. Älä käytä puhdistusaineita, jotka
sisältävät alkoholia, ammoniakkia, bentseeniä tai
hankausaineita, sillä ne voivat vahingoittaa
koteloa.
CD-soittimen ja CD-levyn käsitteleminen
(Ks kuvia
9)
CD-soittimen linssiin ei saa koskea!
Ympäristön lämpötilan äkilliset muutokset voivat
aiheuttaa kosteuden kehittymisen ja CD-soittimen lins-
sin sumuttumisen. Tällöin ei ole mahdollista toistaa
CD-levyä. Älä yritä puhdistaa linssiä, vaan jätä laite
lämpimään paikkaan, kunnes kosteus haihtuu.
Muista aina sulkea CD-pesän luukku CD-pesän
pitämiseksi pölyttömänä. Suorita pesän puhdista-
minen pyyhkimällä pehmeällä, kuivalla kangaspala-
sella.
Puhdista CD-levy pyyhkimällä puhtaalla, nuukkaa-
mattomalla kangaspalasella. Älä käytä puhdistu-
saineita, sillä ne voivat vahingoittaa levyä.
Älä koskaan kirjoita CD-levylle äläkä kiinnitä siihen
tarroja.
Jos laitteessa ilmenee vika, tarkista alla luetel-
lut kohdat ennen kuin viet sen korjattavaksi.
Ellet saa ongelmaa ratkaistua näillä ohjeilla, ota
yhteys myyntiedustajaan tai huoltoon.
VAROITUS
:
Älä missään tapauksessa yritä korjata laitetta
itse, koska tällöin takuu raukeaa.
Ei ääntä
Ei ole säädetty äänennopeutta
Säädä äänennopeus
Kuulokkeet on kytketty
Irrota kuulokkeet
Ei reagointia säätimien toimintaan
Sähköstaattinen purkaus
Irrota laite verkkovirrasta ja uudelleenkytke 5 min-
uutin kuluttua.
CD:n toisto ei toimi
CD pahasti naarmuuntunut tai likainen
Vaihda/ puhdista CD
Laserlinssi höyrystynyt
Odota, kunnes linssi kirkastuu
Laserlinssi likainen
Pyyhi linssi toistamalla CD-linssinpuhdistuslevy
CD-R(W) ei ole viimeistelty
Käytä viimeisteltyä CD-R(W)-levyä
Satunnainen äänen säröily FM-lähetyksen
aikana
Heikko signaali
Vedä lanka-antenni täyteen pituuteen
CD
/
RADIO
OFF
ΣΤOΙÌΕΙΑ ΕΛΕΓÌOΥ (
¢Â›Ù ÂÈÎfiÓ·
1)
1SLEEP TIMER
- ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÂÈÏÔÁÒÓ ¯ÚÔÓԉȷÎfiÙË ÁÈ· ÙÔ CD /
Ú·‰ÈfiʈÓÔu
-
ÂÓÂÚÁÔpÔ›ËÛË ÙÔ˘
CD /
Ú·‰ÈÔÊÒÓÔ˘
.
2CD -
¤Ó·ÚÍË Ù˘ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ CD
3RADIO -
ÂÓÂÚÁÔpÔ›ËÛË ÙÔ˘ Ú·‰ÈÔÊÒÓÔ˘
4
TIME / ALARM
-
·pÂÓÂÚÁÔpÔ›ËÛË ÙÔ˘ CD / Ú·‰ÈÔÊÒÓÔ˘
-
ÂpÈÏÔÁ‹ ŒÓ‰ÂÈÍË ÚÔÏÔÁÈÔ‡
5WAKE-UP TRACK
-
ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ·Á·Ë̤ÓÔ˘ Û·˜
ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ‡ ÛÙÔ CD ÛÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹
ÎÔÌÌ·ÙÈÔ‡ ·Ê‡ÓÈÛ˘ ÙÔ˘ ͢ÓËÙËÚÈÔ‡.
6PUSH TO OPEN - ÛÚÒÍÙ ·˘Ù‹ ÁˆÓ›· ÁÈ· Ó·
·ÓÔ›ÍÂÙ ÙËÓ fiÚÙ· ÙÔ˘ CD
7DAILY ALARM RESET -
·pÂÓÂÚÁÔpÔ›ËÛË ÙÔ˘
ÂÓÂÚÁÔ‡ ͢pÓËÙËÚÈÔ‡ ÁÈ· 24 ÒÚ˜
;
8+ / - VOLUME -
Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ¤ÓÙ·Û˘ ‹¯Ô˘
9REPEAT ALARM/
BRIGHTNESS CONTROL
-
·pÂÓÂÚÁÔpÔ›ËÛË ÙÔ˘ ͢pÓËÙËÚÈÔ‡ ÁÈ· ¯ÚÔÓÈÎfi
‰È¿ÛÙËÌ· 9 ÏÂpÙÒÓ
-
·pÂÓÂÚÁÔpÔ›ËÛË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘
¯ÚÔÓԉȷÎfipÙË
;
-
·ÏÏ·Á‹ Ù˘ ʈÙÂÈÓfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÔıfiÓ˘
.
0∫‡ÚÈ· ¤Ó‰ÂÈÍË
-
‰Â›¯ÓÂÈ ÙËÓ ÒÚ· ÚÔÏÔÁÈÔ‡ Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
- ‰Â›¯ÓÂÈ ÙË Ú·‰ÈÔʈÓÈ΋ Û˘¯ÓfiÙËÙ· Î·È ÙÔÓ
·ÚÈıÌfi ÎÔÌÌ·ÙÈÔ‡ CD Û‡ÓÙÔÌ· fiÙ·Ó Â›Ó·È ÛÂ
¯Ú‹ÛË Ë ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
!ŒÓ‰ÂÈÍË ÒÚ·˜ ͢ÓËÙËÚÈÔ‡ -‰Â›¯ÓÂÈ ÙËÓ ÒÚ·
͢ÓËÙËÚÈÔ‡ Î·È ÙÔÓ ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ ÙÚfiÔ Í˘Ó‹Ì·ÙÔ˜:
- CD (AL 1 TIME), Ú·‰ÈfiʈÓÔ / ‚ÔÌ‚ËÙ‹˜
(AL 2 TIME)
@ALARM 2
-
ÂÈÏÔÁ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ͢ÓËÙËÚÈÔ‡ Ú·‰ÈÔÊÒÓÔ˘
/ ‚ÔÌ‚ËÙ‹˜ .
- ÂÓÂÚÁÔpÔ›ËÛË/ ·pÂÓÂÚÁÔpÔ›ËÛË Ù˘ ·Ê‡pÓÈÛ˘ ÌÂ
Ú·‰ÈfiʈÓÔ /
‚ÔÌ‚ËÙ‹˜.
#
¶Ï‹ÎÙÚ· Ú‡ıÌÈÛ˘ Ù˘ ÔıfiÓ˘ ·Ê‹˜
¢Â›¯ÓÂÈ Ù· pÏ‹ÎÙÚ· Ú‡ıÌÈÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔÏÔÁÈÔ‡ fiÙ·Ó
‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ηٿÛÙ·ÛË ·Ó·ÌÔÓ‹˜ (standby). S·
pÏ‹ÎÙÚ· pÚÔÂpÈÏÔÁ‹˜ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎÒÓ/CD ÛÙ·ıÌÒÓ
ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÌfiÏȘ ÙÂı› Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ
Ú·‰ÈfiʈÓÔ/CD.
SET AL 1 -
Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ÒÚ·˜ ·Ê‡pÓÈÛ˘ Ì CD
HOUR -
Ú‡ıÌÈÛË ÙˆÓ ˆÚÒÓ
TIME SET -
Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ÒÚ· ÙÔ˘ ÚÔÏÔÁÈÔ‡
MINUTE -
Ú‡ıÌÈÛË ÙˆÓ ÏÂpÙÒÓ
SET AL 2 -
Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ÒÚ·˜ ·Ê‡pÓÈÛ˘ ÌÂ
Ú·‰ÈfiʈÓÔ /
‚ÔÌ‚ËÙ‹˜
CD:
-
¤Ó·ÚÍË ‹ ·‡ÛË Ù˘ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ CD
- έναρêη/ πρïσωρινή παύση της
αναπαραγωγής τïυ CD.
/
- ·Ó·˙‹ÙËÛË ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ ‹ ÌÚÔÛÙ¿
̤۷ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È;
-
ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ ·Ú¯‹˜ ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜
/ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ / ÂfiÌÂÓÔ˘
ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡
Radio:
TUNING
/ (
pάνω / κάτω
)
-
·˘ÙfiÌ·ÙÔ˜/ ÌË ·˘ÙfiÌ·ÙÔ˜ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ÛÂ
Ú·‰ÈÔʈÓÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜
PRESET 1
-
5 -
ÂpÈÏÔÁ‹/ ·pÔı‹Î¢ÛË
pÚÔÂpÈÏÂÁÌ¤ÓˆÓ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎÒÓ
ÛÙ·ıÌÒÓ
BAND -
ÂpÈÏÔÁ‹ Ù˘ ˙ÒÓ˘ Û˘¯ÓÔًوÓ
FM/MW(AM).
$
ALARM 1
-
ÂÈÏÔÁ‹ ͢ÓËÙËÚÈÔ‡ CD
-
ÂÓÂÚÁÔpÔ›ËÛË/ ·pÂÓÂÚÁÔpÔ›ËÛË Ù˘ ·Ê‡pÓÈÛ˘
ÌÂ CD
%
p
-
˘pÔ‰Ô¯‹ 3.5 mm ÁÈ· ·ÎÔ˘ÛÙÈο
^
∫·ÏÒ‰ÈÔ ÎÂÚ·›·˜
-
‚ÂÏÙÈÒÓÂÈ ÙË Ï‹„Ë ÙˆÓ FM
&∫·Ï
ˆ‰
Ô˘
∂°∫∞∆∞∆∞™∆∞™∏ (
¢Â›Ù ÂÈÎfiÓ·
2)
¶·ÚÔ¯‹ ƒÂ‡Ì·ÙÔ˜
1.
∂ϤÁÍÙ ·Ó Ë ·ÚÔ¯‹ ‰ÈÎÙ‡Ô˘, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È
ÛÙËÓ Ͽη Ù‡Ô˘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Î¿Ùˆ
̤ÚÔ˜ Ù˘ Û˘Û΢‹˜, ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙÔ ÙÔÈÎfi Û·˜
‰›ÎÙ˘Ô. ∂¿Ó ‰ÂÓ ·ÓÙÈÛÙÔȯ›, Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ı›Ù ÙÔÓ
ÚÔÌËıÂ˘Ù‹ ‹ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Û¤Ú‚È˜.
2
.
™˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ ÛÙËÓ Ú›˙·. ∏
Û˘Û΢‹ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË ÁÈ· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı›.
ηٿ Ì‹ÎÔ˘˜ ÙÔ˘ ÓÙÈÛϤ˚ ı· Î˘Ï¿ÂÈ Û˘Ó¯fiÌÂÓ·
.
...PH...IL..IPS
°È· Ó· ʇÁÂÙ ·fi ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Â›‰ÂÈ͢,
·Ù‹ÛÙ ÔÈÔ‰‹ÔÙ ÎÔ˘Ì› Ù˘ Û˘Û΢‹˜
°È· p·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. TIME / ALARM
SLEEP TIMER
RADIO
CD
3.
BÁ¿ÏÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ ·fi ÙËÓ Ú›˙·
·Ó ı¤ÏÂÙ ӷ ·ÔÛ˘Ó‰¤ÛÙ ÙÂÏ›ˆ˜ ÙË Û˘Û΢‹
·fi ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô.
∫·Ù·Ó¿ÏˆÛË Ú‡̷ÙÔ˜ Û ηٿÛÙ·ÛË Standby (ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
ÚÔÏÔÁÈÔ‡)..........1.5 W
CD
/
RADIO
OFF
CD
/
RADIO
OFF
∂ʉÚÈ΋ ÌÓ‹ÌË
∏ ÂʉÚÈ΋ ÌÓ‹ÌË ‰È·ÙËÚ› ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔÏÔÁÈÔ‡,
ÙÔ˘ ͢pÓËÙËÚÈÔ‡ Î·È ÙÔ˘ Ú·‰ÈÔÊÒÓÔ˘ Ó· ·pÔıË·ÔÓÙ·È
ÁÈ· ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· 3 ÏÂpÙÒÓ fiÙ·Ó ‰È·ÎfipÙÂÙ·È Ë
ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›· ÈÛ¯‡Ô˜, p.¯. Û pÂÚ›pÙˆÛË ‰È·ÎÔp‹˜
Ú‡̷ÙÔ˜.
∆Ô Ú·‰ÈÔÚÔÏfiÈ CD Î·È Ë ÊˆÙÈ˙fiÌÂÓË ÔıfiÓË
Û‚‹ÓÔ˘Ó. ªÂ ÙËÓ Â¿ÓÔ‰Ô ÙÔ˘ Ú‡̷ÙÔ˜ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È
ÛÙËÓ ÔıfiÓË Ë ÔÚı‹ ÒÚ·.
∂¿Ó Ë ·ÚÔ¯‹ Ú‡̷ÙÔ˜ Â·Ó¤ÏıÂÈ ÌÂÙ¿ ·fi 3 ÏÂÙ¿
ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ¿ÏÈ ÙËÓ ÒÚ· ÙÔ˘ ÚÔÏÔÁÈÔ‡
Î·È ÙÔ˘ ͢ÓËÙËÚÈÔ‡
™‡Ó‰ÂÛË ·ÎÔ˘ÛÙÈÎÒÓ
™˘Ó‰¤ÛÙ ·ÎÔ˘ÛÙÈο Ì ‚‡ÛÌ· 3.5 mm ÛÙËÓ ˘pÔ‰Ô¯‹ p.
=£· ‰È·ÎÔp› Ô ‹¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÓۈ̷و̤ÓÔ˘ Ë¯Â›Ô˘ Ù˘
Û˘Û΢‹˜
ºˆÙÂÈÓfiÙËÙ· ÔıfiÓ˘
ÙË Ú‡ıÌÈÛË ·Ì˘‰Úfi˜ / ÌÂÛ·›Ô˜ ʈÙÈÛÌfi˜, Ô ›Ûˆ
ʈÙÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ·ÏÏËÏÂȉÚÒÓ Î·È ÂÏ·ÙÙÒÓÂÙ·È ‚·ıÌÈ·›·
Î·È Û‚‹ÓÂÈ fiÙ·Ó ·Ù¿Ù ÙÔ ÎÔ˘Ì› Â·Ê‹˜ ÔıfiÓ˘.
Àp¿Ú¯Ô˘Ó 3 Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ʈÙÂÈÓfiÙËÙ·˜ :
˘„ËÏ‹ ÌÂÛ·›· ¯·ÌËÏ‹
¶È¤ÛÙÂ
Ì›· ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜
REPEAT ALARM/
BRIGHTNESS CONTROL
.
ƒ‡ıÌÈÛË ÒÚ·˜ ÚÔÏÔÁÈÔ‡
(
¢Â›Ù ÂÈÎfiÓ·
3)
∏ Û˘Û΢‹ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙËÓ ÒÚ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ 24-ˆÚÔ Î‡ÎÏÔ.
1.
In the standby mode, press TIME SET ÁÈ· Ó·
ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ú‡ıÌÈÛ˘ ÚÔÏÔÁÈÔ‡
=
∏ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ÒÚ· ÚÔÏÔÁÈÔ‡ Ù˘ ·ÚÈ·˜ ¤Ó‰ÂÈ͢
·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ.
2.
¶È¤ÛÙ HOUR/ MINUTE ÁÈ· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙȘ ÒÚ˜
Î·È Ù· ÏÂpÙ¿, ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·.
∞Ó ÎÚ·Ù‹ÛÂÙ p·ÙË̤ÓÔ ÙÔ pÏ‹ÎÙÚÔ HOUR/ MINUTE,
ÔÈ ÒÚ˜ / Ù· ÏÂpÙ¿ ÛÙËÓ ÔıfiÓË ı· ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È
Û˘Ó¯Ҙ Ì ÁÚ‹ÁÔÚÔ Ú˘ıÌfi.
¶È¤ÛÙ ۇÓÙÔÌ· Î·È Âp·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ HOUR/ MINUTE
ÁÈ· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙËÓ ÒÚ· Ì ·ÚÁfi Ú˘ıÌfi
3.
¶È¤ÛÙ ¿ÏÏË Ì›· ÊÔÚ¿ ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Ú˘ıÌÈÛÙÈÎfi
TIME
SET
fiÙ·Ó ¤¯ÂÙ ڢıÌ›ÛÂÈ ÙË ÛˆÛÙ‹ ÒÚ·
=
∞ÎÔ‡Ù ¤Ó· ‰ÈÏfi ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ‹¯Ô Ô ÔÔ›Ô˜
ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÒÚ·˜
ƒÀ£ªπ™∏ •À¶¡∏∆∏ƒπ
O
À
(
¢Â›Ù ÂÈÎfiÓ·
3)
°∂¡π∫∞
ªÔÚ›Ù ӷ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÙ ‰‡Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÒÚ˜
·Ê‡ÓÈÛ˘ ALARM 1 kai ALARM 2 ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔ
CD
,
/ Ú·‰ÈfiʈÓÔ
/
‚ÔÌ‚ËÙ‹.
.
∞˘Ùfi ÌÔÚ›
Ó· Â›Ó·È ¯Ú‹ÛÈÌÔ fiÙ·Ó Ú¤ÂÈ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ó·
͢Ó‹ÛÂÙ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÒÚ· ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ Ë̤Ú˜
Î·È ÙÔ Û·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ.
ƒ‡ıÌÈÛË ÒÚ·˜ ͢ÓËÙËÚÈÔ‡
1.
∞fi ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·Ó·ÌÔÓ‹˜, ·Ù‹ÛÙ ALARM 1 /
ALARM 2 ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Í˘Ó‹Ì·ÙÔ˜.
™ËÌÂÈÒÛÙ ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÂÈÎÔÓ›‰ÈÔ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È
ÛÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË: CD
/ Ú·‰ÈfiʈÓÔ /
‚ÔÌ‚ËÙ‹˜
.
°È· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, ·Ù‹ÛÙ ۇÓÙÔÌ·
ÙÔ ¤Ó· ·fi Ù· ‰‡Ô:
ALARM 1 ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÁÈ· ͢ÓËÙ‹ÚÈ CD
.
∂ÈÙÚ¤ÂÈ ÙÔ ·›ÍÈÌÔ CD ·fi ÙÔ ÚÒÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ.
ALARM 2 ÌÈ· ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜ ÁÈ· ͢ÓËÙ‹
ÚÈÚ·‰ÈÔÊÒÓÔ˘
/
‚ÔÌ‚ËÙ‹ .
2.
¶·Ù‹ÛÙÂ SET AL 1 SET AL 2 ÁÈ· Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÙÂ
ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ú‡ıÌÈÛ˘ ͢ÓËÙËÚÈÔ‡.
=∏ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ÒÚ· ͢ÓËÙËÚÈÔ‡ Ù˘ ¤Ó‰ÂÈ͢
·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ.
3.
¶·Ù‹ÛÙ HOUR/ MINUTE ÁÈ· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙȘ ÒÚ˜
Î·È Ù· ÏÂpÙ¿, ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·.
∞Ó ÎÚ·Ù‹ÛÂÙ p·ÙË̤ÓÔ ÙÔ pÏ‹ÎÙÚÔ HOUR/ MINUTE,
ÔÈ ÒÚ˜ / Ù· ÏÂpÙ¿ ÛÙËÓ ÔıfiÓË ı· ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È
Û˘Ó¯Ҙ Ì ÁÚ‹ÁÔÚÔ Ú˘ıÌfi.
¶È¤ÛÙ ۇÓÙÔÌ· Î·È Âp·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ HOUR/ MINUTE
ÁÈ· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙËÓ ÒÚ· Ì ·ÚÁfi Ú˘ıÌfi.
4.
¶È¤ÛÙ ¿ÏÏË Ì›· ÊÔÚ¿ ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Ú˘ıÌÈÛÙÈÎfi SET
AL 1 SET AL 2 fiÙ·Ó ¤¯ÂÙ ڢıÌ›ÛÂÈ ÙË ÛˆÛÙ‹ ÒÚ·.
=∞ÎÔ‡Ù ¤Ó· ‰ÈÏfi ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ‹¯Ô Ô ÔÔ›Ô˜
ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÒÚ·˜.
ŒÓÙ·ÛË ◊¯Ô˘ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Gentle Wake
ŒÓ·˜ ·ÛÊ·Ï‹˜ ÙÚfiÔ˜ Ó· ÛËΈı›Ù ٷ ÚˆÈÓ¿, Ë
¤ÓÙ·ÛË ‹¯Ô˘ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ gentle wake ÙÔ˘
͢ÓËÙËÚÈÔ‡ ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ¤Ó· ÛÙ·ıÂÚfi ··Ïfi ‹¯Ô (10)
·˘Í¿ÓÔÓÙ·˜ ÛÙ·‰È·Î¿ ÛÙËÓ Ì¤ÁÈÛÙË ‰˘Ó·Ù‹ Ú‡ıÌÈÛË
¤ÓÙ·Û˘ ̤¯ÚÈ ÙÔ ( 25.)
∏ ÚÔÂÈÏÂÁ̤ÓË ¯·ÌËÏfiÙÂÚË ¤ÓÙ·ÛË Â›Ó·È ÙÔ uo :
10, Î·È Ë ·ÓÒÙÂÚË ¤ÓÙ·ÛË Â›Ó·È ÙÔ uo : 25.
∫·Ù¿ ÙÔ ¯Ù‡ËÌ· ÙÔ˘ ͢ÓËÙËÚÈÔ‡, ·Ó ·Ù‹ÛÂÙÂ
+
/
-
VOLUME, Ë ¤ÓÙ·ÛË ÛÙ·Ì·Ù¿ ·˘ÙfiÌ·Ù· Ó· ·˘Í¿ÓÂÙ·È.
ŒÓ‰ÂÈÍË ÒÚ·˜ ·Ê‡pÓÈÛ˘
∞Ó ¤¯ÂÙ ڢıÌ›ÛÂÈ Î·È Ù· ‰‡Ô ͢pÓËÙ‹ÚÈ·, Ë ¤Ó‰ÂÈÍË Ù˘
ÒÚ·˜ ·Ê‡pÓÈÛ˘ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·Ó·ÌÔÓ‹˜ (standby) ı·
‰Â›¯ÓÂÈ ÙËÓ ÒÚ· ·Ê‡pÓÈÛ˘ pÔ˘ pÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÓÂÚÁÔpÔÈËı›
pÚÒÙË, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ÒÚ· ÙÔ˘ ÚÔÏÔÁÈÔ‡.
°È· p·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ·Ó Ë ÙÚ¤¯Ô˘Û· ÒÚ· ÙÔ˘ ÚÔÏÔÁÈÔ‡ = 7:30
AL2 TIME = 6:20
AL1 TIME = 7:45,
Ë ¤Ó‰ÂÈÍË Ù˘ ÒÚ· ·Ê‡pÓÈÛ˘ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË
·Ó·ÌÔÓ‹˜ ı· ‰Â›¯ÓÂÈ ÙËÓ ÒÚ· ·Ê‡pÓÈÛ˘ 7:45 .
∂ÈÏÔÁ‹ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ •˘ÓËÙËÚÈÔ‡ CD WAKE-UP
ªÔÚ›Ù ӷ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÙÂ Î·È Ó· ÂÈϤÍÂÙ ¤Ó·Ó
·ÚÈıÌfi ÎÔÌÌ·ÙÈÔ‡ ÙÔ˘ CD ·fi 1-99, fiÙ·Ó Ë Û˘Û΢‹
‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ηٿÛÙ·ÛË ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·˜ ‹ fiÙ·Ó ·›˙ÂÈ ÙÔ
Ú·‰ÈfiʈÓÔ.
øÛÙfiÛÔ, ·Ó Ô ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ‡ ‰ÂÓ
˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ CD Û·˜, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·Ê‡ÓÈÛ˘ ı·
·Ó··Ú¿ÁÂÙ·È ÙÔ ÚÒÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ CD.
1.
∫·ıÔÚ›ÛÙ ÙËÓ ÒÚ· ·Ê‡ÓÈÛ˘ ÙÔ˘ AL1 TIME
2.
TÔÔıÂÙ‹ÛÙ ¤Ó· CD ÛÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ ÙÔ˘ CD.
3.
¶È¤ÛÙ ALARM 1 ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
ÙÔ˘ ͢ÓËÙËÚÈÔ‡ CD.
4.
¶È¤ÛÙ WAKE-UP TRACK ÁÈ· Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÙÂ
ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ·Á·Ë̤ÓÔ˘ Û·˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡
ÎÔÌÌ·ÙÈÔ‡
5.
¶È¤ÛÙÂ
¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Ô ·ÚÈıÌfi˜
ÙÔ˘ ÂÈı˘ÌËÙÔ‡ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ‡.
6.
¶È¤ÛÙ WAKE-UP TRACK ÁÈ· ÂȂ‚·›ˆÛË ÙÔ˘
ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ‡.
=
∏ ÔıfiÓË ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ÚÔÏÔÁÈÔ‡.
7.
°È· Ó· ÂϤÁÍÂÙ ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ ·ÚÈıÌfi
ÎÔÌÌ·ÙÈÔ‡, Í·Ó··Ù‹ÛÙ Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ
WAKE-UP
TRACK
™ËÌ·ÓÙÈÎfi!
∏ ·Ê‡ÓÈÛË Ì CD ı· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ı› ·˘ÙfiÌ·Ù· ·fi ÙËÓ
·Ê‡ÓÈÛË Ì ÙÔÓ ‚ÔÌ‚ËÙ‹ ÛÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜
ÂÚÈÙÒÛÂȘ:
·Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÙ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÛˆÛÙ¿ ÙÔ CD,
·Ó ¤¯ÂÙ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ ¤Ó· CD Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ‚Ï¿‚Ë,
·Ó ¤¯Â٠ͯ¿ÛÂÈ Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÙ ¤Ó· CD,
·Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÙ ÎÏ›ÛÂÈ Î·Ï¿ ÙÔ Î·¿ÎÈ Ù˘ ˘Ô‰Ô¯‹˜
ÙÔ˘ CD.
∫§∂π™πªO ∆OÀ •À¶NHTPIOY (
¢Â›Ù ÂÈÎfiÓ·
4)
À¿Ú¯Ô˘Ó ÙÚÂȘ ÙÚfiÔÈ ÁÈ· Ó· Û‚‹ÛÂÙ ÙÔ Í˘ÓËÙ‹ÚÈ: ∞Ó
‰ÂÓ ÙÔ ·ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÙ ÂÓÙÂÏÒ˜, ı· ÂÈÏÂÁ›
·˘ÙfiÌ·Ù· Ë ÂÈÏÔÁ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ οı ÌÂÙ¿ ·fi 59
ÏÂÙ¿ ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ı· Û‚‹ÛÂÈ ÙÔ Í˘ÓËÙ‹ÚÈ ÁÈ·
ÚÒÙË ÊÔÚ¿.
§∂π∆OÀƒ°π∞ ∫∞£∂
∞Ó ı¤ÏÂÙ ӷ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙÔ Í˘ÓËÙ‹ÚÈ ·Ì¤Ûˆ˜ ·ÏÏ¿
Â›Û˘ ı¤ÏÂÙ ӷ ‰È·ÙËÚËı› Ë Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ÒÚ·˜ ηÈ
ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú·:
¶È¤ÛÙÂ
Î·È ÎÚ·Ù‹ÛÙ ·ÙË̤ÓÔ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
DAILY
ALARM RESET
=ı· ·ÎÔ‡‰ÂÙ ¤Ó· ˯ËÙÈÎfi Û‹Ì· ‰È·ÚΛ·˜,
Û·Ó ÂȂ‚·›ˆÛË fiÙÈ ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ıËΠË
Â·Ó·ÚÚıÌÈÔË ÙÔ˘ ͢ÓËÙ‹ÚÈÔ‡
∂¶∞¡∞§∞ªµ∞¡Oª∂¡∏ §∂π∆OÀƒ°π∞
ªÂ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·˘Ù‹, ÙÔ Í˘ÓËÙ‹ÚÈ ¯Ù˘¿ÂÈ Î¿ı 9 ÏÂÙ¿.
ŸÙ·Ó ·ÎfiÌË ÙÔ Í˘ÓËÙ‹ÚÈ ¯Ù˘¿, ȤÛÙ ÙÔ˘˜
‰È·ÎfiÙ˜ REPEAT ALARM /
BRIGHTNESS CONTROL.
∂·Ó·Ï¿‚ÂÙ ·Ó ı¤ÏÂÙÂ.
= H ¤Ó‰ÂÈÍË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ·Ê‡lÓÈÛ˘
,,
ı· ·Ó·‚oÛ‚‹vÂÈ ÛÙËÓ oıfiÓË
fiÛo ı· ÂÈÓ·È ÂÓÂÚÁ‹ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
KATAP°H™H TH™ §EITOYP°IA™ ∆OÀ •À¶NHTPIOY
°È· Ó· ηٷÚÁ‹ÛÙ ÙÔ Í˘ÓËÙ‹ÚÈ ÚÈÓ:
¶È¤ÛÙ ̛· ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜
ALARM 1
ALARM 2
¤ˆ˜ fiÙÔ˘ Û‚‹ÛÂÈ Ë ¤Ó‰ÂÈÍË
//
ÙÔ˘ ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ˘ ͢ÓËÙËÚÈÔ‡ ÛÙËÓ ÔıfiÓË.
∞¡∞¶∞ƒ∞°ø°∏ CD
(
¢Â›Ù ÂÈÎfiÓ·
5)
1.
TÔÔıÂÙ‹ÛÙ ¤Ó· CD Ì ÙËÓ Ù˘ˆÌ¤ÓË ÏÂ˘Ú¿ ÚÔ˜
Ù· Â¿Óˆ Î·È ÎÏ›ÛÙ ÙÔ Î·¿ÎÈ
.
2.
¶È¤ÛÙÂ
ÙÔ pÏ‹ÎÙÚÔ CD
ÁÈ· Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹
.
=™ÙËÓ ÔıfiÓË ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ë ¤Ó‰ÂÈÍË: 'Cd: --' Î·È Ô
Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ ÎÔÌÌ·ÙÈÒÓ Î·È ÛÙË
Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡
ÎÔÌÌ·ÙÈÔ‡, ÚÈÓ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙËÓ ÒÚ· ÚÔÏÔÁÈÔ‡.
=∆Ô ÎÔ˘Ì› Â·Ê‹˜ ÔıfiÓ˘ CD ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Î·ı' fiÏË
ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ CD.
ÕÏϘ Èı·Ó¤˜ ÂӉ›ÍÂȘ ÙÔ˘ CD ÚÈÓ ÙËÓ
ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙËÓ ÒÚ· ÚÔÏÔÁÈÔ‡:
=
∏ ¤Ó‰ÂÈÍË
door .
ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ·Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÙ ÎÏ›ÛÂÈ ÙÔ
η¿ÎÈ Ù˘ ˘Ô‰Ô¯‹˜ ÙÔ˘ CD ‹ ·Ó ·ÓÔ›ÍÂÙ ÙËÓ
˘Ô‰Ô¯‹ ÙÔ˘ CD ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜.
=
∏ ¤Ó‰ÂÈÍË
noCd
ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ·Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÙÂ
ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ ¤Ó· CD ‹ ·Ó ‰ÂÓ ÙÔ ¤¯ÂÙ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ
ÌÂ ÙÔÓ ÛˆÛÙfi ÙÚfiÔ
.
=
∏ ¤Ó‰ÂÈÍË
nFCd
ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ·Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ
ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ÂÁÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ CD-R(W).
=
∏ ¤Ó‰ÂÈÍË
Err
‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÁÂÓÈÎfi ÛÊ¿ÏÌ·
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ Û˘Û΢‹˜.
3.
ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔÓ ‹¯Ô Ì ٷ Ú˘ıÌÈÛÙÈο
+/-
VOLUME.
4
¶È¤ÛÙ ÁÈ· Ó· ‰È·Îfi„ÂÙ ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÙËÓ
·Ó··Ú·ÁˆÁ‹.
= ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ.
CD
ÃÚ‹ÛÈÌË Û˘Ì‚Ô˘Ï‹:
ŸÙ·Ó ¯Ù˘¿ ÙÔ Í˘ÓËÙ‹ÚÈ, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÌfiÓÔ ÙÔ
DAILY ALARM RESET, REPEAT ALARM/ BRIGHT-
NESS CONTROL
Î·È ÙÔ
ALARM 1
ALARM 2
Î·È ÙÔ
+
/ - VOLUME.
5.
•·Ó··Ù‹ÛÙ ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹
.
6.
¶È¤ÛÙ ÁÈ· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙ ÙËÓ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹.
◊ ·Ù‹ÛÙÂ TIME / ALARM ÁÈ· Ó·
ÂÈÛÙÚ¤„ÂÙ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·Ó·ÌÔÓ‹˜
∂¿Ó Ô ‹¯Ô˜ ÙÔ˘ CD ÙÂı› Û ·Ó·ÌÔÓ‹ ÁÈ·
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi 15 ÏÂÙ¿ Î·È ‰ÂÓ ·ÙËı› ηٿ ÙÔ
‰È¿ÛÙËÌ· ·˘Ùfi ηӤӷ ÎÔ˘Ì›, Ë Û˘Û΢‹ Ì·›ÓÂÈ
·˘ÙfiÌ·Ù· Û ηٿÛÙ·ÛË standby.
∂ÈÏÔÁ‹ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ‡ ηٿ ÙË
‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·ÎÚfi·Û˘
à ·ÚÈıÌfi˜ ÙÔ˘ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ‡ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È
ÛÙÈÁÌÈ·›· ÛÙËÓ ÔıfiÓË fiÙ·Ó Ȥ˙ÂÙ·È
ÁÈ·
ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÙ Û ÂfiÌÂÓÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ.
ΠȤÛÙ ̛· ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜ ÁÈ· Ó·
ÌÂÙ·‚›Ù ÛÙÔ(·) ÂfiÌÂÓÔ(·) ÌÔ˘ÛÈÎfi(¿) ÎÔÌÌ¿ÙÈ(·).
ΠȤÛÙÂ
ÌÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÁÈ· Ó·
ÌÂÙ·ÊÂÚı›Ù Û ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ÌÔ˘ÛÈο ÎÔÌÌ¿ÙÈ·
ΠȤÛÙÂ
Ì›· ÊÔÚ¿ ÁÈ· Â¿ÓÔ‰Ô ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘
ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ‡.
∂‡ÚÂÛË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ·ÔÛ¿ÛÌ·ÙÔ˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡
1.
∫·Ù¿ ÙËÓ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ȤÛÙÂ Î·È ÎÚ·Ù‹ÛÙ ·ÙË̤ÓÔ
ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ή
=T
Ô CD ·Ó··Ú¿ÁÂÙ·È Ì ˘„ËÏ‹ Ù·¯‡ÙËÙ· Î·È Û ¯·ÌËÏ‹
¤ÓÙ·ÛË. ∏ ÔıfiÓË ‰Â›¯ÓÂÈ ÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË
'Cd:'
Î·È ÙÔÓ
·ÚÈıÌfi ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ‡
.
2.
∞Ê‹ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ή ÌfiÏȘ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÙÂ
ÙÔ ·fiÛ·ÛÌ· Ô˘ „¿¯ÓÂÙÂ
.
=
•·Ó·Ú¯›˙ÂÈ Ë Î·ÓÔÓÈ΋ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ CD Î·È Ë
ÔıfiÓË ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔ ÚÔÏfiÈ.
ƒ∞¢πOºø¡O §∏æ∏ (
¢Â›Ù ÂÈÎfiÓ·
6)
1.
¶È¤ÛÙ ÙÔ pÏ‹ÎÙÚÔ RADIO ÁÈ· Ó· ı¤ÛÂÙ ÛÂ
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ.
=ΤÔ ÎÔ˘Ì› Â·Ê‹˜ ÔıfiÓ˘ Ú·‰ÈÔÊÒÓÔ˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Î·ı'
fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ Ú·‰ÈÔÊÒÓÔ˘.
=™ÙËÓ ÔıfiÓË ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· 10 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂpÙ· Ë
Ú·‰ÈÔʈÓÈ΋ Û˘¯ÓfiÙËÙ· Î·È Ë ˙ÒÓË Û˘¯ÓÔًوÓ, ÛÙË
Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ë ÔıfiÓË ÂpÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ÚÔÏÔÁÈÔ‡.
2.
¶È¤ÛÙ ÙÔ pÏ‹ÎÙÚÔ BAND ÁÈ· Ó· ÂpÈϤÍÂÙ ÙËÓ ÂpÈı˘ÌËÙ‹
˙ÒÓË Û˘¯ÓÔÙ‹ÙˆÓ FM/MW(AM).
3.
™˘ÓÙÔÓ›ÛÙ ÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ ·˘ÙfiÌ·Ù· ‹ Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ ÛÙÔÓ
ÂpÈı˘ÌËÙfi ÛÙ·ıÌfi, ¯ÚËÛÈÌÔpÔÈÒÓÙ·˜ Ù· pÏ‹ÎÙÚ·
/
(p¿Óˆ / οو).
°È· Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÂÙÂ ÙË Ï‹„Ë:
FM
: ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ Ï‹„Ë, ÍÂÙ˘Ï›ÍÙ ÙÂÏ›ˆ˜
ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Ù˘ ÎÂÚ·›·˜, ÙÔ ÔpÔ›Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ
p›Ûˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ Û˘Û΢‹˜
MW(AM)
: ¯ÚËÛÈÌÔpÔÈÂ›Ù·È ÌÈ· ÂÓۈ̷و̤ÓË ÎÂÚ·›·.
∫·Ù¢ı‡ÓÂÙ ÙËÓ ÎÂÚ·›· ·ÏÏ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙË ı¤ÛË
Ù˘ Û˘Û΢‹˜ Û·˜.
4.
ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔÓ ‹¯Ô ¯ÚËÛÈÌÔpÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ Ú˘ıÌÈÛÙÈÎfi
+ /
-
VOLUME.
5.
°È· Ó· Û‚‹ÛÂÙ ÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ, pȤÛÙ ÙÔ pÏ‹ÎÙÚÔ
TIME/ALARM .
™˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ Û ڷ‰ÈÔʈÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi
(
¢Â›Ù ÂÈÎfiÓ·
6)
ªË ·˘ÙfiÌ·ÙÔ˜ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜:
1.
¶È¤ÛÙ ۇÓÙÔÌ· ÙÔ pÏ‹ÎÙÚÔ
/
ÁÈ· Ó· ‚Ú›ÙÂ
ÙÔÓ ÂpÈı˘ÌËÙfi ÛÙ·ıÌfi. ∂p·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ ̤¯ÚÈ Ó·
‚Ú›Ù ÙÔÓ ÂpÈı˘ÌËÙfi ÛÙ·ıÌfi.
∞˘ÙfiÌ·ÙÔ˜ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜:
¶È¤ÛÙÂ Î·È ÎÚ·Ù‹ÛÙ p·ÙË̤ÓÔ ÙÔ pÏ‹ÎÙÚÔ
/
̤¯ÚÈ Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ·ÏÏ¿˙ÂÈ Ì ÁÚ‹ÁÔÚÔ
Ú˘ıÌfi Ë ¤Ó‰ÂÈÍË Ù˘ Û˘¯ÓfiÙËÙ·˜.
ªfiÏȘ ‚ÚÂı› ¤Ó·˜ ÛÙ·ıÌfi˜ Ì ·ÚÎÂÙ¿ ‰˘Ó·Ùfi Û‹Ì·, Ô
Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ. ªpÔÚ›Ù Âp›Û˘ Ó·
‰È·Îfi„ÂÙ ÙÔÓ ·˘ÙfiÌ·ÙÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi pȤ˙ÔÓÙ·˜ ¿ÏÏË Ì›·
ÊÔÚ¿ ¤Ó· ·pfi Ù· pÏ‹ÎÙÚ·
/
∂p·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙÂ
̤¯ÚÈ Ó· ‚Ú›Ù ÙÔÓ
ÂpÈı˘ÌËÙfi ÛÙ·ıÌfi.
PÚÔÂPÈÏÂÁÌ¤ÓˆÓ ÛÙ·ıÌÒÓ (
¢Â›Ù ÂÈÎfiÓ·
6)
∞pÔı‹Î¢ÛË pÚÔÂpÈÏÂÁÌ¤ÓˆÓ ÛÙ·ıÌÒÓ
ªpÔÚ›Ù ӷ ·pÔıË·ÛÂÙ ̤¯ÚÈ p¤ÓÙ ڷ‰ÈÔʈÓÈÎÔ‡˜
ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ÁÈ· οı ˙ÒÓË Û˘¯ÓÔًوÓ. ∞Ó ÂpÈı˘Ì›ÙÂ,
ÌpÔÚ›Ù Âp›Û˘ Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÙ ¤Ó·Ó
pÚÔÂpÈÏÂÁ̤ÓÔ ÛÙ·ıÌfi Ì οpÔÈ· ¿ÏÏË Û˘¯ÓfiÙËÙ·. ™ÙËÓ
ÔıfiÓË, Ô ÙÚ¤¯ˆÓ ÛÙ·ıÌfi˜ ·pÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È Ì ¤Ó·
ÙÂÙÚ·ÁˆÓ¿ÎÈ Á‡Úˆ ·pfi ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi pÚÔÂpÈÏÔÁ‹˜. °È·
p·Ú¿‰ÂÈÁÌ·,.
.
1.
™˘ÓÙÔÓ›ÛÙ ÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ ÛÙÔÓ ÂpÈı˘ÌËÙfi ÛÙ·ıÌfi
(¢Â›Ù ƒ∞¢πOºø¡O §∏æ∏).
2.
ªfiÏȘ ‚Ú›Ù ÙÔÓ ÛÙ·ıÌfi, pȤÛÙÂ Î·È ÎÚ·Ù‹ÛÙ p·ÙË̤ÓÔ
¤Ó·Ó ·pfi ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ pÚÔÂpÈÏÔÁ‹˜, 1-5 . ∞Ê‹ÛÙ ÙÔÓ
·ÚÈıÌfi ÌfiÏȘ ·ÎÔ‡ÛÂÙ ‰‡Ô ˯ËÙÈο Û‹Ì·Ù·, Ù· ÔpÔ›·
ÂpȂ‚·ÈÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ·pÔıË·ÙËÎÂ Ô ÛÙ·ıÌfi˜.
∂pÈÏÔÁ‹ pÚÔÂpÈÏÂÁÌ¤ÓˆÓ ÛÙ·ıÌÒÓ
∂pÈϤÍÙÂ Î·È pȤÛÙ ¤Ó·Ó ·ÚÈıÌfi pÚÔÂpÈÏÔÁ‹˜,1-5,
ÁÈ· Ó· Âp·Ó·Ê¤ÚÂÙ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ·pÔıËÎÂ˘Ì¤ÓË
Û˘¯ÓfiÙËÙ· Î·È ˙ÒÓË Û˘¯ÓÔًوÓ.
1
CD
/
RADIO
OFF
CD
/
RADIO
OFF
ÃÚ‹ÛÈÌË Û˘Ì‚Ô˘Ï‹:
∞fi ÙË ı¤ÛË ÛÙ·Ì·Ù‹Ì·ÙÔ˜ CD, Ë ¤Ó‰ÂÈÍË ÔıfiÓ˘
Â·Ê‹˜ CD ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÂÓÂÚÁ‹ ÁÈ· 5 ÏÂÙ¿.
¶·Ù‹ÛÙÂ
ÁÈ· Ó· Í·Ó·ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÙÂ ÙËÓ
·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ·Ó ¤¯ÂÙ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Û‡ÓÙÔÌ· .¯.
ÁÈ· Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÙÂ CD.
™˘Ó¯‹˜ ÙÚÈÁÌfi˜/ÛʇÚÈÁÌ· ηٿ ÙË Ï‹„Ë MW (AM)
ÛÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ
¶·ÚÂÌ‚ÔϤ˜ ·fi ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜, fiˆ˜
ÙËÏÂfiÚ·ÛË, ∏/À, Ï¿Ì· ÊıÔÚ›Ô˘ ÎÏ
.
∞ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ ÙÔ Ú·‰ÈÔÚÔÏfiÈ ·fi ¿ÏϘ
ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜
¢ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙÔ Í˘pÓËÙ‹ÚÈ
¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÈÏÂÁ› Ô ÙÚfiÔ˜ ·Ê‡ÓÈÛ˘
¢Â›Ù ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ
ƒÀ£ªπ™∏ •À¶¡∏∆∏ƒπ
O
À
¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Ú˘ıÌÈÛÙ› Ë ÒÚ· ·Ê‡ÓÈÛ˘
¢Â›Ù ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ
ƒÀ£ªπ™∏ •À¶¡∏∆∏ƒπ
O
À
.
§∂π∆OÀƒ°π∞ (SLEEP TIMER
¢Â›Ù ÂÈÎfiÓ·
7)
°È· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· (SLEEP TIMER)
∏ Û˘Û΢‹ ·˘Ù‹ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÂÓۈ̷و̤ÓÔ ¯ÚÔÓԉȷÎfiÙË
‡ÓÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ Ó· ÎÏ›ÓÂÈ
·˘ÙfiÌ·Ù· ÌÂÙ¿ ·fi ÔÚÈṲ̂ÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·.
À¿Ú¯Ô˘Ó 3 ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÒÚ·˜ ‡ÓÔ˘.60, 30 Î·È 15 ÏÂÙ¿
ƒ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ¯ÚÔÓԉȷÎfipÙË ‡pÓÔ˘
1.
¶È¤ÛÙ ̛· ‹ pÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜ ÙÔ pÏ‹ÎÙÚÔ SLEEP
TIMER ÁÈ· Ó· ÂpÈϤÍÂÙ ̛· ·pfi ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜
Ú‡ıÌÈÛ˘ ÙÔ˘ ¯ÚÔÓԉȷÎfipÙË: 60, 30 Î·È 15 ÏÂÙ¿
=∏ ÔıfiÓË ı· ‰Â›ÍÂÈ Û‡ÓÙÔÌ· ÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË "
SSLL::
" Î·È ÙȘ
ÂpÈÏÔÁ¤˜ Ú‡ıÌÈÛ˘.
=∏ ¤Ó‰ÂÈÍË ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È fiÙ·Ó Â›Ó·È ÂÓÂÚÁfi˜
Ô ¯ÚÔÓԉȷÎfipÙ˘.
2.
°È· Ó· ·Î˘ÚÒÛÂÙ ÙÔÓ ¯ÚÔÓԉȷÎfipÙË, ÌpÔÚ›Ù ӷ
pȤÛÂÙÂ:
TIME/ALARM
REPEAT ALARM/
BRIGHTNESS CONTROL
™˘ÓÙ‹ÚËÛË
°ÂÓÈο
(
¢Â›Ù ÂÈÎfiÓ·
8)
Αν δεν σκïπεύετε να øρησιµïπïιήσετε τï ρïλÞι για µεγάλï
øρïνικÞ διάστηµα, αæαιρέσετε τï æις απÞ την πρίúα.
ªËÓ ÂÎı¤ÙÂÙ ÙË Û˘Û΢‹ Û ˘ÁÚ·Û›·, ‚ÚÔ¯‹, ¿ÌÌÔ
‹ Û ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ıÂÚÌfiÙËÙ· ·fi ıÂÚÌ·ÓÙÈο ̤۷ ‹
¿ÌÂÛ· ËÏȷ΋ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·.
°È· Ó· ηı·Ú›ÛÂÙ ÙË Û˘Û΢‹, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ¤Ó·
Ì·Ï·Îfi, ˘ÁÚfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ ‰¤ÚÌ·. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ
·ÔÚÚ˘·ÓÙÈο Ô˘ ÂÚȤ¯Ô˘Ó ÔÈÓfiÓÂ˘Ì·,
·Ì̈ӛ·, ‚ÂÓ˙›ÓË ‹ ÛÙÈÏ‚ˆÙÈΤ˜ Ô˘Û›Â˜, ÔÈ Ôԛ˜
ÌÔÚ› Ó· ‚Ï¿„Ô˘Ó ÙÔ ÂÚ›‚ÏËÌ· Ù˘ Û˘Û΢‹˜.
CD player Î·È ¯ÂÈÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ‰›ÛÎˆÓ CD
(
¢Â›Ù ÂÈÎfiÓ·
9)
¢ÂÓ Ú¤ÂÈ ÔÙ¤ Ó· ·ÁÁ›˙ÂÙ ÙÔÓ Ê·Îfi ÙÔ˘ CD player!
∞fiÙÔ̘ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ÛÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘
ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó ÙÔÓ
Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ˘ÁÚ·Û›·˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô Ê·Îfi˜ ÙÔ˘
CD player Ó· ıÔÏÒÛÂÈ. ™Â ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÂÚ›ÙˆÛË, Ë
·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ‰›ÛÎˆÓ CD ı· Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙË. ªËÓ
ÚÔÛ·ı›Ù ӷ ηı·Ú›ÛÂÙ ÙÔÓ Ê·Îfi, ·ÏÏ¿ ·Ê‹ÛÙÂ
ÙÔ CD player Û ¤Ó· ˙ÂÛÙfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ¤ˆ˜ fiÙÔ˘
ÂÍ·ÙÌÈÛÙ› Ë ˘ÁÚ·Û›·.
∫ڷٿ٠ÙÔ Î·¿ÎÈ Ù˘ ˘Ô‰Ô¯‹˜ ÙÔ˘ CD ¿ÓÙ· ÎÏÂÈÛÙfi
ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÂÙ ÙË Û˘ÛÛÒÚ¢ÛË ÛÎfiÓ˘. ∫·ı·Ú›˙ÂÙÂ
ÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ ÍÂÛÎÔÓ›˙ÔÓÙ¿˜ ÙËÓ Ì ¤Ó· Ì·Ï·Îfi, ÛÙÂÁÓfi
·Ó›.
°È· Ó· ηı·Ú›ÛÂÙ ÙÔ CD, ÛÎÔ˘›ÛÙ ÙÔ Û ¢ı›·
ÁÚ·ÌÌ‹ ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÚÔ˜ ÙȘ ¿ÎÚ˜,
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ¤Ó· Ì·Ï·Îfi ·Ó› Ô˘ ‰ÂÓ ÍÂÊÙ›˙ÂÈ.
ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ηı·ÚÈÛÙÈο ‰ÈfiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ
ΛӉ˘ÓÔ˜ Ó· ÚÔÍÂÓ‹ÛÔ˘Ó ‚Ï¿‚Ë ÛÙÔ CD.
¶ÔÙ¤ ÌËÓ ÁÚ¿ÊÂÙ ¿Óˆ ÛÙÔ CD, Î·È ÌËÓ
ÙÔÔıÂÙ›Ù ·˘ÙÔÎfiÏÏËÙ· ÛÙÔ CD.
∞Ó ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ‚Ï¿‚Ë, ÂϤÁÍÙ fiÏ· Ù· ÛËÌ›· Ô˘
·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÈÔ Î¿Ùˆ ÚÔÙÔ‡ ¿ÚÂÙ ٷ ˯›· ÁÈ·
ÂÈÛ΢‹.
∞Ó ‰ÂÓ Â›Û·ÛÙ Û ı¤ÛË Ó· χÛÂÙ ÌfiÓÔÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·
Ì ‚¿ÛË ÙȘ ˘ԉ›ÍÂȘ, ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔÓ
·ÓÙÈÚfiÛˆfi Û·˜ ‹ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù¯ÓÈ΋˜ Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘
¶ƒO™OÃ∏:
:
ªËÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÙ Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË Ó· οÓÂÙÂ
ÌfiÓÔÈ Û·˜ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÂȉÈfiÚıˆÛË ÛÙË Û˘Û΢‹
ÁÈ·Ù› οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ·Î˘ÚÒÓÂÈ ÙËÓ ÂÁÁ‡ËÛË
.
¢ÂÓ ˘p¿Ú¯ÂÈ ‹¯Ô˜
¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Ú˘ıÌÈÛÙ› Ë ¤ÓÙ·ÛË
ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË
Œ¯Ô˘Ó Û˘Ó‰Âı› ·ÎÔ˘ÛÙÈο
∞pÔÛ˘Ó‰¤ÛÙ ٷ ·ÎÔ˘ÛÙÈο
∫·Ì›· ·ÓÙ·pfiÎÚÈÛË ÛÙÔÓ ¯ÂÈÚÈÛÌfi ÙˆÓ pÏ‹ÎÙÚˆÓ
Ú‡ıÌÈÛ˘
∏ÏÂÎÙÚÔÛÙ·ÙÈ΋ ÂÎÊfiÚÙÈÛË
∞ÔÛ˘Ó‰¤ÛÙ ÙË Û˘Û΢‹ ·fi ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô
Î·È Â·Ó·Û˘Ó‰¤ÛÙ ÙËÓ ÌÂÙ¿ ·fi 5 ÏÂÙ¿.
CD playback does not work
O ‰›ÛÎÔ˜ CD Â›Ó·È ÁÚ·ÙÛÔ˘ÓÈṲ̂ÓÔ˜ ‹ ÏÂڈ̤ÓÔ˜.
∞ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙÂ/ ηı·Ú›ÛÙ ÙÔÓ ‰›ÛÎÔ
∂¯ÂÈ ıÔÏÒÛÂÈ Ô Ê·Îfi˜ ÙÔ˘ ϤÈ˙ÂÚ
¶ÂÚÈ̤ÓÂÙ ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ÂÁÎÏÈÌ·ÙÈÛı› Ô Ê·Îfi˜
O Ê·Îfi˜ ÙÔ˘ ϤÈ˙ÂÚ Â›Ó·È ÏÂڈ̤ÓÔ˜
∫·ı·Ú›ÛÙ ÙÔÓ Ê·Îfi ·›˙ÔÓÙ·˜ ¤Ó·Ó ‰›ÛÎÔ
ηı·ÚÈÛÌÔ‡.
∏ ÂÁÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ CD-R(W) ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı›.
ÃÚËÛÈÌÔÔț٠CD-R(W) Ì ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˜
ÂÁÁڷʤ˜
¶ÂÚÈÛÙ·ÛÈ·ÎÔ› ÙÚÈÁÌÔ› ηٿ ÙË Ï‹„Ë FM ÛÙÔ
Ú·‰ÈfiʈÓÔ
∞‰‡Ó·ÌÔ Û‹Ì·
™ËÎÒÛÙ ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ÎÂÚ·›·
CD
/
RADIO
OFF
ELEMENTY STERUJÅCE
((ppaattrrzz rryyssuunnkkii
1)
1SLEEP TIMER - wybór opcji timera dla odtwarzacza
CD /
radio
-
wŒcza
CD /
radio
.
2CD -
rozpoczêcie odtwarzaniap¬yty CD.
3RADIO -
wŒcza radio
4
TIME / ALARM
-
wyŒcza
CD /
radio.
-
wybiera wyœwietlacz zegara
5WAKE-UP TRACK
-
wybór œcie¿ki p¬yty CD, która zostanie u¿yta do
budzenia.
6PUSH TO OPEN - naci
œ
nij ten róg, aby otworzyæ
klapkê CD
7DAILY ALARM RESET -
s¬u¿y do wy¬åczania
aktywnego alarmu budzenia na 24 godziny;
8+ / - VOLUME -
reguluje g¬oœnoœæ
9REPEAT ALARM/
BRIGHTNESS CONTROL
-
wyłåcza budzik na okres 9 minut;
-
wyłåcza funkcjê programatora (timera);
-
zmienia jasnoœæ okienka wyœwietlacza.
0G
ł
ówny wyœwietlacz
- wyœwietla zegar i status funkcji
- wyœwietla czêstotliwoœæ radia i numer utworu CD
przez chwile kiedy dana funkcja jest u
¿
ywana
!Wy
œ
wietlanie czasu alarmu
- wy
œ
wietla czas alarmu i wybrany tryb alarmu:
- CD (AL 1 TIME), radiem /
brzêczykiem
(AL 2 TIME)
@ALARM 2
-
wybór trybu budzenia radiem /
brzêczykiem
.
- w¬åcza/ wy¬åcza opcjê budzenia radiem / brzêczykiem
#
Sterowanie poprzez ekran dotykowy
Na ekranie widoczne så regulatory ustawieñ zegara,
w trybie czuwania. Z chwilå w¬åczenia radio/CD
pojawiajå siê wstêpnie ustawione regulatory
radio/CD.
SET AL 1 -
ustawia czas wŒczania budzenia CD.
HOUR -
ustawia godzinê
TIME SET -
ustawia czas zegara
MINUTE - a
ustawia minuty
SET AL 2 -
ustawia czas wŒczania budzenia radiem
/ brzêczykiem
CD:
-
rozpoczêcie odtwarzaniap¬yty CD lub pauza.
-
zakoñczenie odtwarzania p¬yty CD
/
- przeszukiwanie do przodu/do ty¬u w obrê-
bie utworu;
- przeskok do poczåtku aktualnego/poprzed-
niego lub kolejnego utworu.
Radio:
TUNING
/ (
w górê / w dó¬)
- dostraja automatycznie/ rêcznie do stacji
radiowych
PRESET 1
-
5 -
wybór/ zapamiêtywanie wstêp-
nie dostrojonych stacji radiowych
BAND -
wybiera pasmo radiowe
FM/MW(AM).
$
ALARM 1
- wybór trybu budzenia
CD
-
w¬åcza/ wy¬åcza opcjê budzenia CD.
%
gniazdo
p -
3.5 mm dla s¬uchawek.
^
Antena zwojowa
-
poprawia odbiór FM
&
Kabla zasilania
P
OD£ÅCZENIE URZÅDZENIA (
ppaattrrzz rryyssuunnkkii
2)
POD
£ÅCZENIE DO PRÅDU
1.
Sprawd
Ÿ
, czy napiêcie w sieci podane na p¬ytce z
oznaczeniem typu umieszczonej na spodzie
odpowiadana napiêciu lokalnej sieci elektrycznej.
Jeœli nie, skontaktuj siê ze swoim dostawcå lub
serwisem.
2.
Pod¬åczyæ kabel zasilania do gniazdka w œcianie.
Zestaw jestpodŒczony do sieci oraz gotowy do
u¿ytku
.
Po pierwszym pod¬åczeniu sprzêtu do Ÿród¬a zasilania
lub po jego restartowaniu przez wyœwietlacz demonstra-
cyjny bêdzie siê bez przerwy przewijaæ
napis
...PH...IL..IPS
.
Aby opuœciæ tryb demonstracyjny, naciœnij dowolny
przycisk
Np. TIME / ALARM
SLEEP TIMER
RADIO
CD
3.
W celu ca¬kowitego wy¬åczenia zasilania nale¿y
wyjåæ kabel zgniazdka zasilania.
Zu¿ycie energii w trybie czuwania Standby
(zegar) ....1.5W
CD
/
RADIO
OFF
CD
/
RADIO
OFF
PAMIÊÆ AWARYJNA
Pamiêæ awaryjna umo¿liwia zapamiêtywanie ustaw-
ienia zegara, budzika i radia, przez okres do 3 minut, w
przypadku wyståpienia przerwy w zasilaniu, np. awarii
sieci zasilajåcej.
Odtwarzacz CD, zegar, radio i podœwiet-
lanie wyœwietlacza zostanå wy¬åczone. Po ponownym
w¬åczeniu zasilania, w wyœwietlaczu pokazana zostanie
prawid¬owa godzina.
Jeœli przerwa w dostawie energii by¬a d¬u¿sza ni¿ 3
minuty, konieczne jest ponowne naregulowanie zegara
i nastawienie budzików.
POD¬ÅCZANIE S¬UCHAWEK
S¬uchawki pod¬åcza siê wsadzajåc 3.5-mm wtyczkê w
gniazdko
p
.
=Spowoduje to wyciszenie wbudowanego
g¬oœnika zestawu.
JASNOŒÆ WYŒWIETLACZA
Przy ustawieniu przyciemnionym /
œ
rednim, pod
œ
wietle-
nie jest interaktywne i powoli zapala si
ê
i ga
œ
nie kiedy
naci
œ
niesz przycisk kontroli wy
œ
wietlacza.
Istniejå 3 ustawienie:
jjaassnnee
œœrreeddnniiee
cciieemmnnee
.
Nacisnåæ REPEAT ALARM/ BRIGHTNESS CONTROL
jeden
lub wiêcej razy
.
USTAWIENIE CZASU ZEGARA
(
ppaattrrzz rryyssuunnkkii
3)
Zegar wyœwietla czas w formacie 24 –godzinnym.
1.
W trybie czuwania, naci
œ
nij TIME SET, aby w
¬
åczy
æ
tryb ustawiania zegara.
=
Bie¿åce ustawienie czasu miga na wy
œ
wietlaczu.
2.
Nacisnåæ HOUR/ MINUTE , w celu ustawienia
prawid¬owej godziny i minuty.
Trzymajåc palec na przycisku HOUR/ MINUTE; ,
obserwowaæ szybko przewijajåce siê na wyœwiet-
laczu godziny / minuty.
W celu powolnego ustawienia czasu nale¿y
wielokrotnie, na krótko naciskaæ HOUR/ MINUTE.
3.
Po ustawieniu prawid¬owego czasu nale¿y nacisnåæ
ponownie odpowiedni przycisk
TIME SET.
=
Us
¬
yszysz podwójny bip potwierdzaj
å
cy ustawienie
zegara.
USTAWIANIE BUDZIKA (
ppaattrrzz rryyssuunnkkii
3)
UWAGI OGÓLNE
Dla trybów budzenia pytå kompaktowå / radiem
/ brzêczykiem mo¿na ustawiæ dwie ró¿ne god-
ziny budzenia
,
ALARM 1 i ALARM 2 Mo¿e to byæ przy-
datne na przykad wtedy, kiedy chcemy byæ budzeni o
ró¿nych godzinach w dni pracy i w weekend.
USTAWIENIE CZASU ALARMU
1.
W trybie czuwania, naciœnij ALARM 1 / ALARM 2
aby wybraæ tryb alarmu. Sprawd¿, czy na wyœwiet-
laczu pojawia si
ê
aœciwa ikona: CD
/
radio
/
brzêczykiem
.
Aby wybra
æ
jedn
å
z dost
¿
pnych opcji, wciœnij na krótk
å
chwil
ê
:
ALARM 1 jeden raz w celu w
Œ
czenia budzenia
muzyk
å
z py
¬
yty CD
.
P
¬
yta CD b
¿
dzie odt-
warzana od pierwszej œcie
¿
ki.
ALARM 2 jeden lub wi
¿
cej razy w celu w
Œ
czenia
budzenia radiem
/ brzêczykiem
.
2.
Naciœnij SET AL 1 lub SET AL 2 aby w
Œ
czyæ tryb
ustawiania alarmu.
=Bie
¿
àcy czas alarm miga na wyœwietlaczu.
3.
Nacisnåæ HOUR/ MINUTE , w celu ustawienia
prawid¬owej godziny i minuty.
Trzymajåc palec na przycisku HOUR/ MINUTE; ,
obserwowaæ szybko przewijajåce siê na wy
œwiet-
laczu godziny / minuty.
W celu powolnego ustawienia czasu nale¿y
wielokrotnie, na krótko naciskaæ HOUR/ MINUTE .
4.
Po ustawieniu prawid¬owego czasu nale¿y nacisnåæ
ponownie odpowiedni przycisk SET AL 1 lub SET AL 2 .
=Us
¬
yszysz podwójny bip potwierdzajåcy ustawienie
zegara
£
AGODNY SYGNA¬ BUDZENIA
Przyjemnym sposobem budzenia siê jest w¬åczenie
budzika w trybie ¬agodnego budzenia. Natê¿enie
d¿wiêku stopniowo wzrasta od niskiego (10) do
maksymalnego ( 25.)
Standardowa wartoœæ niskiego natê¿enia sygna¬u
wynosi uo : 10, zaœ maksymalnego -- uo : 25.
W czasie alarmu, je¿eli naciœniesz
+
/
-
VOLUME,
si¬a g¬osu automatycznie przestaje siê zwiekszaæ.
Wyœwietlanie czasu budzenia
W przypadku nastawienia obu budzików, czas budzika
rezerwowego bêdzie wskazywaæ godzinê, o której
budzenie w¬åczy siê po raz pierwszy, zgodnie z
bie¿åcym czasem zegara.
Np. jeœli
bbiiee¿¿ååccyy cczzaass wwsskkaazzaanniiaa zzeeggaarraa
= 7:30
AL2 TIME = 6:20
AL1 TIME = 7:45
wskazanie budzika rezerwowego pokazuje godzinê
budzenia jako 7:45
W¬ÅCZANIE BUDZENIA MUZYKÅ Z P¬YTY CD
Przy zestawie bêdåcym trybie czuwania lub odtwarzania
radiowego, mo¿na wybraæ i zaprogramowaæ numer utwo-
ru z zakresu 1-99.
W przypadku zaprogramowania numeru utworu nie ist-
niejåcego na pycie, budzenie rozpocznie siê od pierwsze-
go utworu.
1.
Nastaw czas budzenia dla AL1 TIME.
2.
Wo¿yæ pytê do kieszeni odtwarzacza
.
3.
Wciœnij przycisk ALARM 1 aby wybraæ tryb
budzenia CD.
4.
Wciœnij przycisk WAKE-UP TRACK aby wprowadz-
iæ numer œcie¿ki, która ma zostaæ u¿yta do budzenia.
5.
Wciœnij przycisk
lub a¿ do wybrania
numeru ¿ådanego utworu.
6.
Wciœnij przycisk WAKE-UP TRACK aby
potwierdziæ wprowadzony numer œcie¿ki.
=
Wyœwietlacz powraca do wskazywania godziny
.
7.
W celu sprawdzenia numeru zaprogramowanego
utworu, nale¿y kolejno naciskaæ
WAKE-UP TRACK.
Wa¿ne!
Opcja budzenia brzêczykiem zaståpi automatycznie
budzenie odtwarzaczem, w przypadku:
niewaœciwego zao¿enia pyty;
zao¿enia uszkodzonej pyty;
braku pyty w odtwarzaczu;
nie wœciwego zamkniêcia kieszeni odtwarzacza
WY£ÅCZANIE BUDZENIA (
ppaattrrzz rryyssuunnkkii
4)
Så trzy sposoby wy¬åczania budzika. Jeœli nie anulu-
jesz budzenia ca¬kowicie, to po up¬yni
ê
ciu 59 minut od
czasu pierwszego wyŒczenia budzenia zostanie uru-
chomiona automatycznie opcja wyŒczania
budzenia na okres.
WY£ÅCZANIE BUDZENIA NA OKRES
Jeœli chcesz by budzik natychmiast przesta¬ budziæ a
jednoczeœnie zachowa¬ takie samo ustawienie czasu
budzenia na nastêpny dzieñ:
Wciœnij
i przytrzymaæ
podczas budzenia przycisk
DAILY ALARM RESET
=Us¬vszvsz d¬ugi sygna¬ d¿wi´kowy. Oznacza to, ¿e
budzik zosta¬ ponownie nastawiony.
POWTARZANIE BUDZENIA
Funkcja ta pozwala na powtarzanie budzenia w 9-min-
utowych odstêpach.
Podczas trwania budzenia naciœnij przycisk
REPEAT ALARM/
BRIGHTNESS CONTROL.
Powtórz tyle razy, ile potrzebujesz
= Gdy w¬àczona jest funkcja powtórnego budzenia,
symbol budzika
,,
pulsuje.
CA£KOWITE ANULOWANIE BUDZENIA
Aby anulowaæ ustawiony czas budzenia podczas trwa-
nia lub przed jego rozpoczêciem:
nale¿y raz lub kilkakrotnie nacisnåæ
ALARM 1 lub
ALARM 2
a¿ do chwili, kiedy wskaŸnik okreœlonego
trybu budzenia
//
zniknie z wyœwietlacza
ODTWARZANIE P£YT KOMPAKTOWYCH
(
ppaattrrzz rryyssuunnkkii
5)
1.
Wo¿yæ pytê stronå drukowanå do góry i zamknåæ
drzwiczki.
2.
Rozpoczåæ odtwarzanie naciskajåc
przycisk CD.
=Na wyœwietlaczu : 'Cd: --' ogólna liczba œcie¿ek,
numer bie¿åcej œcie¿ki oraz ponownie bie¿åcy czas.
=W czasie dzia¬ania CD pojawiajå siê przyciski
kontrolne CD na ekranie dotykowym.
Inne mo¿liwe wskazania CD przed ponownym
wyœwietleniem bie¿åcego czasu:
=W razie nie zamkniêcia drzwiczek lub ich otwarcia
podczas odtwarzania pyty, wyœwietlacz zasygnal-
izuje door (dzrwiczki).
=Brak lub nieprawidowe zao¿enie pyty spowoduje
wyœwietleniekomunikatu noCd.
=W przypadku wo¿enia niesfinalizowanej pyty CD-
R(W), wyœwietlacz zasygnalizuje nFCd.
=Wyœwietlenie Err sygnalizuje jakiœ ogólny båd w
obsudze zestawu.
3.
Ustawiæ goœnoœæ przyciskami
+/-
VOLUME.
4
Odtwarzanie mo¿na zatrzymywaæ naciskajåc
=Pulsujåcy symbol
.
CD
Porada:
Po w
¬
åczeniu siê sygna¬u budzenia, dzia¬åjå tylko
DAILY ALARM RESET, REPEAT ALARM/ BRIGHTNESS
CONTROL
i ALARM 1 lub ALARM 2 i
+ / - VOLUME
5.
W celu wznowienia odtwarzania nale¿y ponownie
nacisnåæ
.
6.
Do wyåaczania funkcji odtwarzania su¿y
Lub naci
œ
nij TIME / ALARM
aby powróciæ do trybu czuwania.
Jeœli odtwarzanie p¬yty CD zosta¬o przerwane i przez
ponad 15 minut nie zosta¬ wciœniêty ¿aden przycisk,
to urzådzenie automatycznie przejdzie w stan
czuwania Standby.
WYBÓR INNEJ ŒCIE¿KI W TRAKCIE ODTWARZANIA
Po wciœniêciu przycisku
lub
w celu zmiany
œcie¿ki na.wyœwietlaczu pojawia siê na krótkå chwilê
numer œcie¿ki
Wciœnij przycisk
jeden lub wiêcej razy aby prze-
jœæ do dalszych œcie¿ek. track(s).
Wciœnij przycisk jeden lub wi
ê
cej razy aby
przejœ
æ
do wczeœniejszych œcie¿ek.
Jednokrotne wciœni
ê
cie przycisku powoduje
wznowienie odtwarzania od pocz
å
tku bie
¿å
cej œcie
¿
ki.
WYSZUKIWANIE FRAGMENTU UTWORU
1.
Podczas odtwarzania pyty nacisnåæ i przytrzymaæ
lub
=
Pyta bêdzie odtwarzana cicho i ze zwiêkszonå prêd-
koœciå. Wyœwietlacz wska¿e
'Cd:'
i numer bie¿åcego
utworu
.
2.
Po odszukaniu ¿ådanego fragmentu nale¿y zwolniæ
lub .
=
Przywrocone zostaje zwyke odtwarzanie pyty i wyœwi-
etlanie godziny
.
DOSTROJENIE DO STACJI RADIOWYCH
(
ppaattrrzz rryyssuunnkkii
6)
1.
W¬åczyæ radio naciskajåc przycisk RADIO
=W czasie dzia¬ania radio pojawiajå siê przyciski
kontrolne radio na ekranie dotykowym.
=Wyœwietlacz wska¿e przez 10 sekund czêstotliwoœæ
i pasmo, a nastêpnie powróci do wskazywania
czasu (zegar).
2.
Korzystajåc z przycisku BAND wybraæ ¿ådane
pasmo FM/MW(AM).
3.
Dostroiæ na ¿ådanå stacjê,
rrêêcczznniiee
lub
aauuttoommaattyycczznniiee
,
korzystajåc z
/
(w górê / w dó¬).
W celu poprawy jakoœci odbioru :
FM
: dla zapewnienia optymalnego odbioru nale¿y
rozwinåæ w pe¬ni antenê zwojowå umieszczonå z
ty¬u odbiornika.
MW(AM)
: korzysta z wbudowanej anteny.
Nakierowaæ antenê zmieniajåc po¬o¿enie
radiobudzika.
4.
Ustawiæ ¿ådanå g¬oœnoœæ regulatorem
+ / -
VOLUME.
5.
Radio wy¬åcza siê naciskajåc przycisk
TIME/ALARM .
STROJENIE NA ¿ÅDANÅ STACJÊ (
ppaattrrzz rryyssuunnkkii
6)
Strojenie rêczne:
1.
Krótkie, chwilowe naciskanie
/
powoduje
prze¬åczanie stacji. Powtarzaæ a¿ do znalezienia
¿ådanej stacji.
Strojenie automatyczne:
Nacisnåæ i przytrzymaæ
/
a¿ do chwili,
kiedy zacznå siê zmieniaæ wskazania czêstotliwoœci
Strojenie zatrzyma siê z chwilå znalezienia stacji o
dostatecznie silnym sygnale. Mo¿na je tak¿e zatrzy-
maæ je rêcznie, wciskajåc wielokrotnie
/
Powtarzaæ a¿ do chwili znalezienia ¿ådanej stacji.
WSTÊPNIE WYBRANYCH STACJI
(
ppaattrrzz rryyssuunnkkii
6)
Zapamiêtywanie wstêpnie wybranych stacji
Istnieje mo¿liwoœc zapamiêtywania do piêciu stacji
radiowych w ka¿dym paœmie. Mo¿na tak¿e zmieniaæ
czêstotliwoœci zaprogramowanych stacji. Aktualna
stacja jest wskazywana kwadratem wokó¬ odpowied-
niej cyfry wskazywanej na wyœwietlaczu. Np.
1.
Dostroiæ na ¿ådanå stacjê (Patrz DOSTROJENIE
DO STACJI RADIOWYCH).
2.
Z chwilå znalezienia poszukiwanej stacji nale¿y
nacisnåæ i przytrzymaæ wstêpnie wybrany numer
1-5. Zwolniæ go z chwilå us¬yszenia dwukrot-
nego sygna¬u d¿wiêkowego, potwierdzajåcego
ustawienie na tê stacjê.
WWyybbiieerraanniiee wwssttêêppnniiee uussttaawwiioonnyycchh ssttaaccjjii
Wstêpnie zaprogramowanå czêstotliwoœæ i pasmo
wybiera siê naciskajåc odpowiadajåcå im cyfrê w
zakresie 1-5.
1
CD
/
RADIO
OFF
CD
/
RADIO
OFF
Porada:
W pozycji stop CD, wyœwietlacz dotykowy CD
pozostaje aktywny przez 5 minut.
Naciœnij
aby ponownie uruchomi
æ
odtwarzanie
je
¿
eli zatrzyma
¬
e
œ
je na chwil
ê
, np.: aby zmieni
æ
p
¬
y

CD.
Zak¬ócenia w postaci trzasków /syczenia pod-
czas odbioru fal MW (AM)
Zak¬ócenia spowodowane przez inny sprzêt elek-
tryczny, np. telewizor, komputer, lampa fluoroscen-
cyjna itp
.
Odsuñ urzådzenie od reszty sprzêtu elektrycznego
BBuuddzziikk nniiee ddzziiaa¬¬aa
Nie ustawiony tryb pracy budzika.
Patrz rozdzia
USTAWIANIE BUDZIKA
Nie ustawiona godzina budzenia.
Patrz rozdzia
USTAWIANIE BUDZIKA.
AUTOMATYCZNE WY£ÅCZANIE (
ppaattrrzz rryyssuunnkkii
7)
Informacje o automatycznym wyŒczaniu
Zestaw posiada wbudowany czasomierz oczekiwania,
który umo¿liwia automatyczne wy¬åczenia radia po
up¬yniêciu danego czasu. Mo¿esz wybraæ jednå z 3
opcji timera: 60, 30 oraz 15 minut.
Ustawianie funkcji spania
1.
Nacisnåæ na krótko przycisk SLEEP TIMER raz lub
kilkakrotnie, w celu wybrania opcji programatora
(timera): 60, 30 oraz 15 minut.
=Na wyœwietlaczu pojawi siê przez chwil "
SSLL::
" i
opcje programatora.
= pojawia siê wtedy, kiedy programator
jest czynny.
2.
W celu skasowania programatora nale¿y nacisnåæ:
TIME/ALARM
REPEAT ALARM/
BRIGHTNESS CONTROL
KONSERWACJA
Informacje ogólne (
ppaattrrzz rryyssuunnkkii
8)
Je¿eli urzådzenie nie bêdzie u¿ytkowane przez
d¬u¿szy czas, nale¿y wyjåæ kabel zasilania z gniazd-
ka sieciowego.
Chroñ odbiornik przed dzia¬aniem nadmiernej wilgo-
ci, deszczu, piasku oraz przed przegrzaniem spowo-
dowanym przez ogrzewanie lub wystawienie na
bezpoœrednie dzia¬anie promieni s¬onecznych.
Do czyszczenia urzådzenia u¿ywaj miêkkiej, lekko
zwil¿onej irchy lub szmatki. Nie u¿ywaj ¿adnych
œrodków czystoœci zawierajåcych alkohol, amoniak,
benzen i innych podobnych œrodków, które mog¬yby
uszkodziæ obudowê.
Obs¬uga odtwarzacza CD i p¬yt (
ppaattrrzz rryyssuunnkkii
9)
Nie wolno nigdy dotykaç soczewek odtwarzacza CD!
Nag¬a zmiana temperatury otoczenia mo
¿
e spowo-
dowaç skroplenie wilgoci na soczewkach odtwar-
zacza CD. Odtwarzacz CD przez chwilê nie bêdzie
dzia¬a¬. Nie wolno czyœciç soczewek, nale¿y pozo-
stawiç zestaw na pewien czas, a¿ normalne odt-
warzanie stanie siê mo¿liwe.
Pokrywê odtwarzacza CD nale¿y zawsze zamykaç
po w¬o¿eniu lub wyjêciu p¬yty CD, aby zapobiec
osadzaniu siê kurzu. W razie potrzeby wnêtrze kies-
zeni nale¿y czyœciç suchà œciereczkà.
P¬ytê CD nale¿y czyœciç miêkkà, niepylàcà œcie-
reczkà ruchem od œrodka ku brzegom. Nie wolno
u¿ywaç preparatów czyszczàcych – mogà uszkodziç
p¬ytê.
Nie wolno robiç notatek ani przyklejaç nalepek na
p¬ycie CD.
W przypadku usterki, przed oddaniem zestawu
do naprawy nale¿y sprawdziæ poni¿szå listê.
Je¿eli pomimo poni¿szych wskazówek usterki
nie uda¬o siê zlikwidowaæ, nale¿y skontaktowaæ
siê z najbli¿szym sprzedawcå lub serwisem.
OSTRZE¯ENIE
:
W ¿adnym wypadku nie wolno próbowaæ
naprawiaæ zestawu we w¬asnym zakresie,
oznacza to bowiem utratê gwarancji.
BBrraakk dd
Ÿ
wwii
ê
kkuu
Nie ustawiony regulator g¬oœnoœæi
Ustawiæ g¬oœnoœæ
Pod¬åczone s¬uchawki
Od¬åczyæ s¬uchawki
NNiiee ddzziiaa¬¬aa ¿¿aaddeenn zz rreegguullaattoorróóww
Wy¬adowanie elektrostatyczne
Odåczyæ zestaw od Ÿróda zasilania i ponownie doåczyæ
po piêciu minutach.
Nie dziaa odtwarzanie pyt.
Brudna lub uszkodzona pyta.
Wymieniæ/ oczyœciæ pytê.
Zaparowana soczewka lasera
Poczekaæ na wyschniêcie soczewki.
Brudna soczewka lasera.
Oczyœciæ soczewkê przez odtworzenie pyty czyszczåcej.
Nie sfinalizowana pyta CD-R(W).
U¿yæ sfinalizowanej pyty CD-R(W).
Trzaski podczas odbioru fal FM
S¬aby sygna¬
Rozciågnij przewód antenowy
CD
/
RADIO
OFF
Ympäristöön liittyvää informaatiota
Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois.
Pakkauksessa käytetään vain kahta materiaalia:
paperia ja polyeteeni.
Ostamasi laite on valmistettu materiaalista, joka
voidaan kierrättää, jos sen hajoitus annetaan asi-
aan erikoistuneen organisaation tehtäväksi. Ota
huomioon paikalliset pakkausmateriaalien, tyhjen-
tyneiden paristojen ja vanhojen laitteiden hävitystä
koskevat säännökset.
MUISTUTUS
Muiden kuin tässä mainittujen säätimien
käyttö tai säädöt tai toimenpiteiden suori-
tus voi saada aikaan vaarallisen säteilyn
paljastuksen tai muun turvallisuutta vaar-
antavan toiminnan.
¶ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜
∂¯ÂÈ ·ÔÊ¢¯ı› οı ÂÚÈÙÙfi ˘ÏÈÎfi ÛÙËÓ Û˘Û΢·Û›·.
Û˘Û΢·Û›· ¤¯ÂÈ ÂÚÈÔÚÈÛÙ› ÛÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ
ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·¯ˆÚ›˙ÂÙ·È Â‡ÎÔÏ· Û ‰˘Ô
˘ÏÈο: ¯·ÚÙ› ηÈ
ÔÏ˘·Èı˘Ï·›ÓÈÔ
∏ Û˘Û΢‹ Û·˜ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ˘ÏÈο, Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó
Ó’·Ó·Î˘ÎψıÔ‡Ó, ·Ó ·ÔÛ˘Ó·ÚÌÔÏÔÁËıÔ‡Ó ·fi ÌÈ·
ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓË ÂÙ·ÈÚ›·. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠·ÎÔÏÔ˘ı›ÛÙÂ
ÙÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜, Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ‰È¿ıÂÛË
˘ÏÈÎÒÓ Û˘Û΢·Û›·˜, Ì·Ù·ÚÈÒÓ Î·È ·Ï·ÈÒÓ Û˘Û΢ÒÓ.
¶ƒO™OÃ∏
OÔÈ·‰‹ÔÙ ‰È·‰Èηۛ·, ¯Ú‹ÛË ‹ Ú‡ıÌÈÛË ÙˆÓ
Ú˘ıÌÈÛÙÈÎÒÓ Ï‹ÎÙÚˆÓ Î·È ‰È·ÎÔÙÒÓ ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ
ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓˆÓ ÛÙÔ ·ÚfiÓ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ, ÌÔÚ› Ó·
¤¯ÂÈ ˆ˜ ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ÂÈ‚Ï·‚‹ ¤ÎıÂÛË ÛÂ
·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· ‹ οÔÈ· ¿ÏÏË Ó·ÛÊ·Ï‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
OCHRONA SRODOWISKA
Ograniczyliœmy zu¿ycie materia¬ów na opakowania
do niezbêdnego minimum, aby umo¿liwiæ ¬atwå seg-
regacjê surowców wtórnych na dwa materia¬y:
papier i tekturê.
Urzådzenie to sk¬ada siê z materia¬ów, które mogå
zostaæ ponownie u¿yte, jeœli zostanå oddzielone
przez wyspecjalizowanå firmê. Prosimy o przestrze-
ganie lokalnych przepisów dotyczåcych pozbywania
siê opakowañ i zu¿ytego sprzêtu.
UWAGA
U¿ywanie elementów sterujåcych i regula-
cyjnych w sposób inny, ni¿ te opisane w
niniejszej instrukcji, oraz nieprzestrzeganie
opisanych procedur eksploatacji, mo¿e
podczas obsugi prowadziæ do zagro¿enia
wywoanego promieniowaniem lub innymi
czynnikami.
Tämä tuote on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.
Sarja- ja tuotenumerot ovat laitteen pohjassa.
Niniejszy produkt spe¬nia wymogi Unii Europejskiej dotyczåce zak¬óceñ radiowych.
Na dolnej czêœci obudowy podany jest numer seryjny i numer fabryczny.
Tï πρïϊÞν αυτÞ πληρïί τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ενωσης ως πρïς τις
ραδιïπαρεµâïλές.
à αριθµÞς σειράς και παραγωγής αναγράæïνται στï κάτω µέρïς της συσκευής.
Suomi
SÄÄDÖT/ ASENNUS
KELLON JA HERÄTYSAIKOJEN ASETUS
ÃÚ‹ÛÈÌË Û˘Ì‚Ô˘Ï‹:
∞Ó ı¤ÏÂÙ ӷ Û·˜ ͢pÓ‹ÛÂÈ ÙÔ Í˘pÓËÙ‹ÚÈ,
‚‚·Èˆı›Ù pÚÒÙ·:
- fiÙÈ ¤¯ÂÙ ·pÔÛ˘Ó‰¤ÛÂÈ Ù· ·ÎÔ˘ÛÙÈο.
- •˘ÓËÙ‹ÚÈ ƒ·‰ÈfiʈÓÔ:
∞Ó ¤¯ÂÙ ÂÈϤÍÂÈ
·Ê‡ÓÈÛË Ì ڷ‰ÈfiʈÓÔ ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ë
Û˘Û΢‹ Â›Ó·È Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂ÓË ÛˆÛÙ¿ Û οÔÈÔ
Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi
Polski
P
OD£ÅCZENIE URZÅDZENIA
USTAWIANIE ZEGARA I BUDZIKA
AUTOMATYCZNE WY£ÅCZANIE /
KONSERWACJA
USUWANIE USTEREK
Porada:
Dla upewnienia siê, ¿e budzik bêdzie w stanie
ciê zbudziæ sprawdŸ:
-
czy
ss¬¬uucchhaawwkkii ssåå oodd¬¬ååcczzoonnee..
-
Budzenie radiem :
czy odbiornik jest praw-
idowo dostrojony do ¿ådanej stacji radiowej.
Hyödyllinen vinkki:
Jos haluat aktivoida hälytyksen herätystä
varten, tarkista ensin, että:
-
olet irrottanut kuulokkeet.
-
Radioherätys: Jos olet valinnut radio-
herätyksen m tu, varmista, että olet virittäy-
tynyt asianmukaisesti kanavalle
n Norge
Typeskilt finnes på apparatens underside.
Observer:
Nettbryteren er sekundert innkoplet. Den innebygde netdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge
apparatet er tilsluttet nettkontakten
.
For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet.
Producent zastrzega mo¿liwoœæ wprowadzania zmian technicznych
AJ3980/00-B 1/6/03 10:45 AM Page 2
1 / 1

Philips AJ3980/00 Instrukcja obsługi

Kategoria
Odtwarzacze CD
Typ
Instrukcja obsługi