Chamberlain ML1000EV, ML700EV Instrukcja obsługi

Typ
Instrukcja obsługi

Ten podręcznik jest również odpowiedni dla

Montage- und Bedienungsanleitung für Garagentorantriebe COMFORT, PREMIUM
Assembly- and operating instructions for Garage Door Opener COMFORT, PREMIUM
Notice de montage et de commande pour entraînements de portes de garage COMFORT, PREMIUM
Montage- en bedieningshandleiding voor garagepoortaandrijvingen COMFORT, PREMIUM
Monterings- og betjeningsvejledning for garageportautomatik COMFORT, PREMIUM
Monterings- og bruksanvisning for garasjeportmotorer COMFORT, PREMIUM
Monterings- och driftinstruktioner för garageportsöppnare COMFORT, PREMIUM
Instrukcja montażu i obsługi napędów bram garażowych COMFORT, PREMIUM
Návod na montáž a obsluhu pro pohony garážových vrat COMFORT, PREMIUM
Navodila za montažo in upravljanje pogona garažnih vrat COMFORT, PREMIUM
Istruzioni d'uso e di montaggio per gli automatismi delle porte garage modello COMFORT, PREMIUM
Manual de montagem e de instruções para acionamentos de portões COMFORT, PREMIUM
Instrucciones de montaje y manejo para accionamientos de puertas de garaje COMFORT, PREMIUM
Szerelési és használati útmutató COMFORT, PREMIUM garázsajtó-hajtószerkezetekhez
Asennus- ja käyttöohje autotallinoven käyttölaitteille COMFORT, PREMIUM
Návod na montáž a obsluhu pre pohony garážovej brány COMFORT, PREMIUM
Руководство по монтажу и эксплуатации на приводы гаражных ворот COMFORT, PREMIUM
Upute za montažu i uporabu pogona za garažna vrata COMFORT, PREMIUM
Instrucţiuni de montaj þi utilizare pentru sistem de acţionare pentru porţi de garaj COMFORT, PREMIUM
Uppsetningar- og notkunarleiðbeiningar fyrir COMFORT, PREMIUM bílskúrshurðaopnara
de
en
fr
nl
no
sv
pl
cs
sl
it
pt
es
hu
fi
sk
rus
hr
ro
is
®
da
1 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
2 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
3 Zakres dostawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
4 Opis produktu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
5 Przed rozpoczęciem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
6 Typy bram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
6.1 Przygotowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
7 Wymagane narzedzia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
8 Montaż napędu bramy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
9 Montaż szyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
10 Napinanie paska rozrządu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
11 Montaż szyny na napędzie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
12 Instalacja napędu bramy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
12.1 Ustawianie środka bramy garażowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
13 Montaż mocowania przy nadprożu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
14 Mocowanie napędu na nadprożu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
15 Zawieszenie napędu bramy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
16 Montaż zamocowania bramy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
17 Mocowanie ramienia bramy na okuciu jezdnym . . . . . . . . . . . . .4
18 Podłączanie do sieci elektrycznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
19 Podłączanie podświetlonego przycisku naściennego . . . . . . . .5
20 Instalacja urządzenia alarmowego na fotokomórkę . . . . . . . . . .5
21 Podłączanie jednostki napędowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
22 Regulacja i test bramy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
23 Ustawianie łącznika krańcowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
24 Test automatycznego otwarcia bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . .6
25 Programowanie zdalnego sterowania /
radiowego przełącznika naściennego (opcjonalnie) . . . . . . . . . . . . .6
26 Wyposażenie specjalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-7
27 Obsługa napędu bramy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
28 Mocowanie znaków informacyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
29 Czyszczenie i konserwacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
30 Czyszczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
30.1 Konserwacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
30.2 Wymiana baterii pilota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
31 Oświetlenie napędu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
32 Usuwanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
33 Najczęściej zadawane pytania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-10
Tabela diagnozy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11-12
34 Akcesoria opcjonalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
35 Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
36 Części zamienne / gwarancja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
37 Deklaracja zgodnoœci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
pl 01/13
Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Przed rozpoczęciem montażu:
Należy przeczytać instrukcję obsługi, zwracając szczególną uwagę na poniższe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Instrukcję należy zachować, aby
móc z niej skorzystać w pó niejszym czasie. W przypadku zmiany właściciela urządzenia należy przekazać mu instrukcję obsługi.
Następujące symbole stosowane są przed wskazówkami ostrzegającymi przed szkodami osobowymi lub rzeczowymi. Należy starannie przeczytać te
wskazówki.
Ważne instrukcje bezpieczeństwa
Napęd bramy został zaprojektowany z myślą o bezpiecznej obsłudze i pod tym kątem przetestowany, bezpieczeństwo obsługi może być jednakże zag-
warantowane tylko wtedy, gdy podczas instalacji i obsługi bardzo dokładnie wypełniane są zalecenia podanych poniżej wskazówek dotyczących bez-
pieczeństwa.
OSTROŻNIE
Szkody osobowe lub rzeczowe
OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo spowodowane prądem elektrycznym lub napięciem
1
Należy starannie przeczytać te wskazówki.
UWAGA!
- Brama musi być wyważona. Należy naprawić bramy, których ruch jest
niemożliwy lub bramy, które się zacięły. Bramy garażowe, sprężyny bram,
kable, podkładki, uchwyty i szyny są wówczas pod bardzo dużym
naprężeniem, co może być przyczyną poważnych obrażeń. Nie wolno
podejmować prób poluzowania bramy, poruszania nią ani jej wyrównywa-
nia. Należy zgłosić się do serwisu lub specjalisty w zakresie bram.
- Przy instalowaniu i konserwowaniu napędu bramy nie wolno nosić biżu
terii, zegarków ani lu nego ubrania.
- Aby uniknąć poważnych obrażeń powodowanych przez nawinięcie, należy
przed instalacją napędu bramy zdemontować wszystkie liny i łańcuchy
podłączone do bramy.
- Podczas instalacji i podłączenia elektrycznego należy przestrzegać obow-
iązujących miejscowych przepisów budowlanych i elektrotechnicznych.
Urządzenie to spełnia wymagania klasy ochrony 2 i nie wymaga
uziemienia.
- Aby uniknąć szkód w przypadku szczególnie lekkich bram (np. bramy z
włókien szklanych, aluminiowe lub stalowe) należy zamontować
odpowiednie wzmocnienie. W tej sprawie należy zwrócić się do producen-
ta bramy.
- Należy przetestować zabezpieczający system automatycznego cofania. W
przypadku kontaktu ze znajdującą się na ziemi przeszkodą o wysokości 55
mm brama garażowa MUSI się cofnąć. Nieprawidłowe ustawienie napędu
bramy może być przyczyną poważnych obrażeń ciała spowodowanych
przez zamykającą się bramę. Raz w miesiącu powtórzyć test i w razie
potrzeby dokonać wymaganych zmian.
- Urządzenie to nie może być instalowane w pomieszczeniach wilgotnych
ani mokrych.
- Podczas pracy brama nie może w żadnym wypadku blokować przejść
publicznych.
- W celu przypomnienia wszystkim osobom obsługującym bramę o
konieczności zachowania bezpieczeństwa, obok podświetlonego przy-
cisku ściennego należy zamocować tabliczkę ostrzegawczą dotyczącą
bezpieczeństwa dzieci. Tabliczki ostrzegające przed zakleszczeniem
należy zamocować w dobrze widocznych miejscach.
- Należy pilnować dzieci, aby zapewnić, że nie będą bawiły się urządze-
niem.
- Urządzenie to nie jest przeznaczone do tego, by obsługiwały je osoby
(łącznie z dziećmi) z ograniczeniami fizycznymi, sensorycznymi lub
umysłowymi, niedoświadczone lub mające niewystarczającą wiedzę,
chyba że ich bezpieczeństwo zapewnione będzie przez nadzór osoby
odpowiedzialnej lub otrzymały od niej instrukcje, jak należy używać
urządzenia.
- Aby uniknąć uszkodzenia bramy, należy dezaktywować wszystkie ist
niejące blokady/ zamki.
- W razie potrzeby urządzenia obsługowe NALEŻY instalować w miejscu, z
którego widać bramę, będącym poza zasięgiem dzieci. Nie wolno
pozwalać dzieciom obsługiwać przycisków ani też sterowania radiowego.
Niewłaściwe użycie napędu bramy może spowodować poważne obraże-
nia ciała.
- Napęd bramy może być obsługiwany TYLKO wtedy, gdy osoba obsługują-
ca może obserwować cały zasięg bramy, obszar ten jest wolny od
przeszkód, a napęd bramy jest prawidłowo ustawiony. Nie wolno prze-
chodzić przez bramę, dopóki brama jest w ruchu. Nie wolno zezwalać
dzieciom na zabawy w pobliżu bramy.
- Ręczne odblokowanie stosować tylko do odłączenia wózka jezdnego od
napędu i - jeśli możliwe - TYLKO gdy brama jest zamknięta. Nie używać
czerwonego uchwytu do podnoszenia ani opuszczania bramy.
- Przed przeprowadzeniem napraw lub usunięciem osłon należy odłączyć
napęd bramy od zasilania.
- Produkt ten wyposażony jest w transformator ze specjalnym kablem. W
przypadku jego uszkodzenia wymiany na nowy oryginalny transformator
może dokonać WYŁĄCZNIE odpowiednio wykwalifikowany personel
fachowy.
- Przy uruchomieniu urządzenia odblokowania awaryjnego może dojść do
niekontrolowanych ruchów bramy, jeżeli sprężyny są słabe lub złamane lub
gdy brama nie jest wyważona.
- Uchwyt do odblokowania awaryjnego montować na wysokości co najmniej
1,8 m.
Koniecznie należy zachować niniejsze instrukcje.
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Urządzenie przeznaczone jest do otwierania i zamykania garażowych
bram wychylnych i sekcyjnych w zakresie prywatnym.Urządzenie nie jest
przeznaczone do użytku przemysłowego, lecz wyłącznie do zastosowania
na prywatnych bramach garażowych, któresą przeznaczone i odpowiednie
dla pojedynczego gospodarstwa domowego. Każde zastosowanie napędu
niezgodne z przeznaczeniem grozi poważnym wypadkiem. Producent nie
ponosi żadnej odpowiedzialności za użytkowanie niezgodne z przeznacze-
niem.
Zakres dostawy
Przed przystąpieniem do montażu sprawdzić, czy dostarczone zostały
wszystkie części. Wskazówka: Numeracja dotyczy tylko danego rozdziału.
Przegląd produktu
Ilustracja ta daje przy przeprowadzanym etapami montażu urządzenia
zawsze kompletny widok zmontowanego urządzenia.
Lista części (Głowica napędu):
1. Głowica napędu 1x
2. Pilot 2x
3. Uchwyt szyny 2x
4. Worek na akcesoria 1x
Lista części (szyna):
5. Mocowanie przy nadprożu 1x
6. Zamocowanie bramy 1x
7. Adapter dla zębnika 1x
8. Zginane ramię bramy 1x
9. Wspornik mocujący 2x
10. Wieszak 2x
11. Szyna 1x
2
3
Przed rozpoczęciem
WAŻNA WSKAZÓWKA
Jeżeli garaż nie ma wejścia bocznego, konieczne jest zainstalowanie
zewnętrznego urządzenia odblokowania awaryjnego. Umożliwia ono w
przypadku awarii zasilania prądem elektrycznym ręczną obsługę bramy
garażowej od zewnątrz.
Typy bram
A. Brama jednoczęściowa tylko z poziomą szyną jezdną.
B. Brama jednoczęściowa z poziomą szyną jezdną – wymagane specjalne
ramię bramy (E, The Chamberlain Arm™) i urządzenie alarmowe na
fotokomórkę, The Protector System™, są wymagane. Więcej informacji u
sprzedawcy.
C. Brama sekcyjna z wygiętą szyną jezdną – z zastosowaniem ramienia
bramy.
D. Brama uchylna „Canopy" – wymagane specjalne ramię bramy (E, The
Chamberlain Arm) i urządzenie alarmowe na fotokomórkę, The Protector
System™.Więcej informacji u sprzedawcy.
E. Specjalne ramię bramy – The Chamberlain Arm™ dla bram typu B i D.
4
5
6
pl 02/13
Przygotowanie
Najpierw należy sprawdzić, czy brama jest wyważona - w równowadze.
Otworzyć bramę do ok. połowy i puścić.
Brama nie powinna samoczynnie zmienić pozycji, lecz musi, utrzymywana
samą tylko siłą sprężyny, zatrzymać się w tej pozycji.
1. Szyna bramy garażowej MUSI być pewnie i stabilnie zamocowana do
ściany nośnej lub sufitu nad bramą garażową.
2. Jeżeli sufit w garażu jest obłożony, oszalowany itp. konieczne może się
być użycie dodatkowych uchwytów i szyn mocujących (nie są dostar-
czane wraz z urządzeniem).
3. Jeżeli garaż nie ma oddzielnego wejścia bocznego, konieczne jest zain-
stalowanie zewnętrznego urządzenia odblokowania awaryjnego.
Potrzebne narzędzia
6.1
7
Lista narzędzi:
Drabina
Marker
Szczypce
Wiertarka
Młotek
Grzechotka
Piła do metalu
Różne wiertła
(8, 6, 5, 4,5 mm)
Klucz oczkowy
Poziomica
Śrubokręt
Taśma miernicza
Torebka z materiałem
mocującym
1. Śruba z płaskim okrągłym
łbem 6 x 80 mm 1x
2. Nakrętka
zabezpieczająca M6 1x
3. Śruba z łbem
sześciokątnym 4x
4. Nakrętka M6 4x
5. Sworzeń 1x
6. Zawleczka
zabezpieczająca 1x
7. Śuba ST 6 x 50 mm 4x
8. Śruba ST 6,3 x 18 mm 2x (4x)
9. Kołek 4x
1. Zamocowanie do nadproża
2. Paska rozrządu
3. Szyna
4. Wózek jezdny
5. Element łączący
6. Pałąk mocujący
7. Blaszka zawieszeniowa
8. Kabel sieciowy
9. Głowica napędowa
10. Urządzenie odblokowujące
11. Prosty drążek popychający
12. Zagięty drążek popychający
13. Zamocowanie bramy
pl 03/13
Montaż napędu bramy
Ważne wskazówki dotyczące bezpiecznego montażu Należy
stosować się do wszystkich instrukcji. Nieprawidłowo wyko-
nany montaż może być przyczyną poważnych obrażeń ciała.
Składanie szyny
Szyna jest w znacznym stopniu wstępnie zamontowana i składa się z 3
części. W przedniej części (A) znajdują się wózek jezdny, drążek popycha-
jący, uchwyt do odblokowania, krążek zwrotny oraz zamocowanie do nad-
proża z napinaczem paska rozrządu. W tylnej części (B) znajduje się
zamocowanie wału napędowego i koło łańcuchowe. Ułożyć przednią i tylną
część szyny jedna za drugą.
1. Usunąć opaski zaciskowe zabezpieczające paska rozrządu.
2. Wyciągnąć jedną część szyny z drugiej, tak aby utworzyć lukę na obyd-
wie części środkowe (C). Szyna jest tak zaprojektowana, że można bez
problemu wsunąć części środkowe. 2 elementy łączące (D) wsunąć
przez punkty złączenia części szyn aż do oznaczeń. W celu zabez-
pieczenia elementów łączących odgiąć na zewnątrz występy blaszane
odpowiednim narzędziem.
Montaż szyny jest zakończony.
Napinanie paska rozrządu
Napiąć pasek rozrządu szyny tak, aby, sprężyna (1) była dociśnięta w
połowie. Podczas pracy musi ona sprężynować.
8
9
10
Montowanie szyny do napędu
1. Skontrolować, czy pasek rozrządu znajduje się na kole zębatym. Jeśli
pasek rozrządu zsunął się podczas montażu, poluzować pasek rozrzą-
du, a następnie nastawić i ponownie napiąć.
2. Obrócić szynę (1) i stroną, po której znajduje się koło zębate (2), wsunąć
do napędu (3).
3. Zabezpieczyć szynę przy napędzie, stosując obydwa pałąki mocujące (4)
i śruby (5).
Opcjonalnie:
Aby skrócić całkowitą długość o 140mm, można zainstalować napęd
przesunięty o 90°, jak na ilustracji 11. Umożliwia to dostęp i programo-
wanie z boku. W tym celu należy usunąć przełącznik i zamontować go
na drugim odpowiednim uchwycie. Usunąć gumowy korek, aby zabez-
pieczyć wyjście przewodu. Następnie przejść do kroku 3.
Montaż napędu bramy jest zakończony.
11
Zabudowanie napędu bramy
Ustalenie środka bramy garażowej
W przypadku prac prowadzonych na wysokości ponad głową należy nosić
okulary ochronne. W celu uniknięcia uszkodzenia bramy należy dezakty-
wować wszystkie blokady/ zamki.
Aby uniknąć poważnych obrażeń ciała, przed przystąpieniem do instalacji
napędu bramy należy zdemontować wszystkie liny i łańcuchy. Napęd
bramy należy zainstalować na wysokości przynajmniej 2,1 m nad
podłożem.
Najpierw należy zaznaczyć linię środkową bramy (1). Wychodząc od tego
punku, należy pociągnąć linię prowadzącą aż do sufitu.
Do zabudowy przy suficie należy narysować na środku sufitu (2) kolejną
linię wychodzącą od tej linii, pod kątem prostym do bramy. Długość ok.
2,80 m
Montaż zamocowania do nadproża
WSKAZÓWKA: Szynę zamontować w możliwie niewielkiej odległości nad
bramą. Maksymalnie 50mm nad najwyższym punktem. W zależności od
typu bramy górna krawędź bramy może podnosić się o kilka cm podczas
otwierania bramy.
A. Montaż do ściany:
Zamocowanie do nadproża (1) ułożyć centralnie nad pionową linią środ-
kową (2); jednocześnie dolna krawędź zamocowania ma przylegać do linii
poziomej. Zaznaczyć wszystkie otwory do zamocowania do nadproża.
Wywiercić otwory o średnicy 4,5 mm i przymocować zamocowanie do nad-
proża śrubami do drewna (3).
WSKAZÓWKA: W przypadku montażu do sufitu betonowego/nadproża
betonowego należy stosować dostarczone wraz z urządzeniem kołki do
betonu (4) oraz śruby (3). Wielkość otworów w przypadku betonu: 8 mm.
B. Montaż do sufitu:
Pociągnąć pionową linię środkową dalej do sufitu i ok. 200 mm wzdłuż sufi-
tu. Przyłożyć zamocowanie do nadproża (1) centralnie do pionowego
oznaczenia w odległości do 150 mm od ściany. Zaznaczyć wszystkie
otwory do zamocowania do nadproża. Wywiercić otwory o średnicy 4,5 mm
i przymocować zamocowanie do nadproża
śrubami do drewna (3).
Mocowanie napędu do nadproża
Konieczne może być tymczasowe umieszczenie napędu wyżej,
tak aby szyna w przypadku kilkuczęściowych bram nie
uderzała o sprężyny. Napęd należy przy tym albo dobrze podeprzeć
(drabina), albo należy poprosić drugą osobę o podtrzymanie go.
Położyć głowicę napędową na podłodze garażowej pod zamocowaniem do
nadproża. Unieść szynę, tak aby otwory elementu mocującego oraz otwory
zamocowania do nadproża znajdowały się w jednej linii w pionie.
Wprowadzić śrubę (1) przez otwory i zabezpieczyć nakrętką (2).
12
12.1
13
14
pl 04/13
Wieszanie napędu bramy
Otworzyć całkiem bramę, odłożyć napęd bramy na bramie (rys. A).
Pod zaznaczonym miejscem (X) podłożyć kawałek drewna/kartonu.
Napęd należy stabilnie zamocować na samonośnym elemencie konstruk-
cyjnym garażu. Pokazane są trzy przykłady montażu (rys. B), choć możliwe
jest, że żaden z nich nie odpowiada dokładnie danemu systemowi
użytkownika. Mocowania wiszące (1) należy lekko zgiąć, aby zapewnić
sztywne podparcie. W przypadku sufitów tynkowanych, wyłożonych lub
oszalowanych należy, przed montażem napędu na samonośnym elemen-
cie konstrukcyjnym, zainstalować stabilną konsolę metalową (nie w
dostawie). W celu montażu na suficie betonowym zastosować dostarczone
kołki do betonu (3). Z obu stron napędu zmierzyć odstęp pomiędzy napę-
dem a elementem samonośnym (lub sufitem). Przyciąć obie części mocow-
ania wiszącego na wymaganą długość. Następnie spłaszczyć końcówkę
każdej konsoli mocującej lub obrócić ją tak, aby odpowiadała kątom zamo-
cowania. Należy unikać zginania konsoli mocującej tam, gdzie znajdują się
otwory do mocowania. Wywiercić otwory w samonośnych elementach kon-
strukcyjnych (lub suficie) o średnicy 4,5mm. Zamontować mocowania za
pomocą wkrętów do drewna (4) na odpowiednim elemencie konstruk-
cyjnym. Podnieść napęd; zamocować go na konsolach mocowań wiszą-
cych za pomocą śruby i nakrętki (5). Upewnić się, że szyna znajduje się
pośrodku bramy. USUNĄĆ drewno. Rozsunąć bramę ręcznie. Jeśli uderzy
w szynę, należy wyżej ustawić mocowanie szyny jezdnej.
Zwracać uwagę na to, by szyna ułożona była poziomo
w stosunku do sufitu. Odstęp można dopasowywać za pomocą
wyznaczonych odstępów pomiędzy otworami.
Wystające końcówki zamocowania do sufitu można w razie
potrzeby skrócić.
Montaż zamocowania bramy
Zabudowa w przypadku bram sekcyjnych lub jednoczęściowych:
W zamocowaniu bramy (1) jest kilka otworów do mocowania. Przyłożyć
zamocowanie bramy centralnie u góry po wewnętrznej stronie bramy, jak
przedstawiono. Zaznaczyć otwory i przykręcić zamocowanie bramy.
Wysokości montażowe:
1. Brama jednoczęściowa lub sekcyjna z szyną prowadzącą:
Odstęp od górnej krawędzi bramy 0 - 100 mm.
2. Brama sekcyjna z dwiema szynami prowadzącymi:
Odstęp od górnej krawędzi bramy 100 - 130 mm.
WSKAZÓWKA:
Na punkt mocowania bramy należy wybrać ramę lub stabilne miejsce na
panelu bramy. W razie potrzeby, jak pokazano na rys. B przewiercić i
skręcić (nie wchodzi w zakres dostawy).
15
16
Mocowanie ramienia bramy do wózka
jezdnego
Proste ramię bramy zostało już wstępnie zamontowane. Pociągnięcie
czerwonego uchwytu odblokowuje okucie jezdne od paska rozrządu i
można wprawić je w ruch ręcznie.
ODBLOKOWANIE:
1. Brama powinna być całkowicie zamknięta, jeśli to możliwe.
2. Pociągnąć w dół uchwyt awaryjnego odblokowania.
ZABLOKOWANIE:
Mechanizm odblokowania zapobiega ponownemu automatycznemu zablo-
kowaniu okucia jezdnego. Nacisnąć zielony przycisk na okuciu jezdnym, a w
trakcie następnego ruchu bramy system zostanie ponownie zablokowany.
Uchwyt do odblokowania awaryjnego montować na wysokości
co najmniej 1,8 m. Zamocować żółtą tabliczkę ostrzegawczą
urządzenia odblokowującego (naklejka) przy linie uchwytu bramy.
17
Podłączenie elektryczne
Aby zapobiec zagrożeniu osób oraz uszkodzeniom urządzenia,
napęd bramy można uruchomić dopiero, gdy jest to wyra nie
zaznaczone w niniejszej instrukcji. Wtyczka sieciowa musi być łatwo
dostępna, by móc w każdej chwili odłączyć urządzenie od sieci zasilania.
Podłączanie podświetlonego przycisku
naściennego
Wszystkie montowane na ścianie przełączniki i przyciski muszą znajdować
się w miejscach, z których widać bramę i jednocześnie poza zasięgiem
bramy i szyn bramy, na wysokości 1,5 m. Obok tych przełączników należy
umieścić tabliczkę ostrzegawczą dotyczącą bezpieczeństwa dzieci.
Z tyłu przełącznika znajdują się dwa zaciski śrubowe. Z przewodu
dzwonkowego zdjąć izolację na odcinku ok. 6 mm. Druty rozdzielić tak, aby
drut biało-czerwony podłączyć do śruby RED, a drut biały do śruby
zaciskowej WHT . Podświetlony przycisk ścienny: Zamontować za pomocą
dostarczonych wraz z urządzeniem blachowkrętów (3) do ściany
wewnętrznej garażu. W przypadku ścian gipsowo-kartonowych lub
betonowych najpierw należy wywiercić otwory o średnicy 5 mm i zas-
tosować kołki (6). Zalecane jest zamontowanie podświetlonego przycisku
ściennego obok bocznego wejścia do garażu poza zasięgiem dzieci.
Poprowadzić przewód dzwonkowy wzdłuż ściany, przez sufit, aż po napęd
drzwi. Do zamocowania przewodu użyć uchwyty kablowe (5). Przewód
dzwonkowy poprowadzić od góry, przez kanał kablowy, do zacisku.
Używanie przycisku:
W celu otwarcia lub zamknięcia bramy nacisnąć raz. W celu zatrzymania
poruszającej się bramy nacisnąć ponownie.
19
18
pl 05/13
Instalacja zapory świetlnej (
opcjonalne)
Po zainstalowaniu i wyregulowaniu napędu bramy można zainstalować
zaporę świetlną. Instrukcja instalacji dostarczana jest wraz z zaporą świetl-
ną. Opcjonalna zapora świetlna gwarantuje, że brama jest otwarta lub
pozostanie otwarta, jak tylko osoby, zwłaszcza małe dzieci, znajdą się
w zasięgu bramy. Zapora świetlna powoduje podnoszenie zamykającej się
bramy lub uniemożliwia zamknięcie się otwartej bramy, gdy znajdująca się
w zasięgu bramy osoba przerwie promień czujnika.
Zapora świetlna zalecana jest zwłaszcza rodzinom z małymi dziećmi.
20
Podłączenie jednostki napędowej
Napęd bramy podłączać zgodnie z obowiązującymi lokalnie dyrektywami i
przepisami do zainstalowanego zgodnie z przepisami gniazda wtykowego z
zestykiem ochronnym.
WSKAZÓWKA: Włączenie napędu uruchamia na moment oświetlenie
napędu.
Ustawienie i testowanie bramy
Napęd bramy może być obsługiwany tylko wtedy, gdy osoba
obsługująca może obserwować cały zasięg bramy, na
obszarze tym nie ma żadnych przeszkód, a napęd bramy jest
prawidłowo ustawiony. Nie wolno przechodzić przez bramę, dopóki brama
jest w ruchu. Przed pierwszym uruchomieniem należy skontrolować, czy
wszystkie urządzenia, które nie są potrzebne, są wyłączone. Należy
usunąć wszystkie pomoce montażowe i narzędzia z obszaru zasięgu
bramy.
22
21
Ustawianie pozycji końcowych
Pozycje końcowe to pozycje, na których zatrzymuje się brama, gdy porus-
za się do góry lub w dół. Następujące kroki programujące pozwalają na
ustawienie pozycji końcowych. Napęd posiada dwie prędkości.
Oprogramowanie napędu wybiera w trybie uczenia automatycznie
odpowiednią prędkość. Bramy uchylne i jednoczęściowe poruszają się
automatycznie z niską prędkością, zgodnie z przepisami.Bramy, których
trajektoria jest krótsza niż 190 cm, również poruszają się powoli.
WPROWADZENIE:
Urządzenie otwierające bramy garażowe jest zaprojektowane tak, aby
uprościć wszystkie ustawienia, np. regulację pozycji końcowych
OTWARCIE i ZAMKNIĘCIE. Przy tym urządzenia sterujące automatycznie
ustawiają wymaganą moc, aby brama osiągnęła te pozycje końcowe.
WSKAZÓWKA:
W przypadku wykrycia przeszkody podczas podnoszenia brama zatrzyma
się. W przypadku wykrycia przeszkody podczas opuszczania brama wyco-
fuje się. Proszę odwiedzić naszą stronę pod adresem www.chamberlain.eu
lub zeskanować smartfonem kod znajdując się z tyłu instrukcji, aby obe-
jrzeć krótkie wideo edukacyjne odnośnie urządzenia otwierającego bramy.
23
PRZYCISKI PROGRAMOWANIA:
Przyciski programowania znajdują się pod zdejmowaną pokrywą z tyłu
napędu (zob. ilustr. 24).
1. Nacisnąć i przytrzymać prostokątny przycisk programowania (pomiędzy
przyciskiem W GÓRĘ i W DÓŁ), aż przycisk W GÓRĘ zacznie migać.
2. Nacisnąć i przytrzymać przycisk W GÓRĘ, aż żądana pozycja końcowa
W GÓRĘ zostanie osiągnięta.
WSKAZÓWKA: Dzięki przyciskowi W GÓRĘ i W DÓŁ można bardzo
dokładnie ustawić lub skorygować pozycję końcową.
3. Gdy brama osiągnie żądaną pozycję końcową W GÓRĘ, ponownie
nacisnąć prostokątny przycisk programowania.
Oświetlenie napędu krótko mignie, a przycisk W DÓŁ zacznie migać.
4. Nacisnąć i przytrzymać przycisk W DÓŁ, aż żądana pozycja końcowa
ZAMKNIĘCIE zostanie osiągnięta. Upewnić się, że urządzenie nie
przemieści się za daleko, a szyna nie odchyli się w górę.
WSKAZÓWKA: Dzięki przyciskowi W GÓRĘ i W DÓŁ można bardzo
dokładnie ustawić lub skorygować pozycję końcową.
5. Gdy żądana pozycja końcowa ZAMKNIĘCIE zostanie osiągnięta,
ponownie nacisnąć prostokątny przycisk programowania.
Oświetlenie napędu krótko mignie, a przycisk W GÓRĘ ponownie
zacznie migać.
6. Nacisnąć przycisk W GÓRĘ. Gdy brama osiągnie ustawioną pozycję
końcową W GÓRĘ, przycisk W DÓŁ zacznie migać.
WSKAZÓWKA: Jeśli brama nie osiągnie pozycji końcowej W GÓRĘ,
programowanie nie powiodło się. Należy ponownie wykonać wszystkie
kroki, począwszy od 1.
Jeśli brama nie przemieści się wystarczająco daleko, należy zapoznać
się z sekcją 33 “Najczęściej zadawane pytania”.
7. Nacisnąć przycisk W DÓŁ. Brama osiąga ustawioną pozycję
ZAMKNIĘCIE. Programowanie jest zakończone.
Wyposażenie specjalne (opcjonalnie)
A. Złącze na drzwi w bramie
Otworzyć pokrywę. Pod nią znajdują się zaciski przyłączeniowe.
Podłączyć przewód dzwonkowy do zacisków przyłączeniowych 4 i 5.
B. Złącze na światło migowe
Światło migowe można zainstalować w dowolnym miejscu.
Podłączyć odpowiednie kable do zacisków przyłączeniowych 6 i 7.
C. Drugie zatrzymanie
Opis funkcji:
Druga pozycja zatrzymania służy w zależności od typu bramy do
częściowego otwarcia dla przechodniów, do wietrzenia lub częś-
ciowego otwarcia dla zwierząt domowych. Funkcję drugiego zatrzy-
mania można ustawić dla dowolnej pozycji bramy w ramach pozycji
końcowych bramy garażowej.
Aktywacja:
WSKAZÓWKA: Podczas wykonywania wszystkich kroków pro-
gramowania, w których należy wcisnąć jednocześnie przyciski, należy
czynić to szczególnie ostrożnie. Jeśli po jednoczesnym naciśnięciu
migają inne przyciski niż według opisu, odłączyć napęd na kilka
sekund od sieci. Następnie rozpocząć jeszcze raz procedurę pro-
gramowania.
1. Przesunąć bramę za pomocą pilota lub konsoli naściennej aż do
drugiego zatrzymania, zgodnie z życzeniem.
2. Wybrać przycisk jeszcze bez funkcji na pilocie.
3. Nacisnąć jednocześnie prostokątny przycisk programowania oraz
przycisk W GÓRĘ przez 3 sekundy i zaczekać, aż oświetlenie
napędu zacznie migać. Następnie nacisnąć przycisk uprzednio
wybrany na pilocie. Aby zarejestrować więcej pilotów, należy
rozpocząć od kroku 1.
Dezaktywacja:
1. Umieścić bramę w pozycji ZAMKNIĘCIE.
2. Nacisnąć jednocześnie prostokątny przycisk programowania oraz
przycisk W GÓRĘ przez 3 sekundy i zaczekać, aż oświetlenie
napędu zacznie migać.
D. Automatyczne zamykanie
Opis funkcji:
Zabezpieczające urządzenie alarmowe na fotokomórkę Chamberlain
należy zainstalować zgodnie z EN60335-1-95.
Aktywacja:
Nacisnąć jednocześnie prostokątny przycisk programowania oraz
przycisk W DÓŁ, aż oświetlenie napędu zacznie migać. Nacisnąć
przycisk 1x W GÓRĘ = 10 sekund czasu odliczania. Możliwość do
180 sekund (nacisnąć18x). Aby zakończyć programowanie, nacisnąć
prostokątny przycisk programowania. Do momentu zakończenia pro-
cesu zamykania miga przycisk W DÓŁ.
pl 06/13
Testowanie zabezpieczającego systemu
automatycznego cofania
Zabezpieczający system automatycznego cofania należy
skontrolować. W przypadku kontaktu ze znajdującą się na
ziemi przeszkodą o wysokości 55 mm brama garażowa musi
cofnąć się. Nieprawidłowe ustawienie napędu bramy może być przy-
czyną poważnych obrażeń ciała spowodowanych przez zamykającą się
bramę. Test powtarzać raz w miesiącu i w razie potrzeby dokonać
odpowiednich zmian.
TEST Z PRZESZKODĄ:
Na ziemi pod bramą garażową położyć przeszkodę (1) o wysokości 50 mm.
Opuścić bramę do dołu. Przy kontakcie z przeszkodą brama musi się
cofnąć. Jeżeli przy kontakcie z przeszkodą brama zatrzyma się, oznacza to,
że brama nie opuszcza się wystarczająco do dołu. W tym przypadku należy
na nowo zaprogramować obie pozycje końcowe. Jeżeli przy kontakcie z 50
mm przeszkodą brama cofa się, usunąć przesz-kodę i raz całkowicie otwor-
zyć i zamknąć bramę. Brama nie może się cofać, jeżeli osiąga pozycję
bramy "Zamknięta". Jeżeli mimo to cofa się, należy na nowo zapro-
gramować pozycje końcowe.
TEST OTWIERANIA: Na środku bramy położyć 20 kg ciężar.
Brama nie może podnieść się do góry.
Programowanie zdalnego sterowania /
radiowego przełącznika naściennego
(opcjonalnie)
Napęd bramy garażowej należy uruchamiać tylko wtedy, gdy brama
garażowa całkowicie znajduje się w polu widzenia, w jej okolicy nie znaj-
dują się przeszkody, a napęd jest prawidłowo wyregulowany. Nie wolno
wchodzić lub wychodzić z garażu podczas otwierania lub zamykania
bramy garażowej. Należy zwrócić uwagę na to, że przyciski (jeśli doty-
czy), czy sterowanie zdalne pozostaną poza zasięgiem dzieci i upewnić
się również, że dzieci nie bawią się w pobliżu bramy garażowej.
Odbiornik i zdalne sterowanie napędu bramy garażowej zaprogramowane
są tym samym kodem. W przypadku kolejnych akcesoriów zdalnego
sterowania należy odpowiednio zaprogramować napęd bramy garażowej,
aby był zgodny z nowym kodem zdalnego sterowania.
Programowanie odbiornika dla dodatkowych kodów pilota za pomocą
żółtego, okrągłego przycisku trybu uczenia.
1. Nacisnąć żółty przycisk trybu uczenia na napędzie, a następnie zwolnić
go. Wskaźnik trybu uczenia będzie świecić się przez 30 sekund bez
przerwy (1).
2. Przytrzymać przycisk pilota, za pomocą którego brama garażowa
będzie otwierana w przyszłości (2).
3. Zwolnić przycisk, gdy oświetlenie napędu zacznie migać. Kod został
zarejestrowany. Jeśli przycisk pilota zostanie zwolniony zanim oświetle-
nie napędu zacznie migać, napęd nie zarejestruje kodu.
Usuwanie wszystkich kodów pilota
Aby dezaktywować zbędne kody, należy najpierw usunąć wszystkie kody:
Nacisnąć i przytrzymać żółty przycisk na napędzie, aż podświetlony wsk-
aźnik trybu uczenia zgaśnie (ok. 10 sekund). W ten sposób wszystkie up-
rzednio zarejestrowane kody zostaną usunięte. Każdy wybrany pilot i ka-
żdy system dostępu bez klucza musi zostać zaprogramowany ponownie.
26
24
25
K. Laser Park Garage Sensor
(wymagane urządzenie alarmowe na fotokomórkę i Laser Park
Sensor) Zaciski do szybkiego podłączania 2 i 3
(dostępne od ok. lipca 2013)
Dezaktywacja:
Nacisnąć jednocześnie prostokątny przycisk programowania oraz
przycisk W DÓŁ, aż oświetlenie napędu zacznie migać.
Aby zakończyć programowanie, nacisnąć prostokąt-
ny przycisk programowania.
Wskazówki:
- Jeśli praca urządzenia alarmowego na fotokomórkę została przer-
wana, czas odliczania zostanie zresetowany (odliczanie od początku).
- Automatyczne zamykanie nie działa w pozcji drugiego zatrzymania.
- Napęd bramy garażowej musi znajdować się w pozycji końcowej W
GÓRĘ, aby możliwa była aktywacja funkcji automatycznego zamknię-
cia.
Rozwiązywanie problemów:
Problem:Napęd nie działa bez urządzenia alarmowego na
fotokomórkę.
Rozwiązanie: Brak awarii. Działanie prawidłowe. Urządzenie alarmo-
we na fotokomórkę jest niezbędne od momentu pierwszej instalacji.
E. Przypisanie przyciskom pilota poleceń OTWARCIE, STOP lub
ZAMKNIĘCIE
Opis funkcji:
Każdemu przyciskowi pilota można przypisać polecenia OTWARCIE,
STOP lub ZAMKNIĘCIE.
OTWARCIE:
Nacisnąć jednocześnie żółty przycisk trybu uczenia i przycisk W
GÓRĘ aż lampka LED zapali się. Nacisnąć przycisk na pilocie, który
ma otrzymać polecenie OTWARCIE i zaczekać aż oświetlenie napę-
du zacznie migać.
STOP:
Nacisnąć jednocześnie żółty przycisk trybu uczenia i prostokątny
przycisk programowania, aż lampka LED zapali się. acisnąć przycisk
na pilocie, który ma otrzymać polecenie STOP i zaczekać aż oświ-
etlenie napędu zacznie migać.
ZAMKNIĘCIE:
Nacisnąć jednocześnie żółty przycisk trybu uczenia i przycisk W DÓŁ
aż lampka LED zapali się. Nacisnąć przycisk na pilocie, który ma
otrzymać polecenie ZAMKNIĘCIE i zaczekać aż oświetlenie napędu
zacznie migać.
F. Zdalnie sterowany system dostępu bez klucza
(tylko z zamkiem kodowym 747REV):
Uruchomienie bramy następuje za pomocą własnego 4-cyfrowego
kodu.
G. Tymczasowy dostęp (tylko z zamkiem kodowym 747REV):
Można zaprogramować tymczasowy kod ograniczonego dostępu do
garażu (ograniczenie czasowe lub liczby otwarć).
H. Funkcja zamykania za pomocą pojedynczego przycisku
(tylko z zamkiem kodowym 747REV):
Bez kodu dostępu brama może zostać zamknięta z każdej pozycji
(nie otwartej).
I. myQ (tylko z interfejsem internetowym „Gateway“ 830REV):
Umożliwia operowanie bramą garażową przez Internet lub
kompatybilny telefon komórkowy.
J. Urządzenie nadzorujące bramę garażową
(tylko z kontrolą bramy 829REV):
Umożliwia nadzór optyczny (dzięki LED) i akustyczny pozycji bramy.
Brama może również zostać zamknięta za pośrednictwem tego
urządzenia.
pl 07/13
Obsługa napędu bramy
Automatyczne otwieranie/zamykanie bramy:
Napęd bramy aktywowany jest za pomocą następujących narzędzi:
Nadajnik ręczny: Naciskać przycisk, aż brama się uruchomi.
Przycisk ścienny (jeżeli jest zainstalowany): Naciskać przycisk, aż brama
ruszy.
Ręczne otwieranie bramy (tryb ręczny):
W miarę możliwości brama powinna być całkowicie zamknięta.
Słabe lub uszkodzone sprężyny mogą spowodować gwałtowne
zamknięcie otwartej bramy, co z kolei może prowadzić do szkód
rzeczowych lub poważnych obrażeń osób.
ODBLOKOWANIE: Krótko pociągnąć czerwony uchwyt do dołu. Otworzyć
ręcznie bramę. Otworzyć/zamknąć bramę, nie ciągnąc za linkę!
ZABLOKOWANIE: Mechanizm odblokowania zapobiega ponownemu
automatycznemu zablokowaniu okucia jezdnego. Nacisnąć zielony przycisk
na okuciu jezdnym, a w trakcie następnego ruchu bramy system zostanie
ponownie zablokowany.
Przebieg działania:
Uruchomienie napędu bramy za pomocą sterowania radiowego lub przy-
cisku ściennego powoduje:
- zamknięcie bramy, jeżeli brama była całkowicie otwarta,
- otwarcie bramy, jeżeli brama była zamknięta,
- zatrzymanie bramy, jeżeli brama w tym momencie otwierała się lub
zamykała,
- ruch bramy w kierunku przeciwnym do ostatnio wykonanego ruchu, jeżeli
brama jest częściowo otwarta,
- cofnięcie bramy do pozycji otwarcia bramy, jeżeli w trakcie procesu
zamykania brama napotyka na przeszkodę,
- zatrzymanie bramy, jeżeli podczas otwierania brama napotyka na
przeszkodę,
- zapora świetlna (opcjonalnie): Zapora świetlna powoduje, że zamykająca
się brama jest podnoszona lub powstrzymuje otwartą bramę przed
zamknięciem, jeżeli osoba znajdująca się w zasięgu bramy przerwie
promień czujnika.
- WIELOFUNKCYJNA KONSOLA NAŚCIENNA (opcjonalnie)
Aby otworzyć lub zamknąć bramę, nacisnąć raz duży przycisk (1).
Ponownie nacisnąć, aby zatrzymać bramę w ruchu.
Obsługa oświetlenia
Aby włączyć lub wyłączyć oświetlenie napędu, nacisnąć na przycisk (2) z
napisem LIGHT.Jeśli brama jest otwierana lub zamykana, przycisk ten nie
ma wpływu na oświetlenie napędu. Po włączeniu światła i aktywacji napę-
du bramy pozostaje ono włączone przez 2,5 minuty. Aby wcześniej
wyłączyć światło, ponownie nacisnąć przycisk.
Oświetlenie napędu włącza się w następujących przypadkach:
1. pierwsze uruchomienie napędu bramy (krótko),
2. przerwa w dostawie prądu (krótko),
3. każde włączenie napędu bramy.
Oświetlenie wyłącza się automatycznie po upływie 2,5 min.
Mocowanie znaków informacyjnych
(ilustr. 28)
pl 08/13
Czyszczenie i konserwacja
Przed każdą pracą w zakresie pielęgnacji, czyszczenia
i odpowiedniej konserwacji należy wyciągnąć wtyczkę
sieciową. Niebezpieczeństwo porażenia prądem!
Pielęgnacja napędu bramy
Prawidłowa instalacja gwarantuje optymalne działanie napędu bramy przy
minimalnym nakładzie konserwacji. Dodatkowe smarowanie nie jest wyma-
gane. Duża ilość brudu w szynach jezdnych może zakłócić działanie bramy
i dlatego należy go usuwać.
Czyszczenie
Głowicę napędową, przycisk ścienny i nadajnik ręczny czyścić za pomocą
miękkiej, suchej szmatki. Nie stosować płynów.
Konserwacja
Instalację, a w szczególności kable, sprężyny i części
mocujące należy często sprawdzać pod kątem oznak zużycia,
uszkodzenia lub niewystarczającego wyważenia. Nie używać
bramy w momencie, gdy konieczne jest przeprowadzenie prac napraw-
czych lub nastawczych, ponieważ usterka urządzenia lub nieprawidłowo
wyważona brama może być przyczyną obrażeń.
Raz w miesiącu:
Przetestować na nowo zabezpieczający system automatycznego cofania
i w razie potrzeby ustawić od nowa.
Uruchomić bramę w trybie ręcznym. Jeżeli brama nie jest wyważona lub
zacina się, należy zwrócić się do serwisu.
Sprawdzić całkowite otwieranie się ew. zamykanie się bramy. W razie
potrzeby na nowo ustawić wyłączniki końcowe i/lub siłę.
Dwa razy w roku
Sprawdzić napięcie paska rozrządu. W tym celu najpierw należy odłą-
czyć wó-zek jezdny od napędu. W razie potrzeby skorygować napięcie.
Raz w roku (przy bramie)
Nasmarować rolki bramy, łożyska i przeguby. Nie jest wymagane
dodatkowe smarowanie napędu bramy.
Ustawienie wyłączników końcowych i siły:
Podczas instalacji napędu należy sprawdzić te ustawienia i prawidłowo je
przeprowadzić. W zależności od warunków atmosferycznych mogą wys-
tąpić niewielkie zmiany w pracy napędu bramy, które należy usunąć
poprzez ponowne ustawienie. Może się to zdarzyć szczególnie w pier-
wszym roku eksploatacji. Dokładnie przestrzegać instrukcji dotyczących
ustawienia wyłączników końcowych i siły pociągowej i po każdym nowym
ustawieniu ponownie przetestować zabezpieczający
system automatycznego cofania.
30
30.1
28
29
27
Wymiana baterii w nadajniku ręcznym
Bateria w nadajniku ręcznym:
Baterie w nadajniku ręcznym są bardzo trwałe. Jeżeli zasięg działania
zmniejsza się, należy wymienić baterie. Brak gwarancji na baterie.
Przestrzegać następujących wskazówek dotyczących baterii:
Baterii nie wolno wyrzucać wraz ze śmieciami z gospodarstwa domowego.
Każdy konsument jest prawnie zobowiązany do tego, aby oddawać baterie
do przewidzianych do tego celu punktów zbiórki.
Nigdy nie należy ponownie ładować baterii, które nie są do tego przeznac-
zone. Niebezpieczeństwo wybuchu!
Baterie przechowywać poza zasięgiem dzieci, nie wywoływać zwarcia i nie
rozbierać baterii.
W przypadku gdy bateria zostanie połknięta, natychmiast zgłosić się do
lekarza.
Przed założeniem baterii oczyścić jej styki oraz styki urządzenia.
Zużyte baterie bezzwłocznie usunąć z urządzenia! Zwiększone ryzyko
wylania się elektrolitu!
Nigdy nie wystawiać baterii na działanie wysokiej temperatury, promieni
słonecznych, ognia itp.! Istnieje zwiększone ryzyko wylania się elektrolitu!
Unikać kontaktu ze skórą, oczami i śluzówkami. Miejsca na ciele, które
miały kontakt z elektrolitem, natychmiast opłukać dużą ilością zimnej wody
i bezzwłocznie udać się do lekarza.
Zawsze wymieniać jednocześnie wszystkie baterie.
Stosować wyłącznie baterie jednego rodzaju, nie używać ze sobą baterii
różnego rodzaju lub używanych i nowych.
W przypadku, gdy urządzenie przez dłuższy czas jest nieużywane, wyjąć
baterie.
Wymiana baterii:
Aby wymienić baterię, otworzyć obudowę z tyłu za pomocą śrubokręta.
Wyjąć pokrywę i znajdujące się pod nią sterowanie. Wysunąć baterię z
boku i wyjąć ją.
Zwrócić uwagę na biegunowość podczas wsuwania nowej baterii.
Ponownie zmontować pilot.
UWAGA!
Niebezpieczeństwo wybuchu w przypadku niefachowej wymiany baterii.
Wymiana baterii możliwa jest wyłącznie na ten sam lub równorzędny rodzaj
baterii (10A20-WH).
Oświetlenie napędu
Oświetlenie LED napędu ma długi czas działania i nie wymaga kon-
serwacji. Nie można zdjąć pokrywy oświetlenia.
31
Utylizacja
Opakowanie składa się z materiałów nieszkodliwych dla środowiska.
Usuwanie możliwe jest w lokalnych pojemnikach do recyklingu.
Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/EG dotyczącą odpadów
elektronicznych urządzenie to należy po użytkowaniu usunąć zgodnie
z przepisami, aby zagwarantować recykling zużytych materiałów.
Informacje o usuwaniu udzielane są przez zarząd gminy lub zarząd
miejski.
32
pl 09/13
Często zadawane pytania
1. Uruchomienie napędu bramy za pomocą sterowania radiowego jest
niemożliwe:
Czy napęd jest podłączony do zasilania? Jeżeli nie włącza się podłąc-
zona do gniazda lampka, sprawdzić bezpiecznik lub wyłącznik przeciąże-
niowy. (Niektóre gniazda wtykowe włączane są poprzez przełącznik ści-
enny.)
Czy dezaktywowane są wszystkie blokady bramy? Patrz wskazówki bez-
pieczeństwa.
Dioda kontrolna LED w nadajniku ręcznym musi się świecić, kiedy
naciskany jest przycisk. W innym razie albo bateria jest zużyta, nadajnik
ręczny uszkodzony, albo zbyt oddalony od napędu.
Spróbować użyć nowych baterii.
W przypadku dwóch lub większej liczby nadajników ręcznych, z których
działa tylko jeden, należy sprawdzić programowanie odbiornika.
Czy pod bramą jest śnieg/lód? Jeżeli tak, to brama mogła przymarznąć
do podłoża. Usunąć ewentualne przeszkody.
Prawdopodobnie uszkodzona jest sprężyna bramy. Sprężyna musi
zostać wymieniona przez zakład specjalistyczny.
2. Zasięg nadawania nadajnika ręcznego jest za mały:
Czy założona jest bateria? Założyć nową baterię.
Przetestować sterowanie radiowe w poje dzie z innej pozycji.
Zasięg działania zmniejsza się w przypadku bram metalowych i alumin-
iowych lub metalowych obudów.
3. Brama cofa się bez przyczyny:
Czy coś utrudnia pracę bramy? Pociągnąć za ręczne odblokowanie i
obsługiwać bramę ręcznie. W przypadku niewyważonej lub zacinającej
się bramy zwrócić się do serwisu.
Zaprogramować na nowo siłę roboczą i odcinek trasy napędu.
Usunąć lód i śnieg z obszaru zamykania bramy.
Jeżeli brama przy osiągnięciu pozycji "zamknięta" cofa się, należy ustaw-
ić wyłącznik końcowy dla tej pozycji bramy.
Po zakończeniu każdego ustawienia należy ponownie przetestować
zabezpieczający system automatycznego cofania:
Ponowne ustawianie pozycji końcowych, przeprowadzane raz na jakiś
czas, jest normalnym zjawiskiem. W szczególności wskutek czynników
pogodowych trasa bramy może się rozregulować.
4. Brama garażowa samoczynnie otwiera się i zamyka:
Wykasować wszystkie nadajniki ręczne, a następnie ponownie zapro-
gramować. Patrz "Programowanie kolejnych nadajników ręcznych".
Czy przycisk na pilocie zdalnej obsługi pozostaje wciśnięty w pozycji
"WŁ."?
Używać wyłącznie oryginalnych pilotów zdalnej obsługi! Stosowanie pro-
duktów innych producentów może powodować zakłócenia.
Przycisk pilota zdalnej obsługi został przypadkowo wciśnięty (kieszeni).
Kabel przełącznika ściennego jest uszkodzony (sprawdzić i usunąć).
Jedno z akcesoriów podłączonych do napędu wywołuje ruch bramy
(sprawdzić i usunąć).
5. Brama nie zamyka się całkowicie:
Zaprogramować na nowo odcinek trasy napędu. Kontrola elementów
mechanicznych pod kątem zmian, np. ramiona bramy, okucia.
Po każdym nowym ustawieniu pozycji bramy "Zamknięta" należy
ponownie przetestować działanie zabezpieczającego systemu
automatycznego cofania.
33
30.2
pl 10/13
6. Brama otwiera się, ale się nie zamyka:
Sprawdzić zaporę świetlną, jeśli jest zainstalowana. Jeżeli miga dioda
LED przy zaporze świetlnej, należy skorygować ustawienie.
Sprawdzić działanie nadajnika ręcznego i przełącznika ściennego.
7. Oświetlenie napędu nie włącza się:
Otworzyć lub zamknąć bramę. Oświetlenie pozostaje włączone przez 2,5
min.
Odłączyć napęd od sieci i ponownie podłączyć. Oświetlenie włącza się
na kilka sekund.
Brak prądu.
8. Oświetlenie napędu nie wyłącza się:
Na krótko odłączyć napęd od zasilania i spróbować ponownie.
Jeszcze nie upłynęło 2,5 min.
9. Silnik warczy lub pracuje bardzo krótko, a następnie przestaje dzi-
ałać:
Sprężyny bramy garażowej są uszkodzone. Zamknąć bramę i pociągając
za uchwyt odłączyć wózek jezdny od napędu (odblokowanie ręczne).
Otworzyć i zamknąć ręcznie bramę. Jeżeli brama jest prawidłowo
wyważona, wówczas w każdym punkcie trasy bramy podtrzymywana jest
przez sprężyny bramy. W innym wypadku należy zwrócić się do serwisu.
Jeżeli problem ten wystąpi podczas pierwszego uruchomienia, praw-
dopodobnie brama jest zablokowana. Dezaktywować blokadę bramy.
Odłączyć napęd od bramy i przeprowadzić próbę bez bramy. Ewentual-
nie, jeżeli przyczyna nie leży po stronie bramy, zaprogramować na nowo
siłę roboczą i odcinek trasy napędu.
10. Napęd działa tylko w jednym kierunku:
Prawdopodobnie uszkodzone są sprężyny bramy lub ruch bramy w jed-
nym kierunku jest nie jest swobodny.
Jeżeli przyczyna nie leży po stronie bramy, to należy na nowo zapro-
gramować siłę roboczą i odcinek trasy napędu.
11. Paska rozrządu stuka o szynę:
Zmienić napięcie paska rozrządu. Zazwyczaj przyczyną jest zbyt mocno
napięty. Sprężyna przy urządzeniu napinającym szyny nie może być
całkowicie ściśnięta.
Brama porusza się nierównomiernie i powoduje drgania napędu. Popraw-
ić bieg bramy.
12. Napęd bramy nie uruchamia się z powodu przerwy w zasilaniu:
Ciągnąc za uchwyt, odłączyć wózek jezdny od napędu (odblokowanie
ręczne). Brama może zostać ręcznie otwarta
i zamknięta. Kiedy napęd bramy będzie ponownie aktywowany, wówczas
wózek jezdny znowu złączy się.
W przypadku przerwy w zasilaniu wózek jezdny odłączany jest od napę-
du za pomocą zewnętrznego urządzenia odblokowania awaryjnego, jeżeli
jest zainstalowane, spoza garażu.
13. Brama cofa się po wprowadzeniu do pamięci wartości siły:
Zobaczyć, czy szyna się wygina. Wymagana jest duża siła, aby napęd
poruszył bramę. Naprawić lub poprawnie zamontować bramę.
Brama jest bardzo ciężka lub w złym stanie. Sprowadzić specjalistę.
14. Szyna przy napędzie wygina się:
Brama jest ciężka, bardzo ciężka, nie porusza się swobodnie lub jest w
złym stanie. Sprowadzić specjalistę.
Drgania szyny podczas ruchu są oznaką tego, że brama pracuje
nierównomiernie i jej zapotrzebowanie na siłę stale się zmienia.
Sprowadzić specjalistę lub nasmarować bramę. Pomocne może być
dodatkowe podwieszenie przy szynie.
15. Napęd "pracuje" (słychać pracę silnika) ale wózek jezdny nie
porusza się:
Wózek jezdny jest odłączony od napędu.
Przy nowej instalacji: Przy montażu silnika i szyny między wałem silnika i
szyną nie jest zamontowana montowana wstępnie tulejka przejściowa.
Tulejka jest fabrycznie wstępnie zamontowana, może jednak zostać
usunięta. Stojąc za napędem, można zaobserwować, czy obraca się koło
zębate w szynie, czy tylko sam silnik.
Przy nowej instalacji: paska rozrządu spadł z koła zębatego w szynie.
Stojąc za napędem, można zobaczyć koło zębate.
Po dłuższym okresie użytkowania: Czy urządzenie odblokowujące jest
uszkodzone lub na stałe zwolnione?
Po dłuższym okresie użytkowania: Tulejka między szyną i silnikiem lub
przekładnia silnika są uszkodzone.
16. Brama się samoczynnie odblokowuje z wózka jezdnego i zatrzymu-
je.
Jeżeli zainstalowane jest zewnętrzne urządzenie odblokowujące w przy-
padku przerwy w zasilaniu, należy je sprawdzić, czy podczas otwierania
bramy napręża się i odblokowuje. Należy obserwować pracę mechaniz-
mu i w razie potrzeby wyregulować.
Uchwyt urządzenia odblokowującego nie może stykać się z innymi przed-
miotami.
17. Regulacja mocy
Przycisk regulacji mocy znajduje się pod pokrywą z tyłu napędu.
Poprzez tryb uczenia mocy można ustawić moc wymaganą do
otwierania i zamykania bramy.
1. Otworzyć pokrywę z tyłu napędu.
2. Nacisnąć dwukrotnie żółty przycisk trybu uczenia, aby przejść do
trybu uczenia mocy. Lampa LED i przycisk W GÓRĘ migają.
Nacisnąć przycisk W GÓRĘ. Brama przemieszcza się na pozycję
końcową otwartą i rejestruje przy tym wymaganą moc. Po osiągnię-
ciu pozycji końcowej OTWARCIE, lampa LED i przycisk W DÓŁ
zaczną migać. Naciśnij przycisk W DÓŁ. Brama przemieszcza się na
pozycję końcową ZAMKNIĘCIE i rejestruje przy tym wymaganą moc.
pl 11/13
TABELA DIAGNOZY
Napęd bramy garażowej wyposażony jest w funkcję diagnozy. Przyciski W GÓRĘ i W DÓŁ migają. Policzyć, ile mignięć każdego przycisku ma miejsce
pomiędzy dwoma przerwami. Wyświetlane jest zawsze najbardziej aktualne wydarzenie.
WYŚWIETLACZ
Przycisk Przycisk
W GÓRĘ W DÓŁ
11
12
13
14
15
16
2 1-5
32
4 1-4
45
46
SYMPTOM
Napęd nie zamyka się, a oświetlenie
napędu miga.
Napęd nie zamyka się, a oświetlenie
napędu miga.
Przełącznik naścienny nie działa.
Napęd bramy garażowej nie zamyka
się, a oświetlenie napędu miga.
Brama przesuwa się o kilka cen-
tymetrów i zatrzymuje się lub cofa.
Brak ruchu, jedynie słychać kliknięcia
Słychać pracę napędu, ale brama się
nie porusza.
Brama przesuwa się powoli na inną
pozycję po wyłączeniu napędu.
Brak ruchu.
Nie można zarejestrować pozycji
OTWARCIA - ZAMKNIĘCIA.
Brama nie przesuwa się całkowicie
na zarejestrowaną pozycję końcową.
Napęd przesuwa się o kilka cen-
tymetrów i zatrzymuje się lub cofa.
Brama nie zamyka się całkowicie i
cofa się.
ROZWIĄZANIE
Urządzenia alarmowe na fotokomórkę (akcesoria) zostały usunięte, przerwane lub
nieprawidłowo podłączone.
Kabel podłączonego urządzenia na fotokomórkę jest uszkodzony lub kable są podłąc-
zone niewłaściwie.
Awaria kabla w przełączniku naściennym lub nieprawidłowe podłączenie.
W ramach testu położyć nowy kabel, jeśli awaria nie została zlokalizowana.
Przeszkoda znajduje się na obszarze urządzenia alarmowego na fotokomórkę lub
urządzenie alarmowe na fotokomórkę nie jest prawidłowo ustawiony. Czerwone lampy
LED na urządzeniach alarmowych na fotokomórkę migają, gdyż nie zapewniono praw-
idłowego funkcjonowania.
Brama przesuwa się z trudnością / jest uszkodzona. Otworzyć i zamknąć bramę
ręcznie oraz zaangażować specjalistę w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowa-
nia (naprawa).
Brama jest zablokowana mechanicznie, zamknięta bez możliwości otwarcia lub
sprężyny bramy są uszkodzone. Odblokować bramę od napędu i przetestować funkcję
napędu.
Jak wyżej
Brama uszkodzona, źle wyważona lub niewyważona, konieczność naprawy
Sterowanie uszkodzone. Skontaktować się ze specjalistą.
Zob. „Najczęściej zadawane pytania“ punkt 15.
Brama uszkodzona lub przesuwa się z trudnością. Odblokować bramę i przetestować.
Ponownie zarejestrować trajektorię
Zob. „Najczęściej zadawane pytania“ punkt 15.
Urządzenia alarmowe na fotokomórkę nie są prawidłowo ustawione lub ich działanie
zostało nagle przerwane poprzez przeszkodę. Przeszkoda występuje być może
wyłącznie w trakcie poruszania się bramy.
pl 12/13
WYŚWIETLACZ
Przycisk Przycisk
W GÓRĘ W DÓŁ
51
55
61
SYMPTOM
Złącze 1+2 dla przełącznika naścien-
nego pod krótkim spięciem przez
dłużej niż 4 sekundy.
Napięcie za niskie.
Maksymalna możliwa liczba pilotów
została osiągnięta.
ROZWIĄZANIE
Awaria kabla dopływu. Nie układać kabla obok 230 V lub w tej samej rurze.
W ramach testu ułożyć nowy kabel.
Napięcie jest/było za niskie. Podłączona bateria jest pusta. Brak wystarczającego zasi-
lania elektrycznego.
Zaprogramowano zbyt wiele pilotów: system sterowania usunął pierwszego zapro-
gramowanego pilota i zastąpił go ostatnio zaprogramowanym.
Akcesoria opcjonalne
1. TX4RUNI - 4-kanałowy do Pilot
2. 128REV - 2-kanałowy radiowy przycisk naścienny
3. 747REV - Radiowy zamek kodowy
4. 830REV - myQ Starter Kit (Interfejs internetowy “Gateway” + Urządzenie alarmowe na fotokomórkę)
5. 829REV - Urządzenie nadzorujące bramę garażową
6. 1REV - Odblokowanie awaryjne
7. 1702REV - Odblokowanie awaryjne
8. 75REV - Podświetlony przycisk naścienny
9. FLA-1LED - Lampka migająca
10. 771REV - Urządzenie alarmowe na fotokomórkę
11. 41REV - Przełącznik kluczowy (na tynk)
12. 16200LM - wyłącznik funkcji “drzwi w bramie”
34
pl 13/13
Części zamienne / Gwarancja
Więcej informacji pod adresem www.chamberlain.eu lub u
sprzedawcy.
Więcej informacji również w dostępnej książce gwarancyjnej.
36
Dane techniczne
Napięcie wejściowe . . . . . . . . .230-240 VAC, 50 Hz
Maks. siła rozciągająca . . . . . .700 N (COMFORT),
1000 N (PREMIUM)
Standby
(gdy brama jest zamknięta) . . .0.8 W
Silnik
Typ silnika . . . . . . . . . . . . . . . . .silnik reduktorowy DC ze smarowaniem
ciągłym
Natężenie dźwięku . . . . . . . . . .54dB
Rodzaj napędu . . . . . . . . . . . . .pasek rozrządu
Długość trajektorii bramy . . . . .regulowana
Prędkość otwierania . . . . . . . . .160 mm/s (COMFORT),
200 mm/s (PREMIUM)
Oświetlenie . . . . . . . . . . . . . . . .łączone, gdy napęd startuje, wyłączone
2-1/2 minut po zatrzymaniu.
Stelaż bramy . . . . . . . . . . . . . .regulowane ramię bramy, linka wysuwu do
odblokowania okucia jezdnego
Bezpieczeństwo
Osobiste . . . . . . . . . . . . . . . . . .naciśnięcie przycisku i automatyczne
zatrzymanie podczas ruchu w dół /
naciśnięcie przycisku i automatyczne
zatrzymanie podczas ruchu w górę.
Elektroniczne . . . . . . . . . . . . . .automatyczna rejestracja mocy
Elektryczne . . . . . . . . . . . . . . . .zabezpieczenie transformatora przed prze-
ciążeniem i przyłącza niskiego napięcia dla
konsoli naściennej.
Regulacja łącznika
krańcowego . . . . . . . . . . . . . . .optyczne rozpoznanie liczby obrotów i
pozycji bramy.
Regulacja łącznika
krańcowego . . . . . . . . . . . . . . .mechaniczny czujnik obrotów / wykrywacz
passpoint
Ustawianie pozycji
końcowych . . . . . . . . . . . . . . . .elektroniczne
Soft Start / Soft Stop . . . . . . . .wszystkie modele
Wymiary
Długość (całkowita) . . . . . . . . .3200 mm
Wymagany odstęp od sufitu . . .30 mm
Waga wisząca . . . . . . . . . . . . .~ 12 kg
Odbiornik
Rejestr danych pamięci . . . . . .180
Częstotliwość pracy . . . . . . . . .6-pasmowa (433 MHz / 868 MHz)
WSKAZÓWKA: Chamberlain zaleca montaż urządzenia alarmowego na
fotokomórkę dla wszystkich napędów bram garażowych!
35
B. P. Kelkhoff
Manager, Regulatory Affairs
Chamberlain GmbH
Alred-Nobel-Str. 4
D-66793 Saarwellingen
February 2013
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności
Wymienione automatyczne urządzenie do otwierania bramy
garażowej odpowiada stosowanym rozdziałom norm EN
55014-1 (2006), EN 55014-2 (2008), EN 61000-4-2 (2009),
EN 61000-4-3 (2008), EN 61000-4-4 (2004), EN 61000-4-5
(2007), EN 61000-4-6 (2009), EN 61000-4-11 (2004), EN
62233 (2008), EN 300220-1 (V2.3.1), EN 300220-2
(V2.1.2), EN 60335-1 (2010), EN 60335-2-95 (2004) zgod-
nie z przepisami i wszystkimi uzupełnieniami dyrektyw Unii
Europejskiej 2004/108/EWG, 2006/95/EWG, 2006/42/ EWG
i 1999/5/WE.
Model...................................................ML700EV, ML1000EV
S./N.: ...........................................xxxxx000001 - xxxxx99999
Producent Chamberlain GmbH
Alfred-Nobel-Str. 4
D-66793 Saarwellingen
Wszystkie techniczne dane archiwalne dotyczące napędu i
odpowiedniego wyposażenia przechowywane są przez
firmę Chamberlain GmbH i na prośbę ze strony urzędów
udostępniane w razie potrzeby.
37
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156
 • Page 157 157
 • Page 158 158
 • Page 159 159
 • Page 160 160
 • Page 161 161
 • Page 162 162
 • Page 163 163
 • Page 164 164
 • Page 165 165
 • Page 166 166
 • Page 167 167
 • Page 168 168
 • Page 169 169
 • Page 170 170
 • Page 171 171
 • Page 172 172
 • Page 173 173
 • Page 174 174
 • Page 175 175
 • Page 176 176
 • Page 177 177
 • Page 178 178
 • Page 179 179
 • Page 180 180
 • Page 181 181
 • Page 182 182
 • Page 183 183
 • Page 184 184
 • Page 185 185
 • Page 186 186
 • Page 187 187
 • Page 188 188
 • Page 189 189
 • Page 190 190
 • Page 191 191
 • Page 192 192
 • Page 193 193
 • Page 194 194
 • Page 195 195
 • Page 196 196
 • Page 197 197
 • Page 198 198
 • Page 199 199
 • Page 200 200
 • Page 201 201
 • Page 202 202
 • Page 203 203
 • Page 204 204
 • Page 205 205
 • Page 206 206
 • Page 207 207
 • Page 208 208
 • Page 209 209
 • Page 210 210
 • Page 211 211
 • Page 212 212
 • Page 213 213
 • Page 214 214
 • Page 215 215
 • Page 216 216
 • Page 217 217
 • Page 218 218
 • Page 219 219
 • Page 220 220
 • Page 221 221
 • Page 222 222
 • Page 223 223
 • Page 224 224
 • Page 225 225
 • Page 226 226
 • Page 227 227
 • Page 228 228
 • Page 229 229
 • Page 230 230
 • Page 231 231
 • Page 232 232
 • Page 233 233
 • Page 234 234
 • Page 235 235
 • Page 236 236
 • Page 237 237
 • Page 238 238
 • Page 239 239
 • Page 240 240
 • Page 241 241
 • Page 242 242
 • Page 243 243
 • Page 244 244
 • Page 245 245
 • Page 246 246
 • Page 247 247
 • Page 248 248
 • Page 249 249
 • Page 250 250
 • Page 251 251
 • Page 252 252
 • Page 253 253
 • Page 254 254
 • Page 255 255
 • Page 256 256
 • Page 257 257
 • Page 258 258
 • Page 259 259
 • Page 260 260
 • Page 261 261
 • Page 262 262
 • Page 263 263
 • Page 264 264
 • Page 265 265
 • Page 266 266
 • Page 267 267
 • Page 268 268
 • Page 269 269
 • Page 270 270
 • Page 271 271
 • Page 272 272
 • Page 273 273
 • Page 274 274
 • Page 275 275
 • Page 276 276
 • Page 277 277
 • Page 278 278
 • Page 279 279
 • Page 280 280
 • Page 281 281
 • Page 282 282
 • Page 283 283
 • Page 284 284
 • Page 285 285
 • Page 286 286

Chamberlain ML1000EV, ML700EV Instrukcja obsługi

Typ
Instrukcja obsługi
Ten podręcznik jest również odpowiedni dla