Chamberlain LiftMaster 829EV Instrukcja obsługi

Typ
Instrukcja obsługi
pt
pt
sv
sv
fi
fi
da
da
no
no
cz
cz
pl
pl
Para evitar acidentes graves ou mortais devido a um
portão de garagem a fechar:
- Nunca permita que crianças brincam com o
portão de garagem, o telecomando, os inter-
ruptores de parede ou outro acessório.
- Acione o portão de garagem apenas se estiver
tecnicamente em ordem e ninguém se encon-
trar por baixo do portão.
- Este produto permite a utilização do portão de
garagem sem ver o portão de garagem.
O portão poderia movimentar-se inesperada-
mente. Nunca passar por baixo de um portão
de garagem em movimento.
- Apenas para o uso privado por pessoas que
foram instruídas na utilização.
- Portas de veículos abertos (porta-bagagens)
podem obstruir o percurso do portão de
garagem e provocar danos graves no portão
ou veículo.
Introdução:
O controlador do portão de garagem é instalado
num ponto adequado da casa. O controlador do
portão de garagem indica de forma ótica e acústica
se o portão de garagem está fechado ou aberto.
Podem ser controlados até quatro portões de
garagem através de um aparelho.
Indicações:
O controlador do portão de garagem só pode ser
operado com acionamentos de portão de garagem
compatíveis com MyQ.
O portão de garagem só se deixa fechar se estiver
instalada uma barreira fotoelétrica (acessório
opcional). A barreira fotoelétrica é necessária e pre-
scrita devido a razões e segurança. Pode obter este
acessório no seu comerciante ou contate o nosso
apoio ao cliente.
Material fornecido:
- Controlador de portão de garagem
- cabo USB
- fonte de alimentação 230VAC/5VDC com conetor
escamoteável
Instalação:
Empurrar o adaptador
encaixável válido para a
sua corrente elétrica na
fonte de alimentação
(não necessário em
todos os modelos). Com
o cabo ligar fonte de ali-
mentação e controlador
de portão de garagem. Como local de instalação é
adequado um ponto de visibilidade fácil na casa,
mas também um quarto. Se o local de instalação
estiver demasiado afastado do acionamento do
portão de garagem, não é estabelecida nenhuma lig-
ação ou a ligação está perturbada muitas vezes.
Selecionar um outro local. Muitas das vezes é sufi-
ciente uma alteração de posição de poucos metros.
Em todas as casas existem cantos inacessíveis para
a emissão por rádio.
Programação:
Premir o botão
“LERAN” no verso
do controlador do
portão de
garagem.
Premir 1x dentro
de 60 segundos o
botão redondo no
acionamento do
portão de
garagem.
Repetir o processo
para outros portões
de garagem.
Apagar:
Para apagar todos
os aparelhos programados, premir o botão “LEARN”
no verso do controlador do portão de garagem e
manter premido. No mínimo 10 segundos. com um
“beep” curto é acionado a eliminação bem-sucedida.
AVISO
Propriedades:
Botão para regular o volume:
Podem ser ajustados três volumes diferentes ou DESLIGADO.
Botão CLOSE:Com o botão pode ser fechado o portão de garagem ou ,se forem operados vários, todos os
portões de garagem. Se o portão de garagem foi fechado com sucesso, a lâmpada LED comuta para uma luz
verde permanente.
LED-Indicação:
Sons:
Nota: Os sons podem ser desligados com o botão de volume.
Botão o volume
Fonte de alimentação
Alto-falante
LEDs
Botão - CLOSE
LED vermelho LED Verde
Pisca Desligado
Desligado LIGADO
LIGADO Desligado
LIGADO LIGADO
Vermelho e verde piscam simul-
taneamente
Vermelho e verde piscam alter-
nadamente e lentos
Vermelho e verde piscam alter-
nadamente e rápidos
Desligado Desligado
Significado
No mínimo um portão de garagem aberto
Todos os portões fechado
Nenhuma ligação para o acionamento do portão de garagem disponív-
el (perdida Nenhuma corrente no acionamento.
O controlador foi agora programado com sucesso
O controlador do portão de garagem foi ativado e os portões tentam
fechar
Aparelho não está programado para nenhum acionamento
O controlador do portão de garagem está preparado para ser progra-
mado para um novo acionamento do portão de garagem. (o botão no
verso foi premido).
Nenhuma corrente elétrica
Descrição dos sons
Um “beep” curto
Dois “beep” curtos
Três “beep” curtos
Um “beep” longo
Dois “beep” longos
Significado
• Programação foi ativada
A eliminação dos acionamentos gravados iniciou.
• Memória foi eliminada
• Botão do portão de garagem “CLOSE” foi premida.
• O portão de garagem está aberto (no mínimo um). É repetido
enquanto um portão estiver aberto.
Programação para acionamento do portão de garagem bem-sucedida
Portão de garagem abre agora
• Portão foi fechado com sucesso (se necessário, todos)
• Ligação para acionamento do portão de garagem já não está
disponível(é repetido até a ligação estiver estabelecida.
Tentativa de programar um quinto acionamento de portão de garagem
För att undvika allvarliga eller livshotande skador
genom en garageport under stängning:
- Låt aldrig barn leka med garageporten,
fjärrkontrollen, väggbrytaren eller andra
tillbehör.
- Kör garageporten endast när den är utan
tekniska fel och ingen befinner sig under
porten.
- Denna produkt tillåter drift av garageporten
utan att se garageporten. Porten kan därför
röra sig oväntat. Passera aldrig under en
garageport i rörelse.
- Endast för privat bruk och att manövreras av
personer som är utbildade i dess användning.
- Öppna dörrar på fordonet (baklucka) kan
skjuta in i garageportsbanan och orsaka
allvarliga skador på dörren eller fordonet.
Inledning:
Garageportsmonitorn placeras på lämplig plats i
huset. Garageportsmonitorn
visar visuellt och hörbart om garageporten är öppen
eller stängd. Upp till fyra garageportar kan styras via
en enhet.
Obs:
Garageportsmonitorn kan endast användas med
kompatibla MYQ-garageportsdrivenheter.
Garageporten kan stängas endast om en foto-
cellsensor (tillval) är installerad. Fotocellen är nöd-
vändig av säkerhetsskäl och föreskrivs. Detta tillbe-
hör kan införskaffas hos din återförsäljare. Du kan
även kontakta vår kundtjänst.
Leveransomfattning:
- Garageportsmonitor
- USB-kabel
- nätadapter med AC-kontakt 230Vac/5Vdc.
Upp:
Skjut stickkontakten som
används för strömförsör-
jningen över nätaggre-
gatet (behövs inte på alla
modeller). Anslut till elka-
blar och garageports-
monitorer.
Som installationsplats
lämpar sig lätt synliga
centrala platser i huset inklusive sovrum. Om instal-
lationsplatsen är för långt från garageporten kan
detta orsaka problem med kontakten som kan visa
sig obefintlig eller ofta med störningar. Välj då en
annan plats. Ofta räcker en lägesförändring på några
få meter. I varje hus finns platser med "radioskugga".
Programmering:
Tryck på ”LEARN“-
knappen på baksi-
dan av garage-
portsmonitorn.
Inom 60 sekunder,
tryck en gång på
den runda knappen
på garageportens
drivenhet.
Upprepa för vidare
garageportsför-
farande.
Radera:
För att radera alla
programmerade
enheter, tryck och
håll in "LEARN"-knappen på baksidan av garage-
portsmonitorn i minst 10 sekunder. Åtgärden bekräf-
tas genom ett kort "bip".
VARNING
Egenskaper:
Volymknapp:
Tre olika volymnivåer kan ställas in förutom AV.
CLOSE-knapp:
Med denna knapp kan man stänga garageporten eller alla portar i de fall det finns fler. Om porten/portarna har
stängts korrekt lyser en grön LED-lampa med fast sken.
LED-Underrättelse:
Toner:
Obs: Tonerna kan ändras med hjälp av volymknappen
Volymknapp
Nätadapter
Högtalare
LEDs
CLOSE-knapp
Röd LED Grön LED
Blinkar Av
Av
Av
Röd och grön blinkar samtidigt
Röd och grön blinkar växelvis,
sakta
Röd och grön blinkar växelvis,
snabbt
Av Av
Betydelse
Minst en garageport är öppen
Alla portar är stängda
Ingen kommunikation med garageportens drivenhet. Ingen ström till
enheten.
Garageportsmonitorn har framgångsrikt programmerats
Garageportsmonitorn är aktiverad och
försök har därför gjorts att stänga porten
Ingen drift är programmerad
Garageportsmonitorn är redo för ny driftsprogrammering. (Tryck på
knappen på baksidan)
Ingen ström
Beskrivning av toner
Ett kort "bip"
Två korta "bip"
Tre korta ”bip“
Ett långt ”bip“
Två långa ”bip“
Beskrivning av ton
• Programmering aktiverad
• Radering av lagrade inprogrammeringar påbörjad.
• Minnet har raderats
• ”CLOSE“-knappen för porten har tryckts in
Garageporten är öppen (minst en).
Upprepas så länge en port är öppen.
Programmering av portdrivenheten framgångsrikt utförd
Garageporten öppnas rakt
• Garageporten/garageportarna har framgångsrikt stängts
Anslutningen till garageporten fungerar inte längre (upprepas tills
anslutningen återställs).
Försök har gjorts att programmera drivenheten en femte gång.
Välttääksesi vakavia tai kuolettavia tapaturmia
sulkeutuvan autotallinoven johdosta:
- Älä anna lasten koskaan leikkiä autotallinovel-
la, kaukosäätimellä, seinäkytkimillä tai muilla
tarvikkeilla.
- Käytä autotallinovea vain, kun se on teknisesti
kunnossa ja älä koskaan oleskele oven ala-
puolella.
- Tämä tuote mahdollistaa autotallinoven ohjauk
sen ilman, että voidaan nähdä autotallinovea.
Ovi voi siksi liikkua odottamatta. Älä koskaan
kulje liikkuvan autotallinoven läpi.
- Tarkoitettu vain yksityiseen käyttöön ja vain
perehdytetyt henkilöt saavat käyttää sitä.
- Aukinaiset ajoneuvon ovet (takakontti) voivat
ulottua autotallinoven kulkureitille ja aiheuttaa
vakavia vaurioita autotallinoveen tai
ajoneuvoon.
Johdanto:
Autotallinovivahti asennetaan sopivaan kohtaan
kotona. Autotallinovivahti ilmoittaa näköön ja ääneen
perustuvasti, onko autotallinovi suljettu tai avattu.
Yhdellä laitteella voidaan ohjata jopa neljää autotalli-
novea.
Ohjeet:
Autotallinovivahtia voidaan käyttää vain MyQ-yhteen-
sopivien autotallinovikäyttölaitteiden kanssa.
Autotallinovi voidaan sulkea vasta sitten, kun on
asennettu valokenno (valinnainen tarvike).
Valokenno on turvallisuussyistä tarpeellinen ja
määrätty. Nämä tarvikkeet saat kauppiaaltasi tai ota
yhteyttä asiakaspalveluumme.
Toimituksen sisältö:
- Autotallinovivahti
- USB-kaapeli
- verkko-osa 230 VAC / 5 VDC vaihtovirtapi-
stokkeella
Asentaminen:
Työnnä sähköverkkoon
sopiva pistokeadapteri
verkko-osaan (ei tarpeel-
lista kaikilla malleilla).
Yhdistä verkko-osa ja
autotallinovivahti
kaapelilla.
Asennuspaikaksi sopii
helposti katseltavissa oleva keskeinen paikka
kotona, mutta myös makuuhuone. Jos asennuspaik-
ka on tullut liian kauas autotallinovikäyttölaitteesta ja
ei saada yhteyttä tai yhteys in usein häiritty. Valitse
silloin toinen paikka. Usein riittää joidenkin metrien
sijainnin muutos. Joka kodissa on saavuttamattomia
nurkkia langattomalle radiolähettimelle.
Ohjelmointi:
Paina LEARN-näp-
päintä (opettelu)
autotallinovivahdin
kääntöpuolella.
Paina nyt yhden
kerran 60 sekunnin
sisällä pyöreää
näppäintä autotalli-
novikäyttölait-
teessa.
Toista tapahtuma
lisäautotallinoville.
Poistaminen:
Poistaaksesi kaikki
ohjelmoidut laitteet,
paina ja pidä
painettuna LEARN-
näppäintä (opettelu) autotallinovivahdin kään-
töpuolella. Vähintään 10 sekuntia. Onnistunut poista-
minen vahvistetaan lyhyellä ”piippauksella”.
VAROITUS
Ominaisuudet:
Äänenvoimakkuusnuppi:
Voidaan säätää kolme erilaista äänenvoimakkuutta tai ääni pois.
CLOSE-nuppi (sulkeminen):
Tällä näppäimellä voidaan sulkea autotallinovi, tai mikäli useammassa käytössä, sulkea kaikki autotallinovet.
Jos autotallinovi suljetaan onnistuneesti, syttyy vihreä ledivalo jatkuvasti palavaksi valoksi.
Mitä ledit tarkoittavat:
Äänet:
Ohje: Äänet voidaan sammuttaa äänenvoimakkuusnäppäimellä.
Äänenvoimakkuusnuppi
Verkko-osa
Puhuja
LEDIs
CLOSE-nuppi
Punainen ledi Vihreä ledi
Vilkkuu Sammuksissa
Sammuksissa Palaa
Palaa Sammuksissa
Palaa Palaa
Punainen ja vihreä vilkkuvat
samanaikaisesti
Punainen ja vihreä vilkkuvat
vuorotellen ja hitaasti
Punainen ja vihreä vilkkuvat
vuorotellen ja nopeasti
Sammuksissa Sammuksissa
Merkitys
Vähintään yksi autotallinovi on auki
Kaikki ovet suljettu
Ei yhteyttä autotallinovikäyttölaitteeseen olemassa (menetetty).
Ei virtaa käyttölaitteessa.
Autotallinovivahti on ohjelmoitu juuri onnistuneesti.
Autotalliovivahti on aktivoitu ja ovia yritetään juuri sulkea
Laitetta ei ole ohjelmoitu mihinkään käyttölaitteeseen
Autotallinovivahti on jo ohjelmoitu uuteen autotallinovikäyttölaitteeseen.
(Näppäintä kääntöpuolella on painettu).
Ei virtaa
Äänten kuvaus
Lyhyt ”piippaus”
Kaksi lyhyttä ”piippausta”
Kolme lyhyttä ”piippausta”
Yksi pitkä ”piippaus”
Kaksi pitkää ”piippausta”
Merkitys
• Ohjelmointi on aktivoitu
• Tallennetun käyttölaitteen poistaminen on aloitettu.
• Muisti on tyhjennetty
Autotallinoven CLOSE-näppäintä (sulkeminen) on painettu.
Autotallinovi on auki (vähintään yksi). Toistetaan niin kauan kun ovi on
auki.
Ohjelmointi autotallinovikäyttölaitteeseen oli onnistunut
Autotallinovi avautuu juuri
• Ovi on suljettu onnistuneesti (tarvittaessa kaikki)
• Yhteys autotallinovikäyttölaitteeseen ei ole enää saatavilla (toistetaan
kunnes yhteys on saatu uudelleen aikaiseksi).
On yritetty ohjelmoida viidettä autotallinovikäyttölaitetta
For at undgå alvorlige skader eller dødsfald på
grund af en lukkende garageport:
- Lad aldrig børn lege med garageporten, fjernbet-
jeningen, vægkontakter eller andet udstyr.
- Betjen kun garageporten når den teknisk er i orden
og der ikke opholder sig nogen under porten.
- Dette produkt gør det muligt at betjene garage-
porten uden at kunne se den. Porten vil derfor
uventet kunne bevæge sig. Gå aldrig under en
garageport i bevægelse.
- Kun til privat brug og for personer der er uddannet i
at bruge den.
- Åbne bildøre (bagagerum) kan stikke ud i garage-
portens løbebane og forårsage alvorlig skade på
port eller bil.
Introduktion:
Garageportvogteren anbringes på et egnet sted i
huset. Garageportvogteren viser visuelt og hørbart
om garageporten er åben eller lukket. Op til fire
garageporte kan styres af en enhed.
Bemærkninger:
Garageportvogteren kan kun betjenes med MyQ
kompatibel garageportautomatik.
Garageporten kan kun lukkes hvis der er monteret
en lysskranke (ekstraudstyr). Lysskranken er nød-
vendig af sikkerhedsmæssige årsager og er
påkrævet. Dette tilbehør kan fås hos forhandleren
eller du kan kontakte vores kundeservice.
Leveringsomfang:
- Garageportvogter
- USB-kabel
- strømadapter 230VAC/5VDC med udskiftelige stik
Opsætning:
Sæt stikket der passer til
din strømforsyning på
strømadapteren (ikke
nødvendigt ved alle mod-
eller). Med ledningen
forbindes netdelen og
garageportvogteren.
Som opsætningssted
egner sig et centralt sted
i huset, men det kan også være i et soveværelse.
Befinder opsætningsstedet sig for langt væk fra
garageportautomatikken kan der ikke oprettes
forbindelse eller forbindelsen er ofte forstyrret. Vælg
en anden plads. Ofte er en ændring på få meter nok.
I ethvert hus er der utilgængelige hjørner for
forbindelsen.
Programmering:
Tryk på „LEARN“
knappen på
portvogterens bag-
side.
Indenfor 60 sekun-
der skal der nu
trykkes på den
runde tast på por-
tautomatikken 1x.
For yderligere
garageporte gent-
ages fremgangsmå
Sletning:
For at slette alle
programmerede
enheder, trykkes
på „LEARN“ tasten på portvogterens bagside. Bevar
trykket i mindst 10 sekunder. Sletningen bekræftes
med et kort „beep“.
ADVARSEL
Egenskaber:
Lydstyrkeknap:
Der kan indstilles tre forskellige lydstyrker eller SLUKKET.
LUK-knap:
Med den knap kan garageporten eller hvis der er tilsluttet flere, alle garageporte lukkes. Er garageporten
blevet lukket, skifter LED lampen til et konstant grønt lys.
Hvad LEDerne betyder:
Lyde:
Bemærk: Lydene kan slukkes med lydstyrke knappen
Lydstyrkeknap
Strømadapter
Højttaler
LEDs
LUK-knap
LED rød LED grøn
Blinker Slukket
Slukket TÆNDT
TÆNDT Slukket
TÆNDT TÆNDT
Rød og grøn blinker samtidigt
Rød og grøn blinker afvekslende
og langsomt
Rød og grøn blinker afvekslende
og hurtigt
Slukket Slukket
Betydning
Mindst en garageport er åben
Alle porte er lukket
Ingen forbindelse til garageportautomatikken (forbindelsen tabt). Ingen
strøm til automatikken.
Garageportvogteren blev programmeret med succes
Garageportvogteren blev aktiveret og portene forsøgt lukket
Enheden er ikke programmeret til nogen automatik
Garageportvogteren er klar til at blive programmeret til en ny garage-
portautomatik (Der blev trykket på tasten på bagsiden).
Ingen strøm
Beskrivelse af lyd
Et kort „beep“
To korte „beep“
Tre korte „beep“
Et langt „beep“
To lange „beep“
Betydning
• Programmering blev aktiveret
• Sletning af programmeret automatik blev påbegyndt.
• Hukommelse blev slettet
• „CLOSE“ garageport tasten blev aktiveret..
• Garageporten er åben (mindst en). Gentages sålænge en port er
åben.
Programmering af garageportautomatik lykkedes
Garageport åbner netop nu
• Porten blev lukket (hhv. alle)
• Ingen forbindelse til portautomatikken længere (gentages indtil
forbindelsen er genoprettet).
Det blev forsøgt at programmere en femte garageportautomatik
For å unngå alvorlige eller dødelige ulykker forår-
saket av en garasjeport som lukkes:
- Barn må aldri tillates å leke med garasjeporten,
fjernbetjeningen, veggbryterne eller annet tilbehør.
- Garasjeporten må kun betjenes når den er teknisk i
orden og ingen oppholder seg under porten.
- Dette produktet tillater betjening av garasjeporten
mens denne er utenfor synsvinkel. Porten kan
der for uventet starte å bevege seg. Gå aldri under
en garasjeport som er i bevegelse.
- Kun for privat bruk av personer som er blitt under-
vist i bruken.
- Åpne bildører (bagasjerom) kan stikke ut i løpeba-
nen til garasjeporten og føre til alvorlige skader på
porten eller kjøretøyet.
Innføring:
Garasjeportovervåkeren stilles opp på et egnet sted i
huset. Garasjeportovervåkeren viser både akustisk
og optisk om garasjeporten er lukket eller åpen. Det
kan kontrolleres opptil fire garasjeporter via ett appa-
rat.
Henvisninger:
Garasjeportovervåkeren kan kun betjenes med
garasjeportmotorer som er kompatible med MyQ.
Det er kun mulig å lukke garasjeporten når en
lysport (valgfritt tilbehør) er installert. Av sikkerhets-
grunner er lysporten nødvendig og foreskrevet. Dette
tilbehøret kan du kjøpe hos din forhandler eller ta
kontakt med vår kundeservice.
Leveringsomfang:
- Garasjeportovervåker
- USB kabel
- strømforsyning 230VAC/5VDC med vekselstrøm-
plugg
Oppstilling:
Skyv pluggadapteren
som passer til ditt strøm-
nett på strømforsyningen
(ikke nødvendig ved alle
modeller). Bruk kabelen
til å forbinde strøm-
forsyningen og garasje-
portovervåkeren. Som
plass for oppstillingen
egner seg et sentralt og lett synlig sted i huset, men
også i soverommet. Dersom plassen for oppstillin-
gen er for langt borte fra garasjeportmotoren fører
det til tap av forbindelsen eller feil. Er dette tilfellet
må du velge en annen plass. Ofte er det nok med en
posisjonsendring på noen få meter. I hvert hus
finnes det steder hvor forbindelsen ikke fungerer.
Programmering:
Trykk "LEARN" tas-
ten på baksiden av
garasjepor-
tovervåkeren.
Deretter trykker du
innen 60 sekunder
1x på den runde
tasten på garasje-
portmotoren.
Gjenta prosessen
ved flere garasje-
porter.
Slette:
For å slette alle
programmerte
apparater må du
trykke og holde
"LEARN" tasten på baksiden av garasjeportovervåk-
eren. Minst 10 sekunder. Når slettingen er fullført
bekreftes dette med ett kort "beep".
ADVARSEL
Egenskaper:
Volumknapp:
Det kan stilles inn tre forskjellige lydstyrker eller den kan slås AV.
CLOSE-knapp:
Med denne tasten kan garasjeporten, eller dersom det drives flere, alle garasjeportene lukkes.
Dersom garasjeporten er blitt lukket skifter LED-lampen til grønt permanent lys.
Hva ulike LED indikerer:
Toner:
Henvisning: Lydene kan slås av med volumknappen.
Volumknapp
Strømforsyning
Høyttaler
LEDs
CLOSE-knapp
LED rød LED grønn
Blinker Av
Av
Av
Rød og grønn blinker samtidig
Rød og grønn blinker sakte i veksel
Rød og grønn blinker raskt i veksel
Av Av
Betydning
Minst en garasjeport er åpen
Alle porter lukket
Ingen forbindelse til garasjeportmotoren tilgjengelig (tapt). Ingen
strømtilførsel til motoren.
Garasjeportovervåkeren er blitt programmert
Garasjeportovervåkeren er blitt aktivert og noen har nettopp prøvd å
lukke portene
Apparatet er ikke blitt programmert til noen motor
Garasjeportovervåkeren er klar til programmering på en ny garasjeport-
motor. (tasten på baksiden ble trykket).
Ingen strøm
Beskrivelse av lydene
Ett kort "beep"
To korte "beep"
Tre korte "beep"
Ett langt "beep"
To lange "beep"
Betydning
• Programmering er blitt aktivert
• Sletting av lagrede motorer har startet.
• Minne er blitt slettet
• "CLOSE" garasjeport tasten er blitt trykket.
• Garasjeporten er åpen (minst en). Gjentas så lenge en port er åpen.
Programmering til garasjeportmotoren er blitt fullført
Garasjeporten åpner seg
• Porten er blitt lukket (evt. alle)
• Tapt forbindelsen til grasjeportmotoren (gjentas til forbindelsen er blitt
opprettet igjen.
Det ble prøvd å programmere fem garasjeportmotorer
Aby se zabránilo těžkým nebo smrtelným nehodám
způsobeným garážovými vraty při zavírání:
- Nikdy dětem nedovolte si hrát s garážovými vraty,
dálkovým ovládáním, nástěnnými spínači nebo
jiným příslušenstvím.
- Ovládejte garážová vrata, jen když jsou technicky v
pořádku a nikdo se nezdržuje pod vraty.
- Tento výrobek umožňuje ovládat garážová vrata,
aniž by bylo možné je vidět. Vrata by se proto
mohla neočekávaně pohybovat. Nikdy neprocháze
jte pod pohybujícími se vraty.
- Jen pro soukromé použití osobami, které byly s
používáním seznámeny.
- Otevřené dveře vozidla (dveře kufru) mohou
vyčnívat do dráhy garážových vrat a způsobit
závažné poškození vrat nebo vozidla.
Úvod:
Kontrolní zařízení garážových vrat umístěte na vhod-
né místo v domě. Kontrolní zařízení garážových vrat
opticky a akusticky signalizuje, zda jsou garážová
vrata zavřená nebo otevřená. Jedním přístrojem lze
kontrolovat až čtyři garážová vrata.
Upozornění:
Kontrolní zařízení garážových vrat lze ovládat jen s
pohony garážových vrat kompatibilními s MyQ.
Garážová vrata lze zavřít, jen když je instalována
světelná závora (volitelné příslušenství). Světelná
závora je potřebná a předepsaná z bezpečnostních
důvodů. Toto příslušenství obdržíte od vašeho
prodejce nebo se obraťte na náš zákaznický servis.
Rozsah dodávky:
- Kontrolní zařízení garážových vrat
- USB kabel
- napájecí zdroj 230VAC/5VDC se zásuvkovým
adaptérem
Místo instalace:
Na napájecí zdroj
nasaďte zásuvkový adap-
tér platný pro vaši elek-
trickou síť (není nutné u
všech modelů). Kabelem
spojte napájecí zdroj s
kontrolním zařízením
garážových vrat.
Pro místo instalace se hodí dobře viditelné centrální
místo v domě nebo také ložnice. Pokud je místo
instalace příliš vzdáleno od pohonu garážových vrat,
spojení nebude navázáno nebo je často narušeno.
Pak vyberte jiné místo. Často stačí změnit polohu o
několik málo metrů. V každém domě existují kouty
nedosažitelné pro radiové vysílání.
Programování:
Stiskněte tlačítko
„LEARN“ na zadní
straně kontrolního
zařízení
garážových vrat.
Během 60 sekund
nyní 1x stiskněte
kulaté tlačítko na
pohonu garážových
vrat.
Postup opakujte u
dalších garážových
vrat.
Vymazání:
Pro vymazání
všech napro-
gramovaných
přístrojů stiskněte
tlačítko „LEARN“ na zadní straně kontrolního
zařízení garážových vrat a podržte je stisknuté. Min-
imálně 10 sekund. Krátkým „pípnutím“ je úspěšné
vymazání potvrzeno.
VAROVÁNÍ
Vlastnosti:
Tlačítko nastavení hlasitosti:
Lze nastavit tři různé intenzity hlasitosti nebo ji vypnout.
Tlačítko CLOSE:
Tlačítkem lze zavřít garážová vrata, nebo pokud je provozováno více vrat, všechna garážová vrata. Až jsou
garážová vrata úspěšně zavřena, přepne kontrolka LED na zelené trvalé světlo.
Co říkají kontrolky LED:
Zvuky:
Upozornění: Zvuky lze vypnout tlačítkem hlasitosti.
Tlačítko nastavení hlasitosti
Napájecí zdroj
Reproduktor
LEDs
Tlačítko CLOSE
LED červená LED zelená
Bliká Vypnuta
Vypnuta Zapnuta
Zapnuta Vypnuta
Zapnuta Zapnuta
Červená a zelená blikají současně
Červená a zelená blikají střídavě a
pomalu
Červená a zelená blikají střídavě a
rychle
Vypnuta Vypnuta
Význam
Minimálně jedna garážová vrata jsou otevřena
Všechna vrata zavřena
Není spojení s pohonem garážových vrat (přerušeno). Není proud v
pohonu.
Kontrolní zařízení garážových vrat bylo právě úspěšně naprgramováno
Bylo aktivováno kontrolní zařízení garážových vrat a právě probíhá
pokus vrata zavřít
Přístroj není naprogramován na pohon
Kontrolní zařízení garážových vrat je připraveno k naprogramování na
nový pohon garážových vrat. (Bylo stisknuto tlačítko na zadní straně).
Není proud
Popis zvuků
Jedno krátké „pípnutí“
Dvoje krátká „pípnutí“
Troje krátká „pípnutí“
Jedno dlouhé „pípnutí“
Dvoje dlouhá „pípnutí“
Význam
• Bylo aktivováno programování
• Bylo zahájeno vymazání uložených pohonů.
• Paměť byla vymazána
• Bylo stisknuto tlačítko „CLOSE“ garážová vrata.
• Garážová vrata jsou otevřena (minimálně jedna). Bude se opakovat,
dokud jsou vrata otevřena.
Naprogramování na pohon garážových vrat bylo úspěšné
Garážová vrata se právě otevírají
• Vrata byla úspěšně zavřena (příp. všechna)
• Není navázáno spojení s pohonem garážových vrat (bude se opako-
vat, dokud se spojení neobnoví.)
Byl učiněn pokus naprogramovat pátý pohon garážových vrat
Aby uniknąć ciężkich lub śmiertelnych wypadków w
wyniku zamykającej się bramy garażowej:
- Nie wolno zezwalać dzieciom na zabawę elemen-
tami bramy garażowej, pilotem, przełącznikami
naściennymi lub innymi akcesoriami.
- Uruchamiać bramę garażową tylko, jeśli jest w
dobrym stanie technicznym, a pod bramą nie
znajdują się osoby.
- Ten produkt pozwala na obsługę bramy garażowej
bez konieczności widzenia bramy garażowej.
Dlatego brama może zacząć się nieoczekiwanie
poruszać. Nigdy nie przechodzić pod bramą
garażową będącą w ruchu.
- Tylko do użytku prywatnego przez osoby
przeszkolone pod kątem użytkowania.
- Otwarte drzwi pojazdów (bagażnik) mogą znaleźć
się na trajektorii bramy garażowej, co może
spowodować poważne uszkodzenia bramy lub
pojazdu.
Wprowadzenie:
Urządzenie nadzorujące bramę garażową należy
ustawić w odpowiednim miejscu w domu. Urządze-
nie nadzorujące informuje optycznie i akustycznie,
czy brama garażowa jest zamknięta, czy otwarta.
Jedno urządzenie może kontrolować do czterech
bram garażowych
Wskazówki: Urządzenie nadzorujące bramę
garażową można obsługiwać wyłącznie z napędem
bramy garażowej kompatybilnym z MyQ. Bramę
garażową można zamknąć wyłącznie wtedy, gdy
zainstalowane zostało urządzenie alarmowe na
fotokomórkę (sprzęt opcjonalny). Urządzenie alar-
mowe na fotokomórkę jest ze względów bez-
pieczeństwa niezbędne i wymagane przepisami. Aby
otrzymać to urządzenie, prosimy o kontakt ze
sprzedawcą lub naszym działem obsługi klienta.
Zakres dostawy:
- Urządzenie nadzorujące bramę garażową
- kabel USB
- zasilacz 230VAC/5VDC ze zmienną wtyczką
Instalacja:
Nasunąć odpowiedni dla
danej sieci adapter na
zasilacz (nie wymagany
dla każdego modelu).
Połączyć kablem zasilacz
z urządzeniem nadzoru-
jącym bramę garażową.
Miejscem instalacji może
być łatwo widoczne, cen-
tralne miejsce w domu, ale również może to być
sypialnia. Jeśli miejsce jest za daleko od napędu
bramy garażowej, połączenie nie zostanie naw-
iązane lub będzie ono często przerywane. Wybrać
nowe miejsce. Często wystarczy zmiana pozycji o
kilka metrów. W każdym domu są miejsca niedostęp-
ne w sieci radiowej.
Programowanie:
Nacisnąć przycisk „LEARN“ z tyłu urządzenia nad-
zorującego bramę
garażową.
W ciągu 60 sekund
nacisnąć 1x
okrągły przycisk na
napędzie bramy
garażowej.
Powtórzyć proce-
durę dla kolejnych
bram garażowych.
Usuwanie:
Aby usunąć wszys-
tkie zapro-
gramowane
urządzenia, nacis-
nąć i przytrzymać
przycisk „LEARN“ z
tyłu urządzenia nadzorującego bramę garażową.
Przynajmniej 10 Sekunden. Usunięcie zostanie
potwierdzone krótkim „piknięciem“.
OSTRZEŻENIE
Właściwości:
Guzik poziomu głośności:
Istnieje możliwość ustawienia trzech różnych poziomów głośności lub wyłączyć dźwięk.
Guzik CLOSE:
Za pomocą tego przycisku można zamknąć jedną bramę garażową lub więcej. Po zamknięciu bramy
garażowej zielona lampka LED będzie palić się ciągle.
Znaczenie lampek LED:
Sygnały:
Wskazówka: Sygnały można wyłączyć przyciskiem poziomu głośności.
Guzik poziomu głośności
Zasilacz
Głośnik
LEDs
Guzik CLOSE
Czerwona LED Zielona LED
Miga Wył
Wył
Wył
Czerwona i Zielona migają jed-
nocześnie
Czerwona i Zielona migają na
przemian i powoli
Czerwona i Zielona migają na
przemian i szybko
Wył Wył
Znaczenie
Przynajmniej jedna brama garażowa jest otwarta
Wszystkie bramy zamknięte
Brak połączenia z napędem bramy garażowej (utracono).Brak zasilania
w napędzie
Urządzenie nadzorujące bramę garażową zostało zaprogramowane.
Urządzenie nadzorujące bramę garażową jest aktywne i właśnie
nastąpiła próba zamknięcia bram
Urządzenie nie jest zaprogramowane dla
żadnego napędu
Urządzenie nadzorujące bramę garażową jest gotowe na pro-
gramowanie nowego napędu. (przycisk z tyłu naciśnięty).
Brak zasilania
Opis sygnałów
Krótkie „piknięcie“
Dwa krótkie „piknięcia“
Trzy krótkie „piknięcia“
Długie „piknięcie“
Dwa długie „piknięcia“
Znaczenie
• Programowanie jest aktywne
• Usuwanie zapisanych napędówrozpoczęte
• Pamięć usunięta
• Przycisk „CLOSE“ naciśnięty.
• Brama garażowa jest otwarta (przynajmniej jedna). Powtarza się,
jeśli jedna brama jest otwarta.
Programowanie dla napędu bramy garażowej powiodło się
Brama garażowa otwiera się
• Brama została zamknięta (ew. wszystkie)
• Brak połączenia z napędem bramy garażowej (powtarza się aż do
nawiązania połączenia).
Próba zaprogramowania piątego napędu bramy garażowej.
  • Page 1 1
  • Page 2 2

Chamberlain LiftMaster 829EV Instrukcja obsługi

Typ
Instrukcja obsługi