Exido 235-014 Instrukcja obsługi

Marka
Exido
Kategoria
suszarki do włosów
Model
235-014
Rodzaj
Instrukcja obsługi
20 21
20 21
WSTĘP
Aby móc skorzystać z wszystkich funkcji nowego
urządzenia, należy najpierw dokładnie zapoznać
się z poniższymi wskazówkami. Szczególną uwagę
należy zwrócić na zasady bezpieczeństwa. Radzimy
zachować tę instrukcję, aby w razie konieczności
można było wrócić do zawartych w niej informacji na
temat funkcji urządzenia.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Informacje ogólne
Niewłaściwe użytkowanie urządzenia może
spowodować obrażenia ciała oraz uszkodzenie
urządzenia.
Z urządzenia należy korzystać zgodnie z
jego przeznaczeniem. Producent nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia
lub szkody wynikające z niewłaściwego
użytkowania bądź przechowywania urządzenia
(zobacz także część „Warunki gwarancji”).
Wyłącznie do użytku domowego. Urządzenie
nie jest przeznaczone do użytku na
wolnym powietrzu ani do użytku w celach
komercyjnych.
Urządzenie należy podłączać jedynie do sieci
zasilania o napięciu 230 V i częstotliwości 50
Hz. Urządzenie musi zostać uziemione.
Urządzenia oraz jego przewodu i wtyczki nie
wolno zanurzać w wodzie ani jakimkolwiek
innym płynie.
Nie wolno dotykać urządzenia, kabla lub
wtyczki mokrymi ani wilgotnymi rękami.
Symbol [] oznacza, że urządzenie nie może
być stosowane w wannie ani w pobliżu źródeł
wody, umywalek, miednic itp. Jeśli urządzenie
wpadnie do wody, zawsze przed jego
wyciągnięciem odłączyć je od zasilania.
Zalecamy stosowanie niniejszego urządzenia
wyłącznie w przypadku, gdy instalacja
chroniona jest przez przekaźnik HFI-/HPFI. W
razie wątpliwości proszę skontaktować się z
wykwalikowanym technikiem.
Nie wolno zostawiać urządzenia bez nadzoru,
jeżeli jest włączone lub jeśli w pobliżu znajdują
się dzieci.
Można używać tylko akcesoriów
wyprodukowanych lub zalecanych przez
producenta.
Za pomocą
Podczas użytkowania nie wolno blokować wlotu
powietrza znajdującego się z tyłu urządzenia.
Zablokowanie wlotu powietrza doprowadzi do
przegrzania się urządzenia. Jeżeli to nastąpi,
moduł zabezpieczający przed przegrzaniem
spowoduje odcięcie zasilania urządzenia.
Należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z
kontaktu. Przed ponownym użyciem urządzenia
odczekać 10-15 minut.
Nie używać bez zamontowanego tylnego ltra.
Nie przykrywać włączonego urządzenia.
Należy zwrócić uwagę na to, że urządzenie
będzie gorące jeszcze przez jakiś czas po jego
wyłączeniu. Przed schowaniem należy pozwolić
urządzeniu wystygnąć.
Urządzenie powinno się zawsze znajdować z
dala od przedmiotów łatwopalnych, takich jak
zasłony, obrusy itp.
Nie używać ani nie przechowywać w
środowiskach wilgotnych.
Nigdy nie wkładać do otworów urządzenia
żadnych przedmiotów.
Przewód sieciowy i wtyczka
Urządzenia i przewodu należy trzymać z dala
od gorących przedmiotów i otwartego ognia.
Należy się upewnić, że nie ma możliwości
potknięcia się o przewód zasilający albo
przedłużacz.
Przed czyszczeniem oraz kiedy urządzenie
nie jest używane wyłączyć je i wyjąć wtyczkę z
gniazdka. Przy wyciąganiu wtyczki z gniazdka
nie należy ciągnąć za przewód, lecz trzymać za
wtyczkę.
Sprawdzić, czy przewód nie jest pozwijany.
Nie wolno skręcać przewodu ani owijać nim
urządzenia.
Należy regularnie sprawdzać, czy przewód i
wtyczka są w dobrym stanie. Jeżeli zostały
uszkodzone lub urządzenie spadło na podłogę,
wpadło do wody bądź zostało w jakikolwiek
inny sposób uszkodzone, nie wolno go używać.
Jeżeli urządzenie, przewód lub wtyczka
zostały uszkodzone, należy oddać je do
kontroli i, w razie konieczności, naprawy
przez autoryzowanego technika. Nie wolno
wykonywać napraw samodzielnie. Informacje
na temat napraw gwarancyjnych można
uzyskać w sklepie, w którym urządzenie
zostało zakupione. Nieautoryzowane naprawy
lub modykacje urządzenia spowodują
unieważnienie gwarancji.
PL
235014_IM.indd 20 2008-7-8 15:50:52
20 21
20 21
GŁÓWNE ELEMENTY SKŁADOWE URZĄDZENIA
1. Koncentrator powietrza
2. Wylot
3. Wyświetlacz
4. Wskaźnik funkcji
5. Tylny ltr
6. Przycisk zasilania
7. Przyciski kontrolne
8. Uchwyt do zawieszania
9. Przewód zasilający z wtyczką
10. Dyfuzor w formie nakładki
Przyciski kontrolne
a. Przycisk chłodnego nadmuchu
b. Przycisk jonizacji powietrza
c. Przycisk regulacji prędkości
d. Przycisk regulacji temperatury
Wskaźnik funkcji
e. Wskaźnik nadmuchu chłodnego powietrza
f. Wskaźnik jonizowania
g. Wskaźnik prędkości
h. Wskaźnik nagrzewania
Wyświetlacz
i. Symbol nadmuchu
ciepłego powietrza
j. Symbol jonizowania
k. Symbol nadmuchu
chłodnego
powietrza
l. Symbol prędkości
m. Prędkość
n. Symbol temperatury
o. Poziom temperatury
UŻYTKOWANIE
Nałożyć koncentrator powietrza (1) lub dyfuzor
(10) na wylot (2).
o Dysza spowoduje koncentrację strumienia
powietrza.
o Dyfuzor pozwala na przepływ powietrza
przez wiele otworów na szerszej
powierzchni.
Włączyć wtyczkę (9) do gniazdka i włączyć
zasilanie.
Włączyć urządzenie, ustawiając przycisk
zasilania (6) w pozycji „I” (włączone).
Nacisnąć przycisk nadmuchu chłodnego
powietrza (a), aby aktywować lub
dezaktywować tę funkcję.
o Symbol nadmuchu chłodnego powietrza
(k) pokazany zostaje na wyświetlaczu (3), a
wskaźnik nadmuchu chłodnego powietrza
(e) zaświeca się.
o Po aktywowaniu funkcji nadmuchu
chłodnego powietrza, urządzenie dmucha
chłodnym powietrzem. Funkcja ta jest
przydatna, gdy włosy są już suche i chce się
je modelować.
Nacisnąć przycisk jonizowania (b), aby
aktywować lub dezaktywować tę funkcję.
o Symbol jonizowania (j) zostaje pokazany
na wyświetlaczu, a wskaźnik jonizowania (f)
zaświeca się.
o Funkcja ta zapobiega powstawaniu
ładunków elektrostatycznych we włosach,
nadając im miękkość i blask.
o Funkcja jonizowania może być stosowana
wraz z nadmuchem ciepłego lub chłodnego
powietrza.
Nacisnąć przycisk prędkości (c), aby ustawić
prędkość pracy urządzenia.
o Symbol prędkości (l) zostaje pokazany
na wyświetlaczu, a wskaźnik prędkości (g)
zaświeca się.
o Urządzenie posiada 4 ustawienia prędkości;
wykorzystywane w danej chwili ustawienie
pokazane jest na wskaźniku prędkości (m).
Nacisnąć przycisk temperatury (d), aby ustawić
temperaturę nadmuchu powietrza,
o Symbol nadmuchu ciepłego powietrza (i)
zostaje pokazany na wyświetlaczu, a
wskaźnik nagrzewania (h) zaświeca się.
o Urządzenie posiada 4 ustawienia prędkości;
wykorzystywane w danej chwili ustawienie
pokazane jest na wskaźniku nagrzewania (o).
o Wykorzystywana temperatura pokazana
jest na wskaźniku temperatury (n) na środku
wyświetlacza.
Wyłączyć, przesuwając przycisk zasilania w
pozycję "0".
o Po wyłączeniu urządzenia ostatnie
ustawienie jest zapisywane, można więc
z niego skorzystać ponownie po włączeniu
urządzenia.
Urządzenie można zawiesić, korzystając z
uchwytu do zawieszania (8), znajdującego się u
dołu rączki.
235014_IM.indd 21 2008-7-8 15:50:55
22 23
22 23
CZYSZCZENIE
Przed czyszczeniem wyjąć wtyczkę z
gniazdka zasilania i pozostawić urządzenie do
ostygnięcia.
Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie i
uważać, aby do jego środka nie dostała się
woda.
Czyścić urządzenie wilgotną szmatką. Jeżeli
urządzenie jest bardzo zabrudzone, można
dodać niewielką ilość detergentu.
Do czyszczenia urządzenia nigdy nie stosować
myjek do szorowania, myjek metalowych
ani żadnych rozpuszczalników czy silnie
działających środków czyszczących, gdyż może
to spowodować uszkodzenie zewnętrznych
powierzchni urządzenia.
WAŻNE! Przed kolejnym użyciem odczekaj
do wyschnięcia urządzenia. Nie stosować
urządzenia, jeżeli jest wilgotne.
Otworzyć tylny ltr (5), naciskając w dół uchwyt
górnej części ltra i kołysząc ltrem w górę i
w dół. Od czasu do czasu, używając szczotki,
należy usunąć kurz oraz włosy znajdujące się w
tylnym ltrze i wlocie powietrza.
o Uwaga! Nie używać bez zamontowanego
tylnego ltra.
INFORMACJE O UTYLIZACJI I RECYKLINGU TEGO
PRODUKTU
Ten produkt marki Adexi oznaczony jest
następującym symbolem:
Oznacza to, że produktu nie należy wyrzucać wraz
z normalnymi odpadami gospodarstwa domowego,
ponieważ zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
należy utylizować osobno.
Zgodnie z dyrektywą WEEE (w sprawie zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego), każde
państwo członkowskie ma obowiązek zapewnić
odpowiednią zbiórkę, odzysk, przetwarzanie
i recykling zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego. Gospodarstwa domowe na
obszarze UE mogą nieodpłatnie oddawać zużyty
sprzęt do specjalnych zakładów utylizacji odpadów.
W niektórych państwach członkowskich można
zwrócić zużyty sprzęt sprzedawcy, u którego
dokonano zakupu, pod warunkiem zakupienia
nowego sprzętu. Aby uzyskać więcej informacji
na temat postępowania ze zużytym sprzętem
elektrycznym i elektronicznym, należy zwrócić się do
sprzedawcy, dystrybutora lub władz miejskich.
WARUNKI GWARANCJI
Gwarancja nie obejmuje następujących przypadków:
jeżeli nie przestrzegano niniejszej instrukcji,
jeżeli urządzenie poddano modykacji bez
upoważnienia
jeżeli urządzenie było użytkowane w
sposób niewłaściwy, nieostrożny lub zostało
uszkodzone,
jeżeli uszkodzenie nastąpiło na skutek awarii
sieci energetycznej.
Z uwagi na ciągłe doskonalenie naszych produktów
pod względem ich funkcjonalności i wzornictwa
zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian
w produkcie bez uprzedzenia.
CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących
korzystania z urządzenia, na które odpowiedzi nie
można odnaleźć w niniejszej instrukcji, zapraszamy
na naszą stronę internetową www.adexi.dk.
Wejdź do menu "Consumer Service", kliknij
"Question&Answer", aby zobaczyć najczęściej
zadawane pytania.
Możesz także znaleźć tam dane kontaktowe w
razie konieczności skonsultowania z nami kwestii
technicznych, napraw, spraw związanych z
akcesoriami i częściami zamiennymi.
IMPORTER
Adexi Group
www.adexi.eu
Firma nie ponosi odpowiedzialności za błędy w
druku.
235014_IM.indd 22 2008-7-8 15:50:55
/