Melissa 235-019 Instrukcja obsługi

Kategoria
Suszarki do włosów
Typ
Instrukcja obsługi
20 21
20 21
WSTĘP
Aby móc skorzystać z wszystkich
funkcji nowego urządzenia, należy
najpierw dokładnie zapoznać się z
poniższymi wskazówkami. Radzimy
zachować tę instrukcję, aby w razie
konieczności można było wrócić do
zawartych w niej informacji na temat
funkcji urządzenia.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
Normalne użycie urządzenia
Niewłaściwe użytkowanie
urządzenia może spowodować
obrażenia ciała oraz uszkodzenie
urządzenia.
Z urządzenia należy korzystać
zgodnie z jego przeznaczeniem.
Producent nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek
obrażenia lub szkody wynikające
z niewłaściwego użytkowania
bądź przechowywania urządzenia
(zobacz także część „Warunki
gwarancji”).
Urządzenie należy podłączać
jedynie do sieci zasilania o
napięciu 230 V i częstotliwości 50
Hz.
Symbol oznacza, że
urządzenie nie może b
stosowane w wannie ani w
pobliżu źródeł wody, umywalek,
miednic itp.
Nigdy nie wolno wyławiać
urządzenia, jeżeli wpadnie do
wody. Najpierw należy wyjąć
wtyczkę z gniazda.
Zalecamy stosowanie niniejszego
urządzenia wyłącznie w
przypadku, gdy instalacja
chroniona jest przez przekaźnik
HFI-/HPFI. W razie wątpliwości
proszę skontaktować się z
wykwalikowanym technikiem.
Nidy nie próbuj otwierać
urządzenia samodzielnie i nigdy
nie wciskaj do niego żadnych
przedmiotów.
Nigdy nie należy pozostawiać
włączonego urządzenia bez
nadzoru, a dzieci mogą z niego
korzystać wyłącznie pod opieką
osoby dorosłej.
Wyłącznie do użytku domowego.
Urządzenie nie jest przeznaczone
do użytku na wolnym powietrzu
ani do użytku dla celów
komercyjnych.
Podczas użytkowania nie
wolno blokować wlotu
powietrza znajdującego się z
tyłu urządzenia. Zablokowanie
wlotu powietrza doprowadzi do
przegrzania się urządzenia. Jeżeli
to nastąpi, moduł zabezpieczający
przed przegrzaniem spowoduje
odcięcie zasilania urządzenia.
Należy wyłączyć urządzenie i
wyjąć wtyczkę z kontaktu.
Włączonego lub nagrzanego
urządzenia nie wolno pozostawiać
na tkaninach, pościeli itp.
wykonanych z materiałów
syntetycznych wrażliwych
na wysoką temperaturę lub
łatwopalnych.
Uwaga! Dysze mogą nagrzać się
do bardzo wysokiej temperatury.
Nie wolno dopuścić do ich
kontaktu ze skórą, ponieważ może
to spowodować oparzenia.
Nie wolno korzystać z urządzenia
w pobliżu łatwopalnych lub
wybuchowych płynów czy gazów,
na przykład w pobliżu butli z
tlenem.
Aby uniknąć oparzeń, nie należy
kierować gorącego powietrza
bezpośrednio na oczy lub na
bardzo wrażliwą skórę.
PL
20 21
20 21
Przewód, wtyczka i gniazdko zasilania
Należy regularnie sprawdzać, czy
przewód i wtyczka są w dobrym
stanie. Jeżeli są one uszkodzone
lub urządzenie zostało
upuszczone albo w jakikolwiek
sposób uszkodzone, nie należy go
używać.
Jeżeli urządzenie lub wtyczka
uległy uszkodzeniu, należy je
dokładnie skontrolować, a w
razie konieczności oddać do
naprawy. W przeciwnym razie
istnieje niebezpieczeństwo
porażenia prądem. Nigdy nie
wolno samodzielnie naprawiać
urządzenia.
Po zakończeniu użytkowania,
a przed czyszczeniem wyjmij
wtyczkę z kontaktu.
Przy wyciąganiu wtyczki z
gniazdka nie należy ciągnąć
za przewód, lecz trzymać za
wtyczkę.
Przewodu nie wolno owijać
wokół urządzenia. Korzystaj z
funkcji automatycznego zwijania
przewodu.
Nigdy nie pozwalaj małym
dzieciom na obsługę funkcji
automatycznego zwijania
przewodu, ponieważ prędkość
przy zwijaniu może spowodow
zranienie.
GŁÓWNE ELEMENTY CZĘŚCI
1. Przycisk automatycznego zwijania
przewodu zasilającego
2. Przycisk chłodnego nadmuchu
3. Przełącznik prędkości
4. Uchwyt do zawieszania
5. Przewód sieciowy
6. Dysza prostownicy do włosów
7. Koncentrator powietrza
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
Sprawdź, czy usunąłeś wszystkie
elementy opakowania.
UŻYWANIE URZĄDZENIA
Rozwiń
przewód
(5) do
żądanej
długości
i podłącz
wtyczkę
do
kontaktu.
Zamontuj dyszę koncentratora
powietrza (7) lub jedną z dysz
prostownicy do włosów (6).
o Dysza spowoduje koncentrację
strumienia powietrza. Aby
wygładzić włosy, skorzystaj z
dysz prostownicy do włosów w
sposób opisany poniżej.
Włącz urządzenie, przesuwając
przełącznik prędkości (3) z pozycji
"0" (w środku).
o Przesuwaj przełącznik w górę,
aby zwiększać prędkość.
o Przesuwaj przełącznik w dół
w celu zmniejszenia prędkości
o połowę.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk
chłodnego nadmuchu (2), aby
uzyskać nadmuch o niskiej
temperaturze. Funkcja ta jest
przydatna, gdy włosy są już suche
i chcesz je modelować.
Aby wyłączyć suszarkę, ustaw
przełącznik prędkości w pozycji
„0”. Wyłącz suszarkę, wyjmij
wtyczkę z gniazdka oraz
naciśnij i przytrzymaj przycisk
automatycznego zwijania
przewodu (1) do całkowitego
nawinięcia przewodu.
Urządzenie można zawiesić,
korzystając z uchwytu do
zawieszania (4), znajdującego się
u dołu rączki.
22 23
22 23
Korzystanie z dyszy prostownicy do
włosów
Przesuń przycisk z boku dyszy
w prawo, aż żeby grzebienia
ustawione zostaną w jednej linii.
Włóż grzebień we włosy na
czubku głowy. Przesuń przycisk
w lewo, aż zęby grzebienia się
zrównają i chwyć pasmo włosów.
Włącz urządzenie.
Powoli przesuwaj urządzenie w
stronę końcówki pasma włosów,
jednostajnym ruchem.
o Trzymaj włosy mocno, aby
uniknąć poskręcania.
o W celu podniesienia włosów
należy wygładzić tylko
zewnętrzną część pasma
włosów.
o Samodzielne użytkowanie
dyszy prostownicy do włosów
może być trudne. Poproś o
pomoc przyjaciółkę.
CZYSZCZENIE
Wyjmij wtyczkę z gniazdka
ściennego i przed czyszczeniem
pozostaw urządzenie do
ostudzenia.
Czyścić dobrze wykręconą,
wilgotną szmatką z niewielkim
dodatkiem płynu do zmywania,
jeżeli jest taka konieczność.
Należy dokładnie wytrzeć
urządzenie suchą szmatką.
INFORMACJE O UTYLIZACJI I
RECYKLINGU TEGO PRODUKTU
Ten produkt marki Adexi oznaczony
jest następującym symbolem:
Oznacza to, że produktu nie należy
wyrzucać wraz z normalnymi
odpadami gospodarstwa domowego,
ponieważ zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny należy utylizować
osobno.
Zgodnie z dyrektywą WEEE (w sprawie
zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego), każde państwo
członkowskie ma obowiązek
zapewnić odpowiednią zbiórkę,
odzysk, przetwarzanie i recykling
zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego. Gospodarstwa
domowe na obszarze UE mogą
nieodpłatnie oddawać zużyty sprzęt
do specjalnych zakładów utylizacji
odpadów. W niektórych krajach
członkowskich zużyte urządzenia
można zwrócić sprzedawcy, u którego
zostało zakupione pod warunkiem
zakupienia nowego produktu. Aby
uzyskać więcej informacji na temat
postępowania ze zużytym sprzętem
elektrycznym i elektronicznym,
należy zwrócić się do sprzedawcy,
dystrybutora lub władz miejskich.
WARUNKI GWARANCJI
Gwarancja nie obejmuje
następujących przypadków:
jeżeli nie przestrzegano niniejszej
instrukcji,
jeżeli urządzenie poddano
modykacji bez upoważnienia
jeżeli urządzenie było użytkowane
w sposób niewłaściwy,
nieostrożny lub zostało
uszkodzone,
jeżeli uszkodzenie powstało na
skutek zakłóceń w działaniu sieci
elektrycznej.
Z uwagi na ciągłe udoskonalanie
naszych produktów pod względem
ich funkcjonalności i stylistyki,
zastrzegamy sobie prawo do
wprowadzania zmian w produkcie bez
uprzedzenia.
PYTANIA I ODPOWIEDZI
W razie jakichkolwiek pytań
dotyczących korzystania z urządzenia,
na które odpowiedzi nie można
odnaleźć w niniejszej instrukcji,
zapraszamy na naszą stronę
internetową www.adexi.eu.
Wejdź do menu "Consumer service",
kliknij "Question & Answer", aby
zobaczyć najczęściej zadawane
pytania.
Możesz także znaleźć tam dane
kontaktowe w razie konieczności
skonsultowania z nami kwestii
technicznych, napraw, spraw
związanych z akcesoriami i częściami
zamiennymi.
22 23
22 23
IMPORTER
Adexi Group
Firma nie ponosi odpowiedzialności za
błędy w druku.
1 / 1

Melissa 235-019 Instrukcja obsługi

Kategoria
Suszarki do włosów
Typ
Instrukcja obsługi