Groupe Brandt 1FET-110 Instrukcja obsługi

Marka
Groupe Brandt
Model
1FET-110
Rodzaj
Instrukcja obsługi
WASHING MACHINE INSTALLATION, OPERATING AND MAINTENANCE
INSTRUCTIONS
INSTALLATIONS-, GEBRAUCHS- UND PFLEGEANLEITUNG FÜR EINE
WASCHMASCHINE
NÁVOD K INSTALACI POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ PRAČKY
INSTRUKCJA INSTALACJI, OBSŁUGI I KONSERWACJI PRALKI
      

MOSÓGÉP BESZERELÉSI, HASZNÁLATI, ÉS KARBANTARTÁSI
ÚTMUTATÓJA
MOD.
COD.
N° SER.
Pegue, en este emplazamiento, la
etiqueta (que se encuentra en la bolsa
de los documentos) y cuya imagen se
reproduce en este cuadro.
2
Page 3
Strona 27
. 35
EN
PL
RU
Warning :
Before installing and using your appliance, please carefully read this Guide to Installation and Use, which will allow
you to quickly familiarise yourself with its operation.
As part of our commitment to constantly improving our products, we reserve the right to make changes to them based
on technical advances to their technical and functional features and appearance.
Ważna uwaga:
Przed uruchomieniem urządzenia, należy uważnie przeczytać instrukcję instalacji i obsługi, aby zapoznać się jak najszybciej
z jego działaniem.
W ramach stałego poprawiania naszych produktów, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian rozwojowych w ich
charakterystyce technicznej, funkcjonalnej lub estetyce.
:
  !"#$% & '()*(!), !#%) )* ) '")!)(!) ) '()!"  +"(#'-
/#0 #0 12()4) )/")#0 ( 4) 1))*.
              
        .
Straně 19CS
Důležité :
Před prvním uvedením vašeho přístroje do provozu si pečlivě přečtěte tento návod k instalaci a k použití pro rychlejší
seznámení se s jeho funkcemi.
Ve snaze neustále zlepšovat naše výrobky a přizpůsobovat je vývoji si vyhrazujeme právo změnit jejich technické, funkční
a estetické parametry.
Seite 11DE
Wichtig:
Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Gerätes diese Einbau- und Gebrauchsanleitung aufmerksam durch, damit
Sie sich sehr rasch mit seinem Betrieb vertraut machen können.
Da wir unsere Produkte ständig verbessern möchten, behalten wir uns das Recht vor, ihre technischen, funktionellen und
ästhetischen Merkmale zu verändern, damit sie mit der technischen Weiterentwicklung Schritt halten.
Oldal 43HU
Fontos:
Mielőtt használná a mosógépet, figyelmesen olvassa el ezt az üzembehelyezési és használati utasítást. Így
gyorsabban megismeri a gép működését.
Termékeink állandó fejlesztése érdekében, fenntartjuk a jogot, hogy a fejlődéshez kapcsolódó technikai, működési
vagy esztétikai jellemzőket megváltoztassuk.
•ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
Ważne:
Urządzenie, przeznaczone wyłącznie do użytku domowego do
prania, płukania i wirowania ubrań nadających się do prania w pralce.
Należy obowiązkowo przestrzegać następujących zaleceń. Nie
ponosimy żadnej odpowiedzialności i anulujemy gwarancję w
przypadku nieprzestrzegania zaleceń prowadzącego do
uszkodzenia urządzenia lub obrażeń ciała.
— Urządzenie musi być używane zgodnie z instrukcją obsługi, aby
zapobiec uszkodzeniom ubrań i urządzenia. Stosować tylko produkty
do prania i konserwacji posiadające certyfikat na stosowanie w pralkach
w gospodarstwie domowym.
— Jeżeli, przed praniem, na ubraniach stosowane są odplamiacze,
rozpuszczalniki i inne produkty łatwopalne lub silnie odbarwiające, nie
należy ich wkładać od razu do pralki.
Zaleca się nie używanie rozpuszczalników lub produktów w aerozolu w
pobliżu pralki i ogólnie w pobliżu urządzeń elektrycznych w
pomieszczeniach o złej wentylacji (ryzyko pożaru i eksplozji).
— W przypadku nieprawidłowego działania i braku możliwości jego
usunięcia za pomocą zaleceń z instrukcji (patrz rozdział “MOŻLIWE
PROBLEMY”), należy skontaktować się z wykwalifikowanym specjalistą.
— W przypadku konieczności otwarcia pralki w czasie cyklu (na przykład:
w celu dodania lub wyjęcia ubrań), zależnie od fazy w jakiej znajduje się
program (tylko pranie), należy zwrócić uwagę na temperaturę, która
może być bardzo wysoka (ryzyko poważnych oparzeń).
— Podczas instalacji, urządzenie musi być podłączone do sieci
wodociągowej za pomocą nowego węża, nie wolno stosować używanego
przewodu.
— Nie zezwalać dzieciom na zabawę urządzeniem i nie dopuszczać
zwierząt w pobliże urządzenia.
— Zużyte urządzenia muszą być natychmiast wycofane z użytkowania.
Odłączyć i odciąć kabel zasilania przy urządzeniu. Zamknąć dopływ
wody i odłączyć przewód. Uszkodzić zamknięcie drzwi.
— W przypadku ryzyka wystąpienia temperatur poniżej zera, należy
odłączyć przewód dopływu wody i usunąć wodę, która mogła zostać w
przewodzie spustowym przez umieszczenie go jak najniżej w misce.
•OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII
— Włączać pranie wstępne tylko wtedy kiedy jest to niezbędne: np.: dla
ubrań sportowych lub roboczych, bardzo zabrudzonych, itd.
— Dla ubrań mało lub średnio zabrudzonych, program z niską temperaturą
jest wystarczający dla uzyskania nienagannych wyników prania.
— Stosować środki piorące odpowiednio do twardości wody, stopnia
zabrudzenia i ilości ubrań i przestrzegać zaleceń podanych na
opakowaniu proszku.
•OCHRONA ŚRODOWISKA
Materiały użyte na opakowanie tego urządzenia przeznaczone są do
recyklingu. Prosimy o wzięcie udziału w recyklingu i wniesienie swojego
wkładu w ochronę środowiska naturalnego składując sprzęt w
specjalnych kontenerach służb miejskich.
Urządzenie składa się również z wielu materiałów objętych
recyklingiem. Umieszczony jest na nim znak sygnalizujący, że
nie należy mieszać zużytego sprzętu z innymi odpadami.
Recykling urządzeń organizowany przez producenta będzie dzięki
temu przeprowadzany w jak najlepszych warunkach, zgodnie z dyrektywą
europejską 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego. Prosimy o kontakt z urzędem miasta lub sprzedawcą
w celu uzyskania informacje na temat najbliższych punktów zbiórki
zużytego sprzętu.
Dziękujemy Państwu za współpracę w zakresie ochrony środowiska.
27
PL1 / PREZENTACJA URZĄDZENIA
Panel sterowania
Uchwyt otwarcia pokrywy (zablokowany podczas trwania cyklu)
Dźwignia ustawienia na kółkach (zależnie od modelu)
Przewód spustowy
Poprzeczka blokowania
Przewód zasilania wodą (nie podłączony)
Przewód zasilania elektrycznego
A
•OPIS URZĄDZENIA
D 1 D 2
A
•SPIS TREŚCI
Strona
Demontaż mocowań transportowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Przemieszczanie urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Zasilanie zimną wodą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Odprowadzanie zużytej wody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Zasilanie elektryczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Ustawienie urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Wkładanie ubrań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Wkładanie produktów do prania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Strona
Programowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Informacje szczegółowe o programach i opcjach . . . . . . . . . . . . . .31
Modyfikacja programu prania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Zabezpieczenia automatyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Konserwacja urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Czyszczenie filtra pompy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Możliwe problemy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Komunikaty sygnalizowane za pomocą kontrolek . . . . . . . . . . . . . .34
28
PL 2 / INSTALACJA URZĄDZENIA
D 10 D 11 D 12
10 mm
3/4
D 3
F
G
1
1
2
2
13
a
b
a
b
1
2
1
2
A
D 4
D 7 D 8 D 9
D 5
D 6
•DEMONTAŻ MOCOWAŃ TRANSPORTOWYCH
Ważna uwaga:
Przed użyciem, należy wykonać operacje opisane poniżej.
Przed użyciem, należy wykonać operacje opisane poniżej. Polegają one
na usunięciu wszystkich części służących do unieruchomienia zbiornika
urządzenia podczas transportu.
Operacje polegające na demontażu blokad są niezbędne dla
prawidłowego działania urządzenia i przestrzegania obowiązujących
norm bezpieczeństwa.
Jeżeli wszystkie operacje nie zostaną wykonane, może to spowodować
uszkodzeni urządzenia podczas jego pracy.
— Zdjąć pralkę z podstawy
(sprawdzić czy podkładka służąca do
podtrzymania silnika nie zakleszczyła się pod maszyną) (Rys. D3)
— Wyjąć 4 śruby za pomocą wkrętaka
(Rys. D4)
— Zdjąć poprzeczkę zdejmując dwie śruby
(Rys. D5)
za pomocą
klucza 10 lub 13 mm (zależnie od modelu)
(upewnić się, że dwie przekładki plastikowe umocowane na poprzeczce
zostały również zdjęte)
— Zamontować śrubę na miejscu.
Uwaga:
Należy obowiązkowo zatkać dwa otwory za pomocą zatyczek
przewidzianych do tego celu (dostarczone w woreczku z
akcesoriami) (Rys. D6)
— Wyjąć podkładkę unieruchamiającą z zespołu bęben – zbiornik
(Rys.
D7).
W tym celu:
- unieść pokrywę maszyny
- wyjąć podkładkę
- wyjść podkładkę obracając ją o ćwierć obrotu
- zwolnić drzwiczki bębna, zablokowane w pozycji dolnej, naciskając
równocześnie ich dwa skrzydła.
Uwaga:
Usunąć uchwyty mocujące węże oraz zamknąć otwory za
pomocą zaślepek (z woreczka z akcesoriami) (Rys.
D8
)
Rada:
Zalecamy zachowanie wszystkich części do blokowania
ponieważ są niezbędne w przypadku konieczności
przetransportowania urządzenia.
Informacja:
Przed opuszczeniem fabryki urządzenie zostało dokładnie
sprawdzone; istnieje możliwość obecności niewielkiej ilości wody
zbiorniku lub na poziomie szufladki na produkty.
•PRZEMIESZCZANIE URZĄDZENIA
•Ustawienie na kółkach
Jeżeli urządzenie jest wyposażone w składane kółka, istnieje możliwość
łatwego przemieszczania go.
W celu ustawienia na kółkach należy obrócić dźwignię umieszczoną w
dole urządzenia od prawej strony do lewej.
(Rys. D9)
Ważna uwaga:
Podczas działania urządzenie nie może być ustawione na
kółkach “przednich”: należy pamiętać o ustawieniu dźwigni w
pozycji początkowej.
•ZASILANIE ZIMNĄ WODĄ
Podłączyć przewód zasilania
(Rys. D10)
:
— z jednej strony do złącza umieszczonego z tyłu urządzenia
— z drugiej strony do zaworu z końcówką gwintowaną Ř 20x27 (3/4 BSP).
W przypadku zaworu przebijającego, wykonany otwór musi mieć średnicę
minimum 6 mm.
Dopływ wody:
- Ciśnienie minimalne wody: 0,1 MPa lub 1 bar
- Ciśnienie maksymalne wody:1 MPa lub 10 bar
•Wymiana węża doprowadzającego wodę
Przy instalowaniu węża należy zwrócić uwagę na prawidłowe dokręcenie
obu połączeń oraz umieszczenie uszczelek wewnątrz złączek.
•ODPROWADZENIE ZUŻYTEJ WODY
Podłączyć przewód spustowy,
(Rys. D11)
:
— w sposób tymczasowy, do zlewozmywaka lub wanny
— na stałe, do wentylowanego syfonu.
Jeżeli instalacja nie jest wyposażona w syfon wentylowany, należy zwrócić
uwagę, aby podłączenie nie było szczelne. Aby zapobiec cofaniu się
ścieków do pralki zaleca się pozostawienie swobodnego przepływu
powietrza między przewodem spustowym i pralki i odpływem.
We wszystkich przypadkach końcówka spustowa musi być umieszczona
na wysokości między 65 i 90 cm w stosunku do podstawy pralki.
Ważna uwaga:
Należy prawidłowo umocować przewód spustowy za pomocą
linki, aby zapobiec jego wysunięciu się i zalaniu.
Istnieje możliwość odprowadzania zużytej wody na poziomie podłogi
pod warunkiem, że przewód odpływowy będzie przechodził przez punkt
znajdujący się na wysokości między 90 a 60 cm w stosunku do podstawy
pralki
(Rys. D12)
A
29
PL3 / PRZYGOTOWANIE UBRAŃ I URZĄDZENIA
➀➁
D 13 D 14
•ZASILANIE ELEKTRYCZNE
Ważna uwaga:
Dla Państwa bezpieczeństwa, należy obowiązkowo
postępować zgodnie z zaleceniami podanymi poniżej.
— Przed podłączeniem urządzenia należy obowiązkowo upewnić się, że
jego dane techniczne zasilania są zgodne z instalacją (patrz informacje
umieszczone na tabliczce znamionowej umocowanej z tyłu urządzenia).
Instalacja elektryczna musi być zgodna z obowiązującymi normami i
zaleceniami zakładu energetycznego w danym regionie, zwłaszcza w
kwestii uziemienia i lokalizacji w łazience.
Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za wypadki spowodowane
przez nieprawidłową instalację elektryczną.
Rada:
Rady dotyczące instalacji elektrycznej urządzenia
— Nie używać przedłużaczy, trójników lub listew zasilających.
— Nigdy nie usuwać uziemienia.
— Gniazdko prądu musi być łatwo dostępne, ale w miejscu nie dostępnym
dla dzieci.
W razie wątpliwości, należy zwrócić się do instalatora.
Ważna uwaga:
Urządzenie jest zgodne z dyrektywami europejskimi
CEE/73/23 (niskie napięcia) i CEE/89/336 (zgodność
elektromagnetyczna) ze zmianami w dyrektywie CEE/93/68.
•USTAWIENIE URZĄDZENIA
Ważna uwaga:
Jeżeli pralka jest ustawiana obok innego urządzenia lub
mebla, zalecamy pozostawienie wolnej przestrzeni między nimi w
celu umożliwienia cyrkulacji powietrza.
Rada:
Zdecydowanie nie zalecamy:
—instalowania urządzenia w wilgotnym i źle wentylowanym pomieszczeniu.
— instalowania urządzenia w miejscu, w którym może być narażone na
odpryski wody.
— instalowania urządzenia na podłodze z wykładziną.
Jeżeli nie można tego uniknąć, należy podjąć wszelkie środki, aby nie
zakłócać krążenia powietrza w podstawie w celu zapewnienia prawidłowej
wentylacji elementów wewnętrznych.
•Poziomowanie
Sprawdzić za pomocą poziomicy, czy podłoga jest pozioma: maksymalne
nachylenie 2°, czyli około 1 cm na szerokości i 1,5 cm na głębokości
pralki.
•Regulowane nogi
Niektóre urządzenia są wyposażone w dwie nogi umieszczone z przodu
urządzenia umożliwiające skompensowanie nierówności podłogi. W
celu wyregulowania poziomu i stabilności pralki, należy postępować w
następujący sposób:
— ustawić urządzenie na kółkach (lub przechylić lekko do tyłu, jeżeli
nie jest wyposażone w składane kółka)
— w zależności od rodzaju podłogi, przykręcić lub odkręcić nogę lub
nogi w celu wyregulowania wysokości
(Rys. D13)
— ustawić urządzenie na nogach i sprawdzić stabilność.
•ZNAKI NA METKACH UBRAŃ
Pranie
: nie przekraczać podanej temperatury
Chlorowanie rozcieńczone na zimno dozwolone
:
Prasowanie
: delikatne średnie silne
Pranie chemiczne
: benzyna perchloroetylen
wszystkie rozpuszczalniki
Uwaga :
podany kod przekreślony oznacza zakaz
•WKŁADANIE UBRAŃ
Wykonywać czynności w następującej kolejności
•Otwieranie pralki
— Sprawdzić, czy pokrętło programów jest ustawione w pozycji “O”.
— Zależnie od modelu, unieść uchwyt pokrywy lub nacisnąć przycisk
umieszczony z przodu maszyny. Pokrywa otwiera się.
— Otworzyć bęben naciskając przycisk na drzwiczkach przednich.
•Wkładanie ubrań
W celu uzyskania optymalnej wydajności prania, uprzednio posortowane
i rozłożone ubrania należy wkładać do bębna bez ubijania i równomiernie
je rozmieszczając. Wymieszać duże i małe części dla uzyskania
optymalnego wirowania bez ryzyka nieprawidłowego wyważenia.
•Zamknięcie bębna
Upewnić się, że bęben jest prawidłowo zamknięty.
Ważna uwaga:
Ważna uwaga: Sprawdzić, czy trzy haki i zaczep przycisku są
widoczne.
.
•WKŁADANIE PRODUKTÓW DO PRANIA
Ważna uwaga:
(Rys. D14)
— Pojemnik “PRANIE” może zawierać płyny lub proszki, nie należy
stosować środków płynnych dla programów Z praniem wstępnym i
Z
“opóźnionym startem” (zależnie od modelu).
— Koncentrat płynu do płukania należy rozcieńczyć ciepłą wodą.
— Skoncentrowany wybielacz musi być obowiązkowo rozcieńczony.
— Aby zapewnić poprawne napełnienie pojemników na produkty należy
ustawić pokrywę w maksymalnej pozycji otwarcia.
— Nie przekraczać poziomu MAX
.
•Dozowanie proszku
Ilość używanego proszku zależy od twardości wody, stopnia zabrudzenia
ubrań i ilości ubrań.
Należy zawsze postępować zgodnie z zaleceniami dozowania
znajdującymi się na opakowaniu produktu.
Uwaga: zalecenia producentów produktów odpowiadają w większości
przypadków maksymalnemu wsadowi bębna. Należy poprawnie
dostosować dozowanie do wagi włożonych ubrań.
Te zalecenia zapobiegają nadmiernemu dozowaniu i powstawaniu piany.
Nadmierna ilość piany może zmniejszyć skuteczność działania pralki
oraz wydłużyć czas prania i zużycie wody.
•Środki do prania wełny i delikatnych materiałów
Przy praniu takich materiałów zaleca się stosowanie odpowiedniego
produktu (nie należy umieszczać ich bezpośrednio w bębnie ponieważ
niektóre z nich działają agresywnie na metale).
•Przed pierwszym praniem
Przed wykonaniem pierwszego prania zalecamy włączenie cyklu
“BAWEŁNA 90° bez prania wstępnego”, bez ubrań i z wykorzystaniem
połowy normalnej dawki produktu do prania. Umożliwi to usunięcie
pozostałości po produkcji, które ewentualnie mogą znajdować się w
pralce.
•PROGRAMY DO PRÓB PORÓWNAWCZYCH I
ZNORMALIZOWANYCH
Bawełna 60°C - 5 kg - bez opcji - maksymalne wirowanie.
Dla informacji podanych na etykiecie energetycznej, testy są wykonywane zgodnie
z dyrektywą europejską 92/75/CEE przy nominalnej pojemności i sprawdzeniu
całkowitego wykorzystania detergentu CEI od początku fazy prania.
cl
Pojemnik prania wstępnego (proszek)
Pojemnik prania (proszek lub płyn)
Środek do płukania
Wybielacz
: PROSZEK : PŁYN
cl
30
PL 4 / PROGRAMOWANIE URZĄDZENIA
•PROGRAMOWANIE
Informacja:
Wszystkie przyciski posiadają
mikrostyczniki i nie są wciskane.
Przycisk “Start/Pauza” nie powoduje
anulowania programu.
•Programowanie cyklu prania
Kontrolki i pozycje przełączników
Obrócić pokrętło aby wybrać program i temperaturę prania najlepiej dostosowane do
rodzaju ubrań.
Uwaga: Ustawienie pokrętła w innej pozycji niż “O” powoduje włączenie zasilania pralki.
— Wybrać za pomocą pokrętła
- dostosowaną do ubrań prędkość wirowania.
Prędkość wirowania jest automatycznie ograniczona w programach “Delikatne”, ”Wełna”
i ”Pranie ręczne”.
- odsączanie.
Cykl kończy się delikatnym wirowaniem z prędkością 100 obr/min.
- zatrzymanie bez spuszczania wody.
Pralka zatrzymuje się z pełnym zbiornikiem przed odwirowaniem.
— Wybrać lub nie opcje za pomocą przycisków .
— Wybrać uruchomienie natychmiastowe naciskając “Start/Pauza” ...
— ... lub wybrać start opóźniony od 1 do 19 godzin za pomocą pokrętła (zależnie od
modelu) i nacisnąć “Start/Pauza” .
5
3
5
4
2
1
Kontrolka “Pranie” miga
(w przypadku wybrania samego
płukania lub wirowania,
miga kontrolka “Płukanie/wirowanie” )
pokrętło w
- pozycji “600” na przykład
- pozycji “100”
- pozycji
kontrolka(-ki) wybranej (-ch) opcji
kontrolka “Pranie” zapala się na stałe
(kontrolki zapalają się kolejno wskazując
odpowiednie fazy cyklu)
kontrolki migają kolejno, aż do uruchomienia
cyklu
A
A
2
— Nacisnąć przycisk “Start/Pauza” w celu przerwannia cyklu.
— Włożyć lub wyjąć ubranie*.
— Nacisnąć przycisk “Start/Pauza” w celu kontynuowania cyklu.
(*) czas odblokowania pokrywy może wynosić 1 do 2 minut
Uwaga: W przypadku wybrania startu opóźnionego, można uzyskać dostęp do bębna w dowolnym
momencie przed uruchomieniem się cyklu bez przerywania i ponownego uruchamiania cyklu.
5
5
kontrolka miga
kontrolka zapalona na stałe
A
A
•Dokładanie lub wyjmowanie ubrania w czasie cyklu (niemożliwe w trakcie wirowania):
Ważna uwaga:
Przed uruchomieniem pralki,
należy sprawdzić, czy przewód
zasilania jest podłączony i zawór wody
otwarty. Upewnić się, że drzwiczki
bębna i pokrywa są zamknięte.
W fazie “koniec cyklu”, każde naciśnięcie
na przyciski sterowania (przełączniki lub
przyciski) umożliwia powrót do trybu
“programowanie”.
Ze względów bezpieczeństwa, na koniec
cyklu, zaleca się odłączenie przewodu
zasilania i zamknięcie zaworu dopływu
wod
y.
Aby uzyskać więcej informacji o poszczególnych funkcjach, należy skorzystać z rozdziałów “ INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O PROGRAMACH”
i “INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O OPCJACH”.
Informacja:
Po wyłączeniu prądu i ponownym włączeniu zasilania, cykl prania zostanie wznowiony w punkcie, w którym został przerwany.
•Anulowanie w trakcie programowanie, prania lub podczas pauzy:
— Ustawić pokrętło w pozycji “O”.
Czynność można wykonać w dowolnym momencie, podczas cyklu lub programowania, a
nawet podczas pauzy
Uwaga:
- We wszystkich przypadkach, anulowanie wymusza ponowne wykonanie programowania.
- W przypadku anulowania w trakcie programu, należy pamiętać o spuszczeniu wody jeżeli
zachodzi potrzeba,
1
pokrętło w pozycji “O”
wszystkie kontrolki zgaszone
1
•Koniec cyklu:
Uwaga: Po wirowaniu, niektóre modele automatycznie ustawiają otwarcie bębna w górze w
celu ułatwienia dostępu do prania. Operacja trwa maksymalnie 3 minuty.
Następnie kontrolka “STOP” zapala się na stałe, co wskazuje koniec cyklu.
Ustawić pokrętło w pozycji “O”.
Można otworzyć pokrywę i wyjąć pranie.
1
kontrolka “STOP” zapalona na stałe
Opcje
Ustawienie opóźnionego startu
(zależnie od modelu)
Start/PauzaPrzebieg cykluRodzaj ubrań i temperatura
Regulacja prędkości wirowania
1 5A
2 3
4
31
PL4 / PROGRAMOWANIE URZĄDZENIA
•Utrzymanie wydajności pralki (Konserwacja filtra pompy):
Należy regularnie czyścić filtr pompy spustowej (patrz rozdział “CZYSZCZENIE FILTRA POMPY”)
Ważna uwaga:
Jeżeli filtr pompy nie jest czyszczony regularnie, wydajność pralki może ulec obniżeniu.
:
Funkcję mogą być używane samodzielnie lub łącznie - kombinacje nielogiczne nie są możliwe
Aby wybrać program najlepiej dostosowany do rodzaju ubrania, należy postępować zgodnie z zaleceniami z etykiet znajdujących się na
większości materiałów.
Ważna uwaga:
* Podane czasy cykli są wartościami średnimi “bez opcji” i mogą zmieniać się zależnie od ilości ubrań, temperatury …
— W przypadku programu z “Praniem wstępnym”, należy dodać 18 do 25 minut.
— W przypadku programu z opcją “Płukanie dodatkowe” należy dodać 17 minut.
•PRZYKŁADY PROGRAMÓW
•INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O PROGRAMACH
Podstawowe programy dostępne w pralce:
•Bawełna / Białe
Dla wsadu ubrań z wytrzymałej BAWEŁNY białej lub kolorowej.
Ważna uwaga:
W przypadku prania ubrań kolorowych nie należy przekraczać
maksymalnej temperatury 60°C.
Uwaga: W pierwszych minutach tego programu pralka ocenia
automatycznie ilość ubrań i dostosowuje odpowiednio ilość wody i
czas trwania programu.
•Kolorowe / Syntetyczne
Dla wsadu ubrań KOLOROWE DELIKATNE, SYNTETYCZNE
WYTRZYMAŁE lub WŁÓKNA MIESZANE.
•Delikatne
Dla wsadów składających się z FIRANEK, DELIKATNYCH MATERIAŁÓW
lub WRAŻLIWYCH
Uwaga: Program o niskiej aktywności mechanicznej i łagodnym
wirowaniu odpowiednim dla delikatnych materiałów.
•Wełna
Do wsadów z WEŁNY “NADAJĄCEJ SIĘ DO PRANIA W PRALCE”
Uwaga: Program z prędkością mieszania i wirowania dostosowanymi
do tych materiałów
•Pranie ręczne
Do wsadów z JEDWABIU lub MATERIAŁÓW WYJĄTKOWO
DELIKATNYCH
Uwaga: Program o ograniczonej aktywności mechanicznej i bez wirowań
pośrednich między płukaniami.
Cykl kończy się fazą delikatnego wirowania ograniczonego do 600
obr/min.
•Szybki 30’
Program umożliwia odświeżenie słabo zabrudzonych ubrań do 2,5 kg
z BAWEŁNY, BIAŁYCH, KOLOROWYCH lub SYNTETYCZNYCH
WYTRZYMAŁYCH.
Czas jest ograniczony do 30 minut.
W tym programie, temperatura prania jest automatycznie ustawiona
na 40°C.
Ważna uwaga:
W tym programie należy zmniejszyć ilość produktu piorącego
o połowę.
•Tylko płukanie
Płukanie oddzielne z:
— wirowaniem ze spuszczeniem wody
— samym spuszczeniem wody (opcja odsączanie)
— Stop z wodą w pralce.
•Tylko wirowanie
Umożliwia oddzielne wirowanie ze spuszczeniem wody.
Ważna uwaga:
W przypadku “samego płukania” z wirowaniem lub “samego
wirowania” należy wybrać prędkość wirowania dostosowaną do
rodzaju ubrań w pralce.
Tylko PŁUKANIE
●●●
1.5
1.0
●●●
Tabela programów
Rodzaj materiału
Wsad
maksymalny
(kg)
Temperatura
(°C)
Pranie
wstępne
Dodatkowe
płukanie
Odsączanie
„Stop z wodą
w pralce”
BAWEŁNA / BIAŁE
- 60°
- 90°
- 30°
5.0
●●●
●●●
●●●
2.5
1.0
- 30°
KOLOROWE / SYNTETYCZNE
DELIKATNE
WEŁNA
PRANIE RĘCZNE
SZYBKI 30’
Czas cyklu *
h = godzina
min = minuta
40°
2.5
●●
30
min
28
min
28
min
- 33
min
30
min
- 40
min
1
h
19 - 1
h
40
2
h
03 - 2
h
20
-
●●
17
min
-
Tylko WIROWANIE
8
min
Łatwe
prasowanie
Programy specjalne
Programy uzupełniające
100
32
PL 4 / PROGRAMOWANIE URZĄDZENIA
•INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O OPCJACH
•Pranie wstępne
Specjalnie przeznaczone do bardzo zabrudzonych ubrań (błoto, krew…).
Pierwsze pranie na zimno poprzedzające fazę podgrzewania do 30°C.
Mieszanie na zimno umożliwia usunięcie, przed podgrzaniem,
zanieczyszczeń ubrań.
Ważna uwaga:
Należy umieścić produkt do prania w pojemniku
“”
szufladki
na produkty.
•Łatwe prasowanie
Zapobiega gnieceniu ubrań i ułatwia prasowanie.
•Dodatkowe płukanie
“Specjalne dla osób z delikatną skórą ze skłonnościami do alergii”:
dodaje dodatkowe płukanie w cyklu prania.
•Start opóźniony (zależnie od modelu)
Istnieje możliwość opóźnienia startu programu o 1, 3, 6, 9, 12, 15 lub 19
godzin w celu skorzystania z drugiej taryfy lub uzyskania końca cyklu
o wybranej porze.
W tym celu należy wybrać za pomocą pokrętła moment uruchomienia
cyklu i nacisnąć “Start/Pauza” .
Uwaga:
- Jeżeli po wybraniu tej opcji przycisk “Start/Pauza” nie zostanie
naciśnięty, opcja zostanie uwzględniona po kilku sekundach.
- Trzy kontrolki przebiegu cyklu (Pranie , Płukanie/wirowanie
i Koniec “STOP”) migają kolejno od lewej do prawej, a następnie od
prawej do lewej przez cały czas oczekiwania na uruchomienie cyklu.
•Stop z wodą w pralce
Ta funkcja umożliwia wyjęcie ubrań z pralki przed wirowaniem lub
opóźnienie wirowania, pozwala to na przechowywanie ubrań w wodzie
i zapobiega nadmiernemu gnieceniu.
Uwaga: Kiedy pralka jest zatrzymana z wodą w bębnie, kontrolka cyklu
“Płukanie/wirowanie miga.
Następnie:
— w przypadku spuszczenia wody z wirowaniem, wybrać za pomocą
pokrętła odpowiednią prędkość wirowania.
Program zakończy się automatycznie.
— w przypadku samego spuszczenia wody, wybrać za pomocą pokrętła
funkcję odsączanie (pozycja “100”).
•MODYFIKACJA PROGRAMU PRANIA
•W czasie programowania:
Przed naciśnięciem przycisku “Start/Pauza” , wszystkie modyfikacje
są możliwe.
•Po uruchomieniu cyklu:
Można zmienić typ ubrań (na przykład zmienić ustawienie “BAWEŁNA”
na “SYNTETYCZNE”, itd.). W tym przypadku, należy sprawdzić, czy
wybrane opcje są nadal aktywne.
Nowy wybór musi być zatwierdzony przez naciśnięcie przycisku
Start/Pauza” .
Pralka może ewentualnie spuścić część wody.
•W czasie całego cyklu:
Zależnie od modelu, następujące modyfikacje są możliwe bez naciskania
przycisku “Start/Pauza” .
— dla tego samego typu ubrań, można zmienić temperaturę.
Uwaga: Jeżeli temperatura osiągnięta w czasie cyklu jest wyższa od
wykonanego ustawienia, podgrzewanie wody zostaje wyłączone i cykl
jest kontynuowany.
— Istnieje możliwość zmiany prędkości wirowania przez cały czas
trwania cyklu.
— Istnieje możliwość wybrania “odsączania” 100 i “Stop z wodą w pralce”
przez cały czas trwania cyklu.
— Można włączyć opcję “Płukanie dodatkowe” do momentu
rozpoczęcia płukania (do momentu zapalenia kontrolki przebiegu cyklu
“Płukanie/wirowanie” ).
— Istnieje możliwość wyłączenia wszystkich opcji przez cały czas trwania
cyklu kiedy dana faza nie została zakończona.
•Podczas startu opóźnionego (Tylko w urządzeniach
wyposażonych w tą funkcję):
— Wszystkie modyfikacje programu są uwzględniane podczas
oczekiwania na uruchomienie.
— Istnieje możliwość zmodyfikowania czasu “startu opóźnionego”
podczas całego okresu oczekiwania na uruchomienie.
Uwaga:
- W czasie tego okresu, wybór nowego czasu anuluje poprzedni wybór.
Nowy wybrany czas jest uwzględniany od momentu wykonania
ustawienia.
- Jeżeli podczas tego okresu, “start opóźniony” ma zostać wyłączony,
należy ustawić pokrętło w pozycji “O”, a następnie nacisnąć krótko
przycisk “Start/Pauza” .
Cykl uruchamia się natychmiast.
— Opcje “Pranie wstępne” i “Łatwe prasowanie” można włączyć
tylko w czasie oczekiwania na uruchomienie z opcją “start opóźniony”.
•Na końcu cyklu:
Kiedy kontrolka “STOP” jest zapalona na stałe, można zaprogramować
nowy cykl bez ustawiania pokrętła w pozycji ”O”.
W tym celu wystarczy obrócić jedno z pokręteł lub nacisnąć jeden z
przycisków.
Kontrolka “Pranie” zaczyna migać.
Pralka jest gotowa do ustawienia nowego programu.
•ZABEZPIECZENIA AUTOMATYCZNE
•Zabezpieczenie otwarcia pokrywy:
Po rozpoczęciu się cyklu prania, pokrywa urządzenia odblokuje się.
Kiedy cykl zakończy się lub kiedy pralka zostanie wyłączona z pełnym
zbiornikiem, pokrywa odblokowuje się.
Jeżeli, zależnie od modelu, istnieje możliwość zaprogramowania “startu
opóźnionego”, pokrywa nie jest zablokowana podczas okresu
oczekiwania na uruchomienie.
Jeżeli pokrywa ma zostać otwarta podczas cyklu, należy krótko nacisnąć
przycisk i odczekać przynajmniej 1 do 2 minut aby zabezpieczenie
pokrywy odblokowało się.
Ważna uwaga:
Zależnie od momentu cyklu, w którym ma zostać otwarta
pokrywa, okres może być dłuższy ponieważ niezbędne jest
schłodzenie.
W efekcie w trakcie cyklu, aby zabezpieczenie pokrywy
odblokowało się temperatura wewnątrz pralki nie może
przekraczać pewnego rogu ze względu na ryzyko oparzeń.
•Zabezpieczenie wodne:
W czasie działania stała kontrola poziomu wody zapobiega ewentualnemu
zalaniu.
•Zabezpieczenie wirowania:
Pralka jest wyposażona w zabezpieczenie ograniczające wirowanie w
przypadku złego rozłożenia wsadu.
W takim przypadku pranie może nie być wystarczająco odwirowane.
należy równomiernie rozłożyć pranie w bębnie i zaprogramować nowe
wirowanie.
•Zabezpieczenie przed powstawaniem piany:
Pralka potrafi wykrywać nadmierną produkcję piany w czasie wirowania.
W tym momencie wirowanie jest przerywane i pralka jest opróżniana.
Następnie cykl zostaje wznowiony z dostosowaną prędkością wirowania
po ewentualnym wykonaniu dodatkowego płukania.
5
1
5
3
5
5
5
2
2
5
3
33
PL5 / KONSERWACJA URZĄDZENIA
2
1
1
2
A
D 15
D 20 D 21 D 22 D 23
D 24
D 25
D 16 D 17 D 18 D 19
•CZYSZCZENIE FILTRA POMPY
(opcja 1)
Zależnie od modelu pralki, sposób dostępu do filtra pompy może być
różny (patrz opcje 1 i 2).
Filtr zatrzymuje drobne przedmioty pozostawione przez nieuwagę w
ubraniach i zapobiega zakłóceniu pracy pompy.
W celu wyczyszczenia filtra należy postępować w następujący sposób:
— otworzyć drzwiczki bębna. Na jego dnie znajduje się plastikowy element
(Rys. D15)
— odblokować ten element
(Rys. D16).
W tym celu :
- włożyć trzpień (na przykład ołówek lub śrubokręt) w otwór znajdujący
się w elemencie
- naciskając pionowo za pomocą trzpienia, przesunąć element w
prawo, aż do wyjęcia go z gniazda
wyjąć element
— obrócić lekko bęben, z otwartymi drzwiczkami, do przodu pralki
(Rys.
D17)
Przez otwory po elemencie , można uzyskać dostęp do filtra pompy
.
— wyjąć go z gniazda
(Rys. D17)
— wyjąć przedmioty znajdujące się w środku
— przepłukać pod kranem
(Rys. D18)
— założyć na miejsce dopychając do oporu w gnieździe po sprawdzeniu
jego czystości
— założyć na miejsce element zwracając uwagę na prawidłowe
ustawienie w otworach na dnie bębna i przesuwając w lewo, aż do
zablokowania
(Rys. D19).
•CZYSZCZENIE FILTRA POMPY
(opcja 2)
Jeżeli pralka nie jest wyposażona w element przedstawiony na rysunku
D16, przy czyszczeniu filtra pompy należy postępować w następujący
sposób:
— obrócić bęben w celu ustawienia zamkniętych drzwiczek w dole:
pozwala to na dostęp do części plastikowej
(Rys. D20)
— jeżeli pralka jest w nią wyposażona, wyjąc śrubę
w niektórych typach pralek, część jest wyposażona w zaczep .
W tym przypadku należy odblokować element naciskając na zaczep
i przesuwając delikatnie w prawo
— następnie, we wszystkich przypadkach, obrócić ponownie bęben,
otworzyć drzwiczki i wyjąć część zgodnie z kierunkiem strzałki
(Rys.
D21)
— obrócić lekko bęben, przy otwartych drzwiczkach, do przodu pralki
(Rys. D22).
Przez otwory po elemencie , można uzyskać dostęp do filtra pompy
.
— wyjąć go z gniazda
(Rys. D22)
— wyjąć przedmioty znajdujące się w środku
— przepłukać pod kranem
(Rys. D23)
— założyć na miejsce dopychając do oporu w gnieździe po sprawdzeniu
jego czystości
— założyć na miejsce element oraz śrubę wykonując wszystkie
czynności w odwrotnej kolejności.
•CZYSZCZENIE PRALKI
Ważna uwaga:
Przy czyszczeniu obudowy, panelu sterowania i wszystkich
elementów plastikowych, należy stosować gąbkę lub ścierkę
zwilżoną wodą z dodatkiem płynu do mycia.
We wszystkich przypadkach zabrania się stosowania:
— produktów ściernych
— gąbek metalowych lub plastikowych
— produktów na bazie alkoholu (alkohol, rozpuszczalnik, …)
KONSERWACJA ELEMENTÓW WEWNĘTRZNYCH
Dla zagwarantowania jak najlepszej higieny, zalecamy:
— pozostawienie otwartej pokrywy na jakiś czas po praniu,
— czyszczenie, około raz w miesiącu, części plastikowych i gumowych
otworu zbiornika za pomocą lekko chlorowanego roztworu.
W celu usunięcia pozostałości produktu należy wykonać płukanie.
— uruchamianie cyklu prania 90°C przynajmniej raz w miesiącu.
CZYSZCZENIE SZUFLADKI NA ŚRODKI PIORĄCE
Czyścić regularnie szufladkę na produkty
W tym celu należy:
— nacisnąć równocześnie występy znajdujące się z jednej i drugiej
strony szufladki, pozwala to na wyjęcie jej
(Rys. D24).
— wyjąć syfony umieszczone z tyłu szufladki i odłączyć ją od osłony
przedniej
(Rys. D25)
— przepłukać całość pod kranem (usunąć nadmiar wody, który może
znajdować się we wnętrzu szufladki)
— zamontować wszystkie elementy zwracając uwagę, aby właściwa część
szufladki została prawidłowo zamocowana w osłonie, następnie założyć
całość na miejsce pod pokrywą pralki.
•KONTROLE OKRESOWE
Aby zapobiec zalaniu, zalecamy regularne sprawdzanie stanu przewodu
dopływu wody i przewodu spustowego. W przypadku stwierdzenia
drobnych uszkodzeń, należy je wymienić na identyczne przewody
dostępne u producenta lub w jego serwisie. Przy wymianie przewodu
zasilania wodą należy skorzystać z rozdziału “ZASILANIE ZIMNA WODA”.
•WYMIANA PRZEWODU ZASILANIA PRĄDEM
Ważna uwaga:
Dla Państwa bezpieczeństwa, wymianę przewodu zasilania
lub zależnie od modelu, modułu elektrycznego i przewodu, należy
obowiązkowo wykonać w serwisie gwarancyjnym producenta lub u
wykwalifikowanego specjalisty.
A
A
A
A
A
A
A
34
PL 6 / PROBLEMY I MIGANIE KONTROLEK
•MOŻLIWE PROBLEMY
•Cykl nie uruchamia się
— Przycisk “Start/Pauza” nie został naciśnięty.
— Urządzenie jest odłączone od zasilania elektrycznego.
- sprawdzić czy wtyczka jest prawidłowo podłączona.
- sprawdzić wyłącznik, bezpieczniki.
— Zawór dopływu wody jest zamknięty.
— Pokrywa urządzenia jest źle zamknięta.
•Dookoła urządzenia tworzy się kałuża wody
Ważna uwaga:
W pierwszej kolejności należy odłączyć wtyczkę od gniazdka
lub wyłączyć odpowiedni bezpiecznik i zamknąć dopływ wody.
W czasie pracy pralki stała kontrola poziomu wody zapobiega zalaniu.
Jeżeli mimo to woda wypływa z pralki istnieje możliwość, że:
— przewód spustowy jest źle ustawiony w odpływie.
— podłączenia przewodu zasilania wodą na pralce i zaworze nie są
szczelne:
— sprawdzić obecność uszczelek oraz dokręcenie złączek.
•Silne wibracje podczas wirowania
— Urządzenie nie zostało prawidłowo odblokowane:
- sprawdzić, czy wszystkie podkładki transportowe zostały prawidłowo
usunięte (patrz rozdział “DEMONTAŻ MOCOWAŃ TRANSPORTOWYCH”)
— Podłoga nie jest pozioma.
— Urządzenie opiera się na dwóch kółkach “przednich” (zależnie od
modelu)
- ustawić urządzenie na kółkach przesuwając dźwignię ustawienia
na kółkach w prawo.
•Ubrania nie zostały odwirowane lub nie są
wystarczająco odwirowane
— Został wybrany program bez wirowania, np.: “odsączanie”.
— Zabezpieczenie wirowania wykryło nieprawidłowe rozłożenie ubrań w
bębnie:
— rozłożyć ubrania i zaprogramować kolejne wirowanie.
• Pralka nie wylewa wody
— Zaprogramowano “zatrzymanie bez spuszczania wody”.
— Filtr pompy spustowej jest zatkany:
- wyczyścić go (patrz sposób postępowania w rozdziale “CZYSZCZENIE
FILTRA POMPY”)
— Przewód odprowadzający jest zgięty lub zgnieciony.
• Pokrywa nie otwiera się
— Program nie zakończył się.
Pokrywa pozostaje zablokowana przez cały czas trwania programu.
• Drzwi bębna otwierają się zbyt wolno (dla pralek
wyposażonych w system łagodnego otwierania drzwiczek)
— Pralka od dawna nie była uruchamiana.
— Jest umieszczona w zbyt zimnym pomieszczeniu.
— Pozostałości proszku blokują zawiasy.
- we wszystkich przypadkach, sytuacja powraca do normy po pierwszym
otwarciu.
Ważna uwaga:
Ogólnie i bez względu na stwierdzony problem, należy
wyłączyć pralkę, odłączyć przewód zasilania i zamknąć zawór
dopływu wody.
• SERWIS GWARANCYJNY:
Ewentualne interwencje dotyczące urządzenia muszą być wykonywane
przez:
— sprzedawcę,
— innego profesjonalistę posiadającego autoryzację marki.
W czasie rozmowy należy podać pełny opis urządzenia (model, typ i
numer seryjny). Informacje te znajdują się na tabliczce znamionowej
umocowanej z tyłu urządzenia.
•KOMUNIKATY SYGNALIZOWANE ZA POMOCĄ
KONTROLEK
•Sygnalizowane problemy, które można naprawić
samodzielnie
W tym rozdziale objaśnimy sposób samodzielnego usuwania problemów.
Urządzenie samodzielnie wykrywa niektóre problemy i sygnalizuje je
miganiem kontrolek opcji.
•Sygnalizowane problemy, które muszą zostać
naprawione przez serwisanta
Urządzenie wykrywa również niektóre problemy, które wymagają
interwencji serwisanta.
Uwaga:
Przed skontaktowaniem się z serwisem zalecamy wykonanie
następujących czynności:
- ustawić pokrętło programów w pozycji “O” i odłączyć wtyczkę od
gniazdka na przynajmniej 10 sekund
- podłączyć wtyczkę i uruchomić cykl prania
Jeżeli wyświetlany błąd występuje nadal, należy wezwać serwisanta nie
zapominając o poinformowaniu go, które kontrolki były zapalone.
Ważna uwaga:
Nie uruchamiać cyklu prania kiedy bęben jest zablokowany lub
w przypadku stwierdzenia obecności wody dookoła pralki lub w
przypadku pojawienia się zapachu spalenizny.
Migające
kontrolki
Przyczyny / usuwanie
Przewód spustowy źle ustawiony. Sprawdzić
ustawienie przewodu spustowego: podłączenie nie
może być szczelne (patrz rozdział “ODPROWADZANIE
ZUŻYTEJ WODY”).
Bęben zablokowany. Sprawdzić, czy ubranie (na
przykład chusteczka, skarpetka,…) nie dostała się
między zbiornik i bęben i nie blokuje obrotów bębna.
Aby uzyskać dostęp do dna zbiornika, należy
zapoznać się z rozdziałem “CZYSZCZENIE FILTRA
POMPY”.
Pokrywa źle zamknięta. Sprawdzić zamknięcie
pokrywy, następnie nacisnąć przycisk “Start/Pauza”
w celu uruchomienia cyklu.
Zawór dopływu wody zamknięty. Sprawdzić otwarcie
zaworu dopływu wody, następnie nacisnąć przycisk
“Start/Pauza” w celu uruchomienia cyklu. Problem
może być również spowodowany nieprawidłowym
podłączeniem przewodu spustowego (patrz rozdział
“ODPROWADZANIE ZUŻYTEJ WODY”.
Filtr pompy jest zatkany. Wyczyścić filtr pompy (patrz
opis postępowania w rozdziale “CZYSZCZENIE
FILTRA POMPY”), następnie nacisnąć przycisk
“Start/Pauza” w celu uruchomienia cyklu.
Sprawdzić również ustawienie przewodu spustowego
w odpływie: podłączenie nie może być szczelne (patrz
rozdział “ODPROWADZANIE ZUŻYTEJ WODY”).
W tym przypadku trzy kontrolki przebiegu cyklu
migają równocześnie.
G1722-01 10/05
Translation agency ALIZÉ Traduction
/