Widex (language pack 1) User Instructions

Marka
Widex
Model
(language pack 1)
Rodzaj
User Instructions
WITAMY
Gratulujemy zakupu nowego urządzenia do przesyłania strumieniowego.
Zawartość opakowania — zobacz ilustracja 1
1. Urządzenie
2. Kabel Micro USB
3. Uchwyt montażowy z prowadnicą na kabel
4. Optyczny kabel audio (Toslink)
5. Ściereczka do czyszczenia
6. Dodatkowa, montażowa, dwustronna taśma klejąca
7. Analogowy kabel audio (mini jack-phono)
UWAGA
Przed rozpoczęciem korzystania z aparatu słuchowego zapoznaj się z niniejszą broszu-
rą oraz instrukcją obsługi.
Przeznaczenie
Urządzenie służy jako bezprzewodowy nadajnik dźwięku z telewizora do obsługiwa-
nych aparatów słuchowych.
Najważniejsze informacje dot. bezpieczeństwa
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia uważnie przeczytaj tę sekcję.
Przechowuj urządzenie poza zasięgiem dzieci do lat trzech.
Nie używaj urządzenia na zewnątrz budynków.
Nigdy nie otwieraj ani nie naprawiaj urządzenia samodzielnie. Jeśli urządzenie wy-
maga naprawy, skontaktuj się ze specjalistą protetykiem słuchu.
Nie narażaj urządzenia na działanie bezpośredniego światła słonecznego i nie umie-
szczaj go obok innych urządzeń generujących wysoką temperaturę.
Zasilacz USB lub TV musi być zgodny z normami IEC 60601-1, IEC 60950-1, IEC
62368-1 lub innymi równoważnymi normami bezpieczeństwa.
Urządzenie powinno być przechowywane i transportowane w zakresie temperatur od
-20°C do +55°C (4°F do 131°F) i przy wilgotności względnej 10-90%.
Urządzenie jest przeznaczone do pracy w następujących zakresach temperatury, wil-
gotności i ciśnienia atmosferycznego: 0°C (32°F) do 45°C (113°F), 10-90% i 500 do
1500 mBar.
142
PIERWSZE KROKI
Podłączanie urządzenia do telewizora
Opcja A: za pomocą kabla optycznego — patrz ilustracja 2
W przypadku połączenia audio, ze względu na najwyższą jakość dźwięku, do podłą-
czenia urządzenia do telewizora zaleca się korzystanie z kabla optycznego (niebieski).
1. Usuń zabezpieczenia z obu zakończeń kabla optycznego.
2. Połącz kabel optyczny (niebieski) do odpowiedniego gniazda „Optical IN” (niebie-
ski) z tyłu urządzenia i gniazda „Optical OUT” z tyłu telewizora.
UWAGA
Nie przechowuj urządzenia w szufladzie, ponieważ może to zredukować zasięg trans-
misji — patrz ilustracja 9.
UWAGA
Podczas korzystania z kabla optycznego obsługiwane są następujące formaty cyfrowe:
Digital stereo (PCM)
Dolby Audio™
Korzystanie z obsługiwanych formatów dźwięku może wymagać odpowiedniego
skonfigurowania telewizora, odtwarzacza DVD lub systemu kina domowego.
Urządzenie może nie zapewniać strumieniowego przesyłania dźwięku w przypad-
ku nieobsługiwanych formatów audio.
Opcja B: za pomocą analogowego kabla audio — patrz ilustracja 3
Urządzenie można podłączyć do telewizora również za pomocą kabla analogowego.
W tym celu wykonaj następujące operacje:
1. Podłącz wtyczkę (fioletową) kabla analogowego do gniazda z tyłu urządzenia.
2. Następnie podłącz kabel analogowy audio do odpowiednich gniazd z tyłu telewi-
zora.
UWAGA
Podłącz urządzenie do telewizora za pomocą kabla optycznego lub analogowego. Nie
trzeba korzystać z obydwu kabli.
UWAGA
Jeśli oba kable są podłączone, w urządzeniu zawsze zostanie wybrane połączenie op-
tyczne.
Zasilanie urządzenia
W celu zapewnienia zasilania podłącz kabel Micro USB do urządzenia, a następnie
podłącz drugi koniec kabla do portu USB z tyłu telewizora.
Następnie włącz telewizor.
143
UWAGA
Jeśli telewizor nie jest wyposażony w gniazdo USB, można użyć standardowego zasilacza
USB (brak w zestawie). Zasilacz musi zapewniać moc co najmniej 500 mA (2,5 W).
Konfigurowanie urządzenia do obsługi jednego lub dwóch
aparatów słuchowych — patrz ilustracja 5
Urządzenie można dostosować do własnych potrzeb, za pomocą suwaka na dolnym
panelu urządzenia. Jeśli użytkownik dysponuje jednym aparatem słuchowym, należy
wybrać ustawienie monofoniczne lub ustawienie dwuuszne w przypadku dwóch apa-
ratów słuchowych.
Dźwięk mono
Dźwięk stereo
Parowanie urządzenia z aparatem słuchowym — zobacz ilustracja
6
Przed rozpoczęciem przesyłania strumieniowego dźwięku z telewizora należy sparo-
wać urządzenie i aparat słuchowy. Wykonaj następujące operacje:
1. Włącz urządzenie, włączając telewizor (patrz ilustracja 4) lub zapoznaj się z sekcją
„Zasilanie urządzenia”.
2. Uruchom ponownie aparat słuchowy, otwierając i zamykając komorę baterii.
3. Podczas parowania umieść aparat słuchowy w zasięgu urządzenia (1-2 m).
4. W aparacie słuchowym zostanie odtworzony sygnał potwierdzający sparowanie z
urządzeniem.
UWAGA
Tryb parowania jest aktywny tylko przez trzy minuty po ponownym uruchomieniu
aparatu słuchowego. Jeśli urządzenia nie zostaną sparowane na czas, wymagane jest
ponowne uruchomienie.
UWAGA
Urządzenie może służyć do przesyłania dźwięku do więcej niż jednego użytkownika
jednocześnie. Jeśli ta opcja jest wymagana, należy postępować zgodnie z powyższą
procedurą parowania.
Usuwanie parowania
Parowanie można usunąć tylko za pomocą aplikacji. W tym celu wykonaj następujące
operacje:
1. Otwórz aplikację TV PLAY, a następnie przejdź do menu Sound (Dźwięk).
2. Dotknij ikonę trzech kropek widoczną w prawym górnym narożniku menu Sound
(Dźwięk).
3. Naciśnij przycisk Delete pairing (Usuń parowanie) i zaakceptuj usunięcie parowa-
nia.
144
UŻYWANIE URZĄDZENIA WRAZ Z APLIKACJĄ — PATRZ
ILUSTRACJA 7
Używanie urządzenia
Po sparowaniu urządzenia z aparatem słuchowym będzie można nim sterować za po-
mocą aplikacji. Aby rozpocząć słuchanie dźwięku z telewizora, wykonaj następujące
operacje:
1. Sprawdź, czy aparat słuchowy jest sparowany z telefonem.
2. Otwórz aplikację i wybierz program słuchania TV. Rozpoczniesz słuchanie dźwię-
ków z telewizora.
3. Aby zatrzymać słuchanie dźwięków z telewizora, wystarczy wybrać inny program.
UWAGA
Podczas pierwszego korzystania z aplikacji po sparowaniu aparatu słuchowego z urzą-
dzeniem na ekranie zostanie wyświetlony tekst pomocy informujący, że program TV
PLAY został dodany do listy programów. Ten komunikat zniknie po dotknięciu ekranu
w dowolnym miejscu.
UWAGA
Jeśli nie widzisz ikony programu TV PLAY, urządzenie i aparat słuchowy nie są połączone
prawidłowo.
Regulacja głośności dźwięków z telewizora
Głośność dźwięków z telewizora można w prosty sposób dostosować za pomocą tele-
wizora lub aparatu słuchowego, używając suwaków głośności na ekranie aplikacji.
UWAGA
Aby skupić się na dźwiękach z telewizora i nie słuchać dźwięków otoczenia, w aplikacji
można wybrać opcję Room off (Brak dźwięków otoczenia).
Rozmowy telefoniczne podczas korzystania z urządzenia
Jeśli korzystasz z telefonu iPhone, wystarczy standardowo odebrać połączenie przy-
chodzące na telefonie.
Jeśli korzystasz ze smartfona z systemem Android, rozwiązanie COM-DEX jest wyma-
gane w celu odbierania rozmów telefonicznych podczas korzystania z urządzenia.
Podczas odbierania połączenia wykonaj następujące czynności:
1. Odbierz połączenie, naciskając przycisk na rozwiązaniu COM-DEX.
UWAGA
Jeśli dźwięk z telefonu nie jest przesyłany strumieniowo do aparatu słuchowego, za
pomocą aplikacji wybierz inny program.
145
OPCJONALNE: PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA DO
TYLNEGO PANELU TELEWIZORA — PATRZ ILUSTRACJA
8
Aby zamocować urządzenie na jednym z górnych narożników telewizora, wykonaj na-
stępujące operacje:
1. Oczyść tylny panel telewizora za pomocą dołączonej ściereczki do czyszczenia.
Odczekaj przez kilka sekund na wyschnięcie powierzchni.
2. Usuń folię ochronną z taśmy klejącej na uchwycie montażowym.
3. Dociśnij taśmę klejącą na uchwycie montażowym z tyłu telewizora i przytrzyma-
niu przez 5 sekund.
4. Przeprowadź kable przez prowadnice na uchwycie montażowym.
5. Wsuń urządzenie w uchwyt montażowy i zabezpiecz kable mocowaniami.
UWAGA
Nie podłączaj urządzenia bezpośrednio do układu wentylacyjnego telewizora. Umiejs-
cowienie układu wentylacyjnego jest zależne od modelu telewizora.
UWAGA
Nie przechowuj urządzenia w szufladzie, ponieważ może to negatywnie wpływać na
transmisję bezprzewodową — patrz ilustracja 9.
UWAGA
W celu zwiększenia zakresu transmisji urządzenie należy umieścić w zasięgu wzroku.
146
DODATKOWE INFORMACJE
Konserwacja
Czyść urządzenie za pomocą miękkiej, suchej tkaniny lub odkurzaj z użyciem miękkiej
końcówki.
UWAGA
Nie myć urządzenia ani nigdy nie zanurzaj go w wodzie czy innych płynach.
Diody LED
Dioda LED ZNACZENIE
Migające białe światło Włączane podczas pierwszego uruchomienia urzą-
dzenia lub po zresetowaniu go
Jeden niebieski błysk dla każ-
dego aparatu słuchowego
Urządzenie wysyła informacje o parowaniu do apara-
tów słuchowych
Migające niebieskie światło Po krótkim naciśnięciu przycisku resetowania dioda
LED będzie migać w kolorze niebieskim, a przesyła-
nie strumieniowe zostanie wyłączone w ciągu 30 se-
kund. Nie wpłynie to na działanie urządzenia
Migające zielone światło Urządzenie jest włączone, ale nie przesyła dźwięku
strumieniowego
Ciągłe zielone światło Urządzenie jest włączone i trwa transmisja strumie-
niowa
Migająca czerwona dioda Nieznany format dźwięku
Migające czerwone światło Urządzenie jest przegrzane. Schłodź urządzenie
przed użyciem
Ten kolor oświetlenia LED występuje również, jeśli
kabel USB nie zapewnia urządzeniu wystarczającej
mocy
Ciągłe czerwone światło Urządzenie nie działa. Należy skontaktować się z
protetykiem słuchu
Resetowanie urządzenia
Z tyłu urządzenia znajduje się przycisk. Służy on do resetowania urządzenia. Aby zre-
setować je, przytrzymaj przycisk przez 5 sekund. Spowoduje to ponowne uruchomie-
nie urządzenia i usunięcie parowania z innymi urządzeniami.
UWAGA
Po zresetowaniu urządzenia wymagane jest ponowne sparowanie z aparatem słuchowym.
147
Rozwiązywanie problemów
Na kolejnych stronach znajdują się porady pozwalające rozwiązać problemy z niepra-
widłowym działaniem urządzenia. Jeśli problemy nie znikną, należy skontaktować się
z protetykiem słuchu.
Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie
Brak dźwięku z telewizora
w aparacie słuchowym
a. Aparat słuchowy i urzą-
dzenie nie są sparowane
b. Urządzenie nie jest pra-
widłowo podłączone do te-
lewizora
c. Źródło dźwięku jest wyłą-
czone
d. Baterie w aparacie słu-
chowym są prawie rozłado-
wane
e. Aparaty słuchowe nie są
dostępne w programie TV
PLAY
f. Głośność jest zbyt niska
a. Sparuj urządzenie i apa-
rat słuchowy
b. Sprawdź, czy urządzenie
jest prawidłowo podłączo-
ne do telewizora
c. Włącz źródło dźwięku
d. Wymień baterie w apara-
cie słuchowym
e. Wybierz program TV
PLAY w aplikacji
f. Zwiększ głośność w apli-
kacji
Inne osoby nie słyszą
dźwięku z telewizora
a. Urządzenie podłączono
do gniazda słuchawek
a1. Podłącz kabel analogo-
wy zgodnie z opisem w roz-
dziale Połączenie
a2. Użyj innego wyjścia w
telewizorze
a3. Sprawdź ustawienia
dźwięku w telewizorze i us-
taw jednoczesne korzysta-
nie z głośników
Dźwięk słychać tylko w jed-
nym aparacie słuchowym
a. Bateria w drugim apara-
cie słuchowym jest rozłado-
wana
b. Tylko jeden aparat słu-
chowy sparowano z urzą-
dzeniem
a. Wymień baterie w apara-
cie słuchowym
b. Ponownie sparuj urzą-
dzenia
Podłączono kabel optyczny
do telewizora, ale w apara-
cie słuchowym nadal nie
słychać dźwięku
a. Telewizor nie jest skonfi-
gurowany do przesyłania
dźwięku przez wyjście op-
tyczne
a. Sprawdź ustawienia wyj-
ścia dźwięku w telewizorze
(ustawienia zaawansowa-
ne)
148
Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie
Podłączono kabel analogo-
wy do telewizora, ale w
aparacie słuchowym nadal
nie słychać dźwięku
Analogowe złącza w telewi-
zorze stanowią tylko gniaz-
da wejściowe sygnału
dźwiękowego
a. Użyj kabla optycznego
dostarczonego z urządze-
niem
b. Użyj kabla minijack-mini-
jack kabel i gniazda słucha-
wek w telewizorze
c. Telewizor może nie być
zgodny z urządzeniem
Poziom głośności jest nie-
komfortowy
a. Dostosuj głośność za po-
mocą aplikacji lub pilota
zdalnego sterowania
b. Sprawdź zaawansowane
ustawienia na telewizorze,
aby przejrzeć ustawienia
głośności
Dźwięk z telewizora w apa-
racie słuchowym jest prze-
rywany (jeden aparat słu-
chowy lub oba)
a. Urządzenie zostało umie-
szczone w szufladzie lub
znajduje się za ścianą
b. Urządzenie jest poza za-
sięgiem
c. Inne źródła transmisji ra-
diowej powodują zakłóce-
nia
a. Umieść urządzenie w za-
sięgu wzroku
b. Umieść urządzenie w za-
sięgu działania
c. Odsuń się od innych źró-
deł transmisji radiowej
Dioda LED miga na czerwo-
no i w aparacie słuchowym
nie słychać dźwięków
a. Urządzenie jest przegrza-
ne
b. Telewizor nie dostarcza
energii wymaganej do zasi-
lania urządzenia
a. Przechowuj urządzenie z
dala od światła słoneczne-
go. Nie umieszczaj go w
szufladzie i przechowuj z
dala od układu wentylacyj-
nego na tylnym panelu te-
lewizora
b. Odłącz inne urządzenia
podłączone do telewizora
za pomocą kabla USB lub
podłącz urządzenie do
gniazdka elektrycznego
Jeśli problemy nie znikną, należy skontaktować się z protetykiem słuchu.
149
INFORMACJE PRAWNE
Dyrektywy UE
Dyrektywa 2014/53/UE
Niniejszym firma Widex A/S deklaruje, że urządzenie WIDEX TV PLAY jest zgodne
z podstawowymi wymaganiami i innymi właściwymi postanowieniami Dyrektywy
2014/53/EU.
Urządzenie WIDEX TV PLAY zawiera przekaźniki radiowe pracujące na częstotliwoś-
ciach: 2,4 GHz, 10,0 mW EIRP.
Deklaracja zgodności z dyrektywą 2014/53/UE znajduje się pod adresem:
global.widex.com/doc
N26346
Informacje dotyczące utylizacji
Nie należy wyrzucać aparatów słuchowych, akcesoriów i baterii do zwykłych odpa-
dów domowych.
Aparatów słuchowych, a także baterii i akcesoriów należy pozbywać się w miejscach
przeznaczonych na zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny lub przekazać je specja-
liście protetyki słuchu, który pozbędzie się ich w bezpieczny sposób.
150
OZNACZENIA
Symbole używane przez do oznaczania urządzeń medycznych (etykiety, instrukcje obsługi
itd.)
Symbol Tytuł/opis
Producent
Produkt został wytworzony przez producenta, którego nazwa i adres zostały podane
obok symbolu. W stosownych przypadkach podana może być także data produkcji.
Numer katalogowy
Numer katalogowy produktu (artykułu).
Przed użyciem zapoznać się z instrukcją
Instrukcja użytkownika zawiera istotne informacje ostrzegawcze (ostrzeżenia/
środki ostrożności), z którymi należy się zapoznać przed użyciem produktu.
Ostrzeżenie
Przed użyciem produktu należy zapoznać się z treścią tekstu oznaczonego sym-
bolem ostrzeżenie.
Oznaczenie WEEE
„Nie wyrzucać z innymi odpadami”. Produkt musi być zutylizowany poprzez wy-
słanie do wyznaczonego punktu w celu poddania go procesowi recyklingu
i odzysku, aby uniknąć zagrożenia dla środowiska lub ludzkiego zdrowia spowo-
dowanego obecnością substancji niebezpiecznych.
Oznaczenie CE
Produkt spełnia standardy i wymagania określone w dyrektywie Unii Europej-
skiej w zakresie oznaczenia CE.
Oznaczenie RCM
Produkt spełnia wymogi regulacyjne dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego, zgod-
ności elektromagnetycznej i widma radiowego określone dla produktów dostarcza-
nych na rynek Australii i Nowej Zelandii.
Zakłócenia
W pobliżu produktu mogą wystąpić zakłócenia elektromagnetyczne.
151
/