De Dietrich DVH1110W Instrukcja obsługi

Marka
De Dietrich
Kategoria
zmywarki
Model
DVH1110W
Rodzaj
Instrukcja obsługi
30
Drodzy Klienci,
Gratulujemy zakupu zmywarki
DDEE DDIIEETTRRIICCHH
i dziękujemy.
Zespół naszych projektantów stworzył nową generację urządzeń. Ich jakość, estetyka
funkcjonalność i technologia czynią z nich produkt wyjątkowy, oparty na naszej wiedzy.
Nowa zmywarka
DDEE DDIIEETTRRIICCHH
doskonale dopasuje się do każdej kuchni, świetnie
łącząc wysoką jakość mycia i suszenia z prostotą obsługi urządzenia. Pragniemy
zaproponować Państwu produkt doskonały.
Wśród całego asortymentu produktów
DDEE DDIIEETTRRIICCHH
można znaleźć szeroki wybór
zintegrowanych kuchenek, mikrofalówek, płyt ceramicznych, okapów kuchennych
i lodówek, które łatwo dopasować do nowej Zmywarki
DDEE DDIIEETTRRIICCHH
.
W stałej trosce o możliwie jak najlepsze zaspokojenie Państwa wymagań wobec naszych
produktów, dział obsługi Klienta odpowie na wszelkie skierowane do nas pytania
i sugestie.
Można nas odwiedzić na naszej stronie internetowej
wwwwww..ddee--ddiieettrriicchh..ccoomm
,
gdzie zamieszczono ostatnie innowacje oraz wszelkie potrzebne dodatkowe informacje.
DDEE DDIIEETTRRIICCHH
NNoowwee pprrzzeeddmmiioottyy wwyyssookkiieejj jjaakkoośśccii
W trosce o stałe ulepszanie naszych produktów zastrzegamy sobie prawo
wprowadzania zmian parametrów technicznych, funkcjonalnych lub estetycznych
wynikających z prowadzonych prac rozwojowych.
Ważne
:
Przed włączeniem urządzenia prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji
obsługi, aby jak najszybciej zaznajomić się z jego działaniem.
-
31
CONTENTSSPIS TREŚCI
1 / INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKA
Zasady bezpieczeństwa __________________________________ 32
Ochrona środowiska ____________________________________ 33
Zmywanie ekonomiczne i ekologiczne ______________________ 33
2 / OPIS URZĄDZENIA
Ogólna prezentacja zmywarki ____________________________ 34
Prezentacja panelu sterowania ____________________________ 35
3 / INFORMACJE
Twardość wody ________________________________________ 36
4 / CZYNNOŚCI PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
Pomiar twardości wody i dobór detergentu __________________ 37
Tabela twardości ________________________________________ 37
5 / REGULACJA ZMIĘKCZANIA __________________________________ 38
6 / REGULACJA PARAMETRÓW
Ustawienie „4/1” ________________________________________ 39
7 /
BEZPIECZEŃSTWO ZMYWARKI
______________________________ 39
8 / WKŁADANIE DETERGENTU __________________________________ 40
9 / UZUPEŁNIANIE SOLI REGENERUJĄCEJ ______________________ 41
10 / UZUPEŁNIANIE ŚRODKA NABŁYSZCZACEGO ______________ 42
11 / WYPOSAŻENIE ZMYWARKI DO NACZYŃ
Dolny kosz ____________________________________________ 43
Górny kosz ____________________________________________ 44
Koszyk na sztućce ______________________________________ 45
12 / PROGRAMY ZMYWANIA ____________________________________ 46
13 / PROGRAMOWANIE ________________________________________ 48
14 / CZYSZCZENIE ZMYWARKI
Czyszczenie filtrów na odpadki ____________________________ 50
15 / GDY ZMYWARKA NIE FUNKCJONUJE PRAWIDŁOWO __________ 52
16 / SERWIS POSPRZEDAŻNY __________________________________ 57
17 / WSKAZANIA DLA LABORATORIÓW POMIARÓW PRÓBNYCH ____ 58
PL
32
PL
1 / INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKA
Ważne
:
Niniejszą instrukcję obsługi należy zachować wraz z zakupionym urządzeniem. W przypadku
sprzedaży lub przekazania go innej osobie, należy pamiętać o przekazaniu instrukcji nowemu właścicielowi.
Przed zainstalowaniem i rozpoczęciem użytkowania urządzenia prosimy dokładnie zapoznać się
z niniejszymi instrukcjami. Zostały one opracowane z myślą o Państwa bezpieczeństwie, jak również
o bezpieczeństwie innych użytkowników urządzenia.
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
• Instalacja
Po odbiorze urządzenia proszę od razu zdjąć opakowanie. Należy sprawdzić, czy urządzenie nie zostało
uszkodzone w czasie transportu. Wszelkie zastrzeżenia należy zgłosić w formie pisemnej na dokumencie
odbioru urządzenia i zostawić dla siebie jego kopię. Nigdy nie podłączaj do prądu uszkodzonego urządzenia.
Jeżeli urządzenie jest uszkodzone, skontaktuj się ze swoim sprzedawcą.
- Przed przystąpieniem do podłączania urządzenia do sieci elektrycznej zapoznaj się z zaleceniami zawartymi
w instrukcji instalacji.
- W trakcie całej instalacji zmywarka musi być odłączona od zasilania.
- Dane dotyczące podłączenia Państwa urządzenia do instalacji elektrycznej znajdujące się na tabliczce
znamionowej muszą odpowiadać tym, którymi dysponujecie Państwo w miejscu podłączenia zmywarki.
- Po zainstalowaniu urządzenia należy zapewnić łatwy dostęp do gniazdka.
- Nie wolno zmieniać lub próbować zmieniać parametrów urządzenia. Może to spowodować zagrożenie
dla osoby, która to robi.
- Jeżeli Państwa domowa instalacja wymaga zmian, prace związane z instalacją elektryczną i hydrauliką należy
powierzyć wykwalifikowanemu elektrykowi lub hydraulikowi.
- Zakupione przez Państwa urządzenie przeznaczone jest do normalnego użytku domowego. Nie należy
używać go w celach handlowych lub przemysłowych lub w innych, do których nie zostało przeznaczone.
- Urządzenie jest przeznaczone do stosowania w gospodarstwie domowym i do innych zastosow
o podobnym charakterze, na przykład:
• w aneksach kuchennych na zapleczu sklepów, biur i innych zakładów pracy,
• w gospodarstwach rolnych,
• w pokojach hotelowych i w innych pokojach noclegowych,
• w domkach letniskowych.
- Ścianki zmywarki nie mogą zostać w żadnym wypadku przedziurawione.
• Bezpieczeństwo dzieci
— Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci lub osoby o ograniczonych zdolnościach
motorycznych, chyba że użytkowanie urządzenia odbywa się pod ścisłym nadzorem osób odpowiedzialnych
za ich bezpieczeństwo.
- Urządzenie to może być używane jedynie przez dorosłych. Upewnij się, że dzieci go nie dotykają i nie traktują
jak zabawkę. Upewnij się również, że nie bawią się jego przyciskami.
- Małe dzieci powinny zawsze znajdować się z dala od urządzenia w trakcie jego funkcjonowania.
- Detergenty zawierają substancje o działaniu drażniącym i ściernym. Produkty te mogą wywierać działanie żrące na oczy,
jamę ustną bądź gardło. W przypadku ich połknięcia mogą być bardzo niebezpieczne dla zdrowia. Unikaj jakiegokolwiek
kontaktu tych środków ze skórą i oczami. Upewnij się, że pojemnik na detergenty jest pusty po skończonym cyklu
zmywania.
- Detergenty należy trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie wkładaj żadnego detergentu do urządzenia
na długo przed rozpoczęciem zmywania.
- Woda znajdująca się w urządzeniu nie jest zdatna do picia, dlatego też dzieci nie powinny zbliżać się
do urządzenia, kiedy jego drzwi są otwarte.
- Nie pozwalać dzieciom bawić się lub siadać na otwartych drzwiach zmywarki, gdyż urządzenie może
się przechylić.
- Po zdjęciu opakowania z urządzenia odłóż je w miejsce niedostępne dla dzieci.
- Zabezpiecz wszystkie materiały opakowaniowe (np. torby plastikowe, styropian, itp.) z dala od zasięgu dzieci,
ponieważ mogą one być dla nich niebezpieczne (ryzyko uduszenia).
• Użytkowanie
— Urządzenie to nie jest przewidziane do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, umysłowych lub czuciowych, ani też osoby nie posiadające doświadczenia
lub wiedzy, z wyjątkiem osób używających go pod kontrolą lub zgodnie z instrukcjami osób odpowiedzialnych
za ich bezpieczeństwo.
33
1 / INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKA
- Nie należy otwierać drzwiczek podczas pracy zmywarki, gdyż może do spowodować wydostawanie
się na zewnątrz gorącej pary lub rozlanie wody.
Należy używać wyłącznie produktów specjalnie przeznaczonych do stosowania w Państwa zmywarce
(zmiękczacz wody, detergent, nabłyszczacz).
- Proszę unikać, jeśli to możliwe, otwierania drzwiczek zmywarki podczas pracy urządzenia,
a zwłaszcza w fazie ogrzewania, ponieważ ze zmywarki będzie wydobywać się wrząca para lub gorąca
woda, która może spowodować oparzenia. Urządzenie wyposażone jest w system bezpieczeństwa,
który natychmiast zablokuje działanie urządzenia w przypadku otwarcia drzwi.
- Nigdy nie używaj rozpuszczalników chemicznych w swojej zmywarce, ponieważ może to
spowodować wybuch.
- Zaraz po załadowaniu lub wyjęciu naczyń ze zmywarki należy zamknąć drzwiczki urządzenia.
- Nie wolno opierać się ani siadać na otwartych drzwiach urządzenia.
- Zdecydowanie zaleca się odłączenie zmywarki od źródeł zasilania w prąd elektryczny i wodę po
zakończeniu jej użytkowania.
- W przypadku jakiejkolwiek naprawy lub ingerencji technicznej urządzenie należy odłączyć od prądu.
- Unikaj ustawiania zmywarki tuż obok kuchenki lub innego źródła ciepła w celu uniknięcia ryzyka
uszkodzeń spowodowanych przez ciepło.
- Nie wkładaj do zmywarki żadnych przedmiotów, które nie są dopuszczone przez ich producenta do
zmywania w zmywarce do naczyń.
- Jeżeli ze zmywarki zostało wyjęte jakiekolwiek naczynie przed zakończeniem cyklu, należy wypłukać
je dokładnie w celu usunięcia ewentualnych resztek środków myjących.
- W razie awarii nigdy nie próbuj sam naprawiać urządzenia. Wszelkie naprawy wykonywane przez
osoby nie posiadające odpowiednich uprawnień mogą doprowadzić do znacznych uszkodzeń oraz
rozregulowania urządzenia.
- Urządzenie spełnia stosowne wymogi bezpieczeństwa. Wszelkie naprawy powinny być wykonywane
przez wykwalifikowanych techników. Wszelkie samodzielne próby dokonywania napraw lub modyfikacji
stwarzają niebezpieczeństwo dla użytkownika. Należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych.
- Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje poprawnie z przyczyn innych, niż wymienione w niniejszej instrukcji
należy odłączyć je od źródła zasilania (wyjąć wtyczkę) lub wyłączyć bezpiecznik i skontaktować się z
serwisem posprzedażnym.
OCHRONA ŚRODOWISKA
Materiały użyte do wykonania opakowania można poddać recyclingowi. Prosimy o umieszczanie ich
wyłącznie w kontenerach na odpadki przetwarzalne do tego przeznaczonych, ponieważ w ten sposób
pomagacie Państwo je zutylizować i przyczyniacie się do ochrony środowiska naturalnego.
Zakupione przez Państwa urządzenie również zawiera znaczną ilość materiałów przetwarzalnych,
w związku z czym zostało oznaczone tym symbolem, który oznacza, że w krajach członkowskich
Unii Europejskiej zużytych urządzeń nie można traktować jak zwykłych odpadów
gospodarstwa domowego. Dzięki temu urządzenie zostanie poddane recyclingowi w
optymalnych warunkach i w stosownym punkcie recyclingu powołanym przez producenta
zgodnie z zaleceniami Dyrektywy Europejskiej 2002/96/WE w sprawie postępowania z zużytym
sprzętem elektrycznym i elektronicznym. W celu uzyskania informacji na temat najbliżej
położonych punktów zbiórki zużytego sprzętu należy skontaktować się z organami adminis-
tracji w Państwa miejscu zamieszkania lub sklepem AGD, gdzie urządzenie zostało nabyte.
Dziękujemy za pomoc w ochronie środowiska naturalnego.
• ZMYWANIE EKONOMICZNE I EKOLOGICZNE
— Usuń wszelkie resztki jedzenia (kości, pestki, itd.) z naczyń.
- Nie zmywaj naczyń ręcznie przed włożeniem do zmywarki (niepotrzebne zużycie wody).
- W pełni wykorzystaj możliwości swojej zmywarki. Zmywanie będzie wtedy ekonomiczne i ekologiczne.
- Zawsze dobieraj program zmywania dostosowany do typu naczyń i stopnia ich zabrudzenia.
- Unikaj używania nadmiernych ilości detergentu, soli zmiękczającej i nabłyszczacza. Przestrzegaj
zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji (strony 37-38-39), jak również wskazań zawartych na
opakowaniu produktów do zmywania w zmywarce.
- Upewnij się, że zmiękczacz wody jest dobrze dobrany do tej w Twoim domu (patrz strona 38).
PL
34
PL
2 / OPIS URZĄDZENIA
Wskazówka:
Niniejsza instrukcja dla użytkownika ma zastosowanie do różnych modeli zmywarek
do naczyń, dlatego między szczegółami i funkcjami posiadanego urządzenia a tymi opisanymi
w niniejszej instrukcji mogą występować niewielkie różnice.
• OGÓLNA PREZENTACJA ZMYWARKI
Górny kosz
Dozownik środków myjących
Profil ogranicznika
Koszyk na sztućce
Dolny kosz
Dolne ramię spryskujące
Zbiornik na sól
Filtr na resztki
Filtr główny
Dozownik nabłyszczacza
Tabliczka znamionowa
(dla Serwisu Posprzedażnego)
Panelu sterowania
LL
KK
JJ
II
HH
GG
FF
EE
DD
CC
BB
AA
rys. 01
AA
BB
CC
FF
GG
HH
II
JJ
KK
EE
DD
LL
35
PL
2 / OPIS URZĄDZENIA
• PREZENTACJA PANELU STEROWANIA (Według modelu)
On/ Off :
Wcisnąć przycisk w celu uruchomienia
zmywarki.
Przyciski wyboru :
Aby wybrać program (zobacz strona 48).
Aby uruchomić dozowanie środków
wielofunkcyjnych (zobacz strona 39).
SET
, Opóźniony start :
Ustawienia parametrów (zobacz strona 38 i 39).
Ustawienie opóźnionego startu (zobacz
strona 48).
Wskaźnik wybranego programu :
Lampka kontrolna zapalona : oznacza, że
program został wybrany.
START/C :
Wcisnąć przycisk, aby rozpocząć program.
W przypadku błędu, aby anulować wybór lub
program w toku, należy przez kilka sekund
przytrzymać wciśnięty przycisk START.
Kontrolki :
Sól :
zapalona: oznacza, że zbiornik soli
regenerującej jest pusty lub prawie pusty.
Nabłyszczacz :
zapalona: oznacza, że zbiornik środka
do płukania jest pusty lub prawie pusty.
Produkty wielofunkcyjne :
świecąca: oznacza, że funkcja „4/1” jest
uruchomiona (zobacz strona 37 i 38).
Programy są wówczas automatycznie
dostosowywane do stosowania środków
wielofunkcyjnych.
Aktualny program :
zapalona: oznacza, że wybrany program jest
w toku.
Opóźniony start :
zapalona: oznacza, że wybrany program
jest w trybie opóźnionego startu (zobacz
strona 48).
Koniec programu :
zapalona: oznacza, ¿e wybrany program jest
zakoñczony.
,,
FF
FF
DD
CC
BB
AA
Uwagi :
Krótki sygnał dźwiękowy potwierdza wciśnięcie przycisku, z wyjątkiem przycisku „On/Off”.
W ramach
oosszzcczzęęddnnoośśccii eenneerrggiiii
zmywarka przechodzi automatycznie w stan czuwania
po pewnym okresie bezczynności (z wyjątkiem trybu opóźnionego startu).
Wszystkie kontrolki wówczas gasną, z wyjątkiem aktywnego programu, którego kontrolka miga.
Aby wyjść ze stanu czuwania wystarczy wcisnąć przycisk
SSTTAARRTT
. Zmywarka wraca wówczas
do poprzedniego stanu.
EE
AA
CC
FF
BB
DD
rys. 02a
-------------------------------------------------------------- lub -------------------------------------------------------------
36
EN
3 / INFORMACJE
PL
Ważne:
Aby Państwa zmywarka do naczyń
pracowała bez zarzutu, nie pozostawiając
smug na naczyniach w wyniku mycia i
suszenia, należy ją poprawnie ustawić za
pomocą systemu zmiękczania wody, który
działa wykorzystując sól.
TWARDOŚĆ WODY
Osad:
woda deszczowa przefiltrowana
przez warstwę gleby pobiera z niej sole
mineralne. Niektóre z tych minerałów,
występujące w formie stałej potocznie zwane
są osadem wapiennym. Obniża on wydajność
mycia przy użyciu detergentów, pokrywa
kamieniem wnętrze zmywarki i pozostawia
białe ślady na naczyniach.
Woda z dużą zawartością wapienia określana jest
jako woda “twarda”.
Używaj produktów najlepiej dostosowanych
do stopnia twardości wody w Twoim miejscu
zamieszkania.
Istnieje kilka rodzajów środków.
Jakie wybrać ?
Aby uzyskać idealnie czyste naczynia,
najlepiej zastosować kombinację
tradycyjnych produktów :
Środek do mycia naczyń,
aby
uzyskać idealną czystość zmywanych
naczyń (w postaci
proszku, płynu lub
standardowych tabletek).
Sól do zmywarki
aby funkcja
zmiękczania wody w Państwa
zmywarce działała poprawnie.
Nabłyszczacz
aby ułatwić suszenie
i wyeliminować zaschnięte krople wody
na naczyniach.
Ważne:
W żadnym wypadku nie należy używać
płynu do mycia naczyń.
W celu zwiększenia komfortu używania
i
wyłącznie w niektórych okolicznościach,
kiedy stopień twardości wody wynosi
<25°F, produkty wielofunkcyjne
mogą sprawić, że użycie soli i nabłyszczacza
nie będzie konieczne.
Produkty “dwa w jednym”
zawierają
detergenty, nabłyszczacz lub
czynnik pełniący funkcję soli.
• Produkty “trzy w jednym”
zawierają
detergenty, nabłyszczacz i
czynnik pełniący funkcję soli.
Produkty “cztery w jednym”
zawierają ponadto dodatki chroniące
przed zużywaniem (opalizacją) szkła
lub przed korozją, ciemnieniem stali
nierdzewnej.
Ważne:
Przestrzegaj instrukcji dotyczących
stosowania produktów wielofunkcyjnych oraz
zaleceń umieszczonych na opakowaniu,
zawierającym te produkty.
Wskazówka:
W razie jakichkolwiek wątpliwości
skontaktuj się z producentem detergentu,
jeżeli po zakończeniu programu naczynia w
dalszym ciągu są bardzo wilgotne lub jeśli
pokryte są wapiennym osadem.
37
EN
4 / CZYNNOŚCI PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
PL
W bardzo prosty sposób można sprawdzić poziom zawartości wapienia w wodzie w Państwa
miejscu zamieszkania, używając do tego celu paska testowego dołączonego w komplecie
do zmywarki bądź też kontaktując się z lokalnym przedsiębiorstwem wodociągowym, gdzie
można uzyskać informacje na temat stopnia twardości wody.
- Odkręć kran i pozwól wodzie płynąć przez pewien czas.
- Napełnij szklankę wodą.
- Wyjmij pasek testowy z opakowania i zanurz go w wodzie na ok. 3 sekundy.
- Odczekaj 1 minutę, strzepnij pasek i zobacz, jakie kolory się na nim pojawiły w celu poznania
stopnia twardości wody.
POMIAR TWARDOŚCI WODY I DOBÓR DETERGENTU
:
TRADYCYJNY
LUB WIELOFUNKCYJNY
• TABELA TWARDOŚCI
Produkty tradycyjne: P : detergent w proszku lub L : w płynie lub pojedyncza tabletka
+ S : sól zmiękczająca + R : nabłyszczacz
Produkty wielofunkcyjne: Tabletki wielofunkcyjne
Możliwe użycie
produktów tradycyjnych
Wyłączne użycie
produktów tradycyjnych
Środki wielofunkcyjne
R
+
lub lub
Lub
+
R
+
lub lub
+
PPaasseekk
TTwwaarrddoośśćć
0-10°F
0-1mmol/l
0 - 5,6 °dH
10-18°F
1-1,8mmol/l
5,6 - 10 °dH
18-25°F
1,8-2,5mmol/l
10 - 14 °dH
25-40°F
2,5-4mmol/l
14 - 22,4 °dH
40-55°F
4-5,5mmol/l
22,4 - 30,8 °dH
55-70°F
5,5-7,0mmol/l
30,8 - 39,2 °dH
> 70°F
>
7,0mmol/l
> 39,2
°dH
WWooddaa
Miękka
Lekko twarda Lekko twarda
Twarda Twarda Twarda
Bardzo twarda
ZZmmiięękkcczzeenniiee ii
uużżyycciiee ssoollii
Fakultatywnie
Niezbędny jeśli
używamy produktów
tradycyjnych
Niezbędny jeśli
używamy produktów
tradycyjnych
Niezbędny Niezbędny Niezbędny Niezbędny
38
PL
5 / REGULACJA ZMIĘKCZANIA
Ważne :
Należy koniecznie poprawnie uregulować zmiękczanie w zależności od stopnia twardości
pobieranej wody.
- W przypadku zbyt niskiego ustawienia mogą pojawiać się ślady kamienia.
- W przypadku zbyt wysokiego ustawienia szkło w zmywarce może opalizować.
W przypadku przeprowadzki należy na nowo ustawić funkcję zmiękczania.
Ważne :
Ustawienie
HH00
wyłącza kontrolkę alarmu zasobnika soli.
• Przeprowadzić regulację zmiękczania na panelu sterowania w następujący sposób :
rys. 02b
Dłuższe przyciśnięcie klawisza
""SSEETT""
pozwala na dostęp do ustawień. Pojawiające
się dolne lampki kontrolne oznaczają, że jest
się w trybie ustawień..
Aby zmienić ustawienie od
HH00
do
HH66
, w
zależności od stopnia twardości wody
(zobacz tabela poniżej), należy po kolei
krótko wciskać jeden lub drugi przycisk
.
Lampki kontrolne programu
informują o ustawieniu.
Należy sprawdzić, czy zatwierdzone są
ustawienia, wciskając na krótko przycisk
""SSTTAARRTT//CC""
(Wyjście z ustawień).
Aby stosować tabletki wielofunkcyjne
należy wybrać ustawienie
HH00
lub
HHII
lub
HH22
,
w zależności od stopnia twardości wody.
< 25°F. Ustawić jak pokazano na
stronie 39.
TTwwaarrddoośśćć
UUssttaawwiieenn
iiaa
LLaammppkkii kkoonnttrroollnnee
pprrooggrraammuu
0-10°F
0-1mmol/l
0 - 5,6 °dH
H0
10-18°F
1-1,8mmol/l
5,6 - 10 °dH
HI
18-25°F
1,8-2,5mmol/l
10 - 14 °dH
H2
25-40°F
2,5-4mmol/l
14 - 22,4 °dH
H3
40-55°F
4-5,5mmol/l
22,4 - 30,8 °dH
H4
55-70°F
5,5-7,0mmol/l
30,8 - 39,2 °dH
H5
> 70°F
>
7,0mmol/l
> 39,2
°dH
H6
39
ENPL
6 / REGULACJA PARAMETRÓW
> Środki wielofunkcyjne
Wybrać tę funkcję chcąc stosować tabletki wielofunkcyjne.
Przypominamy : Aby uzyskać optymalną skuteczność środka ważne jest poprawne ustawienie
zmiękczania (zobacz strona 40). Jeśli ustawione jest ono na H3 lub więcej, nie jest możliwe włączenie
tej funkcji.
Aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję, przed wybraniem żądanego programu należy dłużej wcisnąć
przycisk wyboru
, aż do zapalenia lub zgaszenia kontrolki.
(zapalona kontrolka) włączenie funkcji.
(zgaszona kontrolka) wyłączenie funkcji.
Włączenie tej funkcji powoduje anulowanie wyświetlania poziomu soli regenerującej lub środka
nabłyszczającego.
• USTAWIENIE “4/1”
PL 7 / BEZPIECZEŃSTWO ZMYWARKI
Źle zamknięte drzwi
Lampka kontrolna “program w toku” miga, jeśli drzwi nie są zamknięte lub są źle zamknięte.
Blokada wejścia do programu
Podczas trwania programu dostęp do przycisków jest automatycznie chroniony przed
ewentualnym dotykaniem. Odblokowuje się automatycznie po zakończeniu programu lub poprzez
anulowanie, przyciskając przez 2 sekundy przycisk
SSTTAARRTT//CC
.
Zabezpieczenie przeciw przelaniu się wody
System ten automatycznie aktywuje pompę opróżniania wody, jeżeli woda w komorze zmywarki
osiąga zbyt wysoki poziom.
Zabezpieczenie antywyciekowe
System przerywa zasilanie zmywarki w wodę, jeżeli zostanie wykryty wyciek wody pod
urządzeniem.
Kody wyświetlane w przypadku nieprawidłowości
W przypadku nieprawidłowości, szybkie miganie lampek kontrolnych
oznacza kod błędu : należy spojrzeć na tabelę 54.
Wskazówka:
Po rozwiązaniu problemu należy na trzy sekundy wcisnąć przycisk “Start/C”,
aby odblokować dostęp.
40
ENPL
Ważne :
Przechowywać te środki poza zasięgiem dzieci oraz z dala od wilgoci (folia
zabezpieczająca tabletki może ulec rozpuszczeniu w wodzie).
Stosować wyłącznie środki zaprojektowane specjalnie do zmywarek.
8 / WKŁADANIE DETERGENTU
• Proszek lub płyn w zasobniku
(Rys. 03)
-- Pociągnąć szufladkę zasobnika.
-- Napełnić przynajmniej do poziomu min. w
przypadku mało zabrudzonych naczyń, a do
poziomu maxi w przypadku brudnych naczyń.
Jeśli naczynia są bardzo zabrudzone oraz w
przypadku programów mycia wstępnego
(zobacz strona 48 49), zalecamy dodanie 5g
środka do zmywania (łyżeczka deserowa)
do wnętrza zmywarki.
-- Zamknąć zasobnik.
•Tabletki “wielofunkcyjne” lub
klasyczne (Rys. 04 i 05)
-- Włożyć tabletkę do przegródki zewnętrznej
(Rys. 04).
lub, aby uzyskać optymalny wynik
,
-- Pociągnąć szufladkę zasobnika i włożyć
tabletkę do środka (Rys. 05).
-- Zamknąć zasobnik.
rys. 03
rys. 04
rys. 05
• Wkładanie środka do zmywania. (Rys. 03-04-05)
Aby ułatwić wkładanie środka do zmywania, dystrybutor umiejscowiono z przedniej strony
górnego kosza.
Jest on kompatybilny z wszystkimi zalecanymi środkami do zmywarek.
41
ENPL
9 / UZUPEŁNIANIE SOLI REGENERUJĄCEJ
A
B
C
rys. 06
Ważne:
Używaj wyłącznie soli zmiękczającej
przeznaczonej do stosowania w zmywarkach
do naczyń. W żadnym wypadku nie
należy stosować soli kuchennej ani innych
soli spożywczych, ponieważ mogą
one uszkodzić zmiękczacz, w który
wyposażone jest Państwa urządzenie.
Odkręcić i zdjąć korek zasobnika.
Napełnić zasobnik specjalną
ssoolląą
rreeggeenneerruujjąąccąą ddoo zzmmyywwaarreekk
. Stosować lejek
będący w komplecie ze zmywarką.
Dobrze zakręcić.
Po raz pierwszy,
uuzzuuppeełłnniićć wwooddąą
aż po
sam brzeg zasobnika.
Sprawdzanie poziomu soli
regenerującej :
Zapala się, gdy należy dosypać soli. Po napełnieniu,
lampka może się jeszcze nadal świecić, aż do chwili,
gdy sól rozpuści się w wystarczającym stopniu,
generalnie po upływie cyklu lub do całkowitego
napełnienia.
C
B
A
sól
woda
Ważne :
Jeśli nasypie się zbyt dużo soli należy zebrać rozsypane kryształki, aby uniknąć
oksydowania zbiornika i uruchomić Płukanie lub krótki program (zobacz strona 46-47)
bez żadnych naczyń.
Dobrze dokręcić korek zasobnika.
Uzupełnianie soli regenerującej. (rys. 06)
42
ENPL
10 / UZUPEŁNIANIE ŚRODKA NABŁYSZCZAJĄCEGO
rys. 07
1
2
3
1
2
3
Ważne:
Używaj wyłącznie nabłyszczacza
przeznaczonego do stosowania w zmywarkach.
Dzięki temu Twoje naczynia będą suche
i błyszczące.
Odkręcić i zdjąć korek zasobnika.
Napełnić zasobnik środkiem
nabłyszczającym aż do osiągnięcia wysokiego
poziomu napełnienia.
Dobrze zakręcić
Ustawienie początkowe wynosi 2.
W przypadku złego wysuszenia lub
pozostawionych śladów (po wykonaniu kilku
cykli), można zwiększyć dawkę ustawiając na 3
Wskazówka:
Ustawienie pokrętła w pozycji 1 zmniejsza
zużycie środka nabłyszczającego i może okazać się
wystarczające dla Państwa celów.
• Sprawdzanie poziomu soli
regenerującej :
Zapala się, gdy należy dosypać środka.
C
B
A
A
B
C
Ważne:
W przypadku rozlania nabłyszczacza na drzwiczki w trakcie nalewania do
pojemnika rozlany środek należy usunąć gąbką w celu uniknięcia powstawania piany.
Pokrętło regulujące
• Uzupełnianie środka nabłyszczającego. (rys. 07)
43
ENPL
11 / WYPOSAŻENIE ZMYWARKI DO NACZYŃ
rys. 09
rys. 08
• DOLNY KOSZ
Naczynia należy umieścić w sposób
zapewniający swobodny obieg wody
i ich równomierne spryskiwanie.
Naczynia i patelnie o dużej średnicy należy
umieścić po bokach kosza.
Należy unikać układania koło siebie
głębokich i płytkich talerzy (rys. 08). Składane
uchwyty ułatwią umieszczenie naczyń
o dużych rozmiarach (w zależności od
modelu) (rys. 09).
Wskazówka:
Wsuwając z powrotem dolny kosz
należy upewnić się, że żaden z przedmiotów
nie zahacza o ogranicznik górnego kosza,
aby uniknąć zablokowania ramion
spryskujących.
Wyładunek naczyń
W pierwszej kolejności należy opróżnić
dolny kosz, aby uniknąć kropel wody
spadających z górnego kosza na dolny kosz.
Pojemność zmywania: 13 nakryć
Bardzo ważne:
Naczynia nie nadające się do mycia w Państwa zmywarce do naczyń:
- drewniane deski do krojenia
- naczynia ze stali nierdzewnej lub plastikowe naczynia nieodporne na działanie ciepła
- przedmioty z cyny lub miedzi
- naczynia i sztućce klejone
- sztućce z rączkami z drewna, kości lub masy perłowej
- stara porcelana lub porcelana malowana ręcznie
Kupując naczynia, szklanki i sztućce upewnij się, że nadają się one do mycia w zmywarkach
do naczyń.
44
ENPL
11 / WYPOSAŻENIE ZMYWARKI DO NACZYŃ
rys. 11
rys. 10
• GÓRNY KOSZ
Kosz ten przeznaczony jest w szczególności
na szklanki, filiżanki, kokilki, małe salaterki,
miseczki, spodki, itp.
Należy układać naczynia rzędami (rząd
szklanek, filiżanek, miseczek, itp.), aby
wygospodarować więcej miejsca (Rys. 10).
Filiżanki, nabierki, itp. można również układać na
opuszczanych podporach
.
Wskazówka:
Szklanki, filiżanki i miseczki należy
umieszczać do góry dnem.
Koszyk na sztućce
• Regulowanie wysokości
górnego kosza
(w zależności od modelu)
Jeśli chcemy umieścić duże naczynia w
dolnym koszu, górny kosz należy umieścić na
samej górze. Regulacji można dokonać przy
całkowicie załadowanym koszu (rys. 11).
Ustawienie w GÓRNEJ pozycji
Powoli podnieś kosz trzymając go po obu
stronach, aż zaskoczy we właściwej pozycji.
Ustawienie w DOLNEJ pozycji
Podnieś kosz maksymalnie trzymając go
po obu stronach aż do odblokowania,
a następnie delikatnie opuść na dół.
Ważne:
Sprawdź, czy prowadnice znajdują się
z obu stron na tej samej wysokości, a kosz
znajduje się w pozycji poziomej.
45
PL
11 / WYPOSAŻENIE ZMYWARKI DO NACZYŃ
rys. 13
rys. 12
• KOSZYK NA SZTUĆCE
Koszyk na sztućce jest przesuwany,
co umożliwia jego modułowy załadunek.
Koszyk ten można umieścić w dowolnym
miejscu dolnego kosza. Można zatem
układać naczynia i sztućce w dowolnej
konfiguracji w zależności od ładunku (rys. 12).
Jeżeli sztućce lub naczynia są zbyt duże,
należy zmienić wysokość ustawienia górnego
kosza (jeżeli jest on regulowany; w zależności
od modelu).
Poprawne umieszczenie sztućców ułatwiają
zdejmowane kratki
.
W celu uzyskania optymalnych wyników
mycia i suszenia zaleca się używanie tych
kratek, ponieważ pozwalają one całkowicie
lub częściowo oddzielić od siebie sztućce
(rys. 13).
Sztućce należy ustawić rączką do dołu.
Ważne:
Ze względów bezpieczeństwa zalecamy
umieszczanie noży o ostrym zakończeniu
w koszu na sztućce ostrym końcem
skierowanym w dół, aby uniknąć ryzyka
wypadku.
Noże o długim ostrzu i inne ostre naczynia
kuchenne należy umieścić, kładąc je na
płasko w górnym koszu.
Należy unikać zmywania sztućców z rączkami
z kości w zmywarce.
Należy oddzielić sztućce wykonane ze srebra
od sztućców wykonanych z innego metalu
z pomocą kratki rozdzielającej.
46
PL 12 / PROGRAMY ZMYWANIA
• TABELA PROGRAMÓW ZMYWANIA
Rodzaj załadunku:
porcelana, rondle,
sztućce, szklanki itp.
Ilość, rodzaj i stan
resztek żywności.
Programy
Postęp programu
Orientacyjne dane:
Czas (min)
Woda (l)
Energia (kWh)
Podane wartości odnoszą się od:
- normalnych warunków użytkowania z oddzielnymi środkami do zmywania (środki myjące sól oraz
środek nabłyszczający),
- warunki użycia wyłącznie z produktami wielofunkcyjnymi.
Wartości te mogą się zmienić w zależności od stopnia załadowania zmywarki, temperatury wody,
ustawienia zmiękczacza, obecności środka nabłyszczającego oraz napięcia w sieci elektrycznej.
Suszenie
ZZwwyykkłłee zzaabbrruuddzzeenniiee
Czyli zwykła ilość
przylegających i
tłustych
resztek.Najbardziej
cichy z programów,
oszczędny w energię,
idealny do nocnego
zmywania.
Płukanie na gorąco
Mieszane
Płukanie
Mycie w
45°C
Suszenie
Mieszane
II
nntteelllliiggeenntt
CC
oonnttrrooll
SS
yysstteemm
++
AAuuttoommaattyycczznnee
wwyykkrryywwaanniiee ssttooppnniiaa
zzaabbrruuddzzeenniiaa..
Optymalizuje
rezultaty
uwzględniając w
pierwszej kolejności
oszczędność
energii.
Płukanie na gorąco
Płukanie
Mycie w
50-65°C
Mycie wstępne
85
- 115
14
-16
1,25
- 1,40
180
10
0,94
Suszenie
Odporne
BBaarrddzzoo zzaabbrruuddzzoonnee
.
Bardzo brudne duże
talerze i rondle,
przylegające
zabrudzenia, tłuszcz,
przypalenia, resztki
po zapiekaniu,
sosie, itp.
Płukanie na gorąco
Płukanie
Mycie w
70°C
Mycie wstępne na
gorąco
120
- 140
14,5
- 16,5
1,7
- 1,8
*
47
PL 12 / PROGRAMY ZMYWANIA
Zalecany program:
**
EN50242
Mieszane
Cykl bardzo krótki
(bez detergentu)
do opłukania i
namoczenia naczyń
czekających na
zmywanie nazajutrz
lub za dwa dni.
Mycie wstępne na
zimno
Mieszane
Suszenie
Płukanie na gorąco
Płukanie
Mycie w
60°C
KKrróóttkkiiee mmyycciiee
ww 6600 mmiinnuutt
specjalnie dostosowane
do naczyń na co dzień,
z codziennymi
zabrudzeniami,
niezbyt przyle
gającymi.
60
14 -
16
1,3 -
1,4
Delikatny
MMyycciiee bbaarrddzzoo kkrróóttkkiiee
ww 3300 mmiinnuutt
Specjalnie
dostosowane do
nniieebbyytt dduużżeeggoo
zzaałłaadduunnkkuu nnaacczzyyńń
codziennych, o
ograniczonej ilości nie
wysuszonych resztek
bez tłuszczu.
Płukanie na gorąco
Płukanie
Mycie w
45°C
30
11
0,95
15
4,5
0,02
48
PL 13 / PROGRAMOWANIE
rys. 14
Ważne :
Jeśli panel sterowania umieszczony jest na części frontowej, aby uniknąć przypadkowego
wciśnięcia programu podczas otwierania lub zamykania drzwi, programowanie możliwe jest
wyłącznie przy zamknięty drzwiach zmywarki.
Uruchamianie zmywarki
Wcisnąć przycisk , Zapala się lampka
kontrolna .
DD
AA
Natychmiastowe uruchomienie
programu
Wybrać żądany program wciskając jeden
z przycisków .
Zapala się lampka skojarzona z tym
programem.
Należy zatwierdzić wybór naciskając przycisk .
Świecą się lampki kontrolne i , program
startuje.
Zakończenie programu sygnalizowane jest przez
świecącą się kontrolkę . Następnie Przejście
do
oosszzcczzęęddnnoośśccii eenneerrggiiii
(patrz str. 35).
GG
FFDD
HH
DD
BB
Wskazówka :
Przed wyborem odpowiedniego programu należy zapoznać się z tabelą programów znajdującą
się na wcześniejszych stronach, wziąć pod uwagę rodzaj naczyń, które chcemy umyć, jak również ich
ilość oraz stan zabrudzenia.
AA
EE
CC
HH
BB
DD
FF GG
Wybrany
program
Koniec
programu
Program
w toku
49
PL
13 / PROGRAMOWANIE
• Program opóźniony
Zmywarka ma możliwość opóźnionego startu
programu :
Wybrać program.
Wcisnąć raz przycisk .
Można opóźnić program o 3,6 lub 9 godzin za
pomocą jednego albo drugiego przycisku .
Kontrolka zapala się w zależności od
wybranego opóźnienia.
Należy zatwierdzić wybór naciskając przycisk .
Kontrolki , oraz świecą się, program
jest w fazie oczekiwania.
Zakończenie programu sygnalizowane jest przez
świecącą się kontrolkę . Następnie Przejście
do
oosszzcczzęęddnnoośśccii eenneerrggiiii
(patrz str. 35).
GG
FFEEDD
HH
EE
BB
CC
Anulowanie programu
Aby anulować program lub błędny wybór należy
na kilka sekund wcisnąć przycisk aż odezwie
się sygnał dźwiękowy anulacji.
Można na nowo ustawić program.
HH
Wyłączanie zmywarki
Po zakończeniu programu nacisnąć
przycisk .
AA
Informacja :
System elektrycznego zabezpieczenia drzwiczek może spowodować zaświecenie się
przez krótki czas kontrolek przy otwieraniu lub zamykaniu drzwiczek. Jest to normalne zjawisko
i nie ma ono wpływu na pracę urządzenia.
W razie konieczności, zwłaszcza po ponownym zaprogramowaniu zmiękczacza wody, program
może rozpocząć się trzyminutowym cyklem regeneracji żywicy. Operacja ta odbywa się
bezgłośnie.
Oczekiwanie
na opóźnione
płukanie
Koniec
programu
Wybrany
program
Wybór
opóźnionego
startu programu
/

Ten podręcznik jest również odpowiedni