Groupe Brandt DVF1285X Instrukcja obsługi

Marka
Groupe Brandt
Kategoria
zmywarki
Model
DVF1285X
Typ
Instrukcja obsługi
32
Drodzy Klienci,
Gratulujemy zakupu zmywarki
DDEE DDIIEETTRRIICCHH
i dziękujemy.
Zespół naszych projektantów stworzył nową generację urządzeń. Ich jakość, estetyka
funkcjonalność i technologia czynią z nich produkt wyjątkowy, oparty na naszej wiedzy.
Nowa zmywarka
DDEE DDIIEETTRRIICCHH
doskonale dopasuje się do każdej kuchni, świetnie łącząc
wysoką jakość mycia i suszenia z prostotą obsługi urządzenia. Pragniemy
zaproponować Państwu produkt doskonały.
Wśród całego asortymentu produktów
DDEE DDIIEETTRRIICCHH
można znaleźć szeroki wybór
zintegrowanych kuchenek, mikrofalówek, płyt ceramicznych, okapów kuchennych
i lodówek, które łatwo dopasować do nowej Zmywarki
DDEE DDIIEETTRRIICCHH
.
W stałej trosce o możliwie jak najlepsze zaspokojenie Państwa wymagań wobec naszych
produktów, dział obsługi Klienta odpowie na wszelkie skierowane do nas pytania
i sugestie.
Można nas odwiedzić na naszej stronie internetowej
wwwwww..ddee--ddiieettrriicchh..ccoomm
, gdzie
zamieszczono ostatnie innowacje oraz wszelkie potrzebne dodatkowe informacje.
DDEE DDIIEETTRRIICCHH
NNoowwee pprrzzeeddmmiioottyy wwyyssookkiieejj jjaakkoośśccii
W trosce o stałe ulepszanie naszych produktów zastrzegamy sobie prawo
wprowadzania zmian parametrów technicznych, funkcjonalnych lub estetycznych
wynikających z prowadzonych prac rozwojowych.
Ważne
:
Przed włączeniem urządzenia prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji
obsługi, aby jak najszybciej zaznajomić się z jego działaniem.
-
33
CONTENTSSPIS TREŚCI
1 / INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKA
Zasady bezpieczeństwa __________________________________ 34
Ochrona środowiska ____________________________________ 35
Zmywanie ekonomiczne i ekologiczne ______________________ 35
2 / OPIS URZĄDZENIA
Ogólna prezentacja zmywarki ____________________________ 36
Prezentacja panelu sterowania ____________________________ 37
3 / INFORMACJE
Twardość wody ________________________________________ 38
4 / CZYNNOŚCI PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
Pomiar twardości wody i dobór detergentu __________________ 39
Tabela twardości ________________________________________ 39
5 / REGULACJA ZMIĘKCZANIA __________________________________ 40
6 / REGULACJA PARAMETRÓW
Ustawienie „SET”________________________________________ 41
Ustawienie „4/1” ________________________________________ 41
7 / WKŁADANIE DETERGENTU __________________________________ 42
8 / UZUPEŁNIANIE SOLI REGENERUJĄCEJ ______________________ 43
9 / UZUPEŁNIANIE ŚRODKA NABŁYSZCZAJĄCEGO ________________ 44
10 / WYPOSAŻENIE ZMYWARKI DO NACZYŃ
Dolny kosz ____________________________________________ 45
Górny kosz ____________________________________________ 46
Szuflady na sztućce ____________________________________ 47
11 / PROGRAMY ZMYWANIA ____________________________________ 48
12 / PROGRAMOWANIE ________________________________________ 50
13 / CZYSZCZENIE ZMYWARKI
Czyszczenie filtrów na odpadki ____________________________ 52
14 /
BEZPIECZEŃSTWO ZMYWARKI
______________________________ 54
15 / GDY ZMYWARKA NIE FUNKCJONUJE PRAWIDŁOWO __________ 55
16 / SERWIS POSPRZEDAŻNY __________________________________ 60
17 / WSKAZANIA DLA LABORATORIÓW POMIARÓW PRÓBNYCH ____ 62
PL
34
PL
1 / INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKA
Ważne :
Niniejszą instrukcję obsługi należy zachować wraz z zakupionym urządzeniem.
W przypadku sprzedaży lub przekazania go innej osobie, należy pamiętać o przekazaniu
instrukcji nowemu właścicielowi. Przed zainstalowaniem i rozpoczęciem użytkowania
urządzenia prosimy dokładnie zapoznać się z niniejszymi instrukcjami. Zostały one opracowane
z myślą o Państwa bezpieczeństwie, jak również o bezpieczeństwie innych użytkowników
urządzenia.
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
• Instalacja
— Po odbiorze urządzenia proszę od razu zdjąć opakowanie. Należy sprawdzić, czy urządzenie nie
zostało uszkodzone w czasie transportu. Wszelkie zastrzeżenia należy zgłosić w formie pisemnej
na dokumencie odbioru urządzenia i zostawić dla siebie jego kopię. Nigdy nie podłączaj do prądu
uszkodzonego urządzenia. Jeżeli urządzenie jest uszkodzone, skontaktuj się ze swoim
sprzedawcą.
- Przed przystąpieniem do podłączania urządzenia do sieci elektrycznej zapoznaj się z
zaleceniami zawartymi w instrukcji instalacji.
- W trakcie całej instalacji zmywarka musi być odłączona od zasilania.
- Dane dotyczące podłączenia Państwa urządzenia do instalacji elektrycznej znajdujące się na
tabliczce znamionowej muszą odpowiadać tym, którymi dysponujecie Państwo w miejscu
podłączenia zmywarki.
- Po zainstalowaniu urządzenia należy zapewnić łatwy dostęp do gniazdka.
- Nie wolno zmieniać lub próbować zmieniać parametrów urządzenia. Może to spowodować
zagrożenie dla osoby, która to robi.
- Jeżeli Państwa domowa instalacja wymaga zmian, prace związane z instalacją elektryczną i
hydrauliką należy powierzyć wykwalifikowanemu elektrykowi lub hydraulikowi.
- Zakupione przez Państwa urządzenie przeznaczone jest do normalnego użytku domowego. Nie
należy używać go w celach handlowych lub przemysłowych lub w innych, do których nie zostało
przeznaczone.
- Urządzenie jest przeznaczone do stosowania w gospodarstwie domowym i do innych zastosowań
o podobnym charakterze, na przykład:
• w aneksach kuchennych na zapleczu sklepów, biur i innych zakładów pracy,
• w gospodarstwach rolnych,
• w pokojach hotelowych i w innych pokojach noclegowych,
• w domkach letniskowych.
- Ścianki zmywarki nie mogą zostać w żadnym wypadku przedziurawione.
• Bezpieczeństwo dzieci
— Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci lub osoby o ograniczonych
zdolnościach motorycznych, chyba że użytkowanie urządzenia odbywa się pod ścisłym nadzorem
osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo.
- Urządzenie to może być używane jedynie przez dorosłych. Upewnij się, że dzieci go nie dotykają
i nie traktują jak zabawkę. Upewnij się również, że nie bawią się jego przyciskami.
- Małe dzieci powinny zawsze znajdować się z dala od urządzenia w trakcie jego funkcjonowania.
- Detergenty zawierają substancje o działaniu drażniącym i ściernym. Produkty te mogą wywierać
działanie żrące na oczy, jamę ustną bądź gardło. W przypadku ich połknięcia mogą być bardzo
niebezpieczne dla zdrowia. Unikaj jakiegokolwiek kontaktu tych środków ze skórą i oczami.
Upewnij się, że pojemnik na detergenty jest pusty po skończonym cyklu zmywania.
- Detergenty należy trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie wkładaj żadnego detergentu
do urządzenia na długo przed rozpoczęciem zmywania.
- Woda znajdująca się w urządzeniu nie jest zdatna do picia, dlatego też dzieci nie powinny zbliżać
się do urządzenia, kiedy jego drzwi są otwarte.
- Nie pozwalać dzieciom bawić się lub siadać na otwartych drzwiach zmywarki, gdyż urządzenie
może się przechylić.
- Po zdjęciu opakowania z urządzenia odłóż je w miejsce niedostępne dla dzieci.
- Zabezpiecz wszystkie materiały opakowaniowe (np. torby plastikowe, styropian, itp.) z dala od
zasięgu dzieci, ponieważ mogą one być dla nich niebezpieczne (ryzyko uduszenia).
35
1 / INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKA
PL
• Użytkowanie
— Urządzenie to nie jest przewidziane do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, umysłowych lub czuciowych, ani też osoby nie posiadające
doświadczenia lub wiedzy, z wyjątkiem osób używających go pod kontrolą lub zgodnie z
instrukcjami osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo.
- Nie należy otwierać drzwiczek podczas pracy zmywarki, gdyż może do spowodować
wydostawanie się na zewnątrz gorącej pary lub rozlanie wody.
Należy używać wyłącznie produktów specjalnie przeznaczonych do stosowania w Państwa zmywarce
(zmiękczacz wody, detergent, nabłyszczacz).
- Proszę unikać, jeśli to możliwe, otwierania drzwiczek zmywarki podczas pracy urządzenia, a
zwłaszcza w fazie ogrzewania, ponieważ ze zmywarki będzie wydobywać się wrząca para lub gorąca
woda, która może spowodować oparzenia. Urządzenie wyposażone jest w system bezpieczeństwa,
który natychmiast zablokuje działanie urządzenia w przypadku otwarcia drzwi.
- Nigdy nie używaj rozpuszczalników chemicznych w swojej zmywarce, ponieważ może to
spowodować wybuch.
- Zaraz po załadowaniu lub wyjęciu naczyń ze zmywarki należy zamknąć drzwiczki urządzenia.
- Nie wolno opierać się ani siadać na otwartych drzwiach urządzenia.
- Zdecydowanie zaleca się odłączenie zmywarki od źródeł zasilania w prąd elektryczny i wodę po
zakończeniu jej użytkowania.
- W przypadku jakiejkolwiek naprawy lub ingerencji technicznej urządzenie należy odłączyć od prądu.
- Unikaj ustawiania zmywarki tuż obok kuchenki lub innego źródła ciepła w celu uniknięcia ryzyka
uszkodzeń spowodowanych przez ciepło.
- Nie wkładaj do zmywarki żadnych przedmiotów, które nie są dopuszczone przez ich producenta do
zmywania w zmywarce do naczyń.
- Jeżeli ze zmywarki zostało wyjęte jakiekolwiek naczynie przed zakończeniem cyklu, należy wypłukać
je dokładnie w celu usunięcia ewentualnych resztek środków myjących.
- W razie awarii nigdy nie próbuj sam naprawiać urządzenia. Wszelkie naprawy wykonywane przez
osoby nie posiadające odpowiednich uprawnień mogą doprowadzić do znacznych uszkodzeń oraz
rozregulowania urządzenia.
- Urządzenie spełnia stosowne wymogi bezpieczeństwa. Wszelkie naprawy powinny być wykonywane
przez wykwalifikowanych techników. Wszelkie samodzielne próby dokonywania napraw lub modyfikacji
stwarzają niebezpieczeństwo dla użytkownika. Należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych.
- Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje poprawnie z przyczyn innych, niż wymienione w niniejszej instrukcji
należy odłączyć je od źródła zasilania (wyjąć wtyczkę) lub wyłączyć bezpiecznik i skontaktować się z
serwisem posprzedażnym.
OCHRONA ŚRODOWISKA
Materiały użyte do wykonania opakowania można poddać recyclingowi. Prosimy o umieszczanie ich
wyłącznie w kontenerach na odpadki przetwarzalne do tego przeznaczonych, ponieważ w ten sposób
pomagacie Państwo je zutylizować i przyczyniacie się do ochrony środowiska naturalnego.
Zakupione przez Państwa urządzenie również zawiera znaczną ilość materiałów przetwarzalnych,
w związku z czym zostało oznaczone tym symbolem, który oznacza, że w krajach członkowskich
Unii Europejskiej zużytych urządzeń nie można traktować jak zwykłych odpadów
gospodarstwa domowego. Dzięki temu urządzenie zostanie poddane recyclingowi w optymal-
nych warunkach i w stosownym punkcie recyclingu powołanym przez producenta zgodnie z
zaleceniami Dyrektywy Europejskiej 2002/96/WE w sprawie postępowania z zużytym sprzętem
elektrycznym i elektronicznym. W celu uzyskania informacji na temat najbliżej położonych punktów
zbiórki zużytego sprzętu należy skontaktować się z organami administracji w Państwa miejscu
zamieszkania lub sklepem AGD, gdzie urządzenie zostało nabyte.
Dziękujemy za pomoc w ochronie środowiska naturalnego.
• ZMYWANIE EKONOMICZNE I EKOLOGICZNE
— Usuń wszelkie resztki jedzenia (kości, pestki, itd.) z naczyń.
- Nie zmywaj naczyń ręcznie przed włożeniem do zmywarki (niepotrzebne zużycie wody).
- W pełni wykorzystaj możliwości swojej zmywarki. Zmywanie będzie wtedy ekonomiczne i ekologiczne.
- Zawsze dobieraj program zmywania dostosowany do typu naczyń i stopnia ich zabrudzenia.
- Unikaj używania nadmiernych ilości detergentu, soli zmiękczającej i nabłyszczacza. Przestrzegaj
zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji (strony 39-40-41), jak również wskazań zawartych na
opakowaniu produktów do zmywania w zmywarce.
- Upewnij się, że zmiękczacz wody jest dobrze dobrany do tej w Twoim domu (patrz strona 40).
36
PL
2 / OPIS URZĄDZENIA
Wskazówka :
Niniejsza instrukcja dla użytkownika ma zastosowanie do różnych modeli zmywarek do
naczyń, dlatego między szczegółami i funkcjami posiadanego urządzenia a tymi opisanymi w
niniejszej instrukcji mogą występować niewielkie różnice.
• OGÓLNA PREZENTACJA ZMYWARKI
Szuflady na sztućce
Górny kosz
Dozownik środków myjących
Profil ogranicznika
Dolne ramię spryskujące
Filtr na resztki
Zbiornik na sól
Filtr główny
Dolny kosz
Dozownik nabłyszczacza
Tabliczka znamionowa
(dla Serwisu Posprzedażnego)
Panel sterowania
LL
KK
JJ
II
HH
GG
FF
EE
DD
CC
BB
AA
rys. 01
LL
AA
BB
CC
DD
FF
GG
HH
JJ
KK
II
EE
-------------------------------------------------------------- lub -------------------------------------------------------------
FF
AA
EE
BB
DD
37
PL
2 / OPIS URZĄDZENIA
• PREZENTACJA PANELU STEROWANIA (Według modelu)
On/ Off :
Wcisnąć przycisk w celu uruchomienia zmy-
warki.
Przyciski wyboru :
Aby wybrać program (zobacz strona 50).
Aby uruchomić dozowanie środków
wielofunkcyjnych (zobacz strona 41).
SET
, Koniec opóźniony
:
Ustawienia parametrów (zobacz strona 40 i 41).
Ustawianie godziny zakończenia programu
(zobacz strona 50).
Wskaźnik wybranego programu
:
Świecący : oznacza, że program został
wybrany.
Ekran :
Wskazuje bieżącą godzinę, godzinę
zakończenia programu, czas pozostały do
jego zakończenia, ustawienie parametrów.
Kontrolki :
Sól :
zapalona: oznacza poziom napełnienia soli
regenerującej.
Nabłyszczacz :
zapalona: oznacza poziom napełnienia płynu
nabłyszczającego.
Produkty wielofunkcyjne :
świecąca: oznacza, że funkcja „4/1” jest
uruchomiona (zobacz strona 39 i 40).
Programy są wówczas automatycznie
dostosowywane do stosowania środków
wielofunkcyjnych.
START :
Wcisnąć przycisk, aby rozpocząć program.
W przypadku błędu, aby anulować wybór lub
program w toku, należy przez kilka sekund
przytrzymać wciśnięty przycisk START.
GG
FF
EE
DD
CC
BB
AA
W ramach
oosszzcczzęęddnnoośśccii eenneerrggiiii
zmywarka przechodzi automatycznie w stan czuwania
po pewnym okresie bezczynności (z wyjątkiem trybu opóźnionego startu).
Wszystkie kontrolki wówczas gasną, z wyjątkiem kontrolki
SSTTAARRTT
oraz aktywnego programu,
którego kontrolka miga.
Aby wyjść ze stanu czuwania wystarczy wcisnąć przycisk
SSTTAARRTT
. Zmywarka wraca wówczas
do poprzedniego stanu.
rys. 02a
GG
Uwagi :
Krótki sygnał dźwiękowy potwierdza wciśnięcie przycisku, z wyjątkiem przycisku „On/Off”.
38
EN
3 / INFORMACJE
PL
Ważne :
Aby Państwa zmywarka do naczyń
pracowała bez zarzutu, nie pozostawiając
smug na naczyniach w wyniku mycia i
suszenia, należy ją poprawnie ustawić za
pomocą systemu zmiękczania wody, który
działa wykorzystując sól.
TWARDOŚĆ WODY
Osad :
woda deszczowa przefiltrowana
przez warstwę gleby pobiera z niej sole
mineralne. Niektóre z tych minerałów,
występujące w formie stałej potocznie zwane
są osadem wapiennym. Obniża on wydajność
mycia przy użyciu detergentów, pokrywa
kamieniem wnętrze zmywarki i pozostawia
białe ślady na naczyniach.
Woda z dużą zawartością wapienia określana jest
jako woda “twarda”.
Używaj produktów najlepiej dostosowanych
do stopnia twardości wody w Twoim miejscu
zamieszkania.
Istnieje kilka rodzajów środków.
Jakie wybrać ?
Aby uzyskać idealnie czyste naczynia,
najlepiej zastosować kombinację
tradycyjnych produktów :
Środek do mycia naczyń,
aby uzyskać
idealną czystość zmywanych naczyń (w postaci
proszku, płynu lub standardowych tabletek).
Sól do zmywarki
aby funkcja
zmiękczania wody w Państwa zmywarce
działała poprawnie.
Nabłyszczacz
aby ułatwić suszenie i
wyeliminować zaschnięte krople wody na
naczyniach.
Ważne :
W żadnym wypadku nie należy używać
płynu do mycia naczyń.
W celu zwiększenia komfortu używania
i
wyłącznie w niektórych okolicznościach,
kiedy stopień twardości wody wynosi
<25°F, produkty wielofunkcyjne
mogą
sprawić, że użycie soli i nabłyszczacza nie
będzie konieczne.
• Produkty “dwa w jednym”
zawierają
detergenty, nabłyszczacz lub czynnik
pełniący funkcję soli.
• Produkty “trzy w jednym”
zawierają
detergenty, nabłyszczacz i czynnik pełniący
funkcję soli.
Produkty “cztery w jednym”
zawierają ponadto dodatki chroniące przed
zużywaniem (opalizacją) szkła lub przed
korozją, ciemnieniem stali nierdzewnej.
Ważne :
Przestrzegaj instrukcji dotyczących
stosowania produktów wielofunkcyjnych
oraz zaleceń umieszczonych na opakowaniu,
zawierającym te produkty.
Wskazówka :
W razie jakichkolwiek wątpliwości
skontaktuj się z producentem detergentu,
jeżeli po zakończeniu programu naczynia w
dalszym ciągu są bardzo wilgotne lub jeśli
pokryte są wapiennym osadem.
39
EN
4 / CZYNNOŚCI PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
PL
W bardzo prosty sposób można sprawdzić poziom zawartości wapienia w wodzie w Państwa
miejscu zamieszkania, używając do tego celu paska testowego dołączonego w komplecie do
zmywarki bądź też kontaktując się z lokalnym przedsiębiorstwem wodociągowym, gdzie można
uzyskać informacje na temat stopnia twardości wody.
- Odkręć kran i pozwól wodzie płynąć przez pewien czas.
- Napełnij szklankę wodą.
- Wyjmij pasek testowy z opakowania i zanurz go w wodzie na ok. 3 sekundy.
- Odczekaj 1 minutę, strzepnij pasek i zobacz, jakie kolory się na nim pojawiły w celu poznania
stopnia twardości wody.
POMIAR TWARDOŚCI WODY I DOBÓR DETERGENTU
:
TRADYCYJNY
LUB WIELOFUNKCYJNY
• TABELA TWARDOŚCI
Produkty tradycyjne: P : detergent w proszku lub L : w płynie lub pojedyncza tabletka
+ S : sól zmiękczająca + R : nabłyszczacz
Produkty wielofunkcyjne: Tabletki wielofunkcyjne
Możliwe użycie
produktów tradycyjnych
Wyłączne użycie
produktów tradycyjnych
Środki wielofunkcyjne
R
+
lub lub
Lub
+
R
+
lub lub
+
PPaasseekk
TTwwaarrddoośśćć
0-10°F
0-1mmol/l
0 - 5,6 °dH
10-18°F
1-1,8mmol/l
5,6 - 10 °dH
18-25°F
1,8-2,5mmol/l
10 - 14 °dH
25-40°F
2,5-4mmol/l
14 - 22,4 °dH
40-55°F
4-5,5mmol/l
22,4 - 30,8 °dH
55-70°F
5,5-7,0mmol/l
30,8 - 39,2 °dH
> 70°F
>
7,0mmol/l
> 39,2
°dH
WWooddaa
Miękka
Lekko twarda Lekko twarda
Twarda Twarda Twarda
Bardzo twarda
ZZmmiięękkcczzeenniiee ii
uużżyycciiee ssoollii
Fakultatywnie
Niezbędny jeśli
używamy produktów
tradycyjnych
Niezbędny jeśli
używamy produktów
tradycyjnych
Niezbędny Niezbędny Niezbędny Niezbędny
40
PL
5 / REGULACJA ZMIĘKCZANIA
rys. 02b
Ważne :
Należy koniecznie poprawnie uregulować zmiękczanie w zależności od stopnia twardości
pobieranej wody.
- W przypadku zbyt niskiego ustawienia mogą pojawiać się ślady kamienia.
- W przypadku zbyt wysokiego ustawienia szkło w zmywarce może opalizować.
W przypadku przeprowadzki należy na nowo ustawić funkcję zmiękczania.
Ustawienie to wprowadza się na etapie Regulacji “SET” (zobacz strona 41).
— Aby zmienić ustawienie od
HH00
do
HH66
, w zależności od stopnia twardości wody (zobacz tabela
poniżej), należy po kolei krótko wciskać jeden lub drugi przycisk
.
Na ekranie widać
ustawienie.
— Sprawdzić, czy zatwierdzono ustawienie poprzez dwa krótkie wciśnięcia “S
TART/C (Wyjście
z menu
UUssttaawwiieeńń
“SET”, strona 41).
Aby stosować tabletki wielofunkcyjne należy wybrać ustawienie
HH00
lub
HHII
lub
HH22
, w zależności
od stopnia twardości wody. < 25°F. Ustawić jak pokazano na stronie 41.
Ważne :
Ustawienie
HH00
wyłącza kontrolkę alarmu zasobnika soli.
TTwwaarrddoośśćć
0-10°F
0-1mmol/l
0 - 5,6 °dH
10-18°F
1-1,8mmol/l
5,6 - 10 °dH
18-25°F
1,8-2,5mmol/l
10 - 14 °dH
25-40°F
2,5-4mmol/l
14 - 22,4 °dH
40-55°F
4-5,5mmol/l
22,4 - 30,8 °dH
55-70°F
5,5-7,0mmol/l
30,8 - 39,2 °dH
> 70°F
>
7,0mmol/l
> 39,2
°dH
UUssttaawwiieenniiaa
HIH0 H2 H3 H4 H5 H6
• Przeprowadzić regulację zmiękczania na panelu sterowania w następujący sposób :
41
ENPL
6 / REGULACJA PARAMETRÓW
Zapamiętywanie ustawień możliwe jest po zatwierdzeniu ostatniego parametru.
W przypadku anulowania (długie wciśnięcie przycisku
“START”) lub zatrzymania urządzenia
podczas ustawiania parametrów, wprowadzone zmiany parametrów nie są uwzględniane.
1 długie wciśnięcie przycisku “Set” pozwala na dostęp do menu ustawień.
Ustawić parametry za pomocą przycisków wyboru programu .
1 długie wciśnięcie przycisku “Start” pozwala na przejście do kolejnego parametru.
> Ustawianie zmiękczania
Ustawić stopień odpowiadający zmierzonej twardości wody, od
HH00
do
HH66
(zobacz strona 40).
Wcisnąć “Start” aby przejść do ustawiania kolejnego parametru.
• USTAWIENIE “SET”
> Ustawianie dzwięku zakończenia
Ustawić na aby aktywować tę funkcję, lub na , jeśli nie chce się
słyszeć sygnału dźwiękowego po zakończeniu programu.
Wcisnąć “Start” aby zapamiętać parametry.
> Środki wielofunkcyjne
Wybrać tę funkcję chcąc stosować tabletki wielofunkcyjne.
Przypominamy : Aby uzyskać optymalną skuteczność środka ważne jest poprawne ustawienie
zmiękczania (zobacz strona 40). Jeśli ustawione jest ono na H3 lub więcej, nie jest możliwe włączenie
tej funkcji.
Aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję, przed wybraniem żądanego programu należy dłużej wcisnąć
przycisk wyboru
, aż do zapalenia lub zgaszenia kontrolki.
(zapalona kontrolka) włączenie funkcji.
(zgaszona kontrolka) wyłączenie funkcji.
Włączenie tej funkcji powoduje anulowanie wyświetlania poziomu soli regenerującej lub środka
nabłyszczającego.
• USTAWIENIE “4/1”
> Ustawianie zegara (godziny)
Kiedy godzina miga, wcisnąć jeden lub drugi przycisk wyboru, aż do uzyskania
żądanej godziny.
Wcisnąć “Start” aby przejść do ustawiania kolejnego parametru.
> Ustawianie zegara (minuty)
Postąpić w taki sam sposób; wcisnąć jeden lub drugi przycisk wyboru, aż do
ustawienia minut.
Wcisnąć “Start” aby przejść do ustawiania kolejnego parametru.
42
ENPL
7 / WKŁADANIE DETERGENTU
Ważne :
Przechowywać te środki poza zasięgiem dzieci oraz z dala od wilgoci
(folia zabezpieczająca tabletki może ulec rozpuszczeniu w wodzie).
Stosować wyłącznie środki zaprojektowane specjalnie do zmywarek.
Aby ułatwić wkładanie środka do zmywania, dystrybutor umiejscowiono z przedniej strony
górnego kosza.
Jest on kompatybilny z wszystkimi zalecanymi środkami do zmywarek.
• Proszek lub płyn w zasobniku (Rys. 03)
-- Pociągnąć szufladkę zasobnika.
-- Napełnić przynajmniej do poziomu min. w przypadku mało zabrudzonych naczyń, a do poziomu
maxi w przypadku brudnych naczyń. Jeśli naczynia są bardzo zabrudzone oraz w
przypadku programów mycia wstępnego (zobacz strona 48 49), zalecamy dodanie 5g środka do
zmywania (łyżeczka deserowa) do wnętrza zmywarki.
-- Zamknąć zasobnik.
•Tabletki “wielofunkcyjne” lub klasyczne (Rys. 04 i 05)
-- Włożyć tabletkę do przegródki zewnętrznej (Rys. 04).
lub, aby uzyskać optymalny wynik,
-- Pociągnąć szufladkę zasobnika i włożyć tabletkę do środka (Rys. 05).
-- Zamknąć zasobnik.
rys. 03 rys. 04 rys. 05
• Wkładanie środka do zmywania. (Rys. 03-04-05)
43
ENPL
8 / UZUPEŁNIANIE SOLI REGENERUJĄCEJ
A
B
C
rys. 06
Ważne :
Używaj wyłącznie soli zmiękczającej
przeznaczonej do stosowania w
zmywarkach do naczyń. W żadnym wypadku
nie należy stosować soli kuchennej ani
innych soli spożywczych, ponieważ mogą
one uszkodzić zmiękczacz, w który
wyposażone jest Państwa urządzenie.
Odkręcić i zdjąć korek zasobnika.
Napełnić zasobnik specjalną
ssoolląą μμ
rreeggeenneerruujjąąccąą ddoo zzmmyywwaarreekk
. Stosować lejek
będący w komplecie ze zmywarką.
Dobrze zakręcić.
Po raz pierwszy,
uuzzuuppeełłnniićć wwooddąą
aż po sam
brzeg zasobnika.
Sprawdzanie poziomu soli
regenerującej :
Ekran wskazuje poziom napełnienia zasobnika.
pelen
prawie
pelen
pusty
(miga)
C
B
A
sól
woda
Uzupełnianie soli regenerującej. (rys. 06)
Ważne :
Jeśli nasypie się zbyt dużo soli należy zebrać rozsypane kryształki, aby uniknąć
oksydowania zbiornika i uruchomić Płukanie lub krótki program (zobacz strona 48-49)
bez żadnych naczyń.
Dobrze dokręcić korek zasobnika.
44
ENPL
9 / UZUPEŁNIANIE ŚRODKA NABŁYSZCZAJĄCEGO
Pokrętło regulujące
rys. 07
1
2
3
1
2
3
Ważne :
Używaj wyłącznie nabłyszczacza
przeznaczonego do stosowania w
zmywarkach. Dzięki temu Twoje
naczynia będą suche i błyszczące.
Odkręcić i zdjąć korek zasobnika.
Napełnić zasobnik środkiem
nabłyszczającym aż do osiągnięcia
wysokiego poziomu napełnienia.
Dobrze zakręcić
Ustawienie początkowe wynosi 2.
W przypadku złego wysuszenia lub
pozostawionych śladów (po wykonaniu
kilku cykli), można zwiększyć dawkę
ustawiając na 3.
Wskazówka :
Ustawienie pokrętła w pozycji 1
zmniejsza zużycie środka nabłyszczającego
i może okazać się wystarczające dla
Państwa celów.
• Sprawdzanie poziomu
nabłyszczacza :
Ekran wskazuje poziom napełnienia zasobnika.
pelen
prawie
pelen
pusty
(miga)
C
B
A
A
B
C
• Uzupełnianie środka nabłyszczającego. (rys. 07)
Ważne :
W przypadku rozlania nabłyszczacza na drzwiczki w trakcie nalewania do
pojemnika rozlany środek należy usunąć gąbką w celu uniknięcia powstawania piany.
45
ENPL
10 / WYPOSAŻENIE ZMYWARKI DO NACZYŃ
rys. 09
rys. 08
Bardzo ważne :
Naczynia nie nadające się do mycia w Państwa zmywarce do naczyń:
- drewniane deski do krojenia
- naczynia ze stali nierdzewnej lub plastikowe naczynia nieodporne na działanie ciepła
- przedmioty z cyny lub miedzi
- naczynia i sztućce klejone
- sztućce z rączkami z drewna, kości lub masy perłowej
- stara porcelana lub porcelana malowana ręcznie
Kupując naczynia, szklanki i sztućce upewnij się, że nadają się one do mycia w zmywarkach do
naczyń.
• DOLNY KOSZ
Naczynia należy umieścić w sposób
zapewniający swobodny obieg wody i ich
równomierne spryskiwanie.
Naczynia i patelnie o dużej średnicy należy
umieścić po bokach kosza.
Należy unikać układania koło siebie
głębokich i płytkich talerzy (rys. 08). Składane
uchwyty ułatwią umieszczenie naczyń o
dużych rozmiarach (w zależności od modelu)
(rys. 09).
Wskazówka :
Wsuwając z powrotem dolny kosz
należy upewnić się, że żaden z przedmiotów
nie zahacza o ogranicznik górnego kosza,
aby uniknąć zablokowania ramion
spryskujących.
Wyładunek naczyń
W pierwszej kolejności należy opróżnić
dolny kosz, aby uniknąć kropel wody
spadających z górnego kosza na dolny kosz.
Pojemność zmywania : 14 nakryć
46
ENPL
10 / WYPOSAŻENIE ZMYWARKI DO NACZYŃ
rys. 11
• GÓRNY KOSZ
Kosz ten przeznaczony jest w szczególności
na szklanki, filiżanki, kokilki, małe salaterki,
miseczki, spodki, itp.
Należy układać naczynia rzędami (rząd
szklanek, filiżanek, miseczek, itp.), aby
wygospodarować więcej miejsca (Rys. 10).
Filiżanki, nabierki, itp. można również układać na
opuszczanych podporach
.
Wskazówka :
Szklanki, filiżanki i miseczki należy
umieszczać do góry dnem.
• Regulowanie wysokości górnego
kosza
(w zależności od modelu)
Jeśli chcemy umieścić duże naczynia w
dolnym koszu, górny kosz należy umieścić na
samej górze. Regulacji można dokonać przy
całkowicie załadowanym koszu (rys. 11).
Ustawienie w GÓRNEJ pozycji
Powoli podnieś kosz trzymając go po obu
stronach, aż zaskoczy we właściwej pozycji.
Ustawienie w DOLNEJ pozycji
Podnieś kosz maksymalnie trzymając go po
obu stronach aż do odblokowania, a
następnie delikatnie opuść na dół.
Ważne:
Sprawdź, czy prowadnice znajdują się
z obu stron na tej samej wysokości, a kosz
znajduje się w pozycji poziomej.
rys. 10
47
PL
10 / WYPOSAŻENIE ZMYWARKI DO NACZYŃ
CLIC
rys. 13
rys. 12
rys. 12.1
rys. 12.2
Ważne :
Z przyczyn bezpieczeństwa noże z
długim ostrzem i inne ostre sprzęty
kuchenne należy umieszczać w szufladzie
na sztućce lub na leżąco w górnym koszu.
Nie należy myć w zmywarce sztućców z
trzonkami z kości.
Rada :
Takie ułożenie sztućców, jak pokazano
na rys. 12.1, pozwoli uzyskać optymalne
wyniki zmywania i suszenia. Unikaj takiego
ułożenia, jak pokazano na rys. 12.2 (sztućce
za blisko siebie, okrągłe trzonki poza
przegródkami, sztućce wystające z
szuflady…).
Sztućce, które nie mieszczą się w szufladzie,
należy ułożyć w górnym koszu.
SZUFLADY NA SZTUĆCE
Zdejmowanie szuflady na
sztućce :
W przypadku niektórych wysokich naczyń,
na przykład kieliszków, może być konieczne
zdjęcie szuflady.
- Opróżnij szufladę, którą chcesz zdjąć,
wyciągnij ją i wepchnij z powrotem na ok. 3
cm.
- Podtrzymuj szufladę jedną ręką, a drugą
zwolnij prowadnicę z zacisków, wypychając
na zewnątrz wewnętrzny drążek (rys. 13). Tak
samo postępuj z drugą prowadnicą.
- Odepchnij prowadnice, opuszczając je
poziomo, do wewnątrz, aż usłyszysz dźwięk.
Ponowne mocowanie szuflady
na sztućce :
- Umieść ponownie drążki w pozycji
pionowej. Załóż i zamknij zaciski z jednej
strony, a następnie z drugiej.
Zmywarka jest wyposażona w 2 regulowane
szuflady na sztućce.
Po wyciągnięciu szuflady ułóż sztućce
w przegródkach (rys. 12).
Można zmienić wewnętrzny układ zmywarki
wykorzystując różne sposoby
rozmieszczania koszy i szuflad
48
PL 11 / PROGRAMY ZMYWANIA
• TABELA PROGRAMÓW ZMYWANIA
Rodzaj
załadunku :
porcelana, rondle,
sztućce, szklanki
itp.
Ilość, rodzaj i stan
resztek żywności.
Programy
Postęp programu
Orientacyjne
dane :
Czas (min)
Woda (l)
Energia (kWh)
Podane wartości odnoszą się od :
- normalnych warunków użytkowania z oddzielnymi środkami do zmywania (środki myjące sól oraz
środek nabłyszczający),
- warunki użycia wyłącznie z produktami wielofunkcyjnymi.
Wartości te mogą się zmienić w zależności od stopnia załadowania zmywarki, temperatury wody,
ustawienia zmiękczacza, obecności środka nabłyszczającego oraz napięcia w sieci elektrycznej.
Suszenie z
nawiewen
ZZwwyykkłłee
zzaabbrruuddzzeenniiee
Czyli zwykła ilość
przylegających
i tłustych resztek.
Program
najbardziej
oszczędny w
zzuużżyycciiuu wwooddyy
i
eenneerrggiiii
.
Płukanie na
gorąco
Mieszane
Płukanie
Mycie w
50°C
Suszenie z
nawiewen
Mieszane
II
nntteelllliiggeenntt
CC
oonnttrrooll
SS
yysstteemm
++
AAuuttoommaattyycczznnee
wwyykkrryywwaanniiee
ssttooppnniiaa
zzaabbrruuddzzeenniiaa..
Optymalizuje
rezultaty
uwzględniając
w pierwszej
kolejności
oszczędność
energii.
Płukanie na
gorąco
Płukanie
Mycie w
50-65°C
Mycie wstępne
95
- 125
15
-17
1,25
- 1,40
221155
99
11,,0055
Suszenie z
nawiewen
Odporne
BBaarrddzzoo
zzaabbrruuddzzoonnee
.
Bardzo brudne
duże talerze i
rondle,
przylegające
zabrudzenia,
tłuszcz, przypale-
nia, resztki
po zapiekaniu,
sosie, itp.
Płukanie na
gorąco
Płukanie
Mycie w
70°C
Mycie wstępne na
gorąco
130
- 150
17
- 19
1,7
- 1,8
*
Mieszane
Suszenie z
nawiewen
Płukanie na
gorąco
Płukanie
Mycie w
45°C
ZZwwyykkłłee
zzaabbrruuddzzeenniiee
Czyli zwykła ilość
przylegających
i tłustych
resztek.
Najbardziej cichy
z programów,
oszczędny w
energię, idealny
do nocnego
zmywania.
315
- 320
10
- 12
1,05
- 1,2
49
PL 11 / PROGRAMY ZMYWANIA
Mieszane
Cykl bardzo
krótki
(bez detergentu)
do opłukania i
namoczenia
naczyń
czekających na
zmywanie
nazajutrz
lub za dwa dni.
Mycie wstępne na
zimno
Mieszane
Suszenie z
nawiewen
Płukanie na
gorąco
Płukanie
Mycie w
60°C
KKrróóttkkiiee mmyycciiee
ww 6600 mmiinnuutt
specjalnie
dostosowane
do naczyń
z codziennymi
zabrudzeniami,
niezbyt
przyle-
gającymi.
60
14 -
16
1,3 -
1,4
Delikatny
MMyycciiee bbaarrddzzoo
kkrróóttkkiiee ww 3300 mmiinnuutt
Specjalnie
dostosowane do
nniieebbyytt dduużżeeggoo
zzaałłaadduunnkkuu nnaacczzyyńń
codziennych,
o ograniczonej
ilości nie
wysuszonych
resztek bez
tłuszczu.
Płukanie na
gorąco
Płukanie
Mycie w
45°C
30
11
0,95
15
4,5
0,02
Bez naczyń
SSppeeccjjaallnnyy
pprrooggrraamm
sseerrwwiissoowwyy
Zmywarka musi
być całkowicie
opróżniona,
a filtr
oczyszczony z
największych
resztek.
90
11
0,9
Suszenie z
nawiewen
Mieszane
Cykl
specjalnie
dostosowany
do
oocczzyysszzcczzaanniiaa
codziennych
naczyń.
Płukanie na
gorąco
Płukanie
Mycie w
70°C
Mycie wstępne na
gorąco
100
- 120
17
- 19
1,6
- 1,7
1
Program ten jest uruchamiany przez
wciśnięcie przycisku , jeśli program
jest podświetlony.
1
Zalecany program :
**
EN50242
“Off” mode : 0,5 W
"left-on” mode : 0,9 W
50
PL 12 / PROGRAMOWANIE
rys. 14
Godzina zakończenia
programu
Koniec programu
Czas do rozpoczęcia
programu (min)
Ważne :
Jeśli panel sterowania umieszczony jest na części frontowej, aby uniknąć przypadkowego
wciśnięcia programu podczas otwierania lub zamykania drzwi, programowanie możliwe jest
wyłącznie przy zamkniętych drzwiach zmywarki.
Uruchamianie zmywarki
Wcisnąć przycisk , wówczas zapala się
ekran .
EE
AA
Natychmiastowe uruchomienie
programu
Wybrać żądany program wciskając jeden z
przycisków .
Zapala się wówczas kontrolka sygnalizująca
ten właśnie program.
Na ekranie wyświetla się godzina
zakończenia programu.
Należy zatwierdzić wybór naciskając przycisk .
Start programu.
Czas odliczany jest wraz z przebiegiem
programu. Ekran wskazuje czas pozostający
do zakończenia programu.
Zakończenie programu sygnalizowane jest
oznaczeniem
EEnndd
(Koniec). Następnie Przejście
do
oosszzcczzęęddnnoośśccii eenneerrggiiii
(patrz str. 37).
EE
GG
EE
DD
BB
Wskazówka :
Przed wyborem odpowiedniego programu należy zapoznać się z tabelą programów znajdującą
się na wcześniejszych stronach, wziąć pod uwagę rodzaj naczyń, które chcemy umyć, jak również ich
ilość oraz stan zabrudzenia.
FF
AA
EE
CC
GG
BB
DD
51
PL
12 / PROGRAMOWANIE
• Program opóźniony
Zmywarka ma możliwość opóźnionego startu
programu :
Wybrać program.
Wcisnąć raz przycisk .
Zaprogramować godzinę zakończenia
programu, sekwencjami po 10 minut, używając
jednego z przycisków
.
Należy zatwierdzić wybór naciskając przycisk .
Ekran sygnalizuje godzinę zakończenia
programu do jego startu. Zapala się kontrolka
wybranego programu
Zakończenie programu sygnalizowane jest
oznaczeniem
EEnndd
(Koniec). Następnie Przejście
do
oosszzcczzęęddnnoośśccii eenneerrggiiii
(patrz str. 37).
DD
EE
GG
CC
Anulowanie programu
Aby anulować program lub błędny wybór należy
na kilka sekund wcisnąć przycisk aż odezwie
się sygnał dźwiękowy anulacji.
Można na nowo ustawić program.
GG
Wyłączanie zmywarki
Wcisnąć przycisk ; ekran gaśnie.
EEAA
Informacja :
Aby uzyskać optymalne suszenie, zmywarka automatycznie włącza fazy przerywanej
wentylacji przez 5 godzin po zakończeniu programu. Funkcja ta jest anulowana wraz z otwarciem
drzwi zmywarki lub włączeniem przycisku .
System elektrycznego zabezpieczenia drzwiczek może spowodować zaświecenie się przez
krótki czas kontrolek przy otwieraniu lub zamykaniu drzwiczek. Jest to normalne zjawisko i nie
ma ono wpływu na pracę urządzenia.
W razie konieczności, zwłaszcza po ponownym zaprogramowaniu zmiękczacza wody, program
może rozpocząć się trzyminutowym cyklem regeneracji żywicy. Operacja ta odbywa się
bezgłośnie.
AA
Godzina zakończenia
programu
Koniec programu
/

Ta instrukcja jest również odpowiednia