Kayoba 023379 Instrukcja obsługi

Kategoria
Zabawki zdalnie sterowane
Typ
Instrukcja obsługi
BETJENINGSANVISNINGER
Oversettelse av originalinstruksjonene
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Przekład instrukcji oryginalnej
BRUKSANVISNING
Översättning av originalinstruktioner
OPERATING INSTRUCTIONS
Original instructions
BEDIENUNGSANLEITUNG
Übersetzung der Originalanleitung
YTTÖOHJE
Alkuperäisten ohjeiden käännös
INSTRUCTIONS D’UTILISATION
Traduction des instructions d’origine
BEDIENINGSINSTRUCTIES
Vertaling van de originele instructies
IR-CONTROLLED HELICOPTER
IR-STYRT HELIKOPTER
HELIKOPTER STEROWANY PODCZERWIENIĄ
IR-STYRD HELIKOPTER
IR-CONTROLLED HELICOPTER
023379
IR-GESTEUERTER HUBSCHRAUBER
IR-OHJATTAVA HELIKOPTERI
HÉLICOPTÈRE COMMANDÉ PAR IR
HELIKOPTER MET INFRAROODBESTURING
Jula AB reserves the right to make changes to the product. Jula AB claims copyright on this
documentation. It is not allowed to modify or alter this documentation in any way and the
manual shall be printed and used as it is in relation to the product. For the latest version of
operating instructions, refer to the Jula website.
Jula AB behält sich das Recht vor, Änderungen am Produkt vorzunehmen. Jula AB
beansprucht die Urheberrechte an dieser Dokumentation. Es ist nicht zulässig, diese
Dokumentation in irgendeiner Weise zu verändern oder umzugestalten. Die Anleitung muss
gedruckt und so verwendet werden, wie sie in Bezug zum Produkt steht. Die aktuellste
Version der Bedienungsanleitung finden Sie auf der Website von Jula.
Jula AB förbehåller sig rätten att göra ändringar på produkten. Jula AB innehar
upphovsrätten till denna dokumentation. Det är inte tillåtet att modifiera eller ändra
denna dokumentation på något sätt och bruksanvisningen ska skrivas ut och användas
som den är i förhållande till produkten. Se Julas webbplats för den senaste versionen av
bruksanvisningen.
Jula AB pidättää oikeuden tehdä tuotteeseen muutoksia. Jula AB:llä on tämän
dokumentaation tekijänoikeus. Tätä dokumentaatiota ei saa muuttaa millään tavalla ja
käyttöopas on tulostettava ja sitä on käytettävä sellaisena kuin se on tämän tuotteen
kanssa. Käyttöohjeiden uusin versio löytyy Julan verkkosivustolta.
Jula AB forbeholder seg retten til å endre produktet. Jula AB innehar opphavsretten
til denne dokumentasjonen. Det er ikke tillatt å modifisere eller endre denne
dokumentasjonen på noen som helst måte, og håndboken skal trykkes og brukes som den
er i forhold til produktet. For siste versjon av betjeningsanvisningene, se Julas nettsider.
Jula AB se réserve le droit d’apporter des modifications au produit. Jula AB revendique
les droits d’auteur sur cette documentation. Il est interdit de modifier ou d’altérer cette
documentation de quelque manière que ce soit et le manuel doit être imprimé et utilisé
tel quel en relation avec le produit. Pour obtenir la dernière version des instructions
d’utilisation, consultez le site Web de Jula.
Jula AB zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie. Jula AB zastrzega
sobie prawa autorskie do niniejszej dokumentacji. Dokumentacji nie wolno w żaden
sposób modyfikować ani zmieniać, a instrukcję należy drukować i używać ją w odniesieniu
do produktu w stanie niezmienionym. Najnowszą wersję instrukcji obsługi można znaleźć
na stronie internetowej Jula.
Jula AB behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan het product aan te brengen.
Jula AB claimt het copyright op deze documentatie. Het is niet toegestaan om deze
documentatie op welke manier dan ook te wijzigen of te veranderen. De handleiding moet
worden afgedrukt en gebruikt zoals deze in relatie tot het product staat. Raadpleeg de Jula-
website voor de laatste versie van de bedieningsinstructies.
2022-11-16© JULA AB
JULA AB
BOX 363, 532 24 SKARA, SWEDEN
WWW.JULA.COM
1
1
2
3
4
5
6
7
8
2
1
5
6
7
8
2
3
4
3
4 6
5
7
8
9
10
11
12
13
14
SV
7
5. Hjälprotor
6. Rotor
7. Stjärtparti
8. Stjärtstag
BILD 1
FJÄRRKONTROLL
1. Infraröd sändare
2. Frekvensbandsväljare
3. Stigspak (öka/minska yghöjd)
4. Knapp för LED-belysning
5. Strömbrytare
6. Manöverspak
7. Trimning höger/vänster
8. Indikeringslampa
BILD 2
MONTERING
Öppna batterifacket och sätt i 3 st. AAA-
batterier med rätt polaritet. Sätt tillbaka
batteriluckan och dra åt skruven.
BILD 3
HANDHAVANDE
LADDNING AV HELIKOPTERBATTERI
1. Kontrollera att helikoptern är avstängd.
2. Indikeringslampan på helikopterns
kretskort lyser röd under laddning.
3. Anslut USB-laddningskabeln till helikoptern
och till dator eller USB-laddare.
4. Indikeringslampan på helikopterns
kretskort slocknar när batteriet är fulladdat.
REKOMMENDERADE
ANVÄNDNINGSFÖRHÅLLANDEN
Produkten är avsedd för ygning inomhus.
Vid ygning utomhus kan dagsljuset störa
den infraröda strålningen.
SÄKERHETSANVISNINGAR
SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR
BATTERIER
Använd endast AAA-batterier.
Blanda inte batterier av olika typ.
Blanda inte gamla och nya batterier.
Ta ut batterierna när produkten inte
används.
Försök inte ladda icke laddningsbara
batterier.
Sätt i batterierna med rätt polaritet.
Kräver 3 st. alkaliska 1,5 V AAA-batterier
(säljs separat).
SYMBOLER
Läs bruksanvisningen.
Inte lämplig för barn under 3 år.
Godkänd enligt gällande
direktiv/förordningar.
Kasserad produkt ska återvinnas
enligt gällande bestämmelser.
TEKNISKA DATA
Räckvidd 8,5 m
Flygtid 8 min
Mått L 22 x B 4 x H 10 cm
Vikt 43 g
BESKRIVNING
DELAR
1. Propelleraxel
2. Flygkropp
3. LED-lampor
4. Underrede
SV
8
Flyg inte i närheten av personer eller
andra hinder – risk för personskada och/
eller egendomsskada.
Kontrollera att ingen annan sändare i
närheten använder samma frekvens.
Observera att produkten kan påverkas av
vind och luftströmmar från ventilation,
äktar och liknande, vilket kan göra den
instabil och/eller svår att styra.
Fjärrkontrollens räckvidd är omkring 7 till
10 meter. På längre avstånd går det inte
att styra helikoptern.
ANVÄNDNING
1. Starta helikoptern. Indikeringslampan
blinkar. Placera helikoptern på plant
underlag.
2. Kontrollera att användningsplatsen är
fri från hinder. Starta ärrkontrollen.
Indikeringslampan blinkar.
3. Starta frekvenssökningen. När
korrekt frekvens är inställd lyser
indikeringslamporna på ärrkontrollen
och på helikoptern med fast sken.
4. Börja yga.
VARNING!
Starta om helikoptern om den kolliderar
med något föremål. Starta om genom
att trycka en gång på strömbrytaren för
att stänga och en gång till för att starta
igen.
Täck aldrig över den infraröda sändaren
med klistermärken eller liknande, det
blockerar signalen.
FREKVENSKNAPP
1. Tryck på strömbrytaren. Indikeringslampan
tänds.
BILD 4
2. För stigspaken uppåt
BILD 5
3. För stigspaken nedåt
BILD 6
FLYGNING
Ökning/minskning av yghöjd
För långsamt den vänstra spaken uppåt för
att öka yghöjden. För långsamt den vänstra
spaken nedåt för att minska yghöjden.
BILD 7
Vänstersväng
För den högra spaken åt vänster för att svänga
helikoptern åt vänster.
BILD 8
Högersväng
För den högra spaken åt vänster för att svänga
helikoptern åt vänster.
BILD 9
Planykt framåt och bakåt
För den högra spaken uppåt eller nedåt för att
yga framåt eller bakåt.
BILD 10
TRIMNING
Om helikoptern roterar åt höger eller vänster
i girplanet utan pilotens ingripande, behöver
trimningen justeras.
Om helikoptern roterar åt vänster i girplanet,
tryck på vänster trimknapp tills rotationen
upphör.
BILD 11
Om helikoptern roterar åt vänster i girplanet,
tryck på höger trimknapp tills rotationen
upphör.
BILD 12
VAL AV FREKVENSBAND
Tryck på frekvensbandsväljaren.
Indikeringslampan på ärrkontrollen växlar
mellan orange/rött/grönt sken, motsvarande
A/B/C.
BILD 13
SV
9
LEDBELYSNING
Tryck på knappen för LED-belysning för att tända och släcka helikopterns LED-lampor.
BILD 14
FELSÖKNING
Problem Orsak Åtgärd
Helikopterns rotorer rör sig
inte.
Sändaren är avstängd. Tryck på strömbrytaren för att
starta.
Batteriet är urladdat. Ladda batteriet.
Helikoptern slutar fungera
under ygning. Batteriet är urladdat. Ladda batteriet.
Helikoptern reagerar inte på
kommandon.
Sändaren är inställd på fel
kanal. Växla kanal på sändaren.
Indikeringslampan på
ärrkontrollen blinkar.
Fjärrkontrollen och helikoptern
är inte korrekt hopparade. Utför hopparning.
Batteriet är urladdat. Byt batteri.
NO
10
7. Haleparti
8. Halestag
BILDE 1
FJERNKONTROLL
1. Infrarød sender
2. Frekvensbåndvelger
3. Stigningsspake (øke/redusere yvehøyde)
4. Knapp for LED-belysning
5. Strømbryter
6. Styrespak
7. Trimming høyre/venstre
8. Indikatorlampe
BILDE 2
MONTERING
Åpne batterirommet og sett inn 3 stk. AAA-
batterier med riktig polaritet. Sett batteri-
dekselet tilbake på plass og stram skruen.
BILDE 3
BRUK
LADE HELIKOPTERBATTERIET
1. Kontroller at helikopteret er slått av.
2. Indikatorlampen på helikopterets kretskort
lyser rødt under lading.
3. Koble USB-ladekabelen til helikopteret og
til en datamaskin eller en USB-lader.
4. Indikatorlampen på helikopterets kretskort
slukkes når batteriet er fulladet.
ANBEFALTE BRUKSFORHOLD
Produktet er beregnet for yving innendørs.
Ved yving utendørs kan dagslyset forstyrre
den infrarøde strålingen.
Ikke y i nærheten av personer eller andre
hindre – fare for personskade og/eller
eiendomsskade.
Kontroller at ingen annen sender i
nærheten bruker samme frekvens.
Merk at produktet kan påvirkes av vind og
SIKKERHETSANVISNINGER
SIKKERHETSANVISNINGER FOR
BATTERIER
Bruk kun AAA-batterier.
Ikke bland batterier av ulike typer.
Ikke bland gamle og nye batterier.
Ta ut batteriene når produktet ikke er i
bruk.
Ikke prøv å lade engangsbatterier.
Sett inn batteriene med riktig polaritet.
Krever 3stk. alkaliske 1,5V AAA-batterier
(selges separat).
SYMBOLER
Les bruksanvisningen.
Ikke egnet for barn under 3 år.
Godkjent i henhold til gjeldende
direktiver/forskrifter.
Kassert produkt skal gjenvinnes i
henhold til gjeldende forskrifter.
TEKNISKE DATA
Rekkevidde 8,5 m
Flyvetid 8 min
Mål L 22 x B 4 x H 10 cm
Vekt 43 g
BESKRIVELSE
DELER
1. Propellaksel
2. Flykropp
3. LED-pærer
4. Understell
5. Hjelperotor
6. Rotor
NO
11
luftstrømmer fra ventilasjon, vifter og
lignende, og at det kan gjøre produktet
ustabilt og/eller vanskelig å styre.
Fjernkontrollens rekkevidde er rundt 7 til
10 meter. På lengre avstander går det ikke
an å styre helikopteret.
BRUK
1. Start helikopteret. Indikatorlampen blinker.
Plasser helikopteret på et plant underlag.
2. Kontroller at bruksområdet er fritt for hinder.
Start ernkontrollen. Indikatorlampen blinker.
3. Start frekvenssøkingen. Når riktig frekvens
er innstilt, lyser indikatorlampene på
ernkontrollen og på helikopteret med
fast lys.
4. Begynn å y.
ADVARSEL!
Start helikopteret på nytt hvis det
kolliderer med en gjenstand. Start på
nytt ved å trykke en gang på
strømbryteren for å slå av, og en gang til
for å slå på igjen.
Tildekk aldri den infrarøde senderen
med klistremerker eller lignende, det
blokkerer signalet.
FREKVENSKNAPP
1. Trykk på strømbryteren. Indikatorlampen
tennes.
BILDE 4
2. Før stigningsspaken oppover
BILDE 5
3. Før stigningsspaken nedover
BILDE 6
FLYVING
Øke/redusere yvehøyde
Før den venstre spaken langsomt oppover for
å øke yvehøyden. Før den venstre spaken
langsomt nedover for å redusere yvehøyden.
BILDE 7
Venstresving
Før den høyre spaken mot venstre for å svinge
helikopteret mot venstre.
BILDE 8
Høyresving
Før den høyre spaken mot høyre for å svinge
helikopteret mot høyre.
BILDE 9
Fly fremover og bakover
Før den høyre spaken oppover eller nedover for
å y fremover eller bakover.
BILDE 10
TRIMMING
Hvis helikopteret roterer mot høyre eller venstre
i svingeaksen uten at piloten gjør noe, må
trimmingen justeres.
Hvis helikopteret roterer mot venstre
i svingeaksen, trykker du på venstre
trimmeknapp til rotasjonen opphører.
BILDE 11
Hvis helikopteret roterer mot høyre i
svingeaksen, trykker du på høyre trimmeknapp
til rotasjonen opphører.
BILDE 12
VALG AV FREKVENSBÅND
Trykk på frekvensbåndvelgeren.
Indikatorlampen på ernkontrollen bytter
mellom oransje/rødt/grønt lys, tilsvarende
A/B/C.
BILDE 13
LEDBELYSNING
Trykk på knappen for LED-belysning for å tenne
og slukke helikopterets LED-lamper.
BILDE 14
NO
12
FEILSØKING
Problem Årsak Tiltak
Helikopterets rotorer beveger
seg ikke.
Senderen er avslått. Trykk på strømbryteren for å
starte.
Batteriet er utladet. Lad batteriet.
Helikopteret slutter å fungere
under yving. Batteriet er utladet. Lad batteriet.
Helikopteret reagerer ikke på
kommandoen.
Senderen er innstilt på feil
kanal. Bytt kanal på senderen.
Indikatorlampen på
ernkontrollen blinker.
Fjernkontrollen og helikopteret
er ikke riktig sammenkoblet. Utfør parkobling.
Batteriet er utladet. Skift batteri.
PL
13
6. Wirnik
7. Ogon
8. Belka ogonowa
RYS. 1
PILOT ZDALNEGO STEROWANIA
1. Nadajnik podczerwieni
2. Przełącznik wyboru częstotliwości
3. Dźwignia wznoszenia (zwiększanie/
zmniejszanie wysokości lotu)
4. Włącznik oświetlenia LED
5. Przełącznik
6. Dźwignia sterowania
7. Trymowanie wprawo/lewo
8. Lampka kontrolna
RYS. 2
MONT
Otwórz komorę baterii iwłóż 3baterie AAA,
zachowując biegunowość. Zamknij zpowrotem
komorę baterii idokręć śrubę.
RYS. 3
OBSŁUGA
ŁADOWANIE AKUMULATORA
HELIKOPTERA
1. Upewnij się, że helikopter jest wyłączony.
2. Podczas ładowania lampka kontrolna
zobwodu drukowanego świeci na
czerwono.
3. Podłącz przewód ładowania USB do
helikoptera ido komputera lub ładowarki
USB.
4. Lampka zobwodu drukowanego gaśnie,
gdy akumulator jest wpełni naładowany.
ZALECANE WARUNKI
UŻYTKOWANIA
Produkt jest przeznaczony do lotów
wewnątrz pomieszczeń. Wprzypadku
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
DOTYCZĄCE BATERII
Używaj wyłącznie baterii AAA.
Nie mieszaj baterii różnych typów.
Nie łącz starych inowych baterii.
Wyjmij baterie, jeżeli produkt nie jest
używany.
Nie próbuj ładować baterii jednorazowych.
Włóż baterie, pamiętając ozachowaniu
zgodności zbiegunami.
Zasilanie trzema bateriami alkalicznymi
AAA 1,5V (do kupienia osobno).
SYMBOLE
Przeczytaj instrukcję obsługi.
Produkt nieodpowiedni dla
dzieci poniżej 3. roku życia.
Zatwierdzona zgodność
zobowiązującymi dyrektywami/
rozporządzeniami.
Zużyty produkt oddaj do
utylizacji, postępując zgodnie
zobowiązującymi przepisami.
DANE TECHNICZNE
Zasięg 8,5m
Czas lotu 8min
Wymiary Dł.22xszer.4xwys.10cm
Masa 43g
OPIS
CZĘŚCI
1. Oś śmigła
2. Kadłub
3. Diody LED
4. Podwozie
5. Wirnik pomocniczy
PL
14
lotów na zewnątrz pomieszczeń światło
dzienne może zakłócać promieniowanie
podczerwone.
Nie wykonuj lotów helikopterem wpobliżu
ludzi lub innych przeszkód ze względu na
ryzyko obrażeń ciała i/lub szkód
materialnych.
Upewnij się, że żaden nadajnik wpobliżu
nie używa takiej samej częstotliwości.
Zwróć uwagę, że na użytkowanie produktu
mogą wpływać wiatr istrumienie
powietrza zwentylacji, wentylatorów itp.,
co może powodować jego niestabilność
i/lub trudności wsterowaniu.
Zasięg pilota wynosi około 7–10m.
Zwiększych odległości sterowanie
helikopterem nie jest możliwe.
SPOSÓB UŻYCIA
1. Uruchom helikopter. Lampka kontrolna
miga. Umieść helikopter na płaskim
podłożu.
2. Sprawdź, czy wmiejscu użytkowania nie
ma żadnych przeszkód. Uruchom pilot.
Lampka kontrolna miga.
3. Uruchom wyszukiwanie częstotliwości.
Po ustawieniu właściwej częstotliwości
lampki kontrolne na pilocie ihelikopterze
świecą światłem stałym.
4. Rozpocznij lot.
OSTRZEŻENIE!
Jeśli helikopter zderzy się zjakimś
przedmiotem, uruchom go ponownie.
Wtym celu ponownie naciśnij
przełącznik, aby wyłączyć urządzenie,
ijeszcze raz, by włączyć je zpowrotem.
Nigdy nie zakrywaj nadajnika
podczerwieni naklejkami itp., gdyż może
to zablokować sygnał.
PRZYCISK CZĘSTOTLIWOŚCI
1. Naciśnij przełącznik. Zapala się lampka
kontrolna.
RYS. 4
2. Przesuń dźwignię wznoszenia wgórę.
RYS. 5
3. Przesuń dźwignię wznoszenia wdół.
RYS. 6
LATANIE
Zwiększanie izmniejszanie
wysokości lotu
Powoli przesuń lewą dźwignię wgórę, żeby
zwiększyć wysokość lotu. Powoli przesuń lewą
dźwignię wdół, żeby zmniejszyć wysokość lotu.
RYS. 7
Skręt wlewo
Aby skręcić wlewo, przesuń prawą dźwignię
wlewo.
RYS. 8
Skręt wprawo
Aby skręcić wlewo, przesuń prawą dźwignię
wlewo.
RYS. 9
Lot do przodu ido tyłu
Aby lecieć do przodu lub do tyłu, przesuń pra
dźwignię wgórę lub wdół.
RYS. 10
TRYMOWANIE
Jeśli helikopter obraca się wprawo lub
lewo bez interwencji użytkownika, należy
wyregulować trymowanie.
Jeśli helikopter obraca się wlewo, przytrzymaj
lewy przycisk trymowania, aż obroty ustaną.
RYS. 11
Jeśli helikopter obraca się wprawo, przytrzymaj
prawy przycisk trymowania, aż obroty ustaną.
RYS. 12
PL
15
WYBÓR PASMA CZĘSTOTLIWOŚCI
Naciśnij przycisk wyboru pasma częstotliwości. Lampka kontrolna pilota zmienia kolor na
pomarańczowy, czerwony izielony wzależności od wyboru pasma częstotliwości A, BlubC.
RYS. 13
OŚWIETLENIE LED
Naciśnij przycisk oświetlenia LED, aby włączyć lub zgasić diody LED helikoptera.
RYS. 14
WYKRYWANIE USTEREK
Problem Przyczyna Rozwiązanie
Wirniki helikoptera się nie
obracają.
Nadajnik jest wyłączony. Naciśnij przełącznik, aby
uruchomić.
Rozładowany akumulator. Naładuj akumulator.
Helikopter przestał działać
wczasie lotu. Rozładowany akumulator. Naładuj akumulator.
Helikopter nie reaguje na
polecenia.
Nadajnik jest ustawiony na
nieprawidłowym kanale. Zmień kanał nadajnika.
Lampka kontrolna pilota miga.
Pilot ihelikopter nie są
właściwie sparowane. Przeprowadź parowanie.
Rozładowany akumulator. Wymień baterię.
EN
16
6. Rotor
7. Tail unit
8. Tail stay
FIG. 1
REMOTE CONTROL
1. Infrared transmitter
2. Frequency band selector
3. Climb lever (increase/reduce ying height)
4. Button for LEDs
5. Power switch
6. Control lever
7. Trimming right/left
8. Status light
FIG. 2
ASSEMBLY
Open the battery compartment and insert
3 AAA batteries with the correct polarity.
Replace the battery cover and tighten the screw.
FIG. 3
USE
CHARGING HELICOPTER BATTERY
1. Check that the helicopter is switched o.
2. The status light on the helicopter circuit
board goes red during charging.
3. Connect the USB charging cable to the
helicopter and to a computer or USB
charger.
4. The status light on the helicopter circuit
board goes o when the battery is fully
charged.
RECOMMENDED CONDITIONS
FOR USE
The product is intended for ying indoors.
When ying outdoors the daylight can
interfere with the infrared radiation.
Do not y near persons or other obstacles
SAFETY INSTRUCTIONS
SAFETY INSTRUCTIONS FOR
BATTERIES
Only use AAA batteries.
Do not mix dierent types of batteries.
Do not mix old and new batteries.
Remove the batteries when the product is
not in use.
Do not attempt to charge non-
rechargeable batteries.
Insert the batteries with the correct polarity.
Requires 3 alkaline 1.5 V AAA batteries
(sold separately).
SYMBOLS
Read the instructions.
Not suitable for children under
3 years of age.
Approved in accordance with
the relevant directives.
Recycle discarded product
in accordance with local
regulations.
TECHNICAL DATA
Range 8.5 m
Flying time 8 min
Size L 22 x W 4 x H 10 cm
Weight 43 g
DESCRIPTION
PARTS
1. Propeller axle
2. Fuselage
3. LEDs
4. Undercarriage
5. Auxiliary rotor
EN
17
– risk of personal injury and/or material
damage.
Check that no other transmitter nearby is
using the same frequency.
Note that the product can be aected by
wind and air currents from ventilation and
fans etc, which can make it unstable and/
or dicult to control.
The remote control has a range of about
7 to 10 metres. It will not be possible to
control the helicopter from a longer
distance.
HOW TO USE
1. Switch on the helicopter. The status light
ashes. Place the helicopter on a smooth
surface.
2. Check that there are no obstacles nearby.
Switch on the remote control. The status
light ashes.
3. Start the frequency search. When the
correct frequency is set the status light on
the remote control and helicopter go on.
4. Start ying.
WARNING!
Restart the helicopter if it collides with
an object. Restart by pressing the power
switch once to switch o, and once again
to switch on again.
Do not cover the infrared transmitter
with a sticker or anything else, this will
block the signal.
FREQUENCY BUTTON
1. Press the power switch. The status light
goes on.
FIG. 4
2. Move up the climb lever.
FIG. 5
3. Move down the climb lever.
FIG. 6
FLYING
Increasing/reducing ying height
Move the left lever slowly up to increase the
ying height. Move the left lever slowly down
to reduce the ying height.
FIG. 7
Left turn
Move the right lever to the left to turn the
helicopter to the left.
FIG. 8
Right turn
Move the right lever to the left to turn the
helicopter to the left.
FIG. 9
Flying forward and backward
Move the right lever up or down to y forward
or y backward.
FIG. 10
TRIMMING
The trimming needs to be adjusted if the
helicopter rotates to the right or left in the yaw
plane without the instruction of the pilot.
If the helicopter rotates to the left in the yaw
plane, press the left trim button until the
rotation stops.
FIG. 11
If the helicopter rotates to the right in the yaw
plane, press the right trim button until the
rotation stops.
FIG. 12
SELECTION OF FREQUENCY BAND
Press the frequency band selector. The status
light on the remote control switches from
orange/red/green, corresponding to A/B/C.
FIG. 13
EN
18
LED LIGHTING
Press the button for LED lighting to switch on and o the helicopters LED lights.
FIG. 14
TROUBLESHOOTING
Problem Cause Action
The helicopter rotors do not
move.
The transmitter is switched o. Press the power switch to start.
The battery is discharged. Charge the battery.
The helicopter stops working
when ying. The battery is discharged. Charge the battery.
The helicopter does not
respond to commands.
The transmitter is set to the
wrong channel.
Switch channels on the
transmitter.
The status light on the remote
control ashes.
The remote control and the
helicopter are not correctly
paired.
Carry out pairing.
The battery is discharged. Replace battery.
DE
19
4. Fahrwerk
5. Hilfsrotor
6. Rotor
7. Heckpartie
8. Klammer
ABB. 1
FERNBEDIENUNG
1. Infrarotsender
2. Frequenzband-Wähler
3. Höhenhebel (größere/kleinere Flughöhe)
4. Schalter für LED-Beleuchtung
5. Ein/Aus-Schalter
6. Hydrauliksteuerhebel
7. Rechts/links trimmen
8. Anzeigeleuchte
ABB. 2
MONTAGE
Önen Sie das Batteriefach und legen Sie
3 AAA-Batterien mit korrekter Polarität ein.
Die Batterieabdeckung wieder aufsetzen
und die Schraube festziehen.
ABB. 3
BEDIENUNG
LADEN DER
HUBSCHRAUBERBATTERIE
1. Der Hubschrauber muss ausgeschaltet
sein.
2. Die Kontrolllampe auf der
Hubschrauberplatine leuchtet während
des Ladevorgangs rot auf.
3. Schließen Sie das USB-Ladekabel an den
Hubschrauber und an den Computer oder
das USB-Ladegerät an.
4. Die Kontrolllampe auf der
Hubschrauberplatine erlischt, wenn die
Batterie vollständig aufgeladen ist.
SICHERHEITSHINWEISE
SICHERHEITSHINWEISE ZU
BATTERIEN
Ausschließlich AAA-Batterien verwenden.
Batterien unterschiedlicher Typen dürfen
nicht gemischt werden.
Mischen Sie keine neuen und alten
Batterien.
Die Batterien entfernen, wenn das
Produkt nicht verwendet wird.
Es dürfen keine nicht auadbaren
Batterien aufgeladen werden.
Die Batterien müssen mit der richtigen
Polarität eingesetzt werden.
Erfordert 3 AAA 1,5 V Alkali-Batterien
(separat erhältlich).
SYMBOLE
Die Bedienungsanleitung lesen.
Nicht geeignet für Kinder unter
3 Jahren
Zulassung gemäß den geltenden
Richtlinien/Verordnungen.
Das Altprodukt ist gemäß den
geltenden Bestimmungen dem
Recycling zuzuführen.
TECHNISCHE DATEN
Reichweite 8,5 m
Flugdauer 8 Min.
Maße L 22 x B 4 x H 10 cm
Gewicht 43 g
BESCHREIBUNG
TEILE
1. Propellerwelle
2. Flugzeugkörper
3. LED-Leuchten
DE
20
EMPFOHLENE
EINSATZBEDINGUNGEN
Das Produkt ist für den Flug in
Innenräumen vorgesehen. Wenn Sie im
Freien iegen, kann das Tageslicht die
Infrarotstrahlung beeinträchtigen.
Fliegen Sie nicht in die Nähe von
Personen oder anderen Hindernissen –
Gefahr von Verletzungen und/oder
Sachschäden.
Stellen Sie sicher, dass kein anderer
Sender in der Nähe dieselbe Frequenz
verwendet.
Beachten Sie, dass das Produkt durch Wind
und Luftströmungen von Lüftungen,
Ventilatoren usw. beeinträchtigt werden
kann, was zu instabilen und/oder
schwierigen Lenkbewegungen führen kann.
Die Reichweite der Fernbedienung beträgt
ca. 7 bis 10 Meter. Der Hubschrauber kann
nicht aus großer Entfernung bedient
werden.
VERWENDUNG
1. Starten Sie den Hubschrauber. Die
Anzeigeleuchte blinkt. Platzieren Sie den
Hubschrauber auf einer ebenen Fläche.
2. Prüfen Sie, ob der Flugbereich frei von
Hindernissen sind. Fernbedienung
einschalten. Die Anzeigeleuchte blinkt.
3. Starten Sie die Frequenzsuche. Wenn
die richtige Frequenz eingestellt ist,
leuchten die Anzeigeleuchten auf der
Fernbedienung und am Hubschrauber
kontinuierlich.
4. Fliegen Sie.
WARNUNG!
Starten Sie den Hubschrauber neu,
wenn er mit einem Objekt kollidiert. Um
einen Neustart durchzuführen, drücken
Sie den Betriebsschalter einmal, um den
Vorgang zu schließen, und drücken den
Betriebsschalter erneut, um einen
Neustart durchzuführen.
Decken Sie den Infrarotsender niemals
mit Aulebern oder ähnlichem ab, da
dies das Signal blockiert.
FREQUENZTASTE
1. Schalten Sie das Gerät ein. Die
Anzeigeleuchte beginnt zu leuchten.
ABB. 4
2. Bewegen Sie den Fahrhebel nach oben
ABB. 5
3. Bewegen Sie den Fahrhebel nach unten
ABB. 6
FLIEGEN
Erhöhung/Verringerung der
Flughöhe
Bewegen Sie den linken Hebel langsam nach
oben, um die Flughöhe zu erhöhen. Bewegen
Sie den linken Hebel langsam nach unten, um
die Flughöhe zu verringern.
ABB. 7
Links abbiegen
Bewegen Sie den rechten Hebel nach links, um
den Hubschrauber nach links zu drehen.
ABB. 8
Rechts abbiegen
Bewegen Sie den rechten Hebel nach links,
um den Hubschrauber nach links zu drehen.
ABB. 9
Vor- und Rückug
Bewegen Sie den rechten Hebel nach oben
oder unten, um vorwärts oder rückwärts zu
iegen.
ABB. 10
TRIMMUNG
Wenn sich der Hubschrauber in der
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32

Kayoba 023379 Instrukcja obsługi

Kategoria
Zabawki zdalnie sterowane
Typ
Instrukcja obsługi