Air-O-Swiss U7145 Instrukcja obsługi

Marka
Air-O-Swiss
Kategoria
nawilżacze
Model
U7145
Typ
Instrukcja obsługi
3
Használati útmutató (77 – 88)
hu
Gebrauchsanweisung (5 – 16)
de
Instructions for use (17 – 28)
en
Instructions d’utilisation (29 – 40)
fr
it
Istruzioni per l’uso (41 – 52)
Gebruiksaanwijzing (53 – 64)
nl
es
Instrucciones para el uso (65 – 76)
Instrukcja obsługi (89 – 100)
pl
Инструкция по эксплуатации (101 – 114)
ru
se
Bruksanvisning (115 – 126)
Käyttöohje (127 – 138)
fi
dk
Brugsanvisning (139 – 150)
Bruksanvisning (151 – 162)
no
89
pl
Instrukcja obsługi
90
pl
Wstęp
DziękujemyPaństwuzazakupultradźwiękowego
nawilżaczapowietrzaU7145/U7147.
CzywiedzieliściePaństwo,żesuchepowietrze
• wysuszabłonyśluzowe,powodujepękanieusti
pieczenieoczu?
• zwiększaryzykoinfekcjiischorzeńdróg
oddechowych?
• powodujeznużenie,zmęczenieikłopotyz
koncentracją?
• jestniekorzystnedlazwierzątdomowychiroślin
pokojowych?
• powodujegromadzeniesiękurzuiwyładowania
elektrostatyczneubrań,dywanówiwykładzin
podłogowychwykonanychzwłókiensztucznych?
• prowadzidouszkodzeniadrewnianychelementów
wyposażeniamieszkańiparkietów?
• rozstrajainstrumentymuzyczne?
Informacje ogólne
Komfortwpomieszczeniachwystępujewtedy,gdypoziom
względnej wilgotności wynosi 40% – 60%. Nawilżacz
automatycznie steruje poziomem wilgotności zgodnie z
pożądanym ustawieniem. Jeśli powietrze jest zbyt su-
chenawilżaczwłączysięautomatycznie. Poosiągnięciu
żądanejwilgotnościwyłączysię.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:
• Przeduruchomieniemurządzeniazalecasiędokładne
zapoznaniesięzinstrukcjąobsługiorazpozostawienie
jejdodalszegowglądu.
• Podłączyćurządzeniedozasilaniaonapięciuzgodnym
znapięciempodanymnatabliczceznamionowej
urządzenia.
• Urządzeniaużywaćwyłączniewpomieszczeniach
orazzgodniezdanymitechnicznymi.Wykorzystywanie
nawilżaczadocelówinnychniżjegoprzeznaczenie
możespowodowaćzagrożeniezdrowialubżycia.
• Dziecinierozpoznajązagrożeńzwiązanychz
użytkowaniemurządzeńelektrycznych,dlategozawsze
należyzwracaćszczególnąuwagęnadzieciznajdujące
sięwpobliżunawilżacza(rys.1).
• Osobom,któreniezaznajomiłysięzinstrukcjąobsługi,
jakrównieżdzieciomorazosobompozostającympod
wpływemalkoholu,leków,narkotykówniewolno
obsługiwaćurządzenia,chybażepodnadzorem.
• Nienależyużywaćurządzeniawprzypadkujego
upuszczenia(rys.3)lubuszkodzeniakabla(rys.2).
• Używaćnależytylkokompletnegoisprawnegourzą-
dzenia.
• Ewentualnenaprawymogąbyćprzeprowadzane
wyłącznieprzezpunktyserwisowe.(rys.4)
• Próbysamodzielnegonaprawianiaurządzeniamogą
wywołaćzagrożeniedlaużytkownika.
• Urządzenienależyodłączyćodzasilaniaprzed
napełnianiem/opróżnianiemzbiornika,czyszczeniem,
montażem/demontażemposzczególnychelementów
orazprzedprzestawianiemurządzenia.
• Niedemontowaćurządzeniapodczasjegopracy–
powierzchniaprzetwornikapodwpływemwysokich
częstotliwościdrgańmożebyćgorąca.
• Umieścićnawilżacznasuchejipłaskiejpowierzchni.
• Niepodłączaćdozasilaniaaninieuruchamiaćurzą-
dzeniamokrymirękoma.
• Niewlewaćwodydodyszywylotowej.
• Zawszeumieszczaćurządzenienarównejisuchej
powierzchni(rys.5).
• Niezanurzaćkorpusuurządzeniawwodzielubinnych
cieczach.
• Nieumieszczaćnawilżaczawbezpośredniejbliskości
elementówgrzejnychlubnapodłodze-wprzypadku
ogrzewaniapodłogowego.
• Urządzeniepowinnostaćnapodwyższeniunp.:stół.
(rys.7)
• Wprzypadkukiedyurządzenieniejestwużytkunależy
jewyłączyćorazodłączyćodzasilania.
• Nieumieszczaćżadnychciałobcychwurządzeniu.
• Nieblokowaćwlotupowietrzaorazdyszywylotowej.
• Nienależysiadać,stawaćanistawiaćżadnychciężkich
przedmiotównaurządzeniu.
• Zastosowanedźwiękiowysokiejczęstotliwościnie
sąsłyszalneprzezludzianizwierzęta–sącałkowicie
bezpieczne.
92
pl
Opis urządzenia Napełnianie zbiornika na wodę
Przedwyjęciemzbiornikawodyzurządzenianaj-
pierwnależyjewyłączyć(orazodłączyćodza-
silania).Podczas,gdyurządzeniejestwłączone,
nienależysięgaćdownętrzakomoryparowania!
Nienależywłączaćnawilżaczagdywzbiornikunawodę
niemawody,lubgdypoziomwodyjestzbytniski.Kiedy
poziom wody w zbiorniku będzie zbyt niski urządzenie
samoczynniewyłączysię.Zapalisięwówczasczerwone
światełko.
• Upewnićsię,żewzbiornikunawodęniemażadnych
ciałobcych.
• Zdjąćzbiornikzurządzeniaiodkręcićnakrętkęzbior-
nikanawodę(rys.11).Napełnićzbiornikświeżąwodą
(rys.12).Zakręcićnakrętkęzbiornikawody.Ustawić
zbiorniknapodstawieizamontowaćdyszęwylotową
(rys.13).Dowodynienależydodawaćśrodków
uszlachetniających.
• Podłączyćurządzeniedozasilaniaiuruchomićjeprzy-
ciskiemON/OFF.Pouruchomieniuurządzeniapowinno
pojawićsięzieloneświatełko(rys.15).
Przetwornik
piezoelektryczny
SrebrnaElektroda
IonicSilverStick
®
(opcja)
Dyszawylotowa
(obrotowa)
Komoraparowania
Zbiorniknawodę
Szczotka
Filtrodwapniający
Korpus
Panel sterowania
Nakrętkazbiornika
Korytko
Rozpakowanie urządzenia
• Ostrożniewyjąćurządzeniezkartonu.
• Następniewyjąćurządzeniezplastikowejtorby.
• Należyzapoznaćsięzinformacjamipodanymina
tabliczceznamionowej.
• Jeżeliurządzenieniebędzieużywaneprzezdłuższyczas,
należyprzechowywaćjeworyginalnymopakowaniu.
Uruchamianie urządzenia
Optymalnemiejscedlanawilżacza
• nieumieszczaćnawilżaczawbezpośredniejbliskości
elementówgrzewczychlubnapodłodze-wprzypadku
ogrzewaniapodłogowego.
• dyszawylotowaniemożebyćskierowanabezpośrednio
namebleiinneprzedmiotynarażonenadziałaniewilgoci
(minimalnaodległośćokoło50cm).(rys.10)
• Przedrozpoczęciemużytkowaniaurządzenianależy
umieścićfiltrodwapniającynaconajmniej24godzinyw
wodzie.Żywicapowinnawchłonąćwodęabyosiągnąć
największąwydajność.
•
Filtrodwapniającypowinienbyćwymienianyco2–3miesi-
ącelubczęściejwzależnościodstopniatwardościwody.
• Zdjąćzbiornikzurządzeniaiodkręcićnakrętkę(rys.11).
• Upewnićsię,czywzbiornikunawodęniemażadnychciał
obcych.
• Napełnićzbiornikczystą,zimnąwodązkranu(nie
cieplejsząniż40°C).(rys.12)
• Niedodawaćdowodyżadnychdodatkowychśrodków
utrzymującychwodęwczystości.
• Dokładniedokręcićnakrętkęzbiornikawody.
• NIGDYniedodawaćżadnychsubstancjidowody.
• Kabelzasilającynależypodłączyćdogniazdkasieciowego.
• Powłączeniunawilżaczamaksymalnawydajność
nawilżaniaosiąganajestpo10–15minutach.
• Upewnićsię,żekabelzasilającyniejestprzygnieciony
(rys.9).Nieuruchamiaćurządzeniajeżelikabelzasilający
jestuszkodzony(rys.2)
93
pl
14
10
12
11
13
15 16
Utrzymanie wody w czystości
(zalecane akcesoria)(opcjonalne)
Jonizująca srebrna elektroda (Ionic Silver Stick) zasto-
sowana w urządzeniu stanowi światową innowację w
utrzymaniuczystościwody,polegającąnawykorzystaniu
bakteriobójczegodziałaniasrebra.Zastosowaniesrebrnej
elektrodywurządzeniupowodujelikwidacjęwielutypów
bakteriiiwirusów.Zaletamisrebrnejelektrodysą:jejsa-
moregulacja (nie wymaga konserwacji ani stosowania
środkówchemicznych),niewymagaźródełzasilania,czas
użytkowaniato12miesięcy.Nienależysięgaćdokomory
parowania gdy urządzenie jest załączone. Najpierw
urządzenienależy wyłączyć (oraz odłączyć odzasilania).
Srebrną elektrodę można zakupić u generalnego przed-
stawiciela.
Użycie aromatów
DowodyNIEnależydodawaćżadnychinnycharomatów
(perfum,olejkówzapachowych,odświeżaczy,itp.)Nawet
bardzomałailośćtychsubstancjimożespowodowaćusz-
kodzenienawilżacza.Uszkodzenietakieniepodleganapra-
wiegwarancyjnej.
94
pl
wilgotnośćwpomieszczeniuprzekroczypoziomżądanej
wilgotności. Urządzenie nie wyłączy się jeżeli pokrętło
będzieprzekręconecałkowiciewprawąstronę.Urządzenie
niewyłączysię,jeżeliwskaźnikzostałustawionyna«Co»
(trybpracystałej).
C) Wskaźnik pustego zbiornika (czerwony)
Zbiornikwodyjestwykonanyzprzezroczystegomateriału,
dziękiczemupoziomwodyjestdobrzewidoczny.Urządzenie
równieżinformujekiedywzbiornikuniemawody=świeci
się czerwona lampka (C). Zaleca się zapoznanie się z
rozdziałem«Napełnianiezbiornikawody».Światełkomoże
świecićsięprzezkilkasekunddopókizbiornikniezostanie
napełnionywodą.
A) Włączanie i wyłączanie urządzenia
Wceluuruchomieniaurządzenianależyprzekręcićpokrętło
zgodniezruchemwskazówekzegara.Wtakimsamsposób
przebiegaregulacjamgiełki.
B) Higrostat
(regulacja wilgotności powietrza)
Żądanypoziomwilgotnościmożnaustawićpoprzezprze-
kręceniepokrętła zgodnie z ruchem wskazówekzegara.
Zalecana względna wilgotność powietrza powinna się
wahaćwzakresiepomiędzy40i60%.Poziomtenmożna
uzyskaćpoprzezprzekręceniepokrętładomomentukiedy
będzieonowpionie.Urządzenieoferujemożliwośćregu-
lacjiwzakresieod40do75%.Precyzjapomiaruwynosi
+/- 5%. Urządzenie automatycznie się wyłączy kiedy
Obsługa U7145
A
B
C
95
pl
C) Zegar
W celu ustawienia czasu działania urządzenia należy
wcisnąć przycisk C (możliwy czas działania od 1 do 8
godzinlubpracaciągła(CO)).Litera Gwskazujewybrany
czasdziałania urządzenia (1h/2h/3h/4h/5h/6h/7h/8h(CO).
Aktywowanie zegara powoduje zniknięcie symbolu z
wyświetlacza.
D) Ustawianie nawilżania
(regulacja intenywności mgiełki)
Kilkukrotne naciśnięcie przycisku D umożliwia regulację
intensywnościmgiełki.Poziomintensywnościmgiełki(ni-
ski(LO)/średni(ME)/wysoki(HI))widocznyjestnawyś-
wietlaczu (symbol H).
E) Praca w trybie z podgrzewaniem wody
PrzyciskEsłużydowłączanialubwyłączaniapodgrzewa-
nia wody (symbol Inawyświetlaczu).Podgrzaniewody
dotemperaturyokoło80°Cnastępujeprzedjejdostaniem
siędokomoryparowania.Wodapodgrzewasięwczasie
około10–15minut.Wydobywającasięzurządzeniapara
wodnamaprzyjemnądlaskórytemperaturęokoło40°C.
Rozwiązanietosprawia,żetemperaturapanującawpo-
mieszczeniunieobniżasię,aponadtowznacznymstopniu
pozwalanautrzymaniewilgotnościpowietrza.
F) Tryb automatyczny / tryb nocny
Naciśnięcie przycisku F umożliwia aktywowanie trybu
automatycznegolubtrybunocnego«ZZZ»(symbol K na
wyświetlaczu). Po włączeniu trybu automatycznego (na
wyświetlaczupojawiasięsymbol J)optymalnawilgotność
powietrzajestutrzymywanawzależnościodtemperatury
panującej w pomieszczeniu. Regulacja odbywa się za
pośrednictwemilościwydobywającejsięmgiełkiiustalonej
wartościżądanej.Wprzypadkuaktywowaniafunkcji«ZZZ»
żądanypoziomwilgotnościzostajeustawionyna50–65%;
regulacjaczasowazostajeautomatycznieustawionana6
godzinpracy;opcjapodgrzewaniazostajewłączona.
A) Włączanie i wyłączanie urządzenia
NaciśnięcieprzyciskuApowodujewłączenielubwyłączenie
nawilżaczapowietrza.Przycisktensłużyrównieżdozrese-
towaniaświatełkawskaźnikaczyszczenia(przytrzymanie
przycisku).
B) Higrostat
(regulacja wilgotności powietrza)
Poziomżądanej wilgotności(%)możnaustawić poprzez
wciśnięcieprzyciskuB.Zalecanawzględnawilgotnośćpo-
wietrzapowinnasięwahaćwzakresiepomiędzy40i60%.
Urządzenieposiadamożliwośćregulacjiwzakresieod40
do75%.Precyzjapomiaruwynosi+/-5%.Urządzenieau-
tomatyczniesięwyłączykiedywilgotnośćwpomieszcze-
niuprzekroczypoziomżądanejwilgotności.Podczaswy-
bieraniażądanejwilgotnościdanawartośćpokazanajest
nawyświetlaczu(symbol DESIRED).Pokilkusekundach
na wyświetlaczu pojawi się obecna wilgotność (symbol
CURRENT).
Obsługa U7147 Ustawieniahigrostatuimgiełkiniemogąbyćzmienionena
innytryb.JeżeliprzyciskiBiDsąwłączone,urządzenie
niebędziedłużejpracowałowtrybieautomatycznychbądź
nocnym.
G) Wskaźnik czasu
H) Wskaźnik intensywności mgiełki
I) Wskaźnik podgrzewania wody
J) Wskaźnik trybu automatycznego
K) Wskaźnik trybu nocnego
L) Wskaźnik pustego zbiornika
Zbiornikwodyjestwykonanyzprzezroczystegomateriału,
dziękiczemupoziomwodyjestdobrzewidoczny.Dodat-
kowo urządzenie pokazuje na wyświetlaczu (symbol L)
kiedyzbiornikpowinienzostaćnapełniony.Zalecasięza-
poznaniesięz rozdziałem«Napełnianiezbiornikawody».
SymbolLmożepozostaćnawyświetlaczuprzezkilkase-
kunddopókizbiornikniezostanienapełnionywodą.
M) Wskaźnik czyszczenia
W sytuacji, gdy na wyświetlaczu pojawi się symbol M
«CLEAN»,urządzenienależywyczyścićzgodniezewskaza-
niamiproducenta.Symboljestwyświetlanyautomatycznie
codwa tygodnieytkowania. Po wyczyszczeniunależy
podłączyćzasilanieinacisnąćorazprzytrzymaćprzycisk
A(ok.10–15sekund)cospowodujezniknięciesymbolu
zwyświetlacza.
D
E
F
H
I
J
L
A
B
C
G
K
M
96
pl
Czyszczenie / Konserwacja
Przed wyjęciem zbiornika wody z urządzenia
najpierwnależyjewyłączyćorazodłączyćodza-
silania.Podczas,gdyurządzeniejestwłączone,
nienależysięgaćdokomoryparowania!
• Przedczyszczeniemwyłączyćurządzenie(rys.17)i
odłączyćjeodzasilania(rys.18).
• Regularnieczyścićzbiornikwodyikorytkozprzetwor-
nikiemkwarcowymorazkomoręparowania.Wtym
celunależyużyćczystejwodybezdodatkujakichkol-
wiekdetergentów(rys.19).
• Należywyczyścićzbiornikwodyprzyużyciuśrodków
odwapniających(rys.20),poczymdokładniego
opłukaćdużąilościąwody.
• Abyusunąćnakrętkękomoryparowania(rys.21),
należyprzekręcićnakrętkęwlewolubwprawotak,by
zrównaćstrzałkęnanakrętcezestrzałkąnaobręczy.
Tylkowsytuacjizrównaniastrzałekmożliwejest
usunięcienakrętki.
20
19
2118
17
97
pl
Uwaga
• Upewnićsię,żewodaniedostajesiędodolnej
wewnętrznejczęścikorpusuurządzenia(rys.22)
• Czyścićczęściwewnętrznemiękkąszmatką.Do
czyszczenianawilżaczanieużywaćżadnychrozpusz-
czalnikówaniagresywnychśrodkówczyszczących
(rys.23).
• Doczyszczeniaprzetwornikapiezoelektrycznego
możnaużywaćszczoteczki(rys.24).
• Wodęwzbiornikunależyzmieniaćprzynajmniejraz
wtygodniu.
23
22 24
98
pl
• Przykręcićplastikowypojemnikdofiltraipotrząsać
dopókigranulatnieznajdziesięwfiltrze(32).
• Usunąćplastikowypojemnikorazróżowąpiankę
polisterynowązfiltra(33)orazpozostawićdodalszego
użytkowania(dodatkoweopakowaniezawiera3torebki
zgranulatem(34).
• Założyćnakrętkę(35).
• Przedrozpoczęciemużytkowaniaurządzenianależy
umieścićfiltrodwapniającynaconajmniej24godziny
wwodzie(38).Żywicapowinnawchłonąćwodę,aby
osiągnąćnajwiększąwydajnośćibędziegotowado
prawidłowegodziałania.
• Przykręcićfiltrnanakrętcezbiornikawody(39).
Odpowiedniozamknąćzbiornik.Ustawićzbiornikna
podstawie(40).
Opcja B: Wymiana całego filtra
• Zdjąćzbiornikzpodstawy,odkręcićnakrętkęzbiornika
(25).
• Filtrodwapniającyjestprzymocowanydonakrętki.
Wceluwyjęciafiltranależyodkręcićgoruchem
odwrotnymdoruchuwskazówekzegara(26).Uwaga:
Nienależywyrzucaćnakrętki.
• Wyrzućstaryfiltrodwapniający(36).
• Odpakowaćnowyfiltr(37).
• Przedrozpoczęciemużytkowaniaurządzenianależy
umieścićfiltrodwapniającynaconajmniej24godziny
wwodzie(38).Żywicapowinnawchłonąćwodę,aby
osiągnąćnajwiększąwydajnośćibędziegotowado
prawidłowegodziałania.
• Przykręcićfiltrnanakrętcezbiornikawody(39).
Odpowiedniozamknąćzbiornik.Ustawićzbiornikna
podstawie(40).
Wymiana filtra odwapniającego
Przedwyjęciemzbiornikawodyzurządzeniana-
jpierwnależyjewyłączyćorazodłączyćodzasi-
lania.Podczas,gdyurządzeniejestwłączone,nie
należysięgaćdokomoryparowania!
Granulatwfiltrzeodwapniającympowinienbyćwymieni-
anyco2–3miesiące(wzależnościodstopniatwardości
wody). Jeśliwodajestbardzotwardanależywymieniać
granulat w filtrze częściej. Jeśli granulat nie zostanie
wymienionywodpowiednimczasieurządzeniemożeulec
uszkodzeniu.Uszkodzenietakieniepodleganaprawiegwa-
rancyjnej.Białypyłwokółurządzeniabędziesygnalizował,
iżgranulatwfiltrzejestzużyty.Jeślimimowymianygra-
nulatuwfiltrzenanowydalejbędziewidocznycharakte-
rystycznybiałypyłwokółurządzenianależyskontaktować
sięzautoryzowanymserwisem.
Opcja A: Wymiana granulatu
• Zdjąćzbiornikzpodstawy,odkręcićnakrętkęzbiornika
(25).
• Filtrodwapniającyjestprzymocowanydonakrętki.
Wceluwyjęciafiltranależyodkręcićgoruchem
odwrotnymdoruchuwskazówekzegara(26).Uwaga:
Nienależywyrzucaćnakrętki.
• Otworzyćfiltr(27).
• Usunąćzawartośćfiltra(28).Uwaga:Nienależy
wyrzucaćżywicynagładkąpowierzchnie,któraprzez
tomożebyćbardzośliska!
• Umieścićróżowąpiankępolisterynowąwśrodkufiltra.
Nienależyumieszczaćjejprzysamymdnie,gdyż
następniebędziejątrudnousunąć(29).
• Wsypaćzawartośćjednejtorebkizgranulatemdopla-
stikowegopojemnika(30).
• Umieścićpustyfiltrwśrodkuplastikowegopojemnika
(31).
25
26
27 28
pl
100
Przechowywanie urządzenia
Wyczyścić nawilżacz i dokładnie osuszyć. Zalecane jest
przechowywanieurządzeniaworyginalnymopakowaniu.
Unikaćwysokichtemperatur.
Złomowanie
Nawilżaczpowietrzaniezdatnydoużytkunależy
przekazaćsprzedawcydoprawidłowegozłomo-
wania.Wkwestiachsposobówzłomowaniapro-
simyskontaktowaćsięzwładzamilokalnymi.
Gwarancja
Warunkigwarancjiokreślanesąprzezprzedstawicielaw
Polsce odrębną Kartą Gwarancyjna. Naprawy urządzeń
elektrycznychmogąbyćprzeprowadzanetylkoprzezwy-
specjalizowane osoby. Naprawy wykonane przez osoby
niewykwalifikowanestanowiąbardzodużezagrożeniedla
użytkownikaisąprzyczynąwygaśnięciaroszczeniagwa-
rancyjnego.
Dane techniczne U7145
Napięcie 230–240V/50Hz
Zużycieenergii 45 W
Wydajnośćnawilżania 400 g/h
Przeznaczonydopomieszczeń 60 m
2
/ 150 m
3
Pojemnośćzbiornika 5.0Litra
Wymiary 240x260x310mm
Waga(pusty) 3.0kg
Poziomhałasu <25dB(A)
Materiałyeksploatacyjne filtrodwapniający
opcja:IonicSilverStick
®
(ISS)
Dane techniczne U7147
Napięcie 230–240V/50Hz
Zużycieenergii 40 / 125–140W*
Wydajnośćnawilżania 400/550g/h*
Przeznaczonydopomieszczeń 60 m
2
/ 150 m
3
Pojemnośćzbiornika 5.0Litra
Wymiary 240x260x310mm
Waga(pusty) 3.0kg
Poziomhałasu <25dB(A)
Materiałyeksploatacyjne filtrodwapniający
opcja:IonicSilverStick
®
(ISS)
*kiedyuruchomionaopcjapodgrzewaniado80°C
Problem Przyczyna Postępowanie
Nawilżaczniedziała Urządzenieniepodłączonedozasilania Podłączyćurządzeniedozasilania
Brakwodywzbiorniku Napełnićzbiornikwodą
Świecisięlampkawskazującabrakwody
Brakmgiełki Ustawionawartośćwilgotnościjestniższa Zwiększyćustawienie
odaktualnejwilgotności
Pozostałościpłynuczyszczącego Przepłukaćczystąwodą
Małaintensywnośćmgiełki Zbytniskatemperaturawody Ustawićintensywnośćmgłynawartość
maksymalną,po10–15min.nawilżacz
będziedziałałprawidłowo
Osadmineralny(kamień)naprzetworniku Wyczyścićprzetwornik
(np.odkamieniaczemEKAM)
Białypyłwokołonawilżacza Zużytygranulatwfiltrze Wymienićgranulatwfiltrze
Problemy i rozwiązanie
/

Ta instrukcja jest również odpowiednia