One For All 704917 Instrukcja obsługi

Marka
One For All
Kategoria
zdalne sterowanie
Model
704917
Rodzaj
Instrukcja obsługi
BLOK PRZYCISKÓW
99
USTAWIANIE
USTAWIANIE ONE FOR ALL 4
101
U
stawianie przy pomocy kodów 101
M
etoda wyszukiwania 102
KODY USTAWIEŃ
TV : Telewizor /LCD / Plazma /Projektor/ Projektor telewizyjny
. . . . . .
123
V
CR : Magnetowid / TV/Magnetowid combo / DVD / Magnetowid
c
ombo / PVR
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
33
SAT : Odbiornik satelitarny / Set-Top-Box / tuner DVB-S / tuner DVB-T /
Freeview (UK) / TNT (F) / Digitenne (NL) / SAT/HDD
. . . . . . . . . . .
136
CBL : Konwerter kablowy / Set-Top-Box / tuner DVB-C
. . . . . . . . . . . .
139
VAC : Akcesoria wideo, jak Media Centres / Akcesoria AV /
Przełączniki AV
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140
DVD : Odtwarzacz DVD / DVD-R / Kino domowe DVD / DVD combo /
DVD/HDD
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140
ROZPOZNAWANIE KODÓW
(Aby sprawdzić, który kod jest obecnie zaprogramowany)
103
SZYBKI WYBÓR KODU
103
FUNKCJE DODATKOWE
• Zmiana trybu pracy urządzenia 104
• Wybór regulacji głośności. 105
• Makra (Kolejność poleceń) . 106
• Key Magic (Jak zaprogramować brakujące funkcje) 108
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
109
CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA
109
Spis treści
P
ol
s
k
i
Instalacja baterii
Twój ONE FOR ALL 4 potrzebuje 2 nowych baterii alkalicznych AA/LR6”.
1 Zdejmij pokrywę znajdującą się z tyłu ONE FOR ALL 4.
2 Włóż baterie zgodnie z oznaczeniami biegunów + i –, znajdującymi się w
obudowie baterii i włóż baterie.
3 Załóż pokrywę baterii na jej miejsce.
98 WWW.ONEFORALL.COM
WWW.ONEFORALL.COM 99
Blok przycisków
1 Telewizor / LCD / Plazma / Projektor/ Projektor telewizyjny
O
dtwarzacz DVD / DVD-R / Kino domowe DVD / DVD combo /
D
VD/HDD
Odbiornik satelitarny / Konwerter kablowy / DSS / Akcesoria wideo
(
Np. Media Centre) / Personal Video Recorder / Hard Disc Recorder
Magnetowid / TV/Magnetowid combo / DVD /VCR combo
2
Dioda zasilania
Przycisk POWER steruje tą samą funkcją, jak w przypadku
oryginalnego pilota. Czerwona dioda LED (Dioda świecąca)
p
od przyciskiem POWER zaświeci się przy każdym wciśnięciu
p
rzycisku.
3 Przyciski numeryczne
Przyciski numeryczne (0-9, /-/--) spełniają takie same funkcje
jak w przypadku oryginalnego pilota. Jeśli twój oryginalny
pilot posiada 20 przycisków, tą funkcję obsługuje przycisk
AV.
4 Przycisk AV
W trybie TV dostępna będzie funkcja AV / Wejście. W trybie
VCR dostępna będzie funkcja TV/VCR”, jeśli dostępna jest na
twoim oryginalnym pilocie. W trybie DVD dostępna będzie
funkcja TV/DVD”, jeśli dostępna jest na twoim oryginalnym
pilocie. W trybie DVD dostępna będzie funkcja TV/SAT” lub
TV/DTV, jeśli dostępna jest na twoim oryginalnym pilocie.
5 czerwone, zielone, żółte, niebieskie
Po przyciśnięciu klawisza TV i wejściu do trybu tekstowego,
przyciski oznaczone kolorem czerwonym, zielonym, żółtym
i niebieskim, dadzą dostęp do funkcji Fastext, twojego
telewizora. Jeśli na twoim oryginalnym pilocie, te przyciski
służyły do poruszania się w Menu, przyciski Fastext
ONE FOR ALL mogą działać w ten sam sposób.
6 Przewodnik
W trybie TV, DVD i/lub SAT, dostępna będzie funkcja
„Przewodnik, (jeśli dostępna jest na twoim oryginalnym
pilocie).
7 Przycisk M (MAGIC)
Przycisk M (MAGIC) używany jest do ustawiania twojego
ONE FOR ALL 4.
8 Przycisk Menu
Przycisk MENU obsługuje tą samą funkcję jak w przypadku
twojego oryginalnego pilota.
100 WWW.ONEFORALL.COM
9 Przyciski kierunkowe
Jeśli dostępne są na twoim oryginalnym pilocie, przyciski
t
e pozwolą na poruszanie się w trybie menu twojego
urządzenia.
10 OK
Przycisk OK potwierdza twój wybór operacji wykonywanych
w
menu.
1
1 Przyciski Volume [Głośność] +/-
P
rzyciski te działają w taki sam sposób, jak przyciski na
twoim oryginalnym pilocie. W trybie TV możesz uzyskać
funkcję Colour +/-, przyciskając i zwalniając klawisz M
(MAGIC), a następnie przyciskając Volume +/-.
12 Przyciski Channel [Kanał] +/-
Przyciski te działają w taki sam sposób, jak przyciski na
twoim oryginalnym pilocie. W trybie TV możesz uzyskać
funkcję Brightness [Jaskrawość] +/-, przyciskając i zwalniając
klawisz M (MAGIC), a następnie przyciskając Channel
[Kanał] +/-.
13 Przyciski przesuwania (VCR / DVD)
Przyciski te obsługują funkcje transportowe (PLAY, FF, REW
etc.) twojego urządzenia. Aby zapobiec przypadkowemu
zapisowi, przycisk RECORD musi być wciśnięty dwukrotnie,
aby rozpocząć zapisywanie.
14 Przyciski Teletekstu
Po wciśnięciu klawisza TV, przyciski transportowe (REW, PLAY, PAUSE, FF)
obsługują główne funkcje Teletekstu. Symbole pod przyciskami dotyczą
Teletekstu. Przyciski tekstowe dają dostęp do funkcji Teletekstu twojego
telewizora. Oczywiście, twój telewizor musi obsługiwać Teletekst.
TEXT ON: Włącza tryb Teletekstu telewizora.
EXPAND: Pokazuje górną część strony Teletekstu większą czcionką.
Przyciskając ponownie, możesz zobaczyć powiększoną, dolną część
strony Teletekstu. Aby powrócić do normalnego trybu przeglądania
Teletekstu, wciśnij ponownie klawisz EXPAND, lub wciśnij przycisk
TEXT ON, w zależności od telewizora.
TEXT OFF: Przełącza telewizor z powrotem do normalnego trybu
oglądania. W przypadku niektórych telewizorów, można to wykonać
przyciskając kilka razy klawisz, TEXT ON.
HOLD/STOP: Zatrzymuje przewijanie stron.
MIX: Wyświetla teletekst i obraz telewizyjny równocześnie. Możesz również
używać tego klawisza do napisów. W przypadku niektórych telewizorów,
funkcja ta dostępna jest po dwukrotnym przyciśnięciu klawisza text.
16:9: Przycisk ten ustawia funkcję widoku szerokiego ekranu (16:9), jeśli jest
dostępna na oryginalnym pilocie.
Ważna uwaga:
Bardziej szczegółowe informacje wyjaśniające funkcje Teletekstu i Fastextu, znajdziesz
w instrukcji twojego telewizora. Pamiętaj, różne telewizory obsługują funkcje Teletekstu
i Fastextu, w różny sposób. Zauważ, że nie wszystkie funkcje Teletekstu mogą być
dostępne dla twojego konkretnego modelu.
Ustawianie przy pomocy kodów
P
rzykład: Aby ustawić ONE FOR ALL 4 dla twojego telewizora:
1 Znajdź kod dla twojego urządzenia na Liście kodów (str. 123 - 143).
Kody wymienione są według typu urządzenia i marki. Najbardziej
popularny kod zamieszczony jest jako pierwszy. Upewnij się, że
twoje urządzenie jest włączone (nie w trybie czuwania).
2
Przyciśnij klawisz TV na ONE FOR ALL 4 dla urządzenia, które
chcesz ustawić.
3 Przyciśnij i przytrzymaj klawisz M (MAGIC),
do momentu dwukrotnego mrugnięcia czerwonej
diody znajdującej się poniżej przycisku POWER
(czerwona dioda LED błyśnie raz, a potem dwa razy).
4 Wprowadź twój (cztero-cyfrowy kod) za pomocą klawiszy
numerycznych. Czerwona dioda LED błyśnie dwukrotnie.
5 Teraz, skieruj ONE FOR ALL 4 w stronę twojego urządzenia i
przyciśnij POWER, jeśli twoje urządzenie wyłączy się, ONE FOR
ALL 4 gotowy jest do sterowania twoim urządzeniem.
6 Włącz ponownie swoje urządzenie i wypróbuj wszystkie funkcje, aby upewnić
się, że poprawnie działają. Jeśli funkcje nie działają poprawnie, powtórz kroki
1-5 stosując kolejny kod z listy dla urządzenia tej marki.
7 Jeśli twoje urządzenie nie odpowiada, wykonaj kroki 1-5 używając
każdego kodu podanego dla posiadanej przez ciebie marki urządzenia.
Jeśli żaden z kodów podanych dla tej marki nie działa, lub jeśli twoja
marka nie jest wymieniona na liście, spróbuj metody wyszukiwania
opisanej na stronie 102.
Ustawianie ONE FOR ALL 4
Zanim rozpoczniesz Prosimy o dokładne przeczytanie niniejszych instrukcji
Ważne uwagi:
- Większość telewizorów nie włącza się przez przyciśnięcie klawisza POWER.
Spróbuj włączyć swój telewizor, przyciskając klawisze “numeryczne”, lub
przycisk TV-text-off”.
- Niektóre kody są bardzo podobne. Jeśli twoje urządzenie nie odpowiada, lub
nie działa poprawnie z jednym z kodów, spróbuj kolejnego kodu podanego
przy nazwie twojej marki.
- Jeśli twój oryginalny pilot nie posiada przycisku POWER, ustawiając urządzenie,
wciśnij zamiast niego przycisk PLAY.
- Pamiętaj, aby przycisnąć klawisz właściwego urządzenia zanim zaczniesz z
niego korzystać. Tylko jedno urządzenie może być przypisane do przycisku
urządzenia. Jeśli oryginalny pilot obsługiwał więcej niż jedno urządzenie,
musisz ustawić oddzielnie każde z tych urządzeń.
ON
E
F
OR
AL
L
A
c
u
r
a
A
d
m
i
r
a
l
A
d
y
s
o
n
A
g
a
zi
A
G
B
A
g
e
f
A
i
k
o
0
0
0
9
0
0
8
7
,
0
0
9
3
,
0
3
6
3
,
0
4
1
0
2
1
7
,
0
2
1
6
0
2
6
4
0
5
1
6
0
0
8
7
0
2
1
6
,
0
0
0
9
,
0
0
3
7
,
0
0
0
3
7
,
0
2
7
4
0
3
6
1
,
0
2
0
8
,
0
3
7
1
,
_ _ _ _
x2
WWW.ONEFORALL.COM 101
Metoda wyszukiwania
Jeśli twoje urządzenie nie reaguje na ONE FOR ALL 4 po wypróbowaniu przez
ciebie wszystkich podanych dla twojej marki kodów, spróbuj wyszukać kod.
M
etoda wyszukiwania pozwala znaleźć kod dla twojego urządzenia, skanując
wszystkie kody zapisane w pamięci ONE FOR ALL 4. Metoda wyszukiwania może
również pomóc, jeśli marka twojego urządzenia nie jest wymieniona.
Przykład: Aby wyszukać kod twojego telewizora:
1 Włącz telewizor (nie w trybie czuwania) i skieruj ONE FOR ALL 4 w stronę
twojego TV.
2 Wciśnij przycisk TV na twoim ONE FOR ALL 4.
3
Przyciśnij i przytrzymaj klawisz M (MAGIC), do
momentu dwukrotnego mrugnięcia czerwonej
diody znajdującej się poniżej przycisku POWER
(czerwona dioda LED błyśnie raz, a potem dwa
razy).
4 Przyciśnij 9 9 1. Czerwona dioda LED błyśnie dwukrotnie.
5 Następnie przyciśnij POWER.
6 Skieruj ONE FOR ALL 4 w stronę twojego telewizora. Teraz
przyciskaj CH+, aż twój telewizor wyłączy się (za każdym razem,
kiedy przyciskasz klawisz CH+, ONE FOR ALL 4 wyśle sygnał
POWER z następnego kodu zapisanego w pamięci). Będziesz
musiał przyciskać ten klawisz wiele razy (nawet do 150 razy) bądź,
więc cierpliwy. Jeśli ominiesz jakiś kod, możesz powrócić do
poprzedniego kodu(ów), przyciskając klawisz CH. Pamiętaj,
aby ONE FOR ALL 4 był cały czas skierowany na telewizor, kiedy
przyciskasz ten klawisz.
7 Jak tylko twój telewizor się wyłączy, przyciśnij klawisz M
(MAGIC), aby zapisać kod.
Ważne uwagi:
- Większość telewizorów nie włącza się przez przyciśnięcie klawisza POWER.
Spróbuj włączyć swój telewizor, przyciskając klawisze “numeryczne”, lub
przycisk TV-text-off”.
- Aby wyszukać kodu dla innego urządzenia postępuj zgodnie z powyższymi
instrukcjami, przyciśnij tylko klawisz odpowiedniego urządzenia zamiast
klawisza TV w kroku 2.
- Jeśli twój oryginalny pilot wideo nie posiada przycisku POWER, w kroku 5,
wciśnij zamiast niego przycisk PLAY.
x2
102 WWW.ONEFORALL.COM
x
2
J
eśli pilot ONE FOR ALL 4 został już skonfigurowany, można wyświetlić zapisany
kod konfiguracyjny.
Przykład: Aby sprawdzić kod dla telewizora:
1 Naciśnij raz TV.
2 Przyciśnij i przytrzymaj klawisz M (MAGIC), do
m
omentu dwukrotnego mrugnięcia czerwonej
d
iody znajdującej się poniżej przycisku POWER
(czerwona dioda LED błyśnie raz, a potem dwa razy).
3 Przyciśnij 9 9 0. Czerwona dioda LED pod przyciskiem POWER
b
łyśnie dwukrotnie.
4 Dla pierwszej cyfry czterocyfrowego kodu, naciśnij 1 i policz
mrugnięcia czerwonej diody. Jeśli nie ma mrugnięć, dana
cyfra to “0”.
5 Dla drugiej cyfry, naciśnij 2 i policz mrugnięcia. Jeśli nie ma
mrugnięć, dana cyfra to “0”.
6 Dla trzeciej cyfry, naciśnij 3 i policz mrugnięcia czerwonej
diody. Jeśli nie ma mrugnięć, dana cyfra to “0”.
7 Dla czwartej cyfry, naciśnij 4 i policz mrugnięcia czerwonej
diody. Jeśli nie ma mrugnięć, dana cyfra to “0”. Teraz znasz swój
czterocyfrowy kod.
R
R
o
o
z
z
p
p
o
o
z
z
n
n
a
a
w
w
a
a
n
n
i
i
e
e
k
k
o
o
d
d
ó
ó
w
w
(Aby sprawdzić, który kod jest obecnie zaprogramowany)
Szybki kod
1._________________________
2._________________________
3._________________________
4._________________________
5._________________________
WWW.ONEFORALL.COM 103
Możliwa jest zmiana trybu każdego z przycisków urządzenia. Jest to użyteczne, jeżeli
zamierzasz skonfigurować dla ONE FOR ALL 4 dwa urządzenia tego samego typu.
K
od można przypisać za pomocą metody „Ustawiania przy pomocy kodów” (str. 101)
lub „Metoda wyszukiwania (str. 102).
Aby zmienić przycisk urządzenia, patrz trzy poniższe przykłady.
P
rzykład 1 jeśli chcesz zaprogramować drugi telewizor na przycisku VCR.
Przykład 2 jeśli chcesz zaprogramować drugi telewizor na przycisku DVD.
P
rzykład 1:
Aby zaprogramować drugi telewizor na przycisku VCR (na przykład), musisz
zmienić przycisk VCR na przycisk TV, więc naciśnij:
(*) (**)
Przycisk VCR odpowiada teraz drugiemu telewizorowi.
Teraz wprowadź kod ustawień dla drugiego TV, naciskając:
(*) (kod TV) (**)
Przykład 2:
Aby zaprogramować drugi telewizor na przycisku DVD ( na przykład), musisz
zmienić przycisk DVD na przycisk TV, więc naciśnij:
(*) (**)
Przycisk DVD odpowiada teraz drugiemu telewizorowi.
Teraz wprowadź kod ustawień dla drugiego TV, naciskając:
(*) (kod TV) (**)
Resetowanie przycisku urządzenia
Przykład: Aby przywrócić przycisk VCR do oryginalnego trybu, naciśnij:
(*) (**)
Przykład: Aby przywrócić przycisk DVD do oryginalnego trybu, naciśnij:
(*) (**)
(*) Naciśnij i przytrzymaj przycisk M (MAGIC), aż czerwona dioda (LED)
znajdująca się pod przyciskiem POWER zamiga dwa razy.
(**) Dioda LED pod przyciskiem POWER zaświeci się raz a następnie
dwukrotnie.
Funkcje dodatkowe
Módok újrakiosztása
(készülékmód megváltoztatása)
_ _ _ _
_ _ _ _
104 WWW.ONEFORALL.COM
Wybór regulacji głośności
M
ożliwe jest jednoczesne korzystanie z niektórych funkcji telewizora, magnetowidu,
odtwarzacza DVD, odbiornika satelitarnego lub konwertera kablowego. Na przykład:
jeżeli oglądasz program przez magnetowid, możesz dokonać regulacji głośności
(
funkcja TV) bez naciskania przycisku trybu TV na ONE FOR ALL 4. Poniższa tabela
p
odaje niektóre z możliwości.
A
by dokonać regulacji głośności telewizora, będąc w trybie VCR, DVD lub
SAT :
1. Przyciśnij i przytrzymaj klawisz M (MAGIC), do momentu
dwukrotnego mrugnięcia czerwonej diody znajdującej
się poniżej przycisku POWER (czerwona dioda LED
b
łyśnie raz, a potem dwa razy).
2. Naciśnij 9 9 3.
3. Następnie naciśnij przycisk TV, czerwona dioda zamiga
dwa razy.
Aby anulować Wybór regulacji głośności” dla trybu:
(Przykład: aby anulować Wybór regulacji głośności dla trybu VCR)
1. Jednokrotnie naciśnij VCR.
2 Przyciśnij i przytrzymaj klawisz M (MAGIC), do momentu
dwukrotnego mrugnięcia czerwonej diody znajdującej
się poniżej przycisku POWER (czerwona dioda LED
błyśnie raz,
a potem dwa razy).
3. Naciśnij 9 9 3.
4. Następnie naciśnij przycisk Głośność (-) (Volume (-)),
czerwona dioda zamiga cztery razy.
Wynik: będąc w trybie VCR, możesz sterować funkcjami VOL+/- lub MUTE swojego
magnetowidu (wyposażonego w sterowanie głośnością).
Aby anulować Wybór regulacji głośności”:
1 Przyciśnij i przytrzymaj klawisz M (MAGIC), do momentu
dwukrotnego mrugnięcia czerwonej diody znajdującej
się poniżej przycisku POWER (czerwona dioda LED
błyśnie raz, a potem dwa razy).
2. Naciśnij 9 9 3.
3. Naciśnij przycisk Głośność (+) (Volume (+)), czerwona dioda
zamiga cztery razy.
Funkcje dodatkowe
WWW.ONEFORALL.COM 105
Makra (Kolejność poleceń) .
Funkcje dodatkowe
Makra (bezpośrednie)
Możesz zaprogramować ONE FOR ALL 4 na sekwencję poleceń i naciskać jeden
p
rzycisk. Dla Twojej wygody sekwencja poleceń, których regularnie używasz może
b
yć zredukowana do jednego przycisku. NA przykład możesz chcieć wyłączyć
telewizor, magnetowid oraz odtwarzacz DVD w tym samym momencie.
P
rzykład: Aby ustawić makro wspomniane powyżej na klawiszu oznaczonym
Czerwone” na twoim ONE FOR ALL 4:
1
Przyciśnij i przytrzymaj klawisz M (MAGIC), do momentu dwukrotnego
m
rugnięcia czerwonej diody znajdującej się poniżej przycisku POWER
(
czerwona dioda LED błyśnie raz, a potem dwa razy).
2 Naciśnij 9 9 5.
3 Następnie naciśnij klawisz Czerwone (do którego będzie przypisane
makro).
4 Następnie naciśnij TV, POWER, VCR, POWER, DVD, POWER.
5 Aby zapisać makro, naciśnij i przytrzymaj klawisz M (MAGIC), do momentu
dwukrotnego mrugnięcia czerwonej diody znajdującej się poniżej przycisku
POWER (czerwona dioda LED błyśnie raz, a potem dwa razy).
6 Za każdym razem, gdy naciśniesz przycisk Czerwone”, ONE FOR ALL 4
wyłączy Twój telewizor, VCR i Odtwarzacz DVD.
• Aby wykasować makro z przycisku Czerwone, naciśnij:
M* 9 9 5 klawisz Czerwone M*
* Tutaj musisz przytrzymać klawisz M (MAGIC), do momentu dwukrotnego
mrugnięcia czerwonej diody znajdującej się poniżej przycisku POWER
(czerwona dioda LED błyśnie raz, a potem dwa razy).
106 WWW.ONEFORALL.COM
WWW.ONEFORALL.COM 107
Makra przenoszone
Moesz zainstalować przesunięte makro na kadym klawiszu, za
w
yjątkiem klawiszy urządzeń (TV, VCR, SAT i DVD), klawisza M
(
MAGIC) i klawiszy numerycznych.
Jeśli, np., chcesz zaprogramować przesunięte makro na klawiszu
POWER, po prostu naciśnij M (MAGIC) jeden raz, a następnie
k
lawisz POWER w kroku 3.
Teraz, za kadym razem, gdy naciśniesz przycisk M (MAGIC), a potem
POWER, ONE FOR ALL 4 wyłączy Twój telewizor, VCR i odtwarzacz DVD.
Aby wykasować makro przesunięte z przycisku POWER, naciśnij:
M
* 9 9 5 M POWER (ZASILANIE) M*
* Tutaj musisz nacisnąć i przytrzymać klawisz M (MAGIC), do momentu
dwukrotnego mrugnięcia czerwonej diody znajdującej się poniej przycis-
ku POWER (czerwona dioda LED błyśnie raz, a potem dwa razy).
- Kade MAKRO moe składać się z maksymalnie 15 naciśnięć klawisza.
- Upewnij się, e programujesz makro na wolnym przycisku, którego nie
uywasz w adnym trybie.
- Kiedy ju zaprogramujesz makro dla danego klawisza, sekwencja będzie
działać bez względu na tryb (TV, VCR, SAT i DVD) jakiego uywasz.
- Aby uniknąć przypadkowych nagrań za pomocą ONE FOR ALL 4, musisz
dwukrotnie nacisnąć przycisk NAGRYWANIE (RECORD), aby rozpocząć
nagrywanie. Z tego powodu, nie moesz przypisać makra lub prze-
suniętego makra do klawisza Record.
- Jeśli przytrzymałeś przycisk na kilka sekund na oryginalnym pilocie, a
funkcja moe nie działać w makro na pilocie ONE FOR ALL.
- Jeśli programujesz makro na przycisku, jego oryginalna funkcja zostanie
przeniesiona (poza przyciskami KAN. +/-, GŁ. +/- ( CH+/- VOL+/- ). Aby
uzyskać dostęp naciśnij M (MAGIC), a następnie odpowiedni przycisk. Jeśli
umieścisz makro na przycisku numerycznym, dostęp do oryginalnej funkcji
uzyskasz po dwukrotnym naciśnięciu przycisku M (MAGIC), a następnie
przycisku numerycznego.
- Jeśli przesunięte makro zostanie umieszczona na przyciskach kanału lub
głośności, funkcje koloru i jasności zostaną dezaktywowane.
Funkcje dodatkowe
108 WWW.ONEFORALL.COM
Key Magic
®
J
ak zaprogramować brakujące funkcje
Przycisk Magic jest wyłączną cechą ONE FOR ALL. Budowa ONE FOR ALL pozwala,
a
by można było obsługiwać wiele funkcji twojego oryginalnego pilota , nawet te,
które nie posiadają swojego własnego klawisza w bloku klawiszy ONE FOR ALL.
Często używane funkcje mogą być przydzielone do przycisków, które wybierzesz
korzystając z funkcji przycisku Magic twojego ONE FOR ALL.
A
by zaprogramować pewne funkcje przy pomocy przycisku Magic musisz znać odpo-
wiadające im kody. Ponieważ kody tych funkcji różne są w
przypadku różnych typów urządzeń, nie można ich znaleźć w instrukcji. Możesz
poprosić o podanie kodów funkcji dzwoniąc do twojego punktu obsługi klienta, lub
w
ysyłając faks czy email.
P
roszę wspomnieć:
• 4-cyfrowy kod ustawień, przy którym działa twoje urządzenie.
• Jak te funkcje zostały oznaczone na twoim oryginalnym pilocie.
Po otrzymaniu kodu (kodów) z punku obsługi klienta, programowanie kodu jest
łatwe:
1 Naciśnij przycisk urządzenia (TV, VCR, SAT i DVD).
2 Przyciśnij i przytrzymaj klawisz M (MAGIC), do momentu dwukrotnego
mrugnięcia czerwonej diody znajdującej się poniżej przycisku POWER
(czerwona dioda LED błyśnie raz, a potem dwa razy).
3 Przyciśnij 9 9 4. Czerwona dioda LED pod przyciskiem POWER błyśnie
dwukrotnie.
4 Naciśnij jednokrotnie przycisk M (MAGIC).
5 Wprowadź 5-cyfrowy kod funkcyjny (uzyskany z punktu obsługi klienta).
6 Naciśnij klawisz urządzenia do którego funkcja będzie przypisana.
Przycisk urządzenia błyśnie dwukrotnie.
REFERENCJE FUNKCJI
(pierwszy wpis jest przykładem):
URZĄDZENIE KOD USTAWIEŃ FUNKCJA KOD FUNKCJI
TV 0556 16/9 format 00234
- Aby uzyskać dostęp do funkcji, którą zaprogramowałeś, najpierw naciśnij
przycisk urządzenia.
- Key Magic® moe być przypisany do kadego przycisku, OPRÓCZ klawisza
M (MAGIC).
- Wszystkie kody otrzymane z punktu obsługi klienta mogą słuyć w
przyszłości.
Funkcje dodatkowe
Wykrywanie i usuwanie usterek
P
roblem:
Twoja marka nie jest
w
ymieniona na liście
kodów?
O
NE FOR ALL nie działa z
twoim urządzeniem(ami)?
ONE FOR ALL nie wykonuje
p
oprawnie poleceń?
Problemy ze zmianą
kanałów?
Wideo nie zapisuje?
ONE FOR ALL nie reaguje po
przyciśnięciu klawisza?
Dioda LED nie miga po
przyciśnięciu klawisza?
R
ozwiązanie:
Spróbuj metody wyszukiwania na
s
tr. 102.
A
) Spróbuj wszystkich kodów dla
twojej marki.
B
) Spróbuj metody wyszukiwania na
s
tr. 102.
Możesz używać nieprawidłowego
k
odu. Spróbuj powtórzyć ustawiania
bezpośredniego korzystając z innego
kodu podanego na liście przy nazwie
t
wojej marki, lub uruchom metodę
w
yszukiwania, tak długo aż
wyszukasz kod.
Wprowadź numer kanału dokładnie
tak, jak zrobiłbyś to na swoim
oryginalnym pilocie.
Na twoim ONE FOR ALL, musisz
przycisnąć klawisz zapisu dwukrotnie,
jest to funkcja zabezpieczająca.
Upewnij się, że masz nowe baterie i
czy skierowałeś URC-9040 w stronę
twojego urządzenia.
Wymień baterie na dwie nowe
alkaiczne baterie „AA/LR6”.
Centrum Obsługi Klienta
Jeżeli masz pytania dotyczące działania uniwersalnego pilota ONE FOR ALL i nie
możesz znaleźć na nie odpowiedzi w sekcji Wykrywanie i usuwanie usterek, możesz
skontaktować się z centrum obsługi klienta.
0-08003111302
Możesz także odwiedzić naszą stronę internetową: www.oneforall.com
WWW.ONEFORALL.COM 109
122 WWW.ONEFORALL.COM
144 WWW.ONEFORALL.COM
WWW.ONEFORALL.COM 145
146 WWW.ONEFORALL.COM
/