Facom DL.10EU Instrukcja obsługi

Marka
Facom
Kategoria
zabawki
Model
DL.10EU
Rodzaj
Instrukcja obsługi
PL
GWARANCJA
Typ D = 2 LATA. Patrz ogólne warunki sprzedaży w katalogu FACOM lub w cenniku FACOM.
Z zastrzeżeniem przestrzegania wszystkich opisanych powyżej instrukcji.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA
Użytkownik musi zapoznać się z następującymi instrukcjami i zaleceniami przed użyciem dźwigu.
Nieprzestrzeganie zaleceń może spowodować uszkodzenie dźwigu, a nawet spowodować obrażenia ciała użytkownika.
Informować we właściwy sposób pracowników zajmujących się obsługa lub konserwacją wyposażenia roboczego, przede wszystkim o warunkach
użytkowania wyposażenia roboczego, instrukcjach i zaleceniach dotyczących tego wyposażenia.
Sprawdzać urządzenia do podnoszenia:
- Kontrola uruchomienia, wykonywana przy pierwszym użyciu urządzenia, nowego lub używanego, w zakładzie.
- Kontrola przy ponownym użyciu, wykonywana przy demontażu i montażu, modyfi kacji, poważnej naprawie lub wypadku spowodowanym przez uszkodze
nie urządzenia.
- Ogólne kontrole okresowe, wykonywane w regularnie, mające na celu wykrycie wszelkich uszkodzeń mogących stanowić przyczynę niebezpieczeństwa.
Kontrole dotyczą urządzeń poruszanych mechanicznie oraz urządzeń poruszanych siłą mięśni. Wynik kontroli musi być ujęty w rejestrze bezpieczeństwa prowadzonym przez
kierownika zakładu.
Kiedy urządzenia są uszkodzone, muszą zostać wycofane z użytkowania lub natychmiast naprawione.
Przy transporcie ręcznym, należy udostępnić personelowi niezbędne zabezpieczenia indywidualne: obuwie ochronne, najlepiej z materiałów olejoodpornych,
rękawice ochronne, itd
.
Do transportu mechanicznego, zabrania się podnoszenia, z wyjątkiem prób i testów, ciężarów przekraczających podane na urządzeniu.
W czasie użytkowania dźwigu, należy zwracać uwagę aby:
1. obciążenie maksymalne (1) użytkowania było zanotowane na dźwigu,
2. kontrola każdego podnośnika została wykonana:
- raz w roku w przypadku normalnego użytkowania,
- co 6 miesięcy w przypadku intensywnego użytkowania,
- natychmiast po użyciu w wyjątkowych warunkach, zwłaszcza w razie przypadkowego przeciążenia.
Dźwigi mogą służyć wyłącznie do podnoszenia lub opuszczania lub przemieszczania ładunku.
OSTRZEŻENIA!
1. Przed podniesieniem ładunku, należy zwrócić uwagę, aby znajdował się na stabilnej, płaskiej, poziomej i czystej powierzchni (brak smaru i oleju) (2).
2. Samochód musi być prawidłowo unieruchomiony (3).
3. Do podtrzymania samochodu należy stosować odpowiednie środki, na przykład wózek FACOM CR.S6 (4).
4. Aby zapobiec pośliznięciu zespołu należy zawsze prawidłowo wyśrodkować ciężar na dźwig (6) za pomocą rozdzielacza FACOM DL.101.
5. Nigdy nie używać przedłużacza (5).
6. Sprawdzać regularnie poziom oleju (8). Zbyt duża ilość oleju może uszkodzić lub rozregulować urządzenia (patrz «instrukcje przed użyciem»).
7. Przy wymianie oleju, nie należy nigdy używać płynu hamulcowego, alkoholu, gliceryny, detergentów, oleju silnikowego lub zużytego oleju. Użycie
zanieczyszczonego oleju może spowodować uszkodzenie urządzenia i szkody wewnętrzne. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się
bezpośrednio z dystrybutorem FACOM, który sprzedał Państwu wyposażenie. FACOM zaleca olej o symbolu WA.21.
8.
Sprawdzić, czy etykieta z zaleceniami jest czytelna. Przy przywracaniu zgodności urządzeń, dostępne są etykiety
(
A) oraz instrukcja obsługi (
Q.NU-DL.5-20EU/1008
).
INSTRUKCJA PRAWIDŁOWEJ OBSŁUGI
1.
Przed każdym użyciem dźwigu, należy go sprawdzić. Należy przede wszystkim sprawdzić obecność wycieków oleju, uszkodzonych lub brakujących części.
2. Uszkodzone części muszą być wymienione przez wykwalifikowany personel z wykorzystaniem oryginalnych części FACOM.
3. Każda część dźwigu musi zostać skontrolowana w przypadku przeciążenia lub uderzenia.
MONT
Ze względu na konieczność manipulacji ciężkimi elementami, przy wykonywaniu czynności montażowych należy prosić o pomoc inne osoby.
1.
Aby zamontować nogi (B1 i B2) dźwigów DL.5, należy ustawić dźwig na ziemi z kołami w pozycji podanej na rys. (C). Rozpocząć czynności montażowe od wyciągnięcia kołka (B3) poprzez obraca-
nie nim, aż jego element mocujący (B6) przystanie do otworu. Z nogami ustawionymi na ziemi, wstawić kołek (B3) w otwory (B4, B5) tak, aby element mocujący (B6) przystawał do otworu.
Delikatnie obrócić kołkiem, zwracając uwagę, aby nie wyszedł z otworu i zamocować nogi do podstawy dźwigu. Przy składaniu nóg, należy postępować w odwrotnej kolejności.
2. Montaż dźwigów DL.10EU wykonujemy przez ustawienie kolumny (E) na nogach (F) i jej zamocowanie za pomocą dostarczonych śrub. Przed przystąpieniem do wykonywania
czynności montażowych należy zaklinować koła, aby zapobiec przesunięciu się dźwigu.
Następnie, zamontować wysięgnik (G) i jego mechanizm kulisowy (H) na kolumnie i na koniec jednostkę hydrauliczną (I) na wsporniku znajdującym się na kolumnie. Kończymy
czynności montażowe przez zamocowanie tłoka na wysięgniku (G) za pomocą kołka i dwóch pierścieni elastycznych.
UŻYTKOWANIE I DZIAŁANIE
1. Przed przystąpieniem do użytkowania, należy opróżnić obieg hydrauliczny w celu usunięcia powietrza znajdującego się w zaworach jednostki hydraulicznej. W tym celu, stanąć z
tyłu dźwigu, obrócić dźwignię zespołu (9) o 90° jednocześnie wielokrotnie uruchamiając pompę (10) jednostki hydraulicznej. W momencie zwolnienia dźwigni (9), dźwig jest go-
towy do pracy. Aby uruchomić pompę, ustawić jednostkę hydrauliczną w najwygodniejszej pozycji roboczej.
2. Aby podnosić ładunek, uruchomić dźwignię (10); można nią obracać w celu ustawienia w najwygodniejszej pozycji. Aby podnosić silnik, zamocować go w punktach zakotwicze-
nia zalecanych przez producenta.
3. Jeśli zachodzi potrzeba użytkowania dźwigu w innych pozycjach, mechanizm kulisowy należy zablokować za pomocą śruby mocującej (7).
4. Opuszczanie ładunku wykonujemy przez obracanie dźwignią (9). Ten system umożliwia precyzyjną ręczną regulację i kontrolę opuszczania.
Opuszczanie zostanie zatrzymane w momencie, gdy użytkownik przestanie poruszać dźwignią.
5. Po zakończeniu użytkowania dźwigu, należy całkowicie wciągnąć tłok. Przedtem, należy ustawić mechanizm kulisowy w pozycji początkowej (7).
KONSERWACJA
Ważne. Konserwację i naprawę dźwigu należy powierzyć wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi z odpowiednim wykształceniem i doświadczeniem oraz znajomością sys-
temów hydraulicznych stosowanych w tych urządzeniach.
1. Regularnie czyścić i smarować wały i części ruchome dźwigu (9), które należy utrzymywać w stanie czystym i zabezpieczyć w środowisku agresywnym.
2. Używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych.
3. Zaprzestać użytkowania dźwigu, jeśli został obciążony ładunkiem nienormalnym lub po uderzeniu, do czasu usunięcia problemu.
4. Jeśli chcemy sprawdzić poziom oleju lub wymienić olej, należy wymontować jednostkę hydrauliczną z wciągniętym tłokiem, wyjąć korek otworu wlewowego i opróżnić zawartość
do zbiornika. Ustawiając jednostkę hydrauliczną w pozycji poziomej, wlać odpowiednią ilość oleju zgodnie z instrukcjami w zależności od modelu. Zwrócić uwagę, aby zanieczyszc-
zenia nie przedostawały się do oleju podczas napełniania.
Ważne. Nadmierna ilość oleju, w porównaniu z wymaganą objętością, może uniemożliwić prawidłowe działanie urządzenia.
5. Używać oleju hydraulicznego typu HL lub HM, klasy ISO o lepkości kinematycznej 30 cST przy 40°C, lub lepkości według Englera 3 przy 50° C.
Bardzo ważne. Nigdy nie wolno używać płynu hamulcowego.
6. Jeśli dźwig nie jest użytkowany, należy go ustawić w najniższej pozycji w celu minimalizacji oksydowania tłoka (11).
Zalecamy stosowanie antyoksydantu na tłoku głównym i na tłoku pompy.
7. Przechowywać dźwig w suchym, czystym miejscu z dala od dzieci.
8.
Po osiągnięciu granicy okresu eksploatacji dźwigu, opróżnić znajdujący się w nim olej i przekazać go do spółki zajmującej się recyklingiem; wycofać dźwig z użytkowania zgodnie z lokalnymi przepisami.
9. Przy zamawianiu zestawów uszczelek i zespołów elementów należy podać ich referencje za pomocą załączonej tabeli.
11
NU-DL.5-20EU_1008.indd 10 27/10/2008 11:37:05
En France, pour tous renseignements techniques sur l'outillage à main, téléphonez au : 01 64 54 45 14
BELGIQUE
LUXEMBOURG
FACOM Belgie B.V.B.A.
Egide Walschaertsstraat 14-16
2800 MECHELEN
BELGIQUE
: +32 (0) 15 47 39 35
Fax : +32 (0) 15 47 39 71
NEDERLAND
FACOM Gereedschappen BV
Kamerlingh Onnesweg 2
Postbus 134
4130 EC Vianen
NEDERLAND
: (0347) 362 362
Fax : (0347) 376 020
DANMARK
FINLAND
ISLAND
NORGE
SVERIGE
FACOM NORDEN
Nordre Strandvej 119B
3150 HELLEBÆK
DENMARK
: +45 49 76 27 77
Fax : +45 49 76 27 66
SINGAPORE
FAR EAST
FACOM TOOLS FAR EAST
N° 25 Senoko South Road
Woodlands East Industrial Estate
Singapore 758081
SINGAPORE
: (65) 6752 2001
Fax : (65) 6752 2697
DEUTSCHLAND
FACOM GmbH
Otto-Hahn-Straße 9
42369 Wuppertal
DEUTSCHLAND
: +49 202 69 819-329
Fax : +49 202 69 819-350
SUISSE
ÖSTERREICH
MAGYARORSZAG
ČESKÁ REP.
FACOM WERKZEUGE GMBH
Ringstrasse 14
8600 DÜBENDORF
SUISSE
: 41 44 802 8093
Fax : 41 44 802 8091
ESPAÑA
PORTUGAL
FACOM Herramientas S.L.
Poligono industrial de Vallecas
C/Luis 1°, s/n-Nave 95 - 2°Pl.
28031 Madrid
ESPAÑA
: +34 91 778 21 13
Fax : + 34 91 380 65 33
UNITED
KINGDOM
EIRE
FACOM-UK
Europa view
SHEFFIELD BUSINESS PARK
ENGLAND
: (44) 114 244 8883
Fax : (44) 114 273 9038
ITALIA
SWK Utensilerie S.r.l.
Via Volta 3
21020 Monvalle (VA)
ITALIA
: (0332) 790 381
Fax : (0332) 790
307
POLSKA
FACOM Tools Polska Sp. zo.o.
ul.Modlińska 190
03-119 Warszawa
POLSKA
: (48 22) 510-3627
Fax : (48 22) 510-3656
FRANCE
&
INTERNATIONAL
Société FACOM
6-8, rue Gustave Eiffel B.P.99
91423 Morangis cedex
FRANCE
: 01 64 54 45 45
Fax : 01 69 09 60 93
http:/ /
www.facom.com
Europa link
SHEFFIELD 59 1 XH
NU-DL.5-20EU_1008.indd 20 27/10/2008 11:40:21
/

Ten podręcznik jest również odpowiedni