Trust Vintori Instrukcja obsługi

Marka
Trust
Kategoria
głośniki
Model
Vintori
Typ
Instrukcja obsługi
Bluetooth Audio Speaker - USER’S MANUAL
46
Instalacja
A Wybór wejścia
B Kontrola głośności/Tryb
C Poprzednia ścieżka*
D Odtwarzanie/Wstrzymanie*
E Następna ścieżka*
F Lampka kontrolna:
Niebieska – miga 1x co sek. Tryb parowania
Niebieska – miga 1x co 2 sek. Brak połączenia parującego
Niebieska – miga 2x co 4 sek. Sparowane i połączone
Czerwona – światło ciągłe Wejście 3,5 mm
Niebieska – miga 1x co sek. Tryb oczekiwania
G Wejście audio 3,5 mm
H Wyjście słuchawkowe 3,5 mm
I Wejście zasilacza
J Przycisk zasilania
K Zasilacz
L Kabel audio
* Dostępne tylko w trybie wejścia Bluetooth.
- Podłącz zasilacz do gniazdka ściennego.
- Podłącz zasilacz do gniazda wejścia zasilacza „I”.
- Włącz głośnik, wciskając przycisk zasilania na tylnej ścianie głośnika.
- Lampka kontrolna „F” zacznie migać na niebiesko co sekundę (tryb parowania).
Jeżeli lampka kontrolna nie miga na niebiesko 1x co sekundę, wciśnij i przytrzymać przez 5 sek. przycisk
odtwarzanie/wstrzymanie.
Jeżeli w trakcie konfiguracji urządzenia wymagany jest kod dostępu, użyj kodu „0000”.
1
2
Bluetooth Audio Speaker - USER’S MANUAL
47
Konfiguracja standardowa
iPad/iPhone
- Przejdź do „Settings” [„Ustawienia”].
- Przejdź do ustawień „General” [„Ogólne”].
- Przejdź do „Bluetooth” [„Bluetooth”].
- Upewnij się, że Bluetooth jest uruchomiony.
- Z listy urządzeń Bluetooth wybierz „Trust BT Audio”. (upewnij się, że głośnik jest w trybie parowania)
Gdy status urządzenia to „paired” [„sparowane”], urządzenie jest gotowe do pracy.
Android
Przejdź do „Settings” [„Ustawienia”].
Przejdź do „Wireless and network” [„Połączenie bezprzewodowe i sieć”].
Przejdź do „Bluetooth settings” [„Ustawienia Bluetooth”] i jeżeli to koniecznie wciśnij „find nearby
devices” [„Wyszukaj urządzenia w pobliżu”].
Z listy urządzeń Bluetooth wybierz „Trust BT Audio”. (upewnij się, że głośnik jest w trybie parowania)
9 Wciśnij i przytrzymaj „Trust BT Audio”, aby przejść do menu konfiguracji bezprzewodowego urządzenia
audio.
10 Upewnij się, że status urządzenia to „Connected” [„Połączone”] a profil – „Media” [„Media”].
Urządzenie jest gotowe do pracy.
Windows
11 A. Otwórz pasek zadań.
B. Kliknij ikonę Bluetooth.
C. Kliknij „Add a device” [„Dodaj urządzenie”].
12 - Z listy urządzeń Bluetooth wybierz „Trust BT Audio”. (upewnij się, że głośnik jest w trybie parowania)
Urządzenie jest gotowe do pracy, gdy tylko jego dodawanie zakończy się powodzeniem.
13 - Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę głośnika na pasku zadań.
- Otwórz „Playback devices” [„Urządzenia do odtwarzania”].
14
- Ustaw urządzenie „Trust BT Audio” jako domyślne.
8
6
5
3
4
7
Bluetooth Audio Speaker - USER’S MANUAL
48
Konfiguracja pod systemem operacyjnym Mac
- Kliknij na pasku zadań ikonę Bluetooth.
- Upewnij się, że Bluetooth jest uruchomiony.
- Przejdź do „set up Bluetooth device” [„Konfiguruj urządzenie Bluetooth”].
- Z listy urządzeń Bluetooth wybierz „Trust BT Audio”. (upewnij się, że urządzenie jest w trybie parowania)
- Kliknij „Continue” [„Dalej”].
- Jeżeli próba parowania nie powiodła się, przejdź do „Passcode options” [„Opcje kodu dostępu”].
- Wybierz „Use a specific passcode” [„Użyj określonego kodu dostępu”].
- Należy użyć kodu: „0000”.
- Kliknij „ok” [„ok”].
- Kliknij „Continue” [„Dalej”].
-
Urządzenie jest gotowe do pracy.
Funkcje zaawansowane
Oczekiwanie
Wciśnięcie i przytrzymanie przez 4 sekundy przycisku kontroli głośności spowoduje przełączenie głośnika
w tryb oczekiwania. (lampka kontrolna miga na czerwono 1x co sekundę)
Aby ponownie uruchomić głośnik, wciśnij i przytrzymaj przez 1 sekundę przycisk kontroli głośności.
Kontrola głośności/wysokich tonów/niskich tonów
W czasie odtwarzania muzyki wciśnij przycisk kontroli głośności, aby przełączyć między głośnością,
wysokimi tonami i niskimi tonami.
Pamięć głośnika
Głośnik wyposażony jest we wbudowana pamięć. W ten sposób, przy każdym uruchomieniu głośnika i
odtwarzacza muzycznego urządzenia automatycznie nawiążą połączenie.
Aby usunąć zawartość pamięci głośnika wciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk
odtwarzania/wstrzymania.
Zmiana wejścia audio
Głośnik wyposażony jest w 2 różne wejścia audio: Bluetooth i 3,5 mm.
Wciśnięcie przycisku wyboru źródła „A” umożliwia przełączanie między tymi wejściami.
Lampka kontrolna wskazuje wybrane źródło wejścia: - lampka niebieska: Bluetooth
- lampka czerwona: wejście audio 3,5 mm
Bluetooth Audio Speaker - USER’S MANUAL
49
Rozwiązywanie problemów
Problem Rozwiązanie
Nie mogę nawiązać połączenia
między głośnikiem BT a
odtwarzaczem
- Upewnij się, że głośnik BT jest w trybie parowania. Wciśnij i
przytrzymaj przez 5 sek. przycisk odtwarzania/wstrzymania, aby
włączyć tryb parowania. (niebieska lampka kontrolna miga co
sekundę)
- Upewnij się, że wybrane jest właściwe wejście.
Jeżeli wymagany jest kod dostępu, użyj kodu „0000”.
- Przestaw głośnik BT bliżej źródła wejścia audio. (zasięg maksymalny
w idealnych warunkach to 10 m)
- Usuń zawartość pamięci wewnętrznej głośnika. (wciśnij i
przytrzymaj przez 5 sek. przycisk odtwarzania/wstrzymania) Powtórz
korki konfiguracji standardowej urządzenia. (iPad/iPhone, Android,
Windows, Mac)
- Głośnik może być sparowany jednocześnie tylko z jednym
urządzeniem.
Brak dźwięku
- Sprawdź lampkę kontrolną. Lampka kontrolna powinna migać na
niebiesko 2x co 4 sek.
- Upewnij się, że wybrane jest właściwe wejście.
- Powtórz korki konfiguracji standardowej urządzenia. (iPad/iPhone,
Android, Windows, Mac)
- Głośnik BT znajduje się zbyt daleko od odtwarzacza. (zasięg
maksymalny w idealnych warunkach to 10 m)
- Jeżeli korzystasz z produktu w pobliżu dużej powierzchni metalowej,
usuń ją lub odsuń produkt nieco dalej od powierzchni metalowej.
- Ściany i podłogi znacznie redukują zakres działania produktu.
Przestaw głośnik BT bliżej źródła wejścia audio.
- Przestaw głośnik BT z dala od urządzeń bezprzewodowych. (takich
j
ak bezprzewodowe routery sieciowe, mysz i klawiatura)
Dźwięk zniekształcony
Poziom dźwięku jest niski
- Skontroluj ustawienia głośności odtwarzacza. (Tablet, Smartphone,
PC)
Jeżeli problem nie został rozwiązany, skorzystaj z naszej pomocy pod adresem www.trust.com/18017/faq.
/

Ten podręcznik jest również odpowiedni dla