Trust 18066 Instrukcja instalacji

Marka
Trust
Kategoria
przenośne zestawy słuchawkowe
Model
18066
Typ
Instrukcja instalacji
Bluetooth Audio Headset - USER’S MANUAL
39
Instalacja
A Lampka kontrolna poziomu naładowania baterii
B Przycisk zasilania
C Przyciski regulacji poziomu głośności
D Złącze zasilania USB
E Lampka kontrolna stanu
połączenia Bluetooth:
Niebieska – miga 3x co sek. Tryb parowania
Niebieska – miga 1x co 2 sek. Połączone
F Kabel USB do ładowania
- Podłącz kabel USB do zestawu słuchawkowego i portu USB komputera lub laptopa.
- Lampka kontrolna poziomu naładowania baterii zapali się na czerwono, jeżeli rozpocznie się ładowanie.
- Jeżeli bateria zestawu słuchawkowego jest w pełni naładowana, lampka kontrolna poziomu
naładowania baterii zgaśnie.
- Wciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 8 sek., aż lampka kontrolna zacznie szybko migać (tryb
parowania).
Aby wyłączyć zestaw słuchawkowy, wciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sek.
Jeżeli w trakcie konfiguracji urządzenia wymagany jest kod dostępu, użyj kodu „0000”.
Zestawu słuchawkowego można używać także w czasie ładowania.
Konfiguracja standardowa
iPad/iPhone
- Przejdź do „Settings” [„Ustawienia”].
- Przejdź do ustawień „General” [„Ogólne”].
- Przejdź do „Bluetooth”.
- Upewnij się, że Bluetooth jest uruchomiony.
- Z listy urządzeń Bluetooth wybierz „Trust BT Headset” [„Zestaw słuchawkowy Bluetooth Trust”].
(Upewnij się, że zestaw słuchawkowy jest w trybie parowania.)
Jeżeli status urządzenia to „Paired” [„Sparowane”], urządzenie jest gotowe do pracy.
Android
Przejdź do „Settings” [„Ustawienia”].
Przejdź do „Wireless and network” [„Połączenie bezprzewodowe i sieć”].
Przejdź do „Bluetooth settings” [„Ustawienia Bluetooth”] i jeżeli to koniecznie wciśnij „Find nearby
devices” [„Wyszukaj urządzenia w pobliżu”].
Z listy urządzeń Bluetooth wybierz „Trust BT Headset” [„Zestaw słuchawkowy Bluetooth Trust”].
(Upewnij się, że zestaw słuchawkowy jest w trybie parowania.)
10 Wciśnij i przytrzymaj „Trust BT Headset” [„Zestaw słuchawkowy Bluetooth Trust”], aby przejść do menu
konfiguracji bezprzewodowego urządzenia audio.
11 - Upewnij się, że stan urządzenia to „Connected” [„Połączone”].
- Aby rozpoczęcie słuchania muzyki było możliwe, upewnij się, że profil „Media” jest aktywowany.
- Aby wykonanie połączenia telefonicznego było możliwe, upewnij się, że profil „Phone” [„Telefon”] jest
aktywowany.
3
9
1
7
6
4
5
8
2
Bluetooth Audio Headset - USER’S MANUAL
40
Urządzenie jest gotowe do pracy.
Windows
12 A. Otwórz pasek zadań.
B. Kliknij ikonę Bluetooth.
C. Kliknij „Add a device” [„Dodaj urządzenie”].
13 - Z listy urządzeń Bluetooth wybierz „Trust BT Headset” [„Zestaw słuchawkowy Bluetooth Trust”].
(Upewnij się, że zestaw słuchawkowy jest w trybie parowania.)
Urządzenie jest gotowe do pracy, gdy tylko jego dodawanie zakończy się powodzeniem.
14 A. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę zestawu słuchawkowego na pasku zadań.
B. Otwórz „Playback devices” [„Urządzenia do odtwarzania”].
15
- Ustaw urządzenie jako urządzenie domyślne.
Konfiguracja pod systemem operacyjnym Mac
- Kliknij na pasku zadań ikonę Bluetooth.
- Upewnij się, że Bluetooth jest uruchomiony.
- Przejdź do „Set up Bluetooth device” [„Konfiguruj urządzenie Bluetooth”].
- Z listy urządzeń Bluetooth wybierz „Trust BT Headset” [„Zestaw słuchawkowy Bluetooth Trust”]. (Upewnij
się, że urządzenie jest w trybie parowania.)
- Kliknij „Continue” [„Dalej”].
- Jeżeli próba parowania nie powiodła się, przejdź do „Passcode options” [„Opcje kodu dostępu”].
- Wybierz „Use a specific passcode” [„Użyj określonego kodu dostępu”].
- Należy użyć kodu „0000”.
- Kliknij „ok”.
- Kliknij „Continue” [„Dalej”].
-
Urządzenie jest gotowe do pracy.
Bluetooth Audio Headset - USER’S MANUAL
41
Rozwiązywanie problemów
Problem Rozwiązanie
Nie mogę nawiązać połączenia
między zestawem słuchawkowym BT
a odtwarzaczem
- Upewnij się, że zestaw słuchawkowy BT jest w trybie parowania.
Wciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 8 sek., aby aktywować
tryb parowania. (Niebieska lampka kontrolna miga szybko 3x co sek.)
Jeżeli wymagany jest kod dostępu, użyj kodu „0000”.
- Przestaw zestaw słuchawkowy BT bliżej źródła wejścia audio.
(Zasięg maksymalny w idealnych warunkach to 10 m.)
- Zestaw słuchawkowy może być sparowany jednocześnie tylko z
j
ednym urządzeniem.
Brak dźwięku
- Sprawdź lampkę kontrolną. Lampka kontrolna powinna migać na
niebiesko 1x co 2 sek.
- Powtórz korki konfiguracji standardowej urządzenia (iPad/iPhone,
Android, Windows, Mac).
- Zestaw słuchawkowy BT znajduje się zbyt daleko od odtwarzacza.
(Zasięg maksymalny w idealnych warunkach to 10 m.)
- Upewnij się, że korzystasz z adaptera w specyfikacji co najmniej
Bluetooth 2.0, który obsługuje profil A2DP.
- Zainstaluj ponownie/zaktualizuj sterowniki urządzenia Bluetooth i
uruchom ponownie system.
- Jeżeli korzystasz z produktu w pobliżu dużej powierzchni metalowej,
usuń ją lub odsuń produkt nieco dalej od powierzchni metalowej.
- Ściany i podłogi znacznie redukują zakres działania produktu.
Przestaw zestaw słuchawkowy BT bliżej źródła wejścia audio.
- Przestaw zestaw słuchawkowy BT z dala od urządzeń
bezprzewodowych. (Takich jak bezprzewodowe routery sieciowe,
mysz i klawiatura.)
Dźwięk zniekształcony
Poziom głośności jest zbyt niski lub
zbyt wysoki
- Skontroluj ustawienia poziomu głośności odtwarzacza (Tablet,
Smartfon, Komputer).
- Zwiększ lub zmniejsz poziom głośności za pomocą przycisków
zestawu słuchawkowego.
Jeżeli problem nie został rozwiązany, skorzystaj z naszej pomocy pod adresem www.trust.com/18066/faq.
/