Acer Z271U Skrócona instrukcja obsługi

Marka
Acer
Kategoria
Telewizory
Model
Z271U
Rodzaj
Skrócona instrukcja obsługi
Polski
Skrócona instrukcja uruchamiania monitora LCD firmy Acer (QSG)
Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje.
1. W celu wyczyszczenia ekranu monitora LCD: Należy upewnić się, czy monitor przystosowany jest do zasilania prądem przemiennym
dostępnym w miejscu użytkowania.
•Wyłączyć monitor LCD i odłączyć przewód zasilający.
Spryskać szmatkę środkiem czyszczącym bez zawartości rozpuszczalnika i delikatnie wyczyścić ekran.
• NIE NALEŻY BEZPOŚREDNIO SPRYSKIWAĆ LUB ZWILŻAĆ JAKIMKOLWIEK PŁYNEM EKRANU LUB OBUDOWY.
• NIE STOSOWAĆ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH NA BAZIE AMONIAKU LUB ALKOHOLU DO CZYSZCZENIA EKRANU
LCD LUB OBUDOWY.
Firma Acer nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za szkody wynikłe z używania środków czyszczących na bazie amoniaku
lub alkoholu.
2. Nie umieszczać monitora LCD w pobliżu okna. Wystawienie monitora na działanie deszczu, wilgoci lub światła słonecznego może go
poważnie uszkodzić.
3. Nie wywierać nacisku na ekran LCD. Nadmierny nacisk może spowodować trwałe uszkodzenie wyświetlacza.
4. Nie zdejmować pokrywy ani nie dokonywać prób samodzielnej naprawy urządzenia. Wszelkie czynności serwisowe powinny być
wykonywane wyłącznie przez upoważnionego do tego serwisanta.
5. Monitor LCD należy przechowywać w pomieszczeniu o temperaturze od -20 do 60°C (od -4 do 140°F). Przechowywanie monitora
LCD w temperaturze poza tym zakresem może spowodować trwałe uszkodzenie.
6. Natychmiast odłączyć monitor i wezwać serwisanta, jeśli wystąpią jakiekolwiek z następujących okoliczności:
Kabel sygnałowy z monitora do komputera jest postrzępiony lub uszkodzony.
Na monitor LCD rozlał się płyn lub monitor jest wystawiony na działanie deszczu.
Monitor LCD lub obudowa są uszkodzone.
Montaż monitora na podstawie
1. Wyjąć podstawę monitora z opakowania i umieścić ją na stabilnej i równej powierzchni.
2. Wyjąć monitor z opakowania.
3. Zamontować ramię podpórki monitora na podstawie.
•Upewnić się, że podstawa jest zablokowana na ramieniu. (dotyczy wybranych modeli)
Przytwierdzić podstawę do ramienia podpórki monitora, dokręcając śrubę za pomocą zintegrowanego wypustu lub odpowiedniej
monety. (dotyczy wybranych modeli)
Podłączanie monitora do komputera
1. Wyłączyć monitor i odłączyć przewód zasilający komputera.
2. 2-1 Podłączanie kabla HDMI
a. Upewnić się, że zarówno monitor, jak i komputer jest wyłączony.
b. Podłączyć kabel HDMI do komputera.
Korzystając z HDMI, możesz nacisnąć dowolny przycisk (poza przyciskiem zasilania)
w celu włączenia źródła portu wejścia/wyjścia.
2-2 Podłączanie kabla DP (gniazdo domyślne)
a. Upewnić się, że zarówno monitor, jak i komputer jest wyłączony.
b. Podłączyć kabel DP do komputera.
3. Podłączyć kabel audio. (opcjonalnie)
4. Włożyć przewód zasilający monitora do gniazda zasilania z tyłu monitora.
5. Podłączyć przewody zasilające komputera i monitora do znajdującego się
w pobliżu gniazdka elektrycznego.
6. Wybrać opcję Wł./Wył. Ładowania przez USB po rozładowaniu, aby włączyć/wyłączyć
tę funkcję.
Zewnętrzne elementy sterujące
Nr Nazwa Opis
1
Przycisk/wskaźnik
zasilania
Włącza/wyłącza monitor. Niebieski
kolor wskazuje stan zasilania.
Bursztynowy kolor wskazuje tryb
czuwania/oszczędzania energii.
2
Klawisze szybkiego
dostępu 1, 2
Aktywują funkcję klawiszy szybkiego
dostępu definiowanych przez
użytkownika.
3 Przycisk wejścia
Naciskać, by zmieniać źródła sygnału
wejściowego.
4 Przycisk Navi/OK
Aktywuje menu OSD, a po jego
włączeniu służy jako klawisz wyboru
żądanej funkcji. Jego ponowne
naciśnięcie umożliwia dokonanie
wyboru.
HDMI
DP
DC
HDMI
DP IN
1
1
2
3
4
Polski
Regulacje i informacje dotyczące bezpieczeństwa
Informacja o zgodności z przepisami FCC
Niniejszy sprzęt został przetestowany i stwierdzono jego zgodność z normami dotyczącymi urządzeń cyfrowych Klasy B, zgodnie z
Częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają zapewnić właściwą ochronę przed szkodliwymi zakłóceniami w pomieszczeniach
mieszkalnych. Niniejsze urządzenie wytwarza, wykorzystuje i może emitować energię oczęstotliwościach radiowych i jeżeli nie zostało
ono zainstalowane oraz nie jest użytkowane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia komunikacji radiowej.
Jednak nie ma żadnej gwarancji, że zakłócenia te nie wystąpią w konkretnym miejscu. Jeżeli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia
w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, które można stwierdzić, wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do podjęcia
próby usunięcia zakłóceń, korzystając z co najmniej jednego z poniższych sposobów:
Zmiana położenia anteny odbiorczej.
Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.
Podłączenie urządzenia do gniazdka elektrycznego znajdującego się w innym obwodzie elektrycznym niż gniazdko, do którego
podłączony jest odbiornik.
Skonsultowanie się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym.
Deklaracja zgodności CE
Firma Acer Inc. niniejszym oświadcza, że monitor LCD spełnia zasadnicze wymogi i inne stosowne postanowienia dyrektywy kompatybilności
elektromagnetycznej 2014/30/UE, dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE oraz dyrektywy RoHS 2011/65/UE i dyrektywy 2009/125/WE w
odniesieniu do ustanowienia ram ustalania wymogów dotyczących ekologicznego projektowania produktów związanych z energią.
Uwaga:
W celu uniknięcia uszkodzenia monitora nie należy go podnosić za podstawę.
Uwaga: Przewody ekranowane
W celu zachowania zgodności z przepisami o kompatybilności elektromagnetycznej urządzenie można podłączać do innych urządzeń
komputerowych jedynie za pomocą przewodów ekranowanych.
Uwaga: Urządzenia peryferyjne
Do tego urządzenia można podłączać jedynie urządzenia peryferyjne (urządzenia wejścia/wyjścia, terminale, drukarki, itp.) mające
certyfikat zgodności z normami dla urządzeń Klasy B. Praca z urządzeniami peryferyjnymi nieposiadającymi odpowiedniego certyfikatu
prawdopodobnie spowoduje zakłócenia w odbiorze radiowym i telewizyjnym.
Przestroga
Zmiany lub modyfikacje niezatwierdzone w sposób wyraźny przez producenta mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika,
nadanego przez Federalną Komisję Łączności, do korzystania z niniejszego produktu.
Warunki pracy
Niniejsze urządzenie jest zgodne z wymogami zawartymi w Części 15 przepisów FCC. Jego działanie musi spełniać dwa następujące
warunki: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń; (2) urządzenie musi być zdolne do przyjmowania dowolnych zakłóceń,
w tym zakłóceń mogących negatywnie wpływać na jego działanie.
Uwaga: Użytkownicy z Kanady
Niniejsze urządzenie cyfrowe klasy B spełnia kanadyjską normę ICES-003.
Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
Unieszkodliwianie zużytego sprzętu przez użytkowników w prywatnym gospodarstwie
domowym w Unii Europejskiej
Ten symbol na produkcie lub na jego opakowaniu oznacza, że niniejszego produktu nie należy wyrzucać z innymi
odpadami gospodarstwa domowego. Obowiązkiem użytkownika jest zutylizowanie zużytego sprzętu przez przekazanie
go do wyznaczonego punktu odbioru w celu recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Osobny odbiór
i recykling zużytego sprzętu podczas utylizacji pomogą zachować zasoby naturalne i zagwarantować ponowne
przetworzenie sprzętu w sposób, który chroni zdrowie ludzkie i środowisko naturalne. Aby uzyskać więcej informacji na
temat miejsc, w których można pozostawić zużyty sprzęt do recyklingu, należy skontaktować się z lokalnym urzędem
miasta, przedsiębiorstwem utylizacji odpadów z gospodarstwa domowego lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.
Polski
DANE TECHNICZNE
Instrukcje i inne dokumenty dotyczące produktu firmy Acer można znaleźć w oficjalnej witrynie pomocy technicznej firmy Acer.
* Roczny pobór energii jest obliczany na podstawie typowego poboru energii przez 4 godziny dziennie, 365 dni w roku.
Panel LCD
Układ napędowy Kolorowy wyświetlacz LCD TFT
Rozmiar 27”W (68,47 cm)
Rozstaw pikseli 0,233 mm (w poziomie) × 0,233 mm (w pionie)
Jasność
400 cd/m
2
(typowa)
Kontrast 1000:1
Kąt widzenia 170° (w poziomie) 160° (w pionie) (CR=10)
Czas reakcji 1 ms (GTG)
Typ panelu TN
Częstotliwość pozioma
HDMI 1.4: 30-140 KHz
DP: 88-222 KHz
Częstotliwość pionowa
HDMI 1.4: 24-60 Hz
DP: 30-144 Hz
Wyświetlane kolory 16,7 miliona
Zegar punktowy HDMI 1.4: 300 MHz, DP: 590 MHz
Maksymalna rozdzielczość
2560 × 1440 przy częstotliwości 60 Hz (HDMI)
2560 × 1440 przy częstotliwości 144 Hz (wyłączona funkcja DP-Over Clock)
2560 × 1440 przy częstotliwości 165 Hz (włączona funkcja DP-Over Clock)
Plug & Play VESA DDCCI/DDC2B
Klasa efektywności energetycznej B
* Roczny pobór energii 57 (kWh) (dotyczy modelu z wejściem HDMI)
Pobór mocy
(przy 200 nitach)
Tryb włączenia 30,0 W (typowy)
Tryb uśpienia 0,5 W (typowy)
Tryb wyłączenia 0,5 W (typowy)
Złącze wejściowe
HDMI 19-stykowe (tylko model z wejściem HDMI)
DP (tylko model z wejściem DP)
Wejściowy sygnał wideo
HDMI (tylko model z wejściem HDMI) (opcjonalnie)
DP (tylko model z wejściem DP) (opcjonalnie)
Głośniki 7 W x 2 (tylko model z wejściem audio) (opcjonalnie)
Maksymalny rozmiar ekranu
W poziomie: 596,74 mm
W pionie: 335,66 mm
Źródło zasilania 100-240 V, 50/60 Hz
Kwestie środowiskowe
Temperatura pracy: Od 0° do 40°C
Temperatura przechowywania: Od -20° do 60°C
Wilgotność otoczenia podczas pracy: Od 20% do 80%
Wymiary 613,68 (szer.) × 401,59 ~ 511,59 (wys.) × 268,38 (gł.) mm
Waga: 8,5 kg (netto)
Specyfikacje mechanizmów
Pochylenie: Od -5° do +25° (tylko w najwyższym punkcie dostępne jest 25 stopni odchylenia dla kąta wzniesienia)
Obrót: Od -30° do +3
Regulacja wysokości: Od 0 mm do 110 mm; od 0 mm do 90 mm (W modelach z śledzeniem ruchu oka)
Obrót w pionie: Nie
Zdejmowalna podpórka: Tak
Zewnętrzne
elementy sterujące
Przełącznik/przyciski
Przycisk zasilania
Klawisz szybkiego dostępu 1
Klawisz szybkiego dostępu 2
Wejście
Klawisz Navi 5
Funkcje
Kontrast
Jasność
Nieb. Światło
Gamma
Adaptive contrast
Dark boost
sRGB
Nasycenie
ULMB (wyłącznie DP)
Refresh rate num
Ładowania przez USB po rozładowaniu
LED zasil.
6-osiowy kolor
Cel
Głośność
Temp. koloru
Język
Wyłączenie OSD
Głębokie uśpienie
OD
nVidia 3D Light Boost
Przezroczystość
Tryb szeroki
Wejście
Przypis. przyc. skrótu
Tryb szyb. uruch
Tryby
Over Clock (wyłącznie DP)
Wyświetlanie informacji
Resetuj
Zakończ
Wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
/