Acer KG271U Skrócona instrukcja obsługi

Kategoria
Telewizory
Typ
Skrócona instrukcja obsługi
Polski
Skrócona instrukcja uruchamiania monitora LCD firmy Acer (QSG)
Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje.
1. W celu wyczyszczenia ekranu monitora LCD: Należy upewnić się, czy monitor przystosowany jest do zasilania prądem przemiennym
dostępnym w miejscu użytkowania.
•Wyłączyć monitor LCD i odłączyć przewód zasilający.
Spryskać szmatkę środkiem czyszczącym bez zawartości rozpuszczalnika i delikatnie wyczyścić ekran.
NIE NALEŻY BEZPOŚREDNIO SPRYSKIWAĆ LUB ZWILŻAĆ JAKIMKOLWIEK PŁYNEM EKRANU LUB OBUDOWY.
NIE STOSOWAĆ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH NA BAZIE AMONIAKU LUB ALKOHOLU DO CZYSZCZENIA EKRANU
LCD LUB OBUDOWY.
Firma Acer nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za szkody wynikłe z używania środków czyszczących na bazie amoniaku
lub alkoholu.
2. Nie umieszczać monitora LCD w pobliżu okna. Wystawienie monitora na działanie deszczu, wilgoci lub światła słonecznego może go
poważnie uszkodzić.
3. Nie wywierać nacisku na ekran LCD. Nadmierny nacisk może spowodować trwałe uszkodzenie wyświetlacza.
4. Nie zdejmować pokrywy ani nie dokonywać prób samodzielnej naprawy urządzenia. Wszelkie czynności serwisowe powinny być
wykonywane wyłącznie przez upoważnionego do tego serwisanta.
5. Monitor LCD należy przechowywać w pomieszczeniu o temperaturze od -20 do 60°C (od -4 do 140°F). Przechowywanie monitora
LCD w temperaturze poza tym zakresem może spowodować trwałe uszkodzenie.
6. Natychmiast odłączyć monitor i wezwać serwisanta, jeśli wystąpią jakiekolwiek z następujących okoliczności:
Kabel sygnałowy z monitora do komputera jest postrzępiony lub uszkodzony.
Na monitor LCD rozlał się płyn lub monitor jest wystawiony na działanie deszczu.
Monitor LCD lub obudowa są uszkodzone.
Montaż monitora na podstawie
1. Wyjąć podstawę monitora z opakowania i umieścić ją na stabilnej i równej powierzchni.
2. Wyjąć monitor z opakowania.
3. Zamontować ramię podpórki monitora na podstawie.
•Upewnić się, że podstawa jest zablokowana na ramieniu. (dotyczy wybranych modeli)
Przytwierdzić podstawę do ramienia podpórki monitora, dokręcając śrubę za pomocą zintegrowanego wypustu lub odpowiedniej
monety. (dotyczy wybranych modeli)
Podłączanie monitora do komputera
1. Wyłączyć monitor i odłączyć przewód zasilający komputera.
2. 2-1 Podłączanie kabla DP (tylko model z gniazdem DP)
a. Upewnić się, że zarówno monitor, jak i komputer jest wyłączony.
b. Podłączyć kabel DP do komputera.
2-2 Podłączanie kabla HDMI (tylko model z wejściem HDMI)
a. Upewnić się, że zarówno monitor, jak i komputer jest wyłączony.
b. Podłączyć kabel HDMI do komputera.
3. Włożyć przewód zasilający monitora do gniazda zasilania z tyłu monitora.
4. Podłączyć przewody zasilające komputera i monitora do znajdującego się w pobliżu
gniazdka elektrycznego.
Zewnętrzne elementy sterujące
Nr Ikona Nazwa Opis
1, 2
Przycisk/
wskaźnik
zasilania
Włącza/wyłącza monitor. Niebieski kolor wskazuje
stan zasilania. Bursztynowy kolor wskazuje tryb
czuwania/oszczędzania energii.
3
Funkcje menu
ekranowego
(OSD)
Nacisnąć, aby wyświetlić menu ekranowe (OSD).
Nacisnąć jeszcze raz, aby zatwierdzić wybór w menu
ekranowym (OSD).
4
Przycisk
wejścia
Naciskać, by zmieniać źródła sygnału wejściowego.
5
Przycisk
Głośność
Nacisnąć, aby wyświetlić skalę ustawiania głośności.
6Jasność
Nacisnąć klawisz, żeby otworzyć menu Jasność
iustawić ją na żądanym poziomie.
7TrybNaciśnij, aby włączyć menu Tryb.
HDMI
DP
DP1 DP2
HDMI2 HDMI1
1234567
Polski
Regulacje i informacje dotyczące bezpieczeństwa
Informacja o zgodności z przepisami FCC
Niniejszy sprzęt został przetestowany i stwierdzono jego zgodność z normami dotyczącymi urządzeń cyfrowych Klasy B, zgodnie z
Częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają zapewnić właściwą ochronę przed szkodliwymi zakłóceniami w pomieszczeniach
mieszkalnych. Niniejsze urządzenie wytwarza, wykorzystuje i może emitować energię oczęstotliwościach radiowych i jeżeli nie zostało
ono zainstalowane oraz nie jest użytkowane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia komunikacji radiowej.
Jednak nie ma żadnej gwarancji, że zakłócenia te nie wystąpią w konkretnym miejscu. Jeżeli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia
w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, które można stwierdzić, wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do podjęcia
próby usunięcia zakłóceń, korzystając z co najmniej jednego z poniższych sposobów:
Zmiana położenia anteny odbiorczej.
Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.
Podłączenie urządzenia do gniazdka elektrycznego znajdującego się w innym obwodzie elektrycznym niż gniazdko, do którego
podłączony jest odbiornik.
Skonsultowanie się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym.
Deklaracja zgodności CE
Firma Acer Inc. niniejszym oświadcza, że monitor LCD spełnia zasadnicze wymogi i inne stosowne postanowienia dyrektywy kompatybilności
elektromagnetycznej 2014/30/UE, dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE oraz dyrektywy RoHS 2011/65/UE i dyrektywy 2009/125/WE w
odniesieniu do ustanowienia ram ustalania wymogów dotyczących ekologicznego projektowania produktów związanych z energią.
Uwaga:
W celu uniknięcia uszkodzenia monitora nie należy go podnosić za podstawę.
Uwaga: Przewody ekranowane
W celu zachowania zgodności z przepisami o kompatybilności elektromagnetycznej urządzenie można podłączać do innych urządzeń
komputerowych jedynie za pomocą przewodów ekranowanych.
Uwaga: Urządzenia peryferyjne
Do tego urządzenia można podłączać jedynie urządzenia peryferyjne (urządzenia wejścia/wyjścia, terminale, drukarki, itp.) mające
certyfikat zgodności z normami dla urządzeń Klasy B. Praca z urządzeniami peryferyjnymi nieposiadającymi odpowiedniego certyfikatu
prawdopodobnie spowoduje zakłócenia w odbiorze radiowym i telewizyjnym.
Przestroga
Zmiany lub modyfikacje niezatwierdzone w sposób wyraźny przez producenta mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika,
nadanego przez Federalną Komisję Łączności, do korzystania z niniejszego produktu.
Warunki pracy
Niniejsze urządzenie jest zgodne z wymogami zawartymi w Części 15 przepisów FCC. Jego działanie musi spełniać dwa następujące warunki:
(1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń; (2) urządzenie musi być zdolne do przyjmowania dowolnych zakłóceń, w tym
zakłóceń mogących negatywnie wpływać na jego działanie.
Uwaga: Użytkownicy z Kanady
Niniejsze urządzenie cyfrowe klasy B spełnia kanadyjską normę ICES-003.
Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
Unieszkodliwianie zużytego sprzętu przez użytkowników w prywatnym gospodarstwie
domowym w Unii Europejskiej
Ten symbol na produkcie lub na jego opakowaniu oznacza, że niniejszego produktu nie należy wyrzucać z innymi
odpadami gospodarstwa domowego. Obowiązkiem użytkownika jest zutylizowanie zużytego sprzętu przez przekazanie
go do wyznaczonego punktu odbioru w celu recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Osobny odbiór
i recykling zużytego sprzętu podczas utylizacji pomogą zachować zasoby naturalne i zagwarantować ponowne przetworzenie
sprzętu w sposób, który chroni zdrowie ludzkie i środowisko naturalne. Aby uzyskać więcej informacji na temat miejsc,
w których można pozostawić zużyty sprzęt do recyklingu, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta,
przedsiębiorstwem utylizacji odpadów z gospodarstwa domowego lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.
Polski
DANE TECHNICZNE
Instrukcje i inne dokumenty dotyczące produktu firmy Acer można znaleźć w oficjalnej witrynie pomocy technicznej firmy Acer.
* Roczny pobór energii jest obliczany na podstawie typowego poboru energii przez 4 godziny dziennie, 365 dni w roku.
Panel LCD
Układ napędowy Kolorowy wyświetlacz LCD TFT
Rozmiar 27”W (69 cm)
Rozstaw pikseli 0,233 mm (w poziomie) x 0,233 mm (w pionie)
Jasność
350 cd/m
2
(typowa)
Kontrast Maks. 100000000:1 (ACM)
Kąt widzenia 170° (w poziomie) 160° (w pionie) (CR=10)
Czas reakcji 1 ms (od G do G)
Typ panelu TN
Częstotliwość pozioma
HDMI: 31–105 kHz
DP: 113–113 kHz
Częstotliwość pionowa
HDMI: 56–76 Hz
HDMI: 48–70 Hz (FreeSync wł.)
DP: 48–75 Hz
Wyświetlane kolory 16,7 miliona
Zegar punktowy
HDMI: 277,82 MHz
DP: 298,47 MHz
Maksymalna rozdzielczość
HDMI: 2560 x 1440 przy częstotliwości 70 Hz
DP: 2560 x 1440 przy częstotliwości 75 Hz
Plug & Play VESA DDCCI/DDC2B
Klasa efektywności energetycznej A
* Roczny pobór energii 39 (kWh) (dotyczy modelu z wejściem HDMI)
Pobór mocy
Tryb włączenia 50 W (typowy)
Tryb uśpienia 0,5 W (typowy)
Tryb wyłączenia 0,5 W (typowy)
Złącze wejściowe
HDMI 19-stykowe (tylko model z wejściem HDMI) (opcjonalnie)
DP (tylko model z wejściem DP) (opcjonalnie)
Wejściowy sygnał wideo
HDMI (tylko model z wejściem HDMI) (opcjonalnie)
DP (tylko model z wejściem DP) (opcjonalnie)
Głośniki 2 W x 2 (tylko model z wejściem audio) (opcjonalnie)
Maksymalny rozmiar ekranu
W poziomie: 596,74 mm
W pionie: 335,66 mm
Źródło zasilania 100-240 V, 50/60 Hz
Kwestie środowiskowe
Temperatura pracy: Od 5° do 35°C
Temperatura przechowywania: Od -20° do 60°C
Wilgotność otoczenia podczas pracy: Od 10% do 85%
Wymiary 557,89 (szer.) x 429,69 (wys.) x 215,46 (g
łęb.) mm
Waga: 5,0 kg (netto)
Specyfikacje mechanizmów
Pochylenie: Od -5° do +15°
Obrót: Nie
Regulacja wysokości: Nie
Obrót w pionie: Nie
Zdejmowalna podpórka: Tak
Zewnętrzne elementy
sterujące
Przełącznik/przyciski
Przycisk zasilania
MENU/WPROWADŹ
Wejście
Głośność
Jasność
Tryb
Funkcje
Jasność
Kontrast
Nieb. światło
Wzmocn. czerni
ACM
Super ostrość
Gamma
Temp. koloru
sRGB Mode
6-osiowa barwa
Nasyc. 6-osiow
Głośność
Over Drive
Cel
Język
Wyłączenie OSD
Przezroczystość
Refresh rate number
Wejście
Autom. źródło
Format DP
Przypis. przyc. skrótu
Tryb szeroki
DDC/CI
Poz. czarn. HDMI
Tryb szyb. uruch
Wyświetlanie informacji
Resetuj wszyst. ustaw.
Zakończ
Wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116

Acer KG271U Skrócona instrukcja obsługi

Kategoria
Telewizory
Typ
Skrócona instrukcja obsługi