Acer V277 Skrócona instrukcja obsługi

Marka
Acer
Model
V277
Typ
Skrócona instrukcja obsługi
Polski
Skrócona instrukcja uruchamiania monitora LCD firmy Acer
Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje.
1. W celu wyczyszczenia ekranu monitora LCD: Należy upewnić się, czy monitor przystosowany jest do zasilania prądem przemiennym
dostępnym w miejscu użytkowania.
•Wyłączyć monitor LCD i odłączyć przewód zasilający.
Spryskać szmatkę środkiem czyszczącym bez zawartości rozpuszczalnika i delikatnie wyczyścić ekran.
NIE NALEŻY BEZPOŚREDNIO SPRYSKIWAĆ LUB ZWILŻAĆ JAKIMKOLWIEK PŁYNEM EKRANU LUB OBUDOWY.
NIE STOSOWAĆ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH NA BAZIE AMONIAKU LUB ALKOHOLU DO CZYSZCZENIA EKRANU
LCD LUB OBUDOWY.
Firma Acer nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za szkody wynikłe z używania środków czyszczących na bazie amoniaku
lub alkoholu.
2. Nie umieszczać monitora LCD w pobliżu okna. Wystawienie monitora na działanie deszczu, wilgoci lub światła słonecznego może go
poważnie uszkodzić.
3. Nie wywierać nacisku na ekran LCD. Nadmierny nacisk może spowodować trwałe uszkodzenie wyświetlacza.
4. Nie zdejmować pokrywy ani nie dokonywać prób samodzielnej naprawy urządzenia. Wszelkie czynności serwisowe powinny być
wykonywane wyłącznie przez upoważnionego do tego serwisanta.
5. Monitor LCD należy przechowywać w pomieszczeniu o temperaturze od -20 °C do 60 °C (od -4 °F do 140 °F). Przechowywanie monitora
LCD w temperaturze poza tym zakresem może spowodować trwałe uszkodzenie.
6. Natychmiast odłączyć monitor i wezwać serwisanta, jeśli wystąpią jakiekolwiek z następujących okoliczności:
Kabel sygnałowy z monitora do komputera jest postrzępiony lub uszkodzony.
Na monitor LCD rozlał się płyn lub monitor jest wystawiony na działanie deszczu.
Monitor LCD lub obudowa są uszkodzone.
Montaż monitora na podstawie
1. Wyjąć monitor z opakowania.
2. Zamocować podpórkę do podstawy. (dotyczy wybranych modeli)
3. Obrócić w prawo, aby zablokować. Upewnić się, że podstawa jest zablokowana na podpórce. (dotyczy wybranych modeli)
4. Przytwierdzić podstawę do podpórki, dokręcając śrubę za pomocą zintegrowanego wypustu lub odpowiedniej monety. (dotyczy wybranych
modeli)
Podłączanie monitora do komputera
1. Wyłączyć monitor i odłączyć przewód zasilający komputera.
2. 2-1 Podłączanie kabla wideo
a. Upewnić się, że zarówno monitor, jak i komputer jest wyłączony.
b. Podłączyć kabel VGA do komputera.
2-2 Podłączanie kabla HDMI (tylko model z gniazdem HDMI)
a. Upewnić się, że zarówno monitor, jak i komputer jest wyłączony.
b. Podłączyć jeden koniec kabla HDMi do złącza w tylnej części monitora, a
następnie podłączyć drugi koniec do portu komputera.
2-3 Podłączanie kabla DP (tylko model z gniazdem DP) (opcjonalne)
a. Upewnić się, że zarówno monitor, jak i komputer jest wyłączony.
b. Podłączyć kabel DP do komputera.
3. Podłączyć kabel audio. (tylko model z wejściem audio) (opcjonalne)
4. Włożyć przewód zasilający monitora do gniazda zasilania z tyłu monitora.
5. Podłączyć przewody zasilające komputera i monitora do znajdującego się wpobliżu
gniazdka elektrycznego.
Zewnętrzne elementy sterujące
Nr Nazwa Opis
1
Przycisk/wskaźnik
zasilania
Włącza/wyłącza monitor. Niebieski kolor
wskazuje stan zasilania. Bursztynowy kolor
wskazuje tryb czuwania/oszczędzania energii.
2
Klawisze szybkiego
dostępu 1, 2
Aktywują funkcję klawiszy szybkiego dostępu
definiowanych przez użytkownika.
3 Przycisk wejścia
Naciskać, by zmieniać źródła sygnału
wejściowego.
4 Przycisk Navi/OK
Aktywuje menu OSD, a po jego włączeniu służy
jako klawisz wyboru żądanej funkcji. Jego
ponowne naciśnięcie umożliwia dokonanie
wyboru.
DP
HDMI
VGA
AUDIO INVGA IN
HDMI DP
opcjonalne
1
1
2
3
4
Polski
Regulacje i informacje dotyczące bezpieczeństwa
Informacja o zgodności z przepisami FCC
Niniejszy sprzęt został przetestowany i stwierdzono jego zgodność z normami dotyczącymi urządzeń cyfrowych Klasy B, zgodnie
zCzęścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają zapewnić właściwą ochronę przed szkodliwymi zakłóceniami w pomieszczeniach
mieszkalnych. Niniejsze urządzenie wytwarza, wykorzystuje i może emitować energię oczęstotliwościach radiowych i jeżeli nie zostało
ono zainstalowane oraz nie jest użytkowane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia komunikacji radiowej.
Jednak nie ma żadnej gwarancji, że zakłócenia te nie wystąpią w konkretnym miejscu. Jeżeli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia
w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, które można stwierdzić, wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do podjęcia
próby usunięcia zakłóceń, korzystając z co najmniej jednego z poniższych sposobów:
Zmiana położenia anteny odbiorczej.
Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.
Podłączenie urządzenia do gniazdka elektrycznego znajdującego się w innym obwodzie elektrycznym niż gniazdko, do którego
podłączony jest odbiornik.
Skonsultowanie się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym.
Deklaracja zgodności CE
Firma Acer Inc. niniejszym oświadcza, że monitor LCD spełnia zasadnicze wymogi i inne stosowne postanowienia dyrektywy kompatybilności
elektromagnetycznej 2014/30/UE, dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE oraz dyrektywy RoHS 2011/65/UE i dyrektywy 2009/125/WE
w odniesieniu do ustanowienia ram ustalania wymogów dotyczących ekologicznego projektowania produktów związanych z energią.
Uwaga:
W celu uniknięcia uszkodzenia monitora nie należy go podnosić za podstawę.
Uwaga: Przewody ekranowane
W celu zachowania zgodności z przepisami o kompatybilności elektromagnetycznej urządzenie można podłączać do innych urządzeń
komputerowych jedynie za pomocą przewodów ekranowanych.
Uwaga: Urządzenia peryferyjne
Do tego urządzenia można podłączać jedynie urządzenia peryferyjne (urządzenia wejścia/wyjścia, terminale, drukarki, itp.) mające
certyfikat zgodności z normami dla urządzeń Klasy B. Praca z urządzeniami peryferyjnymi nieposiadającymi odpowiedniego certyfikatu
prawdopodobnie spowoduje zakłócenia w odbiorze radiowym i telewizyjnym.
Przestroga
Zmiany lub modyfikacje niezatwierdzone w sposób wyraźny przez producenta mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika,
nadanego przez Federalną Komisję Łączności, do korzystania z niniejszego produktu.
Warunki pracy
Niniejsze urządzenie jest zgodne z wymogami zawartymi w Części 15 przepisów FCC. Jego działanie musi spełniać dwa następujące
warunki: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń; (2) urządzenie musi być zdolne do przyjmowania dowolnych
zakłóceń, w tym zakłóceń mogących negatywnie wpływać na jego działanie.
Uwaga: Użytkownicy z Kanady
Niniejsze urządzenie cyfrowe klasy B spełnia kanadyjską normę ICES-003.
Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
Unieszkodliwianie zużytego sprzętu przez użytkowników w prywatnym gospodarstwie
domowym w Unii Europejskiej
Ten symbol na produkcie lub na jego opakowaniu oznacza, że niniejszego produktu nie należy wyrzucać zinnymi
odpadami gospodarstwa domowego. Obowiązkiem użytkownika jest zutylizowanie zużytego sprzętu przez przekazanie
go do wyznaczonego punktu odbioru w celu recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Osobny odbiór
i recykling zużytego sprzętu podczas utylizacji pomogą zachować zasoby naturalne i zagwarantować ponowne
przetworzenie sprzętu w sposób, który chroni zdrowie ludzkie i środowisko naturalne. Aby uzyskać więcej informacji na
temat miejsc, w których można pozostawić zużyty sprzęt do recyklingu, należy skontaktować się z lokalnym urzędem
miasta, przedsiębiorstwem utylizacji odpadów z gospodarstwa domowego lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.
/