Beurer BM 54 Instrukcja obsługi

Kategoria
Jednostki ciśnienia krwi
Typ
Instrukcja obsługi

Ten podręcznik jest również odpowiedni dla

130
Drodzy Klienci!
Cieszymy się, że zdecydowali się Państwo na zakup naszego
produktu. Firma Beurer oferuje dokładnie przetestowane produkty
wysokiej jakości przeznaczone do pomiaru wagi, ciśnienia krwi,
temperatury ciała itętna, do łagodnej terapii, masażu, ogrzewania
inawilżania powietrza, atakże urządzenia do pielęgnacji urody
iułatwiające opiekę nad dziećmi.
Zpoważaniem, zespół Beurer
POLSKI
Spis treści
1. Zawartość opakowania ...................................................130
2. Objaśnienie symboli ........................................................131
3. Użytkowanie zgodne zprzeznaczeniem ..........................132
4. Ostrzeżenia iwskazówki dotyczące bezpieczeństwa .....132
5. Opis urządzenia ............................................................... 134
6. Uruchomienie ..................................................................135
7. Zastosowanie ..................................................................137
8. Czyszczenie ikonserwacja ..............................................144
9. Akcesoria iczęści zamienne ...........................................144
10. Postępowanie wprzypadku problemów .........................144
11. Utylizacja ........................................................................145
12. Dane techniczne .............................................................. 146
13. Gwarancja/serwis ............................................................ 147
Należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi, zachować ją
iprzechowywać wmiejscu dostępnym dla innych użytkowników oraz
przestrzegać podanych wniej wskazówek.
1. Zawartość opakowania
Zestaw należy sprawdzić pod kątem zewnętrznych uszkodz
kartonowego opakowania oraz kompletności zawartości. Przed
użyciem upewnić się, że na urządzeniu ani na akcesoriach nie
widać żadnych uszkodzeń, awszystkie części opakowania
zostały usunięte. Wrazie wątpliwości należy zaprzestać używania
urządzenia izwrócić się do dystrybutora lub napisać na podany
adres działu obsługi klienta.
1 ciśnieniomierz
1 mankiet naramienny
4 baterie AAA 1,5 VLR03
1 pokrowiec
1 instrukcja obsługi
1 przewodnik szybkiego startu
131
2. Objaśnienie symboli
Na urządzeniu, winstrukcji obsługi, na opakowaniu itabliczce
znamionowej urządzenia zastosowano następujące symbole:
OSTRZEŻENIE
Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem
utraty zdrowia lub odniesienia obrażeń ciała
UWAGA
Wskazówki bezpieczeństwa odnoszące
się do możliwości uszkodzenia urządzenia/
akcesoriów
Wskazówka
Ważne informacje
Należy przestrzegać instrukcji obsługi.
Część aplikacyjna typu BF
Prąd stały
Utylizacja zgodnie zdyrektywą WE
ozużytych urządzeniach elektrycznych
ielektronicznych – WEEE (Waste Electrical
and Electronic Equipment).
Baterii zawierających szkodliwe substancje
nie należy wyrzucać zodpadami
zgospodarstwa domowego.
Opakowanie zutylizować wsposób przyjazny
dla środowiska.
Producent
Storage/Transport
Dopuszczalna temperatura iwilgotność
powietrza podczas przechowywania oraz
transportu
Operating
Dopuszczalna temperatura iwilgotność
powietrza podczas pracy
IP21
Ochrona przed ciałami obcymi ośrednicy
12,5mm iwiększymi oraz przed kroplami
wody spadającymi pionowo
S
N
Numer seryjny
Oznakowanie CE potwierdza zgodność
zzasadniczymi wymogami dyrektywy 93/42/
EWG wsprawie wyrobów medycznych.
132
3. Użytkowanie zgodne zprzeznaczeniem
Ciśnieniomierz naramienny BM 54 jest przeznaczony do użytku
domowego isłuży do nieinwazyjnego pomiaru ikontroli ciśnienia
tętniczego krwi itętna uosób dorosłych oobwodzie ramienia
zzakresu 22–44 cm.
Urządzenie pozwala na szybki iprosty pomiar ciśnienia krwi
itętna, atakże na wyświetlenie różnych wartości średnich zwy-
konanych wcześniej pomiarów. Zmierzone wartości są klasyfiko-
wane ioceniane wformie graficznej. Wprzypadku ewentualnie
występujących zaburzeń rytmu serca użytkownik jest ostrzegany
przez pojawienie się symbolu na wyświetlaczu.
4. Ostrzeżenia iwskazówki dotyczące
bezpieczeństwa
Wskazówki dotyczące użytkowania
Mierzyć ciśnienie zawsze otej samej porze dnia, aby można
było porównać wartości.
Na co najmniej 30 minut przed wykonaniem pomiaru nie jeść,
nie pić, nie palić, ani nie podejmować wysiłku fizycznego.
Przed pierwszym pomiarem ciśnienia krwi należy odpocząć
przez ok. 5 minut!
Jeśli użytkownik chce wykonać kolejno większą liczbę pomi-
arów, należy zachować przerwy między pomiarami, wynoszące
przynajmniej 1 minutę.
Jeśli zmierzona wartość budzi wątpliwości, należy powtórzyć
pomiar.
Zmierzone wartości mają wyłącznie charakter informacyjny.
Pomiar ciśnienia nie zastępuje badania lekarskiego! Wyniki
pomiaru ciśnienia należy skonsultować zlekarzem. Na pod-
stawie pomiaru wżadnym wypadku nie wolno samodzielnie
podejmować decyzji medycznych (np. dotyczących stosowania
leków iich dawkowania)!
Stosowanie ciśnieniomierza poza domem lub wruchu (np.
podczas podróży wsamochodzie, karetce lub helikopterze
bądź wtrakcie wykonywania ćwiczeń fizycznych, np. sportu)
może wpływać na dokładność pomiaru iprowadzić do błędów
pomiaru.
Nie wolno używać ciśnieniomierza do pomiaru ciśnienia
tętniczego unoworodków ikobiet cierpiących na zatrucie
ciążowe. Przed zastosowaniem ciśnieniomierza wczasie ciąży
zaleca się konsultację zlekarzem.
Choroby układu krążenia mogą powodować błędy pomiaru
lub zaburzać jego dokładność. Dotyczy to także bardzo niskie-
go ciśnienia krwi, cukrzycy, zaburzeń rytmu serca iukrwienia,
atakże dreszczy idrgawek.
Urządzenie to nie może być używane przez osoby (także dzie-
ci) niepełnosprawne ruchowo lub umysłowo, nieposiadające
wystarczającej wiedzy i/lub doświadczenia, chyba że używają
go pod kontrolą osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo
lub sposób używania urządzenia został im wyjaśniony przez te
osoby. Należy uważać, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
Ciśnieniomierza nie wolno używać razem zurządzeniem chi-
rurgicznym owysokiej częstotliwości.
Urządzenie należy stosować tylko uosób opodanym obwod-
zie ramienia.
Podczas pompowania urządzenia może dojść do zaburzenia
sprawności danej kończyny.
133
Nie wolno zakłócać cyrkulacji krwi przez zbyt długi pomiar
ciśnienia. Wprzypadku nieprawidłowego działania urządzenia
należy zdjąć mankiet zramienia.
Unikać mechanicznego zwężania, ściskania lub zaginania
wężyka mankietu.
Należy unikać utrzymywania ciśnienia wmankiecie oraz
częstych pomiarów. Wynikające ztego zaburzenie przepływu
krwi może spowodować uszczerbek na zdrowiu.
Mankietu nie należy zakładać na ramię, wktórym leczone są
tętnice iżyły, np. angioplastyka / terapia naczyń krwionośnych
czy przetoka tętniczo-żylna (AV).
Nie należy zakładać mankietu osobom po amputacji piersi.
Nie należy zakładać mankietu na rany, ponieważ może dojść
do dalszych obrażeń.
Zakładać mankiet wyłącznie na lewe ramię. Nie należy zakładać
mankietu winnych miejscach ciała.
Przesłanie i zapisanie danych jest możliwe tylko przy
włączonym zasilaniu ciśnieniomierza. Po wyczerpaniu baterii
nastąpi skasowanie daty igodziny.
Jeśli wciągu 30 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przy-
cisk, nastąpi automatyczne wyłączenie ciśnieniomierza wcelu
oszczędzania baterii.
Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do używania wcelu
określonym wniniejszej instrukcji obsługi. Producent nie po-
nosi odpowiedzialności za szkody wynikające zniewłaściwego
użytkowania urządzenia.
Wskazówki dotyczące przechowywania
Ciśnieniomierz jest wykonany zprecyzyjnych podzespołów
elektronicznych. Dokładność pomiarów itrwałość urządzenia
zależą od prawidłowego obchodzenia się zurządzeniem:
Urządzenie należy chronić przed wstrząsami, wilgocią,
zanieczyszczeniem, dużymi wahaniami temperatury
ibezpośrednim nasłonecznieniem.
Urządzenie należy chronić przed upadkiem.
Nie należy używać urządzenia wpobliżu silnych pól elek-
tromagnetycznych, atakże urządzeń radiowych itelefonów
komórkowych.
Należy stosować wyłącznie mankiet dołączony do
ciśnieniomierza lub oryginalne mankiety zamienne. Wprze-
ciwnym razie pomiary będą nieprawidłowe.
Wskazówki dotyczące postępowania zbateriami
Jeśli dojdzie do kontaktu elektrolitu ze skórą lub oczami, należy
przemyć podrażnione miejsca wodą iskontaktować się zle-
karzem.
Niebezpieczeństwo połknięcia! Małe dzieci mogą
połknąć baterie iudusić się nimi. Dlatego należy przechowywać
baterie wmiejscach niedostępnych dla dzieci!
Należy zwrócić uwagę na znaki polaryzacji plus (+) iminus (-).
Jeśli zbaterii wyciekł elektrolit, należy założyć rękawice ochron-
ne iwyczyścić komorę baterii suchą szmatką.
Baterie należy chronić przed nadmiernym działaniem wysokiej
temperatury.
134
Zagrożenie wybuchem! Nie wrzucać baterii do ognia.
Nie ładować ani nie zwierać baterii.
Wprzypadku niekorzystania zurządzenia przez dłuższy czas
należy wyjąć baterie zkomory.
Należy używać tylko tego samego typu baterii lub odpowie-
dnika.
Zawsze należy wymieniać jednocześnie wszystkie baterie.
Nie używać akumulatorów!
Nie rozmontowywać, nie otwierać ani nie rozdrabniać baterii.
Wskazówki dot. kompatybilności elektromagnetycznej
Urządzenie jest przeznaczone do użytkowania wkażdym oto-
czeniu wymienionym wniniejszej instrukcji obsługi, włącznie
zdomem.
Przy zakłóceniach elektromagnetycznych wpewnych wa-
runkach urządzenie może być użytkowane tylko wograniczo-
nym zakresie. Wskutek tego mogą wystąpić np. komunikaty
obłędach lub może dojść do awarii wyświetlacza/urządzenia.
Należy unikać stosowania tego urządzenia bezpośrednio obok
innych urządzeń lub wsytuacji, gdzie jedno leży na drugim,
ponieważ mogłoby to skutkować nieprawidłowym działaniem.
Jeśli użytkowanie wwyżej opisany sposób jest konieczne,
należy obserwować niniejsze urządzenie iinne urządzenia
wcelu upewnienia się, że wszystkie działają prawidłowo.
Stosowanie innych akcesoriów, niż te określone lub
udostępnione przez producenta urządzenia, może prowadzić
do zwiększenia zakłóceń elektromagnetycznych lub do zm-
niejszenia odporności elektromagnetycznej urządzenia oraz
do nieprawidłowego działania.
Nieprzestrzeganie tej instrukcji może prowadzić do ogranicze-
nia wydajności urządzenia.
5. Opis urządzenia
M1
SYS
mmHg
DIA
mmHg
PUL
/min
M2
1
2
3 4 5
7
8
6
1. Mankiet
2. Wężyk mankietu
3. Wtyk mankietu
4. Wyświetlacz
5. Przyciski pamięci M1/M2
6. Przycisk START/STOP
7. Wskaźnik ryzyka
8. Gniazdko do wężyka mankietu (lewa strona)
135
Wskazania na wyświetlaczu:
1. Godzina/data
2. Ciśnienie skurczowe
3. Ciśnienie rozkurczowe
4. Zmierzone tętno
5. Symbol zaburzeń rytmu serca
6. Symbol tętna
7. Pamięć użytkownika
8. Wskaźnik ryzyka
9. Numer miejsca wpamięci / wskaźnik pamięci wartości
średniej ( ), rano ( ), wieczorem ( )
10. Wypuszczanie powietrza (strzałka)
11. Symbol wskazania baterii
12. Symbol Bluetooth
®
– transmisja danych
Wymagania systemowe aplikacji „beurer HealthManager”
– iOS ≥10.0 / Android
TM
≥5.0
Bluetooth
®
≥4.0
Lista kompatybilnych urządzeń:
6. Uruchomienie
6.1 Wkładanie baterii
Zdjąć pokrywę komory baterii ztyłu
urządzenia.
Włożyć cztery baterie 1,5VAAA (al-
kaliczne, typ LR03). Pamiętać oza-
chowaniu prawidłowej biegunowości
zgodnie z oznakowaniem. Nie
używać baterii do wielokrotnego
ładowania.
Dokładnie zamknąć pokrywę komory
baterii.
Na krótko wyświetlą się wszystkie elementy wyświetlacza lub
mignie wskazanie lub . Ustawić datę igodzinę zgodnie
zponiższym opisem.
Po wyświetleniu symbolu wymiany baterii nie będzie już
można zmierzyć ciśnienia. Należy wymienić wszystkie baterie. Po
wyjęciu baterii zurządzenia konieczne jest ponowne ustawienie
daty igodziny. Zapisane wyniki pomiarów nie zostaną utracone.
1
68 5
2
3
10
11
9
7
12
4
4 x 1,5
V AAA
136
6.2 Ustawienie formatu godziny, daty iczasu oraz
połączenia Bluetooth
®
Należy koniecznie ustawić datę igodzinę. Tylko wten sposób
można poprawnie zapisać iodczytać wartości pomiaru wraz
zdatą igodziną.
Menu, wktórym zmienia się ustawienia, można wywołać na
dwa sposoby:
Przed pierwszym użyciem ipo każdej wymianie baterii:
Po włożeniu baterii do urządzenia użytkownik automatycznie
przechodzi do odpowiedniego menu.
Jeśli baterie są już włożone:
Przy wyłączonym urządzeniu nacisnąć iprzytrzymać przez
ok. 5 sprzycisk START/STOP .
Wtym menu można kolejno wybrać następujące ustawienia:
Format
godziny
Data
Godzina
Bluetooth
®
Format godziny
Na wyświetlaczu zacznie migać wskazanie
formatu godziny.
Za pomocą przycisków pamięci M1/
M2 ustawić odpowiedni format godziny,
anastępnie potwierdzić przyciskiem START/
STOP .
Przytrzymanie wciśniętego przycisku
pamięci M1 lub M2 umożliwi szybsze
ustawienie wartości.
Data
Na wyświetlaczu zacznie migać wskazanie
roku.
Za pomocą przycisków pamięci M1/M2
ustawić rok, anastępnie potwierdzić przy-
ciskiem START/STOP .
Na wyświetlaczu zacznie migać wskazanie
miesiąca.
Za pomocą przycisków pamięci M1/M2
ustawić miesiąc, anastępnie potwierdzić
przyciskiem START/STOP .
Na wyświetlaczu zacznie migać wskazanie
dnia.
Za pomocą przycisków pamięci M1/
M2 ustawić aktualny dzień, anastępnie
potwierdzić przyciskiem START/STOP .
Jeśli ustawiony został 12-godzinny format godziny,
wskazanie miesiąca będzie umieszczone przed wska-
zaniem dnia.
Godzina
Na wyświetlaczu zacznie migać wskazanie
godziny.
Za pomocą przycisków pamięci M1/M2
ustawić aktualną godzinę, a następnie
potwierdzić przyciskiem START/STOP .
137
Godzina
Na wyświetlaczu zacznie migać wskazanie
minut.
Za pomocą przycisków pamięci M1/
M2 ustawić aktualną wartość minutową,
anastępnie potwierdzić przyciskiem START/
STOP .
Bluetooth
®
Na wyświetlaczu zacznie migać symbol Bluetooth
®
.
Za pomocą przycisków pamięci M1/M2 wybierać, czy
automatyczna transmisja danych Bluetooth
®
ma być ak-
tywowana (symbol Bluetooth
®
miga) czy dezaktywowana
(symbol Bluetooth
®
nie jest wyświetlany) ipotwierdzić
przyciskiem START/STOP .
Czas pracy na baterii skraca się przy korzystaniu
ztransmisji danych Bluetooth
®
.
7. Zastosowanie
Przed przystąpieniem do pomiaru urządzenie powinno osiągnąć
temperaturę pokojową.
Pomiar można przeprowadzać na lewym lub prawym ramieniu.
7.1 Zakładanie mankietu
Założyć mankiet na odkryte ramię.
Zwrócić uwagę, czy przepływ krwi
wręce nie jest ograniczony przez zbyt
ciasną odzież itp.
Mankiet należy założyć na ramieniu
wtaki sposób, aby dolna krawędź man-
kietu znajdowała się 2–3 cm powyżej
zgięcia łokcia ipowyżej tętnicy. Wężyk
musi być skierowany do środka dłoni.
Owinąć wolny koniec mankietu wokół
ramienia tak, aby dobrze do niego
przylegał, lecz nie był zaciśnięty zbyt
mocno. Następnie zapiąć mankiet za
pomocą zapięcia na rzep. Mankiet
zapiąć wtaki sposób, aby można było
wsunąć pod niego dwa palce.
Podłączyć wężyk mankietu do złącza na
wtyczkę mankietu.
Mankiet nadaje się dla użytkownika, gdy
oznaczenie ( ) po włożeniu mankietu
znajduje się wobszarze „OK”.
W przypadku przeprowadzania
pomiaru na prawym ramieniu wąż znajduje się po stro-
nie wewnętrznej łokcia. Zwrócić uwagę, aby ramię nie
znajdowało się na wężu.
Ciśnienie krwi może się różnić wzależności od tego, czy pomiar
jest wykonywany na prawym czy lewym ramieniu. Przeprowadzać
pomiary zawsze na tym samym ramieniu.
Jeśli wartości znacznie odbiegają od siebie na obu ramionach,
ustalić zlekarzem, na którym ramieniu przeprowadzać pomiar.
Uwaga: Urządzenie może być używane wyłącznie zoryginalnym
mankietem. Mankiet jest przeznaczony dla osób oobwodzie ra-
mienia 22–44cm.
M1
SYS
mmHg
DIA
mmHg
PUL
/min
M2
138
7.2 Przyjmowanie prawidłowej pozycji ciała
Przed pierwszym pomiarem ciśnienia krwi należy odpocząć
przez ok. 5 minut! Wprzeciwnym razie pomiar może być
niedokładny.
Ciśnienie można mierzyć wpozycji siedzącej lub leżącej.
Zwrócić uwagę na to, aby mankiet znajdował się zawsze na
wysokości serca.
Usiąść wygodnie do pomiaru ciśnienia. Oprzeć plecy iręce.
Nie zakładać nogi na nogę. Oprzeć stopy płasko na podłodze.
Podczas pomiaru nie ruszać się ani nie rozmawiać; może to
zafałszować wynik.
Przed rozpoczęciem kolejnego pomiaru należy odczekać co
najmniej 1 minutę!
7.3 Przeprowadzanie pomiaru ciśnienia krwi
Pomiar
Założyć mankiet zgodnie zpowyższym opisem iprzyjąć
pozycję, wktórej ma zostać wykonany pomiar.
Aby włączyć ciśnieniomierz,
nacisnąć przy-
cisk START/STOP .
Na krótko wyświetlą
się wszystkie elementy wyświetlacza.
Po 3 sekundach ciśnieniomierz automatycz-
nie rozpocznie pomiar.
Pomiar można wkażdej chwili przerwać, naciskając
przycisk START/STOP .
Po rozpoznaniu tętna pojawia się symbol tętna
.
Wyświetlane są wyniki pomiaru ciśnienia
skurczowego, rozkurczowego itętna.
Wskazanie pojawi się, jeśli prawidłowe
wykonanie pomiaru nie było możliwe (patrz
rozdział „10. Postępowanie wprzypadku
problemów”). Powtórzyć pomiar.
Wcisnąć przycisk pamięci M1 lub M2 i wybrać
odpowiednią pamięć użytkownika. Jeżeli nie zostanie
wybrana żadna pamięć, wynik pomiaru zostanie zapisany
wostatnio użytej pamięci. Na wyświetlaczu pojawi się
odpowiedni symbol lub .
139
Pomiar
Wyłączyć ciśnieniomierz za pomocą przycisku START/
STOP . Spowoduje to zapisanie wyniku pomiaru wwy-
branej pamięci.
Jeśli urządzenie nie zostanie ręcznie wyłączone, wyłączy
się samodzielnie po ok. 30 sekundach.
Jeśli aktywowana jest transmisja danych Bluetooth
®
, po
potwierdzeniu pamięci użytkownika przyciskiem START/
STOP dane zostaną przesłane do aplikacji „beurer
HealthManager” (patrz rozdział „7.6 Przenoszenie danych
pomiarowych”).
Przy pierwszym połączeniu wyświetlany jest wygene-
rowany losowo sześciocyfrowy kod PIN. Wtym samym
czasie na ekranie smartfona pojawia się pole wpro-
wadzania, wktóre należy wpisać otrzymany kod PIN.
Po pomyślnym wprowadzeniu danych urządzenie jest
połączone ze smartfonem.
Na wyświetlaczu miga symbol Bluetooth
®
iświeci się
niebieska dioda LED. Ciśnieniomierz spróbuje na ok. 30
sekund nawiązać połączenie zaplikacją.
Po nawiązaniu połączenia symbol Bluetooth
®
prze-
stanie migać. Wszystkie dane pomiarowe zostaną au-
tomatycznie przesłane do aplikacji. Po transmisji da-
nych urządzenie wyłączy się. Jeśli przesłanie danych
było niemożliwe, zgaśnie niebieska dioda LED, ana
wyświetlaczu pojawi się „ ”.
Pomiar
Jeśli po 30 sekundach nie będzie możliwe nawiązanie
połączenia zaplikacją, symbol Bluetooth
®
zgaśnie,
aciśnieniomierz automatycznie się wyłączy po 3 mi-
nutach.
Należy zwrócić uwagę, że wcelu transmisji danych
ciśnieniomierz musi zostać dodany do listy „Moje
urządzenia” waplikacji „beurer HealthManager”. Apli-
kacja „beurer HealthManager” musi być aktywna wce-
lu przeprowadzenia transmisji. Jeśli aktualne dane nie
wyświetlą się na smartfonie, należy powtórzyć proces
transmisji danych zgodnie zopisem wrozdziale 7.6.
Jeśli użytkownik zapomni wyłączyć ciśnieniomierz, wyłączy
się on automatycznie po upływie ok. 30 sekund. Także wta-
kim przypadku wartość wybranej lub ostatnio używanej
pamięci użytkownika zostanie zapisana, adane wprzy-
padku aktywnej transmisji danych Bluetooth
®
zostaną
przesłane.
Przed rozpoczęciem kolejnego pomiaru
należy odczekać co najmniej 1 minutę!
7.4. Interpretacja wyników
Zaburzenia rytmu serca:
Podczas pomiaru urządzenie może wykryć ewentualne za-
burzenia rytmu serca. Użytkownik jest informowany otym po
zakończeniu pomiaru za pomocą symbolu .
Może to być objaw arytmii serca. Arytmia to choroba polegająca
na zaburzeniach rytmu serca wskutek błędów wukładzie bio-
140
elektrycznym sterującym biciem serca. Objawami tej choroby
są przedwczesne uderzenia serca lub ich brak, atakże zbyt
wolne lub zbyt szybkie tętno. Przyczyny to m.in. choroby ser-
ca, podeszły wiek, predyspozycje wynikające zbudowy ciała,
nadmierne stosowanie używek, stres lub zbyt mała ilość snu.
Arytmię może stwierdzić tylko lekarz po przeprowadzeniu od-
powiedniego badania.
Jeśli po zakończeniu pomiaru na wyświetlaczu pojawi się symbol
, pomiar należy powtórzyć. Przed rozpoczęciem pomiaru
należy odpocząć co najmniej 5 minut, apodczas pomiaru nie
należy rozmawiać ani ruszać się. Wprzypadku częstego poja-
wiania się symbolu należy skontaktować się zlekarzem.
Samodzielne diagnozowanie ileczenie woparciu ozmierzone
wartości może być niebezpieczne dla zdrowia. Należy koniecznie
przestrzegać zaleceń lekarskich.
Wskaźnik ryzyka:
Wyniki pomiarów można klasyfikować i oceniać zgodnie
zponiższą tabelą.
Podane wartości standardowe służą jedynie jako ogólne wyty-
czne, ponieważ indywidualne wartości ciśnienia użnych osób
iwróżnych grupach wiekowych różnią się od siebie.
Ważne jest więc regularne korzystanie zkonsultacji lekarskich.
Podczas konsultacji lekarz określi normalne wartości ciśnienia
tętniczego oraz wartości, od których ciśnienie należy uznać za
niebezpiecznie wysokie.
Wykres słupkowy na wyświetlaczu iskala na urządzeniu informują
otym, wjakim zakresie mieści się zmierzone ciśnienie. Jeśli
wartość ciśnienia skurczowego irozkurczowego znajdzie się
wdwóch różnych zakresach (np. ciśnienie skurczowe wzakre-
sie „Normalne podwyższone”, aciśnienie rozkurczowe wzakresie
„Normalne”), wyświetlany jest zawsze wyższy zakres – wopisy-
wanym przykładzie będzie to ciśnienie „Normalne podwyższone”.
Zakres wartości
ciśnienia
Ciśnienie
skurczo-
we
(w mmHg)
Ciśnienie
rozkur-
czowe
(w mmHg)
Zalecenie
Poziom 3:
wysokie
nadciśnienie
czerwo-
ny
≥180 ≥110
Udać się do
lekarza
Poziom 2:
umiarkowane
nadciśnienie
pomara-
ńczowy
160–179 100–109
Udać się do
lekarza
Poziom 1:
lekkie
nadciśnienie
żółty 140–159 90–99
Regularna
kontrola le-
karska
Normalne
podwyższone
zielony 130–139 85–89
Regularna
kontrola le-
karska
Normalne zielony 120–129 80–84
Samodzielna
kontrola
Optymalne zielony <120 <80
Samodzielna
kontrola
Źródło: WHO, 1999 (World Health Organization)
141
7.5 Odczyt iusuwanie wyników pomiaru
Pamięć użytkownika
Wyniki każdego udanego pomiaru są zapisywane łącznie
zdatą igodziną. Jeśli liczba wyników przekroczy 60, nad-
pisywane są zawsze najstarsze dane pomiarowe.
Przyciskiem pamięci M1 lub M2 wybrać żądaną pamięć
użytkownika ( ), kiedy urządzenie jest wyłączone.
Aby wyświetlić dane pomiarowe z danej pamięci
użytkownika , nacisnąć przycisk pamięci M1.
Aby wyświetlić dane pomiarowe z danej pamięci
użytkownika , nacisnąć przycisk pamięci M2.
Średnie wyniki pomiarów
Na wyświetlaczu będzie migać symbol A.
Wyświetlana jest średnia wartość wszy-
stkich pomiarów zapisanych wpamięci tego
użytkownika.
Jeśli aktywowano Bluetooth
®
, (symbol miga na
wyświetlaczu) ciśnieniomierz próbuje utworzyć
połączenie zaplikacją. Jeśli wtym czasie naciśnięty
zostanie przycisk M1, dojdzie do przerwania transmis-
ji iwyświetlą się wartości średnie. Jeśli naciśnięty zo-
stanie przycisk M2, transmisja zostanie przerwana
iwyświetlą się dane pomiarowe pamięci użytkownika
. Symbol nie będzie wyświetlany. Przyciski są nie-
aktywne, gdy występuje połączenie i dane są
przesyłane.
Średnie wyniki pomiarów
Nacisnąć przycisk pamięci (M1 lub M2)
Na wyświetlaczu będzie migać symbol
AM.
Zostanie wyświetlona średnia wartość poran-
nych pomiarów zostatnich 7 dni (rano: godz.
5:00–9:00).
Nacisnąć przycisk pamięci (M1 lub M2).
Na wyświetlaczu będzie migać symbol
PM.
Zostanie wyświetlona średnia wartość wie-
czornych pomiarów zostatnich 7 dni (wieczór:
godz. 18:00–20:00).
Pojedyncze wyniki pomiaru
Jeśli odpowiedni przycisk pamięci (M1
lub M2) zostanie wciśnięty ponownie, na
wyświetlaczu pojawi się ostatni pojedynczy
pomiar (wprzykładzie pomiar 03).
Jeśli odpowiedni przycisk pamięci (M1 lub M2) zostanie
wciśnięty ponownie, można wyświetlić wartości wszy-
stkich wykonanych wcześniej pomiarów.
Aby wyłączyć urządzenie, należy nacisnąć przycisk
START/STOP .
Wkażdej chwili można opuścić menu, naciskając przy-
cisk START/STOP .
142
Kasowanie wyników pomiaru
Aby skasować wybraną pamięć użytkownika, należy ją
najpierw wybrać.
Rozpocząć wyświetlanie wartości średnich. Na
wyświetlaczu miga A, wyświetli się średnia wartość
wszystkich zapisanych w pamięci pomiarów tego
użytkownika.
Przytrzymać przycisk pamięci M1 lub M2 przez 5 se-
kund wzależności od tego, która pamięć użytkownika
została wybrana.
Wszystkie wartości bieżącego użytkownika
zostaną skasowane.
Kasowanie pojedynczych wyników pomiaru
Aby skasować poszczególne pomiary z pamięci
użytkownika, należy najpierw wybrać pamięć
użytkownika.
Rozpocząć wyświetlanie poszczególnych wartości.
Przytrzymać przycisk pamięci M1 lub M2 wciśnięty przez
5 sekund. (wzależności od tego, którą pamięć wybrano).
Wybrana wartość zostanie skasowana. Przez krótki czas
urządzenie będzie wskazywać CL 00.
Jeśli skasowane mają zostać inne wartości, powtórzyć
opisane wyżej czynności.
Naciskając przycisk Start/Stop można wkażdej chwili
wyłączyć urządzenie.
143
7.6 Przenoszenie danych pomiarowych
Przenoszenie wtechnologii Bluetooth® low energy
Użytkownik ma także możliwość przesłania zapisanych na
urządzeniu wartości pomiarów do smartfona zwykorzystaniem
technologii Bluetooth
®
low energy.
Wtym celu należy skorzystać zaplikacji „beurer HealthManager”
dostępnej bezpłatnie wsklepie Apple App Store iwGoogle Play.
Aby dokonać transmisji danych, należy postępować zgodnie
zponiższymi punktami:
Jeśli wmenu ustawień aktywowano Bluetooth
®
, dane będą
przesyłane automatycznie po pomiarze. Na wyświetlaczu zle-
wej górnej strony pojawi się symbol (patrz rozdział „7.3 Prze-
prowadzanie pomiaru ciśnienia krwi”).
Przy pierwszym połączeniu wyświetlany jest wygenerowany
losowo sześciocyfrowy kod PIN. Wtym samym czasie na
ekranie smartfona pojawia się pole wprowadzania, wktóre
należy wpisać otrzymany kod PIN. Po pomyślnym wprowad-
zeniu danych urządzenie jest połączone ze smartfonem.
Krok 1: BM 54
Aktywować funkcję Bluetooth
®
w swoim
urządzeniu (patrz rozdział „6.2 Ustawienie for-
matu godziny, daty iczasu oraz połączenia Blu-
etooth®”).
Krok 2: Aplikacja „beurer HealthManager”
Waplikacji „beurer HealthManager” za pomocą
opcji „Ustawienia / Moje urządzenia” dodać
urządzenie BM 54.
Krok 3: BM 54
Wykonać pomiar.
Krok 4: BM 54
Transmisja danych bezpośred-
nio po zakończeniu pomiaru:
Jeśli aktywowano trans-
misję danych Bluetooth
®
,
dane zostaną przesłane po
potwierdzeniu pamięci użyt-
kownika przyciskiem START/
STOP .
Krok 4: BM 54
Transmisja danych wpóź-
niejszym terminie:
Przejść do trybu wyświe-
tlania pamięci (rozdz.
7.5). Wybrać odpowied-
nią pamięć użytkownika.
Transmisja Bluetooth
®
rozpocznie się automa-
tycznie.
144
Aplikacja „beurer HealthManager” musi być aktywna
wcelu przeprowadzenia transmisji.
Wcelu zapewnienia sprawnego przenoszenia danych należy
zdjąć etui ze smartfona. Rozpocznij transmisję danych wapli-
kacji „beurer HealthManager”.
8. Czyszczenie ikonserwacja
Urządzenie imankiet należy czyścić ostrożnie, wyłącznie za
pomocą lekko zwilżonej szmatki.
Nie należy używać środków czyszczących ani rozpuszczal-
ników.
Wżadnym wypadku nie wolno zanurzać urządzenia ani man-
kietu wwodzie, ponieważ ciecz może się dostać do wewnątrz
iuszkodzić urządzenie imankiet.
Na urządzeniu ani mankiecie nie wolno stawiać ciężkich przed-
miotów. Należy wyjąć baterie. Nie należy zginać zbyt mocno
wężyka mankietu.
9. Akcesoria iczęści zamienne
Akcesoria iczęści zamienne są dostępne pod wskazanym adre-
sem serwisu (wg listy adresowej serwisów). Wzamówieniu należy
podać odpowiedni numer katalogowy.
Nazwa Nr artykułu lub nr
katalogowy
Mankiet uniwersalny (22–44 cm) 163.952
10. Postępowanie wprzypadku problemów
Komu-
nikat
obłędzie
Możliwa przyczyna Rozwiązanie
1
Nie udało się
rozpoznać pulsu.
Proszę powtórzyć
pomiar po odczekaniu
jednej minuty.
Należy pamiętać
otym, aby podczas
pomiaru nie ruszać się
ani nie rozmawiać.
2
Użytkownik poruszył
się / rozmawiał podcz-
as pomiaru.
3
Mankiet został
nieprawidłowo
założony.
Proszę przestrzegać
wskazówek poda-
nych wrozdziale „7.1
Zakładanie mankietu”.
4
Wystąpił błąd pod-
czas wykonywania
pomiaru.
Proszę powtórzyć
pomiar po odczekaniu
jednej minuty.
Należy pamiętać
otym, aby podczas
pomiaru nie ruszać się
ani nie rozmawiać.
145
Komu-
nikat
obłędzie
Możliwa przyczyna Rozwiązanie
5
Ciśnienie pompowania
jest wyższe niż 300
mmHg.
Wramach powtór-
zonego pomiaru
sprawdzić, czy man-
kiet został prawidłowo
napompowany.
Zwrócić przy tym
uwagę czy ramię lub
ciężkie przedmioty nie
leżą na wężu iczy wąż
nie jest zagięty.
6
Baterie są prawie
zużyte.
Włożyć nowe baterie
do urządzenia.
Nie udało się przesłać
danych przez Blue-
tooth
®
.
Proszę przestrzegać
wskazówek poda-
nych wrozdziale „7.6
Przenoszenie danych
pomiarowych”.
11. Utylizacja
Utylizacja baterii
Zużyte, całkowicie rozładowane baterie wyrzucać do specjal-
nie oznakowanych pojemników zbiorczych albo przekazywać
do punktów zbiórki odpadów specjalnych lub do sklepu ze
sprzętem elektrycznym. Użytkownik jest zobowiązany do uty-
lizacji baterii zgodnie zprzepisami.
Na bateriach zawierających szkodliwe związki
znajdują się następujące oznaczenia:
Pb = bateria zawiera ołów,
Cd = bateria zawiera kadm,
Hg = bateria zawiera rtęć
Naprawa iutylizacja urządzenia
Nie wolno samodzielnie naprawiać ani regulować urządzenia.
Wprzeciwnym razie nie można zagwarantować prawidłowego
działania.
Naprawy mogą być wykonywane tylko przez serwis producenta
lub autoryzowanego dystrybutora.
Nie należy otwierać urządzenia. Nieprzestrzeganie skutkuje
utratą gwarancji.
Wzwiązku zwymogami wzakresie ochrony środowiska
urządzenia nie wolno wyrzucać wraz zodpadami do-
mowymi po zakończeniu jego eksploatacji. Urządzenie
należy oddać do utylizacji wodpowiednim punkcie zbiór-
ki. Urządzenie należy zutylizować zgodnie zdyrektywą WE
ozużytych urządzeniach elektrycznych ielektronicznych –
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Wrazie
pytań zwrócić się do właściwej lokalnej instytucji odpowied-
zialnej za utylizację.
146
12. Dane techniczne
Nr modelu BM 54
Metoda pomiaru Oscylometryczny, nieinwazyjny pomiar
ciśnienia na ramieniu
Zakres pomiaru Ciśnienie wmankiecie 0–250mmHg,
ciśnienie skurczowe 50–250mmHg,
ciśnienie rozkurczowe 30–200mmHg,
tętno 40–180 uderzeń/min
Dokładność
wskazania
Ciśnienie skurczowe ±3mmHg,
ciśnienie rozkurczowe ±3mmHg,
tętno ±5% wyświetlanej wartości
Odchylenia pomiaru Maks. dopuszczalne odchylenie stan-
dardowe zgodnie zkontrolą kliniczną:
ciśnienie skurczowe 8mmHg /
rozkurczowe 8mmHg
Pamięć 2 × 60 pomiarów
Wymiary dł. 139 mm × szer. 94 mm ×
wys. 48 mm
Masa 360 g(bez baterii, zmankietem)
Wielkość mankietu od 22 do 44 cm
Dop. warunki
eksploatacji
od +5°Cdo +40°C, 15–93% względnej
wilgotności powietrza (bez kondensacji)
Dop. warunki
przechowywania
Od –25°Cdo +70°C, ≤93% względnej
wilgotności powietrza, ciśnienie otocze-
nia 700–1060 hPa
Źródło zasilania 4 baterie AAA 1,5 V
Żywotność baterii Ok. 200 pomiarów, wzależności od
wysokości ciśnienia tętniczego lub
ciśnienia pompowania iliczby połączeń
Bluetooth
®
.
Klasyfikacja Zasilanie wewnętrzne, IP21, nie jest to
urządzenie kategorii AP ani APG, praca
ciągła, część aplikacyjna typu BF
Transmisja danych za
pomocą technologii
bezprzewodowej
Bluetooth
®
Ciśnieniomierz wykorzystuje
technologię Bluetooth
®
low energy
Pasmo częstotliwości 2402–2480 MHz
Moc nadawcza maks. 4dBm,
Kompatybilność zBluetooth
®
4.0
wsmartfonach/tabletach
Numer seryjny znajduje się na urządzeniu lub wkomorze baterii.
Producent zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicz-
nych wwyniku aktualizacji bez konieczności powiadamiania.
To urządzenie spełnia wymogi europejskiej normy EN 60601-1-2
(zgodność z CISPR 11, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3,
IEC 61000-4-8) iwymaga zachowania szczególnych środków
ostrożności wodniesieniu do kompatybilności elektromagne-
tycznej. Należy pamiętać, że przenośne urządzenia komunika-
cyjne pracujące na wysokich częstotliwościach mogą zakłócać
działanie urządzenia.
Urządzenie spełnia wymogi dyrektywy 93/42/EWG dotyczącej
wyrobów medycznych, ustawy owyrobach medycznych oraz
norm EN 1060-1 (Nieinwazyjne sfigmomanometry – Część
1: Wymagania ogólne), EN 1060-3 (Nieinwazyjne sfigmoma-
nometry – Część 3: Wymagania dodatkowe dotyczące elek-
147
tromechanicznych systemów do pomiaru ciśnienia krwi) oraz
IEC 80601-2-30 (Medyczne urządzenia elektryczne – Część
2–30: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa
podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego automa-
tycznych nieinwazyjnych sfigmomanometrów).
Dokładność niniejszego ciśnieniomierza została starannie
sprawdzona idostosowana do długiego okresu użytkowania.
Wprzypadku korzystania zurządzenia wpraktyce lekarskiej
należy przeprowadzać kontrole pomiarowe za pomocą odpo-
wiednich środków. Szczegółowe informacje na temat weryfi-
kacji dokładności można uzyskać, kontaktując się zserwisem.
Niniejszym potwierdzamy, że ten produkt jest zgodny zdy-
rektywą europejską RED 2014/53/UE. Certyfikat zgodności
CE dotyczący tego produktu można znaleźć na stronie:
www.beurer.com/web/we-landingpages/de/cedeclarationof-
conformity.php.
13. Gwarancja/serwis
Firma Beurer GmbH, Söflinger Straße 218, D-89077 Ulm
(zwana dalej „Beurer”) udziela gwarancji na ten produkt na
następujących warunkach i w poniżej opisanym zakresie.
Poniższe warunki gwarancji nie naruszają ustawowych
zobowiązań gwarancyjnych sprzedającego wynikających z
umowy kupna zawartej z kupującym.
Gwarancja obowiązuje również w sposób nienaruszający
bezwzględnie obowiązujących przepisów dot.
odpowiedzialności.
Firma Beurer gwarantuje bezawaryjne działanie oraz
kompletność niniejszego produktu.
Obowiązujący na całym świecie okres gwarancji obejmuje
5lata/lat, licząc od zakupu nowego, nieużywanego produktu
przez kupującego.
Niniejsza gwarancja dotyczy tylko produktów nabytych przez
kupującego jako konsumenta wyłącznie w celach prywatnych
w ramach użytku domowego.
Obowiązuje prawo niemieckie o ile jest to prawnie dopusz-
czalne.
Jeśli w okresie obowiązywania gwarancji produkt zostanie
uznany za niekompletny lub wadliwy w działaniu zgodnie z
poniższymi postanowieniami, firma Beurer bezpłatnie wymieni
go lub naprawi zgodnie z niniejszymi warunkami gwarancji.
Jeśli kupujący chce zgłosić reklamację gwarancyjną, na-
jpierw kontaktuje się z lokalnym dealerem: patrz załączona
lista „Service International” z adresami serwisowymi.
Następnie kupujący otrzymuje dalsze informacje dot. rozpatry-
wania reklamacji gwarancyjnej, np. gdzie wysłać produkt i jakie
dokumenty są wymagane
148
Roszczenie z tytułu gwarancji będzie rozpatrywane tylko
wtedy, gdy kupujący może przedłożyć
kopię faktury/paragon zakupu oraz
oryginalny produkt
firmie Beurer lub autoryzowanemu partnerowi firmy Beurer.
Niniejsza gwarancja wyraźnie nie obejmuje:
zużycia wynikającego z normalnego użytkowania lub
zużywania się produktu;
dostarczanych z tym produktem akcesoriów, które
zużywają się lub ulegają zużyciu podczas prawidłowego
użytkowania (np. baterii, akumulatorów, mankietów,
uszczelek, elektrod, źródeł światła, nakładek i akcesoriów
inhalatora);
produktów, które były używane, czyszczone, przechow-
ywane lub konserwowane w niewłaściwy sposób i/lub
niezgodnie z treścią instrukcji obsługi, a także produktów,
które zostały otwarte, naprawione lub zmodyfikowane
przez kupującego lub centrum serwisowe nieautoryzowa-
ne przez firmę Beurer;
uszkodzeń powstałych podczas transportu między
producentem a klientem lub między centrum serwisowym
a klientem;
produktów, które zostały zakupione jako artykuły grupy B
(„B-Ware”) lub jako artykuły używane;
szkód następczych, które wynikają z wady tego produktu
(w tym przypadku mogą jednak istnieć roszczenia z tytułu
odpowiedzialności za produkt lub wynikające z innych
bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa dot.
odpowiedzialności).
Naprawy lub całkowita wymiana w żadnym wypadku nie
przedłużają okresu gwarancji.
Zastrzega się prawo do pomyłek izmian655.12_BM54_2019-12-16_05_IM1_BEU
The Bluetooth
®
word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Beurer GmbH is under license.
Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the
U.S. and other countries.
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.
Android is a trademark of Google LLC.
Beurer GmbH • Söflinger Straße 218 • 89077 Ulm, Germany • www.beurer.com
www.beurer-blutdruck.de • www.beurer-gesundheitsratgeber.com • www.beurer-healthguide.com
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148

Beurer BM 54 Instrukcja obsługi

Kategoria
Jednostki ciśnienia krwi
Typ
Instrukcja obsługi
Ten podręcznik jest również odpowiedni dla