Philips GC2510/02 Instrukcja obsługi

Marka
Philips
Kategoria
okowy
Model
GC2510/02
Rodzaj
Instrukcja obsługi
Steam Iron
GC2650, GC2640, GC2620,
GC2560, GC2530, GC2528, GC2522, GC2520, GC2510
GC2650, GC2640, GC2620, GC2560, GC2530, GC2528, GC2520, GC2510
ENGLISH 6
 12
 18

24
 30
 36

42
 49
 55

61

67

73

80

86

92

98
61

A Dyszaspryskiwacza
B Nasadkaotworuwlewowegowody
C Regulatorpary
O = brak pary
l=minimalnailośćpary
;=maksymalnailośćpary
1=funkcjaCalc-Clean
D Przycisksilnegouderzeniapary9
E PrzyciskspryskiwaczaT
F Wskaźnikautomatycznegowyłączenia(tylkomodelGC2560)
G Przewódsieciowy
H WkładantywapiennyAnti-Calc(wszystkiemodeleopróczGC2522iGC2510)
I Wskaźniktemperatury
J Tabliczkaznamionowa
K Zbiornikwody
L Pokrętłoregulatoratemperatury

Przedpierwszymużyciemurządzeniazapoznajsiędokładniezjegoinstrukcjąobsługiizachowajjąna
wypadekkoniecznościużyciawprzyszłości.
Przed podłączeniem urządzenia upewnij się, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej
jest zgodne z napięciem w sieci elektrycznej.
Podłączaj urządzenie wyłącznie do uziemionego gniazdka elektrycznego.
Nie korzystaj z urządzenia, jeśli uszkodzona jest wtyczka, przewód sieciowy lub samo
urządzenie, albo jeśli urządzenie zostało upuszczone bądź przecieka.
Regularnie sprawdzaj, czy przewód sieciowy nie jest uszkodzony.
Ze względów bezpieczeństwa oddaj uszkodzony przewód sieciowy do wymiany do
autoryzowanego centrum serwisowego rmy Philips lub odpowiednio wykwalikowanej
osobie.
Nigdy nie zostawiaj urządzenia bez nadzoru, gdy jest ono podłączone do sieci elektrycznej.
Nigdy nie zanurzaj w wodzie żelazka ani podstawki (jeśli jest dołączona).
Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi
zdolnościami zycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, a także nie posiadające wiedzy lub
doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, chyba że będą one nadzorowane lub
zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia przez opiekuna.
Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem.
Stopa żelazka może być bardzo rozgrzana i dotknięcie jej może spowodować poparzenia.
Nie dopuszczaj do kontaktu przewodu z rozgrzaną stopą żelazka.
Po zakończeniu prasowania ustaw regulator pary w położeniu „0”, postaw żelazko w pionie i
wyjmij wtyczkę przewodu sieciowego z gniazdka w przypadku: czyszczenia urządzenia,
napełniania lub opróżniania zbiorniczka wody, odstawienia żelazka nawet na krótką chwilę.
Zawsze korzystaj z żelazka i podstawki (jeśli jest dołączona) na stabilnej i równej poziomej
powierzchni.
Urządzenie to jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.
Pola elektromagnetyczne (EMF)
NiniejszeurządzeniermyPhilipsspełniawszystkienormydotyczącepólelektromagnetycznych.Jeśli
użytkownikodpowiedniosięznimobchodziiużywagozgodniezzaleceniamizawartymiw
instrukcjiobsługi,urządzeniejestbezpiecznewużytku,copotwierdzająbadanianaukowedostępne
nadzieńdzisiejszy.
-
-
-
-
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,



1 Wyjmij wtyczkę przewodu sieciowego z gniazdka elektrycznego.
2 Ustaw regulator pary w położeniu 0 (= brak pary) (rys. 2).
3 Zdejmij nasadkę z otworu wlewowego wody.
4 Przechyl żelazko i napełnij zbiorniczek wody do maksymalnego poziomu (rys. 3).
Jeśli w Twojej okolicy woda z kranu jest bardzo twarda, zalecamy używać wodę destylowaną.
Nie należy stosować wody odwapnionej chemicznie.
Nie nalewaj wody powyżej oznaczenia „MAX”.
Nie wlewaj do zbiorniczka wody perfum, octu, krochmalu, środków do usuwania kamienia,
ułatwiających prasowanie ani żadnych innych środków chemicznych.
5 Załóż nasadkę na otwór wlewowy wody (usłyszysz „kliknięcie”).

Podczas pierwszego użycia z żelazka może wydostawać się dym. Zjawisko to ustanie po
krótkiej chwili.
1 Ustaw żelazko w pionie i nastaw wymaganą temperaturę prasowania, obracając pokrętło
regulatora temperatury w odpowiednie położenie (rys. 4).
Sprawdźzaznaczonąnametcewymaganątemperaturęprasowania.
1 Tkaninysztuczne(np.akryl,wiskoza,poliamid,poliester)
1 Jedwab
2 Wełna
3Bawełna,len
Jeślinieznaszrodzajutkaniny,zktóregowykonanyjestprasowanyprodukt,właściwą
temperaturęprasowanianależyustalićprzezwyprasowanietakiejjegoczęści,którabędzie
niewidocznapodczasnoszeniaczyużywania.
Jedwab,wełnaitkaninysztuczne:Abyniedopuścićdopowstawanialśniącychplam,prasujtkaniny
nalewejstronie.Nieużywajfunkcjispryskiwacza,abyuniknąćpowstawaniaplamprzy
prasowaniu.
2 Podłącz wtyczkę przewodu sieciowego do uziemionego gniazdka elektrycznego.
3 Gdy zgaśnie wskaźnik temperatury, odczekaj chwilę przed rozpoczęciem prasowania.
Uwaga: Podczas prasowania wskaźnik temperatury będzie zapalał się od czasu do czasu.

Prasowanie parowe
Sprawdź,czywzbiorniczkujestwystarczającailośćwody.
1 Ustaw pokrętło regulatora temperatury na żądaną temperaturę (patrz część „Ustawianie
temperatury”).
2 Ustaw regulator pary w odpowiednim położeniu (rys. 2).
çdlaminimalnejilościpary(ustawieniatemperaturyod2do3).
édlamaksymalnejilościpary(ustawieniatemperaturyod3do„MAX”).
Uwaga: Z chwilą osiągnięcia zadanej temperatury żelazko zacznie wytwarzać parę.
,
-
-
-
-
-
-
-
-
-
62

Jeślinastawionatemperaturajestzbytniska(od„MIN”do
2),zestopyżelazkamożewyciekać
woda.
Prasowanie bez pary
1 Ustaw regulator pary w położeniu O (= brak pary).
2 Ustaw pokrętło regulatora temperatury na żądaną temperaturę (patrz część „Ustawianie
temperatury”).


Funkcjispryskiwaczamożnaużyćwceluusunięciaopornychzagnieceń.
1 Sprawdź, czy w zbiorniczku jest wystarczająca ilość wody.
2 Aby zwilżyć prasowaną tkaninę, kilkakrotnie wciśnij przycisk spryskiwacza (rys. 5).
Silne uderzenie pary
Silneuderzenieparypozwalausunąćnajbardziejuporczywezagniecenia.
Funkcjasilnegouderzeniaparydziaławyłącznieprzyustawieniachtemperaturyod
2do„MAX”.
1 Wciśnij i zwolnij przycisk uderzenia pary (rys. 6).

1 Funkcję uderzenia pary można także używać w pozycji pionowej. Jest ona użyteczna w
przypadku usuwania zagnieceń na wiszących ubraniach, zasłonach itd (rys. 7).
Nie wolno kierować strumienia pary na ludzi.
Blokada kapania (tylko modele GC2652/GC2650/GC2560/GC2522)
Tożelazkowyposażonejestwfunkcjęblokadykapania:żelazkoautomatycznieprzestajewytwarzać
parę,gdytemperaturajestzbytniska,cozapobiegakapaniuwodyzestopy.Włączenieblokadyjest
sygnalizowanedźwiękiem.

Elektronicznywyłącznikbezpieczeństwapowodujeautomatycznewyłączenieelementugrzejnego
żelazka,gdyniejestonoużywaneprzezdłuższyczas.
W przypadku wyłączenia elementu grzejnego przez wyłącznik bezpieczeństwa wskaźnik
automatycznego wyłączenia zaczyna migać. (rys. 8)
Podnieśżelazkolublekkonimporusz,abyponowniesięrozgrzało.Wskaźnikautomatycznego
wyłączeniazgaśnie.
1 Jeśli zaświeci się wskaźnik temperatury, przed rozpoczęciem prasowania poczekaj, aż zgaśnie.
2 Jeśli wskaźnik temperatury nie zaświeci się, oznacza to, że żelazko jest gotowe do użycia.


Wszystkie modele oprócz GC2510: Wkład antywapienny zapobiega zatykaniu przez kamień
otworów wylotu pary. Wkład jest ciągle aktywny i nie trzeba go wymieniać (rys. 9).
Funkcja Calc-Clean usuwa cząstki kamienia wapiennego.
,
,
,
 63

Tejfunkcjinależyużywaćraznadwatygodnie.Jeśliwodawdanejokolicyjestbardzotwarda(tzn.
gdypodczasprasowaniazestopyżelazkaspadająpłytkikamienia),zfunkcjinależykorzystaćczęściej.
1 Ustaw regulator pary w położeniu O.
2 Napełnij zbiorniczek wodą do wskaźnika „MAX”.
Nie wlewaj do zbiorniczka wody octu ani innych środków do usuwania kamienia.
3 Ustaw pokrętło regulatora temperatury w położeniu „MAX” (rys. 10).
4 Włóż wtyczkę do gniazdka elektrycznego.
5 Gdy zgaśnie wskaźnik temperatury, wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
6 Trzymając żelazko nad zlewem, ustaw pokrętło pary w położenie Calc-Clean (1). Regulator
pary wyskoczy nieco do góry.
7 Pociągnij regulator pary go góry, aby go wyjąć (rys. 11).
8 Trzymaj żelazko nad zlewem i potrząśnij nim (rys. 12).
Uwaga: Ze stopy żelazka zacznie wydostawać się para i gorąca woda. Wypłukany zostanie kamień i
wszelkie zanieczyszczenia.
9 Użyj octu do usunięcia kamienia z igły regulatora pary (rys. 13).
Nie zginaj igły regulatora pary i uważaj, aby jej nie uszkodzić.
10 Włóż regulator pary z powrotem do urządzenia, umieszczając igłę dokładnie pośrodku
otworu i wpasowując mały występ w boku igły w zagłębienie. Dociśnij i przekręć regulator
pary do położenia „O” (rys. 14).
11 Czynność należy powtórzyć, jeśli w żelazku nadal znajduje się dużo zanieczyszczeń.

1 Podłącz wtyczkę przewodu sieciowego do gniazdka elektrycznego i poczekaj, aż żelazko
rozgrzeje się, a jego stopa wyschnie.
2 Gdy zgaśnie wskaźnik temperatury, wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
3 Aby usunąć zacieki wodne, jakie mogły powstać na stopie żelazka, delikatnie przeciągnij
żelazko po kawałku niepotrzebnej tkaniny.
Przechowywanie
1
Ustaw regulator pary w położeniu O, wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego i poczekaj,
żelazko ostygnie.
2 Zetrzyj ze stopy żelazka kamień i inne osady za pomocą wilgotnej szmatki i (płynnego) środka
czyszczącego nie zawierającego środków ściernych.
Aby powierzchnia stopy pozostała niezarysowana, należy unikać narażania jej na zetknięcie z
metalowymi przedmiotami.
Nie wolno używać czyścików, octu ani innych środków chemicznych.
3 Regularnie płucz zbiorniczek wodą i opróżniaj go po czyszczeniu (rys. 15).
4 Nawiń przewód zasilający na żelazko (rys. 16).
5 Przechowuj żelazko w pozycji pionowej, w suchym i bezpiecznym miejscu.
64

Zużytego urządzenia nie należy wyrzucać wraz z normalnymi odpadami gospodarstwa
domowego — należy oddać je do punktu zbiórki surowców wtórnych w celu utylizacji.
Stosowanie się do tego zalecenia pomaga w ochronie środowiska (rys. 17).

Wraziejakichkolwiekpytańlubproblemówprosimyodwiedzićnasząstronęinternetową
www.philips.comlubskontaktowaćsięzCentrumObsługiKlientarmyPhilips(numertelefonu
znajdujesięwulotcegwarancyjnej).JeśliwkrajuzamieszkanianiematakiegoCentrum,opomoc
należyzwrócićsiędosprzedawcyproduktówrmyPhilipslubdoDziałuObsługiKlientarmyPhilips
DomesticAppliancesandPersonalCareBV.

Tenrozdziałopisujenajczęstszeproblemy,zktórymimożnasięzetknąć,korzystajączżelazka.Jeśli
problemuniemożnarozwiązaćsamodzielnie,należyskontaktowaćsięzCentrumObsługiKlienta
rmyPhilips.
Problem Przyczyna Rozwiązanie
Żelazkojest
zasilane,alestopa
jestzimna.
Problemdotyczypołączenia. Sprawdźpołączenieprzewodusieciowego,
wtyczkęorazgniazdkoelektryczne.
Pokrętłoregulatora
temperaturyzostałoustawione
wpozycji„MIN”.
Ustawpokrętłoregulatoratemperaturyw
żądanejpozycji.
Brakwytwarzania
pary.
Wzbiorniczkuwodyniema
wystarczającejilościwody.
Napełnijzbiorniczekwodą(patrzrozdział
„Przygotowaniedoużycia”,część
„Napełnianiezbiorniczkawody”).
Regulatorparyzostał
ustawionywpołożeniu
O.
Ustawregulatorparywpołożeniu
çlubé
(patrzrozdział„Zasadyużywania”,część
„Prasowanieparowe”).
Stopażelazkaniejest
wystarczającorozgrzanai/lub
zostałauruchomionafunkcja
blokadykapania(tylko
wybranemodele).
Ustawpokrętłoregulatoratemperaturyw
pozycjidoprasowaniaparowego(od
2
do„MAX”).Ustawżelazkowpozycji
pionowejiprzedrozpoczęciemprasowania
odczekaj,ażzgaśniewskaźniktemperatury.
Braksilnegolub
pionowego
uderzeniapary
(tylkowybrane
modele).
Funkcjasilnegouderzeniapary
byłaużywanazbytczęsto,w
bardzokrótkichodstępach
czasu.
Kontynuujprasowanieżelazkiemtrzymanym
wpozycjipoziomejiodczekajchwilę,zanim
ponownieużyjeszfunkcjisilnegouderzenia
pary.
Stopażelazkaniejest
wystarczającorozgrzana.
Ustawpokrętłoregulatoratemperaturyw
pozycjidoprasowaniaparowego(od
2
do„MAX”).Ustawżelazkowpozycji
pionowejiprzedrozpoczęciemprasowania
odczekaj,ażzgaśniewskaźniktemperatury.
,
 65
Problem Przyczyna Rozwiązanie
Podczas
prasowaniaze
stopyżelazka
wydostająsię
zanieczyszczenia.
Twardawodapowoduje
tworzeniesięosadów
wewnątrzstopyżelazka.
KilkakrotnieużyjfunkcjiCalc-Clean(patrz
rozdział„Czyszczenieikonserwacja”,część
„FunkcjaCalc-Clean”).
Czerwony
wskaźnikmiga
(tylkomodel
GC2560).
Zostałauruchomionafunkcja
automatycznegowyłączenia
(patrzrozdział„Funkcje”,część
„Automatycznewyłączanie”).
Abywyłączyćfunkcjęautomatycznego
wyłączenia,podnieśżelazkolublekkonim
porusz.Czerwonywskaźnikprzestanie
migać.
Natkaniniewidać
kroplewody.
Nasadkazamykającaotworu
wlewowegowodyzostała
nieprawidłowozałożona.
Dociśnijnasadkę,ażusłyszysz
charakterystycznekliknięcie.
Natkaniniewidać
kroplewody.
(TylkomodeleGC2640/
GC2620/GC2530/GC2528/
GC2520/GC2510).
Nastawionatemperaturajest
zbytniskadoprasowania
parowego.
Ustawpokrętłoregulatoratemperaturyw
pozycjidoprasowaniaparowego(od
2
do„MAX”).Ustawżelazkowpozycji
pionowejiprzedrozpoczęciemprasowania
odczekaj,ażzgaśniewskaźniktemperatury.
Poochłodzeniu
lub
przechowywaniu
żelazkazestopy
żelazkakapie
woda.
Żelazkozostałopostawionew
pozycjipoziomej,gdyw
zbiorniczkuwciążznajdowała
sięwoda.
Poużyciużelazkaopróżnijzbiorniczekwody
iustawregulatorparywpołożeniu
O.
Przechowujżelazkoustawionewpozycji
pionowej.
66
/