Clatronic 271 461 refill for ez 2693 Instrukcja obsługi

Kategoria
Akcesoria do miksera / robota kuchennego
Typ
Instrukcja obsługi

Ten podręcznik jest również odpowiedni dla

Ogólne wskazówki bezpieczeństwa
Przed uruchomieniem urządzenia proszę bardzo dokładnie przeczytać
instrukcję obsługi. Proszę zachować wraz z kartą gwarancyjną,
paragonem i w miarę możliwości również kartonem z opakowaniem
wewnętrznym.
Proszę wykorzystywać urządzenie jedynie dla prywatnego celu, jaki został
przewidziany dla urządzenia. Urządzenie to nie zostało przewidziane do
użytku w ramach działalności gospodarczej. Proszę nie korzystać z
urządzenia na zewnątrz (chyba że w określonych warunkach). Proszę
trzymać urządzenie z daleka od ciepła, bezpośredniego promieniowania
słonecznego, wilgoci (w żadnym wypadku nie zanurzać w substancjach
płynnych) oraz ostrych krawędzi. Proszę nie obsługiwać urządzenia
wilgotnymi dłońmi. Jeżeli urządzenie jest wilgotne lub mokre, proszę
natychmiast wyciągnąć wtyczkę. Nie sięgać do wody.
Jeżeli nie korzystacie Państwo z urządzenia, jeżeli chcecie Państwo
zamontować jakieś akcesoria, w celu wyczyszczenia lub w przypadku
jakichkolwiek zakłóceń, proszę zawsze wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę
z gniazdka (proszę pociągnąć za wtyczkę, nie zaś za przewód zasilający).
Proszę nigdy nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru. Aby uchronić dzieci
przed niebezpieczeństwem związanym z elektrycznymi urządzeniami, proszę
zadbać o to, aby przewód zasilający nigdy nie wisiał luźno, oraz aby dzieci
nie miały dostępu do urządzenia.
Proszę regularnie kontrolować urządzenie pod kątem uszkodzeń. Proszę nie
uruchamiać uszkodzonego urządzenia.
W razie awarii proszę nie naprawiać urządzenia samemu lecz skorzystać z
pomocy autoryzowanego specjalisty.Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny
ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub w
specjalnym zakładzie naprawczym albo przez wykwalifikowaną osobę w celu
uniknięcia zagrożenia.
Proszę stosować tylko oryginalne akcesoria.
Prosimy pamiętać o podanych dalej „Specjalnych wskazówkach
bezpieczeństwa...“.
Specjalne wskazówki dotyczące
bezpiecznego użytkowania
Proszę nie zanurzać urządzenia w wodzie.
Prezentacja elementów obsługi
1 Główka szczoteczki 5 Trzpień napędowy
2 Półeczka na szczoteczki 6 Przełącznik start/ stop
3 Trzonek szczoteczki 7 Lampka kontrolna ładowania
4 Kolorowy pierścień 8 Ładowarka
25
PL
4....-05-EZ 2693 11.06.2002 8:55 Uhr Seite 25
Uruchomienie
Aby akumulator uzyskał pełną wydajność proszę postąpić w następujący
sposób: proszę naładować akumulator (patrz ładowanie akumulatora).
Następnie proszę pozostawić urządzenie włączone tak długo, aż się samoczyn-
nie wyłączy. Teraz proszę ponownie naładować akumulator. Urządzenie jest
gotowe do użytku.
Ładowanie akumulatora
1. Proszę podłączyć stację ładowania do gniazdka 230 V, 50 Hz.
2. Część z silnikiem ustawić w cokole ładowarki.
Zastosowanie
1. Proszę umieścić szczoteczkę na trzpieniu napędowym. Włosy szczoteczki
muszą być skierowane w stronę włącznika. Trzonek szczoteczki ustawiony w
tej pozycji nie powinien się przekręcać. W celu odróżnienia osobistej szczo-
teczki, szczoteczki zostały wyposażone w kolorowy pierścień.
2. Proszę dokładnie wypłukać usta i zwilżyć szczoteczkę. Wedle życzenia
mogą Państwo stosować pastę do zębów. W celu uniknięcia pryskania,
urządzenie należy włączać i wyłączać w jamie ustnej.
3. Włączyć urządzenie za pomocą włącznika / wyłącznika (6).
4. Proszę przesuwać szczoteczkę powoli po kolejnych zębach wykonując przy
tym okrężne ruchy i lekko dociskając główkę szczoteczki. Mocne dociskanie
nie jest konieczne. Proszę zwracać uwagę na to, aby główka szczoteczki
docierała także do powierzchni pomiędzy zębami.
5. Po użyciu szczoteczki proszę wypłukać usta. Proszę zdjąć główkę szczo-
teczki i wyczyścić ją pod wodą. Odstawiając szczoteczkę na miejsce mogą
Państwo zdjąć głowicę ze szczotką i umieścić ją w pojemniku.
6. Aby wyłączyć należy ponownie nacisnąć na włącznik / wyłącznik (6).
Uwaga: w pierwszych dniach używania szczoteczki może się zdarzyć, że będą
Państwu krwawiły dziąsła. Po kilku dniach powinno się to jednak unormować.
Jeżeli miną dwa tygodnie, a Państwa dziąsła w dalszym ciągu będą krwawiły,
proszę się zgłosić do lekarza.
Czyszczenie i pielęgnacja
Proszę zdjąć szczoteczkę; przy jej zdejmowaniu nie należy ciągnąć za samą
szczotkę lecz za dolną część nasadki (oznaczenie kolorystyczne), a
następnie wyczyścić ją pod bieżącą wodą. Proszę nie używać do czyszcze-
nia szczoteczki żadnych dodatkowych środków czyszczących.
Urządzenie jest wodoszczelne i może być czyszczone pod bieżącą wodą.
Proszę nie zanurzać całości w wodzie.
Do czyszczenia proszę nie używać żadnych żrących środków. Mogą one
uszkodzić uszczelki i obudowę.
26
PL
4....-05-EZ 2693 11.06.2002 8:55 Uhr Seite 26
Najlepszym środkiem czyszczącym jest woda z mydłem.
Proszę pamiętać, że szczoteczki po ok. 8 tygodniach tracą swoją skuteczność
czyszczenia. Szczoteczki wymienne do elektrycznej szczoteczki do zębów
można zamówić pod numerem telefonu podanym w rozdziale „serwis”.
Niniejsze urządzenie odpowiada wymaganiom normy bezpieczeństwa użytkowa-
nia oraz spełnia wymagnia dyrektywy niskonapięciowej i kompatybilności elek-
tromagnetyczney.
Zastrzega się prawo do zmian technicznych!
WARUNKI GWARANCJI
Przyznajemy 24 miesięcy gwarancji na produkt licząc od daty zakupu.
W tym okresie będziemy bezpłatnie usuwać w terminie 14 dni od daty dostarcze-
nia wadliwego sprzętu z kartą gwarancyjną do miejsca zakupu wszystkie uszko-
dzenia powstałe w tym urządzeniu na skutek wady materiałów lub wadliwego
wykonania, naprawiając oraz wymieniając wadliwe części lub (jeśli uznamy za sto-
sowne) wymieniając całe urządzenie na nowe.
Sprzęt do naprawy powinien być dostarczony w komplecie wraz z dowodem
zakupu oraz z ważną kartą gwarancyjną do sprzedawcy w miarę możliwości w
oryginalnym opakowaniu lub innym odpowiednim dla zabezpieczenia przed uszko-
dzeniem. W razie braku kompletnego opakowania fabrycznego, ryzyko uszkodze-
nia sprzętu podczas transportu do i z miejsca zakupu ponosi reklamujący.
Naprawa gwarancyjna nie dotyczy czynności przewidzianych w instrukcji obsługi,
do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na
własny koszt.
Gwarancja nie obejmuje:
mechanicznych, termicznych, chemicznych uszkodzeń sprzętu i wywołanych
nimi wad,
uszkodzeń powstałych w wyniku działania sił zewnętrznych takich jak wyłado-
wania atmosferyczne, zmiana napięcia zasilania i innych zdarzeń losowych,
nieprawidłowego ustawienia wartości napięcia elektrycznego, zasilanie z nie-
odpowiedniego gniazda zasilania,
sznurów połączeniowych, sieciowych, żarówek, baterii, akumulatorów,
uszkodzeń wyrobu powstałych w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z
instrukcją jego użytkowania, przechowywania, konserwacji, samowolnego
zrywania plomb oraz wszelkich przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonanych
przez użytkownika lub osoby niepowołane,
roszczeń z tytułu parametrów technicznych wyrobu, o ile są one zgodne z
podanymi przez producenta,
prawidłowego zużycia i uszkodzeń, które mają nieistotny wpływ na wartość
lub działanie tego urządzenia.
27
PL
4....-05-EZ 2693 11.06.2002 8:55 Uhr Seite 27
Karta gwarancyjna bez pieczątki sklepu, daty sprzedaży, nie wypełniona, źle
wypełniona, ze śladami poprawek, nieczytelna wskutek zniszczenia, bez
możliwości ustalenia miejsca sprzedaży oraz dołączonego dowodu zakupu jest
nieważna.
Korzystanie z usług gwarancyjnych nie jest możliwe po upływie daty ważności
gwarancji. Gwarancja na części lub całe urządzenie, które są wymieniane kończy
się, wraz z końcem gwarancji na to urządzenie.
Wszystkie inne roszczenia, wliczając w to odszkodowania są wykluczone chyba, że
prawo przewiduje inaczej. Roszczenia wykraczające poza tą umowę nie
uwzględniane przez tą gwarancję.
Gwarancja oraz zawarte w niej warunki obowiązują na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej.
28
PL
4....-05-EZ 2693 11.06.2002 8:55 Uhr Seite 28
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41

Clatronic 271 461 refill for ez 2693 Instrukcja obsługi

Kategoria
Akcesoria do miksera / robota kuchennego
Typ
Instrukcja obsługi
Ten podręcznik jest również odpowiedni dla