Sharp R-200(W)E Specyfikacja

Kategoria
Mikrofale
Typ
Specyfikacja
PL-1
POLSKI
A. Informacje dla użytkowników
(prywatnych gospodarstw domowych) dotyczące
usuwania odpadów
1. W krajach Unii Europejskiej
Uwaga: Jeśli chcą Państwo usunąć to urządzenie, prosimy nie używać zwykłych
pojemników na śmieci!
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy usuwać oddzielnie, zgodnie
z wymogami prawa dotyczącymi odpowiedniego przetwarzania, odzysku i
recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Po wdrożeniu przepisów unijnych w Państwach Członkowskich prywatne
gospodarstwa domowe na terenie krajów UE mogą bezpłatnie* zwracać zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny do wyznaczonych punktów zbiórki odpadów.
W niektórych krajach* można bezpłatnie zwrócić stary produkt do lokalnych punktów
sprzedaży detalicznej pod warunkiem, że zakupią Państwo podobny nowy produkt.
*) W celu uzyskania dalszych informacji na ten temat należy skontaktować się
z lokalnymi władzami.
Jeśli zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest wyposażony w baterie lub aku-
mulatory, należy je usunąć oddzielnie, zgodnie z wymogami lokalnych przepisów.
Jeśli ten produkt zostanie usunięty we właściwy sposób, pomogą Państwo
zapewnić, że odpady zostaną poddane przetworzeniu, odzyskowi i recyklingo-
wi, a tym samym zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska
naturalnego i zdrowia ludzkiego, które w przeciwnym razie mogłyby mieć miej-
sce na skutek niewłaściwej obróbki odpadów.
2. Kraje pozaunijne
W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat prawidłowej metody
pozbycia się zużytego urządzenia, prosimy o kontakt z władzami lokalnymi.
W Szwajcarii: Zużyte urządzenia elektryczne lub elektroniczne można bezpłat-
nie zwracać do sprzedawcy, nawet jeśli nie zostanie zakupiony nowy produkt.
Szczegóły na temat punktów zbiórki odpadów są wymienione na stronie:
www.swico.ch lub www.sens.ch.
B. Informacje dla użytkowników biznesowych dotyczące
usuwania odpadów
1. W krajach Unii Europejskiej
W przypadku gdy produkt używany jest do celów biznesowych i zamierzają go
Państwo usunąć:
Należy skontaktować się z dealerem firmy SHARP, który poinformuje o możli-
wości zwrotu wyrobu. Być może będą Państwo musieli ponieść koszty zwrotu
i recyklingu produktu. Produkty niewielkich rozmiarów (i w małych ilościach)
można zwrócić do lokalnych punktów zbiórki odpadów.
W Hiszpanii: W celu usunięcia zużytego produktu prosimy o skontaktowanie się
wyznaczonym punktem systemu zbiórki odpadów lub władzami lokalnymi.
2. Kraje pozaunijne
W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat prawidłowej metody
pozbycia się zużytego urządzenia, prosimy o kontakt z władzami lokalnymi.
PL
Uwaga:
Państwa produkt
jest oznaczony
tym symbolem.
Oznacza on,
że zużytych
urządzeń elek-
trycznych i elek-
tronicznych nie
można łączyć ze
zwykłymi odpada-
mi z gospodarstw
domowych. Dla
tych produktów
istnieje oddzielny
system zbiórki
odpadów.
R-200_OM_BOOKLET_EAST.indb Sek1:1R-200_OM_BOOKLET_EAST.indb Sek1:1 2012-07-09 12:22:282012-07-09 12:22:28
PL-2
INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA ZE ZUŻYTYMI URZĄDZENIAMI ..............................................................1
SPIS TREŚCI...........................................................................................................................................................................................2
DANE TECHNICZNE ...........................................................................................................................................................................2
KUCHENKA I JEJ WYPOSAŻENIE ...................................................................................................................................................3
PANEL STEROWANIA ........................................................................................................................................................................4
WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA ....................................................................................................5-7
INSTALACJA .........................................................................................................................................................................................7
POZIOMY MOCY MIKROFAL ..........................................................................................................................................................8
TRYB PRACY Z MIKROFALAMI .......................................................................................................................................................8
PORADY DOTYCZĄCE ROZMRAŻANIA ......................................................................................................................................9
PRZYDATNE NACZYNIA ...................................................................................................................................................................9
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA ..................................................................................................................................................10
ADRESY AUTORYZOWANYCH PUNKTÓW SERWISOWYCH ...............................................................................................10
DANE TECHNICZNE
SPIS TREŚCI
Typ kuchenki: R-200
Napięcie zasilające : 230 V / 50 Hz, prąd zmienny jednofazowy
Bezpiecznik/wyłącznik automatyczny : 10 A
Wymagana moc wejściowa: Mikrofale : 1270 W
Moc wyjściowa: Mikrofale : 800 W (IEC 60705)
Tryb wyłączenia (oszczędzania energii) : mniej niż 1,0 W
Częstotliwość mikrofal : 2450 MHz* (grupa 2/klasa B)
Wymiary zewnętrzne (szer.) x (gł.) x (wys.) mm : 439,5 x 338,2 x 256,2
Wymiary komory operacyjnej (szer.) x (gł.) x (wys.)** mm : 306,0 x 306,6 x 208,2
Pojemność kuchenki : 20 litrów**
Talerz obrotowy : ø 255 mm
Ciężar : ok. 10,9 kg
Lampka oświetleniowa : 25 W/240 V
* Opisywane urządzenie spełnia wymagania europejskiego standardu EN55011.
Zgodnie z tym standardem urządzenie zostało sklasy kowane jako sprzęt należący do grupy 2 i klasy B.
Przynależność do grupy 2 oznacza, że urządzenie w sposób zamierzony generuje fale radiowe służące do podgrze-
wania jedzenia.
Przynależność do klasy B oznacza, że urządzenie może pracować w gospodarstwach domowych.
** Pojemność kuchenki jest obliczana poprzez pomnożenie maksymalnej szerokości, głębokości i wysokości komory
operacyjnej. Rzeczywista pojemność przeznaczona na potrawy jest mniejsza.
STAWIAJĄC SOBIE ZA CEL CIĄGŁE DOSKONALENIE SWOICH PRODUKTÓW FIRMA SHARP ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO
ZMIANY WYGLĄDU I DANYCH TECHNICZNYCH URZĄDZENIA BEZ UPRZEDZENIA.
R-200_OM_BOOKLET_EAST.indb Sek2:2R-200_OM_BOOKLET_EAST.indb Sek2:2 2012-07-09 12:22:282012-07-09 12:22:28
PL-3
POLSKI
KUCHENKA I JEJ WYPOSAŻENIE
UWAGI:
• Osłona źródła mikrofal jest wrażliwa na uszkodzenia. Należy zachować szczególną ostrożność w trakcie czysz-
czenia wnętrza kuchenki.
Zawsze używaj kuchenki z poprawnie zamontowanym talerzem obrotowym i jego podstawą. Pomaga to
w równomiernym gotowaniu potraw. Źle zamontowany talerz obrotowy może się kołysać, obracać niepra-
widłowo, a nawet spowodować uszkodzenie kuchenki.
Wszelkie przeznaczone do gotowania produkty i naczynia z potrawami należy zawsze ustawiać na talerzu
obrotowym.
Talerz obraca się w prawo lub w lewo. Kierunek obrotu może być inny przy każdym uruchomieniu kuchenki.
Nie wpływa to na efektywność gotowania.
KUCHENKA
1. Drzwiczki
2. Zawiasy drzwiczek
3. Lampka oświetleniowa
4. Osłona źródła mikrofal (NIE USUWAJ)
5. Panel sterowania
6. Gniazdo napędowe
7. Zatrzaski drzwiczek
8. Komora operacyjna
9. Uszczelki drzwiczek i powierzchnie
uszczelniające
10. Zatrzaski bezpieczeństwa drzwiczek
11. Otwory wentylacyjne
12. Obudowa
13. Przewód zasilający
14. Przycisk otwierania drzwiczek
WYPOSAŻENIE:
Należy upewnić się, że wraz z kuchenką dostarczone
zostały następujące akcesoria:
(15) Talerz obrotowy (16) Podstawa talerza obroto-
wego (17) Gniazdo napędowe
Podstawę talerza obrotowego należy umieścić pośrod-
ku na spodzie kuchenki, żeby mogła swobodnie
obracać się wokół gniazda napędowego. A następnie
dokładnie zamocować talerz obrotowy w gnieździe
napędowym. Podczas wyjmowania z kuchenki nacz
lub pojemników należy ostrożnie unosić je nad krawę-
dzią talerza obrotowego, żeby zapobiec uszkodzeniu
talerza.
UWAGA: W celu zamówienia wyposażenia dodat-
kowego należy skontaktować się z lokalnym sprze-
dawcą produktów firmy SHARP. Prosimy podać typ
kuchenki oraz nazwę części.
Piasta (wewnątrz)
15. Talerz
obrotowy
(szklany)
17. Gniazdo
napędowe
16. Podstawa
talerza
obrotowe-
go
1
2
3
5
7
46
8
9
10
14
11
12
13
R-200_OM_BOOKLET_EAST.indb Sek2:3R-200_OM_BOOKLET_EAST.indb Sek2:3 2012-07-09 12:22:282012-07-09 12:22:28
PL-4
PANEL STEROWANIA
1. Pokrętło REGULACJA MOCY MIKROFAL
Poziom mocy
800 WAT = WYSOKI
620 WAT = ŚREDNIO WYSOKI
440 WAT = ŚREDNI
260 WAT = ŚREDNIO NISKI
130 WAT = NISKI
2. Pokrętło CZAS PROCESU/WAGA
ROZMRAŻANEGO PRODUKTU
(0-35 minut/0,2–1,0 kg)
Pokrętło CZAS PROCESU/WAGA
ROZMRAŻANEGO PRODUKTU posiada
dwie skale. Skala zewnętrzna służy do
ustawienia czasu rozmrażania w zależności
od wagi rozmrażanego produktu w kg.
Skala wewnętrzna służy do ustawienia czasu
procesu.
R-200_OM_BOOKLET_EAST.indb Sek2:4R-200_OM_BOOKLET_EAST.indb Sek2:4 2012-07-09 12:22:292012-07-09 12:22:29
PL-5
POLSKI
WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Niniejszej instrukcji obsługi należy używać razem z podanymi
dalej wskazówkami dotyczącymi gotowania.
Żeby uniknąć obrażeń ciała:
OSTRZEŻENIE:
Nie używaj kuchenki, jeżeli jest uszkodzona lub wyka-
zuje wadliwe funkcjonowanie. Przed użyciem sprawdź
następujące punkty:
a) Drzwiczki: muszą się zamykać prawidłowo i nie
mogą być skrzywione lub scentrowane.
b) Zawiasy oraz zatrzaski bezpieczeństwa: należy się
upewnić, że nie są złamane ani luźne.
c) Uszczelki drzwiczek i ich powierzchnie: nie mogą
być uszkodzone.
d) Wewnątrz urządzenia i na drzwiczkach: nie może
być żadnych wgnieceń ani innych uszkodzeń.
e) Przewód zasilający oraz wtyczka: nie mogą być
uszkodzone.
Nie używaj kuchenki, jeśli drzwiczki lub uszczelki
drzwiczek są uszkodzone. Naprawę należy powierzyć
wykwali kowanym pracownikom serwisu.
Nigdy nie próbuj samodzielnie regulować, napra-
wiać ani mody kować urządzenia. Wszelkie napra-
wy, zwłaszcza wiążące się z otwarciem obudowy,
mogą być przeprowadzone wyłącznie przez wykwa-
li kowanych pracowników serwisu  rmy SHARP.
Nie używaj kuchenki przy otwartych drzwiczkach lub
zamknięciu przerobionym w jakikolwiek sposób.
Nie używaj kuchenki, jeśli pomiędzy uszczelkami drzwiczek
a powierzchniami uszczelniającymi znajdują się jakieś przed-
mioty.
Nie dopuszczaj do gromadzenia się tłuszczu i za-
brudzeń na uszczelce drzwiczek i powierzchniach
uszczelki. Stosuj się do wskazówek w rozdziale
„Czyszczenie i konserwacja” na stronie PL-10.
Dopuszczenie do nadmiernego zanieczyszczenia
kuchenki może spowodować zniszczenie jej ścia-
nek, doprowadzi do jej przedwczesnego zużycia
oraz może wywołać sytuacje niebezpieczne.
Osoby mające ROZRUSZNIK SERCA powinny zapytać swoje-
go lekarza lub producenta rozrusznika o środki ostrożności
podczas posługiwania się kuchenkami mikrofalowymi.
Żeby uniknąć porażenia prądem elektrycznym:
W żadnym wypadku nie wolno zdejmować zewnętrznej obu-
dowy kuchenki.
Nie należy wprowadzać żadnych przedmiotów ani płynów
w otwory zatrzasków bezpieczeństwa drzwiczek ani w otwo-
ry wentylacyjne. Jeśli jakiś płyn rozleje się wewnątrz kuchen-
ki, urządzenie należy natychmiast wyłączyć, wyjąć wtyczkę
przewodu zasilającego z gniazda i zwrócić się do serwisu
firmy SHARP.
Przewodu zasilającego ani wtyczki nie wolno zanurzać w wo-
dzie ani jakiejkolwiek innej cieczy.
Przewód nie powinien być zawieszony na krawędzi stołu lub
blatu kuchennego.
Żeby uniknąć niebezpieczeństwa pożaru:
Nie powinno się pozostawiać pracującej kuchenki bez
nadzoru. Ustawienie zbyt wysokiego poziomu mocy
lub zbyt długiego czasu gotowania może doprowa-
dzić do przegrzania potrawy i spowodować pożar.
Opisywana kuchenka została zaprojektowana do instalacji na
blacie szafki. Nie jest przeznaczona do instalacji w zabudo-
wie.
Nie wolno umieszczać kuchenki wewnątrz szafki.
Gniazdko elektryczne, do którego podłączana jest kuchenka,
musi być stale dostępne, żeby w razie konieczności można
było po prostu wyciągnąć wtyczkę.
Napięcie sieci musi wynosić 230 V (prąd zmienny, 50 Hz),
instalacja elektryczna powinna być wyposażona w bezpiecz-
nik/wyłącznik automatyczny o dopuszczalnym prądzie 10 A
lub większym.
Zaleca się podłączenie urządzenia do niezależnego obwodu
prądu.
Nie należy stawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła,
np. w pobliżu zwykłego piecyka.
Nie należy instalować kuchenki w miejscach o dużej wilgot-
ności lub tam, gdzie może się skraplać para.
Nie należy przechowywać ani użytkować urządzenia na wol-
nym powietrzu.
Jeśli podgrzewane produkty zaczną dymić, wy-
łącz kuchenkę lub odłącz wtyczkę i odczekaj, aż
podgrzewane produkty przestaną dymić.
Stosuj wyłącznie pojemniki i naczynia przeznaczo-
ne do kuchenek mikrofalowych (patrz strona PL-9).
Korzystając z plastikowych, papierowych lub
innych łatwopalnych pojemników na żywność ni-
gdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru.
Osłonę źródła mikrofal, komorę operacyjną, talerz ob-
rotowy i jego podstawę należy oczyścić po użyciu. Czę-
ści te powinny być suche i bez tłuszczu. Nagromadzony
tłuszcz może się przegrzać, zacząć dymić lub zapalić się.
W pobliżu urządzenia lub jego otworów wentylacyjnych nie
wolno przechowywać materiałów łatwopalnych.
Nigdy nie blokuj otworów wentylacyjnych.
Usuwaj z produktów i opakowań wszystkie metalowe
zamknięcia, druty itp. Powstawanie łuku elektrycznego
na powierzchniach metalu może doprowadzić do pożaru.
Nie używaj kuchni mikrofalowej do smażenia potraw w głę-
bokim oleju. Temperatury oleju nie można kontrolować
i tłuszcz może się zapalić.
Do prażenia kukurydzy powinny być używane wyłącznie do
tego przeznaczone naczynia.
Nie przechowuj w urządzeniu żadnej żywności ani innych
przedmiotów.
Po uruchomieniu kuchenki sprawdź ustawienia, żeby upew-
nić się, że pracuje ona zgodnie z życzeniem.
Żeby uniknąć przegrzania lub pożaru, należy zachować
szczególną ostrożność podczas gotowania i podgrzewania
potraw zawierających duże ilości cukru lub tłuszczu, np. kro-
kietów z mięsem lub budyniu.
WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA: PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ
R-200_OM_BOOKLET_EAST.indb Sek2:5R-200_OM_BOOKLET_EAST.indb Sek2:5 2012-07-09 12:22:292012-07-09 12:22:29
PL-6
wydobywała się z nich na twarz i ręce.
W celu uniknięcia poparzeń należy zawsze spraw-
dzać temperaturę pokarmów i mieszać je przed
podaniem; szczególną ostrożność należy zacho-
wać w przypadku temperatury pokarmów i napo-
jów przeznaczonych dla niemowląt, małych dzieci
oraz osób starszych. Nie wolno dopuścić, żeby do
kuchenki zbliżały się dzieci, ponieważ niektóre jej
elementy bardzo się nagrzewają.
Temperatura naczynia nie jest miarodajnym wskaźnikiem
temperatury pokarmu czy napoju; zawsze należy sprawdzać
temperaturę samego pokarmu.
Przy otwieraniu drzwiczek kuchenki należy zachować ostroż-
ność, by nie ulec poparzeniu wydobywającą się z wnętrza
parą i falą gorąca.
Pieczone potrawy z nadzieniem należy po przyrządzeniu
pokrajać w plastry, by para mogła ujść.
Nie wolno pozwalać dzieciom, żeby zbliżały się do drzwiczek
podczas pracy kuchenki, ponieważ mogłyby się poparzyć.
Żeby zapobiec niewłaściwemu użyciu przez dzieci:
OSTRZEŻENIE: Dzieci mogą korzystać z kuchenki
bez nadzoru tylko, jeśli zostały szczegółowo po-
instruowane o sposobie bezpiecznego używania
urządzenia i rozumieją ryzyka związane z nie-
właściwym użyciem. Urządzenie to nie może być
obsługiwane przez osoby (włącznie z dziećmi)
z obniżonymi zdolnościami  zycznymi, zmysłowy-
mi bądź umysłowymi, a także przez osoby bez do-
świadczenia i wiedzy na temat obsługi, chyba że
dostały pozwolenie, bądź udzielono im instrukcji
obsługi urządzenia przez osobę odpowiedzialną
za ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny pozosta-
wać pod opieką, aby nie bawiły się urządzeniem.
Nie wolno opierać się ani huśtać na drzwiczkach kuchenki.
Nie wolno traktować kuchenki jako przedmiotu do zabawy.
Dzieciom należy wpoić zasady bezpieczeństwa:ywanie
rękawic kuchennych, ostrożne zdejmowanie pokrywek,
zachowanie szczególnej ostrożności co do opakowań (np.
materiałów samonagrzewających się), gdyż opakowania te
mogą być bardzo gorące.
Inne ostrzeżenia:
Nie wolno w żaden sposób samodzielnie dokonywać mody-
fikacji kuchenki.
Nie wolno poruszać kuchenką podczas jej pracy.
Kuchenka ta służy wyłącznie do przygotowywania potraw
w warunkach domowych i można jej używać tylko do takich
celów. Nie jest ona przeznaczona do użytku przemysłowego
ani laboratoryjnego.
Żeby zapewnić niezawodną pracę kuchenki i uniknąć
uszkodzeń:
Nigdy nie należy włączać pustej kuchenki. Używając naczynia
powodującego rumienienie potraw lub materiałów samona-
grzewających się, zawsze należy pod nimi umieścić izolację
termiczną, na przykład porcelanowy talerz, żeby zapobiec
uszkodzeniu talerza obrotowego i podstawy talerza na skutek
nadmiernego wzrostu temperatury. Niedopuszczalne jest
przekraczanie czasu podgrzewania, podanego w przepisach.
Nie wolno używać naczyń metalowych odbijających mikro-
fale i mogących spowodować powstawanie łuków elektrycz-
nych. Nie wkładaj do kuchenki puszek.
Przewód zasilający należy prowadzić z dala od powierzchni
nagrzewających się, włącznie z tylną ścianką kuchenki.
Nie wolno samodzielnie wymieniać lampki oświetleniowej
w kuchence ani też pozwalać, by wymieniał ją ktokolwiek,
niebędący elektrykiem upoważnionym przez firmę SHARP.
Jeśli ulegnie uszkodzeniu przewód zasilający, należy zainsta-
lować nowy przewód tego samego typu.
Wymianę musi przeprowadzić upoważniony pracownik ser-
wisu firmy SHARP.
Żeby uniknąć eksplozji i wykipienia:
OSTRZEŻENIE: Płynów i innych pokarmów nie wolno
podgrzewać w zamkniętych pojemnikach, poniew
mogą one eksplodować.
Podczas przenoszenia pojemnika z płynem podgrzanym
w kuchence należy zachować szczególną ostrożność,
ponieważ może nastąpić opóźnione wykipienie cieczy.
Nigdy nie wolno używać szczelnie zamkniętych pojem-
ników. Przed użyciem należy zdjąć pokrywki i wieczka.
Szczelnie zamknięte pojemniki mogą wybuchnąć wskutek
wzrostu ciśnienia, nawet po wyłączeniu kuchenki.
Przy podgrzewaniu płynów w kuchence należy zachować
szczególną ostrożność. Stosuj naczynia o szerokim wylocie,
aby pęcherzyki pary mogły swobodnie uchodzić.
Nigdy nie należy ogrzewać płynów w pojemni-
kach o wąskich szyjkach, takich jak butelki dla
niemowląt, ponieważ gorący płyn może z nich
gwałtownie wytrysnąć, powodując oparzenia.
Żeby uniknąć gwałtownego wytryśnięcia wrzącej cieczy i opa-
rzeń:
1. Nie należy przekraczać zalecanych czasów podgrzewa-
nia.
2. Płyn należy przed podgrzaniem zamieszać.
3. Wskazane jest włożenie do naczynia szklanej pałeczki
lub podobnego przedmiotu na czas ogrzewania.
4. Po zakończeniu ogrzewania płyn należy pozostawić co
najmniej 20 sekund w kuchence, aby zapobiec opóźnio-
nemu wykipieniu.
Nie należy używać kuchenki do gotowania ja-
jek w skorupkach ani do podgrzewania jajek
gotowanych na twardo. Mogą one eksplodować
nawet po zakończeniu procesu gotowania. Przed
gotowaniem lub podgrzewaniem jajek nie roz-
trzepanych czy rozmieszanych należy przekłuć
żółtko i białko, gdyż w przeciwnym razie jajka
mogą eksplodować. Jajka ugotowane na twardo
należy przed podgrzewaniem w kuchence mi-
krofalowej obrać i pokrajać w plasterki.
Przed gotowaniem należy przekłuć skórkę takich produktów
jak ziemniaki, parówki i owoce – w przeciwnym razie mogą
eksplodować.
Żeby uniknąć poparzeń:
OSTRZEŻENIE: W celu uniknięcia poparzeń nale-
ży zawsze sprawdzać temperaturę pokarmów dla
niemowląt i mieszać zawartość butelek i nacz
przed podaniem.
Podczas wyjmowania potraw z kuchenki należyywać
chwytek do garnków lub rękawic kuchennych.
Pojemniki, naczynia do prażenia kukurydzy, woreczki do
pieczenia itp. należy otwierać w taki sposób, by para nie
WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
R-200_OM_BOOKLET_EAST.indb Sek2:6R-200_OM_BOOKLET_EAST.indb Sek2:6 2012-07-09 12:22:292012-07-09 12:22:29
PL-7
POLSKI
INSTALACJA
WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Kuchenkę należy ustawić w możliwie największej od-
ległości od odbiorników radiowych i telewizyjnych.
Korzystanie z kuchenki mikrofalowej może powodo-
wać zakłócenia odbiorników radiowych i telewizyj-
nych.
5. Podłącz wtyczkę kuchenki do standardowego uzie-
mionego gniazdka elektrycznego.
OSTRZEŻENIE: Nie należy stawiać urządzenia w po-
bliżu źródeł ciepła, w miejscach o dużej wilgotności
(np. w pobliżu zwykłego piekarnika) lub w pobliżu
palnych materiałów (np. zasłon).
Nie należy blokować ani zasłaniać otworów wentyla-
cyjnych.
Nie należy ustawiać żadnych przedmiotów na obudo-
wie urządzenia.
1. Wyjmij ze środka kuchenki wszystkie opakowania.
2. Upewnij się, że kuchenka nie nosi żadnych śladów
uszkodzenia.
3. Ustaw kuchenkę na równym i płaskim podłożu,
dostatecznie wytrzymałym, by mogło unieść ciężar
kuchenki wraz z przyrządzaną w niej żywnością.
Nie wolno umieszczać kuchenki wewnątrz szafki.
4. Wybierz miejsce, które zapewni dostateczną ilość
wolnej przestrzeni dla prawidłowego działania ot-
worów wlotowych i/lub wylotowych powietrza.
Tylna ścianka kuchenki może opierać się o ścianę.
Pomiędzy kuchenką a sąsiadującymi ścianami
należy pozostawić przynajmniej 7,5 cm wolnej
przestrzeni. Jedna ścianka urządzenia musi pozo-
stać odsłonięta.
Nad kuchenką należy pozostawić co najmniej 30
cm wolnej przestrzeni.
Nie należy demontować nóżek znajdujących się
na spodzie kuchenki.
Zablokowanie otworów wlotowych i/lub wyloto-
wych powietrza może spowodować uszkodzenie
kuchenki.
UWAGA:
W przypadku wątpliwości co do sposobu przyłącze-
nia kuchenki należy skontaktować się z upoważnio-
nym, wykwalifikowanym elektrykiem.
Producent ani sprzedawca nie ponoszą żadnej odpo-
wiedzialności za uszkodzenie kuchenki lub obrażenia
ciała, powstałe wskutek zaniedbania poprawnych połą-
czeń elektrycznych.
Na ściankach kuchenki lub wokół uszczelki drzwiczek
może czasami pojawiać się para wodna lub krople
wody. Jest to zjawisko normalne i nie świadczy o wydo-
bywaniu się mikrofal na zewnątrz ani o wadliwym dzia-
łaniu kuchenki.
Należy używać wyłącznie talerza obrotowego i jego
podstawy przeznaczonych dla tego typu kuchenki.
Nie używaj kuchenki, jeśli został wyjęty z niej talerz
obrotowy.
Żeby uniknąć uszkodzenia talerza obrotowego:
(a) Przed rozpoczęciem mycia talerza obrotowego
wodą należy odczekać dopóki nie ostygnie.
(b) Nie wolno ustawiać gorących produktów lub na-
czyń na zimnym talerzu obrotowym.
(c) Nie wolno ustawiać zimnych produktów lub na-
czyń na gorącym talerzu obrotowym.
Podczas pracy urządzenia nie należy na jego obudo-
wie stawiać jakichkolwiek przedmiotów.
7,5 cm
30 cm
Wolna
przestrzeń
7,5 cm
R-200_OM_BOOKLET_EAST.indb Sek2:7R-200_OM_BOOKLET_EAST.indb Sek2:7 2012-07-09 12:22:302012-07-09 12:22:30
PL-8
POZIOMY MOCY MIKROFAL
Dostępnych jest 5 poziomów mocy mikrofal wymienionych poniżej.
Różne poziomy mocy są osiągane poprzez cykliczne włączanie i wyłączanie promieniowania mikrofal. W trakcie korzysta-
nia z poziomów mocy innych niż WYSOKI (100%) możesz usłyszeć pulsowanie energii podczas gotowania i rozmrażania.
W ogólnym przypadku należy stosować poniższe zalecenia:
800 WAT = WYSOKI - należy stosować podczas szybkie-
go gotowania lub podgrzewania potraw, np. duszone-
go mięsa, puszkowanych produktów, gorących płynów,
warzyw itp.
620 WAT = ŚREDNIO WYSOKI - należy stosować pod-
czas dłuższego gotowania gęstych potraw (np. piecze-
ni, klopsów i potraw w panierce) oraz delikatnych dań,
na przykład pulchnego ciasta. Przy tym poziomie mocy
mikrofal potrawa będzie gotowana równomiernie bez
przypalenia po jednej stronie.
440 WAT = ŚREDNI - należy stosować do gęstych
potraw, które wymagają długiego czasu gotowania
w przypadku gotowania tradycyjnego, na przykład dań
z wołowiny. Użycie tego poziomu mocy mikrofal jest
wskazane, żeby mięso było miękkie.
260 WAT = ŚREDNIO NISKI - służy do rozmrażania. Wy-
bierz to ustawienie, żeby zapewnić równomierne roz-
mrożenie dania. Jest ono również idealne w przypadku
gotowanego ryżu, makaronu, knedli i słodkiego sosu z
gotowanych jajek z dodatkiem mąki.
130 WAT = NISKI - służy do łagodnego rozmrażania, na
przykład tortu lub ciasta z kremem.
TRYB PRACY Z MIKROFALAMI
1. Przygotuj i włóż potrawę do odpowiedniego naczynia (patrz część „PRZYDATNE NACZYNIA na stronie PL-9),
ustaw potrawę/naczynie bezpośrednio na środku talerza obrotowego. Zamknij drzwiczki.
2. Ustaw pokrętło REGULACJA MOCY MIKROFAL na żądanym ustawieniu; na jednym z pięciu dostępnych
poziomów mocy mikrofal.
3. Ustaw pokrętło CZAS PROCESU/WAGA ROZMRAŻANEGO PRODUKTU na żądanym czasie gotowania/
rozmrażania. Kuchenka włączy się automatycznie.
4. Po zakończeniu gotowania/rozmrażania pokrętło CZAS PROCESU/WAGA ROZMRAŻANEGO PRODUKTU
powróci do pozycji „0” (zero) i zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy. Lampka oświetlająca włączy
się automatycznie i talerz obrotowy przestanie się obracać. Otwórz drzwiczki, ostrożnie wyjmij potrawę/
naczynie. Odstaw potrawę na wymagany czas.
PORADY DOTYCZĄCE GOTOWANIA:
Po uruchomieniu kuchenki lampka oświetleniowa zaświeci się a talerz zacznie się obracać w lewo lub w prawo.
Jeśli chcesz zakończyć proces, zanim upłynie ustawiony czas gotowania, ustaw pokrętło CZAS PROCESU/WAGA
ROZMRAŻANEGO PRODUKTU na pozycji „0” (zasilanie wyłączone) lub otwórz drzwiczki. Drzwiczki można ot-
worzyć w dowolnym czasie podczas procesu. Żeby kontynuować proces, zamknij drzwiczki. Jeśli chcesz zmienić
czas gotowania podczas procesu, po prostu ustaw pokrętło CZAS PROCESU/WAGA ROZMRAŻANEGO PRO-
DUKTU na żądanym ustawieniu.
W przypadku gotowania/rozmrażania krótszego niż 3 minuty, ustaw pokrętło CZAS PROCESU/WAGA ROZMRA-
ŻANEGO PRODUKTU na poza oznaczeniem 10 minut, a następnie wróć do żądanego ustawienia. Pokrętło CZAS
będzie wówczas działało bardziej dokładnie.
Żeby zmienić poziom mocy mikrofal podczas procesu, ustaw pokrętło REGULACJA MOCY MIKROFAL na żąda-
nym ustawieniu.
OSTRZEŻENIE:
Upewnij się, że po zakończeniu procesu pokrętło CZAS PROCESU/WAGA ROZMRAŻANEGO PRODUKTU powróci-
ło do pozycji „0” (zero). W przeciwnym razie kuchenka rozpocznie pracę natychmiast po zamknięciu drzwiczek.
WAŻNE:
W przypadku gotowania potraw z ustawieniem poziomu mocy mikrofal na 800 W przez czas dłuższy od stan-
dardowego, poziom mocy zostanie obniżony automatycznie, żeby zapobiec przegrzaniu.
Tryb pracy Standardowy czas
Mikrofale 800 WAT 30 minut
R-200_OM_BOOKLET_EAST.indb Sek2:8R-200_OM_BOOKLET_EAST.indb Sek2:8 2012-07-09 12:22:302012-07-09 12:22:30
PL-9
POLSKI
PRZYDATNE NACZYNIA
PORADY DOTYCZĄCE ROZMRAŻANIA
Porady mają ułatwić rozmrażanie określonych potraw.
Można je wykorzystać do rozmrażania: porcji kurczaka, kotletów, ryb (całych lub  letów), mięsa mielonego i kieł-
basek.
Przykład: rozmrażanie 0,4 kg kawałków kurczaka.
1. Umieść kawałki kurczaka w naczyniu żaroodpornym i ustaw naczynie na talerzu obrotowym w kuchence.
2. Ustaw pokrętło REGULACJA MOCY MIKROFAL na poziom ŚREDNIO NISKI (ROZMRAŻANIE).
3. Ustaw pokrętło CZAS PROCESU/WAGA ROZMRAŻANEGO PRODUKTU na 0,4 kg. Kuchenka włączy się na-
tychmiast. Obróć kawałki kurczaka 1-2 razy podczas rozmrażania.
4. Po
rozmrożeniu przykryj jedzenie folią aluminiową i pozostaw do całkowitego rozmrożenia.
Uwaga: Podany czas rozmrażania dotyczy standardowych warunków. Należy sprawdzać rezultaty rozmrażania,
a w razie potrzeby odpowiednio dobrać czasy rozmrażania.
Żeby możliwe było gotowanie/rozmrażanie w kuchence, promieniowanie mikrofalowe musi przeniknąć przez
naczynie ddo żywności Z tego względu konieczne jest odpowiednie dobranie naczyń.
Zalecane są naczynia owalne/okrągłe zamiast kwadratowych/prostokątnych, ponieważ żywność w rogach
może się nadmiernie zagotowywać. Można zastosować rozmaite naczynia, zgodnie z poniższą listą.
Naczynie
Odpowied-
nie do kuche-
nek mikrofa-
lowych
Komentarze
Folia aluminiowa
Naczynia z folii
/
Można użyć małych kawałków folii aluminiowej do ochrony potraw przed prze-
grzaniem. Folia powinna znajdować się przynajmniej 2 cm od ścianek kuchenki,
ponieważ może dojść do wyładowań.
Naczynia foliowe nie są zalecane, o ile wyraźnie nie określił tego producent (np.
Microfoil ®). Należy przestrzegać dołączonych instrukcji.
Naczynia powodujące
rumienienie potraw
Zawsze przestrzegaj zaleceń producenta.
Nie należy przekraczać podanych czasów nagrzewania. Zachowaj szczególną
ostrożność, ponieważ te naczynia mogą się znacznie nagrzewać.
Porcelana i naczynia
ceramiczne
/
Porcelana, ceramika, ceramika glazurowana i porcelana kostna są zazwyczaj odpo-
wiednie, z wyjątkiem naczyń posiadających metaliczne ozdoby.
Naczynia szklane np.
Pyrex ®
Należy zachować szczególną ostrożność przy używaniu delikatnych naczyń szkla-
nych, ponieważ mogą się stłuc lub pęknąć w wyniku nagłego podgrzania.
Metal
Nie jest zalecane stosowanie metalowych naczyń, ponieważ powodują one wyła-
dowania elektryczne, a co za tym idzie mogą doprowadzić do pożaru.
Plastik/polistyren, np. naczy-
nia z barów szybkiej obsługi
Należy zachować ostrożność, ponieważ niektóre naczynia mogą się odkształcić,
stopić lub stracić kolor przy wysokich temperaturach.
Folia plastikowa
Nie powinna dotykać potraw i folię należy przekłuć, żeby pozwolić na wydostanie się pary.
Torby do zamrażania/
pieczenia
Torby należy przekłuć, żeby pozwolić na wydostanie się pary. Upewnij się, że torby
nadają się do użycia w kuchence mikrofalowej.
Papierowe talerze, kubki
i papier kuchenny
Nie należy ich wiązać materiałami plastikowymi lub metalowymi, ponieważ mogą
się stopić lub zapalić w wyniku wyładowań.
Naczynia słomiane
i drewniane
Można używać tylko przy podgrzewaniu lub do wchłaniania wilgoci.
Należy zachować ostrożność, ponieważ nadmierne podgrzanie może spowodować pożar.
Papier z recyklingu
i gazety
Zawsze należy nadzorować kuchenkę podczas korzystania z takich materiałów,
ponieważ nadmierne podgrzanie może spowodować pożar.
Mogą zawierać skrawki metalu, które mogą powodować wyładowania i wywołać pożar.
OSTRZEŻENIE:
Korzystając z plastikowych, papierowych lub innych łatwopalnych pojemników na żywność nigdy nie
pozostawiaj urządzenia bez nadzoru.
R-200_OM_BOOKLET_EAST.indb Sek2:9R-200_OM_BOOKLET_EAST.indb Sek2:9 2012-07-09 12:22:302012-07-09 12:22:30
PL-10
OSTRZEŻENIE: DO CZYSZCZENIA ŻADANEGO ELE-
MENTU KUCHENKI NIE NALEŻY UŻYWAĆ DOSTĘP-
NYCH W SPRZEDAŻY PREPARATÓW DO CZYSZCZE-
NIA PIEKARNIKÓW I KUCHENEK, ODKURZACZY
PAROWYCH, ŚRODKÓW DO SZOROWANIA ZAWIE-
RAJĄCYCH WODOROTLENIEK SODU LUB SZORST-
KICH ZMYWAKÓW.
KUCHENKĘ NALEŻY REGULARNIE CZYŚCIĆ I USU-
WAĆ Z NIEJ WSZYSTKIE POZOSTOŚCI JEDZENIA.
Korzystanie z zanieczyszczonej kuchenki może
doprowadzić do uszkodzenia ścianek komory ope-
racyjnej i szybszego zużycia kuchenki. Może być
również przyczyną sytuacji niebezpiecznych.
Zewnętrzne elementy obudowy
Zewnętrzne elementy obudowy kuchenki można
łatwo oczyścić delikatnym detergentem i wodą. Roz-
twór detergentu należy zetrzeć wilgotną ściereczką,
a następnie osuszyć powierzchnię miękkim ręczni-
kiem.
Panel sterowania
Przed czyszczeniem należy otworzyć drzwiczki ku-
chenki, żeby wyłączyć panel sterowania. Przy czysz-
czeniu panelu sterowania należy zachować szcze-
gólną ostrożność. Czyści się go delikatnie pocierając
ściereczką zwilżoną tylko wodą.
Należy unikać używania nadmiernych ilości wody. Nie
należy używać żadnych chemikaliów ani środków do
szorowania.
OSTRZEŻENIE:
Należy uważać, żeby podczas czyszczenia kuchenki
nie przesunąć pokrętła CZAS z pozycji „0” (zasilanie
wyłączone). W przeciwnym razie kuchenka rozpocznie
pracę natychmiast po zamknięciu drzwiczek.
Komora operacyjna
1. W celu utrzymania kuchenki w czystości, należy po
każdym użyciu zetrzeć wszelkie zachlapania i plamy
miękką, wilgotną ściereczką lub gąbką, dopóki ku-
chenka jest jeszcze ciepła. W wypadku silniejszego
zabrudzenia trzeba użyć delikatnego detergentu
i wielokrotnie przecierać zabrudzone miejsce
wilgotną ściereczką, aż do całkowitego usunięcia
zabrudzenia. Nie należy zdejmować osłony źródła
mikrofal.
2. Należy zwracać uwagę, by woda lub roztwór deter-
gentu nie dostały się do małych otworów wentyla-
cyjnych w ściankach kuchenki; mogłoby to spowo-
dować uszkodzenie kuchenki.
3. Do mycia wnętrza kuchenki nie należy używać środ-
ków czyszczących w aerozolu.
Osłonę źródła mikrofal należy utrzymywać w stałej
czystości.
Osłona jest wykonana z delikatnego materiału i należy
zachować ostrożność przy jej czyszczeniu (przestrze-
gaj powyższych instrukcji na temat czyszczenia).
UWAGA: Nadmierne zmoczenie może doprowadzić
do zniszczenia osłony źródła mikrofal. Osłona źródła
mikrofal należy do elementów eksploatacyjnych i bez
regularnego czyszczenia będzie wymagała wymiany.
Talerz obrotowy i podstawa talerza obrotowego
Wyjmij talerz obrotowy i jego podstawę z kuchenki.
Umyj talerz i podstawę w wodzie z płynem do mycia na-
czyń. Osusz miękką ściereczką. Talerz obrotowy i jego pod-
stawę można myć w zmywarce.
Drzwiczki
W celu usunięcia wszelkich śladów zabrudzeń, obie
strony drzwiczek oraz uszczelki należy regularnie czyś-
cić miękką, wilgotną ściereczką. Nie należy stosować
środków do szorowania.
UWAGA: Do czyszczenia żadnego elementu kuchenki
nie należy używać odkurzaczy parowych.
Porada ułatwiająca czyszczenie kuchenki:
Włóż połówkę cytryny do miski, dodaj 300 ml (trochę więcej niż szklankę) wody i podgrzej z mocą 100% przez
10-12 minut.
Wytrzyj kuchenkę do czysta przy pomocy miękkiej, suchej ściereczki.
Informacje o najbliższym serwisie możecie Państwo uzyskać dzwoniąc pod numer 0 801 601 609 (koszt
połączenia jak za połączenie lokalne)
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
R-200_OM_BOOKLET_EAST.indb Sek2:10R-200_OM_BOOKLET_EAST.indb Sek2:10 2012-07-09 12:22:302012-07-09 12:22:30
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144

Sharp R-200(W)E Specyfikacja

Kategoria
Mikrofale
Typ
Specyfikacja