VALERA 651.01 Instrukcja obsługi

Marka
VALERA
Kategoria
przybory do manicure / pedicure
Model
651.01
Rodzaj
Instrukcja obsługi
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Przeczytać uważnie niniejszą instrukcję obsługi i zachować ją na przyszłość. Zawiera ona cenne porady i zalecenia dotyczące
bezpieczeństwa i obsługi urządzenia.
Dostępne również na stronie www.valera.com
OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Ważne: W celu zapewnienia dodatkowej ochrony zaleca się
zamontowanie w instalacji elektrycznej wyłącznika różnicowo-prądowego
o prądzie wyłączającym nieprzekraczającym 30 mA. W celu uzyskania
dodatkowych informacji należy się zwrócić do kompetentnego elektryka.
Przed użyciem upewnić się, że urządzenie jest całkowicie suche.
UWAGA: Nie używać urządzenia w pobliżu wanny, umywalki lub
innych zbiorników z wodą.
Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat
oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, umysłowej lub
sensorycznej, bądź nieposiadające odpowiedniej wiedzy czy
doświadczenia, pod warunkiem, że odbywa się to pod odpowiednim
nadzorem, bądź zostały one poinstruowane w zakresie sposobu jego
bezpiecznej obsługi i są świadome związanych z tym zagrożeń.
Pilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
• Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci
pozbawione nadzoru.
Jeżeli korzysta się z suszarki w łazience, po użyciu należy ją odłączyć
od zasilacza, gdyż bliskość wody może stwarzać zagrożenie nawet
wtedy, gdy suszarka jest wyłączona.
Nie używać nigdy urządzenia w przypadku zauważenia oznak
niewłaściwego działania, jeżeli urządzenie upadło lub przewód zasilający
jest uszkodzony. Nie próbować naprawić urządzenia we własnym
zakresie, lecz zlecić to autoryzowanemu serwisantowi. Jeżeli kabel jest
uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta,autoryzowany
serwis lub osobę o podobnych kwalifikacjach w celu uniknięcia ryzyka.
Urządzenie można podłączać tylko do prądu zmiennego; należy sprawdzić, czy napięcie sieciowe odpowiada oznakowaniom na
urządzeniu.
Nie zanurzać nigdy urządzenia w wodzie lub innych cieczach.
Nie stawiać nigdy urządzenia w miejscu, w którym mogłoby wpaść do wody lub innych miejscach.
Nie próbować nigdy wyciągnąć urządzenia, które przypadkowo wpadło do wody: natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka.
Po użyciu należy zawsze wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka. Podczas wyjmowania wtyczki z gniazdka nie wolno
ciągnąć za kabel i nie wolno wykonywać tej czynności mokrymi rękami.
Nie owijać nigdy kabla wokół urządzenia. Od czasu do czasu sprawdzać, czy kabel nie jest uszkodzony.
Aby uniknąć niebezpiecznego przegrzania, zaleca się rozwinięcie kabla zasilania na całą długość.
Elementy opakowania urządzenia (plastikowe woreczki, karton, itp.) nie powinny być pozostawiane w zasięgu dzieci, ponieważ
stanowią dla nich potencjalne zagrożenie.
Polski
47
00060557 int_apr2014:Layout 1 01/04/2014 9.17 Pagina 47
Elementy opakowania urządzenia (woreczki foliowe,
kartonowe pudełko itp.) nie mogą być pozostawione w zasięgu
dzieci, gdyż stanowią potencjalne źródło zagrożenia.
To urządzenie zostało zaprojektowane wyłącznie do
wykonywania zabiegów manicure i pedicure. Wszelkie inne
zastosowania uważane są za niewłaściwe i w związku z tym za
niebezpieczne. Konstruktor nie ponosi odpowiedzialności za
ewentualne szkody powstałe wskutek nieprawidłowej obsługi
urządzenia lub użytkowania go niezgodnie z przeznaczeniem.
Urządzenie jest wyposażone w baterię niklową (NiMH).
Zgodnie z zasadami ochrony środowiska naturalnego, zużytej
baterii nie wolno wyrzucać wraz z odpadami domowymi, lecz
należy oddać ją do specjalistycznego punktu zbiórki odpadów.
Zlecić wyjęcie baterii wykwalifikowanemu personelowi
technicznemu lub punktu odbioru/recyklingu.
• Nie wystawiać baterii na działanie nadmiernej wilgoci lub
kontakt z cieczami.
Trzymać baterię z dala od pól magnetycznych, źródeł ciepła i
otwartego ognia.
Niebezpieczeństwo zadrapań lub skaleczeń. Jeżeli któreś z
akcesoriów jest uszkodzone, nie należy go używać, lecz
niezwłocznie wymienić.
Jeżeli ma się wszczepiony rozrusznik, przed użyciem
urządzenia należy się skonsultować z lekarzem prowadzącym.
Nie używać urządzenia w przypadku zranień, podrażnień lub
chorób skórnych.
Ważne
Po każdym użyciu należy wyczyścić i zdezynfekować użyte
akcesoria.
SPOSÓB UŻYCIA
CZĘŚCI
1 Maniswiss Professional (651.01)
2 Maniswiss Cordless (651.02)
3 Mod. 651.01: przyciski włączania / kierunku obrotów /
wyboru prędkości / wyłączania
4 Mod. 651.02: przełącznik włączania/wyłączania
5 Gniazdo zasilacza
6 Przezroczysta osłona (tylko mod. 651.01)
7 Stożek szafirowy drobnoziarnisty
8 Stożek szafirowy gruboziarnisty
9 Stożek szafirowy długi (tylko mod. 651.01)
10 Tarcza szafirowa drobnoziarnista
11 Tarcza szafirowa gruboziarnista (tylko mod. 651.01)
12 Stożek filcowy
13 Szczoteczka (tylko mod. 651.01)
14 Frezarka igłowa (tylko mod. 651.01)
15 Frezarka szafirowa okrągła
16 Frezarka w kształcie płomienia
17 Frezarka cylindryczna
18 Obsadka i nasadki szlifujące gruboziarniste, średnioziarniste
i drobnoziarniste (mod. 651.01)
19 Wrzeciono do montowania innych akcesoriów(tylko
mod. 651.01)
20 Nasadka do usuwania skórek (tylko mod. 651.01)
21 Zasilacz
22 Walizeczka aluminiowa (tylko mod. 651.01)
23 Kuferek (tylko mod. 651.02)
ZASILANIE SIECIOWE
Podłączyć zasilacz (rys.1 - odn. 21) do urządzenia, wkładając
wtyk do odpowiedniego gniazda na urządzeniu (rys.1 - odn.5).
Podłączyć zasilacz do gniazda zasilania.
WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE
Model 651.01: Nacisnąć jeden z dwóch przycisków (rys.1 -
rif.3) w zależności od żądanego kierunku obrotów. Urządzenie
uruchomi się z prędkością 3500 obrotów/min. Kolejne
naciśnięcia tego samego przycisku powodują zmianę
prędkości obrotowej, zwiększając ją najpierw do 6000, 8500 i
11000 obr./min., a następnie zmniejszając ją do 8500, 6000 i
3500 obr./min. (rys.2).
Aby wyłączyć urządzenie, należy nacisnąć drugi przycisk (rys.1
- odn.3).
Model 651.02: Urządzenie włącza się i wyłącza za pomocą
wyłącznika (rys.1 - odn.4). Istnieje możliwość wyboru dwóch
różnych prędkości obrotowych: 4500 i 6000 obr./min.
ŁADOWANIE BATERII (mod. 651.02)
Przed pierwszym użyciem urządzenia, a następnie po
rozładowaniu baterii wskutek użytkowania urządzenia,
baterię należy ładować przez 12 godzin.
Wyłączyć urządzenie przyciskiem (rys.1 - odn.4). Ładowanie
baterii jest możliwe tylko przy wyłączonym urządzeniu.
Podłączyć zasilacz (rys.1 - odn.21)do urządzenia, wkładając
wtyk do odpowiedniego gniazda na urządzeniu (rys.1 -
odn.5).
Podłączyć zasilacz do gniazda zasilania.
Baterię należy ładować tylko wtedy, gdy zauważa się
znaczny spadek mocy urządzenia.
Po całkowitym naładowaniu baterii urządzenie może być
używane przez około 60 minut bez konieczności podłączania
go do sieci.
• Urządzenie może działać zarówno jako sieciowe , jak i
bezprzewodowe (cordless).
Jeżeli przy całkowicie rozładowanej baterii urządzenie nie
działa po podłączeniu do sieci, należy je wyłączyć, ładować
baterię przez około pięć minut i włączyć je ponownie w trybie
zasilania sieciowego.
DEMONTAŻ I MONTAŻ AKCESORIÓW
Tę operację należy zawsze wykonywać po uprzednim
wyłączeniu urządzenia.
Zdjąć nasadkę z urządzenia poprzez jej pociągnięcie. Aby ją
zamontować, należy ją wepchnąć w gniazdo do oporu
(rys.3).
Model 651.01: Nasadki szlifujące należy wcisnąć w obsadkę.
Do ich demontażu można ewentualnie użyć odpowiedniego
przyrządu (rys.4).
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
OBSŁUGI URZĄDZENIA
- Zaleca się korzystanie tylko z czystych i zdezynfekowanych
akcesoriów.
- Skóra musi być sucha. Nie myć stóp lub rąk bezpośrednio
przed rozpoczęciem zabiegu.
SKRACANIE PAZNOKCI
Użyć drobnoziarnistej tarczy szafirowej (rys.1 - poz.10).
Regularna pielęgnacja wzmacnia paznokcie.
Rezygnując definitywnie z nożyczek i obcinaczy do paznokci,
ma się możliwość precyzyjniejszego działania, zapobiegając
tym samym wrastaniu paznokci.
WROŚNIĘTE PAZNOKCIE
Do pielęgnacji wrośniętych paznokci i zapobiegania wrastaniu
paznokci najlepiej nadaje się frezarka w kształcie igły (rys.1
- poz.14) lub płomienia (rys.1 - poz.16) . Należy działać
stopniowo i delikatnie, ale pewnym ruchem.
ODCISKI I NAGNIOTKI
Użyć drobnoziarnistego stożka szafirowego (rys.1 - poz.7),
usunąć stwardniałą skórę ze strefy, w której powstały odciski
lub nagniotki.
Na koniec użyć okrągłejfrezarki szafirowej (rys.1 - poz.15).
48
00060557 int_apr2014:Layout 1 01/04/2014 9.17 Pagina 48
ZGRUBIENIA I ZROGOWACENIA
Najpierw użyć na całej powierzchni skóry gruboziarnistego
stożka szafirowego (rys.1 - poz.8), powtarzając operację kilka
razy, aż do całkowitego usunięcia zgrubień i zrogowaceń. W
przypadku szczególnie rozległych obszarów użyć długiego
stożka szafirowego (rys.1 - poz.9).
SKÓRA WOKÓŁ PAZNOKCI
Aby usunąć martwy naskórek wokół paznokci, zwłaszcza na
stopach, należy użyć frezarki w kształcie płomienia (rys.1 -
poz.16).
POWIERZCHNIA PAZNOKCI
Do zmniejszania zgrubień na powierzchni paznokci stóp służy
frezarka cylindryczna (rys.1 - poz.17). Do wygładzania
powierzchni paznokci stóp i usuwania
nierówności należy użyć stożka filcowego (rys.1 - poz.12).
SKÓRKI WOKÓŁ PAZNOKCI
Usuwanie skórek należy wykonywać, gdy skóra jest wilgotna.
Aby usunąć skórki z płytki paznokcia, należy użyć nasadki do
usuwania skórek (rys.1 - poz.20) (tylko mod.651.01). Jej
końcówka nie obraca się, lecz wykonuje ruch do przodu i do tyłu.
NADAWANIE PAZNOKCIOM POŁYSKU
Aby nadać połysk paznokciom naturalnym lub sztucznym,
należy użyć szczoteczki (rys.1 - poz.13) (tylko mod.651.01).
PIELĘGNACJA SZTUCZNYCH
PAZNKOCI
Do skracania i modelowania sztucznych paznokci należy
używać nasadek szlifujących zamontowanych w odpowiedniej
obsadce (rys.1 - poz.18) (tylko mod. 651.01).
UŻYWANIE AKCESORIÓW
NALEŻĄCYCH DO INNYCH
URZĄDZEŃ
Do montowania akcesoriów należących do innych urządzeń
służy wrzeciono (rys.1 - poz.19) (tylko mod. 651.01).
ZABEZPIECZENIE PRZED PYŁEM
POWSTAJĄCYM PODCZAS
PIELĘGNACJI PAZNKOCI
Do ochrony przed pyłem powstającym podczas pielęgnacji
paznokci służy specjalna przezroczysta osłona (rys.1 - poz.6)
(tylko mod.651.01).
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Po każdym użyciu urządzenia należy go wyczyścić i zadbać o
odpowiednią konserwację.
• Wszelkie prace konserwacyjne lub wymiany akcesoriów
należy wykonywać po uprzednim WYŁĄCZENIU urządzenia
i odłączeniu go od zasilania.
• Po każdym użyciu należy zdjąć akcesoria i ewentualną
przezroczystą plastikową osłonę (rys.1 - poz.6).
Wyczyścić użyte akcesoria alkoholem przemysłowym i
szczotką lub wysterylizować je w gorącej wodzie lub
odpowiednim sterylizatorze.
UWAGA: Nie zanurzać całego urządzenia w wodzie i nie
dopuszczać do jego zamoczenia. W wodzie można myć tylko
akcesoria i przezroczystą osłonę (rys.5).
Oczyścić korpus urządzenia miękką szmatką, którą można
ewentualnie lekko zwilżyć wodą. W żadnym wypadku nie
wolno używać rozpuszczalników lub detergentów ściernych!
GWARANCJA
VALERA udziela gwarancji na zakupione przez Państwa
urządzenie na następujących warunkach:
1. Obowiązują warunki gwarancji określone przez oficjalnego
dystrybutora w kraju zakupu. W Szwajcarii oraz w krajach, w
których obowiązuje Dyrektywa europejska 44/99/CE, okres
gwarancji wynosi 24 miesiące, w przypadku jeśli urządzenie
jest przeznaczone do uzytku domowego lub 12 miesięcy,
jeśli urządzenie jest przeznaczone do uzytku
profesjonalnego lub podobnego. Okres gwarancji jest liczony
od daty zakupu urządzenia. Za datę zakupu uwaza się datę
podaną na niniejszej karcie gwarancyjnej prawid/owo
wypelnionej i podbitej przez sprzedawcę lub na dowodzie
zakupu.
2. Gwarancja obowiązuje jedynie po okazaniu niniejszej karty
gwarancyjnej lub dowodu zakupu.
3. Gwarancja obejmuje usunięcie wszystkich usterek
spowodowanych wadami materialów lub wykonania, jakie
pojawią się w okresie gwarancji. Usunięcie usterek w
urządzeniu moze polegać na naprawie lub wymianie
produktu. Gwarancja nie obejmuje usterek ani szkód
spowodowanych podlączeniem do zasilania niezgodnie z
normą, nieprawidlową eksploatacją produktu oraz
nieprzestrzeganiem zasad uzylkowania.
4. Wszelkie roszczenia, a w szczególności dotyczące
odszkodowań za ewentualne szkody powstale poza
urządzeniem, są niniejszym wylączone za wyjątkiem
ewentualnej odpowiedzialności wyraznie określonej w
obowiązujących przepisach prawa.
5. Serwis gwarancyjny jest zapewniany bez obciążeń; serwis
nie powoduje przedluzenia gwarancji ani rozpoczęcia
nowego okresu gwarancyjnego.
6. Gwarancja wygasa, jeśli w przypadku napraw lub
modyfikacji urządzenia przez osoby nieupowaznione.
W razie uszkodzenia, zwrócić urządzenie w opakowaniu
wraz z prawidiowo wype/nioną kartą gwarancyjną, opatrzoną
datą i pieczęcią sprzedawcy do jednego z naszych
Autoryzowanych Centrów Serwisowych lub do sprzedawcy.
Stamtąd urządzenie zostanie przesiane do oficjalnego
importera w celu dokonania naprawy gwarancyjnej.
symbol na produkcie lub opakowaniu oznacza, że tego
produktu nie wolno traktować, tak jak innych odpadów
domowych. Należy oddać go do właściwego punktu skupu
surowców wtórnych zajmującego się złomowanym sprzętem
elektrycznym i elektronicznym. Właściwa utylizacja i
złomowanie pomaga w eliminacji niekorzystnego wpływu
złomowanych produktów na naturalne środowisko oraz
zdrowie. Aby uzyskać szczegółowe dane dotyczące możliwości
recyklingu niniejszego urządzenia, należy skontaktować się z
lokalnym Urzędem Miasta, służbami oczyszczania miasta lub
sklepem, w którym produkt został zakupiony.
VALERA jest zastrzezonym znakiem towa-
rowym firmy Ligo Electric SA - Szwajcaria
49
To urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw
europejskich 2004/108/WE, 2009/125/WE,
2006/95/WE oraz rozporządzeniem (WE) nr 1275/2008.
UTYLIZACJA
Urządzenie należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi
przepisami o ochronie środowiska.
00060557 int_apr2014:Layout 1 01/04/2014 9.17 Pagina 49
/

Ten podręcznik jest również odpowiedni