Rowenta CITY SPACE Instrukcja obsługi

Marka
Rowenta
Kategoria
odkurzacze
Model
CITY SPACE
Typ
Instrukcja obsługi
www.rowenta.com
903435-01_RO24_city-space_903435-01 17/01/14 13:52 Page1
73
PL
1. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Dla Twojego bezpieczeństwa to urządzenie jest zgodne z obowiązującymi normami i przepisami (Dyrektywa
niskonapięciowa, Kompatybilność elektromagnetyczna, Środowisko,...).
Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej
zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej lub przez osoby nieposiadające
doświadczenia lub wiedzy, chyba że zostały one wczniej poinstruowane przez osobę
odpowiedzial za ich bezpieczstwo o użytkowaniu urządzenia, lub pod jej nadzorem.
Dzieci należy nadzorować, aby upewnić s, że nie baw się urdzeniem.
To urdzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz przez osoby nie
posiadające doświadczenia lub o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub
psychicznej jli zostały one przeszkolone i poinstruowane do użytkowania urządzenia w
pewny sposób i znają towarzysce temu ryzyko . Dzieci nie powinny baw się
urządzeniem. Czyszczenia i konserwacji przez użytkownika nie mogą dokonywać dzieci
bez nadzoru. Urdzenie i przewód trzym poza zasgiem dzieci.
Nie używaj urządzenia jeśli przed elektryczny jest uszkodzony. Aby uniknąć
niebezpieczeństwa, zwijacz przewodu oraz przewód odkurzacza mus być wymienione w
Autoryzowanym Centrum Serwisowym Rowenta.
WARUNKI UŻYTKOWANIA
• Odkurzacz jest urządzeniem elektrycznym: musi być używany w normalnych warunkach użytkowania.
• Neleży używać i przechowywać urządzenie i jego przewód z dala od zasięgu dzieci. Nigdy nie pozostawiaj pracującego
urządzenia bez nadzoru.
• Nie należy trzymać ssawki lub zakończenia rury na wysokości oczu lub uszu.
Nie należy odkurzać wilgotnych powierzchni, wody lub jakichkolwiek ynów, ciepłych substancji, bardzo
miałkich substancji (gips, cement, popiół...), dużych, ostrych kawałków (szkło), substancji szkodliwych
(rozpuszczalniki, środki do czyszczenia...), żrących (kwasy, środki czyszczące...), łatwopalnych i wybuchowych (na
bazie benzyny lub alkoholu).
• Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie, nie mocz urządzenia i nie przechowuj go na zewnątrz.
• Nie używaj urządzenia jeśli upadło i ma widoczne uszkodzenia lub działa w sposób nieprawidłowy.
W takim przypadku nie otwierać urządzenia, ale należy odesłać je do najbliższego Autoryzowanego Centrum Serwisowego
lub skontaktować się z działem obsługi klienta Rowenta.
ZASILANIE
• Sprawdzić, czy napięcie pracy odkurzacza jest zgodne z napięciem domowej instalacji elektrycznej:
tę informację znajdziesz pod spodem urządzenia.
• Odłączyć urządzenie wyciągając wtyczkę z gniazda sieciowego:
- natychmiast po użyciu
- przed każdą wymianą akcesoriów,
- przed każdym czyszczeniem, konserwacją lub zmianą filtra.
NAPRAWY
Naprawy powinny być wykonywane jedynie przez wyspecjalizowany personel za pomocą oryginalnych części zamiennych.
Samodzielna naprawa może być niebezpieczna dla użytkownika i powoduje utratę gwarancji.
* W zależności od modeli: chodzi o specyficzne wyposażenie niektórych modeli lub o
akcesoria dostępne opcjonalnie.
903435-01_RO24_city-space_903435-01 17/01/14 13:52 Page73
74
2. OPIS
1. a - Podpora do stawiania w poziomie
b - Podpora do stawiania w pionie
2. Przycisk włączenia/wyłączenia
3. Przycisk zwijarki przewodu
4. Wskaźnik zapełnienia worka
5. Kratka wylotu powietrza
6. Uchwyt do przenoszenia
7. Komora worka
8. Pokrywa
9. Otwór ssący
10. Klapa otwierania pokrywy
11. Schowek do przechowywania ssawko-szczotki
12. Kratka ochronna silnika*
13. Micro filtr* (nr referencyjny ZR0039 01)
14.a- Kaseta filtru HEPA* (nr referencyjny ZR0045 01) dostosowana do papierowych worków
b- Kaseta filtru HEPA* (nr referencyjny ZR0042 01) dostosowana do papierowych worków
Odkurzacz jest wyposażony w mikrofiltr * lub w kasetę z filtrem HEPA*.
15. Uchwyt na worek
16. Zaczep w uchwycie na worek
17. Czujnik worka
Alcesoria standartowe:
18. Worki
a- Worki papierowe* (nr referencyjny ZR0039 01)
b- Worki z tekstylny*
19. a- Wąż z uchwytem i mechanicznym regulatorem siły ssania*
b- Elastyczny wąż ze ssawką, mechaniczną regulacją siły ssania i wbudowaną szczotką*
20. Rura teleskopowa*
21. Rury*
22. Przedłużenie rury*
23. Szczotka uniwersalna (do dywanów i podłóg)
24. Szczotka do parkietu*
25. Szczotka do mebli*
26. Ssawko-szczotka
27. Turbo szczotka*
28. Mini turbo szczotka*
3. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
ODPAKOWANIE
• Odpakować urządzenie i usunąć z niego wszystkie ewentualne etykiety. Przed pierwszym użyciem uważnie przeczytać
instrukcję obsługi urządzenia.
PORADY I ZALECENIA
• Przed każdym użyciem przewód musi być całkowicie rozwinięty.
• Nie wolno dopuścić, aby był on zakleszczony lub przeciągany przez ostre krawędzie..
• W razie stosowania przedłużaczy elektrycznych należy upewnić się, że one w idealnym stanie, a ich przekroj jest
dostosowany do mocy odkurzacza.
• Odkurzacz posiada zabezpieczenie przeciwdziałające przegrzaniu silnika. W niektórych przypadkach (używanie uchwytu
rury ssącej do odkurzania foteli, siedzeń...) włącza się zabezpieczenie i urządzenie może wydawać nietypowy dźwięk, który
nie oznacza problemu w funkcjonowaniu.
• Nie wolno przemieszczać odkurzacza, ciągnąc za kabel; urządzenie należy przenosić, trzymając za uchwyt.
• Nie należy używać kabla do podnoszenia urządzenia.
• Nigdy nie należy odłączać urządzenia od sieci ciagnąć za przewód.
• Nigdy nie należy używać odkurzacza bez worków i systemu filtracyjnego: mikrofiltr* lub kaseta z filtrem HEPA*.
• Sprawdzić czy filtr (12+13 lub 14) jest prawidłowo umieszczony.
• Używać tylko worków i filtrów Rowenta.
• Używać tylko akcesoriów Rowenta.
* W zależności od modeli: chodzi o specyficzne wyposażenie niektórych modeli lub o
akcesoria dostępne opcjonalnie.
903435-01_RO24_city-space_903435-01 17/01/14 13:52 Page74
75
W przypadku trudności z zakupem akcesoriów i filtrów do tego odkurzacza należy skontaktować się z działem
obsługi klienta Rowenta.
• Zatrzymać i odłączyć odkurzacz po każdym użytkowaniu.
• Zatrzymać i zawsze odłączyć odkurzacz przed naprawą lub czyszczeniem.
4. UŻYTKOWANIE
MONTAŻ ELEMENTÓW URZĄDZENIA
Włozyc wąż ssący (19) do otworu ssącego (9) i obrócić aż do zablokowania - rys.1.
• Aby go wyciągnąć przekręcić w odwrotnym kierunku i pociągnąć - rys.2.
Jeśli odkurzacz jest wyposażony w rurę teleskopową* (20): wcisnąć przycisk regulacji do przodu, wyciągnąć rurę na
żądaną długość, a następnie zwolnić przycisk, aby go zablokować - rys.3.
Lub zamontować dwie rury* (21) lekko przekręcając - rys. 4.
• Zamontować przedłużenie rury* (22) w razie potrzeby.
• Zamontować odpowiednie akcesorium na końcu rury:
- Dywany i wykładziny: używać szczotki do wszystkich podłóg (23) w pozycji ssawko szczotki - rys.5 lub
Turbo szczotki* (27* lub 28*).
- Parkiety i gładkie podłogi: używać szczotki uniwersalnej (23) w pozycji szczotki wysuniętej - rys.6 lub dla uzyskania
lepszego rezultatu używać szczotki do parkietu* (24).
- Rogi i trudno dostępne miejsca: używać ssawki szczelinowej (26) w pozycji szczotki płaskiej.
- Do tapicerki i delikatnych powierzchni: zalecamy ywanie ssawki do szczelin z regulowaną końcówką szczotkową (26)
lub ssawki do tapicerki* (25), lub szczotki wbudowanej w ssawkę 19b* (zależnie od modelu).
Uwaga! Zatrzymaj i odłącz zawsze odkurzacz przed zmianą akcesoriów.
PODŁĄCZENIE PRZEWODU I URUCHOMIENIE URZĄDZENIA
• Rozwinąć przewód na całej długości i podłączyć odkurzacz - rys.7 naciskając na przycisk
włączenia/wyłączenia (2) - rys. 8.
Regulować moc ssania za pomocą mechanicznego regulatora mocy: otworzyć pokrywę kursora regulacji aby zmniejszyć
manualnie moc ssania, np. na delikatnych powierzchniach, itp - rys. 9.
PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT ODKURZACZA
• Po zakończeniu ytkowania zatrzymać odkurzacz naciskając na przycisk włączenia/wyłączenia (2) - rys.8 - i odłączyć go
- rys. 10. Przechowywać przewód naciskając na przycisk zwijający przewód (3) - rys. 11.
W pozycji pionowej umieścić ssawkę (23) w pojemniku pod urządzeniem (1b) - rys. 12.
W pozycji horyzontalnej umieścić ssawkę (23) w pojemniku z tyłu urządzenia (1a)- rys. 13.
• Przenosić odkurzacz za pomocą uchwytu (6).
5. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Ważne: Zatrzymać i zawsze odłączać odkurzacz przed zmianą akcesoriów.
WYMIANA WORKA
Lampka kontrolna napełnienia worka (4) wskazuje, że worek jest pełny lub przepełniony. Jeśli stwierdzono spadek
wydajności urządzenia, należy ustawić maksymalną moc i przytrzymac ssawkę nad ziemią. Jeśli lampka kontrolna
pozostaje czerwona, wymienić worek.
• Zdjąć przewód (19) z otworu ssącego (9) - rys. 2.
• Otworzyć pokrywę (8) odkurzacza - rys.14.
a) Jeśli odkurzacz jest wyposażony w worki papierowe* :
Wyjąć podpórkę worka (15) z komory na worek (7) - rys.15a Zdjąć papierowy worek (18a) z podpórki (15) wysuwając go
ze uchwytu - rys.15b.
PL
* W zależności od modeli: chodzi o specyficzne wyposażenie niektórych modeli lub o
akcesoria dostępne opcjonalnie.
903435-01_RO24_city-space_903435-01 17/01/14 13:52 Page75
76
Wyrzucić worek do kosza na śmieci - rys.15c.
Umieścic nowy worek na podpórce na worek (15) - rys.15d a następnie za pomocą uchwytu podpórki na worek (16)
umieścić go wewnątrz komory - rys.15e.
• Upewnić się, że worek jest prawidłowo umieszczony przed zamknięciem pokrywy (8).
b) Jeśli odkurzacz jest wyposażony w worki tekstylne* :
Wyjąć podpórkę worka (15) z komory na worek (7) - rys.15a, zdjąć worek z tekstylny (18b) z podpórki (15) wysuwając go
ze uchwytu - rys.16b.
• Otworzyć worek za pomocą zamka - rys.16c a następnie opróżnić go nad koszem na śmieci - rys.16d.
Wyczyścić worek w czystej wodzie - rys.16e.
• Pozostawić do wyschnięcia na co najmniej 24h (umieścić go dopiero gdy jest całkowicie suchy) - rys.16f.
• Zamknąć worek: uważać aby zamek był zupełnie zamknięty - rys.16g - przed włożeniem worka do urządzenia.
• Umieścić worek na podpórce na worek, a następnie za pomocą uchwytu podpórki na worek (16) umieścić go wewnątrz
komory - rys.16h.
• Upewnić się, że worek tekstylny i podpórka na worek (15) są prawidłowo umieszczone przed zamknięciem pokrywy (8).
WYMIANA MIKROFILTRA* NR REFERENCYJNY: ZR0039 01
Ważne: Mikrofiltr należy wymieniać* co 6 miesięcy.
Mikrofiltr* jest dostępny u sprzedawcy lub w Autoryzowanym Centrum Serwisowym.
• Otworzyć pokrywę (8) odkurzacza -rys.14 a następnie usunąć worek.
• Zdjąć siatkę ochronną silnika* (12) - rys.17a.
• Zdjąć mikrofiltr* (13) - rys.17bi zachowaj siatkę ochronną silnika* (12).
Wyrzucić mikrofiltr* (13) do kosza na śmieci - rys.17c.
• Umieścić nowy mikrofiltr (13) na siatce ochronnej silnika* (12) - rys.17d.
• Umieścić zaczepy w rowkach - rys.17d.
• Zablokować siatkę ochronną silnika* (12) - rys.17e.
• Upewnić się, że siatka ochronna silnika* (12) jest prawidłowo umieszczona przed zamknięciem
pokrywy (8).
Powietrze, którym oddychamy zawiera cząstki, które mogą być alergenami: larwy i odchody
roztoczy, pleśń, pyłki, dym i pozostałości zwierząt (włosy, skóra, ślina, mocz). Najdrobniejsze cząsteczki wnikają głęboko do dróg
oddechowych, gdzie mogą powodować stany zapalne i upośledzenie funkcji płuc.
Filtry (H)EPA (High) Efficiency Particulate Air Filter, czyli filtry o (Wysokiej) Skuteczności na Cząstki pozwala na zatrzymanie
najdrobniejszych cząstek. Dzięki filtrowi (H)EPA powietrze wywiewane do pomieszczenia jest zdrowsze od powietrza
wciąganego.
WYMIENKASETĘ Z FILTREM HEPA* NR REFERENCYJNY: ZR0042 01 DOSTOSOWANĄ DO WORKÓW PAPIEROWYCH
Ważne: Należy wymieniać filtr HEPA* ZR0045 01 co 6 miesięcy (w zależności od częstotliwości użytkowania).
Kaseta z filtrem (H)EPA* ref. ZR0045 01* jest dostępna u sprzedawcy lub w Autoryzowanym Centrum Serwisowym.
• Otworzyć pokrywę (8) odkurzacza -rys.14 a następnie usuń worek - rys.15a.
Wyjąć kasetę filtra HEPA* (14a) - rys.18a-18b.
Wyrzuć kasetę do kosza na śmieci - rys.18c.
• Umieścić wypustki nowej kasety filtru HEPA w rowkach - rys.18d.
• Zablokować nową kasetę filtru HEPA* (14a) (nr referencyjny ZR0045 01) w komorze - rys.18e.
• Upewnić się, że kaseta filtra HEPA* (14a) jest prawidłowo umieszczona przed zamknięciem pokrywy (8).
CZYSZCZENIE KASETY Z FILTREM HEPA* NR REFERENCYJNY: ZR0045 01 DOSTOSOWANEJ DO WORKÓW Z MATERIAŁU
Uwaga! To czyszczenie jest przeznaczone tylko dla kasety z filtrem HEPA* nr referencyjny: ZR0042 01.
Ważne Nalezy oczyszczać filtr HEPA co 6 miesięcy (w zależności od częstotliwości użytkowania).
Kaseta z filtrem (H)EPA* ref. ZR0042 01* jest dostępna u sprzedawcy lub w Autoryzowanym Centrum Serwisowym.
* W zależności od modeli: chodzi o specyficzne wyposażenie niektórych modeli lub o
akcesoria dostępne opcjonalnie.
903435-01_RO24_city-space_903435-01 17/01/14 13:52 Page76
77
• Otworzyć pokrywę (8) odkurzacza - rys.14.a następnie wyjąć worek - rys.16a.
Wyjąć kasetę z filtrem HEPA* (14b) - rys.19a-19b.
Wytrzepać kasetę z filtrem HEPA* (14b) nad koszem na śmieci - rys.19c.
• Następnie włożyć ją pod strumien wody - rys.19d i pozostawić do wyschnięcia na co najmniej 24h - rys.19e.
• Sprawdzic czy kaseta z filtrem HEPA* (14b) jest sucha przed włożeniem jej na swoje miejsce.
• Umieścić zaczepy w rowkach - rys.19f.
• Zablokuj kasetę filtra HEPA* (14b) (nr referencyjny: ZR0042 01) w komorze - rys.19g.
• Upewnić się, że kaseta filtra HEPA jest prawidłowo umieszczona* (14b) przed zamknięciem pokrywy (8).
CZYSZCZENIE ODKURZACZA
• Przetrzeć korpus urządzenia i akcesoria wilgotną szmatką, a następnie osuszyć.
Wytrzeć pokrywę suchą szmatką - rys. 20.
• Nie używać agresywnych lub rysujących powierzchnię środków czyszczących.
6. NAPRAWA
Ważne: Gdy odkurzacz działa słabiej i przed sprawdzeniem, należy zatrzymać go naciskając na przycisk włączenia/wyłączenia.
Jeśli odkurzacz nie działa
• Urządzenie nie jest podłączone do zasilania: sprawdzić czy urządzenie jest prawidłowo podłączone.
Jeśli odkurzacz nie odkurza
• Akcesorium lub wąż elastyczny są zatkane: udrożnić akcesorium lub wąż elastyczny.
• Pokrywa nie jest zamknięta: sprawdzić umieszczenie worka i zamknąć ponownie pokrywę.
Jeśli odkurzacz odkurza słabiej, hałasuje, gwiżdże
• Akcesorium lub wąż elastyczny są częściowo zapchane: udrożnij akcesorium lub wąż elastyczny.
Worek jest pełny lub zablokowany przez kurz: wymienić papierowy worek (18a) lub opróżnić worek tekstylny* (18b).
• System filtracji jest przepełniony:
- Filtr HEPA* : wymienić filtr HEPA* (14a*) (nr referencyjny ZR0045 01) i umieścić go ponownie w obudowie lub wyprac
filtr HEPA* (14b*) (nr referencyjny ZR0042 01) zgodnie z procedurą.
- Mikrofiltr* : wyjąć mikrofiltr* i zastapić go nowym (nr referencyjny ZR0039 01).
• Mechaniczny regulator mocy jest otwarty: zamknąć mechaniczny wariator mocy.
Jeśli wskaźnik napełnienia worka jest czerwony
Worek jest przepełniony: wymienić papierowy worek* (18a) lub opróżnić worek tekstylny* (18b).
Jeśli pokrywa nie zamyka się czynność detektora obecności worka 17
• Sprawdzić czy jest worek i podpórka na worek (15) i czy są prawidłowo umieszczone.
Ssawkoszczotka trudno się przesuwa
Zmniejszyć moc ssania otwierając regulator mechaniczny lub przesuwając elektroniczny suwak mocy ssania na połenie MIN.
Jeśli przewód nie chowa się całkowicie
• Przewód zwija się powoli: wyciągnąć przewód i nacisnąć na przycisk zwijacza przewodu.
Jeśli odkurzacz wyłączy sie podczas odkurzania
Włączyło się zabezpieczenie termiczne. Sprawdzić, czy rura i wąż nie są zapchane oraz czy worek i filtry nie są
przepełnione. Zanim ponownie uruchomi się urządzenie, powinno ono stygnąc przez 30 minut.
Jeśli problem nadal występuje należy oddać odkurzacz do najbliższego Autoryzowanego Centrum Serwisowego.
GWARANCJA
To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do ytku domowego; w przypadku niewłaściwego stosowania lub
niezgodnego z instrukcją obsługi marka nie ponosi odpowiedzialności
i gwarancja jest nieważna.
- Należy przeczytać uważnie instrukcję obsługi przed pierwszym użyciem urządzenia: użytkowanie
niezgodne z instrukcją obsługi zwalnia Rowentę z jakiejkolwiek odpowiedzialności.
PL
* W zależności od modeli: chodzi o specyficzne wyposażenie niektórych modeli lub o
akcesoria dostępne opcjonalnie.
903435-01_RO24_city-space_903435-01 17/01/14 13:52 Page77
78
7. ŚRODOWISKO
Zgodnie z obowiązującymi przepisami każde urządzenie nienadające sdo ytkowania musi zostać definitywnie
nieużyteczne: odłącz i odetnij przewód przed wyrzuceniem urządzenia.
Bierzmy udział w ochronie środowiska!
Twoje urządzenie zawiera liczne materiały nadające się do ponownego użycia lub recyklingu.
Oddaj go do punktu zbiórki, aby dokonano jego przetworzenia.
* W zależności od modeli: chodzi o specyficzne wyposażenie niektórych modeli lub o
akcesoria dostępne opcjonalnie.
903435-01_RO24_city-space_903435-01 17/01/14 13:52 Page78
/